Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014"

Transcriptie

1 Datarapport Luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2014 In opdracht van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied M.M.M. van der Meij Adviseur Milieu Postbus 209, 1500 EE Zaandam Amsterdam, juli 2015 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus CE AMSTERDAM auteur D. de Jonge doc beoordeeld J.H. Visser projectnr blz incl 7 bijlagen goedgekeurd J. van der Laan

2 Aan de totstandkoming van deze rapportage werkten mee: Tata Steel Sjaak van der Heiden (verwerking meetresultaten Bosweg) Tilly de Bie (onderhoud meetstation Bosweg) Arne Goed (onderhoud meetstation Bosweg) Peter Wallast (GGD Amsterdam, opbouw en onderhoud op de meetstations) Jennes Meijdam (Onderhoud Met-one BAM) Mariska Hoonhout (Onderhoud en uitvoering referentiemethode PM) Peter Koopman (Onderhoud en uitvoering referentiemethode PM) Jorrit van der Laan (GGD Amsterdam, kwaliteitscontrole) Harald Helmink (Validatie) Dave de Jonge (GGD Amsterdam, projectleiding en rapportage) GGD, Amsterdam, Nederland. Alle rechten voorbehouden. GGD Amsterdam en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. De inhoud van dit rapport mag aan derden niet anders dan als één geheel worden ontsloten, voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten en aansprakelijkheid.

3 Inhoud Samenvatting 4 1 Inleiding Gerelateerde rapportages 6 2 Methoden Meetlocaties Meetmethoden 8 3 Resultaten Validatie meetresultaten Meteorologie Pollutierozen Jaargemiddelden, percentielen en aantal dagoverschrijdingen 15 Bijlage 1: Coördinaten en typering meetstations 21 Bijlage 2: Meetresultaten automatische metingen Bijlage 3: Meetresultaten PAK Bijlage 4: Meetresultaten zware metalen Bijlage 5: Meetmethoden 55 Bijlage 6: Datacaptures Bijlage 7: De Accreditatie van de GGD Amsterdam geldig voor

4 Samenvatting Dit rapport beschrijft de meetresultaten over het jaar 2014 van het meetnet voor de luchtkwaliteit van de Provincie Noord-Holland en van het meetstation Bosweg van Tata Steel. De uitkomsten van het meetnet vormen een belangrijke bron voor trendanalyse, vergelijking met modelberekeningen en voor verder onderzoek naar de relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid. De meetresultaten zijn getoetst aan de wettelijke grenswaarden zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer. Voor wat betreft deze wettelijke grenswaarden wordt nog opgemerkt dat op 7 april 2009 door de Europese Commissie aan Nederland uitstel is verleend om te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen (derogatie EC). Dit uitstel is verleend op basis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Over het meetjaar 2014 moet voor fijnstof (PM 10 ) worden voldaan aan de Europese grenswaarden, voor stikstofdioxide geldt de Europese grenswaarde pas vanaf 1 januari Samenvattend kan worden gesteld dat in 2014 voor de meeste componenten de jaargemiddelde concentraties vergelijkbaar zijn met Uitzondering hierop is de PM 10 concentratie op meetstation Reyndersweg waar de concentratie 7,3 µg/m 3 is afgenomen. Navenant is ook het aantal dagoverschrijdingen PM 10 op de Reyndersweg afgenomen van 57 in 2013 naar 33 in 2014 en ligt daarmee ook onder de waarden van In 2014 was er meer wind uit zuidelijke richting en minder wind uit noordelijke richting ten opzichte van Op de vijf meetstations in de IJmond wordt in 2014 aan alle wettelijke grens- en richtwaarden voldaan. 4

5 Tabel 1: Gemeten concentraties 2014 in µg/m 3, BaP en de zware metalen in ng/m 3. NO NO 2 NO 2 CO H 2 S SO 2 PM 10 PM 10 PM 2.5 BaP As Ni Cd Pb [jaar] [jaar] Max. Max. 99,5 p [uur]/ [jaar] N [dag] [jaar] [jaar] [jaar] [jaar] [jaar] [jaar] [uur] [8 uren] (uur) [dag] Wet. norm / ,3 50 n<35 2,3 25/20 4, / ,3 0,5 4,4 0, / ,6 0,8 4,6 0, ,3 0,6 4,7 0, ,8 0,7 5,6 0, Grenswaarde vanaf Exclusief zeezout correcties (- 4 µg/m 3 voor de IJmond en -3 µg/m 3 voor De Rijp op het jaargemiddelde en -4 dagoverschrijdingen op alle locaties) 3. PM 10 waarden zijn in 2014 als volgt tot stand gekomen: a. Op de stations 551, 553 en 556 staan Met-one BAM monitoren met USA afscheiders en de meetdata is gecorrigeerd met een factor 0,92. b. Op station 570, 572 en 573 staan eveneens Met-one BAM monitoren met EU afscheiders. De PM 10 waarden zijn in 2014 gecorrigeerd (met een factor 0,95). c. Op station 557 Bosweg wordt de Met-one BAM metingen met een USA afscheider uitgevoerd. De PM 10 concentraties zijn in 2014 met een factor 0,911 gecorrigeerd. 4 Grenswaarde PM 2.5 voor 2015: 25 en voor 2020: 20 µg/m 3. Daarnaast geldt er een 20% reductieverplichting op stadsachtergrondlocaties (zie annex XIV in 2008/50/EC). 5 De PM 2.5 waarden zijn in 2014 als volgt tot stand gekomen: Op de stations 551, 553, 570, 572 en 573 is gemeten met een Met-one BAM 1020 en is de data gecorrigeerd met een factor 0,96. 6 Op de meetstations Bosweg, Staalstraat en Reyndersweg hoeft conform het toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium niet te worden getoetst aan deze grenswaarden, zie Artikel 5.19 lid 2 van de Wet milieubeheer en artikel 22 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit Voor zwaveldioxide gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens: a. 350 microgram per m3 als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vierentwintig maal per kalenderjaar mag worden overschreden; b. 125 microgram per m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal drie maal per kalenderjaar mag worden overschreden In voorgaande rapportages werd de wettelijke norm voor de bescherming van ecosystemen genoemd. 5

6 1 Inleiding 1.1 Gerelateerde rapportages In de voorgaande jaren zijn eveneens (jaar)rapporten gemaakt van de luchtkwaliteit in Daarnaast zijn er rapportages van de gemeente Amsterdam en de gemeente Zaanstad. Deze zijn terug te vinden op de informatie pagina van 6

7 2 Methoden 2.1 Meetlocaties Tabel 2: Overzicht van de gemeten componenten, beheerder en opdrachtgever per meetstation. Nummer Naam Type station 1 Componenten 551 IJmuiden Kanaaldijk industrie NO,NO 2,CO,H 2 S,SO 2,PM 10,PM 2.5,PAK en Zware metalen 553 Wijk aan Zee, Banjaert Industrie NO,NO 2,CO,H 2 S,SO 2,PM 10,PM 2.5,PAK en Zware metalen 570 Beverwijk West Ongedefinieerd PM 10,PM De Rijp Reg. achtergrond PM Bosweg Industrie 1 PM Staalstraat Industrie PM 10,PM 2.5, PAK en Zware metalen 573 Reyndersweg Industrie PM 10,PM 2.5,PAK en Zware metalen De vet gemarkeerde verrichtingen vallen onder de scope van GGD Amsterdam en voldoen aan de criteria van de NEN EN ISO/IEC 17025:2005, conform of gelijkwaardig aan de geldende NEN/ISO normen. 1: De PM 10 metingen op meetstation Bosweg vallen onder de scope van de NEN EN ISO/IEC 17025:2005 accreditatie van Tata Steel waarbij voor PM 10 een eigen methode gehanteerd wordt. Afbeelding 1: Overzicht meetlocaties Overzicht meetlocaties: Eigendom Provincie Noord-Holland: 551 IJmuiden, kanaaldijk 553 Wijk aan zee, de Banjaert 556 De Rijp (niet op kaart) 570 Beverwijk West 572 Staalstraat 573 Reyndersweg Eigendom Tata: 557 Wijk aan zee, Bosweg Typering volgens RIVM rapport uit 2012;Evaluation of the presentativeness of the Dutch air quality monitoring stations : The National, Amsterdam, Noord-Holland, Rijnmond-area, Limburg and Noord-Brabant networks 7

8 2.2 Meetmethoden Alle meetresultaten, met uitzondering van de H 2 S metingen en de PM 10 metingen op het meetstation Bosweg, zijn tot stand gekomen onder de scope van de (EN/ISO 17025) accreditatie van de GGD Amsterdam. Deze accreditatie (zoals geldig in 2014) is opgenomen in bijlage 7. Voor de metingen in deze rapportage zijn de verrichtingen 1,3,4,5,7,9 en 10 van toepassing. Gasvormig Alle metingen worden uitgevoerd op vaste meetlocaties. De metingen van CO, NO x worden uitgevoerd conform de EU standaardmethode. SO 2 wordt conform de ISO standaard gemeten. Voor de metingen van H 2 S is de GGD Amsterdam niet geaccrediteerd. PAK en Zware Metalen De PAK en zware metalen monsternamestrategie is in 2014 aangepast ten opzicht van de drie voorgaande jaren. Op de meetstations IJmuiden en Wijk aan Zee zijn dagelijks filters bemonsterd voor zowel PAK als zware metalen. Op meetstation Staalstraat en Reyndersweg is telkens afwisselend geanalyseerd op zware metalen of PAK. Bij alle analyses zijn meerdere filters in 1 opwerking in het laboratorium verwerkt. Hierdoor zijn er geen daggemiddelden, maar het gemiddelde van 3,4 of over 5 dagen bekend. Dit is conform de meetstrategie PAK van het RIVM. Automatische PM 10 en PM 2.5 metingen Eind 2009 zijn bijna alle TEOM s in het meetnet van de Provincie Noord-Holland vervangen door Metone BAM1020. Op basis van vergelijkende metingen met de referentiemethode in heel Nederland voor fijnstofmetingen zijn de meetresultaten PM 10 dit rapportagejaar gecorrigeerd met een factor 0,92. Met uitzondering van de meetstations 570, 572 en 573, waarvoor de PM 10 metingen een correctiefactor van 0,95 geldt. Op deze 3 meetstations is, in verband met het gebruik van een Europese inlaat (in plaats van de op de andere meetstations toegepaste USA inlaat) een lokale equivalentie met de referentiemethode bepaald. Uit deze lokaal bepaalde equivalentie volgt een factor van 0,95. De PM 2.5 meetresultaten zijn gecorrigeerd met 0,96. Daarmee zijn de automatische PM metingen van de Provincie Noord-Holland equivalent aan de Europese referentiemethode conform NEN-EN (PM 10 ) NEN EN (PM 2.5 ) en NTA De correctiefactoren zijn nader toegelicht in bijlage 5 en in het GGD Amsterdam rapport BAM correctiefactoren PM 10 en PM De meetresultaten van het meetstation Bosweg (557) zijn aangeleverd door Tata Steel. In 2014 zijn aldaar PM 10 en PM 2.5 metingen uitgevoerd met een Met-one BAM. De meetgegevens van het meetstation 557 zijn, in overleg met de opdrachtgever, gecorrigeerd met een factor 0,911. Er zijn onvoldoende valide PM 2.5 metingen aangeleverd. PM 2.5 van de Bosweg is daarom niet gerapporteerd. Referentiemetingen PM 10 en PM 2.5 De referentiemetingen PM 10, zowel ten behoeve van de controle van de equivalentie van de BAM (alle provinciale locaties) als ten behoeve van de bemonstering voor zware metalen en PAK s (IJmuiden, Wijk aan Zee, Staalstraat en Reyndersweg), worden uitgevoerd met een zogenaamde LVS Kleinfiltergerät filterwisselaar (met gekoelde opslag na bemonstering) van het merk Derenda. Er wordt gebruik gemaakt van een 47mm kwartsvezelfilter van Whatman QMA. De meetmethoden van PM 10 en PM 2.5 is conform NEN EN 12341, NEN EN en de NTA Deze NTA beschrijft onder meer een procedure van voorbehandeling van het kwartsvezelfilter waardoor gewichtstoename van de veldblanco wordt beperkt. 8

9 3 Resultaten Alle meetresultaten zijn per component en per meetlocatie weergegeven in bijlage 2,3 en 4. Een overzicht van de belangrijkste gegevens en een vergelijking met de wettelijke grenswaarden is weergegeven in de samenvatting in tabel Validatie meetresultaten Alle meetresultaten zijn gevalideerd volgens vaststaande criteria zoals vastgelegd in de kwaliteitsdocumentatie. Indien hieraan niet is voldaan volgt onmiddellijke afkeuring van het analyseresultaat. Uiteindelijk kan dit leiden tot afkeur van een berekend uur-, dag- of jaargemiddelde. In de bijlage 2 zijn het aantal goedgekeurde waarnemingen waarop het gemiddelde is gebaseerd weergegeven onder aantal uren en aantal dagen. Om te voldoen aan de criteria uit de Europese regelgeving moet voor de meeste componenten 90% van de tijd, waarop een gemiddelde is gebaseerd, ook daadwerkelijk zijn gemeten. 3.2 Meteorologie 2014 In dit hoofdstuk zijn de windgegevens opgenomen over de jaren 2009 tot en met 2014 afkomstig van het KNMI station 225 te IJmuiden (tabel 3). De verdeling van de windrichting is op basis van uurgemiddelden weergegeven in afbeelding 2. Afbeelding 2 laat zien hoe per windrichting de verdeling is van de windsnelheid. Op basis van deze gegevens zijn de pollutierozen opgetekend die zijn weergegeven in hoofdstuk 3.3. Tabel 3: Windgegevens KNMI station IJmuiden 225 Meetpunt KNMI IJmuiden (225) Gemiddelde windsnelheid (m/s) % noordenwind ( ) % oostenwind ( ) % zuidenwind ( ) % westenwind ( ) % windstil/variabel Meetperiode 2009 Meetperiode 2010 Meetperiode 2011 Meetperiode 2012 Meetperiode 2013 Meetperiode ,2 6,7 7,5 7,3 7,4 7,1 17,4 25,9 17,7 18,3 24,6 18,8 20,4 23,4 20,5 17,6 23,0 21,1 28,9 23,3 31,0 31,6 27,4 32,6 33,1 27,0 30,5 32,2 24,8 27,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 9

10 De wind in 2014 verschilde op enkele punten met die van de voorgaande jaren. Ten opzichte van 2013 was er in 2014 ruim 5% vaker zuidenwind en bijna 6% minder noordenwind voorgekomen. Ten opzichte van alle voorgaande jaren valt op dat het percentage zuidenwind over 2014 het hoogste is over de afgelopen 6 jaar. 10

11 Afbeelding 2: Meetpunt KNMI IJmuiden (225), aantal uren wind uit betreffende windrichting (schaal uur) in 2009 tot en met Afbeelding 3: Meetpunt KNMI IJmuiden (225), gemiddelde windsnelheid uit betreffende windrichting (schaal 0 12 m/s) in 2009 tot en met

12 3.3 Pollutierozen Afbeelding 4 Pollutierozen NO 2009 tot en met 2014 (in µg/m 3 ) Afbeelding 5: Pollutierozen NO tot en met 2014 (in µg/m 3 )

13 Afbeelding 6: Pollutierozen H 2 S 2009 tot en met 2014 (in µg/m 3 ) Afbeelding 7: Pollutierozen CO 2009 tot en met 2014 (in µg/m 3 )

14 Afbeelding 8: Pollutierozen SO tot en met 2014 (in µg/m 3 ) Afbeelding 9: Pollutierozen PM tot en met 2014 (in µg/m 3 ) Meetstations De Rijp 556 is, om grafische redenen, op een willekeurige plaats weergegeven. De daadwerkelijke locatie is buiten het bereid van de bovenstaande kaart. 14

15 3.4 Jaargemiddelden, percentielen en aantal overschrijdingsdagen Afbeelding 10: 98-percentiel NO Afbeelding 11: Jaargemiddelde NO 2 Afbeelding 12: 8 uur gem. 98 percentiel CO 15

16 Afbeelding 13: Jaargemiddelde SO 2 Afbeelding 14: 99,5 percentiel H 2 S. 16

17 Afbeelding 15: Benzo(a)pyreen jaargemiddelden De analysemethode van de PAK s heeft een belangrijke wijziging ondergaan. Vanaf het derde kwartaal in 2004 is de verwarmingsstap die tot die tijd werd toegepast in het laboratorium weggelaten, waarmee er vanuit gegaan kan worden dat de concentraties PAK s vanaf 2005 hoger uitvielen door de analysemethode. Tot 1998 werden de analyses bij het laboratorium bij PWN uitgevoerd (bemonstering met een High Volume Sampler),vanaf 1998 bij OMEGAM (gelijke analyse en bemonstering als bij PWN). Sinds 2007 zijn deze bij het RIVM (bemonstering met een Low Volume Sampler) uitgevoerd en vanaf 2011 bij TNO (gelijke methoden als RIVM). De invloed van deze wisselingen zijn waarschijnlijk minder groot dan die van het weglaten van de verwarmingsstap in Afbeelding 16: Jaargemiddelde PM

18 Afbeelding 17: Jaargemiddelde arseen 3,0 Arseen (As) grenswaarde 6 ng/m 3 2,5 ng/m 3 2,0 1,5 1,0 0,5 0, IJmuiden 553 Wijk aan Zee 572 Staalstraat 573 Reijndersweg Afbeelding 18: Jaargemiddelde cadmium 2,5 Cadmium (Cd) Grenswaarde 5 ng/m 3 ng/m 3 2,0 1,5 1,0 0,5 0, IJmuiden 553 Wijk aan Zee 572 Staalstraat 573 Reijndersweg Afbeelding 19: Jaargemiddelde nikkel 8 Nikkel (Ni) grenswaarde 20 ng/m 3 7 ng/m IJmuiden 553 Wijk aan Zee 572 Staalstraat 573 Reijndersweg 18

19 Afbeelding 20: Jaargemiddelde lood 90 Lood (Pb) grenswaarde 500 ng/m 3 80 ng/m Voor de jaargemiddelde concentraties zware metalen in de afbeeldingen 17 tot en met 20 geldt dat de jaargemiddelden 2011, 2012 en 2013, door de selectiemethode van de te analyseren dagen, als indicatief moeten worden beschouwd. Afbeelding 21: PM 10 jaargemiddelden 551 IJmuiden 553 Wijk aan Zee 572 Staalstraat 573 Reijndersweg Afbeelding 22: PM 10 aantal daggemiddelden > 50 µg/m 3 In de afbeelding 21 en 22 en tabel 4 is in de meetwaarden nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid tot zeezoutaftrek. Voor de grenswaarde is aangenomen dat tot 2011 een aftrek van 6 dagen (grenswaarde 41 dagen) en vanaf dagen (de grenswaarde wordt daarmee 39) mag worden toegepast. 19

20 In tabel 4 is per kwartaal het aantal dagoverschrijdingen weergegeven. Deze data zijn weergegeven zonder zeezout-correctie. Tabel 4: Overschrijdingsdagen PM 10 daggemiddelde (>50 µg/m 3 ) in e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Jaar IJmuiden Wijk aan Zee Beverwijk West Staalstraat Reyndersweg Bosweg De Rijp Uit tabel 4 blijkt dat over het 1 e kwartaal duidelijk meer dagoverschrijdingen zijn opgetreden op de locaties Wijk aan Zee, Bosweg en Reyndersweg in vergelijking met de andere kwartalen. Voor PM 10 geldt dat de resultaten van de provinciale stations tot en met halverwege 2009 met TEOM 50 C (met een correctiefactor 1,3) zijn bepaald. Medio 2009 zijn de PM 10 data van de provinciale meetstations gemeten met de Metone BAM 1020 met een correctiefactor in 2009 en 2010 van 0,926, in 2011 van 0,9 en in 2012, 2013 en 2014 van 0,92. Uitzonderingen op deze factor gelden voor Beverwijk (2013, 2014), Staalstraat (2013, 2014 ) en Reyndersweg (2011 t/m 2014). Hier wordt een factor van 1, tot en met 2013 en in ,95 toegepast. Op meetstation Bosweg (557) is door Tata steel tot eind 2004 PM 10 gemeten met een TEOM 50 C (inclusief factor 1,3). Vanaf begin 2005 is er gemeten met een TEOM-FDMS (ongecorrigeerd tot 2011, correctiefactor van 0,89 in 2012). In 2013 is gemeten met een Met-one BAM en is in gezamenlijk overleg een correctiefactor van 0,92 vastgesteld voor locaties met een USA afscheider. In 2014 is, volgens opgave van Tata, een correctie toegepast van 0,911. In februari 2006 is op meetstation Bosweg gestart met meting van PM 2.5 met een TEOM-FDMS (ongecorrigeerd). Vanaf 2013 zijn proefmetingen van PM 2.5 met de Met-one BAM gestart. De datacapture van deze metingen is lager dan van PM 10. Over 2014 is in overleg met de opdrachtgever besloten geen meetresultaten op te nemen van deze PM 2.5 metingen. Op de meetlocatie Sluizen (558) is tot december 2008 PM 10 gemeten met behulp van een TEOM 50 C (inclusief correctiefactor 1,3) en is er vanaf december 2008 gemeten met een TEOM-FDMS. Meetstation 558 is door TATA in mei 2009 opgeheven. 20

21 Bijlage 1: Coördinaten en typering meetstations Nummer Naam Type station X Y 551 IJmuiden Kanaaldijk industrie Wijk aan Zee, Banjaert Industrie Beverwijk West Ongedefinieerd De Rijp Reg. achtergrond Bosweg Industrie Staalstraat Industrie Reyndersweg Industrie Typering van de stations (met uizondering van Bosweg) volgens RIVM rapport uit 2012;Evaluation of the presentativeness of the Dutch air quality monitoring stations : The National, Amsterdam, Noord-Holland, Rijnmond-area, Limburg and Noord-Brabant networks. 21

22 Bijlage 2: Meetresultaten automatische metingen 2014 Meetstation : IJmuiden Component : CO Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uur- en 8-uurgemiddelden in µg/m3 uurgemiddelden 8-uurgemiddelden P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 P 99,9 Jaargemiddelde aantal uren max EU - grenswaarde max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

23 Meetstation : Wijk aan Zee Component : CO Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uur- en 8-uurgemiddelden in µg/m3 uurgemiddelden 8-uurgemiddelden P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 P 99,9 Jaargemiddelde aantal uren max EU - grenswaarde max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

24 Meetstation : IJmuiden Component : NO Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 4,0 5,0 7,2 11,0 19,0 29,0 46,0 74,0 7, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 5,4 6,9 8,7 11,3 15,3 23,8 31,2 47,1 7, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 31,3 32,2 33,8 38,8 43,6 45,4 53,7 71,7 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 7,8 3,6 9,8 9,0 6,5 8,0 7,3 4,2 10,0 6,2 13,3 8,6 24

25 Meetstation : Wijk aan Zee Component : NO Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 1,0 2,0 4,7 9,0 20,2 35,0 57,2 94,5 6, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 3,1 4,7 7,5 11,5 18,1 26,3 34,1 47,1 6, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 34,1 35,8 40,3 40,8 41,4 45,2 54,3 68,8 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 10,6 12,3 6,2 4,5 1,6 1,3 2,7 2,4 3,0 13,8 17,1 7,2 25

26 Meetstation : IJmuiden Component : NO2 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren EU - grenswaarde (2015) Grenswaarde derogatieperiode 24,0 28,0 32,0 38,0 46,1 54,0 62,5 77,0 26, aantal uren met: aantal uren met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > 200 c > ,0 94,0 94,0 97,0 97,0 98,0 101,0 109,0 0 (maximaal 18 overschrijdingen per jaar toegestaan) 0 (maximaal 18 overschrijdingen per jaar toegestaan, geldt voor (snel)wegen > mtv/etmaal) Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 25,8 28,8 31,0 34,5 39,9 44,7 50,1 53,2 26, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 50,3 50,3 50,9 51,2 51,2 51,8 58,5 69,3 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 26,0 23,6 32,4 30,9 26,1 25,7 25,6 19,2 30,2 25,9 32,0 23,9 26

27 Meetstation : Wijk aan Zee Component : NO2 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren EU - grenswaarde (2015) Grenswaarde derogatieperiode 17,0 23,0 30,0 38,0 49,0 55,2 63,0 75,0 21, aantal uren met: aantal uren met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > 200 c > ,0 86,0 86,0 87,0 88,0 90,0 93,0 99,0 0 (maximaal 18 overschrijdingen per jaar toegestaan) 0 (maximaal 18 overschrijdingen per jaar toegestaan, geldt voor (snel)wegen > mtv/etmaal) Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 19,3 24,2 29,5 34,9 41,2 47,6 50,2 53,3 21, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 50,2 50,9 51,0 51,4 52,0 52,3 57,2 64,7 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 32,6 36,6 27,1 21,7 14,0 9,6 12,6 13,2 14,1 27,8 34,8 14,2 27

28 Meetstation : IJmuiden Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,92 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 21,6 24,4 27,8 32,7 41,0 49,9 65,3 94,4 24, ,6 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 123,4 128,4 131,5 132,3 135,5 157,0 209,3 228,0 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 22,3 24,1 25,9 31,4 36,6 44,5 60,1 79,7 24, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 60,7 61,9 63,0 63,3 64,7 78,1 85,9 87, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 20,7 18,5 31,8 34,2 20,6 22,3 26,1 19,2 32,5 21,6 23,4 25,4 28

29 Meetstation : Wijk aan Zee Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,92 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 21,6 25,1 29,5 35,3 46,4 56,5 69,4 87,3 25, ,1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 109,8 111,5 112,1 125,2 125,9 134,0 137,6 258,4 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 23,6 26,6 29,2 32,8 39,4 47,5 58,6 69,6 25, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 58,7 59,6 60,4 64,5 66,5 67,3 78,2 84, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 28,9 31,6 35,5 32,1 18,6 15,7 20,3 16,9 20,6 26,3 28,4 28,0 29

30 Meetstation : de Rijp (H17) Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,92 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 17,6 20,2 23,5 28,2 37,3 44,8 55,8 75,5 20, ,5 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 92,6 94,0 97,1 100,4 103,8 107,7 140,5 155,4 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 18,0 20,1 22,7 26,2 34,1 40,2 47,1 62,8 20, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 47,2 47,7 50,1 57,0 57,8 61,0 69,2 79, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 18,2 15,5 27,7 27,4 15,8 17,7 19,5 14,4 25,7 21,6 24,0 19,3 30

31 Meetstation : Bosweg Component : PM10 - BAM 1020 gecorrigeerd met factor 0,911 (TATA) Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 23,3 27,7 33,2 41,5 53,5 66,3 84,4 111,5 28, ,2 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 135,9 138,7 139,3 148,4 207,9 213,9 249,3 291,5 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 26,7 29,4 33,5 38,4 46,9 56,4 64,3 81,9 28, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 64,2 67,4 70,1 72,8 74,8 80,7 85,5 98, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 30,0 37,9 38,2 33,2 18,6 15,1 21,6 21,7 26,0 36,1 32,5 27,6 31

32 Meetstation : Beverwijk West Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,95 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 18,7 21,3 24,3 28,6 36,4 43,8 54,3 73,1 21, ,0 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 107,5 110,6 111,0 111,3 112,8 120,0 124,5 127,0 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 18,7 21,1 23,5 27,0 33,1 38,9 47,3 60,3 21, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 47,3 47,8 52,9 57,7 59,9 60,3 60,4 88, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 20,9 18,0 28,9 28,3 18,0 16,7 16,1 17,2 24,6 19,5 22,1 21,8 32

33 Meetstation : Staalstraat Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,95 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 17,5 20,2 23,6 28,5 36,2 44,4 54,2 76,5 20, ,1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 99,7 101,2 101,4 105,9 108,7 112,7 113,7 133,1 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 17,8 19,9 22,0 26,8 33,6 41,0 47,8 62,3 20, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 47,6 49,7 54,8 57,0 58,6 59,7 69,2 83, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 20,9 16,5 29,3 28,6 15,7 13,5 17,5 13,2 23,2 17,0 23,2 22,2 33

34 Meetstation : Reyndersweg Component : PM10 gecorrigeerd met factor 0,95 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren aandeel zeezout Jaargemiddelde 21,6 25,4 30,0 37,3 52,4 67,5 88,5 121,4 27, ,1 max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 171,1 172,0 180,8 181,8 194,6 196,4 217,8 224,4 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 Zeezout correctie P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen aandeel zeezout: Jaargemiddelde EU - grenswaarde GPU LAU 22,7 25,8 29,3 35,5 48,2 59,6 81,4 93,1 27, , Aantal dagen met: Aantal correctie dagen gecorrigeerd aantal max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde 50 t.g.v. zeezout: overschrijdingsdagen 82,7 83,5 86,1 89,6 89,8 92,1 97,8 106, (maximaal 35 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 26,7 20,0 41,1 36,2 21,7 17,2 21,3 20,0 34,2 24,2 33,6 28,8 34

35 Meetstation : IJmuiden Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 12,5 15,5 18,7 24,3 33,3 43,0 53,3 75,4 16, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 97,1 104,3 104,7 106,3 107,7 109,4 113,3 208,9 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 13,4 15,9 18,1 23,3 30,4 40,0 47,1 59,2 16, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 47,3 48,2 48,9 52,2 54,5 57,4 66,2 77,6 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 14,5 9,7 22,8 25,2 13,6 13,0 16,3 11,2 27,1 14,7 20,2 14,1 35

36 Meetstation : Wijk aan Zee Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 11,7 15,2 18,8 23,9 31,8 40,5 49,4 65,3 15, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 84,1 84,2 86,7 88,6 88,9 96,9 113,1 160,4 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 13,7 15,7 17,9 22,0 27,4 34,7 42,5 52,3 15, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 42,5 43,0 43,7 45,3 46,8 51,3 55,2 72,9 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 17,9 14,5 21,4 18,6 12,0 10,1 12,9 10,1 18,5 16,4 21,9 14,8 36

37 Meetstation : Beverwijk West Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 9,6 11,4 14,9 19,5 27,4 35,4 46,2 61,4 12, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 82,4 83,2 83,5 87,7 89,6 93,5 96,4 110,8 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 10,4 11,7 13,6 18,2 25,8 30,6 41,8 49,2 12, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 42,0 43,6 44,2 44,5 45,9 48,6 51,4 71,8 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 14,2 9,6 18,7 17,7 8,9 5,5 9,8 8,5 17,7 11,3 17,9 13,7 37

38 Meetstation : Staalstraat Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 10,8 13,0 16,7 21,3 28,8 37,5 49,1 67,8 14, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 90,1 91,2 93,7 95,7 97,5 99,3 100,2 142,9 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 11,8 13,2 14,9 19,5 27,3 35,6 42,8 57,1 14, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 42,9 43,1 48,0 49,6 50,3 55,9 61,2 74,6 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 15,6 10,0 21,8 22,8 11,4 9,8 11,9 9,4 17,2 11,8 19,5 14,5 38

39 Meetstation : Reyndersweg Component : PM2,5 gecorrigeerd met factor 0,96 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 10,1 12,4 16,5 22,2 32,5 43,7 56,5 76,7 14, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 95,1 96,5 100,1 101,4 102,1 102,2 121,2 124,9 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen Grenswaarde (2015) GPU LAU 11,1 12,9 15,8 20,4 30,0 41,2 50,9 66,6 14, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 51,9 54,1 56,5 59,2 61,0 66,1 69,2 79,1 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 16,0 10,1 24,1 23,1 11,0 8,1 9,5 7,5 18,1 12,6 21,9 14,3 39

40 Meetstation : IJmuiden Component : SO2 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 2,0 3,0 4,0 5,0 11,0 21,0 38,0 63,6 5, Aantal uren met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde ,0 111,0 113,0 113,0 116,0 116,0 137,0 153,0 0 (maximaal 24 overschrijdingen per jaar toegestaan)\ Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde EU - grenswaarde aantal dagen GPU LAU 2,7 3,5 4,5 7,2 11,9 17,9 25,2 34,2 5, Aantal dagen met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde ,3 28,3 29,1 29,1 29,7 32,8 39,8 50,9 0 (maximaal 3 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc 12,6 13,9 13,2 13,4 4,6 3,1 2,3 2,1 2,7 2,2 2,5 2,1 1,5 1,6 1,4 1,6 1,8 2,4 2,5 2,8 2,4 2,0 1,8 1,8 2,6 2,6 2,9 2,5 2,5 3,0 5,0 8,9 14,8 24,7 22,9 17,5 2,7 3,1 Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan 0,5 0,1 3,3 3,9 4,7 3,8 3,6 3,2 3,0 1,7 0,8 1,1 0,7 0,9 2,0 1,5 2,0 1,9 1,9 2,6 1,9 0,2 1,4 4,9 1,4 2,6 1,7 1,5 2,7 4,1 3,8 Feb 2,0 2,6 1,5 0,9 0,0 0,6 0,3 0,5 0,2 1,9 0,1 0,0 0,0 0,4 0,7 0,6 1,8 2,9 2,7 3,3 3,7 4,5 1,5 0,2 1,4 3,6 1,6 0,9 Mrt 0,8 1,7 1,0 1,9 2,9 7,4 7,9 1,9 2,0 11,6 3,0 4,4 22,1 2,7 1,5 4,6 5,7 2,6 2,5 2,3 1,8 1,3 3,7 5,3 1,4 6,0 1,4 2,3 3,6 9,3 8,1 Apr 9,8 4,9 0,3 0,6 2,6 1,4 1,1 1,7 3,0 6,5 10,3 0,8 2,3 11,9 10,9 9,4 6,0 25,3 3,8 2,7 2,3 3,6 17,9 16,7 1,5 1,6 1,3 2,6 5,3 3,4 Mei 7,7 13,1 16,4 3,0 6,3 2,8 1,5 0,7 1,2 1,4 0,8 0,1 9,2 32,8 50,9 21,2 8,9 4,5 2,7 8,3 7, ,3 12,8 10,2 3,8 1,0 0,5 7,2 23,9 Juni 5,3 3,3 3,0 1,9 0,6 6,5 0,4 4,6 1,7 1,7 1,0 8,9 7,0 13,3 17,9 18,7 7,8 15,5 16,2 21,9 3,3 11,1 4,6 8,3 10,8 10,7 1,5 1,6 6,0 5,4 Juli 7,8 7,3 3,1 6,0 1,5 0,6 4,0 29,1 24,5 29,7 1,8 3,0 0,1 1,3 6,8 4,5 7,7 3,7 9,1 9,7 13,2 6,4 1,3 2,3 3,9 15,2 6,7 8,9 11,5 5,6 2,6 Aug 3,7 4,1 1,6 3,0 2,0 0,0 3,5 0,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,6 2,8 7,8 3,0 0,8 1,1 1,8 1,5 1,3 1,9 1,7 2,5 2,6 0,9 1,7 2,9 2,4 2,6 9,0 Sept 3,0 4,2 1,1 0,9 10,4 7,6 3,7 4,5 19,1 39,8 15,7 9,7 12,2 19,8 2,3 4,5 3,3 2,4 7,1 6,4 28,3 29,1 22,8 24,6 15,0 2,6 4,0 1,7 5,4 3,1 Okt 4,3 8,4 2,1 5,2 14,2 1,3 1,1 1,5 3,0 3,3 3,5 0,7 0,4 0,6 1,1 0,1 0,3 0,6 1,0 2,4 5,0 7,6 1,4 1,4 2,2 0,9 2,1 2,7 7,0 3,2 2,2 Nov 2,8 3,7 3,1 2,9 1,7 1,2 1,0 1,8 2,0 3,4 2,6 1,5 0,9 1,6 1,9 3,6 2,8 2,1 0,9 1,2 0,6 1,6 5,9 6,4 3,9 3,1 3,2 2,8 1,7 1,2 Dec 0,4 0,7 3,8 2,4 4,3 16,4 3,6 5,4 6,7 1,7 1,1 0,8 3, ,3 2,2 0,8 1,6 3,0 2,1 0,1 0,3 0,9 10,9 12,8 4,1 2,2 14,1 1,5 0,6 Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2,2 1,4 4,3 5,7 9,0 7,4 7,7 2,2 10,5 2,9 2,4 3,9 40

41 Meetstation : Wijk aan Zee Component : SO2 Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 0,2 1,0 2,0 6,0 14,9 28,0 42,0 62,0 4, Aantal uren met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde ,0 82,0 85,0 87,0 87,0 93,0 98,0 101,0 0 (maximaal 24 overschrijdingen per jaar toegestaan)\ Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde EU - grenswaarde aantal dagen GPU LAU 1,6 2,8 4,8 8,2 14,7 20,7 26,7 35,2 4, Aantal dagen met: max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 c > grenswaarde ,0 28,2 28,2 28,7 29,6 35,1 35,4 51,5 0 (maximaal 3 overschrijdingen per jaar toegestaan) Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 1,0 1,2 2,0 1,4 1,5 2,3 3,9 6,8 9,7 17,7 25,6 24,5 12,9 4,8 1,8 1,2 1,4 0,8 0,5 0,7 0,6 0,4 0,7 0,8 0,8 0,3 0,6 0,3 1,2 0,4 Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan 5,7 8,0 14,2 9,0 6,8 20,9 20,7 5,4 3,6 0,8 3,2 2,3 4,9 2,5 6,2 4,8 9,7 2,6 3,9 0,8 3,5 3,7 4,3 0,0 2,3 3,6 6,3 5,2 1,6 1,2 3,8 Feb 24,3 28,7 4,0 6,3 6,0 22,8 9,3 21,5 20,7 8,3 11,8 15,7 13,2 7,7 18,6 1,7 10,0 13,3 2,9 7,6 2,7 11,2 16,7 13,7 18,5 35,1 28,2 7,6 Mrt 1,6 18,0 4,6 4,6 1,0 51,5 24,4 0,1 17,7 16,0 0,0 0,0 0,5 1,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 17,3 5,3 4,8 2,6 0,0 0,1 0,4 0,9 0,7 1,3 0,8 0,2 Apr 6,2 1,0 0,0 1,0 9,5 13,1 14,4 0,3 0,1 2,0 0,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 0,0 1,7 3,5 1,7 0,2 0,2 0,0 Mei 0,3 0,0 0,0 0,5 3,7 3,0 0,3 1,3 0,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2, ,3 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Juni 0,0 0, ,0 0,0 0,0 1,9 0,3 0,5 0,4 0,1 0,0 1,1 2,2 3,2 1,9 0,4 0,6 0,0 0,3 0,0 0,9 3,5 3,9 1,8 0,0 0,0 Juli 0,0 0,8 17,3 22,4 7,3 2,2 3,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,1 0,8 12,7 0,6 0,2 0,7 2,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 12,1 Aug 14,0 0,0 0,4 1,9 1,5 4,1 3,0 0,0 1,5 1,7 0,7 0,9 2,4 1,6 4,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,8 4,9 2,6 1,2 1,7 8,2 0,0 0,1 4,8 2,5 0,0 0,0 Sept 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,3 0,1 0,5 0,9 0,2 0,0 2,5 3,4 13,9 15,7 0,5 1,0 6,7 1,0 8,5 4,9 Okt 11,3 0,0 2,2 3,2 0,0 0,8 4,5 8,3 35,4 9,9 10,2 1,0 4,0 5,6 0,4 7,8 6,0 17,4 16,5 0,0 5,8 0,6 8,4 14,9 4,8 10,0 27,0 9,3 8,5 4,4 15,2 Nov 22,4 29,6 13,5 12,1 0,8 2,9 10,0 24,3 8,5 21,7 2,8 9,7 1,9 0,1 3,6 6,0 1,4 0,7 0,4 0,3 0,4 3,5 9,1 0,1 2,2 6,1 6,3 5,9 6,5 6,5 Dec 4,1 0,1 0,0 0,4 24,5 1,4 18,1 0,0 17,3 4,9 0,0 2,5 4,9 28,2 4,5 1,3 9,7 1,9 0,1 0,2 0,0 0,6 1,9 1,6 0,3 2,7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 5,5 13,9 5,7 2,3 1,0 0,9 2,8 2,1 2,1 8,2 7,3 4,3 41

42 Meetstation : Ijmuiden Component : H2S Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 1,0 1,0 1,2 2,0 3,0 4,0 7,0 11,0 1, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 19,0 23,0 25,0 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 1,0 1,2 1,5 2,0 2,8 3,5 4,6 5,9 1, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 4,6 5,0 5,0 5,2 5,3 5,9 6,0 7,3 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc 2,2 2,1 1,7 1,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,9 1,2 2,1 3,1 4,8 4,1 2,8 1,4 1,0 Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan 1,5 1,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,6 0,9 1,5 0,5 0,0 0,7 1,2 1,1 1,4 1,3 0,8 1,2 2,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 1,1 1,0 Feb 0,2 0,3 1,3 1,0 1,6 1,6 0,6 0,8 2,0 1,3 2,3 2,0 1,6 3,0 1,9 2,0 1,3 1,2 0,1 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 1,2 1,4 Mrt 1,3 0,9 0,4 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,8 3,0 0,7 1,2 5,2 0,5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,6 0,3 0,7 2,0 1,8 1,1 1,4 0,9 0,0 0,2 1,0 1,0 Apr 1,5 2,1 2,8 2,7 0,0 0,0 2,5 2,8 1,0 1,1 3,8 1,3 0,2 1,9 1,4 1,1 0,3 1,7 0,7 1,0 0,3 0,1 4,6 6,0 1,7 1,5 1,1 1,3 3,1 0,0 Mei 1,0 2,0 2,0 0,0 0,9 0,0 0,3 1,0 1,0 0,7 0,1 0,0 2,6 4,2 5,0 5,0 3,2 0,7 0,4 0,8 1, ,5 2,1 1,2 0,4 0,9 0,6 1,0 4,4 Juni 1,4 1,2 0,7 1,0 1,1 2,3 2,0 2,2 1,1 0,9 1,1 3,3 2,4 1,7 3,6 3,2 0,2 0,9 2,3 3,7 0,4 3,1 1,5 1,4 2,4 2,8 2,2 0,4 1,6 1,7 Juli 2,0 2,3 1,5 1,5 1,2 0,0 0,7 7,3 5,3 5,9 0,8 1,0 0,0 1,0 2,9 0,3 0,9 1,1 2,1 2,2 2,9 1,7 0,9 0,7 1,1 3,8 1,2 1,1 0,5 0,7 0,1 Aug 1,1 1,8 0,1 0,2 0,7 1,4 1,4 0,4 0,0 0,0 0,5 1,0 0,7 0,1 1,2 1,1 0,4 1,0 1,0 0,8 0,8 0,0 0,2 0,3 0,6 1,2 1,5 0,7 0,6 0,4 1,8 Sept 0,0 0,2 1,1 1,0 1,2 0,3 1,3 1,9 4,0 3,5 1,3 0,5 0,7 1,8 0,8 1,6 2,0 1,8 3,1 2,8 4,4 3,5 0,1 1,2 1,4 1,8 1,7 1,7 1,4 0,0 Okt 0,1 0,7 1,1 4,3 3,1 0,6 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 1,8 2,1 1,2 1,3 0,8 1,0 2,2 2,8 1,9 1,7 1,0 0,0 1,0 1,3 0,8 0,6 0,6 0,5 1,3 2,3 Nov 2,1 1,7 1,6 2,3 2,0 0,8 0,6 0,5 0,6 0,2 0,5 1,0 0,7 0,3 0,5 0,2 0,1 1,0 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 1,1 0,6 0,8 2,0 2,1 1,1 1,1 Dec 1,7 1,8 0,2 0,1 1,9 2,5 0,5 0,6 1,6 1,1 1,2 1,3 1, ,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5 1,3 1,3 0,6 2,1 0,6 0,1 0,8 2,5 3,2 3,3 Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0,8 1,1 0,9 1,7 1,5 1,8 1,8 0,7 1,6 1,2 1,1 1,1 42

43 Meetstation : Wijk aan Zee Component : H2S Meetperiode : 2014 Percentielen en maxima op basis van uurgemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal uren 0,0 0,0 0,1 1,0 3,0 6,0 8,8 12,8 0, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 19,0 20,0 20,0 20,3 23,0 24,0 25,0 29,0 Percentielen en maxima op basis van daggemiddelden in µg/m3 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 95 P 98 P 99,5 Jaargemiddelde aantal dagen GPU LAU 0,3 0,6 1,0 1,6 3,0 4,1 5,2 5,8 0, max 8 max 7 max 6 max 5 max 4 max 3 max 2 max 1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 6,9 Concentraties per windrichting in µg/m3 op basis van KNMI gegevens IJmuiden WR STIL VAR Conc 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 0,8 1,1 1,2 2,6 4,7 5,2 4,1 1,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aantal Daggemiddelde concentraties in µg/m Jan 1,6 2,5 2,2 1,0 1,4 3,7 5,6 2,9 1,0 0,7 3,0 1,3 1,2 0,3 0,7 0,7 0,9 0,8 1,3 0,1 1,5 0,7 0,9 0,0 0,7 0,7 0,5 0,0 0,2 0,9 1,1 Feb 4,4 4,0 0,9 1,3 0,8 4,8 1,8 1,9 5,4 2,9 2,6 2,3 4,0 2,0 4,2 0,8 3,7 2,4 2,9 2,6 1,8 4,0 1,6 1,2 1,9 5,5 3,7 0,5 Mrt 0,5 3,9 1,2 1,0 0,4 6,9 5,2 0,8 3,9 3,8 0,4 0,6 1,3 0,5 0,0 0,0 0,1 1,3 1,5 5,2 1,7 0,9 0,8 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 Apr 1,0 0,0 0,3 2,8 5,7 5,8 5,7 0,5 0,2 1,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Mei 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 0,2 0,5 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0, ,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Juni 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 Juli 0,0 0,0 3,0 3,6 2,1 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,2 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 Aug 4,5 0,4 0,7 0,8 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,2 0,0 0,1 0,3 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 1,0 0,1 0,3 1,3 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 Sept 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,8 0,2 2,1 1,3 Okt 3,2 0,0 1,3 1,7 0,0 0,4 1,9 1,8 4,2 1,4 1,4 0,2 0,6 0,9 0,0 0,3 4,1 3,8 2,1 0,0 2,1 0,0 1,6 3,0 1,0 2,2 3,4 1,3 2,1 1,0 2,2 Nov 4,6 5,2 4,4 2,4 0,7 1,2 2,4 3,3 0,6 2,0 0,4 1,0 1,0 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 1,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dec 0,0 0,1 0,1 0,9 5,1 0,6 3,1 0,0 2,2 1,2 0,0 0,7 1,5 3,0 0,3 0,1 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Maandgemiddelde concentratie in µg/m3 R Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 1,3 2,7 1,4 0,9 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 1,6 1,1 0,7 43

44 Bijlage 3: Meetresultaten PAK 2014 Voor alle berekende concentraties van de PAK geldt dat er, conform de rekenmethode van het RIVM, geen aftrek heeft plaatsgevonden van de gemeten waarden van de veldblanko s. Jaargemiddelde concentraties alle PAK s 2014 IJmuiden Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Gemiddelde 2014 benzo[a]antraceen 0,21 0,25 0,27 0,24 0,24 chryseen 0,41 0,38 0,32 0,37 0,37 benzo[b]fluoranteen 0,53 0,67 0,84 0,82 0,72 benzo[k]fluoranteen 0,35 0,38 0,26 0,23 0,30 benzo[a]pyreen 0,27 0,29 0,32 0,31 0,30 indeno[1,2,3-cd]pyreen 0,34 0,41 0,46 0,43 0,41 dibenzo[a,h]antraceen 0,06 0,10 0,10 0,07 0,08 benzo[g,h,i]peryleen 0,32 0,42 0,46 0,53 0,43 Staalstraat Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Gemiddelde 2014 benzo[a]antraceen 0,21 0,13 0,17 0,53 0,26 chryseen 0,45 0,25 0,21 0,86 0,44 benzo[b]fluoranteen 0,62 0,40 0,57 2,09 0,92 benzo[k]fluoranteen 0,41 0,27 0,16 0,56 0,35 benzo[a]pyreen 0,29 0,16 0,22 0,67 0,34 indeno[1,2,3-cd]pyreen 0,38 0,27 0,29 1,08 0,50 dibenzo[a,h]antraceen 0,07 0,05 0,06 0,16 0,08 benzo[g,h,i]peryleen 0,36 0,26 0,31 1,12 0,51 Reyndersweg Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Gemiddelde 2014 benzo[a]antraceen 0,70 0,15 0,47 1,72 0,76 chryseen 0,95 0,23 0,46 1,91 0,89 benzo[b]fluoranteen 1,22 0,30 0,83 3,15 1,37 benzo[k]fluoranteen 0,89 0,20 0,26 0,98 0,58 benzo[a]pyreen 0,82 0,19 0,42 1,67 0,77 indeno[1,2,3-cd]pyreen 0,77 0,20 0,36 1,47 0,70 dibenzo[a,h]antraceen 0,15 0,05 0,09 0,32 0,15 benzo[g,h,i]peryleen 0,73 0,18 0,34 1,73 0,75 44

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2014 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, juni 2015 Auteur:

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013 GGD/LO 14-1103 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013 Amsterdam, april 2014 Auteur: Opdrachtgever: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013 GGD/LO 14-1103 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2013 Amsterdam, mei 2014 Auteur: Opdrachtgever: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE Amsterdam

Nadere informatie

Aanvullende luchtmetingen naar vluchtige organische koolwaterstoffen op Beth Chaim en Kas Chikitu

Aanvullende luchtmetingen naar vluchtige organische koolwaterstoffen op Beth Chaim en Kas Chikitu Aanvullende luchtmetingen naar vluchtige organische koolwaterstoffen op Beth Chaim en Kas Chikitu In opdracht van: Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Dhr. J. Ras Klein Kwartier 33 Willemstad,

Nadere informatie

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2015

Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2015 Rapportage Luchtmetingen in het Havengebied Amsterdam 2015 In opdracht van: Havenbedrijf Amsterdam N.V. M. Hooijboer afdeling Ruimte en Milieu postbus 19406 1000 GK Amsterdam Amsterdam, Auteur: D. de Jonge

Nadere informatie

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten

Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Onderzoek luchtkwaliteit aanpassingen kruisingen Laan van Malkenschoten Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij Apeldoorn, 18 april 2011 Uitvoerder: H. IJssel

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Luchtverontreiniging Amsterdam 2013

Luchtverontreiniging Amsterdam 2013 GGD/LO 14-1127 Luchtverontreiniging Amsterdam 2013 Uitgave: Tekst: GGD Amsterdam Cluster leefomgeving afdeling luchtkwaliteit H.J.P. Helmink M.B.A. Dijkema M. Strak S.C. van der Zee In opdracht van de

Nadere informatie

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Provincie Noord-Brabant Onderzoek naar de luchtkwaliteit nabij Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport rapportage 2011-0099-L-O, 25 september 2012 Resultaten van het luchtkwaliteitonderzoek aan de Spottersweg

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010

VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 VERSLAG OVER DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT IN NEDERLAND IN 2010 OVEREENKOMSTIG DE EUROPESE RICHTLIJNEN 96/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/EG, 2002/3/EG, 2004/107/EG en 2008/50/EC Colof on Contactpersonen:

Nadere informatie

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht

Rapport. Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht. Jaarrapportage. Gemeente Papendrecht Mevrouw A. Groffen Postbus 11 3350 AA Papendrecht Rapport Dossier 10550 Zaaknummer 0059215 Kenmerk 2009032454 / MOT Opsteller Mevrouw ing. J. van der Hout Datum 23 november 2009 Onderwerp Jaarrapportage Rapportage luchtkwaliteit 2008 Gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit Wettelijk kader In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 4e kwartaal 2012 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 4e kwartaal 2012 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37

Fijn stof in IJmond. TNO-rapport 2007-A-R0955/B. Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn. www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 98 37 Laan van Westenenk 1 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R/B Fijn stof in IJmond www.tno.nl T 49 34 93 F 49 98 37 Datum september 27 Auteur(s) Menno Keuken Sander Jonkers Projectnummer 34.7434

Nadere informatie

INFO-AVOND 2 SEPT 2015

INFO-AVOND 2 SEPT 2015 INFO-AVOND 2 SEPT 2015 Samenstelling van de BG Opdracht en werkwijze van de BG Vervolgpresentaties De heer Vollenbroek (continu meting dioxines) De heer Swart (luchtkwaliteitsonderzoek) De adviezen van

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 2 e kwartaal 2013 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 2 e kwartaal 2013 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/uur. effecten op luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/uur effecten op luchtkwaliteit 1 oktober 2014 Verantwoording Titel Harmonisatie onderzoek 130 km/uur Opdrachtgever RWS Projectleider Berend Hoekstra Auteur(s) Berend Hoekstra

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage fijnstofmetingen Horst aan de Maas, november 2014. [P2014-0038]

Onderwerp Voortgangsrapportage fijnstofmetingen Horst aan de Maas, november 2014. [P2014-0038] pvincie limburg iiiiiiiiiiiii 4-46649 Gemeente Horst aan de Maas De heer P.L.M. Reuten Postbus 65 596 AA HRST Cluster E-mail ns kenmerk Vpl. nummer Bijlage(n) MA pmja.hermans@prvlimburg.nl 24/6734 Behandeld

Nadere informatie

Er is geen omschrijving gegeven van de propaantank bij het averijhaven depot. De toelichting wordt aangevuld met een omschrijving van deze tank.

Er is geen omschrijving gegeven van de propaantank bij het averijhaven depot. De toelichting wordt aangevuld met een omschrijving van deze tank. notitie aan Gemeente Velsen van Bart van de Bovenkamp t.a.v. René van der Linden telefoon 0251 263830 cc datum 3 april 2013 onderwerp Milieuadvies (zienswijze) ontwerp bestemmingsplan Zeezicht In deze

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess

Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum. RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Jaarrapportage 2010 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM Briefrapport 680530003/2011 G.C. Stefess Colofon RIVM 2011

Nadere informatie

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark

Luchtonderzoek voor de herziening van het Bestemmingsplan Leerpark Rapport Dossier 015747 Zaaknummer 0116075 Kenmerk 2013012221 / EBU Opsteller mevrouw A. Celik-Özbek / mevrouw M. Noordam Datum 22 mei 2013 Onderwerp Luchtonderzoek voor het bestemmingsplan Leerpark Luchtonderzoek

Nadere informatie

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge

Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge pag. 1 van 21 RIVM rapport 680708003/2007 Resultaten van onderzoek naar fijn stof aan de Tilburgseweg te Breda. F.Th. van Arkel, J.P.L. van Loon 1, R. Hoogerbrugge 1 provincie Noord-Brabant Contact: Frits

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest

Rapport luchtkwaliteit 2007. Gemeente Oegstgeest Rapport luchtkwaliteit 2007 Gemeente Oegstgeest Gemeente: Oegstgeest Datum: juni 2009 2 Samenvatting Dit rapport betreft de rapportage over de luchtkwaliteit van de gemeente Oegstgeest in de provincie

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014

Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam. Eerste kwartaal 2014 Luchtkwaliteit monitoring in Alblasserdam Eerste kwartaal 2014 Colofon Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025

Nadere informatie

Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016

Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016 Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016 1 MEETPLAATSEN De VMM meet de luchtkwaliteit in Genk-Zuid op verschillende meetplaatsen. Tabel 1 geeft

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010

Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 2010 TNO-rapport TNO-0-UT-12-00175 Windroosanalyse naar de invloed van industriegebied Antwerpen op de luchtkwaliteit in de gemeente Woensdrecht in 10 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012 Metingen met diffusiebuis methode Rapportnummer: BL2013.5906.02-V01 JAARRAPPORTAGE CONCENTRATIEMETINGEN STIKSTOFDIOXIDE NIEUWEGEIN 2012

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit

Toelichting bestemmingsplan Miro Center. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Toelichting bestemmingsplan Miro Center Bijlage 6: Onderzoeksresultaten luchtkwaliteit Luchtkwaliteitonderzoek Ontwikkeling Noord Esmarkerrondweg 421 en 431 projectnr. 184332 revisie 01 02 december 2009

Nadere informatie

Invloed aswolk van de vulkaanuitbarsting in IJsland op de concentraties van sulfaat, fluoride en (zware) metalen in regenwater

Invloed aswolk van de vulkaanuitbarsting in IJsland op de concentraties van sulfaat, fluoride en (zware) metalen in regenwater Invloed aswolk van de vulkaanuitbarsting in IJsland op de concentraties van sulfaat, fluoride en (zware) metalen in regenwater Eric van der Swaluw & Hans Verboom, Centrum voor Milieu Monitoring (CMM),

Nadere informatie

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht

Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Afdeling Milieu Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht Rapportage Luchtkwaliteit 2009 Rapport over de luchtkwaliteit in de provincie Utrecht in 2007 en 2008

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0022817/geldigheidsdatum_01-04-2011/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0022817/geldigheidsdatum_01-04-2011/afdrukken Page 1 of 51 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Tekst geldend op: 01-04-2011) Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 november 2007, nr. LMV 2007.109578,

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel

Rapportage luchtkwaliteit 2006. De luchtkwaliteit in Overijssel Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel september 2007 Gezondheid en Milieu Rapportage luchtkwaliteit 2006 De luchtkwaliteit in Overijssel Eenheid BA september 2007 Colofon Datum

Nadere informatie

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren

Onderzoek Luchtkwaliteit. Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Onderzoek Luchtkwaliteit Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein Haren Opdrachtgever: Gemeente Haren Uitvoering: adviesbureau WMA Verantwoording Titel : Onderzoek Luchtkwaliteit ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT

RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2007 GEMEENTE WOENSDRECHT Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht Datum rapport : december 2008 Projectnummer: 61808767 Status

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit d.d. 22 december 2015 Initiatiefnemer Maatschap H. en E. Brink Halerweg 1 9433 TE ZWIGGELTE In lucht zitten, hoe schoon ook, altijd kleine, vaste en vloeibare

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN EDE OOST ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER GEMEENTE EDE 21 januari 2009 B02013/CE9/011/000030 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel luchtkwaliteitonderzoek 3 1.3 Leeswijzer 3

Nadere informatie

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 1e kwartaal 2012

Kwartaalbericht luchtkwaliteit. 1e kwartaal 2012 Kwartaalbericht luchtkwaliteit 1e kwartaal 2012 Raad van Accreditatie De DCMR Milieudienst Rijnmond is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm voor een aantal verrichtingen

Nadere informatie

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK

RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK RMD West-Brabant, 15 juni 2005 INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK INVENTARISATIE LUCHTKWALITEIT 2004 GEMEENTE MOERDIJK Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk Datum rapport: juni 2005 Projectnummer:

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012

Rapport luchtkwaliteit. HANOS vestiging en (Oriental) te Delft. projectnummer 120874. Versienummer: 1.0. Datum: 25 oktober 2012 Rapport luchtkwaliteit HANOS vestiging en (Oriental) te Delft projectnummer 120874 Opdrachtgever: Heembouw bv Versienummer: 1.0 Datum: 25 oktober 2012 Auteur: de heer drs. ing. M.L.W. Andela Controle:

Nadere informatie

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard

Toetsing Wet luchtkwaliteit crematorium te Huissen gemeente Lingewaard Tebodin B.V. Mauritsstraat 76 5615 RZ Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com Regio Zuid: Maastricht Eindhoven Bergen op Zoom

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009

Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 Luchtkwaliteit Nieuwegein 2009 datum 24 februari 2011 status definitief opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon: de heer Willie van Dam uw referentie 2011/322 opdrachtnemer dbvision Groenmarktstraat

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage van emissiemetingen

Rapportage van emissiemetingen Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage te leveren aan het waarborgen, ontwikkelen,

Nadere informatie

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het?

Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? Meetnet luchtkwaliteit Rijnmond: Wat heb je er aan en wat kost het? 4 maart 2009 Peter van Breugel 2 Inhoud Waarom een meetnet in R'dam Hoe is het opgezet Wat wordt er gemeten en wat zijn de ervaringen

Nadere informatie

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer NO, NO2 en NOx in de buitenlucht Michiel Roemer Inhoudsopgave Wat zijn NO, NO2 en NOx? Waar komt het vandaan? Welke bronnen dragen bij? Wat zijn de concentraties in de buitenlucht? Maatregelen Wat is NO2?

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatiebeschrijving

1. Inleiding. 2. Situatiebeschrijving MEMO Onderwerp: Aanvullend luchtonderzoek KBC Electrabel Maasvlakte ARCADIS Ruimte & Milieu BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Arnhem, 1 juni

Nadere informatie

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer

Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening Noordelijk Plassengebied te Zoetermeer Rapportnummer FP 15508-2-RA-001 d.d. 23 februari 2015 Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan 1ste herziening

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord 74100160-NMEA/PGR 11-0259 Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord Arnhem, 3 februari 2011 Auteurs Merih Cibis, Hans Cleijne In opdracht

Nadere informatie

Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland?

Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland? Rijnmond, de slechtste lucht van Nederland? Ontwikkelingen bij DCMR luchtkwaliteit meetnet; nu en in de toekomst. Peter van Breugel DCMR mei 30, 2013 2 Inhoud Introductie DCMR luchtkwaliteit meetnet De

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk

Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Luchtkwaliteit in de omgeving van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk Nadere toelichting in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan Stadweiden-Kruithuis Rapportnummer ZK 286-3-RA d.d. 29

Nadere informatie

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden

Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Verbeteringen netwerkstructuur Woerden West Effecten van de scenario s op luchtkwaliteit Gemeente Woerden Luchtkwaliteitonderzoek DEFINITIEF Omgevingsdienst regio Utrecht 20 april 2015 Kenmerk: z-2015-0000432517497

Nadere informatie

Zware metalen en Hg. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming van de totale emissie van

Zware metalen en Hg. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de monsterneming van de totale emissie van Code van goede meetpraktijk van de VKL Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet- en regelgeving, een concrete bijdrage

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Betreft Onderzoek luchtkwaliteit in het kader van aanpassing van de provinciale weg N260 traject Baarle-Nassau - België Kenmerk 805.170/45.110 Datum 16 april 2008

Nadere informatie

drs. ing. Christiaan Tollenaar ir. Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs ChristiaanTollenaar@mp.nl

drs. ing. Christiaan Tollenaar ir. Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs ChristiaanTollenaar@mp.nl 1/7 drs. ing. Christiaan Tollenaar ir. Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs ChristiaanTollenaar@mp.nl Samenvatting Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 Luchtmeetnet IBP Hilversum

Jaarrapportage 2013 Luchtmeetnet IBP Hilversum Jaarrapportage 2013 Luchtmeetnet IBP Hilversum RIVM Briefrapport 2015-0086 G.C. Stefess Pagina 1 van 41 Colofon RIVM 2015 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

"Luchtkwaliteit in Maastricht; de theorie en de werkelijkheid. Door: Erwin Hartogsveld/Stichting Klaor Loch. Maastricht 23 maart 2016

Luchtkwaliteit in Maastricht; de theorie en de werkelijkheid. Door: Erwin Hartogsveld/Stichting Klaor Loch. Maastricht 23 maart 2016 "Luchtkwaliteit in Maastricht; de theorie en de werkelijkheid Door: Erwin Hartogsveld/Stichting Klaor Loch. Maastricht 23 maart 2016 MAASTRICHT STINKT Stichting Klaor Loch, Hagengaard 7, 6227 HE Maastricht

Nadere informatie

Kwaliteit van de leefomgeving in Limburg

Kwaliteit van de leefomgeving in Limburg Kwaliteit van de leefomgeving in Limburg Indicator luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in Limburg van 1991 tot en met 2012 L20130033-JP April 2014 Verantwoording: Kwaliteit van de Leefomgeving in Limburg Indicator

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn normen en grenswaarden voor luchtkwaliteit opgenomen. Luchtkwaliteitberekeningen bestemmingsplan -West Inleiding: Ten behoeve van het bestemmingsplan -West is onderzocht of aan de normen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer wordt voldaan. Het onderzoek

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS

Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 51 Postbus 342 73 AH Apeldoorn TNO-rapport 27-A-R389/B

Nadere informatie

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011

Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Rapport luchtkwaliteit Wijdemeren 2011 Datum: April 2012 Auteur: Janet Winkel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Samenvatting In dit rapport wordt de stand van zaken weergegeven van de kwaliteit van de

Nadere informatie

De BIM gegevens : "Lucht - Basisgegevens voor het Plan" November 2004 INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS

De BIM gegevens : Lucht - Basisgegevens voor het Plan November 2004 INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS 5. DE INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN EN DE GEVOLGEN ERVAN INZAKE VERSCHAFFING VAN GEGEVENS DE POLLUENTEN OPGEVOLGD IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1.Meting van de luchtkwaliteit.1.1.inleiding De internationale

Nadere informatie

Versie 1 17 september 2015 Afdeling Leefomgeving. Fijn stof in de IJmond: Samenstelling en gezondheidskundige relevantie

Versie 1 17 september 2015 Afdeling Leefomgeving. Fijn stof in de IJmond: Samenstelling en gezondheidskundige relevantie Fijn stof in de IJmond: Samenstelling en gezondheidskundige relevantie In opdracht van: Provincie Noord-Holland Amsterdam, september 2015 Auteur(s) N.J. Nijhuis en R.T. van Strien GGD, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III c plan-mer Om de luchtkwaliteit te evalueren, toetsen we de berekende immissieconcentratie van een

Nadere informatie

Aan TNO: Vragen over het TNO rapport van 15-2-2012, TNO-060-UT-2012-00194. Antwoorden TNO in rood

Aan TNO: Vragen over het TNO rapport van 15-2-2012, TNO-060-UT-2012-00194. Antwoorden TNO in rood Vragen over het TNO rapport van 15-2-2012, TNO-060-UT-2012-00194 Antwoorden TNO in rood Aan TNO: 1. De thans gemeten (absolute) hoeveelheid EC is beduidend lager dan de gemeten waarden zwarte rook het

Nadere informatie

Meetprotocol fijn stof bepaling in kantoren. Piet Jacobs, onderzoeker Energie, Comfort en Binnenmilieu

Meetprotocol fijn stof bepaling in kantoren. Piet Jacobs, onderzoeker Energie, Comfort en Binnenmilieu Meetprotocol fijn stof bepaling in kantoren Piet Jacobs, onderzoeker Energie, Comfort en Binnenmilieu Marita Voogt, onderzoeker Urban Environment and Safety TNO Samenvatting TNO heeft begin dit jaar samen

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

Luchtkwaliteit meten en evalueren

Luchtkwaliteit meten en evalueren Luchtkwaliteit meten en evalueren 5 december 2014 Edward Roekens Overzicht 1. Wat meten we systematisch? 2. Trends 3. Toetsing regelgeving 4. Bronnen van luchtverontreiniging 5. Modellen, campagnes, low-cost

Nadere informatie

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit

Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit 15 oktober 2015 Harmonisatie onderzoek 130 km/h Batch 2a Onderzoek luchtkwaliteit Effecten op luchtkwaliteit Rapport ten behoeve het Verkeersbesluit

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN. RIVM Landelijk meetpunt luchtkwaliteit (LML 937) PM 10, NO 2

VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN. RIVM Landelijk meetpunt luchtkwaliteit (LML 937) PM 10, NO 2 VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE GRONINGEN RIVM Landelijk meetpunt luchtkwaliteit (LML 937) PM 10, NO 2 Burgemeester en wethouders van Groningen 15 september 2009 1 VERSLAG LUCHTKWALITEIT 2008 GEMEENTE

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Laagspanning en middenspanning (LS en MS) pag. Hoogspanning en extra hoogspanning (HS en EHS) pag. 6 Meetresultaten spanningskwaliteit LS 1 Gegevens meting

Nadere informatie

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen

Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Onderzoek naar luchtkwaliteit Hoef en Haag Gemeente Vianen Hoofdrapport Milieudienst Zuidoost-Utrecht Oktober 2011 VIA1110.A003 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. Niessink akkoord INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schonere lucht langs rijkswegen

Schonere lucht langs rijkswegen Schonere lucht langs rijkswegen De lucht langs onze rijkswegen Wegen zijn om op te rijden, het liefst vlot en veilig. Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Maar het verkeer op onze

Nadere informatie

Schonere lucht langs rijkswegen

Schonere lucht langs rijkswegen Schonere lucht langs rijkswegen Inhoud 1. Wat is luchtkwaliteit? 4 2. Regels voor schone lucht 6 3. Samenwerken aan luchtkwaliteit 8 4. De rol van Rijkswaterstaat binnen het NSL 10 5. De luchtkwaliteit

Nadere informatie

PROVINCIALE RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2013

PROVINCIALE RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2013 PROVINCIALE RAPPORTAGE LUCHTKWALITEIT 2013 Publicatiedatum 14 januari 2014 Status openbaar Referentienummer 80F22BBC Provinciale Rapportage Luchtkwaliteit 2013 Dit rapport beschrijft de luchtkwaliteit

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie