Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen"

Transcriptie

1 Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen

2 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens voor het Rijk, de gewesten, de provincies en de arrondissementen over de periode /2007. Cijfermateriaal voor de Duitstalige Gemeenschap is opgenomen in afzonderlijke tabellen. Wat het Rijk betreft, stemmen de resultaten overeen met de september ramingen uit de INR -publicatie Nationale Rekeningen, Deel 2: Gedetailleerde rekeningen en tabellen, De regionale verdeling is gebaseerd op methodes, definities en nomenclaturen die voor alle lidstaten van de Europese Unie zijn geharmoniseerd. Het referentiekader is het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 1995) zoals opgenomen in de EG -verordening nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een beknopte bespreking van de resultaten. Het tweede deel presenteert de statistische tabellen. Alle berekeningen werden afgesloten op 17 maart Toelichtingen van conceptuele en methodologische aard evenals meer gedetailleerde tabellen vanaf 1995 bevinden zich op de website van de Nationale bank van België. EInstituut voor de nationale rekeningen, Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet--commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding. ISSN (print) ISSN X (online)

3 Woord vooraf Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de regionale rekeningen voor de periode volgens de ESR methodologie. De regionale rekeningen behelzen enerzijds de aggregaten per bedrijfstak en anderzijds de inkomensrekeningen van de huishoudens en dit telkens voor de gewesten, de provincies en de arrondissementen. De aggregaten per bedrijfstak, regionaal verdeeld op grond van de vestigingsplaats van de productie--eenheid, omvatten de bruto toegevoegde waarde tegen lopende prijzen en in volume, de beloning van werknemers, het aantal werkzame personen en de bruto--investeringen in vaste activa. Voor het jaar 2007 zijn enkel de bruto toegevoegde waarde, het aantal werknemers en het aantal zelfstandigen regionaal verdeeld. Dit gebeurde aan de hand van een voorlopige methode waardoor de resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Bij de inkomensrekeningen van de huishoudens komen de diverse bestanddelen van de rekening voor bestemming van de primaire inkomens en van de secundaire inkomensverdelingsrekening aan bod. Hier verloopt de regionale verdeling op basis van de woonplaats van de huishoudens. Midden december 2008 werd een deel van de aggregaten per bedrijfstak -- telkens tegen lopende prijzen -- voor de periode reeds ter beschikking gesteld via de gegevensbank Belgostat online van de Nationale Bank van België (NBB). Op 30 maart 2009 werden de ontbrekende variabelen en het jaar 2007 toegevoegd. De regionale verdeling van de toegevoegde waarde tegen lopende prijzen voor het jaar 2006 werd gewijzigd t.o.v. de decemberpublicatie. 3

4 Het aantal tabellen opgenomen in de papieren publicatie werd beperkt. Op Belgostat blijven alle tabellen bestaan volgens hun geijkte detail. Binnen de rekening van de huishoudens werden bepaalde transacties uitgebreid om tegemoet te komen aan de vraag naar meer gedetailleerd onderzoek. De Raad van het INR heeft de regionale rekeningen goedgekeurd en het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen, van zijn kant, heeft een positief advies verstrekt. De voorzitter van de Raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen Lambert Verjus Brussel, maart

5 Inhoudstafel Woord vooraf 3 Inhoudstafel 5 Commentaar 9 1. Verschilpunten t.o.v. de vorige publicatie van de regionale rekeningen Gebruik RSZ--vestigingenbestand Overige wijzigingen t.o.v. de versie van maart Wijzigingen aan het publicatiedetail Rekening gezinnen Papieren publicatie Beknopte bespreking van de resultaten Herziening van de regionale resultaten voor 2006, gepubliceerd midden december Aggregaten per bedrijfstak verdeeld naar werkplaats Inkomensrekeningen van de huishoudens verdeeld naar woonplaats 15 Tabellen 17 Inleidende beschouwingen Algemeen overzicht Samenvattende tabel met de aggregaten en saldi per geografisch gebied Absolute cijfers Aandeel per geografische eenheid Absolute cijfers Aandeel per geografische eenheid Absolute cijfers Aandeel per geografische eenheid Absolute cijfers Aandeel per geografische eenheid Bruto binnenlands product Bruto binnenlands product, tegen lopende prijzen -- absolute cijfers Bruto binnenlands product per inwoner, tegen lopende prijzen - absolute cijfers Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen - totale economie (S.1) - Absolute cijfers Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, in kettingeuro s (referentiejaar 2006) Absolute cijfers Ontwikkeling t.o.v. het voorgaande jaar Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen per inwoner, tegen lopende prijzen -- absolute cijfers 39 5

6 3.4 Economische structuur van de gewesten op grond van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen - resultaten per NUTS 1 - A Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Absolute cijfers Vlaams Gewest - Absolute cijfers Waals Gewest - Absolute cijfers Extraregionaal gebied - Absolute cijfers Het Rijk - Absolute cijfers Beloning van werknemers Beloning van werknemers, tegen lopende prijzen, totale economie (S.1) - Absolute cijfers Beloning van werknemers, tegen lopende prijzen - resultaten per Nuts 1 - A Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Absolute cijfers Vlaams Gewest - Absolute cijfers Waals Gewest - Absolute cijfers Extraregionaal gebied - Absolute cijfers Het Rijk - Absolute cijfers Totaal aantal werkzame personen Totaal aantal werkzame personen, totale economie (S.1) - Absolute cijfers Totaal aantal werkzame personen - Resultaten per NUTS 1-A Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Absolute cijfers Vlaams Gewest - Absolute cijfers Waals Gewest - Absolute cijfers Extraregionaal gebied - Absolute cijfers Het Rijk - Absolute cijfers Aantal werknemers Aantal werknemers - totale economie (S.1) - Absolute cijfers Aantal werknemers - Resultaten per NUTS 1 - A Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Absolute cijfers Vlaams Gewest - Absolute cijfers Waals Gewest - Absolute cijfers Extraregionaal gebied - Absolute cijfers Het Rijk - Absolute cijfers Aantal zelfstandigen Aantal zelfstandigen, totale economie (S.1) - Absolute cijfers Aantal zelfstandigen - Resultaten per NUTS 1 - A Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Absolute cijfers Vlaams Gewest - Absolute cijfers Waals Gewest - Absolute cijfers Het Rijk - Absolute cijfers Bruto--investeringen in vaste activa Bruto-investeringen in vaste activa, tegen lopende prijzen, totale economie (S.1) - Absolute cijfers Bruto-investeringen in vaste activa, tegen lopende prijzen - resultaten per nuts 1 - A Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Absolute cijfers Vlaams Gewest - Absolute cijfers Waals Gewest - Absolute cijfers Extraregionaal gebied - Absolute cijfers het Rijk - Absolute cijfers Economische kerncijfers voor de Duitstalige gemeenschap Economische kerncijfers voor de Duitstalige Gemeenschap -- Absolute cijfers 114 6

7 10. Inkomensrekeningen van de huishoudens -- Globale resultaten per geografische eenheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest -- Absolute cijfers Vlaams Gewest -- Absolute cijfers Waals Gewest -- Absolute cijfers Extraregionaal gebied -- Absolute cijfers Het Rijk -- Absolute cijfers Inkomensrekeningen van de huishoudens -- Rekening voor bestemming van primaire inkomens Absolute cijfers Absolute cijfers Absolute cijfers Inkomensrekeningen van de huishoudens -- Secundaire inkomensverdelingsrekening Absolute cijfers Absolute cijfers Absolute cijfers Inkomensrekeningen van de huishoudens -- Beschikbaar inkomen per inwoner Beschikbaar inkomen per inwoner -- Absolute cijfers Inkomensrekeningen van de huishoudens -- Duitstalige gemeenschap Duitstalige Gemeenschap -- Absolute cijfers Bijlagen Gemiddelde bevolking per gewest, provincie en arrondissement Activiteitennomenclaturen A3, A6, A17, A31, A60, SUT EN NACE--BEL 145 Publicaties van het INR en contactpersonen 159 Algemene opmerkingen 163 Conventionele tekens 165 Lijst van afkortingen 167 7

8

9 Commentaar 1. Verschilpunten t.o.v. de vorige publicatie van de regionale rekeningen De in maart 2008 gepubliceerde regionale rekeningen werden aangepast aan de resultaten van de nationale rekeningen van september In deze versie werden er geen methodologische aanpassingen doorgevoerd. In dit hoofdstuk wordt vooreerst dieper ingegaan op het gebruik van het RSZ--vestigingenbestand, om daarna een overzicht te geven van de overige, vooral cijfermatige wijzigingen t.o.v. de vorige versie van de regionale rekeningen. In een laatste punt wordt meer uitleg verschaft over het publicatiedetail van de Belgische regionale rekeningen. 1.1 Gebruik RSZ--vestigingenbestand Als basisstelregel bij de regionale verdeling van de aggregaten per bedrijfstak geldt dat ze toegerekend worden aan het geografische gebied waar de productie--eenheid gevestigd is. De basiseenheid binnen de Belgische nationale en regionale rekeningen is de onderneming. Voor ondernemingen die niet uit meerdere vestigingen bestaan of waarvan alle vestigingen in hetzelfde arrondissement vallen, is de toewijzing eenvoudig. Voor ondernemingen die vestigingen hebben die in verschillende arrondissementen vallen, moet een verdeelsleutel gebruikt worden om de ondernemingsgegevens uit te splitsen over de diverse arrondissementen. In België is er op het niveau van de vestigingen enkel informatie beschikbaar over het aantal jobs per vestiging volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (het RSZ--vestigingenbestand). Tot en met de vorige versie van de regionale rekeningen was die informatie niet beschikbaar voor het laatste referentiejaar en werden dus de gegevens voor het daaraan voorafgaande jaar gebruikt. Nu is die informatie wel tijdig beschikbaar. Dit betekent dat bij de toepassing van de voorlopige methode om de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid te ramen, gebruik kan worden gemaakt van het vestigingenbestand van het betreffende jaar, in casu het jaar Op die manier wordt voor de raming van de cijfers voor het laatste jaar reeds rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de verdeling van het aantal jobs per vestiging binnen een individuele multi--arrondissementele onderneming. 1.2 Overige wijzigingen t.o.v. de versie van maart 2008 De in maart 2008 gepubliceerde regionale rekeningen werden aangepast aan de nieuwe resultaten van de nationale rekeningen van september 2008 en aangevuld met een supplementair jaar. Wijzigingen aan de cijfers voor de jaren tot en met 2005 vinden vooral hun oorsprong in wijzigingen aan de nationaal te verdelen bedragen die meestal voortvloeien uit het beschikbaar komen van meer definitieve gegevens (courante revisies). Bij de regionale verdeling van de aggregaten per bedrijfstak werden deze keer ook de verdeelsleutels van een aantal financiële instellingen gewijzigd vanaf Er werden tevens vanaf 2004 een aantal bijschattingen doorgevoerd aan de gegevens afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Provinciale en Lokale Overheden (RSZPPO) om non--respons op te vangen (vooral m.b.t. de politiezones in West--Vlaanderen). Vanaf 1 januari 2005 werd de NMBS juridisch gesplitst in drie afzonderlijke eenheden. 1. Zie de INR -publicatie Nationale Rekeningen, Deel 2, Gedetailleerde rekeningen en tabellen

10 Vanaf deze versie van de regionale rekeningen werd voor elke eenheid een afzonderlijke verdeelsleutel toegepast (het aantal jobs per arrondissement per eenheid afkomstig van de NMBS zelf). Bij de regionale verdeling van de rekening gezinnen werd de verdeelsleutel m.b.t. de betaalde belastingen aangepast. Die is immers gebaseerd op fiscale informatie die pas na drie jaar beschikbaar komt. De iets grotere verschillen voor het jaar 2006 voor de variabelen toegevoegde waarde, aantal loontrekkenden en aantal zelfstandigen spruiten voort uit de overgang van de voorlopige naar de definitieve methode en dit zowel op nationaal als regionaal vlak. Concreet betekent dit dat in de vorige versie voor de raming van de aggregaten voor 2006 gebruik gemaakt werd van indicatoren, van het repertorium van productie--eenheden van 2005 en van het RSZ--vestigingenbestand van Als indicator voor de toegevoegde waarde werd de ontwikkeling in de RSZ--loonmassa en in de toegevoegde waarde volgens de BTW (voor de sector van de huishoudens) gebruikt. Voor het aantal loontrekkenden werd een beroep gedaan op de evolutie van het aantal personen in hoofdberoep volgens de RSZ. In de huidige versie van de regionale rekeningen werden die variabelen -- net zoals de andere -- voor het jaar 2006 geraamd op basis van het repertorium voor 2006, het vestigingenbestand voor het vierde kwartaal van 2006 en al het gedetailleerde bronnenmateriaal, dat normaal gebruikt wordt bij de definitieve methode. 1.3 Wijzigingen aan het publicatiedetail Vanaf deze versie van de regionale rekeningen worden een aantal transactiecodes binnen de rekening van de gezinnen verder gedetailleerd. De resultaten van de regionale rekeningen worden steeds gepubliceerd via de gegevensbank Belgostat online van de NBB en op papier, doch voortaan wordt het aantal tabellen in de papieren publicatie beperkt Rekening gezinnen In de primaire inkomensrekening wordt de beloning van werknemers (D.1) verder opgesplitst naar lonen (D.11), werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers (D.121) en toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers (D.122). Bij de bestedingen van de secundaire inkomensverdelingsrekening worden de sociale premies (D.61) opgedeeld in werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers, werknemers en zelfstandigen (D.611) en toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers (D.612). Aan de middelenzijde van de secundaire inkomensverdelingsrekening worden de sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura) (D.62) verder gedetailleerd naar wettelijke uitkeringen sociale verzekering in geld (D.621), particuliere sociale verzekering met fondsvorming (D.622), uitkeringen sociale verzekering rechtstreeks door werkgevers (D.623) en uitkeringen sociale verzekering in geld (D.624). In de wettelijke uitkeringen sociale verzekering in geld (D.621) zijn de pensioenen (aan loontrekkenden en zelfstandigen) opgenomen, evenals de werkloosheidsvergoedingen, de ziekte-- en invaliditeitsuitkeringen en de gezinsbijslagen. De particuliere sociale verzekering met fondsvorming (D.622) omvat uitkeringen ingevolge verzekeringen bij instellingen voor particuliere verzekeringsregelingen met fondsvorming. Die uitkeringen hebben betrekking op uitbetalingen in het kader van groepsverzekeringen en pensioenspaarfondsen en op risico s gedekt door arbeidsongevallen-- en hospitalisatieverzekeringen. De uitkeringen sociale verzekering rechtstreeks door werkgevers (D.623) worden betaald in het kader van sociale--verzekeringsregelingen zonder fondsvorming. Het gaat, enerzijds, om de doorbetaling van het loon ingeval van ziekte, ongeval, zwangerschap, enz. en, anderzijds, om de ambtenarenpensioenen betaald door de overheid. De uitkeringen sociale voorziening in geld (D.624) betreffen tegemoetkomingen buiten het kader van sociale--zekerheidsregelingen. Het gaat voornamelijk om uitkeringen in verband met leefloon, oorlogspensioenen, toelagen aan gehandicapten en gewaarborgd inkomen voor bejaarden Papieren publicatie De bestaande publicaties van de regionale rekeningen zijn relatief volumineus. Vanaf nu zullen de erin opgenomen tabellen worden beperkt. Enkel voor de jaren waarvoor normaal de resultaten gewijzigd worden t.o.v. een vorige versie (d.i. 4 jaren voor de aggregaten per bedrijfstak en 3 jaren voor de rekening gezinnen), worden nog 10

11 synthesetabellen (absolute cijfers en aandelen) opgenomen voor alle NUTS--gebieden (rijk, gewesten, provincies, arrondissementen). Daarnaast worden per gewest gedetailleerde tabellen opgenomen naar bedrijfstak (A60--niveau) voor de aggregaten en naar transactiecode voor de rekening gezinnen (enkel nog absolute cijfers). De tabellen voor de Duitstalige Gemeenschap worden behouden. Alle andere tabellen worden niet meer opgenomen in de papieren publicatie. Uiteraard worden op de website van de NBB verder alle tabellen gepubliceerd volgens hun geijkte detailniveau, rekening houdend met de in vorig punt behandelde uitbreiding voor de rekening gezinnen. 2. Beknopte bespreking van de resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd m.b.t., enerzijds, de aggregaten per bedrijfstak verdeeld naar werkplaats en, anderzijds, de inkomensrekeningen van de huishoudens verdeeld naar woonplaats. Die worden echter voorafgegaan door een korte bespreking van de uitzonderlijke herziening van de regionale verdeling van de toegevoegde waarde voor het jaar 2006 zoals online gepubliceerd in december De resultaten zijn coherent met de nationale rekeningen van september Voor de toegevoegde waarde, het aantal loontrekkenden en het aantal zelfstandigen zijn cijfers beschikbaar tot en met De resultaten t.e.m zijn opgesteld volgens de definitieve methode, terwijl die m.b.t in zowel de nationale als regionale rekeningen -- bekomen werden door toepassing van de voorlopige methode. Concreet betekent dit dat voor de raming voor 2007 gebruik gemaakt werd van indicatoren, van het repertorium van productie--eenheden voor 2006 en van het aantal jobs volgens het vestigingenbestand van de RSZ voor het vierde kwartaal van Het was de eerste keer dat het RSZ--vestigingenbestand voor het laatste geraamde jaar, in casu 2007, beschikbaar is. Als indicator voor de raming van de toegevoegde waarde werd de ontwikkeling in de RSZ--loonmassa en in de toegevoegde waarde volgens de BTW (voor de sector van de huishoudens) gebruikt. Voor het aantal loontrekkenden werd een beroep gedaan op de evolutie van het aantal personen in hoofdberoep volgens de RSZ. De BTW-- en RSVZ--gegevens die aan de basis liggen van de raming van het aantal zelfstandigen waren wel beschikbaar voor 2007, maar werden gekoppeld aan de classificaties van het repertorium m.b.t Voor de beloning van werknemers, de bruto--investeringen in vaste activa en alle variabelen van de inkomensrekeningen van de huishoudens zijn de resultaten beschikbaar tot en met 2006 volgens de definitieve methode. 2.1 Herziening van de regionale resultaten voor 2006, gepubliceerd in december 2008 Uitzonderlijk wordt de regionale verdeling van de toegevoegde waarde voor 2006, zoals gepubliceerd op 19 december 2008, herzien in de maart versie van de regionale rekeningen. Sedert de publicatie midden december 2008 werd duidelijk dat bij de overgang van de jaarrekeningen van de ondernemingen naar de concepten van de nationale rekeningen een aanpassing zal moeten worden doorgevoerd voor alvast twee grote ondernemingen uit de auto--industrie en de chemische nijverheid. Voor 2006 hebben beide ondernemingen grote bedragen opgenomen in de rubriek andere bedrijfsopbrengsten. Die bedragen worden in de nationale rekeningen opgenomen als productie. Na een meer gedetailleerde analyse bleek dat die bedragen betrekking hadden op betalingen van herstructureringskosten door de groepsentiteiten die in de nationale rekeningen opgenomen zullen worden als inkomenstransferten en niet als productie. Conform de normale revisieprocedure zullen de resultaten van de nationale rekeningen van september 2009 in die zin verbeterd worden, samen met nog andere courante aanpassingen. Die aanpassing zal echter wel een niet te verwaarlozen impact hebben op de regionale verdeling per arrondissement, provincie en zelfs gewest en dus ook op de regionale economische groeivoeten. De bestaande nationale cijfers, inclusief bedrijfstakverdeling, worden bekomen via een stevig onderbouwde en evenwichtige ramingsmethode. Bij de geografische verdeling wordt evenwel nu reeds rekening gehouden met de 11

12 recent beschikbaar gekomen nieuwe informatie, waarbij het verschil tussen het oude en het nieuwe cijfer uitgevlakt wordt over alle arrondissementen. Aldus wordt in de regionale rekeningen de prioriteit gelegd bij de kwaliteit van de geografische uitsplitsing van de totale toegevoegde waarde over de arrondissementen, de provincies en de gewesten. Die benadering heeft het nadeel dat om de totalen uit de nationale rekeningen per bedrijfstak te kunnen respecteren het verschil tussen het oude en het nieuwe cijfer ook geïmputeerd dient te worden op een bedrijfstak. Hierbij werd gekozen voor de bedrijfstak overige diensten aan ondernemingen en dit omwille van het heterogene karakter van deze bedrijfstak, de omvang ervan en de grootteorde van de groei binnen deze bedrijfstak (een neerwaartse of opwaartse correctie wijzigt geenszins de globale economische vaststelling, m.n. die van een aanhoudende groei). In ieder geval moeten de regionale cijfers m.b.t. de toegevoegde waarde voor de drie bedrijfstakken in kwestie -- de auto--industrie, de chemische nijverheid en de overige diensten aan ondernemingen -- in deze versie van de regionale rekeningen met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. 2.2 Aggregaten per bedrijfstak verdeeld naar werkplaats In 2006 werd op het niveau van het Rijk een bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen, ten bedrage van 283,1 mld. euro gerealiseerd. Hiervan werd 19,0 pct. tot stand gebracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 57,5 pct. in het Vlaamse Gewest en 23,4 pct. in het Waalse Gewest. De aandelen per gewest in de totale toegevoegde waarde bleven in vergelijking tot de vorige jaren relatief stabiel. De economische groei in 2006 bedroeg 3,5 pct. in Brussel, 3,0 pct. in Vlaanderen en 2,1 pct. in Wallonië. Op het niveau van het Rijk bedroeg de groei 2,9 pct. T.o.v tekenden alle drie de gewesten een groeiversnelling op. In Brussel droegen de bedrijfstakken financiële instellingen, exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening en productie en distributie van elektriciteit, gas en water het sterkst bij tot de globale groei. In beide andere gewesten waren dit, naast de bedrijfstak exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening in Vlaanderen de bouwnijverheid en in Wallonië de industrie en de bouwnijverheid. In 2007 nam de economische groei het sterkst toe in Vlaanderen (+3,6 pct.), gevolgd door Wallonië (+1,6 pct.) en Brussel (+1,1 pct.). Op het niveau van het Rijk bedroeg de groei 2,7 pct. T.o.v kon enkel Vlaanderen een groeiversnelling optekenen. Vooral de bedrijfstakken handel en vervaardiging van producten in metaal zetten in Vlaanderen een sterkere prestatie neer dan in beide andere gewesten. In Wallonië werd de groei negatief beïnvloed door de slechte prestaties binnen de chemische nijverheid. De loontrekkende werkgelegenheid nam in 2006 in Vlaanderen toe met bijna personen, zijnde 2,1 pct. en in Wallonië met ruim personen, of 1,6 pct. In Brussel daarentegen daalde het aantal loontrekkenden met iets meer dan personen, wat neerkwam op --1,0 pct. Globaal nam het aantal werknemers in België toe met 1,4 pct. In Vlaanderen droegen vooral de bedrijfstakken exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening en groot-- en kleinhandel, reparaties van auto s en motorvoertuigen en consumentenartikelen bij tot de toename van het aantal loontrekkenden (respectievelijk voor 0,9 pct.punt en 0,3 pct.punt). Nagenoeg 87 pct. van de bijkomende arbeidsplaatsen werd gecreëerd in de privé--sector. In Wallonië was het eveneens vooral de bedrijfstak exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening die het sterkst bijdroeg tot de groei met een bijdrage van 0,7 pct.punt. Daarna volgden de bedrijfstakken bouwnijverheid en openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen met elk een bijdrage van 0,3 pct.punt. In Wallonië was de overheid verantwoordelijk voor bijna 25 pct. van de bijkomende tewerkgestelde personen, wat hoger lag dan in Vlaanderen. In Brussel vertoonden heel wat bedrijfstakken een daling van de loontrekkende werkgelegenheid. Ruim 30 pct. van de totale daling vond plaats in de overheidssector en dan vooral bij de federale overheid (bij de gewesten en gemeenschappen en de lokale overheden nam het aantal werknemers lichtjes toe). Binnen de privésector waren het vooral de bedrijfstakken vervoer, opslag en communicatie en financiële instellingen waar het aantal loontrekkenden in 2006 sterk afnam. Het aantal werknemers in de bedrijfstak exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening in Brussel bleef quasi stabiel in 2006, terwijl het aantal loontrekkenden in die bedrijfstak in beide andere gewesten sterk groeide. 12

13 TABEL 1 AGGREGATEN PER BEDRIJFSTAK - AANDELEN EN GROEI PER GEWEST In absolute cijfers (mln. euro's of aantal personen) Aandeel van elk gewest in het Rijk (pct.) Veranderingspercentages t.o.v. het vorige jaar (v) Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen Brussels Hoofdst. Gewest ,6 19,0 4,7 4,4 3,9 Vlaams Gewest ,1 57,5 4,1 5,7 6,0 Waals Gewest ,9 23,4 4,6 4,9 4,5 Extraregionaal gebied 150,2 0,1-19,7-2,0 1,0 Het Rijk ,8 100,0 4,3 5,3 5,2 Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen,in kettingeuro's (referentiejaar 2006) Brussels Hoofdst. Gewest ,6 19,0 2,4 3,5 1,1 Vlaams Gewest ,1 57,5 1,8 3,0 3,6 Waals Gewest ,9 23,4 1,7 2,1 1,6 Extraregionaal gebied 150,2 0,1-16,7-7,5-3,9 Het Rijk ,8 100,0 1,9 2,9 2,7 Aantal werknemers Brussels Hoofdst. Gewest ,5 0,7-1,0 1,2 Vlaams Gewest ,1 1,4 2,1 2,2 Waals Gewest ,3 1,7 1,6 1,9 Extraregionaal gebied ,1-16,7-8,1-3,5 Het Rijk ,0 1,3 1,4 1,9 Aantal zelfstandigen Brussels Hoofdst. Gewest ,7 2,1 1,7 4,3 Vlaams Gewest ,7 1,1 1,5 0,9 Waals Gewest ,6 0,9 0,0 0,7 Extraregionaal gebied Het Rijk ,0 1,1 1,1 1,1 Beloning van werknemers Brussels Hoofdst. Gewest ,9 19,6 4,4 2,0 n.b. Vlaams Gewest ,7 56,4 3,0 5,7 n.b. Waals Gewest ,4 23,9 3,7 5,1 n.b. Extraregionaal gebied 140,3 0,1-19,3-1,8 n.b. Het Rijk ,3 100,0 3,4 4,8 n.b. Bruto-investeringen in vaste activa Brussels Hoofdst. Gewest ,7 15,7 4,6 12,6 n.b. Vlaams Gewest ,2 62,3 9,3 7,4 n.b. Waals Gewest ,1 21,9 8,5 9,5 n.b. Extraregionaal gebied 13,0 0,0 19,8-17,2 n.b. Het Rijk ,0 100,0 8,4 8,6 n.b. Volgens de eerste voorlopige ramingen voor 2007 zwengelde de arbeidsmarkt in alle drie de gewesten aan. De loontrekkende werkgelegenheid nam in Vlaanderen toe met personen, of +2,2 pct. en lag daarmee op quasi hetzelfde groeiniveau als in Voor Wallonië kwam de groei in 2007 uit op 1,9 pct. (of bijna personen) en lag iets hoger dan het vorige jaar. In Brussel herpakte de arbeidsmarkt zich met een toename van bijna personen, zijnde +1,2 pct. In alle drie de gewesten nam het aantal loontrekkenden het sterkst toe in de bedrijfstak exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening. In de industrie daalde de loontrekkende werkgelegenheid in alle drie de gewesten. In Brussel was dit vooral toe te schrijven aan de auto--industrie en in Wallonië aan de chemische nijverheid. In Vlaanderen kwam de daling vooral op rekening 13

14 van de chemische nijverheid, de vervaardiging van elektrische en optische apparaten en instrumenten en de textielnijverheid. In 2006 nam het aantal zelfstandigen in Brussel toe met bijna personen, zijnde 1,7 pct. en in Vlaanderen met personen, of 1,5 pct. In Wallonië daarentegen bleef het aantal zelfstandigen op hetzelfde niveau als in In Brussel werd de groei vooral gedragen door de bedrijfstakken exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening ( personen) en bouwnijverheid (+500 personen). De toename in die bedrijfstakken werd echter sterk getemperd door een daling van de zelfstandige werkgelegenheid in de bedrijfstakken handel, hotels, vervoer en communicatie (--600 personen). In Vlaanderen nam het aantal zelfstandigen vooral toe in de bedrijfstakken exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening ( personen) en overige gemeenschapsvoorzieningen en sociaal--culturele en persoonlijke diensten ( personen). De bouwnijverheid kende een toename van bijna zelfstandigen. Maar ook hier werd die groei sterk teruggeschroefd door de daling in de bedrijfstakken handel en hotels en restaurants, die samen zo n zelfstandigen verloren in Vlaanderen. In Wallonië is het eveneens de bedrijfstak exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening die de sterkste toename van het aantal zelfstandigen optekende ( personen). Die stijging werd echter volledig tenietgedaan door de daling in de handel. Volgens de eerste voorlopige ramingen nam het aantal zelfstandigen in 2007 in Brussel heel wat forser toe dan in beide andere gewesten, nl. met 4,3 pct. (zijnde personen) t.o. 0,9 pct. (of bijna personen) in Vlaanderen en 0,7 pct. (of personen) in Wallonië. Brussel maakte het verschil met beide andere gewesten vooral door de veel sterkere groeibijdrage van de bedrijfstakken exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening -- meer specifiek bij de adviesbureaus m.b.t. bedrijfsvoering en beheer -- en bouwnijverheid. In 2006 nam de beloning van werknemers in Brussel toe met 2,0 pct., in Wallonië met 5,1 pct. en in Vlaanderen met 5,7 pct. Globaal steeg de beloning van werknemers, tegen lopende prijzen, in België met 4,8 pct. Die resultaten liggen in de lijn van de evolutie van het aantal loontrekkenden, dat in 2006 daalde in Brussel, terwijl beide andere gewesten een toename van de loontrekkende werkgelegenheid optekenden. De minder snelle groei van de lonen in Brussel was te wijten aan een daling in absolute termen van de loonmassa in onder meer de bedrijfstakken industrie, productie en distributie van elektriciteit, gas en water, openbaar bestuur en vervoer en communicatie en een minder snelle groei in quasi alle andere bedrijfstakken. De bedrijfstakken exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening en groot-- en kleinhandel, reparatie van auto s, motorrijwielen en consumentenartikelen droegen in Vlaanderen in sterkere mate bij tot de groei van de lonen dan in Wallonië. De beloning van werknemers steeg in Brussel minder sterk dan de toegevoegde waarde tegen lopende prijzen, terwijl de groei ervan in Wallonië iets hoger uitkwam dan de toename van de toegevoegde waarde. In Vlaanderen namen beide aggregaten in dezelfde mate toe. De bruto -investeringen in vaste activa namen in 2006 in Brussel toe met 12,6 pct., in Wallonië met 9,5 pct. en in Vlaanderen met 7,4 pct. Globaal stegen de investeringen, tegen lopende prijzen, in België met 8,6 pct. In Brussel droegen vooral de bedrijfstakken financiële instellingen en exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening bij tot de sterke toename van de investeringen. In Wallonië werd de groei van de investeringen vooral gedragen door de bedrijfstakken exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening -- meer specifiek de investeringen in woongebouwen -- en vervoer, opslag en communicatie. In Vlaanderen was er naast de bedrijfstak exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening ook een sterke toename van de investeringen in de bedrijfstak groot-- en kleinhandel, reparaties van auto s en motorvoertuigen en consumentenartikelen. De minder sterke groei van de investeringen in Vlaanderen t.o.v. Wallonië werd vooral verklaard door de daling van de investeringen in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie die de groei in Vlaanderen naar beneden trok, terwijl in beide andere gewesten de bijdrage van die bedrijfstak positief uitviel. 14

15 2.3 Inkomensrekeningen van de huishoudens verdeeld naar woonplaats 1 De rekening voor bestemming van primaire inkomens bevat aan de middelenzijde het exploitatieoverschot, het gemengd inkomen van zelfstandigen, de beloning van werknemers2 en het inkomen uit spaartegoeden en beleggingen. Aan de bestedingenzijde worden de betalingen voor het pachten van gronden en de intresten op consumenten-- en hypothecaire kredieten in aanmerking genomen. Per saldo wordt het primaire inkomen van de huishoudens verkregen. TABEL 2 PRIMAIR INKOMEN VAN DE GEZINNEN PER GEWEST In absolute cijfers (mln. euro's) Aandeel van elk gewest in het Rijk (pct.) Veranderingspercentages t.o.v. het vorige jaar Brussels Hoofdst. Gewest ,6 9,0 0,6 0,9 5,2 Vlaams Gewest ,5 62,7 2,5 3,5 4,4 Waals Gewest ,8 28,2 2,4 3,4 5,0 Extraregionaal gebied 89,4 0,0-22,3-6,9 4,9 Het Rijk ,3 100,0 2,3 3,2 4,7 Het primair inkomen van de inwoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg, in 2006, 19,9 mld. euro, in het Vlaams Gewest 138,2 mld. euro en in het Waals Gewest 62,2 mld. euro. De inkomensgroei tegenover 2005 was het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+5,2 pct.). In Wallonië bedroeg die 5,0 pct. en in Vlaanderen 4,4 pct. De hogere groei in Brussel wordt quasi volledig verklaard door de inkomenscomponent beloning van werknemers. In de secundaire inkomensverdelingsrekening wordt het primair inkomen vermeerderd met een aantal uitkeringen waaronder de sociale uitkeringen en de uitkeringen door schadeverzekeringsmaatschappijen -- en verminderd met sociale premies, belastingen en verzekeringspremies, hetgeen, per saldo, het beschikbaar inkomen van de huishoudens geeft. TABEL 3 BESCHIKBAAR INKOMEN VAN DE GEZINNEN PER GEWEST In absolute cijfers (mln. euro's) Aandeel van elk gewest in het Rijk (pct.) Veranderingspercentages t.o.v. het vorige jaar Brussels Hoofdst. Gewest ,9 9,2 1,2 1,4 6,4 Vlaams Gewest ,8 61,2 2,3 3,6 5,5 Waals Gewest ,2 29,5 2,5 3,3 5,5 Extraregionaal gebied 87,7 0,0-21,4-5,8 4,6 Het Rijk ,6 100,0 2,3 3,3 5, Het betreft hoofdzakelijk inkomen uit het bezit van de woning gebruikt door de eigenaar. De beloning van werknemers bestaat uit het nettoloon, de sociale premies ten laste van de werknemers en de wettelijke en bovenwettelijke sociale premies ten laste van de werkgevers. 15

16 In 2006 bedroeg het beschikbaar inkomen van de ingezetenen van het Vlaams Gewest 107,7 mld. euro, dat van het Waals Gewest 51,9 mld. euro en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16,3 mld. euro. T.o.v was, net zoals bij het primair inkomen, de groei van het beschikbaar inkomen het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nl. 6,4 pct. Het beschikbaar inkomen in het Waals en in het Vlaams Gewest steeg in gelijke mate, nl. met 5,5 pct. De hogere groei van het beschikbaar inkomen in Brussel was het gevolg van de hogere groei van het primair inkomen en van het leefloon. De groei van het beschikbaar inkomen in het Vlaams Gewest was, ondanks een lagere groei van het primair inkomen, even hoog als die in het Waals Gewest, voornamelijk omwille van een grotere stijging van de uitkeringen voor pensioenen (+4,3 pct. tegen +2,8 pct. in het Waals Gewest), voor ziekte-- en invaliditeit (+6,5 pct. tegen +6,1 pct.) en voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (+2,7 pct. tegen --0,7 pct.). 16

17 Tabellen Inleidende beschouwingen Alle resultaten worden gepubliceerd per aggregaat of rekening en pas daarna in functie van de combinatie geografisch gebied/bedrijfstak. Voor alle tabellen worden zowel absolute cijfers als aandelen verstrekt. De bedrijfstakaggregaten worden meestal gepresenteerd voor volgende combinaties: gewesten x 60 bedrijfstakken, provincies x 31 bedrijfstakken, arrondissementen x 7 bedrijfstakken. Omwille van confidentialiteitsproblemen is publicatie van een groter detail niet mogelijk. De bovenstaande combinaties met alle details vindt de gebruiker op de website vandenbb, waar tevens een integrale methodologische nota kan worden geconsulteerd. De papieren publicatie bevat enkel een beperkte selectie van tabellen en enkel voor de jaren waarvoor de cijfers wijzigden t.o.v. de vorige versie van de regionale rekeningen. Voor de aggregaten per bedrijfstak worden de globale resultaten per arrondissement, provincie en gewest opgenomen evenals de bedrijfstakresultaten per gewest. Bij de rekeningen van de huishoudens worden de globale resultaten per gewest opgenomen. De tabellen m.b.t. de diverse componenten van de inkomensrekeningen per jaar zijn opgenomen voor alle NUTS--niveaus. Een samenvattende tabel presenteert de hoofdaggregaten en saldi per gewest, provincie en arrondissement. De in de papieren publicatie opgenomen resultaten worden voorgesteld in veertien reeksen tabellen. De eerste reeks bevat een algemeen overzicht per jaar van alle aggregaten en van de saldi der inkomensrekeningen per gewest, provincie en arrondissement. De reeksen2 tot 9 hebben betrekking op de aggregaten per bedrijfstak. Per reeks worden alle resultaten m.b.t. één aggregaat samengebracht. Telkens worden eerst globale resultaten voor alle geografische eenheden gepresenteerd. Daarna volgen de bedrijfstakresultaten voor de gewesten. De resultaten voor de provincies en arrondissementen worden enkel gepubliceerd op de website van de NBB. Achtereenvolgens komen volgende aggregaten aan bod: het bruto binnenlands product (reeks 2), de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen (reeks 3), de beloning van werknemers (reeks 4), het aantal werkzame personen (reeks 5), 17

18 het aantal loontrekkenden (reeks 6), het aantal zelfstandigen (reeks 7), de bruto--investeringen in vaste activa (reeks 8), de economische kerncijfers voor de Duitstalige Gemeenschap (reeks 9). De reeksen 10 tot 14 geven de inkomensrekeningen van de huishoudens weer. Reeks 10 bundelt de globale resultaten per gewest. Voor de resultaten per provincie en arrondissement wordt verwezen naar de website van de NBB. Daarna volgt de regionale verdeling van de componenten van de rekening voor bestemming van primaire inkomens van de huishoudens per geografische eenheid (reeks 11). Reeks 12 groepeert de resultaten van de geregionaliseerde secundaire inkomensverdelingsrekening van de huishoudens. Het beschikbaar inkomen per inwoner -- in zowel absolute bedragen als relatieve waarde t.o.v. het rijksgemiddelde -- is opgenomen in reeks 13. De laatste reeks bevat cijfers over de inkomensrekeningen voor de Duitstalige Gemeenschap. Als bijlage volgt, naast de bevolkingscijfers per deelgebied, een overzicht van de activiteitennomenclaturen die gebruikt worden bij het opstellen van de nationale en regionale rekeningen en een lijst met contactpersonen. Alle bedragen in deze publicatie zijn uitgedrukt in EUR. Voor de periode werden, voor wat de aggregaten per bedrijfstak betreft, de berekeningen uitgevoerd in Belgische frank (BEF) aangezien al het basismateriaal nog in die munt uitgedrukt was. Alle eindresultaten op het niveau sector/sut--bedrijfstak/arrondissement werden nadien omgezet van BEF naar EUR (via de onherroepelijk vastgelegde omrekeningskoers 1 EUR = 40,3399 BEF) en daarna geaggregeerd tot het gewenste geografische en bedrijfstakniveau. Vanaf 2000 zijn alle basisgegevens beschikbaar in EUR. 18

19 1. Algemeen overzicht

20 1.1 SAMENVATTENDE TABEL MET DE AGGREGATEN EN SALDI PER GEOGRAFISCH GEBIED ABSOLUTE CIJFERS 2004 (miljoenen euro s) 2004 Bruto binnenlands product (bbp) Bruto toegevoegde waarde (B.1g) Beloning van werknemers (D.1) Totaal aantal werkzame personen Aantal werknemers Aantal zelfstandigen Bruto-investeringen in vaste activa (P.51) Saldo primaire inkomens (B.5n) Beschikbaar inkomen (B.6n) Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , , , , ,7 Vlaams Gewest , , , , , ,5 Antwerpen (provincie) , , , , , ,3 Antwerpen (arrondissement) , , , , , ,9 Mechelen 9.346, , , , , ,2 Turnhout , , , , , ,3 Limburg , , , , , ,5 Hasselt , , , , , ,5 Maaseik 4.520, , , , , ,9 Tongeren 3.076, , , , , ,2 Oost-Vlaanderen , , , , , ,3 Aalst 4.678, , , , , ,3 Dendermonde 3.489, , , , , ,7 Eeklo 1.465, ,7 641, , , ,9 Gent , , , , , ,7 Oudenaarde 2.780, , , , , ,3 Sint-Niklaas 5.555, , , , , ,4 Vlaams-Brabant , , , , , ,7 Halle-Vilvoorde , , , , , ,1 Leuven , , , , , ,6 West-Vlaanderen , , , , , ,6 Brugge 7.221, , , , , ,1 Diksmuide 914,8 814,0 355, ,8 840,2 706,9 Ieper 2.282, , , , , ,9 Kortrijk 7.798, , , , , ,6 Oostende 3.112, , , , , ,6 Roeselare 3.911, , , , , ,0 Tielt 2.729, , , , , ,0 Veurne 1.491, ,9 571, , ,3 921,4 Waals Gewest , , , , , ,9 Waals-Brabant 9.718, , , , , ,7 Henegouwen , , , , , ,2 Aat 1.111,5 989,0 518, , , ,6 Charleroi 8.911, , , , , ,0 Bergen 4.459, , , , , ,9 Moeskroen 1.613, ,2 795, , ,7 912,7 Zinnik 2.728, , , , , ,4 Thuin 1.679, ,1 776, , , ,9 Doornik 2.878, , , , , ,6 Luik (provincie) , , , , , ,8 Hoei 1.859, ,3 891, , , ,4 Luik (arrondissement) , , , , , ,8 Verviers 5.250, , , , , ,7 Borgworm 923,4 821,6 396, , , ,8 Luxemburg 4.815, , , , , ,2 Aarlen 1.154, ,8 664, ,4 950,9 739,7 Bastenaken 705,8 628,0 305, ,5 654,0 547,3 Marche-en-Famenne 1.134, ,4 552, ,3 809,1 658,8 Neufchâteau 1.100,3 979,0 555, ,2 935,9 754,9 Virton 720,6 641,2 336, ,4 833,2 671,5 Namen (provincie) 8.776, , , , , ,0 Dinant 1.552, ,0 736, , , ,3 Namen (arrondissement) 6.384, , , , , ,6 Philippeville 840,7 748,0 400, ,3 954,9 805,1 Extraregionaal gebied 214,3 190,7 177, ,1 91,5 89,0 Het Rijk , , , , , ,0 20

21 1.1.2 AANDEEL PER GEOGRAFISCHE EENHEID 2004 (procenten) 2004 Bruto binnenlands product (bbp) Bruto toegevoegde waarde (B.1g) Beloning van werknemers (D.1) Totaal aantal werkzame personen Aantal werknemers Aantal zelfstandigen Bruto-investeringen in vaste activa (P.51) Saldo primaire inkomens (B.5n) Beschikbaar inkomen (B.6n) Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19,1 19,1 20,0 15,7 17,1 8,5 15,7 9,2 9,3 Vlaams Gewest 57,4 57,4 56,1 57,5 56,7 61,5 62,5 62,7 61,1 Antwerpen (provincie) 18,7 18,7 18,4 17,1 17,4 15,3 20,1 17,2 16,8 Antwerpen (arrondissement) 11,4 11,4 11,4 10,2 10,5 8,7 12,7 9,6 9,4 Mechelen 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,7 3,1 3,3 3,2 Turnhout 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 4,3 4,2 4,2 Limburg 6,4 6,4 6,5 7,2 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 Hasselt 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 3,4 4,1 3,7 3,7 Maaseik 1,6 1,6 1,5 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 Tongeren 1,1 1,1 1,0 1,3 1,2 1,9 1,3 1,7 1,8 Oost-Vlaanderen 11,8 11,8 11,4 12,4 11,9 14,6 12,8 14,4 13,9 Aalst 1,6 1,6 1,5 1,9 1,7 2,5 1,9 2,8 2,7 Dendermonde 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,9 1,4 2,0 1,9 Eeklo 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 1,0 0,6 0,8 0,8 Gent 5,6 5,6 5,7 5,6 5,6 5,6 5,5 5,4 5,2 Oudenaarde 1,0 1,0 0,8 1,0 0,9 1,3 1,2 1,2 1,2 Sint-Niklaas 1,9 1,9 1,8 2,0 1,9 2,2 2,1 2,3 2,3 Vlaams-Brabant 10,4 10,4 10,4 9,5 9,4 10,0 9,5 12,9 12,0 Halle-Vilvoorde 6,5 6,5 6,5 5,6 5,6 5,6 5,9 7,2 6,7 Leuven 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 4,4 3,6 5,7 5,3 West-Vlaanderen 10,2 10,2 9,5 11,4 10,8 14,3 12,7 10,8 10,9 Brugge 2,5 2,5 2,5 2,8 2,7 3,4 3,3 2,8 2,8 Diksmuide 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,8 0,4 0,4 0,4 Ieper 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 1,4 0,8 0,9 0,9 Kortrijk 2,7 2,7 2,6 3,0 3,0 3,2 2,6 2,7 2,7 Oostende 1,1 1,1 0,9 1,2 1,1 1,6 1,8 1,3 1,4 Roeselare 1,4 1,4 1,3 1,5 1,5 1,8 1,6 1,3 1,4 Tielt 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,4 1,0 0,8 0,8 Veurne 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 1,2 0,5 0,6 Waals Gewest 23,4 23,4 23,8 26,8 26,2 30,0 21,7 28,1 29,5 Waals-Brabant 3,4 3,4 3,1 3,1 2,9 4,1 3,1 4,2 4,0 Henegouwen 8,1 8,1 8,4 9,5 9,5 10,0 6,9 9,5 10,6 Aat 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,8 0,4 0,7 0,7 Charleroi 3,1 3,1 3,3 3,4 3,5 2,8 2,5 2,9 3,4 Bergen 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 1,8 1,3 1,8 2,0 Moeskroen 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 Zinnik 0,9 0,9 1,0 1,2 1,1 1,4 0,8 1,4 1,6 Thuin 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 1,3 0,6 1,1 1,2 Doornik 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 0,8 1,1 1,2 Luik (provincie) 7,3 7,3 7,6 8,5 8,4 8,8 6,5 8,4 8,9 Hoei 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 0,6 0,9 0,9 Luik (arrondissement) 4,5 4,5 4,9 5,2 5,3 4,5 3,7 4,5 5,0 Verviers 1,8 1,8 1,8 2,2 2,1 2,7 1,8 2,2 2,3 Borgworm 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4 0,7 0,7 Luxemburg 1,7 1,7 1,6 2,1 2,0 2,7 2,1 2,0 2,1 Aarlen 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 Bastenaken 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 Marche-en-Famenne 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 Neufchâteau 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 Virton 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 Namen (provincie) 3,0 3,0 3,1 3,6 3,4 4,4 3,2 3,9 4,0 Dinant 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 1,2 0,6 0,8 0,8 Namen (arrondissement) 2,2 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,2 2,6 2,6 Philippeville 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 Extraregionaal gebied 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-0,0 0,0 0,1 Het Rijk 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 21

22 1.1 SAMENVATTENDE TABEL MET DE AGGREGATEN EN SALDI PER GEOGRAFISCH GEBIED (VERVOLG) ABSOLUTE CIJFERS 2005 (miljoenen euro s) 2005 Bruto binnenlands product (bbp) Bruto toegevoegde waarde (B.1g) Beloning van werknemers (D.1) Totaal aantal werkzame personen Aantal werknemers Aantal zelfstandigen Bruto-investeringen in vaste activa (P.51) Saldo primaire inkomens (B.5n) Beschikbaar inkomen (B.6n) Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , , , , ,0 Vlaams Gewest , , , , , ,7 Antwerpen (provincie) , , , , , ,3 Antwerpen (arrondissement) , , , , , ,1 Mechelen 9.661, , , , , ,2 Turnhout , , , , , ,1 Limburg , , , , , ,6 Hasselt , , , , , ,4 Maaseik 4.563, , , , , ,4 Tongeren 3.194, , , , , ,8 Oost-Vlaanderen , , , , , ,4 Aalst 4.818, , , , , ,0 Dendermonde 3.619, , , , , ,4 Eeklo 1.520, ,0 657, , , ,2 Gent , , , , , ,3 Oudenaarde 2.788, , , , , ,2 Sint-Niklaas 6.094, , , , , ,4 Vlaams-Brabant , , , , , ,9 Halle-Vilvoorde , , , , , ,0 Leuven , , , , , ,9 West-Vlaanderen , , , , , ,5 Brugge 7.535, , , , , ,4 Diksmuide 936,1 833,1 370, ,8 884,8 744,1 Ieper 2.361, , , , , ,9 Kortrijk 8.115, , , , , ,8 Oostende 3.202, , , , , ,9 Roeselare 4.028, , , , , ,3 Tielt 2.705, , , , , ,8 Veurne 1.523, ,4 598, , ,4 965,2 Waals Gewest , , , , , ,7 Waals-Brabant , , , , , ,1 Henegouwen , , , , , ,2 Aat 1.233, ,4 547, , , ,5 Charleroi 9.182, , , , , ,5 Bergen 4.641, , , , , ,5 Moeskroen 1.639, ,4 817, , ,7 947,3 Zinnik 2.979, , , , , ,6 Thuin 1.750, ,9 802, , , ,5 Doornik 2.992, , , , , ,3 Luik (provincie) , , , , , ,8 Hoei 1.890, ,7 912, , , ,4 Luik (arrondissement) , , , , , ,4 Verviers 5.355, , , , , ,1 Borgworm 961,2 855,4 415, , , ,7 Luxemburg 5.069, , , , , ,8 Aarlen 1.236, ,8 690, ,9 994,9 791,0 Bastenaken 736,5 655,4 315, ,6 692,2 578,8 Marche-en-Famenne 1.182, ,1 576, ,7 850,3 695,3 Neufchâteau 1.141, ,7 568, ,7 982,0 799,5 Virton 772,1 687,1 345, ,5 879,9 716,3 Namen (provincie) 9.129, , , , , ,9 Dinant 1.590, ,0 762, , , ,2 Namen (arrondissement) 6.674, , , , , ,0 Philippeville 864,9 769,7 402, , ,0 840,7 Extraregionaal gebied 172,1 153,2 142, ,7 85,2 83,8 Het Rijk , , , , , ,3 22

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2003-2012 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2015 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak, de finale consumptieve bestedingen per

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2014 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen September 2016 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2015 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen April 2017 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus 3551-3000

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2014-04-30 Links Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Bij een stijging van 0,3 % in

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015 216-1-26 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 215 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen 199-201 Inhoud van de publicatie Deze

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016 217-1-23 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 216 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2016 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Over het hele jaar 2015

Nadere informatie

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE De data over de arbeidsmarkt zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk waarin arbeidsmarktstatistieken die zowel de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt beschrijven worden

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%)

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%) De bouwsector en het BBP % Vorming van het BBP door de bouw (miljard in vaste prijzen van ) 18 16 14 12 8 6 13, 12,84 13,38 13,17 13,8 14,53 14,67 14,59 14,75 5,4% 5,2% 5,2% 5,1% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,%

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2008-2009) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening (Steunpunt WSE / Departement Werk en Sociale Economie) Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data over

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA...... 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2003... 4 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 8 3..2 Aantal geregistreerde personen

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Economie Samenvatting 14,75 miljard euro aan waardecreatie (BBP) BBP per inwoner net boven Vlaamse

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2002... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en...

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 215-1-19 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 214 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

THEMA V.1. Prostatectomie

THEMA V.1. Prostatectomie THEMA V.1. Prostatectomie Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER Geografische statistiek telling 2008 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 2 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER 2007...5 2. EVOLUTIE VAN HET AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN PER ARRONDISSEMENT 2000-2007...18

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen Toelichtingen van conceptuele en methodologische aard Maart 2007 Inhoud van de publicatie Deze bijdrage verduidelijkt de wijze waarop de regionale

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen Toelichtingen van conceptuele en methodologische aard LLaatst gewijzigd: februari 2013 Inhoud van de publicatie Deze bijdrage verduidelijkt de

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Toelichting bij de recente ontwikkelingen September 2015 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen. Toelichtingen van conceptuele en methodologische aard

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen. Toelichtingen van conceptuele en methodologische aard Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen Toelichtingen van conceptuele en methodologische aard INHOUDSTAFEL I. Inleiding 7 1. Regionale aggregaten en rekeningen volgens het ESR 1995

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2017 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Over het hele jaar 2016

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Multiplicatoren: handleiding

Multiplicatoren: handleiding Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Multiplicatoren: handleiding De multiplicatoren van het finaal gebruik behelzen een klassieke toepassing van het traditionele inputoutputmodel

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2016-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2007-2008) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-II Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2017-II Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd

Nadere informatie

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen MZG 2011 in beeld Pathologienatlas Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen I. Algemeen gedeelte MZG 2011 in beeld Inhoudsopgave Methodologie en Bevolking per arrondissement

Nadere informatie

VERSO- Cahier 3/ 2015 Arbeidsplaatsen in de social profit

VERSO- Cahier 3/ 2015 Arbeidsplaatsen in de social profit VERSO- Cahier 3/ 2015 Arbeidsplaatsen in de social profit Een beschrijvende analyse van de werkgelegenheid in de social profit in Vlaanderen Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus Waterdistributie Juli 19.09.2008 Nr 3218 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Faillissementen Augustus 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID Industrie Waterdistributie

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 212-1-22 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 211 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens

Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens 2014/8 Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/241 Inleiding Het onderwerp van dit webartikel betreft de regionale inkomensrekeningen van de huishoudens. De basisreeksen

Nadere informatie

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Seminarie Subregionale en lokale arbeidsmarkt in cijfers Sessie 2 Lokale statistieken over de arbeidsmarkt, mens & maatschappij Wouter

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie