... In houdsopgave. pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... In houdsopgave. pagina"

Transcriptie

1

2 I...,...*...,,,.

3 Wijzer in Beleid Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Personeelszaken April 1996

4 1... In houdsopgave 1. Inleiding 2. Leergang Beleidskunde I 3. Leergang Beleid als Professie 4. Sturen van Beleidsprocessen vanuit de Rijksoverheid (LBII) 5. Leergang Beleidskunde II (ROI) 6. Leergang Beleid in Verandering 7. Leergang Bestuurlijk Management 8. Colofon pagina

5 Brochure over opleidingen beleidskunde 2... Beleidsmedewerkers vervullen een cruciale rol in de uitoefening van de taken van de overheid. Het begrip beleidsmedewerker is niet eenduidig. Onder de term beleidsmedewerker gaat een verzameling van uiteenlopende functies schuil. Gemeenschappelijk in die functies is dat beleidsmedewerkers werken aan de ontwikkeling en implementatie van beleidsprodukten van een afdeling of beleidsdirectie. Qua oriëntatie wort onderscheid gemaakt tussen generalistische en specialistische beleidsmedewerkers. De aandacht voor de positie en de taken van beleidsmedewerkers neemt toe. Dit vindt bijvoorbeeld een vertaling in het denken over profielen en loopbaan perspectieven voor beleidsmedewerkers. Ook is een groei te constateren van het aantal opleidingen op het gebied van beleidskunde, zowel algemene opleidingen beleidskunde als opleidingen die zich richten op één thema uit de beieidskunde. Deze brochure bevat een overzicht van de meest gangbare opleidingen beieidskunde waar beleidsmedewerkers van Verkeer en Waterstaat aan deelnemen. In de brochure zijn algemene opleidingen beleidskunde opgenomen. In de regel zijn dit leergangen die meerdere blokken duren en waarin verschillende facetten van beleidswerk worden behandeld. Daarnaast zijn er veel korte opleidingen toegespitst op één facet uit de beleidskunde. Deze zijn niet opgenomen. De brochure is bestemd voor managers, verwijzers en anderen, die beleidsmedewerkers adviseren over te volgen opleidingen. Uitgangspunt bij het samenstellen van de brochure is geweest: het verschaffen van toegankelijke en bruikbare informatie. Per opleiding is vermeld: - naam opleidingsinstituut - doelgroepprofiel - groepssamenstelling - kader - insteek - werkvormen - seminars - leereffecten - tijdsinvestering - kosten - aanmeld ingsprocedu re. De informatie is bijgewerkt tot najaar Hebt u specifieke vragen over één van deze opleidingen of over het opzetten van een loopbaantraject voor beleidsmedewerkers, dan kunt u contact opnemen met Cerri Blekkink of Anne-Marie Klavers van de Directie Personeelszaken (Sector Managementontwikkeling), telefoon Ook reacties op deze brochure zijn welkom. Overname van gegevens uit deze brochure is toegestaan na toestemming van de samenstellers.

6 Leergang Beleidskunde I 3... Uitvoering: ROI, Opleidingsinstituut voor de Rijksoverheid Raamweg Den Haag tel: Doelgroepprofiel: beleidsmedewerkers in de schalen 1 O of 11 met circa één à twee jaar ervaring als beleidsmedewerker. Croepssamenstelling: de groep bedraagt maximaal 18 deelnemers voornamelijk uit de Rijksoverheid. Kader: de leergang kan gezien worden als basisopleiding voor beginnende beleidsfunctionarissen. Er wordt aandacht besteed aan: * conceptuele vaardigheden (methodisch analyseren en ontwerpen van beleid) * relevante sociale vaardigheden als onderhandelen en presenteren * reflectie op eigen inzichten en optreden in relatie tot de omgeving. Insteek de eigen praktijk van de deelnemers is het uitgangspunt voor ontwikkeling en verbreding. Feedback op het persoonlijk functioneren is een integraal onderdeel van de cursus. Werkvormen: casuïstiek van deelnemers, praktijkopdrachten en simulatievormen zijn dominant, aangevuld met inleidingen door deskundigen. Seminars: de 4 seminars behandelen de volgende hoofdthema s: 1. basisbegrippen van beleid 2. systematische beleidsvorming 3. uitvoeringsgeschikt maken van beleid 4. persoonlijke effectiviteit: eigen houding en effect daarvan op het beleidsproces. Leereffecten: - meer inzicht in de verschillende stadia van het beleidsproces en de beleidsinstrumenten die er zijn - inzicht in eigen routines en mogelijkheden om de persoonlijke effectiviteit te vergroten - kennis maken met het reilen en zeilen bij andere departementen en uitbreiding van het netwerk Ti jdsinvestering: de cursus duurt totaal 33 dagdelen verdeeld over vier blokken, met een doorlooptijd van vier maanden. Daarbij komt 1 dagdeel per blok voor h uiswerkopd rach ten.

7 4... Kosten: f 7.275,- exclusief reis- en verblijfkosten. Aanmeldingsprocedure: via de eigen personeelsdienst.

8 Leergang Beleid als Professie 5... Uitvoering: Via Consult Zeeforel MP Leiden tel: Doelgroepprof iel: medewerkers vanaf schaal I1 met 3 tot 5 jaar ervaring in een beleidsfunctie en thans werkend aan extern gericht beleid. Groepssamenstelling: maximaal 16 deelnemers per leergang, afkomstig van de ministeries van EZ, LNV, OCW, VROM en V&W. Per leergang zijn er 4 plaatsen voor medewerkers van Verkeer en Waterstaat. Kader: beleídsprocessen, zowel afionderlijke schakels als samenhang van onderdelen van processen. Beleidsprocessen worden op 2 niveau's behandeld: * macro-niveau: beschrijving van een beleidsproces * micro-niveau: houding en rol van beleidsmedewerkers. In de leergang komen zowel kennis, vaardigheden als manier van optreden aan bod. Insteek in de leergang wordt vooral gewerkt met cases en ervaringen van professionals uit het beleidsveld (d.w.z. in beperkte mate met beleidsvraagstukken van de deelnemers). In de seminars is feedback op het persoonlijk functioneren geen expliciet leermiddel. Feedback op het functioneren in de leergang is onderdeel van het persoonlijk begeleidingstraject. Werkvormen: spel/simulatie-vormen zetten de toon, aangevuld met korte analyses in subgroepen. Seminars: de vier seminars hebben de volgende thema's: 1. Beleid en beleidsprocessen 2. Krachtenvelden, trends en adoren 3. De beleidsprofessional 4. Management van beleidsprocessen. Leereffecten: deelnemers verwerven tijdens de leergang: - een scherpe visie op de eigen rol als beleidsprofessional - inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen in beleidsprocessen - resultaatbew usizij n - kwaliteiten om vaardig en interaktief met doelgroepen voortgang te - boeken in beleídsvorming flexibiliteit in het werken in interdeparementale beleidsprocessen

9 concepten van procesmatig den ken - mogelijkheden tot het exploreren van het beleidswerk op andere - departementen nieuwe methoden en technieken in beleidswerk. Tijdsinvestering: de leergang omvat vier seminars, aangevuld met een persoonlijk leertraject en huiswerkgroepen. De leergang duurt circa 16 dagen, t.w. intake met voorbereiding: 1/2 dag, 4 seminars van 3 dagen (met avondprogramma), huiswerkgroepen: 3 dagen en persoonlijk traject: 1 dag. De doorlooptijd is vier à vijf maanden. Kosten: per deelnemer f 7.350,OO (exclusief reis- en verblijfkosten). De kosten voor deelname en het verblijf in een conferentie-oord komen voor rekening van de Directie Personeelszaken. Aanmeldingsprocedure: met aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de eigen personeelsdienst. De personeelsdienst stuurt het formulier naar de Sector Managementontwikkeling van de Directie Personeelszaken. Voorafgaand aan de definitieve aanmelding vindt een intake-gesprek plaats met de staf van de leergang.

10 Sturen van beleidsprocessen vanuit de rijksoverheid (LBII)... 7 Uitvoering: Stichting Publiek Domein Boven Clarenburg 135 Utrecht tel: Doelgroepprof iel: senior beleidsfunctonarissen in schaal (12)13 tot 15 met tenminste 5 jaar ervaring. Hiërarchisch of functioneel leidinggevend aan andere beleidsmedewerkers. Leeftijdsindicatie: 30 tot 40 jaar. Groepssamenstelling: maximaal 20 deelnemers die werken bij verschillende ministeries. Per uitvoering doen gemiddeld drie medewerkers van Verkeer en Waterstaat mee. Kader: de cursus is gericht op het aanscherpen van het vakmanschap bij het sturen van beleidsprocessen. Dit wordt benaderd vanuit vier invalshoeken: de persoon van beleidsmedewerker (sterke en minder sterke kanten, inlevingsvermogen, persoonlijk optreden) de eigen organisatie (structuur en cultuur) de actoren op het speelveld (krachtenveldanalyses, veelzijdigheid van interpretaties) de omgeving (ontwikkelingen in de samenleving en de overheid en de eigen visie daarop). insteek: naast conceptuele ontwikkeling is feedback op de effectiviteit van het persoonlijk functioneren een integraal onderdeel van de cursus. Het eigen werk is daarbij aangrijpingspunt. Er wordt gewerkt in geleide consultatiegroepen. Werkvormen: naast dialoog en discussie met deskundigen veel praktijkcases, simulaties en creatieve spelvormen. Seminars: de cursus is opgebouwd uit de volgende seminars: 1. de lerende organisatie 2. context en ik 3. beleidsanaiyse en veranderende visies 4. zefmanagement 5. externe oriëntatie 6. politiek en ambtelijk krachtenveld 7. internationale oriëntatie 8. quo vadis.

11 8... Leereffecten: - inzicht in de meest saillante maatschappelijke ontwikkelingen - vergroten van strategisch handelingsrepertoire; - inzicht in eigen functioneren en verbeteren daarvan. (Genoemd worden effecten als weerbaarder, zelfverzekerder en initiatiefrijker.) Tijdsinvestering: er zijn acht cursusblokken. inclusief de introductie en het consultatietraject wordt 27 dagdelen aan tijd gevraagd verdeeld over 14 maanden. Kosten: de kosten bedragen f ,- (exclusief reis- en verblijfkosten) en komen voor rekening van de Directie Personeelszaken. Aanrneldingsprocedure: na mondelinge aanmelding bij de eigen personeelsafdeling is er een intakegesprek met een DPZ-adviseur die beslist over de definitieve aanmelding. Bij overtekening besluit het management over deelname.

12 Leergang Beleidskunde II 9 U iivoenng: Rol, Opleidingsinstituut voor de Rijksoverheid Raamweg Den Haag tel: Doelgroepprofiel: senior beleidsfunctionarissen vanaf schaal 12 tot 15 met tenminste vijf jaar ervaring en die functioneren in interdepartementale beleidsprocessen. Groepssamenstelling: de groepsgrootte is maximaal 18 deelnemers voornamelijk afkomstig uit verschillende depahementen. Kader: deelnemers worden vooral aangesproken in hun rol van beleidsfunctionaris met een bepaalde missie, en minder als persoon achter de professional. Rode draad is steeds: in welk politiek bestuurlijk krachtenveld opereer je, wat zijn de belangen van de afionderlijke actoren en welke strategieën kun je hanteren om je eigen missie zo goed mogelijk te volbrengen. Insteek: een eigen inhoudelijk werkstuk staat centraal en vormt de rode draad van de cursus. Het accent ligt op conceptuele vaardigheden. Communicatieve vaardigheden of ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit worden niet belicht. Werkvorm en : veel korte inleidingen door deskundigen gevolgd door discussie en casestudies, een simulatie waarbij beleidsvaardigheden aan bod komen en excursies (o.a. naar Brussel). Seminars: De seminars zijn themagewijs opgebouwd en hebben de volgende inhoud: - netwerken in het openbaar bestuur - analyse van beleidsprocessen - europese-, interdepartementale - en interbestuurlijke ontwikkelingen. Leereffecten: - aanscherpen van visie op actuele bestuurlijke vraagstukken in relatie tot eigen beleidsterrein - versterken van het strategisch inzicht en handelingsrepertoire; - vergroten van netwerk. Tijdsinvestering: de leergang telt qua uitvoering 52 dagdelen, verdeeld over vier blokken, aangevuld met themadagen. Daarnaast moet gemiddeld een dagdeel per module gereserveerd worden voor het maken van een werkstuk en het lezen van syllabi.

13 10... Kosten: f ,- exclusief reis- en verblijfkosten. Aanmeldingsprocedure: via de eigen personeelsdienst.

14 Leergang Beleid in Verandering Uitvoering: Via Consult Zeeforel MP Leiden tel: Doelgroepprofiel: - beleidsmedewerkers met een ruime ervaring in beleid en/of uitvoering (minimaal 5 jaar) - niveau: schaal 11, 12 en hoger (bovengrens is schaal 14) - bereidheid om aan eigen casuïstiek te werken. Croepssamenstelling: de groep bestaat uit beleidsmedewerkers afkomstig van diverse ministeries. Kader: beleid in relatie tot de eigen organisatie, alle aspecten van een beleidsproces, vanaf eerste analyse tot en met beleidseffectmeting, c.q. onderzoek door Rekenkamer. Beleid en de eigen organisatie worden als complementair beschouwd. Insteek werken aan eigen beleidsvraagstukken. Onderlinge consultatie (werksituatie staat centraal, deelnemers fungeren als raadgever voor degene die een situatie inbrengt). Feedback tussen deelnemers en staf en van deelnemers onderling op het functioneren in de leergang is integraal onderdeel van de leergang. Werkvormen: - interactie van werken in geleide subgroepen en plenair. Accent op dialoog, discussie en debat, minder op spel en simulatie. - persoonlijke presentatie van eigen beleidsterreinen. Seminars: na een startbijeenkomst zijn er vier seminars met ais thema: 1. krachtenveld en kwaliteit 2. strategische verkenning 3. feitelijke beïnvloeding 4. beleid en uitvoering. Leereffecten: - - deelnemers fungeren als beleidsadviseurs voor elkaar directe toepassing beleidstheorie op eigen situatie, theorie wordt gebracht door docenten - leren hanteren van spanningsveld tussen beleid en eigen organisatie - leren van nut en toepassing van beleidsevaluatie - toepassen van uitvoeringstoetsen - feedback in beleidsvorming leren ontdekken en benutten.

15 12...*... Tijdsinvestering: de leergang bestaat uit een startbijeenkomst, gevolgd door vier seminars. De leergang omvat 11 dagen, t.w. deelname aan startbijeenkomst 1 dag, seminar 2 tot en met 4 elk 2 dagen met avondprogramma. De doorlooptijd is vier maanden. Kosten: per deelnemer f 6.990,-- (exclusief de kosten van het conferentieoord). De kosten voor deelname en het verblijf in een conferentie-oord komen voor rekening van de Directie Personeelszaken. Aanmeldingsprocedure: met aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de eigen personeelsdienst. De personeelsdienst stuurt het ingevulde formulier naar de Sector Managementontwikkeling van de Directie Personeelszaken.

16 Leergang Bestuurlijk Management Uitvoering: ROI, Opleidingsinstituut voor de Rijksoverheid, Raamweg 9-1 1, Den Haag tel: Doelgroepprofiel: beleidsmanagers vanaf schaal 15 (bv. hoofdafdelingshoofden van beleidsdirectoraten, directeuren van (kleinere) decentrale beleidssectoren, evt. zware projectleiders, etc). Croepssamenstel I i ng: de groepsgrootte is maximaal 18 mensen uit rijks-. provinciale- en locale overheid. Gemiddeld nemen vijf medewerkers van Verkeer en Waterstaat deel. Kader: de cursus gaat over openbaar bestuur in Nederland. Centraal staan de bestuurlijke instrumenten waar de overheidsmanager over kan beschikken. Het ontwikkelen en aanscherpen van visie en het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen naar de eigen organisatie zijn twee elementen die steeds de aandacht krijgen. Insteek het actualiseren van kennis, het bevorderen van nieuwe inzichten en het integreren hiervan in de eigen organisatie. Werkvormen: theoretische inleidingen door vaste kerndocenten. Veel gastcolleges en discussies met deskundigen, ook uit andere Europese overheden. Daarbij worden praktijkcases behandeld waarbij intervisie een belangrijk leermiddel is. Seminars: de seminars zijn opgebouwd rond de volgende thema's: inzicht in verschillende denkkaders van verschillende diciplines uitvoering, frontlijnkennis van openbaarbestuur bestuursinctrumenten beleidsvorming europees bestuur, vooral het Brusselse bestuurlijke proces behoorlijk bestuur, oriëntatie van de ambtenaar op de samenleving. Leereffeden: begrip voor achterliggende belangen van actoren in de politiek en ambtelijke top wordt door deelnemers als belangrijk resultaat genoemd. Daarnaast wordt de visie aangescherpt op een breed terrein van vraagstukken van openbaar bestuur. Ook ontstaat meer zicht op eigen routines en door feedback verbetering en uitbreiding van handelingsrepertoi re.

17 14... Tijdsinvestering: een voorbereidingsmiddag en 52 cursusdagdelen verdeeld over zes modules van drie dagen binnen een doorlooptijd van zes maanden. Vooraf en tussendoor wordt enkele uren per module tijd gevraagd voor case-studie. Kosten: de kosten bedragen f ,-- inclusief verblijfkosten en komen voor rekening van de Direktie Personeelszaken. Aanrneldingsprocedure: op basis van voordracht door de directieraad van de dienst.

18 Colofon 15...*... Uitgave Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie PersoneelstakenlSector Managernentontwikkeling (Vorming en Opleiding) Eindredactie Gerri Blekkink en Anne-Marie Klavers Druk Reprografie Plesrnanweg

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE - EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O-6) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrech Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering HRM-

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking CIAO, 14 juni 2012 Drs. Mieke Steenbakkers Senior beleidsfunctionaris / promovenda

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein

Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maatschappelijk Domein Sturing van (jeugd)zorg, welzijn en participatie Regisseren in het maatschappelijk domein In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Adviesopleiding voor Sportprofessionals

Adviesopleiding voor Sportprofessionals Docenten Daniel Klijn Daniel Klijn is partner bij Koerseigen en directielid van Rotterdam Sportsupport. Hij is de grondlegger van Besturen met een Visie en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Het traineeprogramma Caribische Nederlanders

Het traineeprogramma Caribische Nederlanders 1 Het traineeprogramma Caribische Nederlanders Wat is het traineeprogramma Het traineeprogramma is de weg naar een carrière met inhoud voor recent HBO en WO afgestudeerden. Een trainee doet in twee jaar

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5

Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5 Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5 voor kaderartsen ouderengeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn, andere zorgverleners, eerstelijnsbestuurders, ROS-adviseurs

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

2 jarig programma Tax Talent Traineeship

2 jarig programma Tax Talent Traineeship 2 jarig programma Tax Talent Traineeship Inhoud Inleiding 3 Opzet Tax Talent Traineeship 4 Wat verwacht de Belastingdienst van de trainee? 4 Hoe faciliteert de Belastingdienst de trainee? 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling Dit is een printversie van de website van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, accent bestuurskundig advies: www.petrahabets.nl Petra Habets Advies & Ontwikkeling, uw partner op het snijvlak van bestuur

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Vragen 2016Z06314 Hierbij

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

IML. Interdepartementale Management Leergang

IML. Interdepartementale Management Leergang IML Interdepartementale Management Leergang Lange Voorhout 46 2514 EG Den Haag 070-30 24 910 www.nsob.nl info@nsob.nl Voorwoord Geen grotere complexiteit, geen grotere ingewikkeldheid dan in de omgeving

Nadere informatie

DRAGERS VAN VERANDERING

DRAGERS VAN VERANDERING DRAGERS VAN VERANDERING Jezelf leren inzetten om veranderprocessen te doen slagen WAAROM DIT PROGRAMMA? Zachte skills voor meetbare resultaten Veranderprocessen slagen voor een belangrijk deel door de

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

Welkom bij Bamboeschool

Welkom bij Bamboeschool Brochure Bamboe-1 wordt later De faketekst De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat,

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

MEMO. Een effectieve en aantrekkelijke manier om dat te doen is door middel van een simulatie.

MEMO. Een effectieve en aantrekkelijke manier om dat te doen is door middel van een simulatie. MEMO AAN: Griffie gemeente Roosendaal T.A.V. Elsbeth van Straaten DATUM: 17 juli 2014 VAN: Alinda van Bruggen BETREFT: Simulaties sociaal domein voor raadsleden PAGINA S: 3 AANLEIDING Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute

70:20:10 CONSULTANT. Slimmer werken en leren met 70:20:10. Programma met certificaat van 70:20:10 Institute Programma met certificaat van 70:20:10 Institute 70:20:10 CONSULTANT INGREDIËNTEN: MELD JE HIER AAN DOING SHARING KNOWING Performance Detective Performance Architect Performance Master Builder Performance

Nadere informatie

Brug8. Productlijn (Verenigings-) Professionals

Brug8. Productlijn (Verenigings-) Professionals Brug8 Productlijn (Verenigings-) Professionals Brug8 Hoe werken wij? Zorgen voor beweging Creatief, efficiënt en betrokken Met de voeten in de klei; vanuit de praktijk, voor de praktijk Breed scala aan

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Opleidingsprogramma KOP-training

Opleidingsprogramma KOP-training Opleidingsprogramma KOP-training Inhoudsopgave Dit document geeft een korte omschrijving van de achtergrond, inhoud en het programma van de KOPtraining die georganiseerd wordt in het kader van het mirro-keurmerk.

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

"Er is niets zo krachtig als werkelijke vriendelijkheid en niets zo vriendelijk als werkelijke kracht

Er is niets zo krachtig als werkelijke vriendelijkheid en niets zo vriendelijk als werkelijke kracht MUZE IN LEID ERSCHAP XV DE PARADOXEN V OOR BIJ, P R O D U C T V A N B U R E A U S C H I J F, P A R T N E R I N L E I D E R S C H AP "Er is niets zo krachtig als werkelijke vriendelijkheid en niets zo vriendelijk

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap Voor verpleegkundigen die voorop lopen Vorming, visie, vaardigheden De generalistische kijk en de oplossingsgerichtheid van verpleegkundigen zijn onmisbaar voor de zorg van de toekomst Lucie Boonekamp,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training

Kennis van de Overheid. Samenwerken met omgevingsdiensten? Richting goed opdrachtgeverschap. Training Kennis van de Overheid Samenwerken met omgevingsdiensten? Training Inleiding Herkent u zich in de worsteling met uw rol als opdrachtgever van de omgevingsdienst? Gemeenten en provincies zijn immers zowel

Nadere informatie

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas

BIT OGD. Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas BIT OGD Blended Interactief Trainingsprogramma Opbrengstgericht differentiëren in de klas Waarom een BIT-benadering? Wij constateren dat huidige professionaliseringstrajecten onvoldoende rekening houden

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015 A&O Inspiratiesessie Henk Wesseling 26-11-2015 1 Uitgangspunten 1. Datagedreven sturing gaat om het slimmer verzamelen en analyseren van data en verwerken hiervan tot kennis, op basis waarvan we handelen.

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie