Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA"

Transcriptie

1 Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA A. Doel en achtergrondinformatie Doel Patiënten met chronische nierschade in een vroege fase diagnosticeren en het juiste behandeltraject inzetten om verdere achteruitgang te vertragen; Beleid bij albuminurie en of verminderde nierfunctie bepalen en vaststellen welke patiënten: - door de huisarts begeleid worden; - een consultatie door de 2 e lijn krijgen aangeboden; - verwezen worden naar de 2 e lijn Achtergrondinformatie Aandoeningen van de nieren kunnen zich uiten in: 1. Een afwijkend urinesediment: aanwezigheid van dysmorfe (misvormde) erytrocyten en/of celcilinders 2. Eiwitverlies in de urine Eiwitverlies in de urine moet via een bepaling in het laboratorium worden verricht. Hiervoor kan de albumineconcentratie in de urine of de albumine/creatinine-ratio worden bepaald. Bij een verhoogde waarde moet de bepaling herhaald worden omdat de uitscheiding van eiwitten varieert. De afkappunten staan hieronder weergegeven. Van micro-albuminurie wordt gesproken bij: een verlies in de urine van 2,5 tot 25 mg albumine/mmol creatinine bij mannen en 3,5 tot 35 mg albumine/mmol creatinine bij vrouwen in een willekeurige urineportie, of 30 tot 300 mg albumine/dag in een 24-uurs urineverzameling, dan wel 20 tot 200 mg/l in een willekeurige portie urine. Van macro-albuminurie wordt gesproken bij: een albumineverlies van meer dan 25 mg albumine/mmol creatinine bij mannen en meer dan 35 mg albumine/mmol creatinine bij vrouwen in een willekeurige urineportie, of 300 mg albumine/dag in een 24-uurs urineverzameling, dan wel 200 mg/l in een willekeurige portie urine. Bij macro-albuminurie > 300 mg/dag is er door verlies van ook andere eiwitten dan albumine, ten minste een totale eiwituitscheiding van > 500 mg/dag. We spreken dan van proteïnurie. 3. Afnemende egfr (glomerulaire filtratiesnelheid) De nierfunctie kan gemeten worden met de MDRD-formule 1 of met de Cockroft-Gault-formule. Een grote spiermassa kan een onderschatting van de nierfunctie geven. De medicijnen Cimetidine, cotrimoxazol en trimethoprim, zware spierarbeid en het eten van veel vlees kan een onderschatting geven van de nierfunctie. Bij personen ouder dan 65 jaar kan een egfr < 60 ml/min/ 1,73m2 normaal zijn voor de leeftijd! Bij een egfr < 60 ml/min/1,73m2 kunnen er metabole veranderingen ontstaan. 1 Een formule ontwikkeld in de Modification of Diet in Renal Disease trial 1 van 6

2 De gevolgen van een verminderde nierfunctie kunnen zijn: 1) Ca/P-afwijkingen; in de nieren wordt vitamine D omgezet in een actieve vorm, waardoor Calcium wordt opgenomen uit de voeding. Bij een afwijkende nierfunctie daalt het Calcium gehalte omdat vitamine D niet meer wordt omgezet. Dit geeft een stijging van het PTHhormoon met als gevolg dat Calcium uit de botten wordt gemobiliseerd. Hierdoor ontstaan botafwijkingen bij nierfalen. 2) Renale anemie door verminderde erythropoëtine productie 3) Metabole acidose (verzuring) 4) Jeuk 5) Jicht 6) Misselijkheid 7) Verminderde weerstand 8) Zenuwafwijkingen B. Stappenplan - Patiënten die worden gecontroleerd in het kader van de reguliere controles in verband met diabetes mellitus type 2 (T2DM) of een verhoogd cardiovasculair risico (CVRM) - Patiënten bij wie een oriënterend bloed- en/of urineonderzoek een verminderde nierfunctie of (micro-)albuminurie wordt gevonden. Diagnostiek Bij personen met type 2 diabetes of personen die in het kader van het cardiovasculair risicomanagement een albuminurie of verlaagde egfr is gevonden, wordt het volgende nagegaan: - (Micro-)Albuminurie (via laboratoriumbepaling), of is sprake van ontregelde diabetes, manifest hartfalen, urineweginfectie of koortsende ziekte? - Is de patiënt bekend met nierziekten, recidiverende pyelonefritis of auto-immuunziekte? - Nierziekten in de familie? - Medicatie die schadelijk is voor nieren of nierfunctie kan verminderen? - Bloeddruk verhoogd? Aanvullend laboratoriumonderzoek: - herhalen onderzoek albuminurie (na enkele dagen en na 3 maanden) - bij persisterende micro-albuminurie: urinesediment, serumcreatinine, egfr (bij sedimentsafwijkingen verwijzen naar 2 e lijn) - echografie: bij aanwijzingen voor post-renale obstructie en cystenieren Taakverdeling Praktijkondersteuner (POH)/huisarts (HA): - POH: reguliere controles bij T2DM/CVRM - POH: Bij afwijkende uitslag: bespreken met HA - POH/HA: in overleg herhalen onderzoek micro-albuminurie, urinesediment, serumcreatinine, egfr en echografie - POH: voorbereiden consult bij HA: anamnese en familieanamnese uitvragen, bloeddruk meten, medicatieoverzicht maken - HA/POH: bespreken resultaten - HA: bepalen beleid (begeleiding 1 e lijn, consultatie of verwijzing 2 e lijn) - POH: controleren of beleid wordt uitgevoerd 2 van 6

3 C. Beleid Een groot deel van de patiënten kunnen in de huisartsenpraktijk worden begeleid. Bij een deel dient de 2 e lijn te worden geconsulteerd of moet de patiënt verwezen worden. In onderstaande tabel wordt het onderscheid aangegeven. De keuze is afhankelijk van de leeftijd, de egfr en het bestaan van eiwitverlies in de urine. a) Begeleiding in de 1e lijn - Patiënten > 65 jaar, egfr ml/min/1,73 m2 - Patiënten met persisterende micro-albuminurie met normale nierfunctie, egfr > 60 ml/min/1,73 m2 Beleid Bespreken met patiënt - Advies stop-met-roken / afvallen - Bij hypertensie: zout beperken (geen zout toevoegen en geen industrieel bereid voedsel gebruiken) - Voorkom dehydratie - Terughoudend met gebruik contrastmiddelen - Voorkom nefrotoxische medicatie (NSAID s)- Medicatie beoordelen - Medicatie beoordelen: medicatie die negatieve invloed heeft op nierfunctie? - Medicatiedosering aanpassen? (zie ook bijlage medicatie) Afspraken over vervolg - Jaarlijks: egfr, glucose, albumine, A/C-ratio, bloeddruk - Behandeling DM en RR volgens richtlijnen (zie ook bijlage protocol micro-albuminurie) - Daling egfr > 3 ml/jaar/1,73m2: consult 2 e lijn. Praktisch - egfr < 60: apotheek informeren - egfr < 60 en/of micro-albuminurie: ICPC/ruiter in HIS Advies om patiënt te vervolgen - Bij oriënterend onderzoek micro-albuminurie gevonden: controle na 1 jaar van bloeddruk, albumine of A/C-ratio in urine, egfr; als geen toename micro-albuminurie, egfr en RR normaal: geen verdere controle nodig. 3 van 6

4 - Bij hypertensie of T2DM: behandeling volgens richtlijnen. Bij toename albuminurie ondanks goede behandeling bloeddruk: consult 2 e lijn. Taakverdeling POH/HA - POH: afspraak (laten) maken voor patiënt bij HA - HA: beleid bespreken met patiënt, medicatie beoordelen, vervolg bespreken - POH: controlesysteem voor follow-up (oproep, laboratoriumonderzoek, consult huisarts) b) Consultatie 2 e lijn - Patiënten > 65 jaar, egfr ml/min/1,73 m2, normo-/micro-albuminurie - Patiënten < 65 jaar, egfr ml/min/1,73 m2, normo-/micro-albuminurie - Bij toename albuminurie ondanks adequate behandeling RR - Bij afname egfr > 3 ml/min/1,73m2 per jaar Beleid Gegevens verzamelen - Anamnese - egfr, mate van albuminurie, sediment - aanvullend laboratoriumonderzoek: Hb, K, Ca, P, serumalbumine, PTH - echografie (indien verricht) - medicatie-overzicht Overleg HA met 2 e lijn over - eventuele metabole stoornissen - welke maatregelen om achteruitgang te voorkomen - wanneer verwijzen naar 2 e lijn - streefwaarden bloeddruk + welke medicatie voor bloeddruk - comedicatie bespreken/aanpassingen medicatie - wat te doen bij intercurrente infecties - nog aanvullend onderzoek nodig om oorzaak nierschade te achterhalen? Adviezen en maatregelen - Advies stop-met-roken / afvallen - Bij hypertensie: zout beperken (geen zout toevoegen en geen industrieel bereid voedsel gebruiken) - Voorkom dehydratie - Terughoudend met gebruik contrastmiddelen - Voorkom nefrotoxische medicatie (NSAID s) - Behandeling bloeddruk volgens richtlijnen - Vit D als PTH < 7,7 mmol/l: o R/ Colecalciferoldrank FNA 1 ml (50.000IE), eerste 3 maanden eenmaal per week, daarna eenmaal per maand o Als na 3 maanden PTH > 7,7 mmol/l: voeg actief vit D toe: alfacalcidol of calcitriol 0.25 o microgram 3 maal per week Controle Ca en P na 4 weken Opm: Volgens nieuwe inzichten lijkt het belang van PTH minder groot dan in de LTA wordt aangenomen. Echter pas als de LTA is aangepast zal dit protocol hierop worden aangepast - Twee tot drie maal per jaar controle egfr, albumine of A/C-ratio in urine, Hb, K, Ca, P, serumalbumine en (jaarlijks) PTH. - Extra maatregelen ter preventie metabole en cardiovasculaire complicaties? Wanneer geen consultatie nodig? - hoogbejaarden met beperkte levensverwachting en comorbiditeit 4 van 6

5 - bij bekende oorzaak verminderde nierfunctie, geen metabole complicaties en stabiele nierfunctie (< 3ml/min/1,73 m2 achteruitgang per jaar) Taakverdeling POH/HA - POH: afspraak (laten) maken voor patiënt bij HA - POH: aanvullend onderzoek regelen in overleg met HA (laboratorium echo, sediment) - POH: medicatie-overzicht maken - HA: beleid bespreken met patiënt, medicatie beoordelen, vervolg bespreken - HA: overleg met 2 e lijn/consultformulier - HA: terugkoppeling met patiënt + POH - POH: controlesysteem voor follow-up (oproep, laboratoriumonderzoek, consult huisarts) b) Verwijzing naar 2 e lijn - Patiënten met macro-albuminurie (ongeacht egfr) - Patiënten > 65 jaar, egfr < 30 ml/min/1,73 m2 - Patiënten < 65 jaar, egfr < 45 ml/min/1,73 m2 - Vermoeden onderliggende nierziekte (auto-immuunziekte, recidiverende pyelonefritis, antirefluxoperaties of nefrectomie, nierziekte in familie, persisterende afwijkingen in urinesediment) Opm: in de 2 e lijn zijn nefrologen en internisten met nefrologische belangstelling werkzaam. Onderling hebben ze goede afspraken gemaakt welke patiënt onder welke deskundigheid valt. Het is in principe ter beoordeling van de huisarts naar wie wordt verwezen rekening houdend met de totale gezondheidssituatie van de patiënt. Bij twijfel is telefonisch overleg mogelijk. Taakverdeling POH/HA - POH: n.a.v. overleg met HA beleid bespreken met patiënt + afspraak (laten) maken bij HA - HA: verwijzing voor 2 e lijn (internist met nefrologische belangstelling/nefroloog) regelen Aanvullende Literatuur met info over het aanpassen van medicatie bij een verminderde nierfunctie: - KNMP, Verminderde nierfunctie (2009) doseringsadviezen voor geneesmiddelen 2012, bestellen via - Langerhans, Protocollaire Diabeteszorg, mogelijkheden voor taakdelegatie, ISBN: van 6

6 Bijlage 1 Behandeling micro-albuminurie Van micro-albuminurie wordt gesproken bij: een verlies in de urine van 2,5 tot 25 mg albumine/mmol creatinine bij mannen en 3,5 tot 35 mg albumine/mmol creatinine bij vrouwen in een willekeurige urineportie, of 30 tot 300 mg albumine/dag in een 24-uurs urineverzameling, dan wel 20 tot 200 mg/l in een willekeurige portie urine. Behandeling: start ACE remmer of A2 antagonist, ook indien RR systole < 130. controle creatinine en kalium na 2 weken bij stijging van creatinine> 25% stop ACE/AII (overweeg overleg 2 lijn) bij stijging van creatinine> 15 % check creatinine en kalium na 1mnd bij kalium> 5.5 stop ACE/AII en herhaal kalium check RR, creatinine en kalium ongeveer 6 weken na elke dosisverhoging bij stabiele instelling controle RR, creatinine, kalium, micro-albuminurie portie elke 6 maanden streef naar RR < 130/80 zo nodig licht Na-beperkt dieet max. 5 gram dd zo nodig thiazide-diuretcum toevoegen contra-indicatie: NSAID en Cox-2 remmers (bv arcoxia) behandel dyslipidemie (als cardiovasculaire risicofactor) Indien egfr afwijkend is: check dosis aanpassing van medicatie (bv Metformine, digoxine, antibiotica, diuretica) denk aan reversibele oorzaken van nierfunctie verlies: uitdroging, diuretica, hartfalen, blaasretentie, hydronefrose, Cox2 remmers! 6 van 6

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013

Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Ketenzorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (zonder DM) 2013 Coöperatie Zorggroep Katwijk U.A. Duizendschoon 39 2231 PV Rijnsburg tel 071 4091054 fax 071 4081940 e-mail info@zgkatwijk.nl www.zgkatwijk.nl

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase aandeel diëtetiek

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase aandeel diëtetiek Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase aandeel diëtetiek Deze richtlijn maakt deel uit van de Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase,

Nadere informatie

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE VOOR GOEDE MEDISCHE PRAKTIJKVOERING Gevalideerd door Cebam in mei 2012 AUTEURS G. VAN POTTELBERGH, M. AVONTS, H. CLOETENS, M. GOOSSENS, S. MAES, L. VAN HEDEN, P. VAN ROYEN Domus Medica vzw oktober 2012

Nadere informatie

Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn. maatschap Jouster huisartsen

Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn. maatschap Jouster huisartsen Cardiovasculair Risico Management in de eerste lijn maatschap Jouster huisartsen maatschap Jouster huisartsen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE:... 2 INLEIDING... 3 DEEL : DE ALGEMENE KWALITEITSCRITERIA... 4

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011]

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT [HERZIENING 2011] MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT (HERZIENING 2011) In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen Bedrijfsplan Keten-DBC voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Oorspronkelijke versie, 31 maart 2009 Geactualiseerde versie, 10 maart 2010 Geactualiseerde versie 27 augustus 2012, DBC 1 januari 2012

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

Vinken en vonken met de 10-puntenlijst diabetes

Vinken en vonken met de 10-puntenlijst diabetes Nascholing Vinken en vonken met de 10-puntenlijst diabetes Jan Palmen 1 Inleiding De zorg van de praktijkondersteuner en de huisarts bij patiënten met diabetes type 2 dient complementair te zijn en moet

Nadere informatie

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen

Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst

Nadere informatie

Publieke indicatoren voor de Chronische zorg. Hilly Calsbeek Mirjam Harmsen Jozé Braspenning

Publieke indicatoren voor de Chronische zorg. Hilly Calsbeek Mirjam Harmsen Jozé Braspenning Publieke indicatoren voor de Chronische zorg Hilly Calsbeek Mirjam Harmsen Jozé Braspenning Nijmegen, mei 2011 INHOUD BEKNOPT OVERZICHT PRODUCTEN A Set Zichtbare Zorg Chronische Zorg - Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Volwassenen met een nefrotisch syndroom

Volwassenen met een nefrotisch syndroom Volwassenen met een nefrotisch De meest gestelde vragen Nierpatiënten Vereniging Nederland Secretariaat: Postbus 284 1400 AG Bussum T 035-691 21 28 F 035-691 93 34 E info@nvn.nl I www.nvn.nl pagina 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU INHOUD VOORWOORD HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) Inleiding Doelgroepen Organisatie Identificatie Diagnostiek Risicoprofiel

Nadere informatie

HaCa 14-10-2014. Albert-Jan Aarnoudse

HaCa 14-10-2014. Albert-Jan Aarnoudse HaCa 14-10-2014 Albert-Jan Aarnoudse Inleiding Enige historie Definitie Relevantie Kreatinine en klaring Oorzaken chronische nierschade Wat te controleren Behandeldoelen Medicatie Wanneer verwijzen Samenvatting

Nadere informatie

De niercheckpoli INTERNE GENEESKUNDE

De niercheckpoli INTERNE GENEESKUNDE INTERNE GENEESKUNDE De niercheckpoli U bent doorgestuurd naar de niercheckpoli van het Laurentius Ziekenhuis omdat er bij u nierfunctiestoornissen zijn vastgesteld. U heeft een aantal onderzoeken gehad,

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding

Syllabus aios en opleiders Hartcursus voor Huisartsen-in-opleiding Mark Brueren, VOHA, UMC Nijmegen Meike Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen Jose Konings, Huisartsopleiding Utrecht Arjen Muller, Erasmus MC Rotterdam Ineke Dolmans, LUMC Leiden Syllabus aios en opleiders

Nadere informatie

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

LESA. Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak LESA Rationeel Aanvragen van Laboratoriumdiagnostiek Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Landelijke Eerstelijns Samenwerkings

Nadere informatie

Zorgpad Ketogeen dieet behandeling

Zorgpad Ketogeen dieet behandeling Zorgpad Ketogeen dieet behandeling bij refractaire epilepsie & metabole ziekten bij kinderen Behandelarenversie Juni 2014 0 1 Auteurs: E.J.T.M. van der Louw¹ Th.A.M. van den Hurk² Dr. C.E. Catsman- Berrevoets³

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Uitlevering nieuwe verpakkingen afnamematerialen laboratoriumonderzoeken

Uitlevering nieuwe verpakkingen afnamematerialen laboratoriumonderzoeken Voorpagina - Uitlevering nieuwe verpakkingen Medische Microbiologie - Arts Microbioloog Ann Demeulemeester Pagina 2 - Pilot met balie in Gezondheidscentrum Dolium Eersel - Spirometrie onderzoek bij kinderen

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014

Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 Regionaal document bij introductie Directe orale anticoagulantia (DOAC) Update: juni 2014 1 Regionaal document bij introductie DOAC Inhoudsopgave 1 Inleiding en doel... 3 2 Algemeen... 3 3 Indicatiestelling

Nadere informatie

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden.

Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Preventie en behandeling van dehydratie bij ouderen; extra aandacht bij ziekte en bij hitteperioden. Schols JMGA 1, Groot CPGM de 2, Cammen TJM van der 3, Olde Rikkert MGM 4 1. Vakgroep Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5

Syllabus. Cardiovasculair Risicomanagement. met MicroHIS. 1ste Lijn Amsterdam. Voorbereidende stappen. Versie 8.5 Syllabus Cardiovasculair Risicomanagement met MicroHIS 1ste Lijn Amsterdam Voorbereidende stappen Versie 8.5 023-EMED-201030 EduMedica, 2010 Inhoud Inhoud... i Inleiding...1 Over de cursus en het cursusmateriaal....

Nadere informatie