GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN"

Transcriptie

1 GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

2 Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in Nieuwe verordeningen en beleidsregels 2.2 Invoering Wet Buig 2.3 Gehonoreerd verzoek aanvullende uitkering WWB Behoud Werkplein Noordwest-Groningen 2.5 BMW Soza 3. Sociale zaken / Werkplein en 2010 in cijfers (werk) Inleiding 3.2 Werkplein Noordwest-Groningen Resultaten samenwerking en inzet gemeten in de uitstroom Overzicht ingekochte trajecten 3.3 Werkgeversbenadering Vacature service punt (VSP) 3.4 Wet sociale werkvoorziening 3.5 Sociale activering Project In Bedum staat een huis 3.6 Wet inburgering 3.7 Financiering (Participatiebudget) 4. Sociale zaken en 2010 in cijfers (inkomen) WWB en WIJ Aantallen uitkeringen Duur van de uitkering Financiën uitkeringen 4.2 Bijzondere bijstand en minimabeleid Bijzondere bijstand Stimuleringsfonds Kinderen doen mee Integrale schuldhulpverlening Langdurigheidtoeslag Collectieve ziektekostenverzekering Chronisch zieken Kwijtschelding gemeentelijke belasting 4.3 Hoogwaardig handhaven Inleiding Nieuw beleid en visie elementen Controlefunctionaris Sociale Recherche Groningen / Evaluatie Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 3

4 5. Sociale zaken uitgelicht De Wet werk en bijstand 5.2 Wet investeren in jongeren 5.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 5.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (gewezen) zelfstandigen 5.5 Minimabeleid Bijzondere bijstand Stimuleringsfonds Integrale schuldhulpverlening Langdurigheidtoeslag Collectieve ziektekostenverzekering Chronisch zieken Kwijtschelding belasting Financiën 5.6 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 5.7 Werk en re-integratie 5.8 Wet inburgering 5.9 Wet educatie en beroepsonderwijs 5.10 Wet sociale werkvoorziening Lijst van afkortingen 34 Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 4

5 Inleiding Voor u ligt het beleidsverslag Sociale Zaken Middels het beleidsverslag informeert ons college van burgemeester en wethouders uw raad over de uitvoering van Sociale Zaken in de gemeente Bedum. Allereerst geven we u een korte samenvatting, waarna we er op het gebied van beleidsontwikkelingen, werk en inkomen dieper op in zullen gaan. In het hoofdstuk beleidsontwikkelingen kijken we terug op veranderingen in het beleid. Deze veranderingen zijn u in het afgelopen jaar ter vaststelling of informatie aangeboden. Daarna gaan we in op de resultaten van re-integratie van onze bijstandsgerechtigden richting werk en de samenwerking op het Werkplein. Vervolgens tonen wij u de cijfers en analyse van het inkomensgedeelte. Hoeveel zijn er, hoeveel kost het, instroom, uitstroom enzovoorts. In het laatste hoofdstuk Sociale Zaken uitgelicht geven we in algemene beschrijving weer welke onderwerpen bij Sociale Zaken dagelijks de revue passeren. Deze beschrijving is voor u bedoeld als achtergrond informatie. Sociale Zaken is verantwoordelijk voor of betrokken bij de uitvoering van De Wet werk & bijstand (WWB) De Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (Ioaz) Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Wet inburgering (Wi) Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentelijk minimabeleid Schuldhulpverlening Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 5

6 1. Samenvatting 1.1. Ontwikkelingen In 2010 heeft een omvangrijke actualisatie van de verordeningen voor de WWB, de WIJ, de Ioaw en de Ioaz plaatsgevonden. Uw raad heeft acht verordeningen en de notitie Participatiebudget vastgesteld. Ons college heeft daaraan de beleidsregels voor reintegratie WWB en werkleeraanbod WIJ toegevoegd. Met ingang van 1 januari 2010 is de wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (wet Buig) ingevoerd. De gemeente heeft met succes een verzoek tot aanvullende uitkering op het inkomensdeel 2009 ingediend. Het Rijk heeft op basis van de inhoudelijk onderbouwde aanvraag een aanvullende uitkering van ,-- toegekend. Op basis van de Rijksbezuinigingen heeft het UWVwerkbedrijf aangekondigd te zullen vertrekken uit het Werkplein te Winsum. Hiermee zou de dienstverlening aan burgers en werkgevers worden verplaatst naar Delfzijl. In 2010 is met het UWVwerkbedrijf onderhandeld en is de oplossing gevonden in een satellietvestiging van het UWVwerkbedrijf in het Werkplein. Gemeenten (Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum) zijn nu hoofdverantwoordelijk voor het Werkplein aangevuld met de basisdienstverlening van het UWVwerkbedrijf. Medio maart is op verzoek van de stuurgroep en projectgroep BMW een start gemaakt met de samenvoeging van de afdeling Sociale Zaken De Marne Winsum en het team Sociale Zaken van de gemeente Bedum. Na de zomer is door de stuurgroep BMW met het plan van aanpak ingestemd en is de werkgroep BMW SOZA gestart met de uitvoering van het plan Werk Op een bestand van gemiddeld 98 uitkeringen stroomde 20% uit naar (gesubsidieerd) werk of regulier dagonderwijs. Intensieve begeleiding door eigen klantmanagers werk, het Werkplein en maatwerk middels ingekochte trajecten liggen ten grondslag aan deze uitstroomcijfers. De werkgeversbenadering door het Vacatureservicepunt heeft in 2010 in totaal 289 vacatures vervuld. Hierbij zijn 26 personen uit de gemeente Bedum geplaatst, waarvan zeven personen een WWB uitkering genoten. In samenwerking met SW-bedrijf Ability zijn workshops georganiseerd voor personen die mogelijk tot de doelgroep behoren. Mede omdat instroom in de Wsw (en daarmee ook uitstroom uit de WWB) in 2010 mogelijk werd door natuurlijk verloop. Natuurlijk is er ook aandacht voor personen die niet op korte termijn uit zullen stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Om hen maatschappelijk actief te houden is het sociale activering project In Bedum staat een huis ontwikkeld. De gemeente is actief geweest op het gebied van inburgering. Naast de reguliere middelen is de gemeente daarom een extra budget toegekend voor inburgeringsvoorzieningen. Het Participatiebudget is intensief ingezet teneinde een zo hoog mogelijke uitstroom en maatschappelijke participatie te realiseren. Voor het eerst in vijf jaar heeft de gemeente geen terugbetalingsverplichting naar het Rijk. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 6

7 1.3. Inkomen Het uitkeringsbestand van de gemeente Bedum is in 2010 voor het tweede opeenvolgende jaar opgelopen. Op 1 januari 2011 werden 104 WWB/WIJ uitkeringen versterkt voor in totaal 115 personen (inclusief partners). Medio 2010 zijn alle lopende uitkeringen WWB voor jongeren onder de 27 jaar omgezet naar een uitkering WIJ. Vanaf 2011 wordt in de rapportage een onderscheid gemaakt tussen de WWB en de WIJ. Bij de Ioaw, Ioaz en Bbz is een lichte daling te zien. Het totaal aantal uitkeringen WWB,WIJ,Ioaw, Ioaz en Bbz is 112. Dit is gelijk aan het niveau van Ruim de helft van het bestand WWB/WIJ is in de laatste drie jaren ingestroomd. Dit is inclusief de zogenaamde draaideurklanten. Dit betekent ook, dat bijna de helft van het bestand langer dan drie jaar in de uitkering zit. In deze groep is relatief weinig uitstroom waar te nemen. Door het stijgend uitkeringsbestand ontstaat een tekort op het budget inkomensdeel van ,--. Dit tekort was middels voorjaars en najaarsnota al voor ,-- in de begroting opgenomen. Het overige wordt gedekt uit de reserve WWB-uitkeringen. Hoofdpunten van de bijzondere bijstand en het minimabeleid 100 aanvragen bijzondere bijstand Uitgaven bijzondere bijstand : , aanvragen Stimuleringsfonds Uitgaven Stimuleringsfonds : ,-- 11 aanvragen Kinderen doen mee Uitgaven Kinderen doen mee : 6.734,-- Uitgaven Schuldhulpverlening : ,-- 44 aanvragen langdurigheidtoeslag Uitgaven langdurigheidtoeslag : ,-- 97 deelnemers coll. Ziektekostenverzekering Uitgaven CZV : 9.907,-- 63 aanvragen door chronisch zieken Uitgaven voor chronisch zieken : 5.300, aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belasting Derving belasting door kwijtscheling : ,-- Het hoogwaardig handhaven is geactualiseerd in het Handhavingsbeleidsplan De inzet van de controlefunctionaris leverde in 2010 een besparing en terugvordering op van ,--. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 7

8 2. Ontwikkelingen in 2010 Het jaar 2010 is een bewogen jaar geweest met veel invloeden voor Sociale Zaken van buiten af en naar verwachting niet éénmalig. Zo kende 2010 de verkiezing voor de gemeenteraad en daarmee een nieuw college (inclusief nieuwe burgemeester). En is het kabinet Balkenende gevallen om in oktober 2010 te worden opgevolgd door het kabinet Rutte (VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV). Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in 2010: 2.1 Nieuwe verordeningen en beleidsregels Het jaar 2010 stond in het teken van de afronding van de actualisatie van het beleid. Deze actualisatie werd noodzakelijk door de invoering van de Wet WIJ en het Participatiebudget in In samenwerking met de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond is een beleidsvisie op het Participatiebudget en een groot aantal verordeningen aan de raad aangeboden. Het gaat om de volgende stukken: o Verordening Re-integratie vastgesteld door de Raad op 29 april 2010; o Notitie participatiebudget vastgesteld door de Raad op 29 april 2010; o Beleidsregels re-integratie vastgesteld door B&W op 23 maart 2010; o Verordening Wet Inburgering vastgesteld door de Raad op 29 april 2010; o Verordening Werkleeraanbod WIJ vastgesteld door de Raad op 3 juni 2010; o Beleidsregels Werkleeraanbod WIJ vastgesteld door B&W op 13 juli 2010 o Maatregelverordening WIJ vastgesteld door de Raad op 3 juni 2010; o Toeslagenverordening WIJ vastgesteld door de Raad op 3 juni 2010; o Maatregelverordening WWB vastgesteld door de Raad op 8 juli 2010; o Toeslagenverordening WWB vastgesteld door de Raad op 8 juli 2010; o Maatregelverordening Ioaw en Ioaz vastgesteld door de Raad op 8 juli 2010; Ook het handhavingbeleidsplan is opnieuw geschreven, net als de genoemde verordeningen in samenwerking met Winsum, Eemsmond en De Marne, waarbij Bedum de trekkersrol op zich heeft genomen. Als doelstelling werd opgelegd dat het navolgende gerealiseerd moest worden: - een gezamenlijke visie op fraudebestrijding in het algemeen realiseren; - een gezamenlijke visie op de vier visie-elementen te realiseren, te weten: vroegtijdig informeren, optimale dienstverlening, controle op maat en lik op stuk; - een gezamenlijke werkwijze in de uitvoering van controle op maat afstemmen en vastleggen; - een heldere omschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden in deze gezamenlijke werkwijze afstemmen en vastleggen; - actualisering, aanpassing en bundeling van de praktische instrumenten in deze werkwijze, hierbij gebruik makend van hetgeen in de afzonderlijke gemeenten reeds is ontwikkeld; - onderzoeken op welke onderdelen en op welke wijze de vier gemeenten gezamenlijk kunnen optrekken in het kader van Hoogwaardige Handhaving; - vertaling van het handhavingbeleidsplan in een gezamenlijk jaarprogramma met concrete doelstelling en speerpunten met de vier gemeenten gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 8

9 De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen van het nieuwe Handhavingbeleidsplan ten opzichte van het plan zijn o.a. - Werkprocessen zijn nu uitgedacht en uitgewerkt; - Functies, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd; - Koppeling gemaakt naar de wetten Wet eenmalige gegevens uitvraag werk en inkomen (WEU) en Digitaal Klant Dossier (DKD); - Protocol gemaakt voor het (on)aangekondigd huisbezoek; - Fraudekompas opgesteld voor het verhogen van de fraudealertheid; - Jaarprogramma opgesteld met toekomstplannen en verbeterpunten taken voor de komende 2 jaar; - Formulier toestemming huisbezoek, uitnodigingsbrieven, fraudemeldingsformulieren en nieuw wijzigingsformulier ontwikkeld Invoering Wet Buig Op 1 januari 2010 is de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet Buig) in werking getreden. Met deze wet worden de gemeentelijke middelen voor de volgende wetten gebundeld met het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand (WWB): Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz); Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) voor zover dat betrekking heeft op algemene bijstand aan startende ondernemers. De Wet buig bundelt niet alleen de middelen, maar geeft de gemeenten eveneens meer verantwoordelijkheid voor de besteding ervan. Vóór 1 januari 2010 waren gemeenten slechts voor 25% van het budget van de Ioaw en Ioaz verantwoordelijk. De resterende 75% werd op declaratiebasis vergoed. Vanaf 1 januari 2010 geldt dat wordt overgestapt op de systematiek van het WWBinkomensdeel. Dit betekent dat gemeenten een budget ontvangen waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Omdat gemeenten nu volledig financieel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Ioaw en Ioaz zijn de hierboven genoemde maatregelenverordeningen vastgesteld. 2.3 Gehonoreerd verzoek aanvullende uitkering WWB 2009 Voor het verstrekken van de uitkeringen in het kader van de WWB ontvangt de gemeente het WWB budget inkomensdeel. Het beschikbare budget wordt jaarlijks vastgesteld. Het geld dat gemeenten overhouden van het inkomensdeel mag naar eigen inzicht worden besteed. Een tekort moet de gemeente in principe zelf aanvullen, maar onder bepaalde voorwaarden kan een aanvullende uitkering worden toegekend bij een tekort van meer dan 10%. Het tekort van de gemeente Bedum in 2009 bedroeg ,--. Hierover is de raad in het beleidsverslag 2009 reeds geïnformeerd. Het tekort dat ongeacht toekenning van een aanvullende uitkering ten laste van de gemeente komt is ,-- ( = 10% van het budget). Het bedrag voor de aanvullende uitkering kon maximaal = ,-- bedragen. Voor het verzoek is een uitgebreide motivatie geschreven om aan de voorwaarden van de aanvullende uitkering (w.o. bijzondere arbeidsmarktpositie, voldoende inspanning reintegratie) te voldoen. In juli 2010 is de aanvraag voor een aanvullende uitkering - inclusief deze motivatie - over 2009 ingediend. Op 15 september 2010 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeente bij beschikking laten Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 9

10 weten de incidentele aanvullende uitkering over 2009 toe te kennen. Met deze toekenning ontvangt de gemeente het volledig aangevraagd bedrag van ,-- Het bedrag wordt in het eerste kwartaal van 2011 door het Ministerie overgemaakt. Conform eerder besluit van het college op 14 september 2010 zal het bedrag in zijn geheel worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve WWB-uitkeringen, en zal worden aangewend voor tekorten in 2010 of latere jaren. 2.4 Behoud Werkplein Noordwest-Groningen (Winsum) Door de aangekondigde Rijksbezuinigingen op het UWV voelde deze organisatie zich genoodzaakt zich terug te trekken uit het Werkplein in Winsum. Hiermee zou een einde komen aan de samenwerking en ketendienstverlening in de regio en zouden de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum zich aansluiten bij het Werkplein in Delfzijl. Tijdens de besprekingen met het Werkplein Eemsdelta/Delfzijl bleek dat dit voor de dienstverlening voor het gebied in onze regio een aanzienlijke aderlating zou betekenen. Bovendien bleek het UWV bereid onder voorwaarden wel een satellietvestiging in Winsum te willen behouden. De colleges achtten het belang van het behoud van de dienstverlening van het UWV WERKbedrijf in De Beurs in Winsum erg hoog en waren daarom erg content met de bereidheid van het UWV WERKbedrijf om tot een oplossing te komen. Met het realiseren van een satellietvestiging in Winsum wordt de vruchtbare samenwerking ten dienste van de inwoners en werkgevers van onze gemeenten gecontinueerd. De BMW gemeenten hebben besloten akkoord te gaan met het voorstel van het UWV WERKbedrijf het huurcontract van 1 januari 2011 tot 28 februari 2015 over te nemen. De gemeenten ontvangen een compensatie van ,00 ineens voor de extra huurkosten. Ook het college van de gemeente Eemsmond heeft besloten bij de satellietvestiging in Winsum aan te sluiten. Om het Werkplein voor de regio te behouden zijn een aantal randvoorwaarden gesteld: De gemeente Winsum wordt hoofdhuurder en stelt het UWV WERKbedrijf ruimte beschikbaar voor de werkcoaches van het UWV WERKbedrijf. Zij is hierbij tevens aanspreekpunt namens de participerende gemeenten. Het UWV WERKbedrijf staat in ieder geval tot 28 februari 2015 garant voor haar dienstverlening in Winsum en zorgt daarbij voor de noodzakelijke infrastructuur zoals werkcoaches, werkplekken en automatisering (Sonar). De gemeenten krijgen toegang tot Sonar. De gemeente stelt de medewerkers van het UWV WERKbedrijf alle gebruikelijke faciliteiten beschikbaar, zoals koffie-/theevoorziening, schoonmaak en beveiliging van de werkplekken / het gebouw. De gemeente en het UWV WERKbedrijf maken nadere afspraken over het gebruik en verbruik van print- en kopieerfaciliteiten. Een integrale aanpak van de dienstverlening ten aanzien van de re-integratie van werkzoekende burgers uit de vier gemeenten. Om dit te realiseren hebben de gemeenten een kwartiermaker ingezet die verantwoordelijk was voor o.a.: 1. Het realiseren van de contractuele verplichtingen: a. Inzicht verschaffen in welke contracten er door het vertrek van het UWV WERKbedrijf als hoofdvestiging per worden beëindigd; b. Een overzicht maken van de kosten die het overnemen van deze contracten met zich brengt; c. Het adviseren in het sluiten van nieuwe contracten ten behoeve van het WERKplein. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 10

11 2. BMWE bedrijfsvoeringafspraken: a. Overzicht van de in te zetten werknemers (FTE); b. Advies organisatiestructuur; c. Advies verdeelsleutel kosten; d. Advies realisatie werkplekken en inrichting WERKplein; e. Advies inrichting ICT (Sonar, Stratech & Civision Werk). Op 1 januari 2011 was het Werkplein operationeel. Vanuit het Werkplein Noordwest Groningen worden nu alle uitkeringsgerechtigden met een reëel arbeidsmarktperspectief richting werk begeleid. Tevens is de samenwerking met het UWVwerkbedrijf gecontinueerd en wordt de werkgeversbenadering (Vacature Service Punt) vanuit het Werkplein gefaciliteerd. 2.5 BMW Soza In vele opzichten was 2010 dus een bijzonder jaar, niet in de laatste plaats door de ontwikkelingen op het gebied van samenwerking tussen de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum (BMW gemeenten). De stuurgroep BMW heeft de afdelingen Soza als speerpunt aangemerkt en heeft de leidinggevenden opdracht gegeven een plan van aanpak te schrijven voor het realiseren van de samenvoeging van het samenwerkingsverband Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Marne Winsum en het team Sociale Zaken Bedum. In het plan van aanpak geformuleerde doelstellingen: Verbetering van de kwaliteit van de uitvoering; Een betere waarborging van de continuïteit van de dienstverlening; Het behalen van efficiencywinst; Voorkomen van groei in de uitvoeringskosten (met name op de inhuur van externen); Sterk samenwerkingsverband in de regio voor autonome beleidsvorming in de regio; en uitgangspunten: De activiteiten van deze samenwerking richten zich uitsluitend op werk en inkomen, leerplicht en eventueel zorg. Samenwerking op gebied van werk wordt ondergebracht binnen het WERKplein Noordwest-Groningen. Hierin participeren naast de BMW-gemeenten ook de gemeente Eemsmond en het UWV; Behoud van dienstverlening op locatie (gemeentehuizen) voor die diensten, waarvoor het WERKplein niet de aangewezen instelling is. Een integrale samenwerking met de Zorgloketten, dan wel het integreren van de Zorgloketten in de dienstverlening van ISD BMW is gewenst. Dit betekent bijvoorbeeld, dat burgers van Bedum bij het Zorgloket van Bedum terecht kunnen voor aanvraagformulieren en eenvoudige vragen betreffende uitkeringen en minimabeleid; Koppeling realiseren met het Klant Contact Centrum en Antwoord ; Formalisatie (ook verantwoording richting Rijk) per ; De fysieke samenvoeging dient eerder zo spoedig mogelijk na invulling van de randvoorwaarden - in 2011 te worden gerealiseerd; De fysieke samenwerking ten behoeve van het WERKplein moet per operationeel zijn. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 11

12 Het plan van aanpak is door de stuurgroep en colleges in september 2010 vastgesteld waarop een werkgroep is samengesteld die uitvoering geeft aan het plan van aanpak. Op basis van het plan van aanpak worden de volgende aandachtsvelden uitgewerkt: Organisatieopzet/personele afstemming etc.; Werkprocessen; Automatisering; Huisvesting; Beleidsharmonisatie; Communicatie; Financiën. Complicerende factor in de samenwerking was, dat het afdelingshoofd Sociale Zaken van De Marne/Winsum in juli ontslag nam waarna nog een interim hoofd moest worden gezocht. Deze kon pas in oktober ingezet worden. En naast het proces van samenvoeging is het interim hoofd uiteraard ook verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken van de afdeling. In Bedum is het afdelingshoofd Welzijn en Burgers in 2009 met pre-pensioen gegaan: de functie is in afwachting op de ontwikkelingen rondom de samenwerking tijdelijk ingevuld door de coördinator Sociale Zaken. Deze was daarnaast vanuit Bedum verantwoordelijk voor het proces van samenwerking en het eerder genoemde proces rondom het Werkplein. Hiervoor is gedurende drie dagen per week ondersteuning ingehuurd, om daarmee de werkzaamheden te verdelen. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 12

13 3. Sociale zaken/werkplein en 2010 in cijfers (Werk) 3.1 Inleiding Zoals in het vorig hoofdstuk is aangegeven is intensief geïnvesteerd in het Werkplein. Niet alleen is het Werkplein behouden voor de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum, ook is een start gemaakt met een integrale aanpak waarbij het niet uitmaakt waar de uitkeringsgerechtigde vandaan komt. Hij/zij wordt begeleid door een (gemeentelijke) medewerker van het Werkplein. Eind 2010 is hiervoor ook een onderscheid gemaakt in de functies van klantmanager. Hierdoor werken nu reeds gedeeltelijk twee klantmanagers werk van de gemeente Bedum op het Werkplein in Winsum. 3.2 Werkplein Noordwest-Groningen en interne begeleiding door klantmanagers Met de vorming van de integrale dienstverlening op het Werkplein Noordwest-Groningen is het uitstroomteam verleden tijd. Ook de begeleiding door eigen klantmanagers wordt nu vanuit het Werkplein gerealiseerd. Desalniettemin zijn in 2010 door het uitstroomteam en de klantmanagers belangrijke activiteiten ondernomen Resultaten van de samenwerking en inzet gemeten in de uitstroom. Uitstroomreden Andere uitkering Anw 1 AOW Intrekking Overleden 1 1 Verhuizing Wajong 1 Werk WSF WSW 2 Eindtotaal Evenals voorgaande jaren is te zien, dat de uitstroom naar werk de belangrijkste reden is van de beëindiging van de uitkeringen. Sociale Zaken is in het kader van de Wet WIJ actief geweest jongeren terug te leiden naar school waardoor ook de uitstroom naar de Wet op de Studiefinanciering aanzienlijk hoger is dan in voorgaande jaren. Een en ander blijft gezien het relatieve kleine uitkeringsbestand beperkt. Middels een gezamenlijke actie met Ability is ingezet op een goede doorstroom naar de Wsw, wat uiteraard ook als uitstroom naar werk is. Opvallend is ook dat het aantal verhuizingen enorm is afgenomen. Voorts hebben zich geen bijzondere verschuivingen voorgedaan. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 13

14 3.2.2 Overzicht ingekochte trajecten Om activering en re-integratie (naar werk) te realiseren is samengewerkt met ruim 50 verschillende organisaties. Deze organisaties leverden de dienstverlening in het kader van diagnose, bemiddeling, activering en scholing voor bijna 100 deelnemers. Hieruit valt op te maken, dat het re-integreren van deelnemers in de gemeente Bedum maatwerk is. Belangrijkste samenwerkingspartners zijn Ability Noorderpoortcollege Werkpro Het Werkplein (VSP en instroomteam) Ongeveer de helft van het Participatiebudget wordt gebruikt voor de interne begeleiding door de eigen klantmanagers werk, de kosten van de activiteiten in het Werkplein en de verstrekte loonkostensubsidies. De andere helft wordt besteed aan individuele trajecten ingekocht bij de ruim 50 externe organisaties. Naast genoemde vier zijn dit maatwerkopdrachten zoals o.a. belastbaarheidsondezoeken bij Ergo Noord, verzuimcontrole door CBZ, diverse soorten scholing bij Alfa-college of rij-instructeurs, individuele trajectbegeleiding door Stam BV, sociale activering door Werk op Maat etc. Door pensionering zijn de laatste ex-gesubsidieerde krachten in 2010 uitgestroomd en komen er alleen personen met een tijdelijke loonkostensubsidie (1 jaar) ten laste van het Participatiebudget. Op 1 januari 2011 wordt er nog voor drie personen een loonkostensubsidie verstrekt. In het kader van het realiseren van het mensontwikkelbedrijf wordt door de gemeenten intensief met Ability samengewerkt. Hiervoor zijn in 2010 inkoopafspraken gemaakt ten aanzien van de Dariuz diagnose trajecten. Hierbij wordt middels een assesmenttraject nieuwe instroom in de WWB/WIJ - waarvoor geen direct helder traject is in te zetten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden ten aanzien van uitstroom naar reguliere arbeid. 3.3 Werkgeversbenadering Vacature service punt (VSP) Door het VSP wordt integrale dienstverlening geboden aan werkgevers. Het VSP houdt kantoor Op het WERKplein Noordwest-Groningen te Winsum. Het zorgt voor het verkrijgen van vacatures, maar vooral voor matches met werkzoekenden en jobhunting voor klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De primaire doelstelling van het VSP is om klanten met een uitkering zoveel mogelijk te laten uitstromen naar regulier werk. Daarnaast heeft het VSP ook een preventieve doelstelling, dat wil zeggen instroom in de WW en in de WWB zoveel mogelijk te voorkomen door mensen voortijdig te begeleiden naar (ander) werk. Het VSP Winsum bestaat uit vier adviseurs. Dit zijn twee adviseurs van het UWV Werkbedrijf en twee, die door de vier gemeenten als externe adviseurs zijn aangetrokken en worden bekostigd vanuit het Participatiebudget. Gemeente WIJ Wajong WSW WW WWB NUG Prev Totaal 2010 Totaal 2009 Totaal 2008 Bedum Eemsmond De Marne Winsum Elders Uitstroom Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 14

15 Ook in 2010 is er tijd geïnvesteerd om volgens het commercieel plan het bestaande netwerk te onderhouden en uit te breiden met nieuwe bedrijven. Het relatienetwerk van werkgevers is in de loop der jaren gestaag gegroeid. Positieve verwachtingen over de werkgelegenheidsontwikkelingen in de Eemshaven komen langzaam op gang. Ook de sociale paragraaf van Groningen Seaports werpt zijn vruchten af. Omvang bedrijvennetwerk De nieuwe bedrijven zitten in de sectoren: vervoer, land- en tuinbouw, detailhandel en zakelijke dienstverlening. Qua bedrijfsgrootte zitten de werkgevers in ons bedrijvennetwerk vooral in het MKB. Vast Bakeries uit Middelstum is in 2010 overgenomen door De Aviateur Banketbakkerijen uit Broek op Langedijk. De reorganisatie van het bedrijf heeft veel banen gekost (het betreft veel parttimers). Dit bedrijf was in 2009 nog goed voor 28 plaatsingen. Netwerkcontacten Het VSP heeft in 2010 deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van een aantal werkgeversnetwerken zoals: Ondernemers Vereniging Gemeente Winsum Werkgeverskring Noord Groningen Netwerkbijeenkomsten Eemshaven.nl Symposium SXC Promotiedagen Noord Nederland Bijeenkomsten Samenwerkende Bedrijven Eemshaven (SBE) Werkgeversvoorlichtingsbijeenkomsten i.h.k.v. ontwikkelingen in de Eemshaven (initiatief K.v.K. en Seaports). Deze bijeenkomsten bieden een efficiënte mogelijkheid om de relaties met de werkgevers te onderhouden en nieuwe contacten aan te gaan. Speciale acties en projecten van het VSP: BanenEvent (25 plaatsingen VSP Winsum en Delfzijl) Project Schoonmaak Bloem Eemshaven (3 plaatsingen) Horecabijeenkomst Werkplein Winsum (10 plaatsingen) Wervingsactie Envilla Wagenborgen (19 plaatsingen VSP Winsum en Delfzijl) Landelijke Banenmarkt (25 plaatsingen VSP Winsum, Delfzijl en Groningen) Sociale paragraaf Groningen Seaports (23 plaatsingen) Serviceteam Eemsmond (2 plaatsingen) Heiploegproject (12 plaatsingen) GT Foodsupplieproject (1 plaatsing) Bijdrage aan Seaports Xperience Center (SXC) Samenwerking VSP - Ability BV Uithuizen Projectteam Eemshaven Promotiedagen Inventarisatie werkzoekenden Workshop presenteren. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 15

16 3.4 Wet sociale werkvoorziening In de gewijzigde Wsw zijn twee verordeningen verplicht voorgeschreven, te weten één voor het persoonsgebonden budget en één voor de cliëntenparticipatie. De gemeenteraden hebben de uitvoering van de Wsw in de gemeenschappelijke regeling geheel overgedragen aan het Algemeen Bestuur van Ability. In dat kader is ook het AB van Ability gemandateerd de verordeningen Wsw en cliëntenparticipatie Wsw vast te stellen. De cliëntenparticipatie Wsw is vormgegeven middels de Wsw-raad. In 2010 zijn geen bijzonderheden vanuit de Wsw-raad gemeld. Op 31 december 2010 waren er vanuit onze gemeente 59 personen werkzaam bij Ability in gehele of gedeeltelijke dienstverbanden, bij DSW Stadspark Groningen 11 personen en bij Fivelingo Appingedam één persoon. Op de Wsw-wachtlijst stonden op 31 december nog slechts 3 personen. In 2010 zijn 15 personen van de wachtlijst afgevoerd, doordat ze in dienst zijn genomen, verhuisd of op zich op eigen verzoek hebben teruggetrokken. Omdat de wachtlijst zo enorm afgenomen is en de Rijksbijdrage voor een deel wordt berekend op basis van het aantal personen op de wachtlijst zijn in samenwerking met Ability in 2010 een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor personen die mogelijk tot de doelgroep behoren. Hieruit zijn slechts een paar indicatieverzoeken ontstaan en gezien de bezuinigingen waardoor instroom op korte/middellange termijn zeer sporadisch mogelijk zal zijn lijkt nadere inspanning niet zinvol. Rijksbezuinigingen treffen de gemeenten hard op het gebied van Wsw. In 2010 is bekend gemaakt dat de vergoeding per SE ( medewerkers ingedeeld naar arbeidshandicap ) van ,-- in ,-- zal bedragen en in 2015 verder terugloopt naar ,--. Jaarlijks wordt er 120 miljoen op de Wsw bezuinigd, hetgeen in de huidige situatie een begrotingstekort voor Ability van ,-- voor 2011 betekent. De jaarrekening van 2010 laat een tekort van ,-- zien. Dit tekort valt positiever uit dan de begroting 2010 (tekort ,--) van Ability. De jaarrekening van Ability wordt u afzonderlijk aangeboden. 3.5 Sociale activering Project: In Bedum staat een huis Naast de begeleiding naar werk vindt de gemeente Bedum de maatschappelijk participatie van diegenen met een minder arbeidsmarktperspectief erg belangrijk. Hiervoor is een speciaal project ontwikkeld voor langdurig werkloze bijstandsgerechtigden. Aan de Vlijt 6 is een Huiskamer ingericht. Een bijzondere huiskamer; de gemeente gaat deze ruimte gebruiken voor kleinschalige activiteiten waarmee werkloze burgers kansen krijgen om zich maatschappelijk zinvol in te zetten en zich verder te ontwikkelen en ontplooien. De huiskamer is tot stand gekomen dankzij drie deelnemers vanuit het cliëntenbestand van de gemeente. Met hulp van een binnenhuisadviseur hebben ze de plannen voor de inrichting en de uitvoering daarvan verzorgd. De huiskamer zal voor tal van activiteiten worden gebruikt; voor het voeren van gesprekken, het geven van voorlichting, cursussen en het uitvoeren van projecten waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt voor de deelnemers kleiner wordt. Het contact wordt door het informele karakter van de huiskamer ongedwongener gemaakt. Uitkeringsgerechtigden worden uitgenodigd voor een bezoek aan de huiskamer. Met behulp van een vragenlijst wordt onderzocht wat de individuele mogelijkheden en belemmeringen zijn om in welke vorm dan ook aan de slag te kunnen. Het is een middel om deelnemers beter te begeleiden naar werk of andere maatschappelijke activiteiten. Daarnaast is o.a. informatieworkshop Wsw verzorgd. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 16

17 3.6 Wet inburgering In het kader van de uitvoering van de Wet inburgering is er in het jaar 2010 voor 9 personen een inburgeringsvoorziening vastgesteld. Dit zijn er 5 meer dan waarvoor wij middelen toegewezen hebben gekregen middels het Participatiebudget. De gemeente kon echter aan het begin van 2010 haar ambitie kenbaar maken inzake het aantal te starten inburgeringstrajecten, waarvoor extra middelen beschikbaar waren indien de ambitie gerealiseerd zou worden. De gemeente Bedum heeft hiervoor een aantal van 8 inburgeraars opgegeven en heeft zodoende gelet op het aantal van 9 inburgeringsvoorzieningen een extra bijdrage van ,00 ontvangen. Met het al toegewezen bedrag van ,00 bedroeg het totale inburgeringsbudget voor , Financiering (Participatiebudget) Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget van kracht. In deze wet zijn de budgetten voor de WWB re-integratie, de Wi inburgeringtrajecten en de educatiegelden WEB samengevoegd. Doelstelling achter de samenvoeging is een ruimere beleidsvrijheid voor de gemeente en de mogelijkheid slimme combinaties te maken. Denk hierbij aan volwasseneneducatie voor WWB-gerechtigden. Naast de samenvoeging zijn ook de verantwoordingsregels en de reserveringsregeling veranderd. Tot de invoering het participatiebudget werd verantwoord op het kasstelsel (moment van betaling is doorslaggevend) en kon de gemeente maximaal 75% van het lopende budgetjaar overhevelen naar een volgend jaar. In 2009 is dit percentage teruggebracht naar 25% van het Participatiebudget. In 2010 is ,-- besteed aan re-integratie van uitkeringsgerechtigden. Aan het einde van 2010 is nog ,-- beschikbaar wat volledig overgeheveld kan worden naar De gemeente Bedum heeft daarmee voor het eerst in vijf jaar geen terugbetalingsverplichting aan het Rijk. Inzet participatiebudget 2010 Toegekend WWB-werkdeel ,-- Bij: Overschot werkdeel ,-- Af: Uitgaven werkdeel ,-- Waaronder uitgaven Wet inburgering ,-- Waaronder uitgaven Wet educatie ,-- Af: Kosten 2009 ten laste van ,-- Overschot ,-- Maximaal te reserveren voor 2011: 25% van , ,-- Te verrekenen met ministerie van SZW 0,-- Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 17

18 4. Sociale zaken en 2010 in cijfers (Inkomen) 4.1 WWB en WIJ Bij het verstrekken van cijfers voor Sociale Zaken moet worden opgemerkt dat deze na verloop van tijd nog enigzins kunnen wijzigen. Het vaststellen van het recht op een uitkering, dan wel de beëindiging van een uitkering kan namelijk met terugwerkende kracht van toepassing zijn. De in dit verslag vermelde actuele cijfers zijn gebaseerd op de genomen besluiten tot en met 31 januari Aantallen uitkeringen Aanvragen WWB WIJ Ioaw Ioaz Bbz De WIJ is in 2009 ingevoerd en per 1 juli 2010 zijn alle bestaande uitkeringen van jongeren onder de 27 jaar omgezet naar een WIJ uitkering. Regeling (*) Instroom Uitstroom WWB uitkeringen WWB personen Ioaw Ioaz Bbz (*) Bij het verstrekken van een uitkering wordt uitgegaan van gezinssamenstelling, bij de re-integratie wordt gekeken naar individuele personen. Dit veroorzaakt soms verwarring over het aantal bijstandsgerechtigden. Wanneer er in dit verslag over aantallen wordt gesproken zal worden vermeld of het uitkeringen, dan wel personen betreft. Met de invoering van de WIJ ontstaan een lancune in de registratie van de uitkeringen. Ondanks daadwerkelijke instroom in de WIJ hoeft er niet altijd sprake te zijn van het verstrekken van een uitkering, maar kan ook een werkleeraanbod volstaan. Dit betreft naar schatting 13 personen die uiteindelijk geen uitkering hebben ontvangen. Met ingang van 2011 wordt er in de registratie een onderscheid gemaakt in de WIJ en de WWB. Ook zijn lopende WWB uitkeringen voor uitkeringsgerechtigden onder de 27 jaar op 1 juli 2010 formeel omgezet naar een WIJ uitkering. De hierboven genoemde instroom en uitstroom correspondeert daarom niet volledig met het verschil in aantal uitkeringen en personen op en Volgens onderzoeksbureau APE (www.ape.nl) is het bestand van de gemeente Bedum (op basis van de CBS cijfers) gestegen met 11%. Hiermee is de ontwikkeling van Bedum gelijk aan het gemiddelde van alle middelgrote en kleine gemeenten. Aantal uitkeringen per WWB (incl. WIJ) Ioaw Ioaz Bbz Totaal Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 18

19 Met ingang van 2011 wordt het onderscheid in WWB/WIJ in- en uitstroom in afzonderlijk cijfers uitgedrukt. Wel zijn alle nieuwe uitkeringen van personen onder de 27 jaar in 2010 direct als WIJ-aanvraag geregistreerd. Hierbij is opvallend, dat ruim 40% van alle aanvragen een aanvraag werkleeraanbod in het kader van de WIJ betreft. Niet alle aanvragen werkleeraanbod leiden automatisch tot een toekenning van een inkomensvoorziening. In een aantal gevallen leidt de aanvraag direct naar werk of scholing, dan wel de jongere ziet af van de aanvraag van een inkomensvoorzieining. Hiermee ontstaat voor 2010 een scheef beeld waarbij meer aanvragen zijn toegekend zonder dat dit leidt tot een hoger aantal uitkeringen. Met ingang van 2011 zal dit beeld rechtgetrokken zijn omdat dan over de WIJ afzonderlijk over een heel jaar gerapporteerd kan worden. Voor het tweede opeenvolgende jaar is het bestand van Sociale Zaken (WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz) met ongeveer 10% gestegen. Oorzaak hiervan is een duidelijk grotere instroom dan in de voorgaande (2008) jaren. Verderop zal blijken, dat de uitstroom ondanks de economische recessie op een gelijk niveau is gehandhaafd Duur van de uitkering Personen ingestroomd in voor 1996 voor januari De 104 uitkeringen WWB/WIJ per 1 januari 2011 hebben betrekking op 115 personen de zijn onderverdeeld op basis van het jaar waarin ze zijn ingestroomd. In totaal zijn 21 personen vóór 1 januari 2000 ingestroomd. Zij ontvangen al langer dan tien jaar een WWB (voorheen Abw) uitkering. Als we kijken naar het cijfer van 2010, dan zien we daar, dat 36 personen ingestroomd in 2010 op 1 januari nog een uitkering ontvangen. Dat betekent, dat van de eerder genoemde totale instroom in 2010 (58 personen) er in 2010 direct 22 personen weer zijn uitgestroomd. De ervaring leert, dat na drie jaar WWB-uitkering de kans op uitstroom aanzienlijk kleiner wordt. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 19

20 4.1.3 Financiën uitkeringen Inkomsten Wet Buig ,-- Bbz 1.679,-- Berekende aanvulling 2009 Bbz ,-- Uitgaven : WWB ,-- WIJ ,-- Bbz 3.689,-- Ioaw ,-- Ioaz 4.444, ,-- Tekort op de uitkering in ,-- In de begroting 2010 is rekening gehouden met een tekort van ,--. Het overige wordt gedekt uit de reserve WWB-uitkeringen. Deze wordt in 2011 aangevuld met de aanvullende uitkering WWB 2009 ten bedrage van ,-- WWB (*) Overschot inkomensdeel Tekort inkomensdeel (*) Met de invoering van de Wet Buig is ook een andere verantwoordingsystematiek voor de SISA ingevoerd en worden de financiële cijfers anders geregistreerd dan in voorgaande jaren. Het overschot/tekort wordt nu berekend over het gehele gebundelde budget uitkeringen. Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 20

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2011 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2011 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2011 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2011 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 7 1.3 Inkomen 7 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel OVERZICHT VERORDENINGEN Huidig Toeslagenverordening WWB 2010; 1. Toeslagenverordening WWB 2012; Maatregelenverordening

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG SOCIALE ZAKEN 2010

BELEIDSVERSLAG SOCIALE ZAKEN 2010 BELEIDSVERSLAG SOCIALE ZAKEN 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Samenvattende conclusies 4 1.1 Verloop 4 1.2 Re-integratie en werk 4 1.3 Inkomen 4 1.4 Hoogwaardig handhaven en maatregelen 5 1.5 Minimabeleid

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ;

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ; Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ, 2013. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel financieel

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk,

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk, Re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2009 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2009, nr. gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht

Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. gemeente Papendrecht Beleidsplan 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Papendrecht INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DOELSTELLING 1 WERK HOOFDDOELSTELLING... 3 DOELSTELLING 2 WERK GESUBSIDIEERDE ARBEID... 4 DOELSTELLING

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2014

Managementrapportage team sociale zaken 2014 Managementrapportage team sociale zaken 2014 Hierbij de managementrapportage 2014 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft het voorzien van inkomen, reintegratie en zorg, waaronder de front office

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Toelichting bij cijfers 2 e kwartaal 2013 Ontwikkeling van het aantal klanten Ten opzichte van het 1 e kwartaal 2013 is het aantal WWB uitkeringen in het

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

b. WTOS: de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

b. WTOS: de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 93478 12 juli 2016 Beleidsregels HaarlemPas Het college van de gemeente Haarlem Gelet op artikel 35, eerste lid van de Participatiewet; besluit

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 door: Hans de Vroome Beleidsadviseur Werk & Inkomen BPV Regeerakkoord Meer met minder? AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, daarna koppeling levensverwachting

Nadere informatie

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015

Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 Verordening minimabeleid en activering Participatiewet, Ioaw, Ioaz ISD Bollenstreek 2015 De raad van de gemeente Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d.. Gelet op

Nadere informatie

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100%

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100% Verschillen analyse Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ AFSTEM M I NGSVEROR DENING Algemeen Alleen van toepassing op WWB Ook van toepassing op IOAW en IOAZ De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B.

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Raadsvergadering 15 december 2014 Nr.: 8 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Invoering Participatiewet Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Ter inzage liggende stukken: 1. Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2013

Managementrapportage team sociale zaken 2013 Managementrapportage team sociale zaken 2013 Hierbij de management rapportage 2013 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft werk, inkomen en zorg, waaronder de schuldhulpverlening. In deze rapportage

Nadere informatie

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld.

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Algemeen De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ)

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-061 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Beslispunten: De onder 1 tot en met 5 vermelde verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

M E M O. Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning

M E M O. Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning M E M O Aan: de Griffie Onderwerp: technische vragen brief van het college over tijdelijke aanvullende inkomensondersteuning Datum: 12-11-2014 Van: John Bannenberg D66 (Vic van Dijk) Daartoe vraagt hij

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Opiniërend

> Raadsvoorstel / Opiniërend > Raadsvoorstel / Opiniërend Raadsvergadering van: 3 maart 2011 Onderwerp: Datum: 18 februari 2011 Gewijzigde begroting 2011 Intergemeentelijke Sociale Dienst Doel: Een zienswijze geven op de gewijzigde

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Gebundelde uitkering (BUIG)

Gebundelde uitkering (BUIG) 2 e kwartaal 2015 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG). Uit het budget BUIG wordt algemene bijstand, IOAW, IOAZ

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen.

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2011 Agenda nr: 7 Onderwerp: Beleidsverslag 2010 WWB, IOAW, IOAZ en Bbz. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 4.2 Maastricht-Heuvelland 2015 Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland, - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet,

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 20 oktober 2014 Besluit nummer Onderwerp IOAW en IOAZ : RB14.0119 : Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, De raad van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage. Hoofdlijnennotitie. gevolgen regerings- bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken naar Vermogen.

Bijlage. Hoofdlijnennotitie. gevolgen regerings- bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken naar Vermogen. Bijlage Hoofdlijnennotitie gevolgen regerings- bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken naar Vermogen. 16 mei 2011 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Huidige situatie 2.1. Gemeentelijk domein 2.2. Domein

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Overzicht 3 e kwartaal 2014 Steenbergen

Kwartaalrapportage. Overzicht 3 e kwartaal 2014 Steenbergen Kwartaalrapportage Overzicht 3 e kwartaal 2014 Steenbergen 1 Inhoudsopgave Inkomen Gemeentelijke taak 3 Doelstelling en realisatie Inkomen 5 Werk Gemeentelijke taak 7 Doelstelling en realisatie werk 7

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2012 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2012 vast te stellen ;

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2012 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2012 vast te stellen ; Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ, 2012. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel financieel

Nadere informatie

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Voorstel Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Onderwerp : Vangnetregeling Participatiewet 2015 Inleiding Voor het verstrekken van

Nadere informatie

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Omvang WWB-bestand WWB per begin v.d. maand Instroom Uitstroom WWB eind v.d. maand WWB-bestand incl. IOAW, IOAZ

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle 2015. Toelichting algemeen Achtergrond Individuele Minima Toeslag Deze verordening is in eerste instantie tot stand gekomen als gevolg van

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie