Inventarisatie en analyse. Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer Gemeente Aalsmeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie en analyse. Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer Gemeente Aalsmeer"

Transcriptie

1 Inventarisatie en analyse Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer Gemeente Aalsmeer 28 september 2010

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Wijze van aanpak inventarisatie en analyse Analyse bedrijventerreinenmarkt in en rondom Aalsmeer Bestaande en nieuwe bedrijventerreinen Economische ontwikkelingen en herstructurering Vraag & aanbod en regionale samenwerking Ruimtelijk- en sociaal-economische karakteristieken Typen bedrijvigheid Eigendomssituatie Leegstand WOZ-waardeontwikkeling Ontwikkeling werkgelegenheid Veiligheid en criminaliteit Positionering in huidige situatie Bereikbaarheid en parkeren Vrachtwagens en personenwagens Fietsers (Hoogwaardig) Openbaar vervoer Voetgangers Onderhoud en beheer Wegen, verhardingen en hemelwaterafvoer Groenstructuur Juridisch-planologische situatie Nieuw bestemmingsplan Luchthavenindelingbesluit

4 7. Toekomstvisie Hornmeer Swot-analyse Hornmeer Toekomstplannen bedrijven Noodzaak Focus segmentering Ontwikkelrichting: Drie scenario s Literatuur lijst geraadpleegde literatuur Bijlagen Bijlage I Lijst respondenten interviews

5 1. INLEIDING 1.1 AANLEIDING Hornmeer is een regionaal bedrijventerrein van circa 27 ha (netto), nu nog direct gelegen langs de N201. De Kamer van Koophandel heeft in 2008 een economische visie voor Aalsmeer uitgebracht, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van Hornmeer, waarbij gewezen wordt op de noodzaak van herstructurering gezien de neerwaartse spiraal waarin het bedrijventerrein zich bevindt. Dit uit zich in de algehele uitstraling van gebouwen en openbare infrastructuur, de hoge leegstand en de verminderende werkgelegenheid op het terrein. De gemeente heeft dit rapport, de toekomstige omlegging van de N201 en de ontwikkeling van Greenport aangegrepen om de herstructurering van Hornmeer op de (politieke) agenda te zetten. De ontsluiting van het gebied, de leefbaarheid, de aansluiting aan op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer net en de toekomstige profilering van het gebied zijn belangrijke uitgangspunten voor de herstructurering van het terrein. Om de herstructurering daadwerkelijk op te starten is het Pilotbureau Herstructurering Bedrijventerreinen Metropoolregio Amsterdam (PHB) gevraagd een plan te maken voor de aanpak van het gebied. Een van de doelstellingen van het PHB is de versnelling van een aantal herstructureringsprojecten. De aanpak van Hornmeer past binnen die doelstellingen. De nadruk ligt daarbij op de opstart van het project, de overall visie voor het terrein en het duidelijk faseren van de opgave in deelprojecten, die eenvoudig en eenduidig in de markt zijn weg te zetten door de gemeente. De aanpak is er op gericht het terrein fasegewijs en in kleine stappen te verbeteren. Naast de ontwikkeling van een visie is anderzijds ook de intentie om op korte termijn te starten met een aantal zichtbare fysieke kwaliteitsverbeteringen in het gebied, aansluitend bij de ideeën om de openbare ruimte aan te pakken op basis waarvan HIRB subsidie voor fysieke verbeteringen is verleend. De samenwerkende partners bij het project zijn het Trade Center Aalsmeer (TCA) en de gemeente Aalsmeer. Het projectbureau Greenport is daarnaast een belangrijke speler binnen de gemeente waarmee samengewerkt zal worden in het planvormingsproces. De op te stellen producten zullen in nauwe samenwerking (minimaal één workshop per fase, werkgroep(en) en klankbordgroep, diverse bilaterale overleggen) met deze partners tot stand worden gebracht. 1.2 WIJZE VAN AANPAK INVENTARISATIE EN ANALYSE De eerste stap in het opstarten van het herstructureringsproject is een grondige inventarisatie en analyse van het gebied. Deze analyse vormt de basis voor het Visiedocument. In deze fase wordt de herstructureringsopgave voor het bedrijventerrein Hornmeer aan de hand van diverse informatiebronnen inzichtelijk gemaakt. Het betreft een grondige analyse van schriftelijke informatie zoals: De Startnotitie en het Projectplan Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer behorend bij de HIRBaanvragen voor procesmanagement, onderzoek en fysieke maatregelen uit 2009; De economische visie Aalsmeer van de Kamer van Koophandel uit 2008; De diverse rapporten en documenten behorende bij het Greenport programma (waaronder de rapportage van Buck Consultants met betrekking tot de bedrijventerreinenstrategie); Het luchthavenindelingbesluit (m.b.t. de gevolgen voor Hornmeer); Rapporten en beleidsnotities met betrekking tot de omlegging van de N201; Rapporten en beleidsnotities met betrekking tot de realisatie van HOV nabij Hornmeer; Informatie met betrekking tot het (nieuw op te stellen) bestemmingsplan; Gegevens over de (ontwikkeling van) WOZ-waarden van onroerend goed op Hornmeer; 5

6 Leegstand; Eigendomsverhoudingen; Economische ontwikkelingen binnen de regio. Het verzamelen van informatie en ideeën die nog niet schriftelijk beschikbaar zijn, terwijl deze voor de uiteindelijke visievorming wel in de analyse betrokken moet worden is van essentieel belang. Het gaat hierbij om de ervaringen en ideeën bij diverse partijen en belanghebbenden: ondernemers en eigenaren op en nabij het bedrijventerrein Hornmeer, beleids- en beheerambtenaren en bestuurders in Aalsmeer en omgeving, makelaars in de regio, bestuurders van TCA en vertegenwoordigers van de programmabureaus Greenport, N201 en &2=1. Om deze laatste informatie te ontsluiten is een groot aantal gesprekken met interne en externe stakeholders in het gebied gevoerd waarbij onder andere ook de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen: Ervaringen met het huidige bedrijventerrein; Investerings- of verhuisplannen van de zittende ondernemers; Een inventarisatie en het aftasten van de mogelijkheden van een toekomstige verhuizing van bedrijven uit de linten naar Hornmeer; Mogelijke politieke of juridische kansen of bedreigingen etc.; Een inventarisatie van (gemeentelijke) dekkingsbronnen die ten behoeve van het project, eventueel als cofinanciering, aangewend kunnen worden. Het resultaat van deze oriëntatiefase is een bondige rapportage over het gebied, waaruit de herstructureringsopgave van het gebied blijkt, evenals de knelpunten en de wensen van en mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Ook de eerste meest noodzakelijke verbeterpunten voor het terrein worden in kaart gebracht, waarmee op korte termijn en in een vroeg stadium van het proces zichtbaar gemaakt kan worden dat er sprake is van een herstructurering en verbetering voor de bedrijven en het terrein. Hierbij wordt aangesloten bij de ideeën op basis waarvan HIRB-subsidie voor fysieke verbeteringen is toegekend. De insteek is niet alleen langjarige planvorming maar al in vroeg stadium verandering organiseren. Dit moet ten doel hebben dat het vertrouwen in het terrein en haar toekomstige mogelijkheden wordt versterkt waardoor de bedrijven weer de bereidheid tot investeren krijgen op het terrein. In deze fase wordt tevens de basis gelegd voor het netwerk waarmee in de verdere trajecten contact wordt onderhouden. 6

7 2. ANALYSE BEDRIJVENTERREINENMARKT IN EN RONDOM AALSMEER 2.1 BESTAANDE EN NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN In onderstaand figuur 2.1 is de kaart opgenomen met bedrijventerreinen in de regio Aalsmeer. Hierin is onderscheid gemaakt tussen bestaande bedrijventerreinen en bedrijventerreinen die zich in de ontwikkelingsof planfase bevinden. Figuur 2.1 Regionale bedrijventerreinenkaart Aalsmeer De belangrijkste bestaande bedrijventerreinen in de regio Aalsmeer zijn: Hornmeer, Oosteinde, Molenvliet, Legmeer en Uithoorn. De nieuw te ontwikkelen locaties betreffen: Schiphol Logistics Park (SLP), Greenpark, De Loeten (voorheen Meerlandenweg) en Amstelveen-Zuid. De kenmerken van deze parken zijn in tabel 2.1 opgenomen. De bestaande terreinen bieden een gemengd beeld met betrekking tot segmentering. De nieuw te ontwikkelen terreinen zijn specialistischer van aard en richten zich op de logistieke sector en veilinggerelateerde bedrijvigheid Aalsmeer. 7

8 Bestaand / nieuw te ontwikkelen Bestaande terreinen Naam bedrijventerrein Type terrein Oppervlakte Aantal bedrijven Hornmeer gemengd 31 ha bruto 27 ha netto +/- 60 Legmeer gemengd 9 ha bruto +/ ha netto Uithoorn gemengd 91 ha bruto +/ ha netto SLP (oost en west) Logistiek 155 ha bruto Nog in ontwikkeling Nieuw te ontwikkelen terreinen Greenpark Veilinggerelateerd 180 ha bruto Nog in ontwikkeling 63 ha netto De Loeten Veilinggerelateerd 50 ha bruto Nog in ontwikkeling Amstelveen-Zuid Gemengd 65 ha bruto 45 ha netto Nog in ontwikkeling Figuur 2.2 Kenmerken bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen regio Aalsmeer 2.2 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN HERSTRUCTURERING Regionale economische situatie De economische teruggang van de afgelopen jaren heeft ook invloed gehad op bedrijventerreinen in de regio Aalsmeer. De veilinggerelateerde economie is de laatste jaren ook flink geraakt. Een en ander leidt ertoe dat de vraag naar bedrijventerreinen ook in specifieke segmenten zoals het veilinggerelateerde afneemt. Bestaande bedrijven blijven langer op hun huidige vestigingslocatie en nieuwe bedrijven stellen hun investering in een nieuwe locatie langer uit. Zo zijn de effecten van de crisis ook in het Hart van de Greenport voelbaar: marktinteresse en daarmee ook daadwerkelijk uitgifte op bijvoorbeeld Greenpark Aalsmeer blijven achter bij de planning die enkele jaren geleden is gemaakt. In de praktijk kan dit voor Hornmeer een toename van het aantal faillissementen, inkrimpingen, overnames en opsplitsingen en daarmee ook oplopende leegstand betekenen. Anderzijds stellen enkele op Hornmeer gevestigde bedrijven verhuizingen naar bijvoorbeeld Greenpark uit, waardoor verschuivingen in de typen bedrijvigheid (van veilinggerelateerd naar gemengd) op Hornmeer minder snel optreden. Veroudering / herstructurering bestaande bedrijventerreinen Net als op veel bedrijventerreinen elders in het land, voldoen de openbare weg en groenstructuur op Hornmeer niet meer aan de laatste wensen en eisen. Hier is een revitalisering gewenst zoals ook blijkt uit onderzoek van Bureau BUITEN 1. In het bijzonder de openbare weg (infrastructuur en groenvoorziening) heeft enkele structurele ingrepen nodig. 1 Aanscherping Herstructureringsopgave Bedrijventerreinen Metropoolregio Amsterdam (2010) 8

9 Behalve Hornmeer zijn er ook in de omgeving te herstructureren terreinen: Uithoorn (in Uithoorn) en Legmeer (in Amstelveen). Ook voor deze terreinen bestaan herstructureringsplannen, waarbij opgemerkt dient te worden dat de zwaarte van de ingreep die nodig is op elk van de terreinen verschilt. Relatief zware infrastructurele ingrepen zijn nodig op bedrijventerrein Uithoorn. In Uithoorn speelt verder de intensivering van ruimtegebruik en de invulling van vrijkomende kavels. Op bedrijventerrein Legmeer ligt de nadruk op de aanpak van de openbare ruimte en lijkt slechts beperkt intensivering van het ruimtegebruik mogelijk. Uitvoering van bovenstaande herstructureringsplannen is afhankelijk van voldoende financiële dekking voor de bijbehorende investeringsplannen, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze deels nog wel uitgewerkt dienen te worden. Met name cofinanciering vanuit de betreffende gemeenten en vanuit ondernemers (private investeringsplannen, BIZ, parkmanagement) behoeft de nodige aandacht. 2.3 VRAAG & AANBOD EN REGIONALE SAMENWERKING Zoals uit tabel 2.1 te zien is, staat er de komende jaren een fors aantal vierkante meters gepland op de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Hier schuilt het risico van overcapaciteit, waardoor er een gevaar voor leegloop van bestaande terreinen kan ontstaan en leegstand voor nieuwe terreinen. Het is van belang dat de fysieke ingrepen en de verwachte effecten daarvan op het vestigingsklimaat (beschikbaar komende ruimte, segmenteren, prijzen terreinen) worden afgestemd met de nieuw te ontwikkelen terreinen. Met de terugdringing van leegstand op bestaande terreinen en benutting van vrijgekomen kavels moet in de fasering van nieuwe terreinen rekening worden gehouden. Ook beconcurreren de nieuw te ontwikkelen terreinen elkaar op regionale schaal en doelgroep. Het is de vraag in hoeverre de geplande uitgiftes zullen doorgaan. Goede regionale afstemming tussen gemeenten is ook om deze reden van groot belang. Aangezien de bedrijventerreinenmarkt een regionale markt is, het is noodzakelijk dat vraag en aanbod ook op deze schaal georganiseerd en afgestemd is. De ruimtelijk-economische visie op de Greenport Aalsmeer (MLT 2025) constateerde al een mogelijk overaanbod van veilinggerelateerde bedrijventerreinen en een studie van Buck Consultants International (BCI 2010) wijst in dezelfde richting. De risico s van overcapaciteit en leegloop op bestaande terreinen en leegstand nieuw te ontwikkelen terreinen vraagt om afstemming met omliggende gemeenten. Zo kunnen onder andere afspraken worden gemaakt over een gedifferentieerd (en gesegmenteerd) aanbod van terreinen. In hoofdstuk 7 wordt hier wat betreft Hornmeer op teruggekomen. Met betrekking tot de planning en ontwikkeling van nieuwe locaties kent regionale samenwerking twee aspecten die van belang zijn; temporisering en wellicht het schrappen van plannen. 9

10 10

11 3. RUIMTELIJK- EN SOCIAAL-ECONOMISCHE KARAKTERISTIEKEN 3.1 TYPEN BEDRIJVIGHEID Hormeer is een gemengd bedrijventerrein. In de dertig jaar dat Hornmeer bestaat is het veilinggerelateerde karakter van Hornmeer sterk verminderd. Wanneer gekeken wordt naar het type vestigingen lijkt een voorzichtige trend ten gunste van diensten en ten koste van industrie waar te nemen in de periode na Inmiddels zijn er redelijk wat op particulieren gerichte PDV-achtige bedrijven gevestigd op Hornmeer: vaak gaat dit om autobedrijven zoals Biemond & van Wijk Mercedes-Benz, Auto Maas SEAT, Automobielbedrijf Donker Mazda, Subaru Aalsmeer en Gert de Jong Automobielen Citroen. Ook de Gamma en het afhaalpunt van Sanidump trekken over het algemeen particuliere klanten. Andere bedrijven als KAV Autoverhuur en Burgers Carrosserie hebben deels veilinggerelateerde klanten, maar bedienen ook andere branches. De veilinggerelateerde groothandel als Horticoop heeft aangegeven ook een algemene detailhandelfunctie te willen gaan vervullen, terwijl de groothandel Victory vanwege de afname van het veilinggerelateerde karakter van Hornmeer, heeft aangekondigd te zullen gaan verhuizen naar Greenpark. De veelal aan de veilinggerelateerde groothandel is met name ten noorden van de Lakenblekerstraat, die Hormeer als het ware in tweeën snijdt, goed vertegenwoordigd. Aan en ten zuiden van de Lakenblekerstraat zijn meer op het publiek gerichte bedrijven, zoals autodealers, garages en verhuurbedrijven gevestigd. 3.2 EIGENDOMSSITUATIE De eigendomssituatie op Hornmeer is behoorlijk versnipperd. Er zijn zo n 60 verschillende percelen en eigenaren op Hornmeer. Aan de Turfstekerstraat zijn deze percelen over het algemeen relatief klein. Aan de Lakenblekerstraat en de Visserstraat zijn de percelen vaak veel groter. Figuur 3.1 Eigendomssituatie Hornmeer 11

12 Wanneer gekeken wordt naar het type eigenaren, dan blijken dit in veel gevallen eigenaar/gebruikers te zijn, vaak in de vorm van een beheer B.V. Professionele beleggers zijn in mindere mate aanwezig op de Hornmeer. De grootste belegger Multilet / Valad Property aan de Lakenblekerstraat. De strategisch gelegen onbebouwde kavel op de hoek Lakerblekerstraat, Legmeerdijk en oude N201 is eigendom van NV Bever Holding. Nr Eigenaar Nr Eigenaar 1 ANCO VASTGOED B.V. 30 NOORDHOEK BEHEER BV 2 AVIFLORA B.V. 31 NV BEVER HOLDING BEDRIJFSCHAP VOOR DE GROOTHANDEL IN 3 BLOEMKWEKERIJPRODUKTEN 32 OFFERMAN HOLDING BV 4 BEVEST B.V. 33 P. BROEKHOF BEHEER B.V. 5 BIEMOND ONROEREND GOED B.V. 34 PARAAT BRANDBEVEILIGING AALSMEER BV 6 BRINKMAN VAST GOED B.V. 35 PETER COCU VASTGOED BV 7 COOPERATIEF KONINKLIJK TUINBOUWCENTRUM HORTICOOP U.A., 36 PETERS & GROENVELD HOLDING BV 8 DE GROTE BRUG B.V. 37 STICHTING A.L.G. (AKTIVITEITEN CENTRUM LICHAMELIJK GEHANDICAPTTEN) 9 DE JONG EN ROEST AUTOMOBIELEN B.V. 38 T.S. FINANCIERING B.V. 10 DE LA HAYE BEHEER B.V. 39 UITVAARTCENTRUM FINNEMA B.V. 11 DE MOOR JR. BEHEER 40 VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENCOMPLEX DE LEGAKKER 12 DEBBODIN JANSE B.V. 41 VVE LAKENBLEKERSTRAAT 51 EN TURFSTEKERSTRAAT 46 EN EEVO B.V. 42 VVE VISSERSTRAAT FYSIOTHERAPEUTISCH CENTRUM AALSMEER B.V. 43 VVE TURFSTEKERSTRAAT 23,23A,23B EN GARAGE W.A. MAAS B.V. 44 VVE TURFSTEKERSTRAAT 23, 23A, 23B 16 GETRONICS NEDERLAND B.V. 45 VVE TURFSTEKERSTRAAT 23, 23A, 23B 17 HANERKO BV 46 VERFINDUSTRIE HEEREN & MEIJER B.V. 18 HONEYSUCKLE VASTGOED B.V. 47 VISSERSTRAAT 38 REAL ESTATE B.V. 19 J.S. BURGERS & ZN, BEHEER B.V. 48 VOLVO NEDERLAND B.V. 20 J.W. VAN DER LAARSE-VASTGOED B.V 49 WIJWELA VASTGOED B.V. 21 JAC.VAN DILLEWIJN VASTGOED B.V. 50 ZUREL BEHEER B.V. 22 KAV VASTGOED B.V. 51 ZWARTEWEG 116 REAL ESTATE B.V. 23 KPN TELECOM B.V. 52 P.E. DONKER 24 LAKENBLEKER B.V 53 LELIVELD 25 MULLER-BBM NEDERLAND B.V. 54 BIEMOND 26 MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY 20 B.V. 55 VAN DER KOLK 27 MUR-BEHEER BV 56 DE JONG 28 N.V. NUON INFRA WEST 57 ZEKVELD 29 N.V. STEDIN NETTEN AMSTELLAND 58 OUDENDIJK 30 NOORDHOEK BEHEER BV 59 ROZENDAL 31 NV BEVER HOLDING 60 RENZEMA Figuur 3.2 Legenda met eigenaren Hornmeer 12

13 3.3 LEEGSTAND De leegstand op Hornmeer is aanzienlijk, maar niet dramatisch. Rondwandelend op Hornmeer is een flink aantal te huur en te koop borden te zien. Op basis van een visuele analyse is in onderstaande figuur aangegeven welke leegstand er (zichtbaar) aanwezig is op Hornmeer. Aangetekend moet worden dat leegstand soms ook onzichtbaar is. Panden worden in dat geval wel (tijdelijk) gebruikt voor laagwaardige functies, maar niet voor de functie waar de panden het meest geschikt voor zijn of kunnen zijn. Met deze onzichtbare leegstand is geen rekening gehouden in het overzicht. Opvallend is dat er maar weinig panden te koop staan op Hornmeer. Slechts op de Lakenblekerstraat 15 staat een pand te koop (is ook te huur). Wel wordt een aantal kantoorpanden en bedrijfshallen te huur aangeboden, met name aan de oostkant van de Lakenblekerstraat. De huurprijzen variëren van 30,-/m2 voor verouderderde bedrijfshallen tot 55.-/m2 voor modernere bedrijfshallen. Ook de kantoorruimte varieert behoorlijk in prijs: van 85,- /m2 voor bij bedrijfspanden behorende kantoorruimte tot 140/m2 voor zelfstandige kantoorruimte. Bij een aantal panden is bekend dat bovengelegen kantoorruimten niet gebruikt worden (dit overzicht pretendeert overigens niet compleet te zijn op dit punt). Verder blijft een grote kavel in de zuidoosthoek van Hornmeer al jaren onbebouwd, wat een doorn in het oog van vele ondernemers is. Ook worden de erven rond een aantal bedrijven slecht gebruikt, bijvoorbeeld naast de Sanidump. Daarnaast laat het onderhoud van een aantal panden flink te wensen over, hetgeen leidt tot een aanblik van leegstand (hoewel dit niet altijd het geval blijkt te zijn). Figuur 3.3 Leegstand en optimalisatiemogelijkheden Hornmeer 13

14 3.4 WOZ-WAARDEONTWIKKELING Ten behoeve van de inventarisatie is de ontwikkeling van de WOZ-waarden bekeken. WOZ-waarden van objecten worden door de gemeente bepaald aan de hand van recente transacties van vastgoed in de omgeving van deze objecten. Allereerst is een optelsom gemaakt van alle WOZ-waarden in Hornmeer. Het blijkt dat er sprake is geweest van een redelijk stabiele groei in de waardeontwikkeling van circa 50 miljoen euro in 2003 tot ruim 80 miljoen euro in Figuur 3.4 Grafiek met totale WOZ-waardeontwikkeling bedrijventerrein Hornmeer in miljoenen euro s Wanneer op kavelniveau drie verschillende percelen met opstallen worden vergeleken (zie grafiek hieronder) op WOZ-waardeontwikkeling, blijkt deze zeer zeker niet allemaal dezelfde ontwikkeling doormaken. Figuur 3.5 Grafiek met drie voorbeelden van WOZ-waardeontwikkeling op kavelniveau Ook wanneer de waardeontwikkeling van panden uit verschillende branches tegen elkaar wordt afgezet laat dit niet per se hetzelfde beeld zien. Fluctuaties worden behalve door ontwikkelingen op de vastgoedmarkt ook veroorzaakt door nieuwbouw en functieverandering van gebouwen. Opvallend is dat vastgoed in gebruik zijnde als groothandel (veelal veilinggerelateerd) een langzaam maar zeker dalende lijn laat zien. Wanneer de achterliggende cijfers bekeken worden, blijkt dat dit komt doordat panden uit gebruik worden genomen of van functie veranderen. Winkels, kantoren en opslag- en distributieruimten vertonen daarentegen een sterk tot gematigd opgaande lijn. Andere functies zoals autoshowrooms, garages en werkplaatsen schommelen. 14

15 Figuur 3.6 Grafieken met WOZ-waardeontwikkeling per branche Geconcludeerd kan worden dat enerzijds (bouw)investeringen en in/buiten gebruik raken van vastgoed van grote invloed zijn op de WOZ-waardeontwikkeling in de Hornmeer in de verschillende branches. Anderzijds kan geconcludeerd worden dat los van investeringen, verschillende branches verschillende waardeontwikkelingen laten zien, waarbij op particulieren gerichte winkels duidelijk in de lift zitten en groothandel een dalende lijn laat zien. 3.5 ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID In onderstaande twee figuren zijn twee grafieken weergegeven waar het verloop van het aantal vestigingen en werkzame personen staat weergegeven. Op Hornmeer waren op 1 januari bedrijven gevestigd met in totaal 837 werkzame personen (bron: Kamer van Koophandel Amsterdam). De hieronder getoonde grafiek laat zien dat de ontwikkeling op Hornmeer qua aantal vestigingen in de afgelopen jaar stabiel is. 15

16 Figuur 3.7 Aantal vestigingen per bedrijventerrein in de regio Aalsmeer (bron KvK) Het aantal werkzame personen op Hornmeer heeft wel een sterke daling laten zien in de afgelopen acht jaar van bijna 1500 tot iets meer dan 800 werkzame personen. Er is onder andere veel kantoorgerelateerde werkgelegenheid vertrokken doordat bedrijven hun hoofdkantoor hebben verplaatst, maar de vestiging hebben aangehouden. Dit is bijvoorbeeld bij het bedrijf Horticoop het geval. Figuur 3.8 Aantal werkzame personen per bedrijventerrein in de regio Aalsmeer (bron KvK) Wanneer gekeken wordt naar het type vestigingen lijkt een voorzichtige trend ten gunste van diensten en ten koste van industrie waar te nemen in de periode De veelal aan bloemen gerelateerde groothandel is met name ten noorden van de Lakenblekerstraat, die Hornmeer als het ware in tweeën snijdt, goed vertegenwoordigd. Ten zuiden van de Lakenblekerstraat lijken meer op het publiek gerichte bedrijven, zoals autodealers, garages en verhuurbedrijven, gevestigd te zijn. Figuur 3.9 Ontwikkelingen per sector (bron KvK) 16

17 3.6 VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT Uit de interviews met bedrijven en ondernemers blijkt dat de criminaliteit (te denken aan inbraken en overvallen) de laatste jaren op Hornmeer meevalt. De meeste bedrijven hebben individuele beveiliging ingehuurd. Ook blijkt dat bedrijven een redelijke belangstelling hebben voor collectieve beveiliging als onderdeel van parkmanagement. De voorkeur gaat uit van een bedrijf dat goed bekend is met Hornmeer. Aanvullend kan gedacht worden aan collectieve camerabeveiliging. Voor Hornmeer loopt er een KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven)- traject sinds 2006 en is er sinds twee jaar een keurmerk KVO-B verkregen voor Hornmeer. Er is een convenant tussen B&W, de politie, de brandweer en ondernemersvereniging TCA gesloten. De gemeente Aalsmeer treedt op als financier. De inbreng van de politie bestaat uit het bijwonen van vergaderingen en het monitoren van de situatie op Aalsmeer en de maatschappij in het algemeen. Verder wordt er in geval van overvallen extra zorg verleend (aandacht voor slachtoffers) en wordt de veiligheidssituatie op Hormeer in de gaten gehouden (onderhoud / snoeien) en het aanspreken van verantwoordelijke partijen hierop. Als grootste problemen op Hornmeer ervaart de politie: Slordige uitstraling (zowel privé als publiek gebied); Leegstaande panden; Achterstallig snoeiwerk; Parkeren (met name aan de Turfstekerstraat); Verkeersveiligheid (met name fietsende scholieren op Lakenblekerstraat). Een ander verbeterpunt is het tegengaan van overnachten door (buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs. Overnachten wordt door alle partijen als zeer onwenselijk beschouwd. De politie pleit daarom voor duidelijke welkomsborden of -portalen bij de ingangen naar Hornmeer die als visitekaartje voor de bezoekers dienen. Op deze borden zou moeten staan: Logo s van de KVO partners (en eventueel eigen logo Hornmeer); De spelregels voor het bedrijventerrein in pictogrammen (bv: niet overnachten); Bewegwijzering voor de bedrijven (vervanging van TCA bewegwijzering). 3.7 POSITIONERING IN HUIDIGE SITUATIE De bedrijven binnen Hornmeer blijken een grote lokale binding te hebben. Van de geïnterviewde bedrijven die eerder op een andere locatie zaten, bleken velen van hen uit de nabije omgeving te zijn gekomen. Hornmeer als nieuwe vestigingslocatie bleek een logische keuze. Veel aanwezige ondernemers zijn ook woonachtig in Aalsmeer of omgeving. Als naastgelegen bedrijventerrein van de bloemenveiling, valt op dat er steeds minder veilinggerelateerde bedrijvigheid is op Hornmeer. In een flink aantal panden heeft zich de tweede en ook derde generatie gebruikers zich aangediend. Veel bedrijven richten zich in de huidige situatie (ook) op andere sectoren waaronder PDV / detailhandel. Een voorbeeld is de relatief grote aanwezigheid van autodealers. In de afgelopen jaren heeft ook de leegstand van bedrijfspanden zich ontwikkeld. Het betreft hier in het bijzonder de grotere panden en delen van kantoren. De grote panden, met veel oppervlak, zijn in de praktijk 17

18 moeilijk te verhuren aan grote bedrijven. Deze richten hun vizier vaak op grotere, moderne terreinen zoals Greenpark. Daarbij moet vermeld worden dat sommige panden erg verwaarloosd zijn. Figuur 3.9: Voorbeelden van leegstaande en verwaarloosde bedrijfslanden Geconcludeerd kan worden dat deze huidige generatie gebruikers op Hornmeer sterk verminderd afhankelijk zijn van de bloemenveiling. Daarvoor in de plaats is echter geen duidelijke positionering gekomen. Dat het huidige bedrijventerrein focus mist valt af te zien aan de publieke ruimte de kavels en de opstallen. Door toenemende leegstand en laagwaardiger gebruik worden noodzakelijke investeringen achterwege gelaten. Een nieuwe, duidelijke positionering van het bedrijventerrein is noodzakelijk om de voor de openbare ruimte, kavels en opstallen gewenste kwaliteitsimpuls te bereiken. 18

19 4. BEREIKBAARHEID EN PARKEREN 4.1 VRACHTWAGENS EN PERSONENWAGENS Bereikbaarheid in de huidige en toekomstige situatie Uit de interviews blijkt dat de bedrijven over het algemeen tevreden zijn over de bereikbaarheid. Enkele knelpunten die worden genoemd zijn de oude N201 en het kruispunt Lakenblekerstraat en Zwarteweg. De bedrijven staat positief tegenover de nieuwe N201. Hiermee lijkt de bereikbaarheid van het gebied toe te nemen. Figuur 4.1 Regionaal en lokaal wegennet Aalsmeer 19

20 Figuur 4.2 Bereikbaarheid en toekomstige verkeerssituatie Hornmeer De verkeerssituatie en verkeersintensiteiten op de aanvoerwegen zullen bij de ingebruikname van de nieuwe N201 behoorlijk veranderen, zo is uit onderzoek gebleken. In het kader van de Economische Effectrapportage Wijzigen Tracé Provinciale weg N201 Aalsmeer (Grontmij 2009) zijn op basis van een verkeersmodel van Goudappel Coffeng de verkeersintensiteiten van 2004 en de geraamde intensiteiten van 2015 bekeken. Er is ingezoomd op de beschikbare alternatieve routes voor de huidige N201 (die geknipt wordt): De nieuwe N201 / Legmeerdijk; Noordvork / huidige N201 / Legmeerdijk In 2010 heeft Goudappel Coffeng de verkeersprognoses geactualiseerd. In onderstaande kaarten worden de verkeersintensiteiten voor het jaar 2008 en het jaar 2020 getoond. Ook is het percentuele verschil tussen 2008 en 2020 weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de verkeersintensiteiten op rustige straten moeilijk te berekenen zijn. De soms grote procentuele verschillen tussen 2008 en 2020 zullen in bijvoorbeeld de Visserstraat of de Turfstekerstraat in de praktijk weinig zichtbaar zijn. Over de drukkere wegen op en rond Hornmeer kan wel een en ander opgemerkt worden: - Op de Lakenblekerstraat zal het naar verwachting een stuk drukker worden. De etmaalintensiteit voor motorvoertuigen vlak voor het kruispunt met de Legmeerdijk neemt toe van 3300 in 2008 tot 5300 in Aan de andere kant vlak voor de Zwarteweg neemt de etmaalintensiteit toe van 3800 in 2008 tot 4300 in Opvallend is verder dat zowel de Zwarteweg als de Legmeerdijk aanzienlijk rustiger worden ter hoogte van de Lakenblekerstraat. Met name tussen de oude N2010 en de Lakenblekerstraat wordt de Zwarteweg veel rustiger: een afname van meer dan 50%. Richting de nieuwe N201 is de afname met ruim 10% een stuk kleiner. De Legmeerdijk ter hoogte van de Lakenblekerstraat wordt ruim 10% rustiger. - Zoals te verwachten wordt de oude N201 (Burg. Kasteleinweg) veel rustiger: een afname van meer dan 50%. - De Legmeerdijk zal tussen de bloemenveiling en de nieuwe N201 veel drukker worden: een toename van meer dan 70%. 20

21 Figuur 4.3 Motorvoertuigen op en rond Hornmeer per etmaal in 2008 Figuur 4.4 Motorvoertuigen op en rond Hornmeer per etmaal in

22 Figuur 4.5 Procentueel verschil motorvoertuigen per etmaal tussen 2008 en 2020 Op basis van deze verkeerscijfers kan geconcludeerd worden dat de avondspitssituatie bij het kruispunt Zwarteweg / Lakenblekerstraat aanzienlijk kan verbeteren. Gezien de veranderingen in verkeersintensiteiten valt wel te overwegen de voorrangssituatie aan te passen. Op dit moment heeft het verkeer komend van de Lakenblekerstraat geen voorrang, hetgeen gerechtvaardigd wordt door de huidige verkeersintentsiteiten (de Zwarteweg is aanzienlijk drukker dan de Lakenblekerstraat). In 2020 is de grootste verkeersstroom echter Lakenblekerstraat Zwarteweg (van en naar het noordenoosten). Het valt te overwegen om verkeer Lakenblekerstraat Zwarteweg (van en naar het noordoosten) vice versa voorrang te geven op het verkeer van en naar de Zwarteweg (van en naar het zuidenwesten). Geadviseerd wordt dit verder te onderzoeken. De verkeerssituatie op het kruispunt Lakenblekerstraat / Legmeerdijk zal, ondanks de aanzienlijke verkeerstoename op de Lakenblekerstraat, naar verwachting verbeteren. Omdat de etmaalintensiteit op de Lakenblekerstraat met 2000 motorvoertuigen toeneemt en op de Legmeerdijk met bijna 3000 motorvoertuigen afneemt, wordt wel geadviseerd hiermee rekening te houden bij het opnieuw inregelen van maximale wacht- en groentijden van de VRI op deze kruising. Parkeerbeleid Hornmeer Een van de problemen binnen Hornmeer heeft betrekking op de parkeermogelijkheden van auto s en vrachtwagens. De parkeeroverlast wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een beperkt aantal openbare parkeerplaatsen. Veelal hebben bedrijven zelf maatregelen genomen om parkeerplaatsen te creëren (al dan niet op erfscheiding). In sommige gevallen zijn hierover mondelinge afspraken met de gemeente gemaakt. De gemeente is mogelijk bereid grond te verkopen en zodoende te komen tot betaald parkeerterrein. Uitgangspunten voor het parkeerbeleid zouden kunnen zijn: parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein; uitwerken van een gezamenlijk plan tot betaald parkeren; formaliseren (verkoop / verhuur) van parkeren op gemeentegrond; eventueel verbod voor parkeren grote voertuigen. 22

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Eigenaren bijeenkomst

Eigenaren bijeenkomst Eigenaren bijeenkomst Eigenaren aan het stuur Taken Park management / eigenaren loge Oprichting Eigenaren loge LMM Agenda Eigenaren loge Toelichting Marktmeesterschap door Drs. Jeroen Krijgsman (BOM) Bespreking

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017

KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 VERENIGING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS KLEINSCHALIGE BEDRIJFSRUIMTEN IN MIDDELGROTE STEDEN 24 MEI 2017 INLEIDING... 6 1.1 ONDERZOEKSVRAAG

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 534988/535013 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan Kellen 1 Feiten en cijfers Kellen 2 Waarom is het goed ondernemen op Kellen? 3 Kernwaarden

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie

Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren. Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie Definitief ontwerp Vrachtwagenparkeren Nota van beantwoording (geanonimiseerd) Datum: 20-10-2015 Naam + adres Opmerking (samengevat) Reactie 1 1.1 Maakt bezwaar tegen het definitief maken van 1.1 Er is

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP BOUWKAVEL(S) VOOR PERIFERE DETAILHANDELS VESTIGING (PDV) EN/OF BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR Edisonstraat ONG. Bedrijventerrein Tijvoort-Zuid te Goirle Versie 0.02 Algemene

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Herinrichting Halsterseweg noord

Herinrichting Halsterseweg noord Herinrichting Halsterseweg noord Halsterseweg 1973 29 augustus 2017 Programma 1. Ontvangst door wethouder Patrick van der Velden 2. Toelichting project (Laurent Jan Allewijn) ü Projectgebied ü Aanleiding

Nadere informatie

KWALITEITS. Bedrijven. Grave

KWALITEITS. Bedrijven. Grave KWALITEITS Bedrijven Grave 2 Ambitiedocument Kwaliteitsimpuls Bedrijventerreinen Grave - Februari 2013-3 Inhoud Kwaliteitsimpuls 5 Doelstelling 7 Ambitiedocument 9 Wisseveld 11 Kooikersweg 15 De Eek 19

Nadere informatie

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Datum 15 juni 2010 LSH023/Anf Kenmerk Eerste versie 1.1 Inleiding Schiphol bestaat uit een aantal deelgebieden. In het ROP Schiphol 2015

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Kleuring van Bedrijventerreinen

Kleuring van Bedrijventerreinen Kleuring van Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord Algemeen Segmentering Hoofdsecties Markt Ruimtelijke Structuur Ligging/ Positie en Expressie Interactie Ligging kern Hoofddorp Bestemmingsplan

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016 Memo Registratienummer 2016-36408 / 16Z.002701 Van Aan : Guido de Bruijn : College van burgemeester en wethouders Datum : 16 november 2016 Onderwerp : Parkeeroplossingen Centrum Schipluiden Inleiding De

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Oss beleid rondom uitgifte grond verdient navolging

Oss beleid rondom uitgifte grond verdient navolging Oss beleid rondom uitgifte grond verdient navolging Als eerste gemeente in Nederland koos Oss voor een aangescherpt en vooral samenhangend beleid gericht op de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

Nadere informatie

Monitor werklandschappen

Monitor werklandschappen Leiden 2016 Monitor werklandschappen 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2013 is het Beleidskader Van bedrijventerreinen naar werklandschappen

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Ruimte voor lokale bedrijvigheid

Ruimte voor lokale bedrijvigheid Ruimte voor lokale bedrijvigheid In het kader van de ontwerpopgave Roden-Leek wordt onder andere gezocht naar een geschikte locatie voor 50 hectare bedrijventerrein ten behoeve van de lokale Noordenvelder

Nadere informatie

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Den Haag groeit Bevolking is gegroeid met 80.000 inwoners tot 520.000 Bevolking groeit verder met 50.000 tot 80.000 naar 570.000 tot 600.000 Beroepsbevolking groeit

Nadere informatie

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken

Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken 1. Algemeen Voor de uitoefening van de gemeentelijke taak bezit de gemeente gronden die openbaar toegankelijk zijn en waar iedereen gebruik van mag

Nadere informatie

VBGW T.a.v. de heer drs. ing. S. Leijendekker Steenhouwerskade 7 9718 DA GRONINGEN. Geachte heer Leijendekker,

VBGW T.a.v. de heer drs. ing. S. Leijendekker Steenhouwerskade 7 9718 DA GRONINGEN. Geachte heer Leijendekker, VBGW T.a.v. de heer drs. ing. S. Leijendekker Steenhouwerskade 7 9718 DA GRONINGEN Project Kenmerk Groningen, Martini Trade Park propositie parkeren 12/EAN/so/cor/1.0-4-23-100179 Datum Groningen, 6 juli

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM,

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM, Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân Presentatie commissie ROM, 2011-03-14 In vogelvlucht Waarom een nieuwe visie Bestaande bedrijventerreinen Uitgeefbare bedrijventerreinen

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning speelparadijs Groenhovenpark 1.

Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning speelparadijs Groenhovenpark 1. Nota beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning speelparadijs Groenhovenpark 1. 1. Inleiding In deze nota van beantwoording zienswijzen worden de ingekomen zienswijzen in het kader van de omgevingsvergunning

Nadere informatie

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan Bijlage 3 Toelichting per onderzochte locatie Basisscenario [zie bijlage 2 voor een overzichtstekening] Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Nadere informatie

Samenvatting workshop Transumo BrabantStad

Samenvatting workshop Transumo BrabantStad Samenvatting workshop Transumo BrabantStad 1 Inleiding Het Programmabureau BrabantStad participeert in het Transumo-project Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkeling. Het gaat hierbij om drie deelprojecten:

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen Algemene Bedrijfsgegevens Naam Bedrijf Juridische Structuur Ondernemingsnummer Adres Postcode + Gemeente Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Algemeen emailadres Website

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie