Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens"

Transcriptie

1 Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

2 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft de privacy. De statistieken worden ingedeeld in acht domeinen: Algemeen Grondgebied en leefmilieu Bevolking Samenleving Economie en financiën Landbouw en vergelijkbare activiteiten Industrie Diensten, handel en vervoer Alle rechten voorbehouden. Het vertalen, bewerken, reproduceren op welke wijze dan ook, inbegrepen fotografie en microfilm, is niet toegelaten, tenzij met schriftelijke machtiging vanwege de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Het citeren van korte uittreksels als toelichting of bewijsvoering in een artikel, een boekbespreking of een boek is evenwel toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Verantwoordelijke uitgever: A. Versonnen 2010, FOD ECONOMIE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE uitgever B-1000 Brussel WTC III - 30 Simon Bolivarlaan

3 Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Aanslagjaar 2008 Inkomens van 2007 b. interdecielenverdeling

4 Inhoudsopgave Inleiding... 2 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement België... 6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest... 6 Vlaams Gewest... 7 Provincies en arrondissementen van het Vlaams Gewest... 8 Waals Gewest Provincies en arrondissementen van het Waals Gewest Componenten van het gezamenlijk belastbaar inkomen in % van per arrondissement België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Provincies en arrondissementen van het Vlaams Gewest Waals Gewest Provincies en arrondissementen van het Waals Gewest per arrondissement volgens het aantal personen in het fiscaal gezin België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Provincies en arrondissementen van het Vlaams Gewest Waals Gewest Provincies en arrondissementen van het Waals Gewest

5 Inleiding

6 Inleiding Algemene opmerkingen De afleveringen Fiscale statistiek van de inkomens - aanslagjaar inkomens 2007 in de reeks Levensstandaard werden opgesteld door depouillering van de inkohieringen in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2008, voor zover zij werden uitgevoerd tot einde juni De resultaten van de statistiek betreffen enkel de ingekohierde inkomens. Vele belastingplichtigen, die omwille van hun inkomen of van hun gezinslasten niet belastbaar zijn, komen in de statistiek niet voor. Aan de personenbelasting zijn de rijksinwoners onderworpen, dat wil zeggen: 1 de natuurlijke personen die in België hun woonplaats of de zetel van hun fortuin gevestigd hebben; 2 de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; 3 de andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ere-ambtenaren; 4 de andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden buitenslands uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam verblijf houden. (Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 3, 1) Rijksinwoners zijn aan de personenbelasting onderworpen op grond van al hun belastbare inkomsten, zelfs indien sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen. Het centrale element in de statistiek is het totale netto belastbaar inkomen per aangifte ( gezamenlijke beoordeling of de afzonderlijke belasting ). De aangifte kan bestaan uit een alleenstaand of een gehuwd paar. Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit volgende categorieën: 1. inkomsten van onroerende ; 2. inkomsten en opbrengsten van roerende en kapitalen; 3. bedrijfsinkomsten; 4. diverse inkomsten. In het geheel van netto inkomsten onderscheidt men het gezamenlijk en het afzonderlijk belastbaar inkomen, zoals bijvoorbeeld: - achterstallen; - vervroegd vakantiegeld; - winsten of baten verkregen buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit; - prijzen en subsidies.

7 Inleiding Beschrijving van de eerste brochure Het eerste boekdeel geeft een geografische verdeling per inkomensklasse. Het eerste deel geeft inkomensgegevens voor het Rijk, de gewesten, de provincies en de arrondissementen: 1. De verdeling van het totale netto belastbaar inkomen en van zijn componenten (bedrijfsinkomsten, inkomsten uit onroerende, inkomsten uit roerende en kapitalen, diverse inkomsten). Voor de inkomens van de nietverblijfhouders werd slechts één tabel voor het Rijk opgesteld. Zij gaat enkel over het totale netto belastbaar inkomen en de bedrijfsinkomsten. 2. De procentuele uitsplitsing van het totale netto belastbaar inkomen naar zijn componenten. Daar sommige bedragen die van het totale netto belastbaar inkomen van de aangifte aftrekbaar zijn, niet werden afgetrokken, is het normaal dat de som van de componenten hoger is dan 100%. 3. De inkomenspiramiden illustreren de spreiding van de inkomens over het Rijk en de gewesten. Het tweede deel geeft resultaten per gemeente. Voor de gemeente Herstappe, met een weinig talrijke bevolking, werd de verdeling van de aangiften naar inkomensklassen niet afzonderlijk verstrekt maar opgenomen in de resultaten van Tongeren. De tabellen geven achtereenvolgens: - het totale aantal aangiften; - het aantal aangiften per klasse; - het aantal inwoners van de gemeente; - het totale netto belastbaar inkomen; - het gemiddelde inkomen per aangifte; - het mediaaninkomen; - het interkwartiel verschil; - de interkwartiele coëfficiënt; - de asymmetrie; - de belasting van de Staat: - de gemeente- en agglomeratietaksen; - de totale belasting. Belangrijke opmerkingen 1. uit vertrouwelijkheidsoverwegingen heeft de juridische dienst van de FOD-Economie in maart 2007 beslist dat de totalen van de inkomsten in sectoren met minder dan 20 aangevers niet worden weergegeven. 2. Voor het aanslagjaar 2005 (inkomsten 2004) heeft de FOD Financiën beslist een aantal categorieën van lage inkomens mee op te nemen; dit verklaart hun gestegen aandeel in de inkomensklassen beneden euro pee jaar.

8 Inleiding Beschrijving van de tweede brochure Hoewel het tweede boekdeel nogmaals de inkomsten van het jaar 2008 behandelt, betekent het toch een aanzienlijk surplus aan informatie. Het bevat een verdeling van de inkomsten per decielen, een nauwkeurig onderzoek van de belasting, een analyse van de componenten van het totale belastbaar inkomen, een verdeling per type aangifte, een verdeling naar leeftijdsklassen en een verdeling van de inkomsten volgens het aantal personen en het type van de aangifte. Verdeling per deciel - werkwijze De aangiften van elke administratieve eenheid worden geklasseerd in stijgende volgorde van het totale netto belastbaar inkomen. De aldus verkregen reeksen worden dan onderverdeeld in tien gelijke delen of decielen. Aan het laagste deciel, dat de 10 % aangiften met de laagste inkomens bevat, wordt het nummer 1 toegekend; het laatste deciel, met de 10 % aangiften met de hoogste inkomens, krijgt het nummer 10. Om de karakteristieken van een deciel nog beter af te bakenen, kan het nuttig zijn dat deciel op zijn beurt in tien gelijke delen of percentielen te splitsen. Die staan dan elk voor 1 % van alle aangiften. Het tweede boekdeel bevat vijf tabellen: Tabel 1 : Tabel 2 : Tabel 3 : Tabel 4 : : verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet (quotient van de totale belasting en van belastbaar netto-inkomen) per arrondissement. Componenten van het gezamenlijk belastbaar inkomen in % van. Aantal aangiften en totaal netto belastbaar inkomen per type aangifte (alleenstaande, echtpaar op hetzelfde adres wonend), per deciel en per gewest. Aantal aangiften en totaal netto belastbaar inkomen per type aangifte, per leeftijdscategorie, per deciel en per gewest. per arrondissement volgens het aantal personen en het type van de aangifte.

9 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet in België, per gewest, per provincie en arrondissement

10 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting Aanslagjaar 2008 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement België: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,4 2, , ,8 7, , ,7 12, , ,4 18, , ,9 20, , ,8 24, , ,6 27, , ,6 29, , ,8 30, , ,0 30, , ,2 31, , ,5 32, , ,9 33, , ,3 34, , ,0 35, , ,3 36, , ,7 34, , ,2 33,50 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,1 1, , ,3 1, , ,7 3, , ,4 9, , ,1 15, , ,9 19, , ,9 23, , ,5 28, , ,7 31, , ,9 32, , ,1 32, , ,4 33, , ,8 34, , ,2 35, , ,8 36, , ,7 37, , ,3 38, , ,3 35, , ,1 35,20 Tabel B 1

11 Aanslagjaar 2008 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Brussel-Hoofdstad: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,1 1, , ,3 1, , ,7 3, , ,4 9, , ,1 15, , ,9 19, , ,9 23, , ,5 28, , ,7 31, , ,9 32, , ,1 32, , ,4 33, , ,8 34, , ,2 35, , ,8 36, , ,7 37, , ,3 38, , ,3 35, , ,1 35,20 Vlaams Gewest: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,6 3, , ,2 9, , ,2 14, , ,6 19, , ,0 21, , ,8 24, , ,3 27, , ,5 29, , ,7 30, , ,9 31, , ,1 32, , ,4 32, , ,8 33, , ,2 34, , ,9 36, , ,1 37, , ,4 35, , ,1 34,10 Tabel B 1

12 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting Aanslagjaar 2008 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Provincie Antwerpen: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,7 3, , ,3 9, , ,1 14, , ,5 18, , ,0 22, , ,8 24, , ,4 27, , ,5 30, , ,7 30, , ,9 31, , ,1 32, , ,4 32, , ,7 33, , ,2 34, , ,8 35, , ,1 37, , ,3 34, , ,8 33,80 Arrondissement Antwerpen: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,6 3, , ,2 9, , ,9 13, , ,2 18, , ,8 21, , ,6 25, , ,5 28, , ,6 30, , ,7 30, , ,9 31, , ,2 32, , ,4 33, , ,8 34, , ,3 34, , ,9 35, , ,2 37, , ,9 34, , ,9 34,00 Tabel B 1

13 Aanslagjaar 2008 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Mechelen: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,7 3, , ,2 9, , ,3 15, , ,6 19, , ,1 22, , ,0 25, , ,5 28, , ,6 30, , ,7 31, , ,9 32, , ,1 32, , ,4 33, , ,8 34, , ,2 35, , ,8 36, , ,0 38, , ,9 37, , ,4 35,10 Arrondissement Turnhout: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,3 1, , ,8 4, , ,4 9, , ,7 14, , ,3 19, , ,6 21, , ,2 23, , ,2 26, , ,5 28, , ,7 29, , ,8 29, , ,1 30, , ,3 31, , ,6 32, , ,0 32, , ,6 34, , ,6 35, , ,3 34, , ,5 32,40 Tabel B 1

14 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting Aanslagjaar 2008 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Provincie Limburg: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,3 1, , ,8 3, , ,4 8, , ,2 12, , ,1 17, , ,5 19, , ,1 22, , ,5 25, , ,5 27, , ,7 27, , ,9 28, , ,2 29, , ,4 30, , ,7 31, , ,1 32, , ,7 33, , ,7 34, , ,1 34, , ,1 31,70 Arrondissement Hasselt: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,3 1, , ,7 3, , ,4 8, , ,1 12, , ,8 18, , ,3 20, , ,1 23, , ,7 26, , ,6 28, , ,7 29, , ,9 30, , ,2 30, , ,4 31, , ,7 32, , ,2 33, , ,8 34, , ,8 36, , ,4 36, , ,6 33,30 Tabel B 1

15 Aanslagjaar 2008 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Maaseik: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,3 1, , ,0 3, , ,6 8, , ,7 12, , ,8 17, , ,9 18, , ,0 19, , ,3 22, , ,5 25, , ,7 25, , ,9 26, , ,1 27, , ,3 28, , ,6 28, , ,0 29, , ,5 31, , ,5 32, , ,3 32, , ,4 29,40 Arrondissement Tongeren: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,3 1, , ,6 2, , ,2 7, , ,8 11, , ,1 17, , ,6 19, , ,1 21, , ,7 24, , ,6 26, , ,7 27, , ,9 27, , ,2 28, , ,5 29, , ,8 30, , ,2 31, , ,7 32, , ,7 33, , ,1 32, , ,5 30,60 Tabel B 1

16 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting Aanslagjaar 2008 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Provincie Oost-Vlaanderen: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,6 3, , ,3 9, , ,4 15, , ,8 19, , ,1 22, , ,1 25, , ,4 28, , ,5 30, , ,7 30, , ,9 31, , ,1 32, , ,4 33, , ,7 33, , ,2 35, , ,8 36, , ,0 37, , ,8 35, , ,1 34,40 Arrondissement Aalst: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,8 3, , ,5 10, , ,9 17, , ,9 20, , ,0 22, , ,0 25, , ,4 28, , ,6 30, , ,7 31, , ,9 31, , ,1 32, , ,4 33, , ,7 34, , ,2 35, , ,9 36, , ,0 37, , ,9 34, , ,4 34,30 Tabel B 1

17 Aanslagjaar 2008 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Dendermonde: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,3 1, , ,7 3, , ,3 9, , ,6 15, , ,0 20, , ,2 22, , ,0 25, , ,2 27, , ,5 29, , ,7 30, , ,9 31, , ,1 32, , ,4 32, , ,7 33, , ,1 34, , ,8 36, , ,0 37, , ,5 35, , ,6 34,10 Arrondissement Eeklo: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,5 2, , ,1 8, , ,1 12, , ,1 18, , ,8 21, , ,9 24, , ,1 26, , ,5 28, , ,7 29, , ,8 29, , ,0 29, , ,2 30, , ,5 31, , ,9 32, , ,4 33, , ,6 36, , ,3 33, , ,2 32,10 Tabel B 1

18 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting Aanslagjaar 2008 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Gent: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,5 2, , ,1 9, , ,2 15, , ,6 20, , ,2 23, , ,1 26, , ,3 28, , ,5 30, , ,7 31, , ,9 32, , ,1 32, , ,4 33, , ,7 34, , ,2 35, , ,8 36, , ,1 38, , ,5 37, , ,9 35,00 Arrondissement Oudenaarde: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,5 2, , ,1 8, , ,5 14, , ,7 18, , ,7 20, , ,8 23, , ,5 26, , ,6 29, , ,8 30, , ,0 31, , ,1 31, , ,4 32, , ,8 33, , ,3 34, , ,9 35, , ,1 37, , ,2 36, , ,0 34,20 Tabel B 1

19 Aanslagjaar 2008 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Sint-Niklaas: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,7 3, , ,3 9, , ,3 14, , ,8 19, , ,0 21, , ,3 25, , ,0 28, , ,6 30, , ,8 30, , ,9 31, , ,2 32, , ,5 33, , ,7 33, , ,2 34, , ,8 35, , ,8 37, , ,0 34, , ,4 33,90 Provincie Vlaams-Brabant: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,7 4, , ,3 11, , ,3 17, , ,3 21, , ,7 23, , ,6 26, , ,3 30, , ,6 32, , ,7 33, , ,9 33, , ,2 34, , ,4 35, , ,8 36, , ,3 37, , ,0 38, , ,2 39, , ,6 35, , ,6 35,80 Tabel B 1

20 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting Aanslagjaar 2008 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Halle-Vilvoorde: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,7 4, , ,3 11, , ,3 17, , ,2 21, , ,6 23, , ,5 26, , ,4 30, , ,6 32, , ,7 33, , ,9 34, , ,2 34, , ,4 35, , ,8 36, , ,3 37, , ,0 38, , ,2 38, , ,6 34, , ,8 35,70 Arrondissement Leuven: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,7 4, , ,2 10, , ,3 17, , ,4 21, , ,9 24, , ,7 27, , ,3 30, , ,6 32, , ,7 33, , ,9 33, , ,1 34, , ,4 34, , ,7 35, , ,2 36, , ,9 38, , ,2 39, , ,5 36, , ,4 36,00 Tabel B 1

21 Aanslagjaar 2008 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Provincie West-Vlaanderen: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,5 2, , ,9 7, , ,9 12, , ,9 18, , ,1 20, , ,8 22, , ,4 25, , ,5 28, , ,7 28, , ,9 29, , ,1 30, , ,4 31, , ,7 32, , ,2 33, , ,8 34, , ,0 36, , ,0 35, , ,3 33,00 Arrondissement Brugge: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,5 2, , ,9 8, , ,8 13, , ,5 18, , ,9 21, , ,8 24, , ,3 27, , ,5 29, , ,7 30, , ,9 30, , ,1 31, , ,4 32, , ,7 33, , ,2 34, , ,8 35, , ,1 37, , ,8 34, , ,1 33,80 Tabel B 1

22 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting Aanslagjaar 2008 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Diksmuide: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,4 1, , ,4 5, , ,3 9, , ,6 17, , ,4 20, , ,7 21, , ,0 24, , ,5 25, , ,8 27, , ,9 27, , ,1 28, , ,4 29, , ,7 29, , ,0 30, , ,7 32, , ,6 34, , ,1 35, , ,9 31,10 Arrondissement Ieper: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,5 1, , ,7 6, , ,8 10, , ,6 18, , ,9 20, , ,9 21, , ,6 24, , ,6 26, , ,7 27, , ,9 27, , ,1 28, , ,3 28, , ,7 30, , ,1 31, , ,7 32, , ,8 35, , ,9 34, , ,8 31,00 Tabel B 1

23 Aanslagjaar 2008 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Kortrijk: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,6 2, , ,2 8, , ,2 13, , ,0 18, , ,8 20, , ,8 23, , ,3 26, , ,5 28, , ,7 29, , ,9 29, , ,1 30, , ,4 31, , ,7 32, , ,2 33, , ,8 35, , ,9 37, , ,6 36, , ,9 33,50 Arrondissement Oostende: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,5 2, , ,8 6, , ,7 11, , ,5 16, , ,4 19, , ,1 22, , ,0 25, , ,6 28, , ,8 28, , ,0 29, , ,2 29, , ,5 30, , ,8 31, , ,3 32, , ,9 34, , ,0 35, , ,8 35, , ,9 32,40 Tabel B 1

24 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting Aanslagjaar 2008 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Roeselare: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,5 2, , ,9 7, , ,1 13, , ,3 19, , ,2 20, , ,3 23, , ,7 25, , ,5 28, , ,7 28, , ,9 29, , ,1 30, , ,3 31, , ,7 32, , ,0 33, , ,6 34, , ,8 36, , ,2 36, , ,8 33,10 Arrondissement Tielt: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,5 2, , ,8 7, , ,5 13, , ,5 19, , ,5 20, , ,3 22, , ,7 25, , ,5 27, , ,7 28, , ,8 28, , ,0 29, , ,3 31, , ,6 31, , ,0 32, , ,6 34, , ,7 36, , ,8 37, , ,0 32,90 Tabel B 1

25 Aanslagjaar 2008 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Arrondissement Veurne: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,4 1, , ,3 5, , ,2 10, , ,7 15, , ,8 17, , ,5 20, , ,4 24, , ,4 27, , ,7 28, , ,8 28, , ,2 29, , ,6 31, , ,8 31, , ,4 32, , ,2 34, , ,9 36, , ,6 32, , ,5 31,80 Waals Gewest: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,2 1, , ,4 1, , ,2 4, , ,4 11, , ,1 16, , ,0 19, , ,9 22, , ,0 25, , ,7 28, , ,8 28, , ,0 29, , ,3 29, , ,6 30, , ,0 31, , ,5 32, , ,1 33, , ,3 34, , ,5 33, , ,8 31,90 Tabel B 1

26 I - Totaal belastbaar netto inkomen en belasting Aanslagjaar 2008 verdeling van belastbaar netto-inkomen, de totale belasting en de gemiddelde aanslagvoet per arrondissement - vervolg Provincie Waals-Brabant: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,1 1, , ,4 2, , ,7 9, , ,6 15, , ,6 19, , ,2 23, , ,4 26, , ,8 30, , ,7 32, , ,8 33, , ,1 34, , ,3 34, , ,6 35, , ,0 36, , ,5 37, , ,2 37, , ,6 38, , ,4 33, , ,3 35,30 Arrondissement Nijvel: Totaal aangiften Totaal belastbaar netto-inkomen Totale belasting Gemiddelde aanslagvoet (in %) Bovengrens Totaal , , , ,1 1, , ,4 2, , ,7 9, , ,6 15, , ,6 19, , ,2 23, , ,4 26, , ,8 30, , ,7 32, , ,8 33, , ,1 34, , ,3 34, , ,6 35, , ,0 36, , ,5 37, , ,2 37, , ,6 38, , ,4 33, , ,3 35,30 Tabel B 1

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Fiscale statistiek van de inkomens

Fiscale statistiek van de inkomens FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Fiscale statistiek van de inkomens Algemene informatie Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke

Nadere informatie

Statistisch Product. Fiscale inkomens. Algemene informatie

Statistisch Product. Fiscale inkomens. Algemene informatie Statistisch Product Fiscale inkomens Algemene informatie Metadata Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen. Deze statistiek wordt per inkomstenjaar opgemaakt.

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen evolking en huishoudens uwelijken en echtscheidingen e Algemene irectie Statistiek en conomische nformatie biedt onpartijdige statistische informatie. e informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2014 (aanslagjaar 2015). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

19.10.2011 Nr 3338 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

19.10.2011 Nr 3338 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 19.10.2011 Nr 3338 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) 2 de trimester 2011 update... 6 Indexcijfers

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Mathematische demografie Sterftetafels

Mathematische demografie Sterftetafels Mathematische mografie Sterftetafels Publicatieco: S230.A2N/2008 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform wet verspreid,

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen evolking en huishoudens uwelijken en echtscheidingen e Algemene irectie Statistiek en conomische nformatie biedt onpartijdige statistische informatie. e informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Februari

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Februari 17.03.2010 Nr 3275 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Februari 2010... 6 II. DIENSTEN, HANDEL EN

Nadere informatie

VR DOC.1224/2

VR DOC.1224/2 VR 2016 1811 DOC.1224/2 Ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Nadere informatie

verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden

verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden www.stadsmonitor.be ANTWERPEN WAARNEMINGEN OPPERVLAKTE Eenheid 2014 km 2 204,5 BEVOLKING Eenheid 1990 2000 2010 2014 Totaal aantal 470.349 446.525

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Waterdistributie Juni

Waterdistributie Juni 03.09.2008 Nr 3216 I. SAMENLEVING Levensstandaard Indexen van de uurlonen Juli 2008... 5 II. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 9 III. INDUSTRIE

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kerncijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest I. Algemeen Uw gewest beslaat 161 km² en telt 1.018.804 inwoners. Dat komt overeen met een bevolkingsdichtheid van 6.312 inwoners/km². In de ranglijst

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli 19.09.2008 Nr 3218 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Waterdistributie

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De economische activiteit van lead en middle firms in de Vlaamse dienstensector

De economische activiteit van lead en middle firms in de Vlaamse dienstensector Steunpunt Ondernemen & Regionale Economie STORE Naamsestraat 61/3550 www.steunpuntore.be B-3000 Leuven, Belgium ore@econ.kuleuven.be Beleidsrapport STORE-B-15-005 De economische activiteit van lead en

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren Tabak November december

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren Tabak November december 20.01.2010 Nr 3267 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Tabak November december 2009... 8 III.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2014 17.684 euro Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2015 Het netto belastbare inkomen van de Belg

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren Tabak September

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren Tabak September 15.10.2009 Nr 3260 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Tabak September 2009... 9 III. DIENSTEN,

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Nr 3262 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3262 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 04.11.2009 Nr 3262 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexen van de nieuwe orders Augustus 2009... 6 Indexcijfers van de consumptieprijzen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Uw gemeente in cijfers: Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) Uw gemeente in cijfers: Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) Inleiding Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) : Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams

Nadere informatie

voorgesteld na indiening van het verslag

voorgesteld na indiening van het verslag ingediend op 898 (2016-2017) Nr. 3 23 november 2016 (2016-2017) Amendementen voorgesteld op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de

Nadere informatie

VERSO- Cahier 3/ 2015 Arbeidsplaatsen in de social profit

VERSO- Cahier 3/ 2015 Arbeidsplaatsen in de social profit VERSO- Cahier 3/ 2015 Arbeidsplaatsen in de social profit Een beschrijvende analyse van de werkgelegenheid in de social profit in Vlaanderen Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 2 januari 2013

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 2 januari 2013 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 2 januari 2013 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen MZG 2011 in beeld Pathologienatlas Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen I. Algemeen gedeelte MZG 2011 in beeld Inhoudsopgave Methodologie en Bevolking per arrondissement

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR NAJAAR 2002 Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Nieuwpoort

Uw gemeente in cijfers: Nieuwpoort Inleiding Nieuwpoort : Nieuwpoort is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Koksijde, Middelkerke en Veurne. Nieuwpoort heeft

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2010

VASTGOEDPRIJZEN 2010 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN

AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Dienststempel AANGIFTE IN DE BELASTING OP DE SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN Gemeente van aanslag: Volgnummer:. Aanslagjaar: Naam, voornamen en adres van de aangever Aard der

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Weekdagen. Art Art 250 Acc 50 Acc 100 Acc 150 Acc 2 Acc 3 Ap 50 Ap 100 Ap 200 Ap 400

Weekdagen. Art Art 250 Acc 50 Acc 100 Acc 150 Acc 2 Acc 3 Ap 50 Ap 100 Ap 200 Ap 400 Nationale tarieven 2016 Art 1 000 Art 250 50 2 3 Ap 50 Ap Ap Ap 400 Width x heigth in mm 255 x 385 142 x 255 x 50 255 x 255 x 94 x 385 142 x 385 45 x 50 94 x 50 94 x 191 x Width in columns 5 col 3 col

Nadere informatie

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016

Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Monitoring verhuisbewegingen erkend vluchtelingen oktober 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 05 oktober

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Houthulst

Uw gemeente in cijfers: Houthulst Inleiding Houthulst : Houthulst is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Staden.

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

THEMA V.1. Prostatectomie

THEMA V.1. Prostatectomie THEMA V.1. Prostatectomie Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kruishoutem

Uw gemeente in cijfers: Kruishoutem Inleiding Kruishoutem : Kruishoutem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Deinze, Nazareth, Oudenaarde, Waregem, Wortegem-Petegem,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden.

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden. Vraag nr. 22 van 22 oktober 1999 van de heer CARL DECALUWE Sociale huursector Huurachterstallen 1. Kan de minister mij, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 157 van 30 mei 1997 ( B u l - letin

Nadere informatie

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%)

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%) De bouwsector en het BBP % Vorming van het BBP door de bouw (miljard in vaste prijzen van ) 18 16 14 12 8 6 13, 12,84 13,38 13,17 13,8 14,53 14,67 14,59 14,75 5,4% 5,2% 5,2% 5,1% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,%

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier

Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen. Bruno Coulembier Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen Bruno Coulembier SBB Kortrijk Verloop van de sessie Fiscaliteit voor medische en paramedische beroepen De fiscus, een octopus Fiscale verplichtingen voor

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 05.08.2008 Nr 3214 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA...... 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2003... 4 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 8 3..2 Aantal geregistreerde personen

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen Bevolking en huishoudens Huwelijken en echtscheidingen Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MEI 2011 F.10.0050.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0050.N W. H., eiser, met als raadsman mr. Michel Maus, advocaat bij de balie te Brugge, met kantoor te 8000 Brugge, Leopold II-laan

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie