De wet DBA in vogelvlucht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wet DBA in vogelvlucht"

Transcriptie

1 Whitepaper De wet DBA in vogelvlucht Het doel, de gevolgen en de (on)zekerheden

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 De wet DBA 4 Dienstbetrekking 5 Fictieve dienstbetrekking 7 De opdrachtnemer met een eigen BV 8 De rol van de intermediair 9 Consequenties 10 De zekerheid van TCP Solutions 11 2 Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

3 Inleiding In november 2016 stelde het Nederlandse kabinet de werking van de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) uit, omdat er veel onduidelijkheid is over de nieuwe wet. De wet is bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen en mensen in loondienst. De wet kende een overgangsperiode tot mei Die is nu verlengd tot (minimaal) januari De wet DBA is bedoeld al opvolding van de VAR (Verklaring Arbeids Relatie). In de ruim tien jaar dat de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) heeft bestaan, hadden opdrachtgevers, die gebruik maakten van de diensten van zelfstandigen met een VARwuo of VAR-dga, de zekerheid dat ze achteraf niet konden worden aangeslagen voor loonheffingen (loonbelasting / premie volksverzekering, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen). Als achteraf bleek dat er toch sprake was van dienstbetrekking waren de financiële gevolgen volledig voor rekening van de opdrachtnemer, terwijl de opdrachtgever vrijwel altijd volledig buiten schot bleef. Deze ongeclausuleerde vrijwaring heeft ontegenzeggelijk een belangrijke rol gespeeld bij de enorme groei van flexibele arbeid. Verondersteld misbruik door schijnzelfstandigen heeft er echter voor gezorgd dat de roep om aanpassing van het systeem vanuit de politiek steeds luider werd. De VAR werd immers afgegeven op basis van vooraf veronderstelde feiten en omstandigheden. Hoewel het in de praktijk nogal eens voorkwam dat de feiten en omstandigheden toch anders bleken dan door de zelfstandige in de aanvraag was aangegeven, vormde de ongeclausuleerde vrijwaring van de opdrachtgever een ernstige belemmering bij de handhaving van de wet. 3 Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

4 De wet DBA De Wet DBA kende een overgangsperiode van een jaar en zou ingaan op 1 mei Die periode is nu verlengd tot tot (minimaal) januari Tot die tijd worden werkgevers en zelfstandigen niet gecontroleerd volgens de mededeling van staatssecretaris Wiebes. De Belastingdienst zal in deze periode informeren en adviseren over de nieuwe regelgeving en in principe niet direct handhavend optreden. De opdrachtgever zal dus niet met correcties met terugwerkende kracht worden geconfronteerd. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer heeft echter een inspanningsplicht om waar nodig de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Doet u, ondanks het feit dat er sprake is van dienstbetrekking, niets, dan kan de Belastingdienst wel degelijk met terugwerkende kracht corrigeren. De bedoeling van de wet is dat, mits de werkzaamheden in overeenstemming met een modelovereenkomst worden verricht, zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zekerheid over de arbeidsverhouding wordt geboden. Een aantal algemene modelovereenkomsten en een aantal modelovereenkomsten voor specifieke branches of beroepsgroepen is inmiddels op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. Met de invoering van de wet worden bovendien de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van de arbeidsverhouding beter in balans gebracht waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en de financiële gevolgen van een eventuele dienstbetrekking niet langer uitsluitend voor rekening van de opdrachtnemer zijn. Organisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen overeenkomsten ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal, naar eigen zeggen, de overeenkomst alleen beoordelen op de elementen die van belang zijn voor de vraag of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking of dat er buiten dienstbetrekking zal worden gewerkt. Partijen krijgen hierdoor zekerheid over de vraag of er wel of geen loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. Volgens de Belastingdienst mag alles wat nu mag straks ook en kan alles wat straks niet kan nu ook al niet. Het wordt, ook weer volgens de Belastingdienst, met de modelovereenkomst wel veel duidelijker wat wel en niet kan. Of dat inderdaad zo is, valt nog te bezien. Vooralsnog lijkt de onduidelijkheid alleen maar toegenomen. 4 Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

5 Dienstbetrekking De elementen die bij de beoordeling van de arbeidsverhouding een rol spelen, hangen samen met de criteria die gelden voor de dienstbetrekking, te weten 1) bestaat er tussen de opdrachtgever (werkgever) en de opdrachtnemer (werknemer) een gezagsverhouding, 2) is de opdrachtnemer (werknemer) gehouden de arbeid persoonlijk te verrichten en 3) rust op de opdrachtgever de verplichting om loon te betalen. Om als zelfstandige, die zijn werkzaamheden buiten dienstbetrekking verricht, te worden aangemerkt, is het van belang dat de overeenkomst onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende bepalingen of bepalingen van gelijke strekking bevat. * De opdrachtnemer aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden. Hij is aansprakelijk voor schade die verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden en vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken tot vergoeding van schade. * De opdrachtnemer deelt de werkzaamheden zelfstandig in en is bij de uitvoering ervan geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft geen instructies en/of legt de opdrachtnemer geen verplichtingen op over representativiteit, de omgang met klanten, werktijden en kenbaarheid door middel van bedrijfskleding, logo s op vervoersmiddelen en visitekaartjes. * De opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen, opleidingen en trainingen. * Het is de opdrachtnemer toegestaan om voor verschillende opdrachtgevers tegelijkertijd te werken. Als de overeenkomst deze of soortgelijke bepalingen bevat zal deze zeer waarschijnlijk door de Belastingdienst als modelovereenkomst worden goedgekeurd. Als de werkzaamheden vervolgens ook daadwerkelijk in overeenstemming met deze bepalingen worden uitgevoerd, kan er geen sprake zijn van dienstbetrekking en is de opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. Ook als u niet op basis van een modelovereenkomst werkt of deze bepalingen niet in de overeenkomst zijn opgenomen, maar de werkzaamheden in de praktijk in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd. Het voordeel van het gebruik van een modelovereenkomst is daarentegen dat beide partijen vooraf duidelijkheid en zekerheid hebben over de aard van de arbeidsverhouding. TCP Solutions is als lid van Bovib (Brancheorganisatie 5 Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

6 voor intermediairs en brokers) nauw betrokken bij de opstelling van een eigen branche specifieke modelovereenkomst voor intermediairs, die voor goedkeuring aan de Belastingdienst is voorgelegd. Door deze overeenkomst voor de inzet van zelfstandigen bij onze opdrachtgevers te gebruiken, voorkomen wij dat wij, bij een controle achteraf, in een discussie met de Belastingdienst belanden over de aard van de arbeidsverhouding. Er is immers vooraf al vastgesteld dat buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Als de manier waarop de werkzaamheden worden verricht echter niet overeenkomt met de bepalingen van de modelovereenkomst kan er alsnog sprake zijn van dienstbetrekking en zal de opdrachtgever alsnog loonheffingen moeten inhouden en afdragen. In een dergelijke situatie kan dat echter alleen achteraf worden vastgesteld. Dit betekent dat de opdrachtgever niet langer kan volstaan met een administratieve toets (is er een kopie VAR en kopie paspoort in de administratie aanwezig). De opdrachtgever zal inhoudelijk op de hoogte moeten zijn van de werkzaamheden om te kunnen beoordelen of er met een modelovereenkomst kan worden gewerkt. Bovendien zal gedurende de looptijd van het contract continu moeten worden getoetst of de feiten en omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd niet zijn gewijzigd. 6 Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

7 Fictieve dienstbetrekking Als kan worden vastgesteld dat een civielrechtelijk dienstbetrekking niet aan de orde is, wil dat nog niet zeggen dat er dan ook geen loonheffingen verschuldigd zijn. Op basis van fiscale regelgeving kan er immers sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Het gaat hierbij om situaties die niet per se voldoen aan de criteria voor dienstbetrekking, maar waarvan de wetgever heeft bepaald dat er toch loonheffingen verschuldigd zijn. Het gaat hierbij onder andere om aanneming van werk, thuiswerkers, gelijkgestelden (zij die persoonlijk arbeid verrichten op meer dan 2 dagen per week en daarvoor tenminste 40% van het minimumloon ontvangen) en uitzendkrachten en anderen die door middel van tussenkomst werkzaamheden verrichten ten behoeve van een derde. De Wet DBA biedt echter de mogelijkheid om de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking in sommige gevallen uit te sluiten (gelijkgestelden, thuiswerkers en artiesten). Dit moet dan wel uitdrukkelijk in de (model) overeenkomst zijn opgenomen. Ook als de opdrachtnemer zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht door tussenkomst van een intermediair kan de fictieve dienstbetrekking (tussen de opdrachtnemer en de intermediair) contractueel worden uitgesloten. Daarvoor is het van belang dat de werkzaamheden worden verricht in de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van een beroep (bewijsvermoeden). De opdrachtgever (intermediair) mag ervan uitgaan dat hiervan sprake is als hij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer van de opdrachtnemer vastlegt. Ook moeten de opdrachtgever en de opdrachtnemer onderling afspraken maken over de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens derden, een concurrentie- en/of relatiebeding en het risico van non-betaling Gelet op het feit dat Bovib de belangen van intermediairs vertegenwoordigt, zal het niet verbazen dat de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst in de Bovib modelovereenkomst wordt uitgesloten. Echter, als de opdrachtnemer op basis van (opvolgende) opdrachten met een (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is hoofdzakelijk werkzaam is voor de opdrachtgever, geldt het bewijsvermoeden niet. In dat geval komt immers de onafhankelijkheid en daarmee de zelfstandigheid van de opdrachtnemer onder druk te staan. Met andere woorden, als de opdrachtnemer voor langere tijd via één tussenkomstbureau voor één of meerdere opdrachtgevers werkt, is er hoe dan ook sprake van een fictieve dienstbetrekking en derhalve inhoudingsplicht voor de opdrachtgever. 7 Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

8 De opdrachtnemer met een eigen BV Een bijzondere vorm van tussenkomst doet zich voor als de opdrachtnemer de werkzaamheden verricht vanuit een eigen (management)vennootschap waarbij hij als directeur-grootaandeelhouder in loondienst is. De opdrachtgever gaat in dat geval geen overeenkomst aan met een natuurlijke persoon (de directeur-grootaandeelhouder) maar met een rechtspersoon die vervolgens de directeur-grootaandeelhouder ter beschikking stelt om de werkzaamheden te verrichten. Een dienstbetrekking tussen rechtspersonen ligt niet erg voor de hand; immers één van de criteria voor dienstbetrekking is de verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten. Of er in het geval van een opdrachtnemer met een eigen BV sprake kan zijn van een dienstbetrekking met de opdrachtgever hangt sterk af van de vraag hoe uitvoering en inhoud aan de overeenkomst wordt gegeven en of dat voldoende is om aan de civielrechtelijke werkelijkheid voorbij te gaan door als het ware door de juridische vorm heen te kijken. Het kan dat een dienstbetrekking weliswaar niet is beoogd, maar dat daarvan, gelet op de uitvoering en inhoud die aan de overeenkomst wordt gegeven, toch sprake is. Als er door de directeur-grootaandeelhouder wordt gewerkt op een manier die voldoet aan de criteria van dienstbetrekking (gezag, persoonlijke arbeid en loon) dan is er toch een dienstbetrekking tot stand gekomen. In dat geval komt aan de vennootschap, van waaruit de opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht, geen reële betekenis toe. Bij een beoordeling van de situatie gaat het derhalve om de realiteitswaarde van de vennootschap. Met andere woorden, is er sprake van een echte ondernemer of dient de vennootschap uitsluitend om dienstbetrekking met de opdrachtgever te voorkomen. 8 Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

9 De rol van de intermediair Zoals gezegd gaat het dus om de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In de situatie waarin de opdrachtgever de diensten van de opdrachtnemer inhuurt door de tussenkomst van een intermediair (zoals TCP Solutions) is de intermediair de opdrachtgever. De opdrachtnemer sluit in dat geval immers een overeenkomst met de intermediair en niet rechtstreeks met de eigenlijke opdrachtgever. Door een intermediair in te schakelen lijkt de eigenlijke opdrachtgever alle risico s af te kunnen wenden. De intermediair is als contractuele opdrachtgever immers als eerste aansprakelijk voor eventueel verschuldigde loonheffingen. Maar is daarmee de kous voor de eigenlijke opdrachtgever af? Primair zal moeten worden beoordeeld of de overeenkomst tussen de intermediair en de opdrachtnemer de toets door de Belastingdienst kan doorstaan. Of dat zo is, zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de bepalingen in de (raam)overeenkomst tussen de eigenlijke opdrachtgever en de intermediair. De intermediair zal immers relevante bepalingen uit die (raam) overeenkomst met betrekking tot de wijze waarop de arbeid moet worden verricht, de aansprakelijkheid, een concurrentie- en of relatiebeding en het risico van non-betaling moeten overnemen in de overeenkomst met de opdrachtnemer. Bij het opstellen van de (raam)overeenkomst zullen de opdrachtgever en de intermediair er dus gezamenlijk voor moeten zorgen dat dienstbetrekking kan worden uitgesloten. Immers, alleen dan kan de intermediair een overeenkomst met de opdrachtnemer sluiten die DBA-proof is. Zeker in gevallen waarin er een doelbewuste scheiding is aangebracht tussen de formele en de materiële werkgever om uitsluitend bijvoorbeeld ontslagbescherming voor werknemers te omzeilen, en er aan het werkgeverschap van de formele werkgever (de intermediair) eigenlijk geen betekenis kan worden toegekend, zal door de juridische structuur heen worden gekeken en kan wel degelijk ook de eigenlijke opdrachtgever worden geconfronteerd met een naheffingsaanslag. 9 Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

10 Consequenties De opdrachtgever zal zowel bij het aangaan van de overeenkomst als gedurende de looptijd van de overeenkomst zelf de relatie met de opdrachtnemer moeten blijven toetsen. Dit betekent dat er nogal wat op opdrachtgevers af komt. Jaren lang is de vraag of er sprake was van dienstbetrekking, als gevolg van de vrijwarende werking van de VAR, niet relevant geweest. Maar nu wordt de wet- en regelgeving, die overigens al die jaren gewoon van kracht was, opnieuw actueel. Wat dat betreft zijn we een beetje terug bij af en lijkt de Wet DBA niet meer te zijn dan oude wijn in nieuwe zakken. Om er vooraf zeker van te zijn dat er achteraf niet alsnog loonheffingen verschuldigd zijn, zal de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zodanig verwoord moeten zijn dat (fictieve) dienstbetrekking kan worden uitgesloten. Bovendien moeten de werkzaamheden in overeenstemming met de bepalingen van de (model)overeenkomst worden uitgevoerd. Als de contracten tussen de betrokken partijen DBA-proof zijn, kan ook na 1 mei 2016, ongeacht hun juridische status, nog steeds met zelfstandigen worden gewerkt. Echter, uit recent onderzoek door Randstad blijkt dat de gemiddelde opdrachtnemer, die voorheen op basis van een VAR werkzaam was, niet DBA-proof is. Voor meer dan 90% van de opdrachtnemers geldt dat zij niet geacht worden buiten dienstbetrekking werkzaam te zijn. Een groot aantal opdrachtnemers stelt het werken op basis van een modelovereenkomst daarom uit. Zij zijn bang dat de Belastingdienst de gebruikte overeenkomst niet zal goedkeuren. Die vrees blijkt niet ongegrond. Van de ruim 4000 verzoeken tot beoordeling van modelovereenkomsten die de Belastingdienst tot en juli 2016 heeft ontvangen, werden er slechts 370 goedgekeurd en iets meer dan 1000 daadwerkelijk afgewezen. Dit alles brengt veel onzekerheid met zich mee. Zolang er geen eenduidige definitie van dienstbetrekking kan worden gegeven, blijft er ruimte voor interpretatie en dus voor een verschil van inzicht tussen de opdrachtgever/opdrachtnemer en de Belastingdienst. Als de arbeidsverhouding (ongeacht de juridische vorm die daaraan is gegeven) op basis van de feiten en omstandigheden waaronder wordt gewerkt (achteraf) als dienstbetrekking wordt gekwalificeerd, zal de opdrachtgever immers als werkgever worden aangemerkt en alsnog worden aangeslagen voor loonheffingen. Die onzekerheid zorg er voor dat opdrachtgevers afwachtend zijn en in sommige gevallen er zelfs voor kiezen geen ZZP ers meer in te huren. Opdrachtnemers hebben in verschillende publicaties al aangegeven dat zij aanzienlijk minder opdrachten krijgen of alleen nog als werknemer van een detacherings- of payrollbureau worden ingehuurd. 10 Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

11 De zekerheid van TCP Solutions TCP Solutions draagt er altijd zorg voor dat de inhuur contractueel goed geregeld is. Het gaat daarbij in het geval van tussenkomst om zowel de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de intermediair als de (mantel)overeenkomst tussen de intermediair en de opdrachtgever. In het geval dat wij te maken hebben met een opdrachtnemer die daadwerkelijk buiten dienstbetrekking werkt, zullen wij tijdens de looptijd van de overeenkomst samen met de opdrachtgever blijven monitoren dat steeds in overeenstemming met de contractuele bepalingen (die dienstbetrekking uitsluiten) wordt gewerkt. Daarmee voorkomen wij dat de opdrachtgever geconfronteerd zal worden met naheffingsaanslagen en de opdrachtnemer zich geen zorgen hoeft te maken over zijn zelfstandige status als ondernemer. Als er twijfel bestaat of de wijze waarop en de omstandigheden waaronder wordt gewerkt DBA-proof zijn, kunnen wij een arbeidsovereenkomst met de opdrachtnemer aangaan en loonheffingen inhouden en afdragen om op die manier de opdracht voor de opdrachtnemer veilig te stellen. Bent u geïnteresseerd in wat TCP Solutions voor u kan betekenen en wilt u DBA-proof verder met uw opdracht, neemt u dan contact met ons op. Meer weten? Wij delen graag onze kennis met u. In onze online kennisbank staan meer whitepapers, maar ook infopgraphics en video s. U kunt ze bekijken en downloaden op: Maar: er gaat niets boven persoonlijk contact. Wij maken graag eens kennis met u! Bel of mail: Jeff Smits Marketing & Communications Manager +31(0) Whitepaper DE WET DBA IN VOGELVLUCHT

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

Van VAR naar (Model-)overeenkomst

Van VAR naar (Model-)overeenkomst OPEN COFFEE DRONTEN Van VAR naar (Model-)overeenkomst 15 april 2016 Flynth Arbeidszaken Rick van den Bos Programma - De VAR - De BGL - De DBA en de (model)overeenkomsten - Overige aspecten Voorgeschiedenis:

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel Telefoon: TS Consulting B.V.

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel   Telefoon: TS Consulting B.V. TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR Maren Kessel email: info@tsconsulting.nl Telefoon: 0412 472060 TS Consulting B.V. 1 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 17 maart 2016 Branche Vereniging

Nadere informatie

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015)

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Transitieplan invoering DBA Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Fase 1: voorbereidingsfase (tot 1 april 2015) Voorlichting en afstemming modelovereenkomsten Per 1 april

Nadere informatie

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

Flexibele arbeid na de Wet DBA

Flexibele arbeid na de Wet DBA Flexibele arbeid na de Wet DBA Mr. A(leid) A.W. Langevoord 20 november 2017 Casus Tobias Tobias is ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 (geen discussie dat dit zo is) Hij houdt zich bezig met de implementatie

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Bijeenkomst Bouwend Nederland 6 juni 2016 Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma VAR / BGL / DBA Van IH naar

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er)

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Onderwerp Informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Vervanging VAR door modelovereenkomst (wet DBA) Op 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring

Nadere informatie

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder?

Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? Bovib informatiesessie: De WDBA; hoe nu verder? 0 Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf of organisatie 3 OPTIE Overeenkomst

Nadere informatie

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES

WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES WHITEPAPER BEOORDELING ARBEIDSRELATIES DOELGROEP Deze whitepaper over de beoordeling arbeidsrelaties in het kader van de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei

Nadere informatie

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA Inleiding Voor u ligt de ProActief BluePrint: ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA. In deze BluePrint gaan wij in op wie wij zijn en wat wij voor u en

Nadere informatie

Wat ging er aan de wet DBA vooraf?

Wat ging er aan de wet DBA vooraf? Kennisdocument Modelovereenkomsten Als opdrachtgever kunt u vanaf 1 mei 2016 geen beroep meer doen op de vrijwarende werking van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR is vervallen en maakt plaats

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Afschaffing VAR per 1 mei 2016 Status VAR / DBA VAR = Verklaring Arbeids Relatie vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 Wet Beoordeling Deregulering arbeidsrelaties

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht

HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht 1 HeadFirst Whitepaper: de Wet DBA toegelicht Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), waarbij gewerkt gaat worden met door de Belastingdienst

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal.

wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. Invoering Wet DBA, wat betekent dit voor mij als opdrachtgever? Bron: Belastingdienst, Eerste kamer der Staten- generaal. WDBA - De VAR verdwijnt. Per wanneer? Met ingang van 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Van VAR naar Modelovereenkomst Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA de nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen

Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid. Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen Platform Verenigingsadvies Sportverenigingen en inzet van arbeid Amsterdam, 7 juli 2016 Judith van Vlijmen 1 Sportverenigingen en inzet van arbeid Als frauderende club de krant halen? Liever niet! Hoe

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies

BASE Advocaten - mr. R.C. Sies Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties Programma Inleiding Arbeidsovereenkomst Huidige systeem VAR Toekomstig systeem Wet DBA Praktische informatie overgang Wet DBA DBA: kritiek Veelgestelde vragen

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex. Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. De VAR verdwijnt voor alle zzp ers. Wat houdt

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts 12 punten die elke

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst

Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Kennisbijeenkomst Afschaffing VAR; invoering modelovereenkomst Donderdag 10 maart 2016 15.30 17.00 uur Douwe de Haan Ruben van Mourik Opening door Nico de Jager Welkom Programma Netwerkborrel Dienstverlening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 165 Besluit van 8 april 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016

Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Informatiebijeenkomst DBA als vervanging voor de VAR 2 maart 2016 Hoe zit het precies? http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-debizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper Programma Opening Inleiding

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2290 Vragen van het lid

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers

Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Van VAR naar Wet DBA Wat u moet weten over de nieuwe regels voor het werken met zzp ers Mei 2016 Het inhuren van zzp ers Nieuwe regels, meer verantwoordelijkheid Het aantal zzp ers in Nederland blijft

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

Afschaffing VAR, wat nu?

Afschaffing VAR, wat nu? Afschaffing VAR, wat nu? Bijeenkomst OV Berlicum 21 april 2016 Lucienne van Rosmalen & Rein Klomp Programma VAR / DBA Kennisquiz (deel 1) Toelichting nieuwe wetgeving / stand van zaken VAR / DBA Kennisquiz

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts 12 punten die elke

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

1 Bent u bekend met de video van de Belastingdienst Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken?

1 Bent u bekend met de video van de Belastingdienst Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken? 2016Z15661 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (ingezonden 30 augustus 2016)

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts Inleiding: Naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 34 Vragen van het lid Omtzigt

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016 Aan de Belastingdienst is een individuele overeenkomst van opdracht voorgelegd, die ziet op tijdelijke waarneming van een huisarts. Beoordeling op basis van het verzoek Ik ben van mening dat werken volgens

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties De Wet DBA gaat per 1 mei 2016 in werking. Dit vraagt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klein (Klein) over de criteria gezag, arbeid en loon (ingezonden 14 maart 2016). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

HR seminar 26 mei 2016

HR seminar 26 mei 2016 HR seminar 26 mei 2016 Wet DBA fiscaal en arbeidsrechtelijk Chris van Wijngaarden Martine Hoogendoorn T: 020 435 64 04 T: 088 73 04 600 E: chris.vanwijngaarden@taxand.nl E: m.hoogendoorn@denklaw.nl Maatschappelijke

Nadere informatie

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN

ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Whitepaper ZONDER ZORGEN ZZP ERS INZETTEN Volgens de regels van de nieuwe Wet DBA Techprofs - Zonder zorgen zzp ers inzetten 1 Uitgave: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Welke acties moet

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Whitepaper Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers?

Whitepaper Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers? Whitepaper Meer risico bij het inhuren van ZZP-ers? Ossendrecht, 19 januari 2017 Jos van Calsteren Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waar gaat het nu eigenlijk om?... 2 Is het echt anders geworden?... 2 3 criteria

Nadere informatie

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad

Kennissessie Sport Van VAR naar DBA. Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad Kennissessie Sport Van VAR naar DBA Nieuwegein, 11 oktober 2016 Judith van Vlijmen PFZW HR Advies Corina van der Hulst Randstad 1 Programma 1. Beoordeling Arbeidsverhoudingen Judith van Vlijmen (PFZW)

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur?

De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur? De onrust op de zzp-markt en de toenemende vraag naar Uniforce Professionals Hoe gaat u hiermee om als (financieel) adviseur? WET DBA EN DE VERANDERINGEN VOOR ZZP ER, ZP ER OPDRACHTGEVERS EN INTERMEDIAIRS

Nadere informatie

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics

MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics MUSIC INDUSTRY AND VAR tips & trics Vrijdag 24 juni 2016 - InJazz - Rotterdam Dick Molenaar Tim Verhoeven VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG FNV Zelfstandigen heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE. Datum 5 juli Betreft Beantwoording Kamervragen VVD

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S-GRAVENHAGE. Datum 5 juli Betreft Beantwoording Kamervragen VVD > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016

Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Regiobijeenkomst NVBU 17-03-2016 21-03-2016 24-03-2016 Zelfstandige zonder personeel Van VAR, BGL naar DBA Steeds meer werknemers kiezen voor zelfstandigheid. Totaal aantal zelfstandigen eind 2013 ruim

Nadere informatie

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom!

Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Ondernemersavond: van VAR naar DBA Welkom! Even voorstellen WEA Deltaland Accountants Adviseurs Onze kantoren Brielle Kesteren Druten Middelharnis Groot-Ammers Oud-Beijerland www.weadeltaland.nl Onze expertise:

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties #IMD15 Programma: VAR / BGL / DBA Hoe werkt het? Beoordeling overeenkomsten Modelovereenkomsten / voorbeelden Overgangsperiode Veel gestelde vragen 2 VAR / BGL

Nadere informatie

Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding

Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding Notitie Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding Indien een opdrachtgever gebruik wil maken van de diensten van een zelfstandige ondernemer, de zogenoemde ZZP-er (dit kan iemand

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba) Ronald Veldman Beleidsadviseur WOS Soorten overeenkomsten 1. Overeenkomst van opdracht 2. Arbeidsovereenkomst 3. Overeenkomst tot stand brengen van

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: LTO Nederland heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

Congres Flexibilisering. Keuzesessie 2 Hoe richt u uw flexibele schil nu in? Houten, 24 mei 2016. Boris Emmerig

Congres Flexibilisering. Keuzesessie 2 Hoe richt u uw flexibele schil nu in? Houten, 24 mei 2016. Boris Emmerig Keuzesessie 2 Hoe richt u uw flexibele schil nu in? Houten, 24 mei 2016 Boris Emmerig Drie soorten arbeidsrelaties Freelancer/ZZP er 1 OPTIE Arbeidsovereenkomst 2 OPTIE Overeenkomst van opdracht Bedrijf

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding

Notitie. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding Notitie Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA) 1 Inleiding Indien een opdrachtgever gebruik wil maken van de diensten van een zelfstandige ondernemer, de zogenoemde ZZP-er (dit kan iemand

Nadere informatie

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN?

EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? EINDE VAN DE VAR, OP NAAR MODELOVEREENKOMSTEN? Dinsdag 24 mei 2016 Dr. Dick Molenaar VAR-SYSTEEM Werd gebruikt voor: Artiesten Niet-artiesten Vier soorten VAR s: Winst uit onderneming (wuo) Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb

kwalificeert. Voor de inhouding van loonheffingen geeft die beoordeling niet in alle gevallen volledige zekerheid voor de opdrachtgever. De inkomstenb Alles over de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Bron van inkomen... 2 3. Wanneer bent u ondernemer?... 2 4. Loon uit dienstbetrekking... 3 4.1. Privaatrechtelijke dienstbetrekking...

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) De Wet DBA is per 1 mei 2016 in werking

Nadere informatie