Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management"

Transcriptie

1 Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE DUURZAME OPLOSSINGEN TOT STAND KUNNEN KOMEN!... 3 LEREN SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL BIJ HET TOT STAND BRENGEN VAN DUURZAME OPLOSSINGEN... 4 DOELSTELLINGEN VAN HET LEERTRAJECT... 4 OPZET VAN HET LEERTRAJECT... 5 VOOR WIE IS DIT LEERTRAJECT BESTEMD?... 6 BLOK 1 - NOODZAAK...7 BLOK 2 - TEAM...8 BLOK 3 - AANPAK...9 BLOK 4 - RESULTATEN...10 BLOK 5 - DENKEN...11 BLOK 6 - MAKEN...12 BLOK 7 - TOEPASSEN...13 BLOK 8 - EVALUEREN...14 OVERIGE BIJZONDERHED EN OVER DIT LEERTRAJ ECT...15 INFORMATIE...18 Learning Works 2002 Pagina 2/18

3 Dit leertraject voor Service Managers gaat verder dan de bestaande trainingen! Binnen Service Management is een groot aantal trainingen te volgen. Deze trainingen bieden de ICTprofessional de mogelijkheid om zich te bekwamen in het vak. Een deel van deze trainingen is gericht op certificeringsprogramma s en een ander deel is alleen gericht op het verkrijgen van specifieke kennis of het ontwikkelen van specifieke competenties. Dit leertraject gaat verder dan de bestaande trainingen. Dit leertra ject biedt (gecertificeerde) Service Managers, ICT Managers, Projectleiders, ITIL adviseurs en andere professionals die zich bezighouden met het inrichten van Service Management organisaties een mogelijkheid om gedurende een periode van een klein jaar die competenties te ontwikkelen die voor het uitoefenen van het vak noodzakelijk zijn. Belangrijk hierbij zijn de volgende uitgangspunten:?? de eigen leer- en ontwikkelbehoeften vormen een belangrijke basis?? de deelnemers leren van elkaar?? de deelnemers leren met elkaar?? de werksituatie speelt een belangrijke rol bij het leerproces en het toepassen van het geleerde?? deelnemers werken tijdens het leertraject aan het oplossen van inrichtingsvraagstukken uit hun eigen werksituatie Leren hoe duurzame oplossingen tot stand kunnen komen! Duurzame oplossingen zijn oplossingen die:?? onderdeel uit zijn gaan maken van de werkwijze van de medewerkers?? door de medewerkers zelf onderhouden en verbeterd kunnen worden?? bestand zijn tegen veranderende omstandigheden In dit leertraject wordt geleerd hoe deze duurzame oplossingen tot stand kunnen komen in een Service Management organisatie. Learning Works 2002 Pagina 3/18

4 Leren speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van duurzame oplossingen. In het proces om te komen tot duurzame oplossingen speelt leren een belangrijke rol. Iets wat is geleerd blijft langer hangen dan iets wat anderen voor ons gedaan hebben. Om dit leren vorm te geven maken we in dit leertraject gebruik het procesmodel voor lerend veranderen. Met dit procesmodel heeft Jan Schilt (hoofddocent) voor ISES International de ITSMF Award 2001 gewonnen. Het model wordt met succes toegepast in verandertrajecten en ontwikkelt het lerend vermogen van de medewerkers en de teams, het ontwikkelt het teamwork en het ontwikkelt het probleemoplossend vermogen van de medewerkers en de teams. Het resultaat van deze aanpak zijn duurzame oplossingen Doelstellingen van het leertraject Aan het einde van het leertraject:?? hebben de deelnemers kennis en vaardigheden ontwikkeld die kunnen worden gebruikt bij het duurzaam inrichten van Service Management organisaties?? hebben de deelnemers kennis en vaardigheden ontwikkeld over onderwerpen die in het Service Management domein een belangrijke rol spelen.?? hebben de deelnemers de eigen leer- en ontwikkeldoelen gerealiseerd Met deze nieuwe kennis en vaardigheden zijn de deelnemers in staat om:?? complexere projecten uit te voeren?? een eigen stijl te ontwikkelen Learning Works 2002 Pagina 4/18

5 Opzet van het leertraject Het leertraject beslaat 8 blokken van 5 dagdelen met een tussenliggende avond. De blokken liggen ca. 1 maand uit elkaar. Elk blok staat in het teken van een van de fases in het model voor lerend veranderen. Daarnaast is in elk blok ruimte in gepland om thema s te behandelen die de deelnemers belangrijk vinden. Deze thema s kunnen de deelnemers zelf voorbereiden en presenteren. De hoofd thema s zijn: Blok 1 Noodzaak Blok 2 Team Blok 3 Aanpak Blok 4 Resultaten Blok 5 Denken Blok 6 Maken Blok 7 Toepassen Blok 8 Evalueren Deze blokken hebben de volgende herkenbare structuur: Dagdeel 1, 2 Dagdeel 3, 4 Dagdeel 5 Concepten leren?? professionals uit het vakgebied geven een workshop over specifieke thema s?? de deelnemers krijgen een theoretische basis aangereikt die het thema op verschillende wijzen belicht Vak leren?? de theoretis che basis wordt toegepast in diverse praktische situaties?? de deelnemers ontwikkelen eigen inzichten over het behandelde thema?? de theoretische basis wordt omgezet naar vaardigheden Ontwikkelen professionele identiteit?? de deelnemers bereiden zich voor om de nieuwe inzichten in de eigen praktijk te gaan brengen?? de deelnemers experimenteren met de nieuw verworven kennis, vaardigheden en inzichten?? de deelnemers reflecteren op de thema s die behandeld zijn. Hierdoor worden de deelnemers zich bewust van nieuw verworden kennis en vaardigehden Tussenliggende periode Oefenen in de praktijk.?? deelnemers passen de juist verworven kennis, vaardigheden en inzichten toe in hun werksituatie?? deelnemers verzamelen nieuwe leer- en ontwikkeldoelen voor het volgende blok Slotsessie Het leertraject wordt afgesloten met een seminar voor vrienden en bekenden. Gedurende het laatste blok verzorgen 2-tallen een presentatie over een onderwerp uit het leertraject wat hen interesseert. Learning Works 2002 Pagina 5/18

6 Voor wie is dit leertraject bestemd? Dit leertraject is gemaakt voor elke ICT professional die werkzaam is als projectleiders, facilitator of adviseur van verandertrajecten in een Service Management organisatie. Dit leertraject is ook voor ICT-managers, Service Managers en procesmanagers die verantwoordelijk zijn voor het inrichten en onderhouden van Service Management organisaties. Learning Works 2002 Pagina 6/18

7 Gedetailleerd overzicht van het programma Blok 1 - Noodzaak September 2002 Beschrijving van dit blok In dit blok leggen we een basis voor het leertraject. We maken kennis met de overige deelnemers en we delen onze leerdoelen. Daarnaast maken we een start met de begrippen leren en ontwikkelen. In dit blok maken we tevens kennis met het procesmodel lerend veranderen en de 8 ontwerpprincipes van lerend veranderen. Een van de eerste stappen in het procesmodel lerend veranderen is noodzaak. In dit blok zullen we aandacht schenken aan de rol van noodzaak en de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. Onderwerpen 1. Kennismaken met de deelnemers en de docenten 2. Opstellen en bespreken van de individuele leerdoelen 3. Uitleg van het programma 4. Maken van de afspraken en vormen van teams 5. Wat is leren? Wat zijn competenties, hoe ontwikkelen we deze? 6. Welke rol speelt leren bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen? 7. Behandelen van het procesmodel Lerend veranderen. 8. Waarom zou een organisatie moeten veranderen? 9. Hoe komen we achter de noodzaak om te veranderen? 10. Analyseren van organisaties. Leerdoelen?? Deelnemer heeft een helder beeld van zijn persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen?? Deelnemer kent het programma?? Deelnemer is zich bewust van de rol die leren speelt bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen binnen Service Management organisaties?? Deelnemer heeft inzicht in de competenties die binnen een organisatie ontwikkeld moeten worden om te zorgen dat de organisatie haar eigen problemen op kan lossen en haar eigen werkprocessen kan inrichten en beheren.?? Deelnemer is instaat om te bepalen welke competenties ontwikkeld moeten worden om duurzame oplossingen mogelijk te ma ken?? Deelnemer kent de achtergronden van het procesmodel lerend veranderen?? Deelnemer onderkent de rol van noodzaak bij duurzame veranderingen?? Deelnemer heeft kennis van een aantal verschillende manieren om organisaties te analyseren Learning Works 2002 Pagina 7/18

8 Blok 2 - Team Oktober 2002 Beschrijving van dit blok In het procesmodel voor lerend veranderen komt in de tweede fase het team aan de orde. Werken in teams speelt een belangrijke rol bij het duurzaam inrichten van Service Management organisaties. In dit blok besteden we aandacht aan het team en aan de verschillende manieren om met teams te leren. Onderwerpen 1. Team leren, team werken, team ontwikkeling 2. Werken met teams (faciliteren, begeleiden) 3. Action learning 4. Procesmanagement Leerdoelen?? Deelnemer onderkent het nut van het werken in teams?? Deelnemer kan teams faciliteren door middels van Action Learning en procesmanagement?? Deelnemer kent de eigenschappen van teams en de theoretische achtergrond van teamleren?? Deelnemer is in staat om teams samen te stellen?? Deelnemer is in staat om teamleren vorm te geven Learning Works 2002 Pagina 8/18

9 Blok 3 - Aanpak November 2002 Beschrijving van dit blok In dit blok gaan we ons bezig houden met verschillende aspecten van de aanpak. In het procesmodel lerend veranderen wordt er voor gekozen om de aanpak door het team te laten bepalen. Hoe krijg je dit als begeleider voor elkaar? Onderwerpen 1. Wat is een typische aanpak die bij duurzaam veranderen toegepast kunnen worden 2. Het ontwerpen en begeleiden van Workshops 3. Faciliteren van workshops 4. Projectmatig werken (Prince2) 5. Programma management 6. Het charter Leerdoelen?? Deelnemer kent een aantal mogelijke aanpakken om duurzaam veranderen vorm te geven?? Deelnemer is in staat om een team te begeleiden bij het komen tot een aanpak?? Deelnemer kan bepalen welke aanpak past bij een gegeven problematiek?? Deelnemer kent de basis principes van het ontwerpen van Workshops?? Deelnemer kan een workshop faciliteren?? Deelnemer kent de principes van Projectmatig werken en kent de principes van Prince2?? Deelnemer is instaat om van zijn of haar project een DIN (Doelen Inspanning Netwerk) schema te maken Learning Works 2002 Pagina 9/18

10 Blok 4 - Resultaten Januari 2003 Beschrijving van dit blok Uiteindelijk gaat het bij elk project om de resultaten. We richten de ICT organisatie niet in om het inrichten maar omdat we bijvoorbeeld het aantal incidenten wat de Service desk oplost willen verhogen. In dit blok gaan we met elkaar kijken welke rol de resultaten spelen bij verander trajecten. Hoe kom je aan de resultaten? Hoe kun je resultaten definiëren en gebruiken? Onderwerpen 1. Resultaten bepalen 2. Performance Improvement 3. Meten van verbeteringen 4. Financial management 5. Total Cost of Ownership Leerdoelen?? Deelnemer weet op welke wijze de resultaten kunnen worden gedefinieerd?? Deelnemer weet wat Performance Improvement is en hoe dit kan worden ingezet bij het vormgeven van verandertrajecten?? Deelnemer is in staat de total cost of ownership te berekenen van een dienst, een PC s of van een product?? Deelnemer kent de basis principes van Financial Management en kan deze principes toepassen bij het inrichten van Service Management organisaties Learning Works 2002 Pagina 10/18

11 Blok 5 - Denken Februari 2003 Beschrijving van dit blok Als aan de belangrijkste voorwaarden is voldaan gaan we met het team en volgens de afgesproken aanpak de afgesproken resultaten realiseren. Om dit te kunnen doen zullen we mogelijke oplossingen moeten bedenken. In deze fase is het nog niet belangrijk dat we de juiste oplossing kiezen. In deze fase zullen we onze creativiteit moeten gebruiken om zo veel mogelijk ideeën te genereren die kunnen leiden tot de oplossingen. In deze fase zullen we ook leren hoe je keuzes kunt maken voor de beste oplossing gegeven de context. Onderwerpen 1. Denken in teams 2. Creatief denken 3. Brainstormen 4. Verkennen van inrichtingsoplossingen 5. Problem Solving technieken Leerdoelen?? De deelnemer kan met een team werken aan oplossingen voor de doelen of de te realiseren doelstellingen.?? De deelnemer kan teams faciliteren bij het denk proces?? De deelnemer kan doormiddel van het faciliteren van teams werken aan duurzame oplossingen?? De deelnemer kent een aantal problemsolving technieken en kan deze toepassen binnen zijn eigen werksituatie?? De deelnemer is inhoudelijk op de hoogte van gangbare oplossingen en is in staat keuzes te maken gegeven de context Learning Works 2002 Pagina 11/18

12 Blok 6 - Maken Maart 2003 Beschrijving van dit blok Mogelijke oplossingen bedenken is één. De keuze voor de beste oplossing verder uitwerken tot een werkbare situatie is twee. En toch is deze stap een van de belangrijkste stappen op weg naar duurzame inrichting van werkprocessen. Vooral als we dit maken doen in teamverband maken we al een behoorlijke stap in de richting van duurzame veranderingen. In dit blok gaan we deze wijze van werken nader onderzoeken en ontdekken wat deze fase vraagt van de begeleider. Onderwerpen 1. Van ontwerpen naar ontwikkelen, wat is het verschil? Waarom zijn deze begrippen zo belangrijk? 2. Samen creëren levert duurzame processen op 3. Ontwerpen van nieuwe structuren in organisaties en processen 4. Organisatiekunde Leerdoelen?? De deelnemer is in staat een gekozen oplossing zodanig vorm te geven dat deze leidt tot een duurzame oplossing/of een duurzame realisatie van onze doelen of resultaten?? De deelnemer kan een team faciliteren bij het ontwikkelen van een oplossing?? De deelnemer kent de belangrijkste organisatiekunde aspecten die gebruikt kunnen worden bij het inrichten van processen. Learning Works 2002 Pagina 12/18

13 Blok 7 - Toepassen April 2003 Beschrijving van dit blok Met toepassen bedoelen we de ontwikkelde oplossing daadwerkelijk integreren in de werksituatie. We hebben de nieuwe of gecorrigeerde situatie zo ingericht dat de betrokkenen ook daadwerkelijk werken volgens deze nieuwe werkwijze. Onderwerpen 1. Toepassen van de nieuwe oplossing 2. Wat is transfer, en hoe kun je dat vorm geven? 3. Coachen als middel om de betrokkenen te blijven ondersteunen bij het inslijpen van de nieuwe werkwijze 4. Verbetersessies, bedenken en begeleiden 5. Leren op de werkplek in het teken van onderhouden Leerdoelen?? De deelnemer weet hoe je het geleerde of het ontwikkelde in de praktijk kan brengen (transfer)?? De deelnemer kan coachen van individuen en teams inzetten om de werkprocessen te blijven onderhouden (kleine correcties aan te brengen)?? De deelnemer kan een verbetersessie ontwerpen en begeleiden om kleine aanpassingen in de werkprocessen te realiseren?? De deelnemer kan binnen de werkplek situaties creëren waarin leren mogelijk is. Learning Works 2002 Pagina 13/18

14 Blok 8 - Evalueren Mei 2003 Beschrijving van dit blok Aan het einde van het traject of van deze cyclus zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig of hoe het gehele traject is verlopen. We zullen in de fase leren welke zaken we zullen moeten evalueren om ons eigen proces of dat van de klant te verbeteren. We kijken naar het proces (hoe hebben we deze klus geklaard?), naar het resultaat (hebben we de resultaten geboekt?) en we verkennen de vraag: hebben we geleerd om het zelf te kunnen? Onderwerpen 1. Evalueren hoe doe je dat en waarom doe je dat? 2. Procesevaluatie 3. Procesverbetering, het verbeteren van ons eigen proces 4. Presentatie geven 5. Afscheid nemen van elkaar 6. Hoe ziet je eigen ontwikkeling ervan af nu uit? Leerdoelen?? De deelnemer kent het nut van evaluatie en kan hieraan invulling geven?? De deelnemer kan de resultaten van de evaluatie gebruiken om aanpassingen te doen in het proces?? De deelnemer heeft een goed beeld van zijn eigen ontwikkeling na dit leertraject Learning Works 2002 Pagina 14/18

15 Overige bijzonderheden over dit leertraject Startdatum Het leertraject start in september 2002 en zal worden afgerond in mei 2003 Locatie Het leertraject wordt gegeven in een bosrijke, inspirerende omgeving Prijs Het leertraject kost 7.000,- Aantal deelnemers Aanmelding Voor een optimaal rendement zal de groep uit minimaal 12 deelnemers bestaan en maximaal 20 deelnemers Kandidaten voor dit leertraject melden zich aan via bijgevoegd intake formulier. Zie ook het kopje Intakeformulier. Learning Works 2002 Pagina 15/18

16 Intakeformulier Naam Bedrijf Straat Postcode en Plaats Geb_datum Telefoon Telefax : m / v : : : : : : Waar wilt u uw eventuele post ontvangen (indien afwijkend van boven) Naam Straat Postcode en Plaats : : : Bijzonderheden over uw functie en uw ambitie voor deze leergang Functie Relevante opleidingen : : : : Beschrijving van de huidige functie (werkzaamheden, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, aan hoeveel mensen leiding etc) Wat zijn uw belangrijkste argumenten om dit leertraject te volgen? Learning Works 2002 Pagina 16/18

17 Wat zijn uw belangrijkste leerdoelen? Waar loop je in werk tegenaan en wat zou je graag opgelost willen zien? Waar wil je graag aan gaan werken? Op welke wijze ga je het geleerde toepassen in je werksituatie? Hierbij geef ik mij op voor het Leertraject Duurzaam inrichten van Service Management. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Zodra u de factuur betaald heeft ontvang van ons een bevestiging van uw inschrijving en ontvangt u bijzonderheden over de locatie en ontvangt u de reader. Naam deelnemer : Datum : / / Handtekening Faktuuradres : Bedrijf Ter attentie van Straat Postcode en plaats : : : : Naam manager Datum : : / / Handtekening FAX DIT INTAKE FORMULIER NAAR LEARNING WORKS t.a.v. JAN SCHILT Learning Works 2002 Pagina 17/18

18 Informatie Informatie kunt u opvragen bij: Learning Works t.a.v. Jan Schilt Goudplevier KZ Bodegraven T E Zie ook : Learning Works 2002 Pagina 18/18

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Training procesbegeleiding

Training procesbegeleiding Training procesbegeleiding Ondersteunende methoden en technieken om mensen en groepen te helpen bij het bereiken van resultaten en bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking". 1 Bureau-informatie

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Informatie over de training Wijzer Werken

Informatie over de training Wijzer Werken Informatie over de training Wijzer Werken Toepassen van de Theory of Constraints en Thinking Processes (in de gezondheidszorg) De methodiek is, naast de gezondheidszorg, ook in andere organisaties toepasbaar

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie