Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005"

Transcriptie

1 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies (Hans Kars) oktober 2004

2 De kunst van het gebiedsgerichte werken Het gebiedsgerichte werken in steden en wijken is een vak geworden. Het vak kent twee kanten: de individuele professionaliteit en betrokkenheid van de professional én de organisatorische en bestuurlijke context waarin hij of zij moet werken. Het vak als een kunst beoefenen betekent dat professionals en hun organisaties op een creatieve en pro actieve manier hun werk verrichten. blooming biedt samen met Hans Hoogvorst en Hans Kars langs bovengenoemde lijnen een tweetal vernieuwde leergangen aan. De eerste leergang gaat op basis van open inschrijving, de tweede leergang is in company met verschillende steden. In de eerste leergang ligt de nadruk op de persoonlijke, beroepsmatige ontwikkeling van de professional. In de tweede leergang besteden we meer aandacht aan specifieke organisatievraagstukken met betrekking tot het gebiedsgerichte werken in de deelnemende steden. Het verschil tussen beide leergangen komt vooral tot uitdrukking in de individuele dan wel organisatorische focus, de theoretische onderdelen zijn in hoofdlijnen hetzelfde. In deze brochure beschrijven we de leergang op basis van open inschrijving. Een aparte brochure over de tweede leergang kunt u opvragen bij het secretariaat. Werken aan vraagstukken in wijken: professioneel en betrokken Het oplossen van urgente gebiedsgerichte vraagstukken in wijken stelt hoge eisen aan het werk van professionals. In het spanningsveld van politiek, eigen organisatie en bewoners, dienen ze hun weg te vinden en resultaten te boeken. Voor de professional is daarbij het effectief begeleiden van samenwerkingsprocessen belangrijk. Het vraagt om professionaliteit en betrokkenheid. Professionaliteit bestaat uit kennis over het gebied en haar vraagstukken, het toepassen van methoden en instrumenten, het managen van processen, zelfinzicht en persoonlijke vaardigheden. Kortom kennis, analytisch vermogen en het beschikken over vaardigheden. Betrokkenheid betekent commitment met het werk, de bewoners, de wijk en hun vraagstukken. Het gaat hier om motivatie, toewijding, omgaan met mensen en empatisch vermogen. In de hectische dagelijkse praktijk is het moeilijk om tot systematisch reflecteren en leren te komen. De kern van professionaliseren is echter het 2

3 vermogen om te blijven onderzoeken en leren. Met deze leergang bieden we u de gelegenheid deze professionaliseringsslag te maken en te werken aan uw professionaliteit én betrokkenheid. 3

4 Doel van de leergang Doel van de leergang is: - Deelnemers verwerven kennis en inzicht op die terreinen die voor de ontwikkeling en het beheer van steden en wijken van belang zijn. - Deelnemers ontwikkelen een persoonlijke visie en eigen stijl op de vernieuwing en het beheer van steden en wijken, en weten welke voorwaarden nodig zijn om deze eigen visie te vertalen in een succesvolle aanpak. - Deelnemers ontwikkelen en krijgen instrumenten en vaardigheden om richting te geven aan gebiedsgerichte samenwerkingsprocessen. - Deelnemers hebben een realistisch beeld van hun eigen functioneren en hebben hun beroepsmatig functioneren verbeterd. Voor wie is de leergang Met deze leergang richten we ons op: - Mensen die beroepsmatig met projecten en processen in wijken werken of in de nabije toekomst een dergelijke functie ambiëren. - Mensen die hun competenties willen versterken en eraan toe zijn de tijd te nemen en te reflecteren op eigen functioneren en daarmee ruimte te maken voor nieuwe inzichten en te ontdekken dat het ook anders kan! - Mensen die de uitdaging van gebiedsgericht werken met hernieuwde kracht en vooral ook met meer plezier willen oppakken. - Mensen die zich verder willen professionaliseren en daarmee bijdragen aan het resultaat van een gebiedsgerichte aanpak. - Mensen die willen investeren in de ander, maar nu vooral ook in zichzelf en de eigen loopbaan. Wij denken onder andere aan functies als: wijkmanagers, wijk - en beheercoördinatoren, hoofden wijkzaken, rayonmanagers, gebieds- en procesmanagers, en coördinatoren Stedelijke Vernieuwing en Grote Stedenbeleid. Deze mensen zijn werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties en overige maatschappelijke instellingen. 4

5 Methodische aanpak De manier waarop de leergang in methodische zin is uitgewerkt, is sterk bepalend voor het resultaat. De kwaliteit van het resultaat versterken we door: - de persoonlijke, beroepsmatige ontwikkeling centraal te stellen. We reflecteren op ieders persoonlijk functioneren. Inzicht in eigen functioneren vormt de basis waar vanuit gewerkt kan worden aan het verbeteren van het beroepsmatig functioneren. Tevens werken we aan een persoonlijke visie op de vernieuwing en het beheer van wijken. Deze visie vormt het vertrekpunt voor kwaliteit en resultaat in het gebiedsgerichte werken. - theorie én praktijk aan te bieden. Achterliggende gedachte is dat bij het oplossen van vraagstukken een goede verbinding tussen denken en doen cruciaal is. De theorie wordt gegeven door docenten die hun sporen hebben verdiend in het werkveld. De praktijkvoorbeelden gaan over concrete vraagstukken in wijken en steden, die worden ingebracht door zowel externe mensen uit de praktijk als de deelnemers zelf. - instrumenten én vaardigheden aan te reiken. Het oefenen van instrumenten én het trainen van persoonlijke vaardigheden ondersteunt de professional in zijn werk. Instrumenten hebben met name betrekking op onderzoek, analyse en sturingsvraagstukken. Persoonlijke vaardigheden zijn gericht op communicatie, samenwerken en interventies plegen. - leervragen te inventariseren tijdens een intake. Op basis van deze leervragen stellen de deelnemers een persoonlijk leerplan op. Gedurende de leergang werken de deelnemers aan dit leerplan en aan het eind presenteren ze de resultaten. Voor een goede inbedding van het leertraject in de organisatie wordt de opdrachtgever zowel vooraf als achteraf betrokken. Ook bestaat de mogelijkheid om deelnemers persoonlijk te coachen in hun functioneren. Opzet van de leergang De leergang is een modulair uitgewerkt leertraject bestaande uit acht modulen. Elke module beslaat 4 dagdelen. De modulen worden in principe gehouden op maandag en dinsdag. De modulen beginnen om en eindigen de volgende dag om Elke module behandelt een thema binnen het gebiedsgerichte werken. De modulen bestaan uit de volgende onderdelen: inzicht in de materie, oefenen van instrumenten en vaardigheden, en werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daarbij koppelen we veelvuldig terug naar de eigen praktijk. 5

6 6

7 In grote lijnen ziet de opbouw van de het leertraject er als volgt uit: - Module 1 vormt de aftrap en staat in het teken van kennismaken en verkennen. - Module 2 en 3 staat de analyse van de omgeving centraal, zowel inhoudelijk (wat speelt er in de stad?), als wat betreft de relevante partijen (wie spelen een rol?). We reiken instrumenten aan om deze analyse te kunnen uitvoeren en effectief met deze informatie om te gaan. Tevens werken we aan een persoonlijke visie en eigen stijl op de eigen stad en haar partijen. - In module 4 vormt de deelnemer het vertrekpunt. Vanuit de persoonlijke visie op de stad wordt gekeken naar wat ieder zou willen en kunnen bijdragen. We reflecteren op ieders persoonlijk, beroepsmatig functioneren, brengen een ontwikkelingsperspectief in beeld en werken aan ieders vaardigheden om de eigen positie te versterken. - Modulen 5, 6 en 7 staan in het teken van het effectief uitvoering geven aan het gebiedsgerichte werken: de inbedding van het gebiedsgerichte werken in de eigen organisatie (module 5), het regisseren van processen (module 6) en het planmatig werken aan de wijk (module 7). We werken aan ieders vaardigheden, waarbij de eigen praktijk en leerdoelen het vertrekpunt vormen. - Module 8 vormt de afronding. De resultaten worden gepresenteerd en er is een specifieke eindopdracht. Onderstaand geven we u een overzicht van de modulen (wijzigingen voorbehouden): Module Datum 1. Kick off Week 2: 10 en 11 januari Vraagstukken in stad en wijk Week 5: 31 januari en 1 februari Partijen en hun perspectief Week 9: 28 februari en 1 maart Positie binnen het veld Week 12: 21en 22 maart De organisatie van het gebiedsgericht Week 16: 18 en 19 april 2005 werken 6. De kunst van het laveren Week 19: 17 en 18 mei Planmatig werken aan de wijk Week 23: 6 en 7 juni Presentatie Week 26: 27 en 28 juni

8 8

9 Module 1: Kick off Module 1 staat in het teken van kennismaken en verkennen. De eerste module omvat de volgende onderdelen: Toelichting op het programma De inhoud van de 8 modules en het werken aan het eigen leerplan worden nader toegelicht. Presentatie deelnemers Deelnemers presenteren hun persoonlijk leerplan aan de groep. De verbeelding van gebiedsgericht werken Belangrijke thema s uit de praktijk van de deelnemers worden geïnventariseerd en verbeeld. Thema: de context van het gebiedsgericht werken Er wordt een inleiding gehouden over de geschiedenis van het gebiedsgerichte werken en over huidige maatschappelijke trends die van invloed zijn op de ontwikkeling en het beheer van steden en wijken. Docent: prof.dr. Jack Burgers (Hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken, Erasmus Universiteit Rotterdam) Werken aan persoonlijke ontwikkeling Op basis van het behandelde thema werken de deelnemers aan een eigen persoonlijke visie op de ontwikkeling van het gebiedsgerichte werken en de behandelde trends. 9

10 10

11 Module 2: Vraagstukken in stad en wijk Module 2 gaat in op de inhoudelijke vraagstukken die spelen in de stad. De tweede module omvat de volgende onderdelen: Thema: de stadswijk Wie wonen er in de wijken in de steden, hoe gaan we met elkaar om, wat zijn de vraagstukken die er spelen en hoe kunnen die worden opgelost? Deze aspecten zullen worden toegelicht en samen met de deelnemers verder worden uitgewerkt. Docenten: Arnold Reijndorp en Joke van der Zwaard (zelfstandig onderzoekers) Instrumenten en vaardigheden Methoden en instrumenten om analyses en visies te maken worden behandeld, zoals het maken van een omgevingsanalyse, scenarioplanning en wijkbranding. Voorbeeld uit de praktijk Een externe gast of een van de deelnemers vertelt uit de eigen praktijk over een vraagstuk dat speelt in een wijk en welke methoden gebruikt zijn om dat vraagstuk te analyseren. Het vertellen van verhalen De betekenis van het vertellen van buurtverhalen wordt toegelicht. Deelnemers leren om verhalen op te halen en om zelf verhalen te vertellen. 11

12 Werken aan persoonlijke ontwikkeling Op basis van het thema wordt door de deelnemers gewerkt aan hun eigen visie op de vraagstukken die spelen in wijken. 12

13 Module 3: Partijen en hun perspectief Module 3 behandelt de relevante partijen, de samenwerking tussen deze partijen en de participatie van bewoners en gebruikers. De derde module omvat de volgende onderdelen: Thema: partijen en hun perspectief Wie zijn de betrokken partijen in het gebiedsgerichte werken en vanuit welk perspectief opereren zij? Welke vormen van participatie van bewoners bestaan er? Wat zijn de instrumenten en methoden waarmee de rol en positie van de partijen kan worden geanalyseerd? Deze verschillende aspecten zullen in deze module worden toegelicht en uitgewerkt. Docent: drs. Robbert Masselink MBA (Keynote organisatieadvies) Instrumenten en vaardigheden Er worden instrumenten en methoden aangereikt, zoals het maken van een krachtenveldanalyse en het werken met participatiemethoden. Voorbeeld uit de praktijk Een externe gast of een van de deelnemers vertelt vanuit de eigen praktijk over de deelname van partijen in het gebiedsgerichte werken en de participatie van bewoners. Werken aan persoonlijke ontwikkeling De deelnemers werken aan hun eigen visie op de inzet en deelname van partijen in het gebiedsgerichte werken en de participatie van bewoners. 13

14 14

15 Module 4: Positie binnen het veld In module 4 staat de gebiedswerker centraal; zijn of haar positie in het krachtenveld en de competenties die nodig zijn om het werk professioneel en betrokken te kunnen verrichten. De vierde module omvat de volgende onderdelen: Thema: de gebiedswerker en zijn/haar omgeving Hoe ziet de omgeving van de gebiedswerker er uit. In welke omgeving opereert hij/of zij? Hoe kan hij/of zij effectief functioneren? Wat zijn de mogelijkheden en wat de valkuilen? Over welke competenties moeten gebiedswerkers beschikken? Docent: HRM deskundige Instrumenten en vaardigheden Er worden diverse vaardigheden aangereikt zoals dramadriehoek, het effectief interventies plegen (positie innemen, invloed uitoefenen en kaders stellen) en conflicthantering. Werken aan persoonlijke ontwikkeling De deelnemers werken aan het eigen leerplan. Ze reflecteren en maken een visie op hun eigen persoonlijk functioneren. 15

16 16

17 Module 5: De organisatie van het gebiedsgerichte werken In module 5 staat de inbedding van het gebiedsgerichte werken in de eigen organisatie centraal. De vijfde module bestaat uit de volgende onderdelen: Thema: de gebiedsgerichte organisatie De gebiedsgerichte organisatie heeft in de praktijk zeer veel verschillende vormen gekregen. De voor en nadelen van deze verschillende organisatievormen, de daarbij behorende besturingsvraagstukken en het gedrag en de stijl van de organisatievorm worden daarbij toegelicht. Docent: een gemeentesecretaris van een middelgrote gemeente of een directeur van een gemeentelijke dienst. Instrumenten en vaardigheden Er wordt geoefend in het maken van een gebiedsgerichte organisatiestructuur (organisatievorm, besturing, functies, verantwoordelijkheden/ bevoegdheden) en gewerkt met teambuilding. Voorbeelden uit de praktijk Een externe gast of een van de deelnemers vertelt over de organisatiestructuur uit de eigen praktijk. Werken aan persoonlijke ontwikkeling De deelnemers werken individueel aan hun aanpak van het organisatievraagstuk en de inbedding van het gebiedsgericht werken. 17

18 Module 6: De kunst van het laveren Module 6 staat in het teken van het regisseren en begeleiden van samenwerkingsprocessen. De zesde module omvat de volgende onderdelen: Thema: procesmanagement Het begeleiden en managen van samenwerkingsprocessen is een van de kernactiviteiten van de professional. In deze module worden de verschillende aspecten van procesmanagement toegelicht. Docent: prof.mr.dr. Hans de Bruijn (hoogleraar Organisatie en Management, TU Delft) Instrumenten en vaardigheden Er worden instrumenten en vaardigheden aangereikt om processen te analyseren en te begeleiden. Voorbeelden uit de praktijk Een externe gast of een van de deelnemers geeft uit de eigen praktijk een voorbeeld van procesmanagement. Werken aan persoonlijke ontwikkeling Door de deelnemers wordt individueel gewerkt aan hun inrichting en aanpak van samenwerkingsprocessen in de wijken. 18

19 Module 7: Planmatig werken aan de wijk Module 7 staat in het teken van de aanpak en organisatie van projecten en programma s. De zevende module omvat de volgende onderdelen: Thema: gebiedsprogrammering en projectmanagement De verschillende aspecten van projectmatig creëren en programmeren worden nader toegelicht Docent: Paul Roks (Kern Konsult) Instrumenten en vaardigheden De methode van projectmatig creëren en programmameren wordt aangereikt. Aan de hand van opdrachten wordt hiermee door de deelnemers geoefend. Voorbeelden uit de praktijk Door een externe gast of een van de deelnemers wordt uit de eigen praktijk een project of programma toegelicht. 19

20 Werken aan persoonlijke ontwikkeling Door de deelnemers wordt individueel gewerkt aan hun eigen aanpak van projectmatig creëren. 20

21 Module 8: Presentatie Module 8 omvat de afronding van de leergang. De laatste module omvat de volgende onderdelen: Presentatie cursisten De deelnemers presenteren de resultaten met betrekking tot de leerdoelen en het leerplan. Het geheim van De deelnemers gaan een geheime, spannende en aantrekkelijke eindopdracht uitvoeren. 21

22 Ontwikkeling en begeleiding De leergang is ontwikkeld door Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen (blooming), Hans Kars (Kars Advies) en Hans Hoogvorst (H/Kwadraat). Zij begeleiden het programma, geven de vaardigheidstrainingen en verzorgen de coaching. Met het Landelijk Platform Buurt- en Wijkbeheer zijn we in overleg om de afstemming op de praktijk te optimaliseren. Kosten De kosten van de leergang bedragen 4.950,00 inclusief lesmateriaal. Verblijfkosten komen daarbij en bedragen ongeveer 165,00 per module. Intake Er worden 12 tot 15 deelnemers toegelaten. Met elke potentiële deelnemer vindt een intakegesprek plaats, waarin gesproken wordt over leerbehoefte en leerdoelen. Op basis van de intake wordt wederzijds besloten tot definitieve deelname. Informatie en inschrijving Voor de inschrijving kunt u terecht bij het secretariaat of via de website van blooming. blooming secretariaat Stad-Platteland Voor aanvullende informatie kunt u bellen of mailen met een van de begeleiders: Rienk van Wingerden telefoon: , Peter van Zutphen telefoon: , Hans Hoogvorst 22

23 telefoon: , Hans Kars telefoon: , 23

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Leergang Coöperatief Ondernemen

Leergang Coöperatief Ondernemen Een leergang over bedrijfsvoering, samenwerking en ondernemerschap Weet je zeker dat je het (niet) alleen kunt? Ervaar wat deze Leergang Coöperatief Ondernemen voor jou kan betekenen. De Is ontwikkeld

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

VOORWOORD. We zijn er van overtuigd dat deze aanpak voor deelnemers leidt tot succesvoller samenwerken met politiek bestuurders.

VOORWOORD. We zijn er van overtuigd dat deze aanpak voor deelnemers leidt tot succesvoller samenwerken met politiek bestuurders. Publieke organisaties liggen onder een vergrootglas. Dat stelt bijzonder hoge eisen aan de professionals die binnen deze organisaties werkzaam zijn. VOORWOORD Ambtenaren en politici worden beiden gedreven

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 23 trainingen voor VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 2010-2011 Christine Brons bv Brugstraat 7a-2, 9712 AA Groningen Postbus 7025, 9701 JA, Groningen t 050-3 11 11 35 m 06-53 62 62 01; e christine.brons.bv@planet.nl

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg Top Class programma voor toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg In de Top Class laten we de deelnemers zien hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van stakeholders zich tot elkaar verhouden,

Nadere informatie

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie