Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin."

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen, de heren J. Dam, J. Darwinkel, J.A. Koolen, A.J. Poelstra (voorzitter) PvdA: de dames T.T. Antons-Raap, J.R. Brink-Rozema, de heren G. Boksem en O.L. Keizer CDA: de heren G. Alssema en J.W. Stevenson VVD: mevrouw J.P. Schrale-Oranje, de heren D.J. Klompe, H.E. Emmens en M. ter Veer GroenLinks: mevrouw A.C.M. Zeeman en de heer O. Huisman D66: de heer K.W.J. Stoop ChristenUnie: de heer K. Haan Griffier: de heer W.F.C. Damman. College van Burgemeester en Wethouders: Burgemeester J.H. van der Laan, wethouders J. Kemkers (Gemeentebelangen), G. Wolters (PvdA) en J.E. Bakker (CDA). Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: de heren J.A.F. Coenen en J. Posthumus CDA: de heer B. Hartholt ODN: de heer J.H. Oosterwijk. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 2. Vaststellen agenda De Raad stemt in met het voorstel van de voorzitter, om de schriftelijke vragen van de heer Haan en het antwoord van het College, bij de mededelingen te behandelen. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op 9 november 2005 De heer Damman geeft twee wijzigingsvoorstellen door: Van de heer Haan, om bij agendapunt 12, op pagina 14 in de regels 12 en 13 de zin Hij houdt het bij de kwalificatie tot en met heeft gegeven te vervangen door : Hij houdt het bij de kwalificatie die de afgelopen maandag door enkele collega-raadsleden aan het optreden van de wethouder zijn gegeven. Van de heer Stoop, om bij hetzelfde agendapunt, op pagina 14 in de regels 18 en 19 de zin Dat de beheers- en apparaatskosten...tot en met lijkt hem veel te vervangen door: De beheers- en apparaatskosten zijn voor 2006 begroot op 2,8 miljoen. Dat is 19% van het aan de cliënten uit te keren bedrag. Dat lijkt hem veel. Met in achtneming van deze twee wijzigingen, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen: De heer Stoop lijkt 19% veel, maar hij heeft geen vergelijkingsmateriaal. Is er wat te zeggen over de vergelijking met anderen? 1

2 Wethouder Wolters antwoordt dat het moet worden vergeleken met de hoeveelheid werk, en niet alleen met de omzet in geld. De taken van de afdeling Sociale Zaken zijn, door de invoering van de WWB (Wet Werk en Bijstand), totaal verschillend van die van de voorgaande jaren. De extra werkzaamheden zijn vooral aan die nieuwe wetgeving toe te schrijven. Bovendien geeft een fusieproces de eerste jaren altijd extra werk, alleen al om de administratieve systemen volledig te maken en te houden. 4. Mededelingen: a. berichten van verhindering De afwezigen staan hierboven vermeld. b. inventarisatie gebruikmakers spreekrecht op grond van artikel 18 Verordening Raadscommissie Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. c. stand van zaken Veenhuizen Burgemeester Van der Laan heeft drie goede berichten: Dat het Drents Plateau een half miljoen euro subsidie heeft binnengehaald voor het opzetten en inrichten van een erfgoedcentrum in het voormalige ambachtscluster in Veenhuizen. Dat in het kader van de uit te reiken Europese Dorpsvernieuwingsprijs, Veenhuizen zich met vijf andere kandidaten namens Nederland, heeft genomineerd voor de tweede ronde. Dit is een activiteit van de Europäische Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung und Dorpserneuerung te Wenen. Op 20 december wordt bekend, of Veenhuizen doorgaat voor de hoofdprijs. Dat het probleem van het onderdak voor de Nieuwe Akker is opgelost. Er is geld voor beschikbaar gesteld door Sig Real Estate, dochter van TCN Properties, Nieuwegein. De directeur daarvan heeft gekeken hoe het gaat in de gemeente Noordenveld. Desgevraagd antwoordt hij de heer Stevenson, dat het ontwikkelingsbureau Veenhuizen er actief bij wordt betrokken. De heer Timmer regelt dit verder. De heer Emmens vraagt of, nu er subsidie is voor het erfgoedcentrum, de plannen voor De Brinkhof kunnen doorgaan? Burgemeester Van der Laan antwoordt dat, aangezien de architect dat doorgaan ruimschoots heeft onderschreven, de druk daartoe groter wordt. Mede op grond van de berichten van de RGD (Rijksgebouwendienst), twijfelt hij niet aan het slagen van dit project. d. MaSTERplan Burgemeester Van der Laan meldt dat de Kanaalstraat inmiddels geasfalteerd is. Schriftelijke vragen van de heer Haan aan het College over Nietap. De heer Haan dankt het College voor de beantwoording. Het antwoord, dat de mogelijkheden om snel maatregelen te treffen tegen de verpaupering beperkt zijn, is geen nieuws. Het College heeft vast meer mogelijkheden, dan het doet voorkomen. Hij citeert uit artikel 19 uit de Woningwet. Volgens dit artikel kunnen, als het uiterlijk van een bouwwerk ernstig in strijd is met de redelijke eisen van welstand, Het College de eigenaar, die tot het opheffen van die strijdigheid bevoegd is, aanschrijven om binnen een bepaalde termijn daartoe voorzieningen te treffen. Naar zijn mening heeft het College in de afgelopen vier jaar meer mogelijkheden gehad, om aan deze situatie wat te doen. Op de vraag, of het College het probleem wil aanpakken, is geantwoord dat er in een pril stadium afspraken zijn gemaakt met de ontwikkelaar, en dat de procedure voor de herontwikkeling voortvarend zou starten. De bezwaren hebben geleid tot veel vertraging, en in vier jaar is de situatie erg verslechterd. Er kan nauwelijks sprake meer zijn van een voortvarende aanpak. Het schijnt, dat er van de bezwaren niet veel meer over is gebleven en dat die amper nog reëel zijn. Als dat argumenten zijn geweest, waarom het vier jaar geduurd heeft, moeten ze wel omvangrijk zijn geweest. 2

3 Hoeveel bezwaren zijn er nog en met welke inhoud? Hoe voortvarend heeft het College gewerkt aan het opheffen ervan, en heeft het druk uitgeoefend op de projectontwikkelaar? Op de vraag over sociale woningbouw in de vorm van appartementen, antwoordt het College voor een planning afhankelijk te zijn van het tempo van derden. Als men het ook belangrijk vindt, dat deze woningbouw snel gerealiseerd wordt, moet het College daartoe druk uitoefenen. Het tempo kan worden beïnvloed door bezwaarmakers, maar het College heeft voldoende in huis, om er goed mee om te gaan. De ChristenUnie verzoekt binnen enkele maanden met een planning te komen, waarbij mogelijk alleen bezwaarmakers nog tot vertraging kunnen leiden. Het antwoord betreffende het bebouwen van de vroegere Thedema-locatie, is helder. Wanneer is de verwachting, dat het proefsleuvenonderzoek kan worden uitgevoerd? Is de tweede offerte binnen en wanneer wordt een uitslag verwacht? Zijn laatste vraag wordt niet echt beantwoord, hoewel de vermelding over de zorgcomponent en het betrekken van het buurtschap tot tevredenheid stemt. Kunnen de plannen wat betreft Nietap, die zijn vermeld in de Woonvisie, worden gerealiseerd en op welke termijn? Is het al dan niet bebouwen van de Thedema-locatie van doorslaggevende invloed op de uitvoering van de plannen van de ontwikkelaar? Dat het College niet uitsluit, dat het binnenkort met voorstellen komt, geeft de ChristenUnie hoop, maar hopelijk blijft het niet alleen bij beloftes. Wethouder Kemkers antwoordt dat. Als juristen zeggen dat er geen andere mogelijkheden zijn, naast wat er al is ondernomen, hij dat aanneemt. De artikelen in het Wetboek worden altijd in een bepaalde context genoemd, en maken onderdeel uit van een geheel. Het is maar de vraag, of het wel zo gemakkelijk is om handelend op te treden op grond van dat artikel, zoals de heer Haan stelt. Het gaat om een particuliere ontwikkeling, geen gemeentelijke. Als de ontwikkelaar toezegt bezwaren weg te werken met bepaalde afspraken en hij doet dat niet, heeft het College geen instrument om hem daartoe te dwingen. De ontwikkelaar bepaalt wanneer hij wat doet. De gemeente was en is zeer actief om zo spoedig mogelijk tot deze ontwikkeling te komen. De ontwikkelaar bekijkt wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld met de Thedema-locatie. Hij gebruikt daarbij drukmiddelen, die werken, als de gemeente niet genoeg instrumenten heeft om daartegen op te treden. Het is heel moeilijk om van een bezwaar af te komen. De wet biedt mensen vele mogelijkheden, om hun individuele recht maximaal te benutten. Een particulier bepaalt hoe snel hij ermee omgaat, en daarmee of het project verder komt. Voor de ondernemer is fundamenteel om te weten, wat er bij de Thedema-locatie gaat gebeuren. Gezien de problematiek daar, met archeologische en andere complexe zaken, is het nog maar de vraag of daar wel iets kan gebeuren. Bovendien heeft de ontwikkelaar te maken gehad met een zich verzadigende appartementenmarkt. De gemeente heeft er bij de ondernemer op aangedrongen, in ieder geval de panden te slopen. Hij heeft de gemeente gewezen op zijn rechten. Indien er een middel is, om er adequaat wat aan te doen, gebruikt de gemeente die. De gemeente wil een proefsleuvenonderzoek doen, maar met de ondernemer. Die vindt dat de gemeente dat moet doen. Daar is discussie over geweest, waar beide partijen waarschijnlijk uit zijn. Wanneer de schriftelijke bevestiging binnen is, wordt dit onderzoek gestart. De tweede offerte is binnen. Ook bij de partij, die de belangen van de ontwikkelaar behartigt, is erop aangedrongen snel te komen tot dat onderzoek. Waarschijnlijk kan er nog dit jaar opdracht voor worden gegeven, indien de Raad er een krediet voor beschikbaar stelt. De uitkomst van het onderzoek kan weer vragen om nadere overleg. Hij heeft een redelijk beeld van wat zich er bevindt. Hij neemt niet aan, dat dit onderzoek direct duidelijkheid biedt. 3

4 Als duidelijk is of daar iets kan, kan dat gevolgen hebben voor het bebouwen van de locatie, waar het nu om gaat. De ondernemer wil weten wat daarachter gebeurt, ook voor de verkoopbaarheid van de appartementen. Dat speelde niet, toen hij het plan bij de gemeente indiende. Die heeft zich maximaal ingezet, om dit bouwen in Nietap te bespoedigen, en is daarbij de ontwikkelaar steeds van dienst geweest. Het is onverteerbaar, dat hij nu de zaak vertraagt. Hij heeft de ontwikkelaar gevraagd wat te doen aan het beeld, dat hij nu van hem heeft. Doet hij dat niet, komt hij de gemeente op alle gebieden tegen. Het is niet acceptabel, dat een ontwikkeling tot deze situaties leidt. Wat betreft de sociale woningbouw, heeft het College de meest mogelijke creativiteit gebruikt en druk uitgeoefend. Geprobeerd wordt dat wat gewenst is, te realiseren. Wethouder Wolters verwijst naar de Woonvisie, die de Raad in zijn bezit heeft. De uitvoering hangt samen met de bestemmingsplanprocedures. Het gaat over uitbreidingslocaties. Wethouder Kemkers is er zojuist op ingegaan. De heer Haan twijfelt niet aan de goede bedoelingen en inzet. Hij houdt een onbevredigend gevoel. Er is vier jaar verstreken, en daar kunnen nog wel eens vier bijkomen. Kennelijk staat de wethouder met de rug tegen de muur. Wethouder Kemkers vraagt wat voor instrument hij nog heeft om een ontwikkeling te realiseren op het eigendom van een particuliere ontwikkelaar. De heer Haan vindt dat vier jaar geleden al op de Woningwet ingestoken had moeten worden. De wethouder acht de mogelijkheden uitgesloten, maar die wetsartikelen zijn er niet voor niets. Hij kan zich niet voorstellen dat er geen mogelijkheid is, om deze ongewenste situatie te beëindigen. Nogmaals verzoekt hij de wethouder te bekijken, of er in richting van de eigenaar handhavend kan worden opgetreden. De heer Huisman ondersteunt de heer Haan. Misschien kun je met die wetsartikelen op korte termijn niets veranderen, maar zet je ze niet in, wordt er nooit een termijn gesteld. Om tot die ontwikkeling te komen, moet je druk uitoefenen en dat instrument inzetten. Wethouder Kemkers antwoordt dat een handhavingstraject veel tijd en energie kost. De Raad heeft ingestemd met de gestelde prioriteiten. Met het artikel, dat juridisch een lange weg vraagt, kun je beperkt iets doen. En zou je dat inzetten, denkt de ondernemer dat je niet aanneemt dat hij zijn belofte om iets te realiseren nakomt. Hij neemt aan, dat hij die wel nakomt, en start in de tussentijd geen procedure. Met de huidige wetenschap hadden dingen anders aangepakt kunnen worden. Bepaalde zaken zijn echter niet te voorzien, bijvoorbeeld hoe de archeologische situatie bij de Thedemaborg is. Ze beïnvloeden de voortvarendheid, waarmee een project voltooid wordt. De heer Ter Veer vraagt of er vanaf heden handhavend kan worden opgetreden. De heer Dam vindt bezwaarlijk, om nu even te stellen, dat handhavend moet worden opgetreden. De problematiek is ingewikkeld. De wethouder zegt welke wegen er bewandeld worden, en wijst op de onmogelijkheden. De voorzitter het College concludeert dat het College heeft toegezegd, alles in het werk te stellen, om de zaak zo snel mogelijk in orde te maken. De heer Haan spijt het, dat Nietap het hiermee nog jaren zal moeten doen. Wethouder Kemkers deelt die vrees niet. Daarmee wordt tekort gedaan aan de intentie en daadkracht van het bestuur. Het College heeft beperkte middelen, zodat niet altijd mogelijk is te doen, wat je graag wilt. De heer Haan twijfelt niet aan de intentie, maar als het College nauwelijks iets kan doen, kan de huidige situatie nog lang voortduren. 5. Concept Wijkplan Noordenveld 2006 De heer Holterman laat weten dat er veel verandert, ook voor de politie. Onlangs was er in de Raad een discussie over de landelijke centralisering bij de politie. Hij gaat in hoofdlijnen in op ontwikkelingen, die staan vermeld in het concept wijkplan. 4

5 Tegenwoordig wordt anders over de regelgeving en criminaliteitsbestrijding gedacht, en hierdoor over de overheid en de politie. Er worden andere eisen aan de politiek gesteld, waardoor daar discussies plaatsvinden over de veiligheidsregeling. Ging vroeger de aandacht vooral uit naar de dader, nu is dat naar het slachtoffer. Deze wordt meer beschermd. Dit blijkt uit: een zwaardere bestraffing van de verdachten, een betere zorg voor de slachtoffers, die het gehele etmaal bij Slachtofferhulp terechtkunnen, en de opvang voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Door de nieuwste ontwikkeling kunnen de daders uit huis worden geplaatst. Men wil komen tot één zorgloket voor de jeugd. Om tot meer veiligheid te komen, is er een toenemende druk op de politie om beter en meer te presteren en te handhaven. De politiek wil grip krijgen op de politie, en wil meer uniformering. Bijvoorbeeld van de informatiesystemen in de regio s, die niet altijd goed op elkaar aansluiten. Het kabinet wil enkele zaken landelijk regelen, en vooral de beheerskant centraliseren. De invloed hiervan op de gemeenten in Drenthe zal beperkt zijn. Veranderingen achter de schermen hebben geen consequenties voor de politiesterkte in Noordenveld. Het centraliseren heeft niet te maken met resultaatgerichtheid, wel wordt meer gekeken naar de resultaten van de politie. In tegenstelling tot eerder roepen de politieke partijen niet meer om uitbreiding van de politie. Die leidde nooit direct tot betere prestaties. Wel wordt geroepen, dat de politie haar werk beter moet doen, zodat is gekomen tot een prestatiecontract. Er voltrekt zich een verschuiving, van leefbaarheid naar veiligheid. Volgens de minister hoeft de pet niet iedereen meer te passen. Enkele zaken, die met leefbaarheid hebben te maken zoals preventie, horen niet meer bij de politie thuis. Het Keurmerk Veilig Wonen is overgegaan naar de gemeenten. De gemeenten hebben de regie over alle zaken op het gebied van preventie, zoals integrale veiligheid. Een en ander vloeit voort uit de nota van het kabinet Naar een veilige samenleving, waarin de roep om meer veiligheid is verwoord. De actie ten behoeve van de fietsverlichting, is geen politietaak meer en is verschoven naar 3VO. Alle eisen staan vermeld in het prestatiecontract. De politie doet meer aan veiligheid, niet meer aan preventie. Een gevolg daarvan is de reorganisatie. De herverdeling van de capaciteit in de provincie heeft voor Noord-Drenthe geen gevolg gehad. De bewegingen in de maatschappij, onder meer door individualisering en terreurdreiging, zullen ook consequenties hebben voor de politie in Drenthe. Men wil sterkere regels om het neonazisme te bestrijden, er worden veiligheidsregio s ontwikkeld. Je hebt te maken met internetfraude en internationale criminaliteit. De visie op de taken van de politie zal over twee jaar weer anders zijn. In het wijkplan is ten opzichte van vorig jaar niet zoveel verschoven. Wel staan er nu de resultaten uit de Kadernota Integrale Veiligheid in. Hij vindt het goed, dat veiligheid een gemeenschappelijke zorg is voor de gemeente, politie, het openbaar ministerie en de zorginstellingen. De heer Huisman informeert of er in Noordenveld resultaat is geboekt om meer blauw op straat te krijgen? Gelden, op pagina 5, de resultaten tot nu toe ook voor het Openbaar Ministerie (OM)? Bij opgehelderde misdrijven staat een percentage. Is er daadwerkelijk tot vervolging overgegaan, en komt het OM zijn toezeggingen na? Hoe is op pagina 16 het verschil te verklaren in snelheidsovertredingen: in en in ? De heer Stevenson vindt het wijkplan goed in elkaar zitten, duidelijk opgezet en plezierig te lezen. Bij een aantal opsommingen is een tendens te bespeuren, die hij zorgelijk vindt. Waardoor lopen de oplossingspercentages terug? 5

6 Uit de percentages van opgeloste misdrijven, maakt hij op dat 80% niet wordt opgelost. Is dat getal normaal? Dat het aantal HALT-afdoeningen terugloopt, zou je positief kunnen noemen. Het CDA bepleitte steeds het Schooladoptieplan overeind te houden, maar kan dat ook, aangezien er minder wordt gedaan aan preventie? Dezelfde vraag over punt 7, pagina 7, over het al of niet gewijzigd voortzetten van de Kerngroep Jeugd. Het aantal opgehelderde misdrijven is afgenomen: in en in Heeft dit te maken met het aantal mensen bij de politie? Hoe zit het met de aanpak van de overlast bij de lokale horeca, en met name het probleem dat de heer Ananias bij de gemeente heeft aangekaart? Het oplossingspercentage bij zedenzorg/-criminaliteit, 82,6% in 2002 en 60% in 2005, is zorgwekkend. Hoe is daar wat aan te doen? De heer Keizer hoort dat de Kadernota Integrale Veiligheid deels al in het wijkplan is meegenomen. Aan deze nota wordt nog gewerkt. Op 16 januari 2006 wordt die in Norg met de bevolking besproken. Op welk moment wordt er weer over gesproken, zodat de door de Raad gestelde prioriteiten, meegenomen kunnen worden? Uit de politiemonitor onder 228 burgers in Noordenveld blijkt, dat de objectieve veiligheid goed is en dat het een veilige gemeente is. Wel wordt op pagina 4 gesproken over sociale onveiligheid, bijvoorbeeld overlast door hardrijden, alcohol, jeugd. Kan de politie voldoen aan de vraag te komen tot een oriëntatie op toezicht, zichtbaarheid, handhaving en overige punten genoemd op die pagina? De PvdA vindt belangrijk, dat de politie de aandacht besteedt aan de hier genoemde zaken. Dat in Noordenveld beperkt sprake is van jeugdproblematiek, is verheugend. Uit de politiemonitor blijkt toch, dat 8,1% van de bevolking er soms last van heeft. De PvdA vindt dit een belangrijk punt. Er is minder aandacht voor preventie. Aan hetgeen in Peize is gebeurd met het plaatselijk overleg, moet het bestuur hier preventief aandacht besteden. De politie dient op die plekken regelmatig te surveilleren. Huiselijk geweld is een aandachtspunt. Volgens de PvdA moet er lokaal meer aandacht aan worden besteed. Er moet meer bekendheid worden gegeven aan het meldpunt, zodat de slachtoffers meer aandacht krijgen. De heer Dam vindt dat Noordenveld zich gelukkig mag prijzen, een veilige gemeente te zijn. Als het integraal veiligheidsbeleid in januari aan de orde komt, hoort Gemeentebelangen graag van de inwoners van Noordenveld waar zij de accenten leggen. Gezegd wordt, dat die discussie pas in 2007 wordt vertaald in beleidsafspraken. De fractie bepleit voor 2006 de volgende speerpunten, die de burgemeester in de lokale driehoek zou moeten inbrengen: verkeersveiligheid, geweld in het publieke domein, jeugdzorg en criminaliteit. Zoals wat de impact van overlast door hangjongeren is. Op deze punten moet het komende jaar al worden ingezet. Wat is de mening van de overige fracties? Veelplegers komen in deze gemeente niet veel voor, zodat daaraan niet teveel papier moet worden gewijd. Ze moeten gewoon worden aangepakt. Het is verheugend, dat de politie meer aan de veiligheid doet. Er moet wel voor worden gezorgd, dat ze op straat te zien is. Wijkagenten moeten zichtbaar aanwezig zijn, en zaken op tijd signaleren: preventie. De politiepost in Roden is nodig, voor de lokale verbondenheid. Die post moet worden gehandhaafd en goed bereikbaar zijn. Wat zijn op dit gebied de plannen? De politie wordt meer afgerekend op doelstellingen. Inderdaad is het percentage opgeloste misdrijven schrikbarend laag. Hoe kan het, dat 80% niet is opgelost? De heer Emmens weet dat er voor de thema-avond op 16 januari 2006 in Norg 15 aanmeldingen zijn. In dat kader heeft hij de notitie met belangstelling gelezen. 6

7 Wat is er het gevolg, dat naar verwachting het lokale karakter van het wijkplan en de kans op afwijkingen van regionale documenten zoals het Jaarplan met partners, steeds sterker wordt? De drie speerpunten die de heer Dam noemt voor 2006, zijn prima. Na de avond over integrale veiligheid met de inwoners kunnen ze misschien worden bijgesteld. Hij gaat liever niet de discussie aan over de objectiviteit van het onderzoek. Er staat, dat een significant aantal mensen vindt, dat de politie niet snel komt. Hoeveel zijn dat? Als dat inderdaad een significant aantal is, wordt dit een groot probleem. De VVD gaat ervan uit dat, als er voor de veiligheid en leefbaarheid meer mensen worden gezet, het ophelderingspercentage stijgt. Waarom ligt dat niet veel hoger? Hoe zit het, dat er bij jeugdzorg minder problematiek is, terwijl er toch meer minderjarige verdachten worden aangehouden? In wat de heer Dam zegt over veelplegers, kan hij ver meegaan. Het is niet nodig, beleid te voeren voor iemand die vastzit. Inzake het milieu wordt geschreven over drie dossiers en zes bekeuringen, terwijl de doelstelling 118 milieuzaken is. Hoe kan dit? De heer Haan vraagt de burgemeester, naar aanleiding van pagina 5, hoe de stand van zaken is als het gaat om de vermelde inspanningen van het lokaal bestuur. De heer Stoop vindt het wijkplan er gedegen uitzien. Het is mooi dat er concrete doelen zijn, waaraan je zaken kunt afmeten. Toch moet er niet teveel tijd gaan zitten in het maken van dit soort plannen. Uiteindelijk is dat niet waar het om gaat. Burgemeester Van der Laan denkt dat de gemeente, in de ogen van de heer Ananias, slecht zal blijven scoren. Mensen willen een discotheek, maar die mag geen overlast veroorzaken. Dat is onmogelijk. Als het gaat om de inspanningen van het lokaal bestuur, heeft de Raad de afgeronde veiligheidsanalyse kunnen beoordelen. Misschien wordt die nog verbeterd na de avond met de bevolking. Hij houdt goed contact met de plaatselijke politie. Uit de inleiding van zojuist wordt duidelijk, dat de gemeente iets minder invloed zal krijgen. Daarom zijn goede contacten met het plaatselijke apparaat heel belangrijk. Als er een onderwerp speelt, dat niet in het wijkplan staat, wordt daarmee niet gewacht tot Hij denkt dat de prioriteiten, die de heer Dam noemt, redelijk zullen worden gedeeld door de bevolking. Misschien had de heer Dam daar nog even mee kunnen wachten. Op de desbetreffende afdeling worden twee mensen opgeleid als bouwplanadviseur voor het Keurmerk Veilig Wonen. Wat betreft de vierde inspanning, wil hij de heer Leers steunen door op te houden met de hypocrisie bij de verstrekking van wiet. De heer Holterman kan niet zeggen om hoeveel meer uren blauw op straat het gaat. Door de reorganisatie is de overhead verkleind. Daardoor zijn meer dienders voor het straatwerk en de opsporing bestemd. Er is meer geïnvesteerd in het opsporen, om het oplossingspercentage omhoog te krijgen. Momenteel zijn drie formatieplaatsen nog niet ingevuld. Dit zijn vacatures, die naar verwachting begin 2006 worden ingevuld. De politie levert meer dossiers aan bij het OM, dat met die resultaten aan de slag gaat. Hoeveel het er concreet zijn, kan hij niet beantwoorden. Als de politie meer aanlevert, heeft het OM meer werk, ook in de vervolgingssfeer. Het cijfer bij de snelheidsverbalen is juist. Door infrastructurele maatregelen zijn twee gevaarlijke punten verdwenen: de oversteek in Peize en de chicane in Peizermade richting Groningen. Het streven moet zijn een verkeersveiliger samenleving. Daartoe kunnen snelheidscontroles bijdragen, maar infrastructurele aanpassingen nog meer. Alle aanpassingen hebben baat gehad, zoals landelijk blijkt uit het aantal verkeersdoden. Een en ander betekent, dat je minder snelheidsovertredingen constateert. Die worden grotendeels opgespoord door flitspalen en voor een klein deel door rijdende surveillance. Bij HALT gaat het over kleine cijfers, die procentueel gezien een forse daling betekenen. De investering was hetzelfde als in voorgaande jaren, maar met minder halszaken. 7

8 Het Schooladoptieplan is voor een deel niet meer de taak van de politie. De regie ligt bij de gemeenten. Wel blijft de politie politie-gerelateerde lessen geven. Hij is het ermee eens, dat het oplossingspercentage te laag is. Drenthe loopt iets achter bij het landelijke beeld. Er wordt wel extra geïnvesteerd in opsporing. Dit jaar zijn meer verdachten aangehouden dan vorig jaar. Het klopt, dat 80% ontkomt. Dit moet wel in het juiste verband worden gezien, want het gaat niet alleen om levensbedreigende situaties, maar ook winkel- en fietsendiefstallen of vernielingen. Dat de massa veel is en het oplossingspercentage laag, drukt het totale cijfer. De heer Stevenson vindt dat er juist ook aandacht moet zijn voor de kleine criminaliteit, die leidt tot een onveilig gevoel. Daarmee laat de politie wat zien. Wat de heer Dam zegt over het politiebureau, steunt hij. Het gaat erom, aanwezig te zijn. Door direct op te treden en blauw op straat, wordt bijgedragen aan de beleving van de burgers. De heer Holterman antwoordt dat zaken als fietsendiefstal en kleine vernielingen lastig zijn voor de politie. Bijvoorbeeld de hortensiadiefstallen zijn nog steeds niet opgelost. De aanpak van de overlast bij de horeca heeft de aandacht van de politie. Die heeft prioriteit, en er wordt in geïnvesteerd. Bij melding wil zij zo snel mogelijk optreden. Het aantal zaken is fors lager. Soms kun je door één zaak meer op te lossen, een behoorlijk hoger oplossingspercentage hebben. Er is een marge van kleine getallen. De Kadernota Integrale Veiligheid heeft geen zaken boven tafel gebracht, die de politie niet wist. Het is jammer, dat er voor de bijeenkomst in Norg nog maar weinig aanmeldingen zijn. Het is de bedoeling dat de bevolking prioriteiten uit de nota aangeeft. Die passen waarschijnlijk bij de huidige prioriteiten. Er gebeurt meer dan wat er in het plan staat, maar daarvoor zijn geen doelstellingen afgesproken. Een meldpunt huiselijk geweld is iets om gezamenlijk met de gemeente te doen. Er is veel publiciteit over geweest. Met name voor slachtoffers is melden lastig. Het traject is erop gericht, het geweld te laten stoppen. Slachtoffers melden zich pas als de relatie stuk is. Je moet proberen eerder te zijn, maar er ligt nog steeds een taboe op. De wijkagent heeft inderdaad een belangrijke functie bij overlast en sociale problematiek. Dat preventietaken minder worden, wil niet zeggen dat de politie alleen repressief is. Bij de overlast van jeugd in het centrum van Roden, wordt geprobeerd eerder te investeren en niet af te wachten. Van het politiewerk blijft 80 90% in de wijken. De post Roden blijft. Hij geeft geen garantie voor jaren, maar er is geen sprake van dat die nu dichtgaat. In een plaats als Roden en een gemeente als Noordenveld hoort een politiepost. Er is daar geen verschil van mening over. Het milieu is een wat ondergeschoven kindje, en blijft in de opsporing achter. Voor 2005 is het niet gelukt, daar meer aan te doen. Volgens de nota Naar een veilige samenleving moet gekomen worden tot een sterkere aanpak van veelplegers. In dit werkgebied zijn geen inwonende veelplegers. Inwoners hebben er niet veel last van, maar wel als er bijvoorbeeld uit Groningen één dit gebied aandoet. In reactie op de vraag van de heer Emmens over het sterker worden van het lokale karakter van het wijkplan, zegt hij dat tot dit jaar het plan van bovenaf werd opgelegd. De kaders worden nu nog wel gegeven, maar per onderwerp kan de gemeente het aanvullen met een lokale bijdrage: wat speelt er daar en wat moet aangepakt worden? De scan van de gemeente op het gebied van de integrale veiligheid, is daartoe belangrijk. Er kan meer maatwerk worden geleverd, en de invloed van het lokale niveau is sterker terug te vinden. De heer Dam is uit de correcte beantwoording veel duidelijk geworden. De politie doet blijkbaar veel meer, dan zij op papier zet. Het verheugt hem, dat de politiepost in Roden blijft. Die is belangrijk voor de samenleving in Noordenveld. In het wijkplan 2006 staan regionale speerpunten. Hij heeft gevraagd met name aandacht te hebben voor de drie door hem genoemde speerpunten, maar niet met de bedoeling 8

9 voorbij te gaan aan de discussie in januari Hij verzoekt de burgemeester de accenten mee te nemen in het lokale overleg. Op de vraag van de heer Huisman, of hij vindt dat die punten in het plan onvoldoende tot uitdrukking komen, antwoordt hij dat de politiek er extra aandacht voor moet vragen. Voor bijvoorbeeld de veelplegers kan minder aandacht worden gevraagd. De heer Huisman vindt het bedenkelijk, als de politiek er zo mee omgaat. De politie moet een goede inschatting maken van de problemen. Daar moet de Raad zich niet tot in detail mee bemoeien. De heer Keizer wijst erop dat de Raad begin 2006 op basis van de nog vast te stellen Kadernota Integrale Veiligheid prioriteiten zal aangeven, die met en door de politie worden uitgevoerd. Mevrouw Schrale geeft aan dat de Raad het wijkplan niet vaststelt, maar er alleen iets van zegt. De voorzitter gaat er vanuit dat de burgemeester de opmerkingen heeft gehoord en gaat verwerken. Hij bedankt mevrouw Bruin en de heer Holterman. 6. Zienswijzen onttrekking gedeelte Noorderkroon in Roden aan de openbare weg De heer Emmens vindt het voorstel op zich duidelijk. Er is verwarring door het stuk erachter, over de grondaanbieding. Hij wil dat in het besluit opgenomen zien, als het een onderdeel van het besluit is, met daarbij de post waar het geld bij hoort. Indien het geen onderdeel vormt van het besluit, zou dat stuk moeten worden verwijderd. Wethouder Kemkers antwoordt dat het stuk erbij zit, om aan te geven om welke strook het gaat en wat ermee gaat gebeuren. De verkoop is een bevoegdheid van het College en maakt geen onderdeel uit van dit besluit. Wethouder Bakker geeft aan dat de opbrengst naar de algemene middelen gaat. Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 7. Ontwerpbestemmingsplan Wilhelminastraat/Kanaalstraat De heer Haan heeft net als de heer Emmens de vorige keer, het gevoel dat de uitvoering al loopt, terwijl de Raad het plan nog moet vaststellen. Hij hoopt dat dit geen gewoonte wordt. Van het gehele MaSTERplan en de dekking ervan, is het voorliggende plan een logisch onderdeel. Hij denkt dat het MaSTERplan niet gerealiseerd zou kunnen worden, wanneer het oude bestemmingsplan in tact zou blijven. De ChristenUnie vindt dat het College niet zorgvuldig is geweest. Er is afgesproken, dat belanghebbenden van bestemmingsplanwijzigingen op de hoogte worden gesteld. De conclusie uit een brief van 28 oktober 2005 van aanwonenden van de Wilhelminastraat is, dat ze niet op de hoogte zijn gesteld. Zij hadden de reactietermijn wellicht niet laten verlopen, als ze op de hoogte waren gesteld. Wethouder Kemkers wijst erop dat bij (ontwerp)bestemmingsplannen belanghebbenden niet worden benaderd. Afgesproken is dat ze volgens de gewone regeling gepubliceerd worden op de gemeentepagina. Dat is nu ook gebeurd. Er is niets aan te doen, als mensen de publicatie missen. Het wordt nog moeilijker, als je moet bepalen wie wel en niet belanghebbende is. De Raad vond dat het zo moest. Het College heeft op dit punt geen steek laten vallen. De heer Haan geeft toe dat er in eerste instantie inderdaad zo over gesproken is. Op een ander moment is echter gezegd, dat een aantal aanwonenden wel aangeschreven is. Wethouder Kemkers antwoordt dat wel eens een groep mensen zich al vroeg gemeld heeft en bericht krijgt dat er een publicatie komt. In dit geval was dat niet zo. Voor de heer Haan vindt dat dit punt daarmee is rechtgezet. Het was in dit geval echter niet moeilijk geweest, ook zo te handelen. Hij kan zich voorstellen dat bewoners, die bewust voor een plek gekozen hebben op basis van het toen geldende bestemmingsplan, zich gedupeerd voelen. Dat moeten ze zelf in verband met planschade aankaarten. 9

10 Wethouder Kemkers zal dat dan weer aan de Raad, dan wel het College, voorleggen. Dit is afhankelijk van het moment waarop het plan in procedure is gebracht. De heer Klompe vindt verbazend, dat een klein deel van de stukken gaat over het bestemmingsplan, en het overgrote deel over het verplaatsen van een supermarkt, die volgens hem buiten het plangebied ligt. Dat geldt voor de beide supermarkten. Bij de vertrouwelijke stukken ligt een stuk van Plas & Bossinade, zonder namen en bedragen. Wat is de reden voor die vertrouwelijkheid? Als bij de ontwikkeling van de Wilhelminastraat/Kanaalstraat de ontwikkelaar overeenstemming bereikt met een andere supermarkt, die zich nu in Roden niet op zijn gemak voelt, zodat die verhuist naar de Wilhelminastraat, blijft de Edah gewoon aan de Albertsbaan. Als die wel naar de hoek Wilhelminastraat/Kanaalstraat gaat, is er toch geen garantie dat er in het leeg komende gebouw niet weer een supermarkt komt? Nu wordt de mogelijkheid geboden om na het verplaatsen van een supermarkt er weer één in hetzelfde gebouw te krijgen,. Hoewel dit bestemmingsplan te maken heeft met het oplossen van een knelpunt, kan hij er geen oplossing in vinden. De heer Huisman kan het bestemmingsplan goedkeuren, behalve de verplaatsing van de supermarkt, die vraagt om een verduidelijking. De wijziging is ten behoeve van een elders uit de kern te verplaatsen supermarkt. Op de Albertsbaan is, zeker gezien de pas gepresenteerde plannen, de Edah een knelpunt. Om de plannen te kunnen ontwikkelen, moet dat worden opgelost. Als je een bestemmingsplan opstelt om de verplaatsing mogelijk te maken, moeten daar garanties in staan, dat die daadwerkelijk plaatsvindt. Dit is een zaak van de ondernemers, die de gemeente aan de markt wil overlaten. Er is wel een intentieovereenkomst getekend, waaruit blijkt dat er niet kan worden gegarandeerd, dat er op de plaats waar de supermarkt weggaat, vervolgens geen nieuwe supermarkt komt. Dan wordt de gemeente met een financieel probleem opgezadeld. Als toch de Albertsbaan wordt bebouwd, en daar zou nog een supermarkt zijn, zit men met een schadeclaim. De heer Stevenson, die vindt dat de situatie te vergelijken is met die in Nietap, antwoordt hij dat niet te vinden. Om de reden, die hij zojuist aangaf, is GroenLinks er huiverig voor om in te stemmen met dit bestemmingsplan. Hij maakt een vergelijking met destijds, toen sprake was van een andere verplaatsing en wijziging van het bestemmingsplan in het dorp. Voor de bouw van de C1000 kwam geen toestemming, omdat er teveel supermarkten zouden komen. Gezegd werd, dat dit pas zou kunnen als De Boer weg zou gaan. Het heeft lang geduurd, voordat de ondernemer met zijn bouwplannen kon starten. Misschien was, als het toeval niet had geholpen zoals vermeld op pagina 5, de hele ontwikkeling niet doorgegaan. Die supermarkt was een van de dragers van het plan. GroenLinks is van mening, dat de gemeente hier zuiver mee moet omgaan. De heer Stoop heeft het gevoel te maken te hebben met een instemmingsplan, niet met een bestemmingsplan. De wegen zijn bijvoorbeeld net al geasfalteerd. Onlangs was er commotie over m2 winkeloppervlak. Nu is er sprake van een heel ander, groter oppervlak. Wat betreft het verhuizen of verplaatsen van een supermarkt, verwacht D66 dat de gemeente in goed overleg met de eigenaar aan de Albertsbaan er iets moois en passends realiseert. De heer Stevenson vraagt een reactie op de vraag over de verplaatsing van de supermarkt en het risico, dat de ondernemer met de locatie blijft zitten en de gemeente met een financieel probleem. Mevrouw Brink laat weten dat de PvdA akkoord gaat met dit plan, als uitvloeisel van het MaSTERplan. Zij is benieuwd naar de antwoorden op de vragen. De heer Darwinkel merkt op dat Gemeentebelangen in het kader van het MaSTERplan graag zou instemmen met dit bestemmingsplan. Echter, de fractie heeft er moeite mee, 10

11 dat door de verplaatsing van een supermarkt er een uitbreiding kan komen met een supermarkt. Kan het College alles in het werk stellen, om die uitbreiding te voorkomen? Wethouder Kemkers antwoordt de heer Klompe, dat over het onderwerp supermarkt een aantal zienswijzen is ingediend. Om die reden wordt er uitvoerig op ingegaan. Wat betreft de drie zienswijzen, zijn die van de Kerkenraden (bij brief van 4 december 2005) en van Schutte (bij brief van 29 november 2005) ingetrokken. De bedoeling is, knelpunten op te lossen door een verplaatsing. Zowel voor de Edah als de Aldi is er een groot verkeerstechnisch probleem. Daarnaast heeft de ondernemer van de Edah gemeld dat hij, om met de markt mee te kunnen gaan, een grotere supermarkt nodig heeft. Daarom is een link gelegd met de bedoeling in het MaSTERplan, om in het vierkant de Doorvaart Kanaalstraat Wilhelminastraat iets te ontwikkelen, waarbij net als bij de C1000, het bevoorraden en parkeren verkeerstechnisch geen probleem is. Het College wil het probleem daadwerkelijk oplossen. De brief van de advocaat zit erbij, omdat het gaat om de exacte formulering. Om zorgvuldig te zijn en geen vertraging te krijgen, is er expliciet naar gekeken. De advocaat geeft een vertrouwelijk advies aan de gemeente. Die zegt dat je een verplaatsing nooit zo kunt regelen, dat je planologisch voorkomt dat op de oude locatie weer een supermarkt komt. De autonome marktontwikkeling maakt dat echter wel moeilijk. Bovendien zal die supermarkt gebonden zijn aan het nieuwe, wezenlijk andere, plan. Om een nieuwe supermarkt te voorkomen moet je, parallel aan deze procedure via een postzegelplanprocedure, de bestemming van supermarkt wijzigen. Dan kan op basis van overgangsrecht een supermarkt er nog in. Hij verwijst naar de stukken van de advocaat. Het College heeft afgewogen dat het de ondernemer, die behoefte heeft aan een grotere winkel, tegemoet kan komen en het huidige probleem kan oplossen. Dat er een nieuwe supermarkt komt, is onwaarschijnlijk. Je kunt het ondervangen via overeenkomsten met de eigenaren van de bestaande panden. Dan moet de Raad de voorwaarden en beschikbare bedragen aangeven. Bekeken is of de nieuwe ontwikkeling qua rendement hetzelfde perspectief heeft. In de planschaderisicoanalyse staat of er sprake is van een nadeliger situatie. Om gedoe te voorkomen, is er contact geweest met de betrokken organisatie. Die zal onderzoeken of zowel de Edah als de Aldi verplaatst kunnen worden. Dan los je twee knelpunten op. Het College wil nog praten met de organisatie. Pas bij toepassing van artikel 11, heb je een wijzigingsbevoegdheid. Dan moet het College de zekerheid hebben van een goede regeling voor de huidige panden van de supermarkten. In het gesprek hebben zij gezegd daarvoor hun uiterste best te doen. Hij heeft geantwoord dat het College concrete, duidelijke toezeggingen wil. Als de Raad zegt dat hij dat wil, gaat hij ermee aan de slag en wil hij veilig stellen dat de supermarktketen die wil verplaatsen, met de betrokken eigenaars een regeling treft. De heer Klompe denkt dat het erop neer komt, dat de gemeente dit zelf niet kan regelen. Hij heeft de indruk dat met degenen, die naar het nieuwe gedeelte willen, afspraken zijn gemaakt. Is er een intentieverklaring over weggaan en zo ja, wanneer? Die verklaring ligt niet bij de stukken. Wethouder Kemkers antwoordt dat een intentieovereenkomst voor de Raad ter inzage heeft gelegen. Als dat niet zo is, laat hij die zien. Die overeenkomst zegt niets over dit bestemmingsplan en zal voor de manier, waarop de Raad dit geregeld wil hebben, geen belemmering zijn. De heer Klompe antwoordt dat de VVD het zeer op prijs zou stellen, als het College dat op die manier regelt. De heer Huisman stelt voor dat aan de intentieovereenkomst wordt toegevoegd dat er op de huidige locatie geen nieuwe supermarkt komt. Wethouder Kemkers probeert voor de raadsvergadering een overeenkomst te sluiten met de eigenaar van de supermarkt, waarvan de Raad kennis kan nemen. Of dat lukt, weet hij niet, maar hij kan de steun van de Raad gebruiken. 11

12 De heer Huisman geeft zijn steun, als recht gedaan wordt aan wat in dit plan bedoeld wordt. Momenteel is dat nog onzeker. De wethouder gaat meer duidelijkheid scheppen, zodat de Raad op zijn wenken bediend wordt. De heer Stoop wenst de wethouder daarmee succes. De heer Stevenson vindt de wethouder helder over het bestemmingsplan en het plaatje van de supermarkt. Het CDA steunt hem in zijn streven en wacht de raadsvergadering af. Mevrouw Brink geeft aan dat ook de PvdA dit streven steunt en die vergadering afwacht. Het bestemmingsplan op zich is akkoord. De heer Darwinkel is blij met de heldere toezeggingen van de wethouder en wacht af. Dit agendapunt gaat als A-voorstel door naar de Raad. 8. Baggeren monding Leekster Hoofddiep De heer Huisman meldt dat GroenLinks akkoord gaat met het voorstel. Het moet toch, en nu is het veel goedkoper. De heer Emmens geeft aan dat de VVD akkoord gaat. Waarom is dit niet opgenomen in de begroting van een maand geleden? Meermalen is gewezen op het niet baggeren van dit deel van het Leekster Hoofddiep. Het nu toeschrijven daarvan aan de post vervangingsinvesteringen 2006, vindt hij niet juist. Wethouder Kemkers weet niet, waarom dat zo gegaan is. De gemeente is nu gesommeerd en heeft het voordeel dat het samen met Leek kan. Het baggeren moet zo spoedig mogelijk. Als het op tijd bekend was geweest, had het in de begroting gestaan. Wethouder Bakker antwoordt dat, volgens de nieuwe regels voor investeringen in wegen, waterwegen en openbaar groen en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, dit thuishoort bij de post vervangingsinvesteringen. Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 9. Wijziging bestuursstructuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe De heer Haan heeft, door de ervaring in de eerste periode van het duale stelsel, het gevoel dat het nog niet loopt zoals het moet. Met name de informatievoorziening van de leden van de gemeenschappelijke regeling naar de Raad toe. Die heeft een aantal keren duidelijk te wensen overgelaten. De ChristenUnie zou daarom tegen dit voorstel besluiten en liefst het tegenover gestelde willen, totdat het tij zich keert. Burgemeester Van der Laan heeft al voorgesteld, om een vast agendapunt op te nemen voor de Raadscommissie: Communicatie gemeenschappelijke regelingen. Zo wordt het probleem geneutraliseerd. De heer Haan blijft bij zijn standpunt, totdat blijkt, dat het goed komt. Wethouder Kemkers heeft zaken over het Recreatieschap juist altijd ter inzage gelegd voor de raadsleden. Waar heeft hij de informatie niet verstrekt? De heer Haan doelt niet specifiek op deze regeling. Hij gebruikt die als een kapstok voor alle andere gemeenschappelijke regelingen. Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 10. Aanpassing Algemene plaatselijke verordening De Raad heeft een aanvulling ontvangen, die deel uitmaakt van het voorstel. De heer Huisman stelt voor, enkele tekstuele wijzigingen door te voeren. In artikel 5.5.1, lid 1, in de eerste zin de woorden in de openlucht te verwijderen. In hetzelfde artikel, bij lid 2b toe te voegen na vuurkorven : open haarden en houtkachels. Er moet in het geval van overlast door open haarden en houtkachels, bijvoorbeeld door het verbranden van afvalstoffen, de mogelijkheid zijn om in te grijpen. De voorzitter wijst erop, dat de overheid dan in iemands huis ingrijpt. 12

13 De heer Huisman vervolgt dat het branden van afvalstoffen buiten inrichtingen is geregeld in artikel 10.2 van de wet milieubeheer. Die kan ook gelden voor open haarden en vuurkorven, waarin je geen afvalstoffen mag verbranden. In situaties van overlast moet je kunnen optreden. De APV biedt de mogelijkheid om, bij problemen, er wat aan te doen. Op de vraag van wethouder Bakker, of er een bevel voor huisbezoek kan worden bijgeleverd, antwoordt hij dat dat te krijgen is via artikel 10.2 wet milieubeheer. Het gaat om het signaal, wanneer er overlast is. Burgemeester Van der Laan antwoordt dat, aangezien er op grond van de wet milieubeheer kan worden ingegrepen, het in de APV niet meer geregeld hoeft te worden. De heer Huisman zegt dat die zaken dan niet in de APV zouden hoeven. Je wilt ze er graag in hebben, om in geval van overlast gemakkelijk te kunnen optreden. Burgemeester Van der Laan antwoordt dat dit verbod juist is opgenomen, om uitzonderingen mogelijk te maken. De heer Huisman, die zegt die uitzondering ook te willen voor open haarden, antwoordt hij dat dan lid 2 in werking treedt. De heer Huisman zal dit punt verder met de juristen in het gemeentehuis bespreken. De heer Emmens laat weten dat de VVD instemt met de voorgestelde wijzigingen. Er moet goed gekeken worden naar de nummering, want die klopt niet. De heer Haan stelt voor om artikel aan te vullen met een bepaling dat kwetsende en discriminerende teksten direct verwijderd worden. Burgemeester Van der Laan antwoordt dat de jurist ook daarnaar kan kijken. Hij betwijfelt of de aanvulling ook daar nodig is. De heer Huisman laat weten dat de APV daarvoor niet is bedoeld. Mevrouw Jansen vindt als beginnend raadslid, dit stuk en wat er in de APV is geregeld, zeer boeiend. Gemeentebelangen heeft geen opmerkingen en gaat akkoord met het voorstel. De voorzitter zegt toe, dat voor de raadsvergadering aan de raadsleden wordt doorgegeven, of de wijzigingen al dan niet mogelijk zijn. Dit agendapunt gaat als A-voorstel naar de Raad. 11. Wet extern klachtrecht: Regeling gemeentelijke ombudscommissie Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 12. Aan- en verkoop Wilhelminastraat 11 te Roden Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 13. Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2006 Wethouder Wolters heeft gisteren verschillende fracties benaderd, in verband met het intensieve, openhartige en constructieve op overeenstemming gericht onderwijs overleg (OOGO). Dat heeft geleid tot een overeenkomst en een wijziging, die is uitgedeeld. De tekst over de maakbaarheid van de regio van het aantal mensen dat christelijk onderwijs volgt, is aangepast. De passage over de Hoeksteen is analoog gemaakt aan die over de Meester de Vriesschool. COG Drenthe kan zich ook vinden in het voorstel. Het OOGO is unaniem met het plan en de wijziging akkoord gegaan. De heer Alssema laat weten dat het CDA kan instemmen met het Collegevoorstel. De fractie doet een oproep in de richting van de Eskampen en de Centrumschool te Peize. Het is goed, dat de nieuwbouw van de Eskampen naar voren is gehaald. Dit moet een goed gevoel geven en komt het onderwijs ten goede. In het voorstel staat, dat er een goede locatie is naast de nieuwe Centrumschool. Het worden twee verschillende scholen pal naast elkaar, met verschillende onderwijsconcepten en culturen. Zouden die twee niet naar elkaar toe kunnen groeien? Is Peize wel gebaat bij twee elkaar beconcurrerende scholen? Het CDA roept ze op samen te kijken, of het mogelijk is de beide scholen onder één dak te brengen, ook al moet het plan voor de Centrumschool iets worden aangepast. Zelf werkt hij in één gebouw, met twee verschillende scholen. Dat heeft voordelen. Je hebt 13

14 een gezamenlijke overhead, kunt gezamenlijk van gedachten wisselen, en van elkaars lokalen gebruikmaken. Dit bevalt zo goed, dat men samen een school betrekt in een uitbreidingswijk. Nieuwbouw van scholen brengt nieuwe kansen, die zich niet zo vaak voordoen. Zijn advies is, deze unieke kans te grijpen, en dit onder de aandacht van de scholen te brengen. Hij vraagt de andere fracties een signaal af te geven, dat bouwen onder één dak gewenst is. Hij is benieuwd of er bij het bouwen van de scholen rekening is gehouden met de voor-, tussen- en naschoolse opvang, waarvoor scholen verantwoordelijk worden. Mevrouw Antons geeft aan dat de PvdA het een goed, weloverwogen voorstel vindt. Het is wijs om de volgorde van de nieuwbouw te wisselen. Peize zal er voordeel van hebben. De oproep van de heer Alssema is wijs, maar het is de vraag of je die kunt uitvoeren. De intentie kan worden meegenomen. Het schoolbestuur moet alert zijn op de komende taak, de voor-, tussen- en naschoolse opvang te regelen. Daarvoor zijn principiële keuzes te maken. Te denken valt aan het idee van multifunctionele accommodaties in Roderwolde en Roderesch. Regeren en besturen is vooruitzien. Ziet de wethouder kans de tijdelijke huisvesting van t Hoge Holt te hergebruiken, bijvoorbeeld voor jongeren of de muziekvereniging? Het IHP is voor de lange termijn en niet ad hoc. Het onderwijsveld en de ouders willen zekerheid. Het COG Drenthe was het eerst niet eens met de gang van zaken. Mogelijk wilde het tijdens het spel de regels veranderen, maar dat gaat niet. Raadsleden hebben zich in Veenhuizen in de problematiek verdiept, maar geen toezeggingen gedaan. Het COG, maar ook de rest van het onderwijs, heeft wensen. Zou het niet belangrijk zijn bij de actualisatie van het IHP in 2006 te inventariseren wat er in het totale onderwijsveld aan wensen en verwachtingen is, zodat je de aanvullingen misschien kunt integreren? Er komt een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Daarbij moeten wel de zekerheden voor de toekomst gelden, die nu vastliggen, zonder twijfels. De heer Koolen vindt de materie complex. Er zijn verschuivingen wat betreft onderhoud, aanpassingen uitbreiding en vervangende nieuwbouw. Gemeentebelangen maakt zijn complimenten voor het feit, dat een en ander in het voorstel goed is samengevat. De fractie hecht er waarde aan, dat het OOGO akkoord gaat met de planning. In het begin was er onduidelijkheid over. De stukken, zoals het verslag van 29 juni van deze groep, zouden ter inzage liggen. Het was lastig dat dit niet zo was, vooral gezien zijn belangstelling voor de onderwijskundige aanpassing van de Veenster en de Regenboog. Gisteren maakte de wethouder melding van het overleg, en is via de mail een bevestiging verzonden. Over wat staat genoemd bij de onderwijskundige aanpassingen, is gelukkig overeenstemming bereikt. Tijdens het bezoek aan de Veenster, zijn er door raadsleden geen toezeggingen gedaan. Gezegd is dat het een prachtig plan is maar dat er, gezien de kaders die in het IHP zijn gesteld, er geen gehoor aan kan worden gegeven. Gemeentebelangen is er blij mee, dat er uiteindelijk toch tot een oplossing is gekomen. Het is belangrijk, dat partijen elkaar goed informeren. Wat betreft de vervangende nieuwbouw, is de fractie blij met het vooruitschuiven van de Eskampenschool. De heer Alssema stelt voor te komen tot een situatie, die bouwkundig voordelen oplevert voor de beide scholen. De ervaring leert, dat dit soort situaties steeds actueler wordt. Er zijn misschien voordelen, maar dit leidt wel tot een discussie over de identiteit van de school en het gevoel bij de teams. Er kunnen problemen ontstaan. Bovendien moet je voorkomen dat de plannen van de school, die al lang wacht, worden geremd. Wel moeten de scholen zo goed en adequaat mogelijk voor het onderwijs gereed worden gemaakt. Daarvoor moet je in de tijd kijken en met elkaar een oplossing zoeken. Het 14

15 voortdurend stoeien met de ruimte moet worden voorkomen. Hij stemt ermee in de mogelijkheden te onderzoeken, onder de voorwaarde dat dit de planning niet schaadt. Voor het overige gaat Gemeentebelangen akkoord met het voorstel. De fractie is blij dat in juli 2006 er een actualisatie van het IHP komt, waarbij onder meer de leerlingenprognoses en de Regiovisie worden meegenomen. Wat dat betreft gaat hij mee met de woorden van mevrouw Antons. De scholen en alle mensen daarin zijn gediend met goede gebouwen, die zijn toegesneden op de huidige situatie. Gemeentebelangen wenst alle betrokkenen in het onderwijs veel succes. De heer Emmens vindt goede huisvesting een randvoorwaarde voor goed onderwijs. Het overzicht 2006 pleit voor een actualisatie. Er is veel ruimte ontstaan. De VVD ziet de actualisatie tegemoet en vindt dat de randvoorwaarden moeten worden meegenomen, zoals verwoord door mevrouw Antons en de heer Koolen. De VVD is niet gecharmeerd van de brede school gedachte. Het lijkt, alsof het College hiermee de discussie over de locatie uit de weg gaat. Over de Eskampen op die locatie, heeft de Raad formeel nooit een besluit genomen. Door nu een voorbereidingskrediet te verstrekken voor vestiging van de Eskampen naast of in de nabijheid van de Centrumschool, past de gemeente zelf de spelregels aan. Indien je nu een krediet verstrekt voor een onderzoek naar die locatie, kun je straks niet meer terug. Weet je dan wel waaraan je begint? De heer Alssema noemt de voordelen van een samenvoeging, maar wat de heer Koolen zegt over de identiteit van de school is ook heel belangrijk. Over het al dan niet samenvoegen of juist in de wijk laten, moet de Raad een discussie aan. In dat opzicht heeft hij kritiek op het stuk. Het programma is prima, behalve het deel over de Eskampen. De discussie daarover is nog niet gevoerd. De heer Haan is blij met de mededeling, dat in het OOGO overeenstemming is bereikt. Hij maakt daarvoor zijn complimenten. Uiteindelijk is de goede volgorde aangehouden. De visie van de ChristenUnie op het IHP zal bekend zijn. Die wacht de geactualiseerde versie af. Met de punten uit het voorstel kan de ChristenUnie meegaan. Goed onderwijs is belangrijk. Het vooruitschuiven van de Eskampen is begrijpelijk. Hij ondersteunt de oproep van de heer Alssema. Daar moet aandacht voor komen. Ongetwijfeld zijn er nadelen, maar in dit geval zullen de voordelen daartegen opwegen. Mevrouw Zeeman geeft aan dat GroenLinks instemt met het voorstel. GroenLinks ondersteunt de oproep van de heer Alssema. Een bezoek aan zijn school, waar ook een verschil is in identiteit, heeft haar verbaasd doen staan. Als je wat wilt en daar samen de schouders onder zet, kun je ook wat. In het stuk mist zij de aandacht voor het binnenmilieu van de scholen. Zij verzoekt de wethouder daar goed naar te kijken. Over dit onderwerp woonde zij een studiemiddag bij in Assen. Het blijkt, dat er nogal wat aan de hand is op scholen, zoals bedompte ruimten, weinig ventilatie, ziektekiemen enzovoort. De heer Stoop hoort van de wethouder, dat er overeenstemming is bereikt. Kennelijk was die nabij, toen de nood het hoogst was. De oproep van de heer Alssema kan hij niet op zijn merites beoordelen. Hij staat er positief tegenover. Hij heeft voorbeelden gezien van twee scholen onder één dak, met veel voordelen. Hij woonde eveneens de bijeenkomst in Assen bij. Hij weet, dat het binnenmilieu in de scholen vaak te wensen overlaat. Hij onderstreept de woorden van mevrouw Zeeman. Wethouder Wolters antwoordt dat aan het binnenmilieu veel aandacht wordt geschonken, ook bij de nieuwe Centrumschool. Alles kan beter en mooier, maar er zijn grenzen aan het budget. Juist vanwege de genoemde redenen wordt er aandacht aan geschonken. Jaren geleden kreeg de wethouder onderwijs van de Raad de opdracht, onderzoek te doen naar de brede school in de gemeente. Dit om te komen tot: het delen van de capaciteiten; goedkopere huisvesting van de scholen; kinderopvang annex aan de 15

16 scholen; het openstellen van de scholen in de avonduren voor de wijk, om de ruimtes goed te benutten. Hier is met ambtenaren en schoolbesturen enthousiast aan gewerkt. Aan het einde van het traject bleek de Raad te zijn vergeten, men zelf de opdracht had gegeven voor het invoeren van de brede school. De Raad wilde geen grote gebouwen met kinderopvang en andere voorzieningen, en ook niet dat de wijken in de scholen zouden komen. Hem werd gevraagd scholen te bouwen, en hiervoor een plan te maken. Zo ontstond, op verzoek van de Raad, het IHP. Met name in Peize is uitgebreid stilgestaan bij de brede school. Met de ouders en bevolking is nadrukkelijk afgesproken dat geen sprake zou zijn van een fusie van scholen, gezien de verschillende typen onderwijs met een eigen identiteit. Toen de campusgedachte werd besproken, gaf de Raad aan dat hij losse gebouwen wilde, en niet alles aan elkaar vast. Hij houdt zich aan die opdracht en aan de afspraken met de medezeggenschapsraden in Peize. Er is geen sprake van een fusie, het blijven twee zelfstandige scholen. Zo mogelijk, wordt er samengewerkt. De Eskampen wordt betrokken bij de nieuwbouw van de Centrumschool, en straks omgekeerd. Mogelijk kunnen ze op termijn lokalen van elkaar gebruiken. Het is niet de bedoeling, zaken aan elkaar te koppelen. Het zijn en blijven twee scholen, die niet ver van elkaar af staan. Het voornemen is om, aan de overkant van de weg waaraan nu de Eskampen staat, een plan te ontwikkelen voor de nieuwe Eskampen. Volgens hem behoeft dit geen verdere studie. De grond is van de gemeente. Als het gebouw aan de andere kant van de straat kan, kan dat in een stroom doorgaan, zonder tijdelijke huisvesting. De gedachte van de heer Alssema is sympathiek, maar een meerderheid in de Raad heeft destijds de brede schoolgedachte overboord gezet. De heer Emmens vraagt geen uitvoerige studies. Hij herinnert zich dat altijd is besproken, dat de scholen bij elkaar zouden staan. Het uitgangspunt was, wel op de huidige locatie te verbouwen en de Eskampen tijdelijk te huisvesten in het leegstaande gebouw van de Centrumschool. Wethouder Wolters antwoordt dat dit een van de mogelijkheden was. De kwaliteit van de Centrumschool wordt steeds slechter, zodat je er geen kinderen meer in kunt zetten. Het tijdelijk gebruik van de Centrumschool is niet het hoofddoel om te bepalen waar de school moet komen. De heer Emmens, die zegt dat het verplaatsen van de Eskampen nooit aan de orde is geweest, antwoordt hij dat het hoofddoel was, het bouwen van twee goede scholen in Peize, niet ver van elkaar. Door de smalle straat is er geen sprake van een uitgebreide verplaatsing van de scholen. Er wordt niet in strijd gehandeld met de hoofddoelstelling van het vestigingsbeleid van de scholen in Peize. Er komen in de Centrumschool multifunctionele ruimtes, doordat wanden opengezet kunnen worden. Met goede wil, kom je ver. In het huidige bestek is geen rekening gehouden met mogelijke plannen en mogelijke financiering van het kabinet voor de voor-, na- en tussenschoolse opvang. Overigens is het bestek al gereed, en wordt gewerkt aan de aanbesteding. De mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting op het huidige terrein van t Hoge Holt worden onderzocht. Gekeken is naar mogelijkheden in andere gebouwen, maar vanuit onderwijskundig opzicht is het zaak de school bij elkaar te houden. Er zijn twee varianten: tijdens de bouw een deel van de huidige school te laten staan en dat er tijdelijke huisvesting bij komt; of tijdelijke huisvesting op een heel andere plek. In dat geval heeft de Raad gevraagd, of op termijn die gebouwen een andere functie kunnen krijgen. Hij houdt dat in gedachten. De heer Alssema herinnert zich de gesprekken over de campusgedachte en de brede school. Dit laatste heeft hij nu niet genoemd en wil hij niet via de achterdeur binnenhalen. Het is absoluut niet de bedoeling de zaak te traineren. Maar er is, nu je iets neerzet voor een lange periode, een kans bouwkundig te bekijken of je de scholen onder één dak kunt 16

17 krijgen. En of de campusgedachte er nog is. Je weet niet hoe het er over tien jaar uitziet. Hij heeft het niet over een fusie, het zijn twee verschillende scholen. Op de vraag van de heer Emmens, of hij er rekening mee houdt, dat de Eskampen bijvoorbeeld op de huidige locatie kan blijven, antwoordt hij dat dat geen punt van discussie meer is. Er is toen al aangegeven dat de Eskampen van die plek zou gaan naar een plek aan de overkant van de weg. Dat is vastgelegd en in de campusgedachte weergegeven. Het is goed, de Eskampen naar voren te halen. In het gebouw is te zien, dat hij zo spoedig mogelijk vervangen moet worden. Mevrouw Antons bevestigt dat de intentie is uitgesproken, om in elkaars nabijheid te bouwen. Samenwerking is goed. Wat de heer Alssema zegt, om via voortschrijdend inzicht misschien tot iets anders te komen, is sympathiek, maar kan remmend werken. Nu moet worden doorgegaan met wat er wordt voorgesteld. Met de Centrumschool kan snel worden gestart. Uitstel zou een grote teleurstelling zijn, en misschien wordt dan de doelstelling in het IHP niet gehaald. De PvdA hoopt dat de scholen in evenwicht met elkaar kunnen communiceren. De heer Koolen vindt het pleidooi van de heer Alssema helder. Het is goed om vooruit te kijken. Er zijn afspraken met de medezeggenschapsraden, de ouders en de Raad. Die mag de procedures niet weer vertragen. De aanbesteding is gestart. Gemeentebelangen gaat mee met de wethouder en stemt in met de voorgestelde planning, zodat er zo spoedig mogelijk iets gebeurt voor in ieder geval één school in Peize. Met de Eskampen aan de overkant van de weg stemt Gemeentebelangen in. De heer Emmens gunt iedere school goede huisvesting. Hij vraagt zich af, hoe er ineens aan de overkant van de weg is gekomen. Is dat wel besproken? Hij verzoekt de griffier dit in de desbetreffende stukken na te zoeken. Gezegd is, dat het in de nabijheid zou moeten. Dit sluit niet uit, dat het op de huidige locatie zou kunnen. Hoe zit het, als het toch aan de overkant moet, met de bestemmingsplanprocedure? Wethouder Wolters antwoordt dat dat is onderzocht. Er is hem verzekerd, dat het bestemmingsplan niet verder aangepast hoeft worden bij het bouwen van de Eskampen aan de andere kant de straat. De heer Emmens heeft er zijn twijfels over, en wil het nader onderzoeken. Er moet met de procedures zorgvuldig worden omgegaan. Je moet niet met een voorbereidingskrediet proberen een school op een andere locatie te krijgen. Dat doet de Raad toch anders. De heer Haan is het eens met het pleidooi van de heer Alssema. Er moet worden doorgegaan op de ingeslagen weg. Daarbij kan worden bekeken of dat goede idee is in te passen, zonder remmend te werken. Daar de teams samen al goed communiceren, is het de moeite waard te bekijken of daaraan inhoud kan worden gegeven. Mevrouw Zeeman vindt ook dat moet worden doorgegaan met de Centrumschool. Bij de bouw van de Eskampen kan worden bekeken, hoe de twee scholen tot een samen onder één dak gedachte kunt komen. Bijvoorbeeld door een corridor. De gemeente moet bekijken, of in de bestaande gebouwen het binnenmilieu in orde is. De heer Stoop sluit aan bij de woorden van de vorige sprekers. Wethouder Wolters antwoordt dat het beleid is om met name bij nieuwbouw te kijken naar het binnenmilieu, want bij bestaande scholen is een luchtbehandeling prijzig. Als de Raad daar hoge prioriteit aan geeft, wil hij het in het IHP opnemen. Wat betreft nieuwe kansen en vooruit kijken, stelt hij voor te focussen op Dan is het plan om voor de Haven, de Tandem en wellicht de Marke samen onder één dak te brengen, met kinderopvang en welzijnsvoorzieningen. Als de Raad er prioriteit aan geeft, kan dit bij de actualisatie naar voren worden gehaald. Het enthousiasme bij het openbaar en bijzonder onderwijs in Roden zal niet groot zijn, om zoiets nu van de grond te tillen. Dit agendapunt gaat als A-voorstel door naar de Raad. 17

18 14. Verordening lijkbezorgingsrechten De heer Haan neemt aan dat het duidelijk is, dat hij geacht wordt tegen gestemd te hebben. De voorzitter valt het op dat er een tarief staat voor een kindergraf, terwijl er nergens staat wat onder een kindergraf wordt verstaan. Hij neemt aan dat dat tot 12 jaar is. Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 15. Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2006 De heer Keizer verheugt het, dat in 2006 gerealiseerd kan worden dat het gebruikersdeel voor het woongedeelte van niet-woningen ook verminderd wordt, en er geen verschil meer is. De heer Dam acht dit een consequent vervolg op het ongedaan maken van de tariefdifferentiatie. Dit is een goed besluit. Mevrouw Zeeman meldt dat GroenLinks het jammer vindt, dat het College komt met dit voorstel voor GroenLinks is voor de tariefdifferentiatie. De heer Alssema wacht het voorstel af. Het CDA is benieuwd wat het gaat kosten. De heer Haan zegt dat de ChristenUnie niet tegen tariefdifferentiatie is. Het is terecht, dat voor het woongedeelte een uitzondering wordt gemaakt. Anders zou er sprake zijn van rechtsongelijkheid. De ChristenUnie gaat akkoord met het voorstel. Wethouder Bakker gaat in op het besluit van het College om in 2006, als de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aanvaard, op het woongedeelte van bedrijfspanden van niet-woningen dit tarief niet te heffen. Naar schatting zal de gemeente hierdoor in ,00 niet innen. Het is mogelijk, dat het amendement door de Eerste Kamer nog wordt veranderd. De regering wordt nog uitgenodigd, om met een compensatie te komen. Het College wil hieraan tegemoet komen nu de Kamer deze mogelijkheid heeft geschapen, door de gewijzigde wet op de OZB. De tariefdifferentiatie blijft bestaan, maar op deze manier wil het College iets doen voor de categorie woondelen bij niet-woningen. De heer Keizer gaat ervan uit, dat het kabinet consistent beleid gaat voeren en de ,00 zal compenseren. Wethouder Bakker antwoordt dat de Kamer wel vaker amendementen aanneemt. Bij de begrotingsbehandeling zei hij, dat de gemeente bij de andere compensatie overgecompenseerd wordt. Het zou mooi zijn als dit ook gecompenseerd wordt. Macroeconomisch kost het ongeveer 35 miljoen. Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 16. Aanpassen Afvalstoffenverordening Noordenveld Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 17. Toezeggingen Wethouder Bakker stelt voor de volgende punten af te voeren: De punten 7 en 16. De Raad heeft een overzicht ontvangen van de stand van zaken bij het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Punt 18. Er is een bezoek aan Norg gebracht. De gemeente is met de burgers in gesprek over de door hen ingebrachte zaken. De conclusies komen nog. Met Dorpsbelangen Norg wordt gewerkt aan het verkeersplan. Daartoe is een werkcommissie benoemd. Punt 19. Hieraan wordt gewerkt. De voorlichtingsbrochure zal er in februari zijn. Punt 20. De Raad krijgt in maart informatie naar aanleiding van dit onderzoek. Wethouder Wolters vindt dat punt 1 kan worden afgevoerd. Dit is gebeurd met de door het College gepresenteerde Woonvisie, die naar de inspraakronde is gegaan. De afspraken met de woningbouwcorporaties zullen in maart 2006 gereed zijn. Bij punt 3 kan bij de planning 25 januari 2006 worden ingevuld. 18

19 Punt 4 kan pas, als het bestemmingsplan gereed is en er concreet kan worden aanbesteed. Hij kan er geen datum voor noemen. Punt 9 kan worden afgevoerd. Er wordt aan gewerkt. In de briefwisseling met cliënten is er structureel aandacht voor om, als er een probleem is, de brieven te vereenvoudigen. Punt 10 kan worden afgevoerd. Er wordt maatwerk geleverd. De punten 11 en 17 kunnen worden afgevoerd. De informatie over de ISD komt bij de kwartaalrapportages. Wat betreft punt 12 antwoordt hij de heer Ter Veer desgevraagd, dat dit was toegezegd voor december, en waarschijnlijk in februari komt. Hij heeft dat eerder aangegeven. Achter punt 13 kan in plaats van zijn naam, die van wethouder Bakker worden ingevuld. Punt 14 kan worden afgevoerd. Op 25 januari 2006 wordt informatie over Novatec gegeven. Punt 15 is gebeurd. De inspraakronde loopt. Burgemeester Van der Laan stelt voor om punt 2 te laten staan. Aandachtspunten Wethouder Bakker stelt voor de volgende punten af te voeren: Punt 4. Dit speelt altijd: als ergens een structuurplan wordt aangenomen, worden de belangen van de gemeente goed in de gaten gehouden. Punt 5. Dit is bekeken. De gemeente ziet op korte termijn geen oplossing in de fysieke verlegging van het kruispunt. Hiertoe ontbreken de ruimte en de middelen. Het maximale dat op korte termijn wel kan gebeuren, is waarschuwingsborden plaatsen, zodat mensen verdacht zijn op overstekende fietsers. Deze zijn besteld en worden binnenkort geplaatst. Wethouder Wolters gaat in op punt 8. Met Novatec is afgesproken, dat de Raad op 25 januari 2006 in beslotenheid de gewenste informatie krijgt over: activiteiten en resultaten van Novawork, geldstromen tussen Novatec en Novawork, aanvalsplan om de tekorten terug te dringen, rapportages. Deze laatste doet hij de Raad van tevoren toekomen. Hij antwoordt de heer Haan, die geruchten heeft gehoord over een enorm tekort voor dit jaar, dat dit tekort ten opzichte van de begroting meevalt. Wethouder Kemkers antwoordt de heer Huisman desgevraagd over punt 1, dat hij de inventarisatielijst van waardevolle en monumentale bomen wel degelijk heeft toegezegd voor najaar 2006 en niet eerder. Wat betreft de vraag van de heer Huisman over punt 3, beleid uitgifte bouwkavels, verwijst hij naar de notulen van de vergadering, waarin het bestemmingsplan Roderwolde is besproken. 18. Rondvraag Mevrouw Brink vraagt hoe ver de wethouder is met het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima. Wethouder Wolters is er vrij ver mee. Er zijn offertes binnengekomen. Het is nog niet bekend, wat het totaalpakket is. Hij wil weten wat hij inkoopt. Er komt een collectieve verzekering, waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande verzekeraars. Er moet een heel goed bod komen. De heer Stevenson heeft de laatste maanden de veranderingen in het centrum van Roden bewonderd. Nu zijn echter de Wilhelminastraat en de Heerestraat weer opgebroken. Blijft dit zo, of wordt dit weer hersteld? Wethouder Kemkers antwoordt dat het opbreken van de bestrating heeft te maken met de bekabeling voor de verlichting. Het was niet duidelijk welke bekabeling er nodig was voor welke verlichting. De Zakenkring gaf aan nieuwe feestverlichting te hebben, maar er was een probleem met de bekabeling. Die moest aangepast worden. Het College heeft uiteindelijk een afweging gemaakt, dat deze feestverlichting de aanpassing verdient, en besloten de straat nog eens op te breken. Dat is vervelend, maar uiteindelijk wordt het weer keurig en hangt er mooie en aantrekkelijke feestverlichting. 19

20 De heer Huisman verwijst naar de discussies in de Haarlemmermeer over het sluiten van de gevangenis, in verband met de veiligheid en een artikel 17 procedure, waardoor de gevangenis na vijf jaar weer weg moet. Er is in Veenhuizen een gevangenis gerealiseerd door middel van een artikel 17 procedure. Justitie zou nu wat moeten regelen. Zijn daar gesprekken mee en hoe is de situatie? GroenLinks neemt wat betreft de veiligheid aan, dat die in orde is. Burgemeester Van der Laan antwoordt dat er op vrijdag 23 december een gesprek staat gepland met de directeur van de Penitentiaire Inrichting en VROM. De heer Koolen vraagt aandacht voor de onveilige situatie aan de Koelenweg, door het sluipverkeer van en naar Assen. Er is een werkgroep uit alle geledingen van het dorp mee bezig. Er zijn allerlei overlegsituaties met de gemeente Assen. De werkgroep is ongerust over de afhandeling van het probleem en wil op korte termijn duidelijkheid. Hij stelde de wethouder er eerder vragen over. Hoe is de stand van zaken, wat is er mogelijk en wat zijn de financiële consequenties? Deze weg, waarvan een deel valt onder Noordenveld, is zeer onveilig. Het is een racebaan geworden. Er liggen kansen, Assen wil graag meewerken, en er is breed draagvlak in het gebied om te komen tot een oplossing. Wethouder Bakker bevestigt, dat er gesprekken zijn. In de werkgroep zitten ook mensen van de gemeenten Assen en Noordenveld, en bewoners van de Koelenweg en Huis ter Heide. Een voorstel, om de weg af te sluiten, is afgewezen. Nu is een andere variant in beeld, die houdt een zelfde oplossing in als op de weg naar het Fochteloërveen. De weg is daar versmald met palen, uitwijken kan alleen op passeerstroken. De afdeling openbare werken van Noordenveld heeft de kosten berekend en geconcludeerd dat deze oplossing mogelijk is. Die aanpassing kost wel ,00. Dan moet je de passeerstroken asfalteren, maar ook gelijk het groot onderhoud doen. Dat laatste kost nog eens ,00, zodat de totale kosten ,00 zijn. Met het wegenonderhoud gaat de gemeente Noordenveld consequent om. Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar de toestand van de wegen in de gemeente en wordt bekeken, welke voor onderhoud het eerst aan de beurt zijn. De Koelenweg ligt er goed bij en staat op plaats 230. In het eerstvolgende overleg, voor de Kerst, wil het College de oplossing met de passeerstroken verder bespreken met de werkgroep. Daarna volgt bestuurlijk overleg met de gemeente Assen. Die wil ook graag een fietspad vanuit het Fochteloërveen naar de Koelenweg toe. Wellicht kunnen de gemeenten samen iets doen. Het College betreurt het dat Assen de weg niet veiliger heeft gemaakt, maar juist een meter breder, waardoor het een racebaan wordt. De gemeente Noordenveld heeft niet dat voornemen voor haar deel van de weg. De passeerstroken kosten veel geld en staan niet in de begroting voor 2006, zodat het College voor geld naar de Raad moet. Er zijn meer wegen in de gemeente, waar mensen vragen om een aanpassing. Het College zoekt naarstig naar een oplossing en er is constructief overleg, maar het duurt lang en is niet eenvoudig. In de discussie met de werkgroep kwam er de kritiek, dat de aanleg van parkeerstroken te duur was. De werkgroep had een goedkopere oplossing. Daar wil de gemeente niet aan. Die bepaalt de kwaliteit van de wegen en staat ook voor het onderhoud. De heer Koolen snapt het probleem ook. Het gaat erom, dat er duidelijkheid komt over wat wel of niet kan. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn. Het is belangrijk dat het de aandacht heeft. Wethouder Bakker antwoordt dat de weg meer nodig heeft dan aandacht. Hopelijk wordt in overleg met Assen tot een goede oplossing gekomen. 19. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. 20

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 26 januari 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw

Nadere informatie

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand

Nadere informatie

3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vergadering van 20 september 2007 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vergadering van 20 september 2007 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 25 oktober 2007 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de dames A. Jansen

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

POLITIEKE MARKT APELDOORN 2015 VOORBEREIDENDE NOTITIE RAADSDEBAT VUURWERK EN EVALUATIE JAARWISSELING APELDOORN

POLITIEKE MARKT APELDOORN 2015 VOORBEREIDENDE NOTITIE RAADSDEBAT VUURWERK EN EVALUATIE JAARWISSELING APELDOORN POLITIEKE MARKT APELDOORN 2015 VOORBEREIDENDE NOTITIE RAADSDEBAT VUURWERK EN EVALUATIE JAARWISSELING APELDOORN 2014-2015 Voorzitter: E. Schmahl Secretaris: M. Stam Notulist: N. Knapen Onderwerp Consultatie

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/290109 Documentnr.: RV08.0389 Roden, 21 januari 2009 Onderwerp Nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV15.0786 Roden, 2016 Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren G. Alssema en B. Hartholt de heer J.H. Oosterwijk.

Afwezig met kennisgeving: de heren G. Alssema en B. Hartholt de heer J.H. Oosterwijk. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 22 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw

Nadere informatie

Notulen van de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 8 april 2009 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Notulen van de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 8 april 2009 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Notulen van de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 8 april 2009 om 22.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de dames A. Jansen en T.A. Nijnuis,

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 27 oktober 2005 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 27 oktober 2005 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 24 november 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013 enlijst agendacommissie 27 augustus 2013 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias, Veldhuijzen- ten Kate en Van Hall (griffier) en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 30 maart 2017 Opsteller D.

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012 Onderwerp Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Voorzitter E.H. Zorgdrager Griffie M. Josemans

Nadere informatie

RV14.0076 Hill III ĨIIM II Iľlllll II. Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076. Roden, 5 maart 2014

RV14.0076 Hill III ĨIIM II Iľlllll II. Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076. Roden, 5 maart 2014 i rìaad d.d.v^''^ G E M E E N T E N O O R D E N V E L Beskirt: Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.1/12032014 Documentnr: RV14.0076 Roden, 5 maart 2014 Onderwerp Privatisering clubgebouw Korfbalvereniging

Nadere informatie

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen Besluitenlijst gemeenteraad Noordenveld van 14 juni 2012 1. Opening 2. Vaststellen agenda Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering 30 mei 2012

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20010 Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer Jorritsma / mevrouw Bootsma Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Bestemmingsplan Bezemronde 3, kernen

ZIENSWIJZENNOTA. Bestemmingsplan Bezemronde 3, kernen ZIENSWIJZENNOTA Bestemmingsplan Bezemronde 3, kernen januari 2017 1 Het ontwerp van het bestemmingsplan Bezemronde 3, kernen heeft van donderdag 23 juni 2016 tot en met woensdag 3 augustus 2016 ter inzage

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juli 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden Onderwerp Portefeuillehouder Broekhuizen en Siebenga Datum collegebesluit 21 februari 2017 Opsteller mevr. H. Huisman Registratie GF17.20016 Agendapunt Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

13raad

13raad Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Joyce van Doremalen 3417 jdo@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Winkeltijdenverordening. aan de gemeenteraad A. Samenvatting

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie