Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin."

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen, de heren J. Dam, J. Darwinkel, J.A. Koolen, A.J. Poelstra (voorzitter) PvdA: de dames T.T. Antons-Raap, J.R. Brink-Rozema, de heren G. Boksem en O.L. Keizer CDA: de heren G. Alssema en J.W. Stevenson VVD: mevrouw J.P. Schrale-Oranje, de heren D.J. Klompe, H.E. Emmens en M. ter Veer GroenLinks: mevrouw A.C.M. Zeeman en de heer O. Huisman D66: de heer K.W.J. Stoop ChristenUnie: de heer K. Haan Griffier: de heer W.F.C. Damman. College van Burgemeester en Wethouders: Burgemeester J.H. van der Laan, wethouders J. Kemkers (Gemeentebelangen), G. Wolters (PvdA) en J.E. Bakker (CDA). Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: de heren J.A.F. Coenen en J. Posthumus CDA: de heer B. Hartholt ODN: de heer J.H. Oosterwijk. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 2. Vaststellen agenda De Raad stemt in met het voorstel van de voorzitter, om de schriftelijke vragen van de heer Haan en het antwoord van het College, bij de mededelingen te behandelen. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op 9 november 2005 De heer Damman geeft twee wijzigingsvoorstellen door: Van de heer Haan, om bij agendapunt 12, op pagina 14 in de regels 12 en 13 de zin Hij houdt het bij de kwalificatie tot en met heeft gegeven te vervangen door : Hij houdt het bij de kwalificatie die de afgelopen maandag door enkele collega-raadsleden aan het optreden van de wethouder zijn gegeven. Van de heer Stoop, om bij hetzelfde agendapunt, op pagina 14 in de regels 18 en 19 de zin Dat de beheers- en apparaatskosten...tot en met lijkt hem veel te vervangen door: De beheers- en apparaatskosten zijn voor 2006 begroot op 2,8 miljoen. Dat is 19% van het aan de cliënten uit te keren bedrag. Dat lijkt hem veel. Met in achtneming van deze twee wijzigingen, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen: De heer Stoop lijkt 19% veel, maar hij heeft geen vergelijkingsmateriaal. Is er wat te zeggen over de vergelijking met anderen? 1

2 Wethouder Wolters antwoordt dat het moet worden vergeleken met de hoeveelheid werk, en niet alleen met de omzet in geld. De taken van de afdeling Sociale Zaken zijn, door de invoering van de WWB (Wet Werk en Bijstand), totaal verschillend van die van de voorgaande jaren. De extra werkzaamheden zijn vooral aan die nieuwe wetgeving toe te schrijven. Bovendien geeft een fusieproces de eerste jaren altijd extra werk, alleen al om de administratieve systemen volledig te maken en te houden. 4. Mededelingen: a. berichten van verhindering De afwezigen staan hierboven vermeld. b. inventarisatie gebruikmakers spreekrecht op grond van artikel 18 Verordening Raadscommissie Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. c. stand van zaken Veenhuizen Burgemeester Van der Laan heeft drie goede berichten: Dat het Drents Plateau een half miljoen euro subsidie heeft binnengehaald voor het opzetten en inrichten van een erfgoedcentrum in het voormalige ambachtscluster in Veenhuizen. Dat in het kader van de uit te reiken Europese Dorpsvernieuwingsprijs, Veenhuizen zich met vijf andere kandidaten namens Nederland, heeft genomineerd voor de tweede ronde. Dit is een activiteit van de Europäische Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung und Dorpserneuerung te Wenen. Op 20 december wordt bekend, of Veenhuizen doorgaat voor de hoofdprijs. Dat het probleem van het onderdak voor de Nieuwe Akker is opgelost. Er is geld voor beschikbaar gesteld door Sig Real Estate, dochter van TCN Properties, Nieuwegein. De directeur daarvan heeft gekeken hoe het gaat in de gemeente Noordenveld. Desgevraagd antwoordt hij de heer Stevenson, dat het ontwikkelingsbureau Veenhuizen er actief bij wordt betrokken. De heer Timmer regelt dit verder. De heer Emmens vraagt of, nu er subsidie is voor het erfgoedcentrum, de plannen voor De Brinkhof kunnen doorgaan? Burgemeester Van der Laan antwoordt dat, aangezien de architect dat doorgaan ruimschoots heeft onderschreven, de druk daartoe groter wordt. Mede op grond van de berichten van de RGD (Rijksgebouwendienst), twijfelt hij niet aan het slagen van dit project. d. MaSTERplan Burgemeester Van der Laan meldt dat de Kanaalstraat inmiddels geasfalteerd is. Schriftelijke vragen van de heer Haan aan het College over Nietap. De heer Haan dankt het College voor de beantwoording. Het antwoord, dat de mogelijkheden om snel maatregelen te treffen tegen de verpaupering beperkt zijn, is geen nieuws. Het College heeft vast meer mogelijkheden, dan het doet voorkomen. Hij citeert uit artikel 19 uit de Woningwet. Volgens dit artikel kunnen, als het uiterlijk van een bouwwerk ernstig in strijd is met de redelijke eisen van welstand, Het College de eigenaar, die tot het opheffen van die strijdigheid bevoegd is, aanschrijven om binnen een bepaalde termijn daartoe voorzieningen te treffen. Naar zijn mening heeft het College in de afgelopen vier jaar meer mogelijkheden gehad, om aan deze situatie wat te doen. Op de vraag, of het College het probleem wil aanpakken, is geantwoord dat er in een pril stadium afspraken zijn gemaakt met de ontwikkelaar, en dat de procedure voor de herontwikkeling voortvarend zou starten. De bezwaren hebben geleid tot veel vertraging, en in vier jaar is de situatie erg verslechterd. Er kan nauwelijks sprake meer zijn van een voortvarende aanpak. Het schijnt, dat er van de bezwaren niet veel meer over is gebleven en dat die amper nog reëel zijn. Als dat argumenten zijn geweest, waarom het vier jaar geduurd heeft, moeten ze wel omvangrijk zijn geweest. 2

3 Hoeveel bezwaren zijn er nog en met welke inhoud? Hoe voortvarend heeft het College gewerkt aan het opheffen ervan, en heeft het druk uitgeoefend op de projectontwikkelaar? Op de vraag over sociale woningbouw in de vorm van appartementen, antwoordt het College voor een planning afhankelijk te zijn van het tempo van derden. Als men het ook belangrijk vindt, dat deze woningbouw snel gerealiseerd wordt, moet het College daartoe druk uitoefenen. Het tempo kan worden beïnvloed door bezwaarmakers, maar het College heeft voldoende in huis, om er goed mee om te gaan. De ChristenUnie verzoekt binnen enkele maanden met een planning te komen, waarbij mogelijk alleen bezwaarmakers nog tot vertraging kunnen leiden. Het antwoord betreffende het bebouwen van de vroegere Thedema-locatie, is helder. Wanneer is de verwachting, dat het proefsleuvenonderzoek kan worden uitgevoerd? Is de tweede offerte binnen en wanneer wordt een uitslag verwacht? Zijn laatste vraag wordt niet echt beantwoord, hoewel de vermelding over de zorgcomponent en het betrekken van het buurtschap tot tevredenheid stemt. Kunnen de plannen wat betreft Nietap, die zijn vermeld in de Woonvisie, worden gerealiseerd en op welke termijn? Is het al dan niet bebouwen van de Thedema-locatie van doorslaggevende invloed op de uitvoering van de plannen van de ontwikkelaar? Dat het College niet uitsluit, dat het binnenkort met voorstellen komt, geeft de ChristenUnie hoop, maar hopelijk blijft het niet alleen bij beloftes. Wethouder Kemkers antwoordt dat. Als juristen zeggen dat er geen andere mogelijkheden zijn, naast wat er al is ondernomen, hij dat aanneemt. De artikelen in het Wetboek worden altijd in een bepaalde context genoemd, en maken onderdeel uit van een geheel. Het is maar de vraag, of het wel zo gemakkelijk is om handelend op te treden op grond van dat artikel, zoals de heer Haan stelt. Het gaat om een particuliere ontwikkeling, geen gemeentelijke. Als de ontwikkelaar toezegt bezwaren weg te werken met bepaalde afspraken en hij doet dat niet, heeft het College geen instrument om hem daartoe te dwingen. De ontwikkelaar bepaalt wanneer hij wat doet. De gemeente was en is zeer actief om zo spoedig mogelijk tot deze ontwikkeling te komen. De ontwikkelaar bekijkt wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld met de Thedema-locatie. Hij gebruikt daarbij drukmiddelen, die werken, als de gemeente niet genoeg instrumenten heeft om daartegen op te treden. Het is heel moeilijk om van een bezwaar af te komen. De wet biedt mensen vele mogelijkheden, om hun individuele recht maximaal te benutten. Een particulier bepaalt hoe snel hij ermee omgaat, en daarmee of het project verder komt. Voor de ondernemer is fundamenteel om te weten, wat er bij de Thedema-locatie gaat gebeuren. Gezien de problematiek daar, met archeologische en andere complexe zaken, is het nog maar de vraag of daar wel iets kan gebeuren. Bovendien heeft de ontwikkelaar te maken gehad met een zich verzadigende appartementenmarkt. De gemeente heeft er bij de ondernemer op aangedrongen, in ieder geval de panden te slopen. Hij heeft de gemeente gewezen op zijn rechten. Indien er een middel is, om er adequaat wat aan te doen, gebruikt de gemeente die. De gemeente wil een proefsleuvenonderzoek doen, maar met de ondernemer. Die vindt dat de gemeente dat moet doen. Daar is discussie over geweest, waar beide partijen waarschijnlijk uit zijn. Wanneer de schriftelijke bevestiging binnen is, wordt dit onderzoek gestart. De tweede offerte is binnen. Ook bij de partij, die de belangen van de ontwikkelaar behartigt, is erop aangedrongen snel te komen tot dat onderzoek. Waarschijnlijk kan er nog dit jaar opdracht voor worden gegeven, indien de Raad er een krediet voor beschikbaar stelt. De uitkomst van het onderzoek kan weer vragen om nadere overleg. Hij heeft een redelijk beeld van wat zich er bevindt. Hij neemt niet aan, dat dit onderzoek direct duidelijkheid biedt. 3

4 Als duidelijk is of daar iets kan, kan dat gevolgen hebben voor het bebouwen van de locatie, waar het nu om gaat. De ondernemer wil weten wat daarachter gebeurt, ook voor de verkoopbaarheid van de appartementen. Dat speelde niet, toen hij het plan bij de gemeente indiende. Die heeft zich maximaal ingezet, om dit bouwen in Nietap te bespoedigen, en is daarbij de ontwikkelaar steeds van dienst geweest. Het is onverteerbaar, dat hij nu de zaak vertraagt. Hij heeft de ontwikkelaar gevraagd wat te doen aan het beeld, dat hij nu van hem heeft. Doet hij dat niet, komt hij de gemeente op alle gebieden tegen. Het is niet acceptabel, dat een ontwikkeling tot deze situaties leidt. Wat betreft de sociale woningbouw, heeft het College de meest mogelijke creativiteit gebruikt en druk uitgeoefend. Geprobeerd wordt dat wat gewenst is, te realiseren. Wethouder Wolters verwijst naar de Woonvisie, die de Raad in zijn bezit heeft. De uitvoering hangt samen met de bestemmingsplanprocedures. Het gaat over uitbreidingslocaties. Wethouder Kemkers is er zojuist op ingegaan. De heer Haan twijfelt niet aan de goede bedoelingen en inzet. Hij houdt een onbevredigend gevoel. Er is vier jaar verstreken, en daar kunnen nog wel eens vier bijkomen. Kennelijk staat de wethouder met de rug tegen de muur. Wethouder Kemkers vraagt wat voor instrument hij nog heeft om een ontwikkeling te realiseren op het eigendom van een particuliere ontwikkelaar. De heer Haan vindt dat vier jaar geleden al op de Woningwet ingestoken had moeten worden. De wethouder acht de mogelijkheden uitgesloten, maar die wetsartikelen zijn er niet voor niets. Hij kan zich niet voorstellen dat er geen mogelijkheid is, om deze ongewenste situatie te beëindigen. Nogmaals verzoekt hij de wethouder te bekijken, of er in richting van de eigenaar handhavend kan worden opgetreden. De heer Huisman ondersteunt de heer Haan. Misschien kun je met die wetsartikelen op korte termijn niets veranderen, maar zet je ze niet in, wordt er nooit een termijn gesteld. Om tot die ontwikkeling te komen, moet je druk uitoefenen en dat instrument inzetten. Wethouder Kemkers antwoordt dat een handhavingstraject veel tijd en energie kost. De Raad heeft ingestemd met de gestelde prioriteiten. Met het artikel, dat juridisch een lange weg vraagt, kun je beperkt iets doen. En zou je dat inzetten, denkt de ondernemer dat je niet aanneemt dat hij zijn belofte om iets te realiseren nakomt. Hij neemt aan, dat hij die wel nakomt, en start in de tussentijd geen procedure. Met de huidige wetenschap hadden dingen anders aangepakt kunnen worden. Bepaalde zaken zijn echter niet te voorzien, bijvoorbeeld hoe de archeologische situatie bij de Thedemaborg is. Ze beïnvloeden de voortvarendheid, waarmee een project voltooid wordt. De heer Ter Veer vraagt of er vanaf heden handhavend kan worden opgetreden. De heer Dam vindt bezwaarlijk, om nu even te stellen, dat handhavend moet worden opgetreden. De problematiek is ingewikkeld. De wethouder zegt welke wegen er bewandeld worden, en wijst op de onmogelijkheden. De voorzitter het College concludeert dat het College heeft toegezegd, alles in het werk te stellen, om de zaak zo snel mogelijk in orde te maken. De heer Haan spijt het, dat Nietap het hiermee nog jaren zal moeten doen. Wethouder Kemkers deelt die vrees niet. Daarmee wordt tekort gedaan aan de intentie en daadkracht van het bestuur. Het College heeft beperkte middelen, zodat niet altijd mogelijk is te doen, wat je graag wilt. De heer Haan twijfelt niet aan de intentie, maar als het College nauwelijks iets kan doen, kan de huidige situatie nog lang voortduren. 5. Concept Wijkplan Noordenveld 2006 De heer Holterman laat weten dat er veel verandert, ook voor de politie. Onlangs was er in de Raad een discussie over de landelijke centralisering bij de politie. Hij gaat in hoofdlijnen in op ontwikkelingen, die staan vermeld in het concept wijkplan. 4

5 Tegenwoordig wordt anders over de regelgeving en criminaliteitsbestrijding gedacht, en hierdoor over de overheid en de politie. Er worden andere eisen aan de politiek gesteld, waardoor daar discussies plaatsvinden over de veiligheidsregeling. Ging vroeger de aandacht vooral uit naar de dader, nu is dat naar het slachtoffer. Deze wordt meer beschermd. Dit blijkt uit: een zwaardere bestraffing van de verdachten, een betere zorg voor de slachtoffers, die het gehele etmaal bij Slachtofferhulp terechtkunnen, en de opvang voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Door de nieuwste ontwikkeling kunnen de daders uit huis worden geplaatst. Men wil komen tot één zorgloket voor de jeugd. Om tot meer veiligheid te komen, is er een toenemende druk op de politie om beter en meer te presteren en te handhaven. De politiek wil grip krijgen op de politie, en wil meer uniformering. Bijvoorbeeld van de informatiesystemen in de regio s, die niet altijd goed op elkaar aansluiten. Het kabinet wil enkele zaken landelijk regelen, en vooral de beheerskant centraliseren. De invloed hiervan op de gemeenten in Drenthe zal beperkt zijn. Veranderingen achter de schermen hebben geen consequenties voor de politiesterkte in Noordenveld. Het centraliseren heeft niet te maken met resultaatgerichtheid, wel wordt meer gekeken naar de resultaten van de politie. In tegenstelling tot eerder roepen de politieke partijen niet meer om uitbreiding van de politie. Die leidde nooit direct tot betere prestaties. Wel wordt geroepen, dat de politie haar werk beter moet doen, zodat is gekomen tot een prestatiecontract. Er voltrekt zich een verschuiving, van leefbaarheid naar veiligheid. Volgens de minister hoeft de pet niet iedereen meer te passen. Enkele zaken, die met leefbaarheid hebben te maken zoals preventie, horen niet meer bij de politie thuis. Het Keurmerk Veilig Wonen is overgegaan naar de gemeenten. De gemeenten hebben de regie over alle zaken op het gebied van preventie, zoals integrale veiligheid. Een en ander vloeit voort uit de nota van het kabinet Naar een veilige samenleving, waarin de roep om meer veiligheid is verwoord. De actie ten behoeve van de fietsverlichting, is geen politietaak meer en is verschoven naar 3VO. Alle eisen staan vermeld in het prestatiecontract. De politie doet meer aan veiligheid, niet meer aan preventie. Een gevolg daarvan is de reorganisatie. De herverdeling van de capaciteit in de provincie heeft voor Noord-Drenthe geen gevolg gehad. De bewegingen in de maatschappij, onder meer door individualisering en terreurdreiging, zullen ook consequenties hebben voor de politie in Drenthe. Men wil sterkere regels om het neonazisme te bestrijden, er worden veiligheidsregio s ontwikkeld. Je hebt te maken met internetfraude en internationale criminaliteit. De visie op de taken van de politie zal over twee jaar weer anders zijn. In het wijkplan is ten opzichte van vorig jaar niet zoveel verschoven. Wel staan er nu de resultaten uit de Kadernota Integrale Veiligheid in. Hij vindt het goed, dat veiligheid een gemeenschappelijke zorg is voor de gemeente, politie, het openbaar ministerie en de zorginstellingen. De heer Huisman informeert of er in Noordenveld resultaat is geboekt om meer blauw op straat te krijgen? Gelden, op pagina 5, de resultaten tot nu toe ook voor het Openbaar Ministerie (OM)? Bij opgehelderde misdrijven staat een percentage. Is er daadwerkelijk tot vervolging overgegaan, en komt het OM zijn toezeggingen na? Hoe is op pagina 16 het verschil te verklaren in snelheidsovertredingen: in en in ? De heer Stevenson vindt het wijkplan goed in elkaar zitten, duidelijk opgezet en plezierig te lezen. Bij een aantal opsommingen is een tendens te bespeuren, die hij zorgelijk vindt. Waardoor lopen de oplossingspercentages terug? 5

6 Uit de percentages van opgeloste misdrijven, maakt hij op dat 80% niet wordt opgelost. Is dat getal normaal? Dat het aantal HALT-afdoeningen terugloopt, zou je positief kunnen noemen. Het CDA bepleitte steeds het Schooladoptieplan overeind te houden, maar kan dat ook, aangezien er minder wordt gedaan aan preventie? Dezelfde vraag over punt 7, pagina 7, over het al of niet gewijzigd voortzetten van de Kerngroep Jeugd. Het aantal opgehelderde misdrijven is afgenomen: in en in Heeft dit te maken met het aantal mensen bij de politie? Hoe zit het met de aanpak van de overlast bij de lokale horeca, en met name het probleem dat de heer Ananias bij de gemeente heeft aangekaart? Het oplossingspercentage bij zedenzorg/-criminaliteit, 82,6% in 2002 en 60% in 2005, is zorgwekkend. Hoe is daar wat aan te doen? De heer Keizer hoort dat de Kadernota Integrale Veiligheid deels al in het wijkplan is meegenomen. Aan deze nota wordt nog gewerkt. Op 16 januari 2006 wordt die in Norg met de bevolking besproken. Op welk moment wordt er weer over gesproken, zodat de door de Raad gestelde prioriteiten, meegenomen kunnen worden? Uit de politiemonitor onder 228 burgers in Noordenveld blijkt, dat de objectieve veiligheid goed is en dat het een veilige gemeente is. Wel wordt op pagina 4 gesproken over sociale onveiligheid, bijvoorbeeld overlast door hardrijden, alcohol, jeugd. Kan de politie voldoen aan de vraag te komen tot een oriëntatie op toezicht, zichtbaarheid, handhaving en overige punten genoemd op die pagina? De PvdA vindt belangrijk, dat de politie de aandacht besteedt aan de hier genoemde zaken. Dat in Noordenveld beperkt sprake is van jeugdproblematiek, is verheugend. Uit de politiemonitor blijkt toch, dat 8,1% van de bevolking er soms last van heeft. De PvdA vindt dit een belangrijk punt. Er is minder aandacht voor preventie. Aan hetgeen in Peize is gebeurd met het plaatselijk overleg, moet het bestuur hier preventief aandacht besteden. De politie dient op die plekken regelmatig te surveilleren. Huiselijk geweld is een aandachtspunt. Volgens de PvdA moet er lokaal meer aandacht aan worden besteed. Er moet meer bekendheid worden gegeven aan het meldpunt, zodat de slachtoffers meer aandacht krijgen. De heer Dam vindt dat Noordenveld zich gelukkig mag prijzen, een veilige gemeente te zijn. Als het integraal veiligheidsbeleid in januari aan de orde komt, hoort Gemeentebelangen graag van de inwoners van Noordenveld waar zij de accenten leggen. Gezegd wordt, dat die discussie pas in 2007 wordt vertaald in beleidsafspraken. De fractie bepleit voor 2006 de volgende speerpunten, die de burgemeester in de lokale driehoek zou moeten inbrengen: verkeersveiligheid, geweld in het publieke domein, jeugdzorg en criminaliteit. Zoals wat de impact van overlast door hangjongeren is. Op deze punten moet het komende jaar al worden ingezet. Wat is de mening van de overige fracties? Veelplegers komen in deze gemeente niet veel voor, zodat daaraan niet teveel papier moet worden gewijd. Ze moeten gewoon worden aangepakt. Het is verheugend, dat de politie meer aan de veiligheid doet. Er moet wel voor worden gezorgd, dat ze op straat te zien is. Wijkagenten moeten zichtbaar aanwezig zijn, en zaken op tijd signaleren: preventie. De politiepost in Roden is nodig, voor de lokale verbondenheid. Die post moet worden gehandhaafd en goed bereikbaar zijn. Wat zijn op dit gebied de plannen? De politie wordt meer afgerekend op doelstellingen. Inderdaad is het percentage opgeloste misdrijven schrikbarend laag. Hoe kan het, dat 80% niet is opgelost? De heer Emmens weet dat er voor de thema-avond op 16 januari 2006 in Norg 15 aanmeldingen zijn. In dat kader heeft hij de notitie met belangstelling gelezen. 6

7 Wat is er het gevolg, dat naar verwachting het lokale karakter van het wijkplan en de kans op afwijkingen van regionale documenten zoals het Jaarplan met partners, steeds sterker wordt? De drie speerpunten die de heer Dam noemt voor 2006, zijn prima. Na de avond over integrale veiligheid met de inwoners kunnen ze misschien worden bijgesteld. Hij gaat liever niet de discussie aan over de objectiviteit van het onderzoek. Er staat, dat een significant aantal mensen vindt, dat de politie niet snel komt. Hoeveel zijn dat? Als dat inderdaad een significant aantal is, wordt dit een groot probleem. De VVD gaat ervan uit dat, als er voor de veiligheid en leefbaarheid meer mensen worden gezet, het ophelderingspercentage stijgt. Waarom ligt dat niet veel hoger? Hoe zit het, dat er bij jeugdzorg minder problematiek is, terwijl er toch meer minderjarige verdachten worden aangehouden? In wat de heer Dam zegt over veelplegers, kan hij ver meegaan. Het is niet nodig, beleid te voeren voor iemand die vastzit. Inzake het milieu wordt geschreven over drie dossiers en zes bekeuringen, terwijl de doelstelling 118 milieuzaken is. Hoe kan dit? De heer Haan vraagt de burgemeester, naar aanleiding van pagina 5, hoe de stand van zaken is als het gaat om de vermelde inspanningen van het lokaal bestuur. De heer Stoop vindt het wijkplan er gedegen uitzien. Het is mooi dat er concrete doelen zijn, waaraan je zaken kunt afmeten. Toch moet er niet teveel tijd gaan zitten in het maken van dit soort plannen. Uiteindelijk is dat niet waar het om gaat. Burgemeester Van der Laan denkt dat de gemeente, in de ogen van de heer Ananias, slecht zal blijven scoren. Mensen willen een discotheek, maar die mag geen overlast veroorzaken. Dat is onmogelijk. Als het gaat om de inspanningen van het lokaal bestuur, heeft de Raad de afgeronde veiligheidsanalyse kunnen beoordelen. Misschien wordt die nog verbeterd na de avond met de bevolking. Hij houdt goed contact met de plaatselijke politie. Uit de inleiding van zojuist wordt duidelijk, dat de gemeente iets minder invloed zal krijgen. Daarom zijn goede contacten met het plaatselijke apparaat heel belangrijk. Als er een onderwerp speelt, dat niet in het wijkplan staat, wordt daarmee niet gewacht tot Hij denkt dat de prioriteiten, die de heer Dam noemt, redelijk zullen worden gedeeld door de bevolking. Misschien had de heer Dam daar nog even mee kunnen wachten. Op de desbetreffende afdeling worden twee mensen opgeleid als bouwplanadviseur voor het Keurmerk Veilig Wonen. Wat betreft de vierde inspanning, wil hij de heer Leers steunen door op te houden met de hypocrisie bij de verstrekking van wiet. De heer Holterman kan niet zeggen om hoeveel meer uren blauw op straat het gaat. Door de reorganisatie is de overhead verkleind. Daardoor zijn meer dienders voor het straatwerk en de opsporing bestemd. Er is meer geïnvesteerd in het opsporen, om het oplossingspercentage omhoog te krijgen. Momenteel zijn drie formatieplaatsen nog niet ingevuld. Dit zijn vacatures, die naar verwachting begin 2006 worden ingevuld. De politie levert meer dossiers aan bij het OM, dat met die resultaten aan de slag gaat. Hoeveel het er concreet zijn, kan hij niet beantwoorden. Als de politie meer aanlevert, heeft het OM meer werk, ook in de vervolgingssfeer. Het cijfer bij de snelheidsverbalen is juist. Door infrastructurele maatregelen zijn twee gevaarlijke punten verdwenen: de oversteek in Peize en de chicane in Peizermade richting Groningen. Het streven moet zijn een verkeersveiliger samenleving. Daartoe kunnen snelheidscontroles bijdragen, maar infrastructurele aanpassingen nog meer. Alle aanpassingen hebben baat gehad, zoals landelijk blijkt uit het aantal verkeersdoden. Een en ander betekent, dat je minder snelheidsovertredingen constateert. Die worden grotendeels opgespoord door flitspalen en voor een klein deel door rijdende surveillance. Bij HALT gaat het over kleine cijfers, die procentueel gezien een forse daling betekenen. De investering was hetzelfde als in voorgaande jaren, maar met minder halszaken. 7

8 Het Schooladoptieplan is voor een deel niet meer de taak van de politie. De regie ligt bij de gemeenten. Wel blijft de politie politie-gerelateerde lessen geven. Hij is het ermee eens, dat het oplossingspercentage te laag is. Drenthe loopt iets achter bij het landelijke beeld. Er wordt wel extra geïnvesteerd in opsporing. Dit jaar zijn meer verdachten aangehouden dan vorig jaar. Het klopt, dat 80% ontkomt. Dit moet wel in het juiste verband worden gezien, want het gaat niet alleen om levensbedreigende situaties, maar ook winkel- en fietsendiefstallen of vernielingen. Dat de massa veel is en het oplossingspercentage laag, drukt het totale cijfer. De heer Stevenson vindt dat er juist ook aandacht moet zijn voor de kleine criminaliteit, die leidt tot een onveilig gevoel. Daarmee laat de politie wat zien. Wat de heer Dam zegt over het politiebureau, steunt hij. Het gaat erom, aanwezig te zijn. Door direct op te treden en blauw op straat, wordt bijgedragen aan de beleving van de burgers. De heer Holterman antwoordt dat zaken als fietsendiefstal en kleine vernielingen lastig zijn voor de politie. Bijvoorbeeld de hortensiadiefstallen zijn nog steeds niet opgelost. De aanpak van de overlast bij de horeca heeft de aandacht van de politie. Die heeft prioriteit, en er wordt in geïnvesteerd. Bij melding wil zij zo snel mogelijk optreden. Het aantal zaken is fors lager. Soms kun je door één zaak meer op te lossen, een behoorlijk hoger oplossingspercentage hebben. Er is een marge van kleine getallen. De Kadernota Integrale Veiligheid heeft geen zaken boven tafel gebracht, die de politie niet wist. Het is jammer, dat er voor de bijeenkomst in Norg nog maar weinig aanmeldingen zijn. Het is de bedoeling dat de bevolking prioriteiten uit de nota aangeeft. Die passen waarschijnlijk bij de huidige prioriteiten. Er gebeurt meer dan wat er in het plan staat, maar daarvoor zijn geen doelstellingen afgesproken. Een meldpunt huiselijk geweld is iets om gezamenlijk met de gemeente te doen. Er is veel publiciteit over geweest. Met name voor slachtoffers is melden lastig. Het traject is erop gericht, het geweld te laten stoppen. Slachtoffers melden zich pas als de relatie stuk is. Je moet proberen eerder te zijn, maar er ligt nog steeds een taboe op. De wijkagent heeft inderdaad een belangrijke functie bij overlast en sociale problematiek. Dat preventietaken minder worden, wil niet zeggen dat de politie alleen repressief is. Bij de overlast van jeugd in het centrum van Roden, wordt geprobeerd eerder te investeren en niet af te wachten. Van het politiewerk blijft 80 90% in de wijken. De post Roden blijft. Hij geeft geen garantie voor jaren, maar er is geen sprake van dat die nu dichtgaat. In een plaats als Roden en een gemeente als Noordenveld hoort een politiepost. Er is daar geen verschil van mening over. Het milieu is een wat ondergeschoven kindje, en blijft in de opsporing achter. Voor 2005 is het niet gelukt, daar meer aan te doen. Volgens de nota Naar een veilige samenleving moet gekomen worden tot een sterkere aanpak van veelplegers. In dit werkgebied zijn geen inwonende veelplegers. Inwoners hebben er niet veel last van, maar wel als er bijvoorbeeld uit Groningen één dit gebied aandoet. In reactie op de vraag van de heer Emmens over het sterker worden van het lokale karakter van het wijkplan, zegt hij dat tot dit jaar het plan van bovenaf werd opgelegd. De kaders worden nu nog wel gegeven, maar per onderwerp kan de gemeente het aanvullen met een lokale bijdrage: wat speelt er daar en wat moet aangepakt worden? De scan van de gemeente op het gebied van de integrale veiligheid, is daartoe belangrijk. Er kan meer maatwerk worden geleverd, en de invloed van het lokale niveau is sterker terug te vinden. De heer Dam is uit de correcte beantwoording veel duidelijk geworden. De politie doet blijkbaar veel meer, dan zij op papier zet. Het verheugt hem, dat de politiepost in Roden blijft. Die is belangrijk voor de samenleving in Noordenveld. In het wijkplan 2006 staan regionale speerpunten. Hij heeft gevraagd met name aandacht te hebben voor de drie door hem genoemde speerpunten, maar niet met de bedoeling 8

9 voorbij te gaan aan de discussie in januari Hij verzoekt de burgemeester de accenten mee te nemen in het lokale overleg. Op de vraag van de heer Huisman, of hij vindt dat die punten in het plan onvoldoende tot uitdrukking komen, antwoordt hij dat de politiek er extra aandacht voor moet vragen. Voor bijvoorbeeld de veelplegers kan minder aandacht worden gevraagd. De heer Huisman vindt het bedenkelijk, als de politiek er zo mee omgaat. De politie moet een goede inschatting maken van de problemen. Daar moet de Raad zich niet tot in detail mee bemoeien. De heer Keizer wijst erop dat de Raad begin 2006 op basis van de nog vast te stellen Kadernota Integrale Veiligheid prioriteiten zal aangeven, die met en door de politie worden uitgevoerd. Mevrouw Schrale geeft aan dat de Raad het wijkplan niet vaststelt, maar er alleen iets van zegt. De voorzitter gaat er vanuit dat de burgemeester de opmerkingen heeft gehoord en gaat verwerken. Hij bedankt mevrouw Bruin en de heer Holterman. 6. Zienswijzen onttrekking gedeelte Noorderkroon in Roden aan de openbare weg De heer Emmens vindt het voorstel op zich duidelijk. Er is verwarring door het stuk erachter, over de grondaanbieding. Hij wil dat in het besluit opgenomen zien, als het een onderdeel van het besluit is, met daarbij de post waar het geld bij hoort. Indien het geen onderdeel vormt van het besluit, zou dat stuk moeten worden verwijderd. Wethouder Kemkers antwoordt dat het stuk erbij zit, om aan te geven om welke strook het gaat en wat ermee gaat gebeuren. De verkoop is een bevoegdheid van het College en maakt geen onderdeel uit van dit besluit. Wethouder Bakker geeft aan dat de opbrengst naar de algemene middelen gaat. Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 7. Ontwerpbestemmingsplan Wilhelminastraat/Kanaalstraat De heer Haan heeft net als de heer Emmens de vorige keer, het gevoel dat de uitvoering al loopt, terwijl de Raad het plan nog moet vaststellen. Hij hoopt dat dit geen gewoonte wordt. Van het gehele MaSTERplan en de dekking ervan, is het voorliggende plan een logisch onderdeel. Hij denkt dat het MaSTERplan niet gerealiseerd zou kunnen worden, wanneer het oude bestemmingsplan in tact zou blijven. De ChristenUnie vindt dat het College niet zorgvuldig is geweest. Er is afgesproken, dat belanghebbenden van bestemmingsplanwijzigingen op de hoogte worden gesteld. De conclusie uit een brief van 28 oktober 2005 van aanwonenden van de Wilhelminastraat is, dat ze niet op de hoogte zijn gesteld. Zij hadden de reactietermijn wellicht niet laten verlopen, als ze op de hoogte waren gesteld. Wethouder Kemkers wijst erop dat bij (ontwerp)bestemmingsplannen belanghebbenden niet worden benaderd. Afgesproken is dat ze volgens de gewone regeling gepubliceerd worden op de gemeentepagina. Dat is nu ook gebeurd. Er is niets aan te doen, als mensen de publicatie missen. Het wordt nog moeilijker, als je moet bepalen wie wel en niet belanghebbende is. De Raad vond dat het zo moest. Het College heeft op dit punt geen steek laten vallen. De heer Haan geeft toe dat er in eerste instantie inderdaad zo over gesproken is. Op een ander moment is echter gezegd, dat een aantal aanwonenden wel aangeschreven is. Wethouder Kemkers antwoordt dat wel eens een groep mensen zich al vroeg gemeld heeft en bericht krijgt dat er een publicatie komt. In dit geval was dat niet zo. Voor de heer Haan vindt dat dit punt daarmee is rechtgezet. Het was in dit geval echter niet moeilijk geweest, ook zo te handelen. Hij kan zich voorstellen dat bewoners, die bewust voor een plek gekozen hebben op basis van het toen geldende bestemmingsplan, zich gedupeerd voelen. Dat moeten ze zelf in verband met planschade aankaarten. 9

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie