BASE Advocaten - mr. R.C. Sies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASE Advocaten - mr. R.C. Sies"

Transcriptie

1

2 Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

3 Programma Inleiding Arbeidsovereenkomst Huidige systeem VAR Toekomstig systeem Wet DBA Praktische informatie overgang Wet DBA DBA: kritiek Veelgestelde vragen

4 Inleiding (I) Uitoefenen werkzaamheden op basis van: Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld als zzp-er) Verschil Belastingdienst: voor werknemers dient de werkgever loonbelasting en premies werknemersverzekering te betalen. Zelfstandigen moeten zelf voor het betalen van belastingen en premies zorgdragen. Aan (zelfstandige) ondernemers komen fiscale voordelen toe, waardoor het interessant kan worden om de werkzaamheden zo in te richten dat er ondernemerschap wordt aangenomen in plaats van een dienstbetrekking.

5 Inleiding (II) Schijnzelfstandigheid van opdrachtnemer (feitelijk is er sprake van een arbeidsovereenkomst) is voor de Belastingdienst een reëel gevaar, omdat onterecht ondernemersfaciliteiten geclaimd kunnen worden. Indien achteraf toch blijkt dat (feitelijk) sprake is van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst van opdracht kan de Belastingdienst aan partijen een naheffing opleggen.

6 Arbeidsovereenkomst (I) Het is dus van belang te weten wanneer een arbeidsrelatie als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt. Artikel 7:610 BW: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. Er is onafhankelijk van de benaming door partijen sprake van een arbeidsovereenkomst indien aan drie vereisten is voldaan: 1. Arbeid 2. Loon 3. Gezagsverhouding

7 Arbeidsovereenkomst (II) Vereiste 1: Arbeid De werknemer is op grond van de overeenkomst verplicht persoonlijk arbeid te verrichten Ruim begrip: arbeid kan zowel van geestelijke als lichamelijke aard zijn. Er moet sprake zijn van een voor de werkgever productieve arbeidsprestatie. Het enkele aanwezig of beschikbaar zijn kan hiervoor voldoende zijn.

8 Arbeidsovereenkomst (III) Vereiste 2: Loon Datgene wat als bedongen tegenprestatie voor de arbeid door de werkgever aan de werknemer verschuldigd is. HR 12 oktober 2001 (Huize Bethesda/Van der Vlies) Casus: Van der Vlies verrichtte werkzaamheden als bejaardenverzorgster ten behoeve van de in Huize Bethesda wonende bejaarden in ruil voor kost en inwoning. Rechtsvraag: In cassatie ging het om de vraag of sprake was van loonbetaling en zodoende van een arbeidsovereenkomst. Oordeel: Kost en inwoning moet worden aangemerkt als vergoeding en dus als loon. Ook een vergoeding in natura kan dus als loon worden aangemerkt.

9 Arbeidsovereenkomst (IV) Vereiste 3: Gezagsverhouding Contractueel overeengekomen: Dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer wordt aangenomen als dit overeengekomen is. Niet overeengekomen: Een gezagsverhouding wordt ook aanwezig geacht indien deze niet overeengekomen is, maar feitelijk wel aanwezig blijkt te zijn. Voorbeelden aanwijzingen feitelijke aanwezigheid gezagsverhouding: werkgever kan opdrachten en aanwijzingen geven met betrekking tot het werk, werktijden, productie-eisen en/of omgang met klanten.

10 Arbeidsovereenkomst vs. overeenkomst van opdracht (I) De arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW onderscheidt zich van de overeenkomst van opdracht ex 7:400 BW door het vereiste dat tussen partijen een gezagsverhouding moet bestaan. Of er sprake is van een gezagsverhouding is niet makkelijk te beoordelen: ook bij een overeenkomst van opdracht is de opdrachtnemer immers gehouden gevolg te geven aan zekere aanwijzingen omtrent de uitvoering (art. 7:402 BW.) De grens tussen een arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht is zodoende een grijs gebied.

11 Arbeidsovereenkomst vs. overeenkomst van opdracht (II) HR 14 november 1997 (Groen/Schoevers): Casus: Groen is een zelfstandig belastingadviseur die les gaf bij opleidingen van Schoevers. Groen verrichtte zijn werk vanuit zijn commanditaire vennootschap (cv). Deze cv declareerde Groens werkzaamheden aan Schoevers door middel van facturen inclusief BTW. Rechtsvraag: Nadat Schoevers de relatie met Groen heeft opgezegd, stelt Groen zich op het standpunt dat hem ontslagbescherming toekomt nu de overeenkomst als arbeidsovereenkomst moet worden gekwalificeerd.

12 Arbeidsovereenkomst vs. overeenkomst van opdracht (III) Oordeel Hoge Raad (Groen/Schoevers): - Zowel de hand van de aanvankelijke partijbedoeling als aan de hand van de uitvoering moet worden bezien of sprake is van een overeenkomst van opdracht of van een arbeidsovereenkomst. - Daarbij moet op alle relevante omstandigheden acht worden geslagen, waaronder de omstandigheid of sprake is van een gezagsverhouding. - Dat Groen op vastgestelde tijden aanwezig moest zijn en door Schoevers gegeven richtlijnen moest respecteren, was in het licht van de overige omstandigheden onvoldoende om een zodanige gezagsverhouding aanwezig te achten dat van een arbeidsovereenkomst moest worden gesproken.

13 Huidig systeem: VAR (I) Of een overeenkomst als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt is ook in relatie tot Belastingdienst van belang: Indien de belastingdienst een procedure start tot vordering loonbelasting zal hierover niet de civiele rechter, maar de bestuursrechter moeten oordelen. Hoewel de rechtsregels uit het civiele recht niet een op een door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zijn overgenomen, is de hiervoor besproken onzekerheid ook daarvoor relevant. De CRvB lijkt minder waarde te hechten aan de partijbedoeling, de feitelijke situatie prevaleert. Voor beide instanties geldt: het is op voorhand niet volledig in te schatten of een overeenkomst al dan niet als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt. Dit is zowel voor de werkgever als de werknemer een risico.

14 Huidig systeem: VAR (II) De opdrachtgever moet er zeker van zijn dat de overeenkomst door de Belastingdienst als overeenkomst van opdracht wordt aangemerkt en niet als arbeidsovereenkomst om er zeker van te zijn dat hij niet achteraf door de Belastingdienst kan worden aangesproken. Of een overeenkomst als overeenkomst van opdracht dan wel als arbeidsovereenkomst heeft te gelden, is zoals gezegd niet makkelijk in te schatten. Voor die onzekerheid is de VAR in het leven geroepen (Verklaring arbeidsrelatie). In de VAR geeft de Belastingdienst op verzoek van opdrachtnemer aan hoe zij de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en nemer beoordeelt.

15 Huidig systeem: VAR(III) Na beoordeling van de aanvraag door de opdrachtnemer kan de Belastingdienst verschillende verklaringen afgeven : Soort VAR Gevolgen opdrachtnemer Gevolgen voor de opdrachtgever Loon uit dienstbetrekking Resultaat uit overige werkzaamheden Opdrachtnemer kan opdrachtgevers geen zekerheid geven over het inhouden en betalen van loonheffingen. Opdrachtnemer kan opdrachtgever opdrachtgevers geen zekerheid geven over het inhouden en betalen van loonheffingen. De opdrachtgever moet zelf toetsen of er een (fictieve) dienstbetrekking is. De opdrachtgevers moeten zelf toetsen of er een (fictieve) dienstbetrekking is. Winst uit onderneming Opdrachtnemer kan opdrachtgevers de zekerheid geven dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden. (VAR-wuo) De opdrachtgevers hoeven geen loonheffingen in te houden en te betalen. Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap Opdrachtnemer kan opdrachtgevers de zekerheid geven dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden. (VAR-dga) De opdrachtgevers hoeven geen loonheffingen in te houden en te betalen.

16 Huidig systeem: VAR(IV) Opdrachtgevers die zzp-ers inhuren die beschikken over een VAR-wuo of VAR-dga zijn gevrijwaard van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies. Ook indien de overeenkomst achteraf toch als arbeidsovereenkomst moet worden gekwalificeerd. Schijnzekerheid voor opdrachtnemers. Bij het aanvragen van de VAR (zowel wuo als dga) gaat het om de vraag of de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als ondernemer. Om dat op voorhand te kunnen bepalen dient de opdrachtnemer enkele toekomstige inschattingen te maken, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal opdrachtgevers en de hoogte van de winst. Voldoet de opdrachtnemer uiteindelijk niet aan die verwachtingen dan kan de VAR worden ingetrokken en de overeenkomst mogelijk toch als arbeidsovereenkomst aangemerkt. De opdrachtnemer kan door de Belastingdienst worden aangesproken voor de loonheffing en onbetaalde premies. VAR belemmert handhaving door Belastingdienst: De afgegeven VAR moet nog al eens worden herzien. In de praktijk blijkt vaak dat feiten en omstandigheden die worden aangetroffen bij de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden afwijken van wat bij de aanvraag van de VAR is opgegeven. Dit komt mede doordat de opdrachtnemer een toekomstige situatie moet inschatten. De opdrachtgever is gevrijwaard en kan pas worden aangesproken voor loonbelasting in de periode na herziening VAR (voor de periode dat de verkeerde VAR was afgegeven blijft opdrachtnemer gevrijwaard), tenzij de Belastingdienst kan aantonen dat opdrachtgever fraude heeft gepleegd. De Belastingdienst kan dus enkel de opdrachtnemer aanspreken, terwijl bij de opdrachtgever vaak meer te halen is.

17 DBA: toekomstig systeem Daarom nieuw systeem: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Uitgangspunten: Zekerheid op basis van een gezamenlijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst die de feitelijke wijze van werken weergeeft. Beide partijen zijn betrokken bij het verkrijgen van zekerheid en beide partijen dragen verantwoordelijkheid voor totstandkoming van de juiste overeenkomst en de naleving daarvan. Belastingdienst beoordeelt die overeenkomst zodat partijen zekerheid krijgen over de voorgenomen arbeidsrelatie. Indien opdrachtgever achteraf toch als werkgever moet worden aangemerkt, kan hem anders dan bij de VAR - een correctieverplichting of naheffingsaanslag worden opgelegd. Opdrachtgever kan de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen in dat geval op de opdrachtnemer verhalen. De premies voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet komen voor rekening van de opdrachtgever.

18 DBA: werkwijze In plaats van VAR: door de Belastingdienst opgestelde of beoordeelde overeenkomsten. Net als bij de VAR: het is een zekerheid voor de opdrachtgever, geen verplichting. Een door de Belastingdienst opgestelde of beoordeelde overeenkomst biedt de opdrachtgever de zekerheid dat hij (achteraf) geen loonheffing hoeft te betalen. Maar die zekerheid geldt voor beiden alleen indien de werkzaamheden geschieden conform overeenkomst. Let op: De beoordeling door de Belastingdienst ziet alleen op de vraag of de betreffende overeenkomst als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt en geeft zodoende alleen uitsluitsel over de loonheffingen. Het ziet niet op de vraag of de opdrachtnemer als ondernemer is aan te merken voor de inkomstenbelasting. Pas bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van de opdrachtnemer bepaalt de Belastingdienst of de inkomsten worden gezien als winst uit onderneming.

19 DBA: overeenkomsten(i) Door de Belastingdienst opgestelde of beoordeelde overeenkomsten 3 categorieën: 1. Algemene modelovereenkomsten: Opgesteld door externe partijen al dan niet in samenwerking met de belastingdienst. Vrijwel alle arbeidsrelaties zijn gedekt. Soort werk en branche is niet van belang.

20 DBA: overeenkomsten(ii) Algemene modelovereenkomsten (vervolg) Op de website Belastingdienst verschillende algemene overeenkomsten te vinden. Bijvoorbeeld: Geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Vrije vervanging, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland Met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zich vrij laten vervangen. Tussenkomst, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland Deze modelovereenkomst is te gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een derde. Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een opdrachtnemer als zelfstandige werkt. Vervoer, opgesteld door TLN Deze voorbeeldovereenkomst is gericht op goederenvervoer op de weg. Aanneming van werk, opgesteld door Zelfstandigen bouw en stichting ZZP Nederland Deze voorbeeldovereenkomst kan worden gebruikt voor aanneming van werk.

21 DBA: overeenkomsten (III) Voorbeeld modelovereenkomst algemeen: tussenkomst Voorafgaande aan het gedownloade bestand is een toelichting te vinden waaruit blijkt in welke situatie de betreffende overeenkomst van toepassing is. Toelichting voorbeeld: modelovereenkomst tussenkomst is te gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een derde. Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een opdrachtnemer als zelfstandige werkt.

22 DBA: overeenkomsten (IV) Voorbeeldpagina s modelovereenkomst algemeen: tussenkomst

23 DBA: overeenkomsten (V) Voorbeeld modelovereenkomst algemeen: tussenkomst De gele tekstvlakken maken dat de overeenkomst moet worden aangemerkt als een opdrachtovereenkomst en mogen anders dan de zwarte tekst dus niet worden aangepast of verwijderd. Dat kunnen bepalingen zijn die zien op de feitelijke/praktische inrichting van de werkzaamheden: Artikel 2.2: Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de Derde. Artikel 6.4 Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer. Het is belangrijk dat partijen ook in de praktijk volgens die afspraken handelen. Als partijen feitelijk niet aan de overeenkomst voldoen, geldt de bescherming niet. Beiden zijn in dat geval aansprakelijk voor de loonheffing en premies.

24 DBA: overeenkomsten (VI) 2. Voorbeeldovereenkomsten branches en beroepsgroepen - Aan de Belastingdienst voorgelegd door sectoren en belangenorganisaties. - Op de site van de Belastingdienst staan voorbeelden die kunnen worden gebruikt door iedereen die werkt volgens de voorwaarden van die branche of beroepsgroep. - Ook hier geldt: de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, zijn gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunnen door partijen worden aangevuld/aangepast naar de eigen situatie, zover dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

25 DBA: overeenkomsten (VII) 3. Individuele overeenkomsten - Overeenkomsten die door individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers aan de Belastingdienst zijn voorgelegd. - Op de site van de Belastingdienst staan voorbeelden die kunnen worden gebruikt onder dezelfde omstandigheden en in hetzelfde beroep. Overeenkomsten voorleggen aan Belastingdienst: - Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs en individuele opdrachtnemers kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. - Hoe: zie website Belastingdienst ( overeenkomst voorleggen )

26 DBA: praktische informatie Ingangsdatum DBA: 1 mei 2016 Handhaving door Belastingdienst v.a. 1 mei 2017 Overgangsregeling 1 mei mei 2017: - In deze fase worden geen nieuwe VAR-verklaringen meer verstrekt. - Oude VAR blijft tot 1 mei 2016 geldig zolang het soort werk en de omstandigheden en voorwaarden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd niet veranderen. - Betrokken partijen kunnen, indien zij twijfelen over de aard van hun arbeidsrelatie, een model- of voorbeeldovereenkomst gebruiken of hun individuele overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen. - Aan bestaande VAR-verklaringen kan vanaf 1 mei 2016 geen vrijwaring meer worden ontleend.

27 DBA: kritiek Werking Wet DBA is afwachten. Enkele kritische punten: Overregulering: strenge beoordeling van arbeidsrelaties. Aantal modelovereenkomsten loopt uit de hand. Het plan was enkele tientallen, maar lijkt nu uit te lopen op honderden dan wel duizenden zeer gedetailleerde modelcontracten. Hoe kies je als niet jurist de juiste? Hoe die overeenkomsten eruit gaan zien is nog niet geheel duidelijk: ook nu nog veel aanpassingen en wijzigingen. Bij zzp-bemiddelaars ontstaat een groot ontmoedigingseffect. Zij zijn niet meer gevrijwaard van loonheffingen en hebben dus de plicht om voor iedere kortstondige opdracht een overeenkomst te sluiten en zorg te dragen dat de werkzaamheden conform overeenkomst worden uitgevoerd. Werkzaamheden zijn dynamisch. Een incidentele afwijking van de overeenkomst zal niet direct leiden tot het vervallen van de zekerheid voor de opdrachtgever, maar een substantiële afwijking zal echter moeten worden vastgelegd in een nieuwe overeenkomst. Schijnzekerheid blijft: werkelijke situatie is leidend en die kan afwijken van wat partijen in overeenkomst hebben afgesproken.

28 Veelgestelde vragen (I) Heeft het zin om een eenmans-b.v. op te richten met het doel geen goedgekeurde modelovereenkomsten te hoeven gebruiken? Of u nu als DGA vanuit uw eigen BV werkt, of vanuit uw eenmanszaak, dat maakt niet zo heel veel uit. In beide gevallen kan de Belastingdienst de arbeidsrelatie van u met uw opdrachtgever toetsen. Ook bij een DGA geldt dat vrijwaring voor de opdrachtgever aan de orde blijft als gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde modelovereenkomst en feitelijk ook conform die modelovereenkomst wordt gewerkt.

29 Veelgestelde vragen (II) Klopt het dat een zzp-er drie opdrachtgevers per jaar moet hebben? - Het aantal opdrachtgevers speelt een rol bij de beoordeling door de Belastingdienst of iemand is aan te merken als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als dat zo is heb je als ondernemer recht op aftrekposten speciaal voor ondernemers. - De Belastingdienst beoordeelde voor de afgifte van de VAR op voorhand of de opdrachtnemer als ondernemer was aan te merken. Het misverstand bestond dat voor het verkrijgen van een VAR een minimum van drie opdrachtgevers werd vereist, omdat het aanvraagformulier dat leek te suggereren. - Met het nieuwe systeem is die vraag niet meer relevant voor het verkrijgen van zekerheid. Er wordt alleen beoordeeld of de overeenkomst al dan niet als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt en dus of loonheffingen moeten worden betaald. Of de opdrachtnemer als ondernemer kan worden aangemerkt doet er in die zin niet toe. Om aanspraak te maken op ondernemersfaciliteiten moet opdrachtnemer door de Belastingdienst worden aangemerkt als ondernemer en in die zin blijft de vraag dus wel relevant.

30 Veelgestelde vragen (III) Moet een zzp-er om door de Belastingdienst aangemerkt te worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting ten minste drie opdrachtgevers hebben? Die vraag is van belang voor het verkrijgen van ondernemersfaciliteiten. Let op: aan het begrip ondernemer worden verschillende voorwaarden gesteld. Zo stelt de Kamer van Koophandel andere criteria dan Belastingdienst. De criteria die de Belastingdienst stelt voor de omzetbelasting zijn weer anders dan voor de inkomstenbelasting. Let dus op met welke situatie je te maken hebt. Volgens artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is een ondernemer: de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming. In de wet wordt aan het begrip ondernemer verder geen invulling gegeven.

31 Veelgestelde vragen (IV) Bij de vraag of sprake is van een onderneming als bedoeld in artikel 3.4 van de Wet IB 2001 moet, naar vaste jurisprudentie, onder meer worden gelet op: a. de duurzaamheid en de omvang van de verrichte werkzaamheden; b. de grootte van de bruto-baten; c. de winstverwachting; d. het lopen van (ondernemers)risico; e. de beschikbare tijd; f. de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven; g. het aantal opdrachtgevers; en h. het spraakgebruik. De Belastingdienst merkt op haar site bij het aantal opdrachtgevers het volgende op: U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalingsen continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Genoemde criteria moeten in samenhang worden beoordeeld. Hoewel de eis van meerdere opdrachtgevers een zwaar gewicht wordt toegekend, kan dus zijn dat iemand met één opdrachtgever toch als ondernemer wordt aangemerkt. Dat drie opdrachtgevers een hard vereiste is, is een misverstand.

32

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

Wat ging er aan de wet DBA vooraf?

Wat ging er aan de wet DBA vooraf? Kennisdocument Modelovereenkomsten Als opdrachtgever kunt u vanaf 1 mei 2016 geen beroep meer doen op de vrijwarende werking van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR is vervallen en maakt plaats

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

Van VAR naar (Model-)overeenkomst

Van VAR naar (Model-)overeenkomst OPEN COFFEE DRONTEN Van VAR naar (Model-)overeenkomst 15 april 2016 Flynth Arbeidszaken Rick van den Bos Programma - De VAR - De BGL - De DBA en de (model)overeenkomsten - Overige aspecten Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Van VAR naar Modelovereenkomst Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA de nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder?

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0 Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf of organisatie 3 OPTIE Overeenkomst

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics Vrijdag 24 juni 2016 - InJazz - Rotterdam Dick Molenaar Tim Verhoeven VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

De wet DBA in vogelvlucht

De wet DBA in vogelvlucht www.tcpsolutions.com/nl Whitepaper De wet DBA in vogelvlucht Het doel, de gevolgen en de (on)zekerheden Inhoudsopgave Inleiding 3 De wet DBA 4 Dienstbetrekking 5 Fictieve dienstbetrekking 7 De opdrachtnemer

Nadere informatie

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel Telefoon: TS Consulting B.V.

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel   Telefoon: TS Consulting B.V. TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR Maren Kessel email: info@tsconsulting.nl Telefoon: 0412 472060 TS Consulting B.V. 1 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 17 maart 2016 Branche Vereniging

Nadere informatie

Afschaffing VAR, wat nu?

Afschaffing VAR, wat nu? Afschaffing VAR, wat nu? Bijeenkomst OV Berlicum 21 april 2016 Lucienne van Rosmalen & Rein Klomp Programma VAR / DBA Kennisquiz (deel 1) Toelichting nieuwe wetgeving / stand van zaken VAR / DBA Kennisquiz

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN?

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? Dinsdag 24 mei 2016 Dr. Dick Molenaar VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming (wuo) Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Donderdag 10 maart 2016 15.30 17.00 uur Douwe de Haan Ruben van Mourik Opening door Nico de Jager Welkom Programma Netwerkborrel Dienstverlening

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Bijeenkomst Bouwend Nederland 6 juni 2016 Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma VAR / BGL / DBA Van IH naar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL)

Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) Notitie inzake wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) Bestemd voor: alle ZZP ers met een VAR-WUO of een VAR-DGA Opgesteld door: André Kooijman AA en Edwin Kroon AA/RB Datum: 1 oktober 2014 Betreft:

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG FNV Zelfstandigen heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Afschaffing VAR per 1 mei 2016 Status VAR / DBA VAR = Verklaring Arbeids Relatie vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 Wet Beoordeling Deregulering arbeidsrelaties

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA

16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant. Arbeid en de Wet DBA 16 januari 2017 Kaper Nooijen Advocaten & Sport Service Noord-Brabant Arbeid en de Wet DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van opdracht Vrijwilligers overeenkomst

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Zelfstandige zonder personeel Van VAR, BGL naar DBA Steeds meer werknemers kiezen voor zelfstandigheid. Totaal aantal zelfstandigen eind 2013 ruim

Nadere informatie

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen 1 Sportverenigingen en inzet van arbeid Als frauderende club de krant halen? Liever niet! Hoe

Nadere informatie

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Mei 2016 Het inhuren van zzp ers Nieuwe regels, meer verantwoordelijkheid Het aantal zzp ers in Nederland blijft

Nadere informatie

Venema Accountancy Accountancy belastingconsultancy

Venema Accountancy Accountancy belastingconsultancy Kies de juiste modelovereenkomst Met een modelovereenkomst krijgt de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen in hoeft te houden. Hierdoor is gebruik maken van een modelovereenkomst handig,

Nadere informatie

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA

Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Samenwerken met zzp ers Alles wat u moet weten over de Wet DBA Uw adviseurs Jan Rutjes Belastingadviseur Jean-Pierre Hubregsen Adviseur Arbeidsrecht Programma Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? De (model)overeenkomst

Nadere informatie

4 De zzp er gedefinieerd

4 De zzp er gedefinieerd 4 De zzp er gedefinieerd 4.1 Inleiding Het aantal zzp ers is de afgelopen jaren gestegen. Er is een ontwikkeling gaande waarin een toenemend aantal mensen zijn arbeid niet aanbiedt als werknemer maar als

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Soorten overeenkomsten 1. Overeenkomst van opdracht 2. Arbeidsovereenkomst 3. Overeenkomst tot stand brengen van

Nadere informatie

Werken met ZZP ers onder de wet DBA. Praktijk Anno NU Utrecht, 10 december 2016

Werken met ZZP ers onder de wet DBA. Praktijk Anno NU Utrecht, 10 december 2016 Werken met ZZP ers onder de wet DBA Praktijk Anno NU Utrecht, 10 december 2016 Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 2004 2016 zekerheid vooraf zzp er is ondernemer voor IB opdrachtgever vrijgesteld van loonheffingen

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom!

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Even voorstellen WEA Deltaland Accountants Adviseurs Onze kantoren Brielle Kesteren Druten Middelharnis Groot-Ammers Oud-Beijerland www.weadeltaland.nl Onze expertise:

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES EINDE VAN DE VAR, OP NAAR EIGEN BEOORDELING ARBEIDSRELATIES Maandag 18 april 2016 Dr. Dick Molenaar READER Te vinden op websites van organisaties + op www.allarts.nl Inhoud: Teksten van Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016 Aan de Belastingdienst is een individuele overeenkomst van opdracht voorgelegd, die ziet op tijdelijke waarneming van een huisarts. Beoordeling op basis van het verzoek Ik ben van mening dat werken volgens

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: LTO Nederland heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

Info inzake Arbeidsrelaties ZZP-er in de dienstverlening

Info inzake Arbeidsrelaties ZZP-er in de dienstverlening 0 Ten geleide De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) schiet tekort in het tijdig kunnen vaststellen van de daadwerkelijke arbeidsrelatie. Immers wordt de VAR door de ZZP-er aangevraagd voordat er duidelijkheid

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: FNV Zelfstandigen heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er)

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Onderwerp Informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Vervanging VAR door modelovereenkomst (wet DBA) Op 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA Inleiding Voor u ligt de ProActief BluePrint: ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA. In deze BluePrint gaan wij in op wie wij zijn en wat wij voor u en

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen!

De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! De VAR wordt DBA: Oftewel de valkuilen bij het ondernemen! HET INNOVATIEVE ARBEIDSCONCEPT VOOR ZZP-ERS EVEN VOORSTELLEN Mark Veldhuizen Algemeen directeur Inhoud presentatie Vragenrondje Zelf aan het werk

Nadere informatie

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG EN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG EN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID FNV Zelfstandigen heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Fiscanet Praktijkmemo

Fiscanet Praktijkmemo Fiscanet Praktijkmemo 30 vragen en antwoorden: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Branchevereniging INretail Keukeninstallateur

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Branchevereniging INretail Keukeninstallateur Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat dit niet leidt tot een

Nadere informatie

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal.

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. Invoering Wet DBA, wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. WDBA - De VAR verdwijnt. Per wanneer? Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Whitepaper ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Volgens de regels van de nieuwe Wet DBA Techprofs - Zonder zorgen zzp ers inzetten 1 Uitgave: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Welke acties moet

Nadere informatie

De opvolger van de VAR. Privégebruik auto. Programma 18-3-2016 VAR

De opvolger van de VAR. Privégebruik auto. Programma 18-3-2016 VAR De opvolger van de VAR Privégebruik auto Programma 20.00 Opening 20.05 De opvolger van de VAR 20.45 Pauze 21.05 VAR / Privegebruikauto 21.45 Afronding/ borrel VAR Zekerheid opdrachtgever Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig

Nadere informatie

Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding

Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding Notitie Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding Indien een opdrachtgever gebruik wil maken van de diensten van een zelfstandige ondernemer, de zogenoemde ZZP-er (dit kan iemand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2411 Vragen van het lid

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector. NBBU februari 2012

Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector. NBBU februari 2012 Samenwerkingsverbanden zzp er en uitzendsector NBBU februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verschil uitzendovereenkomst en overeenkomst van opdracht of aanneming van werk 3. Risico's samenwerking

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr. 9081593705 12 10 2015 Beoordeling overeenkomst tussen opdrachtgever en DJ Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg?

Opbouw voordracht. Onderneming? 21-01-2013. Zelfstandig genoeg? 1. Zelfstandig genoeg? Zelfstandig genoeg? U ondernemer? Dat bepalen wij wel! Grenzen aan de keuze voor ondernemerschap Door: mr drs R.J.M.M. van den Hurk rjmmvandenhurk@telfort.nl Opbouw voordracht Doel: kiezen fiscaal optimaal

Nadere informatie

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten

Zonder zorgen over van VAR naar DBA. drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Zonder zorgen over van VAR naar DBA drs. P.W.H. (Peter) Hoogstraten Kwalificatie arbeidsverhouding Arbeidsovereenkomst Aanneming van werk Overeenkomst van opdracht Wanneer arbeidsovereenkomst Uniforme

Nadere informatie