FAKTURATIE VAN ONZE ERELONEN VLAMIVORM, DE OPVOLGER VAN VLAMINOV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAKTURATIE VAN ONZE ERELONEN VLAMIVORM, DE OPVOLGER VAN VLAMINOV"

Transcriptie

1 HOOFT-JANSSEN-CLARIE & Partners Nieuwsbrief actualiteit Editie 19 jaargang 6 Afgifte kantoor: BRUGGE 1 2 e Afdeling Stationsplein 7 Driemaandelijks Uitgiftedatum: 30/04/1999 Verantwoordelijke uitgever: Clarie Noël, Diksmuidse Heerweg 47, 8200 Sint Andries. FAKTURATIE VAN ONZE ERELONEN Op verzoek van heel wat klanten zijn we ingegaan op maandelijkse facturatie van onze erelonen in de plaats van trimesteriele facturatie. We zijn gestart vanaf de maand april Ondertussen heeft u waarschijnlijk uw factuur over de maand april ontvangen. We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe manier van werken zal tegemoetkomen aan Uw wensen. VLAMIVORM, DE OPVOLGER VAN VLAMINOV Vorig jaar konden de bedrijven die aan een aantal voorwaarden voldeden genieten van een Vlaminov-premie. Deze maatregel wordt dit jaar vervangen door een mogelijke Vlamivorm tegemoetkoming. De aanvraag daartoe dient ten laatste 31 mei e.k. toekomen op volgend adres: Ministerie van Vlaamse Gemeenschap Departement EWBL Administratie economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Markiesstraat, Brussel Het aanvraagformulier kan op ons kantoor, op bovenstaand adres of via de internetsite van de Vlaamse gemeenschap: bekomen worden. Voorwaarden voor het verkrijgen van de premie: -behoren tot de voorbehouden bedrijfssectoren: Om in aanmerking te komen dient de bedrijvigheid van de onderneming zich te situeren in de be- en verwerkende nijverheid, de bouwnijverheid, de transport op de weg of te water, de arbeidsbemiddeling, de reiniging van gebouwen of de informatica. Voldoende is dat 50% van het personeel in een van bovenvermelde activiteiten actief is of minstens 50% van de omzet in een van die activiteiten wordt gerealiseerd. -tewerkstellingsniveau hebben behouden: Het tewerkstellingniveau van 1997 moet in 1998 minimum behouden blijven. Daartoe wordt het totaal van het aantal arbeidsdagen en de gelijkgestelde dagen aangegeven bij de RSZ, gedeeld door 251 (5-dagenweek) of door 303 (6-dagenweek), van beide jaren met elkaar vergeleken. Indien het aldus bekomen bedrag voor 1998 kleiner is dan dit bekomen voor 1997 is geen tegemoetkoming mogelijk. -vormingsintenties opstellen: De tegemoetkoming wordt toegekend in de mate dat er bijkomende middelen besteed worden voor vorming van personeel ten opzichte van 1998, en dit gedurende een jaar, te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de Vlamivorm tegemoetkoming. Indien de onderneming in 1998 echter 1,9% of meer van de totale personeelskosten aan vorming besteed heeft moet ze enkel kunnen Verantwoordelijke uitgever: Clarie Noël, Diksmuidse Heerweg 47, 8200 Sint Andries Pagina 1

2 aantonen dat ze het jaar volgend op de toekenning weer minimum 1,9% van de personeelskosten aan vorming zal besteden. Zowel interne als externe opleiding komen in aanmerking. Worden beschouwd als interne opleidingskosten: -bezoldigingen (bruto en sociale lasten) van het personeel dat instaat voor de opleiding. -de bedrijfskosten zoals uitgaven verbonden aan het onderhoud en afschrijving van lokalen, de uitrusting en het meubilair bestemd voor opleiding, aankoop of aanmaak pedagogische werken. -bezoldiging (bruto en sociale lasten) van de werknemers die de opleiding volgen. -verplaatsing- en verblijfkosten m.b.t. de opleiding. Worden beschouwd als externe opleidingskosten: -de door derden aangerekende kost van de cursus. -de uitsluitend voor de opleiding gebruikte benodigdheden speciaal aangekocht voor de opleiding -bezoldiging (inclusief sociale lasten) van de werknemers die de opleiding volgen. -verplaatsings- en verblijfskosten m.b.t. de opleiding. Wat betreft de vennootschappen ligt de referentieperiode (1998) vast in de sociale balans. Voor de eenmanszaken zal het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap m.b.t. het bedrag van de referteperiode (1998) moeten voortgaan op de verklaring van de aanvrager. Controle lijkt ons daar moeilijk. De opleidingsbesteding zal moeten verantwoord worden met verantwoordingsstukken (facturen cursussen, berekening van personeelskosten, kilometervergoeding ) Bij de aanvraag (dus voor 31 mei) dient de onderneming de vormingsintenties voegen. Heeft de onderneming een ondernemingsraad op syndicale afgevaardigde dienen de vormingsintenties goedgekeurd te zijn door deze laatste. Voor deze bedrijven kan de aanvraag met betrekking tot Vlamivorm tot 10 juli 1999 aangevuld worden met de goedgekeurde vormingsintenties. Plafonnering van de premie: De premie wordt beperkt tot: -1 beperking: onroerende voorheffing die in 1999 ten laste van de onderneming wordt ingecohierd of de onroerende voorheffing van de gebouwen die ze huren of leasen. In deze laatste gevallen dient de verhuurder of leasinggever de aanvraag mee te ondertekenen. Zoals bij Vlaminov dient het aanslagbiljet in de onroerende voorheffing te worden nagestuurd binnen de 60 dagen na ontvangst ervan vanwege de fiscus. -2 beperking: aantal behouden arbeidsplaatsen x BF voor een KMO (1) en x BF voor een grote onderneming, verhoogd met het aantal bijkomende arbeidsplaatsen x BF voor een KMO en x BF voor een grote onderneming., verhoogd met het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen voor laaggeschoolde werklozen x BF voor een KMO en x BF voor een grote onderneming. -3 beperking: bijkomende vorming: De tegemoetkoming moet worden besteed aan bijkomende vorming (gedurende een jaar te rekenen vanaf de toekenning) t.o.v. het bedrag aan vorming besteed gedurende 1998, tenzij de onderneming in 1998 minimaal 1,9% van de totale loonkosten aan vorming heeft besteed (zie hoger) Ons kantoor staat tot Uw dienst om de aanvraag te doen tot het bekomen van deze toekenning. Gelieve ons te contacteren indien U denkt van deze maatregelen te kunnen genieten. Vooral m.b.t. de 3 beperking dienen wij voort te gaan op Uw informatie. Belangrijk is dat ook vorming m.b.t. softwaregebruik, boekhoudprogramma s en programma s zoals Office in aanmerking komen. Eenmaal uw dossier op punt staat kan je nog een dossier indienen om steun te krijgen via de doelstelling 4 in het kader van het Europees Sociaal Fonds. De voorwaarden om deze steun te bekomen zijn heel wat strikter dan de voorwaarden van Vlamivorm maar zeker niet onhaalbaar. Vormingsacties die erop gericht zijn de werknemers, die veranderende functies moeten uitvoeren, bij te scholen zodat zij aan deze nieuwe kwalificaties beantwoorden, komen in aanmerking voor deze steun. De steun bedraagt 45/55sten van de Vlamivormsteun. Verantwoordelijke uitgever: Clarie Noël, Diksmuidse Heerweg 47, 8200 Sint Andries Pagina 2

3 Fiches vergoedingen betaald aan de buitenlanders Commissies, makelaarslonen, restorno's, erelonen, vergoedingen of voordelen van alle aard betaald of toegekend aan personen die geen werknemers zijn, zijn slechts als beroepskost aftrekbaar voor zover ze "verantwoord worden door individuele fiches en samenvattende opgaven". In casu betreft het de individuele fiches en de samenvattende opgaven Belangrijk is wel dat deze fiches alleen moeten opgemaakt worden voor zover die vergoedingen in hoofde van de verkrijgers het karakter hebben van "belastbare beroepsinkomsten" (versus divers inkomen). In de praktijk echter, zal dit meestal het geval zijn en zullen er dus fiches moeten worden opgemaakt. Deze verplichting geldt niet wanneer de genieter van het inkomen onderworpen is aan de Boekhoudwet en krachtens de BTW-wetgeving een factuur moet uitreiken. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat voor de erelonen betaald aan een advocaat steeds een fiche moet opgemaakt worden, ongeacht of de advocaat zijn beroepsactiviteit uitoefent in eigen naam of onder de vorm van een vennootschap (geen factuur). Voor een architect daarentegen, die wel een factuur moet uitreiken, hoeft er slechts een fiche opgemaakt te worden als hij zijn activiteit uitoefent in persoonlijke naam (niet onderworpen aan de Boekhoudwetgeving). Als hij daarentegen werkt onder de vorm van een vennootschap (wel onderworpen aan de Boekhoudwetgeving) moet er geen fiche opgemaakt. Deze fiches moeten opgemaakt worden per kalenderjaar ongeacht wanneer de boekhouding van de uitkerende onderneming afsluit. Tevens moet sinds een aantal jaren ook aangegeven worden of de geboekte commissies, erelonen, e.d. ook werkelijk betaald werden in dat jaar. Dit omwille van het feit dat bepaalde genieters slechts belastbaar zijn op vergoedingen bij effectieve ontvangst ervan (advocaten, notarissen, architecten, e.d. althans voor zover zij optreden als natuurlijk persoon). De bedragen die op de fiches moeten worden vermeld zijn steeds exclusief BTW (uitzondering: voordelen alle aard), ongeacht of de uitkerende onderneming de BTW al dan niet in aftrek kan brengen. Een verzekeringsmakelaar die een ereloon betaalt aan een boekhouder-natuurlijke persoon zal deze vergoeding, inclusief BTW, opnemen in zijn boekhouding als kost, maar moet op de fiche het bedrag exclusief BTW vermelden. Naast de bovenvermelde uitzondering voor het opmaken van fiches (Boekhoudwetgeving BTW: factuur), stelt de administratie ook dat er geen fiches moeten opgemaakt worden wanneer de vergoeding per genieter en per (kalender)jaar niet hoger is dan BEF (excl. BTW). Tevens moeten er geen fiches opgemaakt worden wanneer de vergoedingen worden toegekend aan niet-verblijfhouders t.t.z. buitenlanders voor prestaties geleverd in het buitenland. Maar! Deze laatste uitzondering geldt echter niet en er moeten dus wel fiches opgemaakt worden wanneer de vergoedingen worden toegekend of betaald aan personen (natuurlijke of rechtspersonen) die hun woonplaats of maatschappelijke zetel hebben in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. De lijst van deze landen is de laatste jaren sterk uitgebreid. O.a. behoren tot deze lijst: Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Groot-Brittannië, Noord -Ierland, De Verenigde Staten, Zweden... Voor inkomsten die als baten omschreven worden moet voor iedere niet-inwoner een fiche opgemaakt worden, ongeacht hun woonplaats of maatschappelijke zetel. Het niet opmaken van dergelijke fiches brengt in de personenbelasting met zich mee dat de vergoedingen als beroepskost niet aftrekbaar zijn. In de vennootschapsbelasting blijven de vergoedingen weliswaar aftrekbaar, maar wordt de bijzondere aanslag wegens geheime commissielonen opgelegd, thans 309%. Concreet betekent dit in het laatste geval dat wanneer de vennootschap BEF commissie heeft betaald en "vergeet" een fiche op te maken, zij hierop BEF belastingen zal betalen. De praktijk leert dat in het verleden de administratie bij het niet-opmaken van dergelijke fiches voor vergoedingen toegekend of betaald aan niet-inwoners in een land met een verdrag slechts zelden de voorziene sancties toepaste. In het kader van de "grondige" A.O.I.F.-controles zou men echter wel eens het geweer van schouder kunnen veranderen (en de sancties toch toepassen) of de voorziene sancties als drukkingmiddel gebruiken om andere supplementen te kunnen vestigen. Verantwoordelijke uitgever: Clarie Noël, Diksmuidse Heerweg 47, 8200 Sint Andries Pagina 3

4 EVOLUTIE WETGEVING INKOMSTENBELASTING Tijdens de laatste maanden van haar bestaan heeft de huidige regering niet stil gezeten wat betreft de wetgeving inzake inkomstenbelasting. Vooreerst is er de grondige hervorming inzake procedure die recent door Kamer en Senaat werden goedgekeurd. Een uitgebreide bespreking van deze hervorming zal U kunnen terugvinden in onze volgende nieuwsbrief. Voordien hebben we ook reeds de Wet van 22 december 1998 houdende fiscale en andere bepalingen (B.S. 15 januari 1999). Deze wet is in hoofdzaak een "reparatiewet", wat inhoudt dat die vooral correcties aanbrengt aan de bestaande wetgeving. Sommige van deze "correcties" hebben echter wel een terugwerkende kracht tot en met het aanslagjaar Daarnaast komt in deze wet ook de verlaging van de registratierechten tot 3% aan bod bij schenking van ondernemingen. Ook zijn er ingrijpende wijzigingen aangebracht aan de "registratie" van de overdracht van een handelsfonds. Deze registratie is nu o.a. vervangen door een meldingsplicht. Naast de reeds doorgevoerde wetswijzigingen doen nogal wat geruchten de ronde over wat de belastingplichtige te wachten staat na de komende parlementsverkiezingen. Nogmaals, het zijn enkel geruchten en veel zal weliswaar afhangen van de samenstelling van de komende regering. Worden o.a. vernoemd: - De verschuldigdheid van roerende voorheffing (25%) bij inkoop eigen aandelen; - De verschuldigdheid van roerende voorheffing (25%) op de uitkering van reserves naar aanleiding van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap. Dit betekent o.a. dat bij de liquidatie van een vennootschap op de reserves, die voordien belastingvrij konden uitgekeerd worden, nu 25% roerende voorheffing zou moeten ingehouden worden; - De vrijstelling van meerwaarden op aandelen, verwezenlijkt door vennootschappen, afhankelijk maken van een minimumparticipatie.wanneer een vennootschap vandaag bijvoorbeeld Tractebel aandelen koopt en ze later met winst verkoopt, is deze winst op vandaag belastingvrij. In de toekomst zou dit echter nog slechts het geval zijn wanneer de participatie een bepaalde drempel overschrijdt (5% van het kapitaal van Tractebel of 50 miljoen aanschaffingswaarde???); - Belastbaarheid van de meerwaarde op aandelen verwezenlijkt door private personen naar aanleiding van de inbreng of verkoop van deze aandelen aan een (buitenlandse?) vennootschap (belastbaarheid als divers inkomen (16,5%)???). DE GROEPSVERZEKERING ONBEKEND IS ONBEMIND Veel ondernemers (KMO s) zijn hun leven lang actief in dienst van hun eigen vennootschap. Gedurende hun loopbaan wordt hard gewerkt en wordt het familiekapitaal belegd in de vennootschap (opstapeling van reserves). Wie het geluk heeft in zijn eigen familie opvolgers te hebben, wordt op het einde van zijn loopbaan, geconfronteerd met de overdracht van de handelszaak. Het is niet altijd evident om aan je eigen kinderen een vergoeding te vragen voor de overdracht van de aandelen van de vennootschap. Meestal beschikken de kinderen niet over de nodige fondsen. Bankleningen in hoofde van de overnemende kinderen zijn meestal niet haalbaar. De overdrager (bvb vader) valt na de stopzetting terug op een karig pensioen, het familiekapitaal blijft belegd in de handelszaak. Een dergelijke situatie kan sterk verbeterd worden met het aangaan van een groepsverzekeringscontract. De groepsverzekering is een levensverzekeringscontract die zich onder meer richt tot bestuurders, vennotenzaakvoerders en werkende vennoten. Het contract voorziet in een extralegale pensioenvoorziening gefinancierd door de onderneming. De onderneming fungeert daarbij als verzekeringsnemer (lees: betaalt de premies), de bedrijfsleider is de verzekerde en de begunstigde. De door de vennootschap betaalde premies zijn fiscaal aftrekbaar in verhouding tot het uitgekeerd loon van de bedrijfsleider. Die verhouding wordt gedefinieerd in de zogenaamde 80 % regel. Alle premies die door de vennootschap werden gestort zijn definitief verworven door de begunstigde (ook in geval van faling van de onderneming). Bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal (ten vroegste op 60 jaar) wordt de verschuldigde belasting van circa 17 % door de maatschappij afgehouden. Het resultaat van een dergelijk groepsverzekeringscontract is dat onze bedrijfsleider nu met een volwaardig pensioenkapitaal van zijn oude dag kan genieten. Verdere informatie kunt u steeds via ons kantoor verkrijgen. Verantwoordelijke uitgever: Clarie Noël, Diksmuidse Heerweg 47, 8200 Sint Andries Pagina 4

5 Verantwoordelijke uitgever: Clarie Noël, Diksmuidse Heerweg 47, 8200 Sint Andries Pagina 5

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

wat is er nieuw in 2011? De 3 verdedigingslinies van risicobeheersing

wat is er nieuw in 2011? De 3 verdedigingslinies van risicobeheersing 2011 nieuwsbrief nr.1 www.bdo.be Nieuwsbrief Versoepeling boekhoudprincipes voor internationaal gestructureerde bedrijven PAGINA 4 Maaltijdcheques: wat is er nieuw in 2011? PAGINA 5 De mening van BDO over

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1)

Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1) Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies Driemaandelijks magazine, editie 6, oktober/november/december 2013 Mario Van de Voorde & Sofie De Triest (IT1) persoonlijke aanpak

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Praktisch overzicht van de bewaring

Praktisch overzicht van de bewaring BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten p. 5/ Overname van een handelszaak of een vennootschap Te vermijden

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1.

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1. Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 65 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort Uit het Parlement / Rechtspraak 2. Outplacement begeleiding sinds 1 december 2007 1. Opzeggingstermijnen

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie