Inventarisatie en analyse. Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer Gemeente Aalsmeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie en analyse. Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer Gemeente Aalsmeer"

Transcriptie

1 Inventarisatie en analyse Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer Gemeente Aalsmeer 28 september 2010

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Wijze van aanpak inventarisatie en analyse Analyse bedrijventerreinenmarkt in en rondom Aalsmeer Bestaande en nieuwe bedrijventerreinen Economische ontwikkelingen en herstructurering Vraag & aanbod en regionale samenwerking Ruimtelijk- en sociaal-economische karakteristieken Typen bedrijvigheid Eigendomssituatie Leegstand WOZ-waardeontwikkeling Ontwikkeling werkgelegenheid Veiligheid en criminaliteit Positionering in huidige situatie Bereikbaarheid en parkeren Vrachtwagens en personenwagens Fietsers (Hoogwaardig) Openbaar vervoer Voetgangers Onderhoud en beheer Wegen, verhardingen en hemelwaterafvoer Groenstructuur Juridisch-planologische situatie Nieuw bestemmingsplan Luchthavenindelingbesluit

4 7. Toekomstvisie Hornmeer Swot-analyse Hornmeer Toekomstplannen bedrijven Noodzaak Focus segmentering Ontwikkelrichting: Drie scenario s Literatuur lijst geraadpleegde literatuur Bijlagen Bijlage I Lijst respondenten interviews

5 1. INLEIDING 1.1 AANLEIDING Hornmeer is een regionaal bedrijventerrein van circa 27 ha (netto), nu nog direct gelegen langs de N201. De Kamer van Koophandel heeft in 2008 een economische visie voor Aalsmeer uitgebracht, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van Hornmeer, waarbij gewezen wordt op de noodzaak van herstructurering gezien de neerwaartse spiraal waarin het bedrijventerrein zich bevindt. Dit uit zich in de algehele uitstraling van gebouwen en openbare infrastructuur, de hoge leegstand en de verminderende werkgelegenheid op het terrein. De gemeente heeft dit rapport, de toekomstige omlegging van de N201 en de ontwikkeling van Greenport aangegrepen om de herstructurering van Hornmeer op de (politieke) agenda te zetten. De ontsluiting van het gebied, de leefbaarheid, de aansluiting aan op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer net en de toekomstige profilering van het gebied zijn belangrijke uitgangspunten voor de herstructurering van het terrein. Om de herstructurering daadwerkelijk op te starten is het Pilotbureau Herstructurering Bedrijventerreinen Metropoolregio Amsterdam (PHB) gevraagd een plan te maken voor de aanpak van het gebied. Een van de doelstellingen van het PHB is de versnelling van een aantal herstructureringsprojecten. De aanpak van Hornmeer past binnen die doelstellingen. De nadruk ligt daarbij op de opstart van het project, de overall visie voor het terrein en het duidelijk faseren van de opgave in deelprojecten, die eenvoudig en eenduidig in de markt zijn weg te zetten door de gemeente. De aanpak is er op gericht het terrein fasegewijs en in kleine stappen te verbeteren. Naast de ontwikkeling van een visie is anderzijds ook de intentie om op korte termijn te starten met een aantal zichtbare fysieke kwaliteitsverbeteringen in het gebied, aansluitend bij de ideeën om de openbare ruimte aan te pakken op basis waarvan HIRB subsidie voor fysieke verbeteringen is verleend. De samenwerkende partners bij het project zijn het Trade Center Aalsmeer (TCA) en de gemeente Aalsmeer. Het projectbureau Greenport is daarnaast een belangrijke speler binnen de gemeente waarmee samengewerkt zal worden in het planvormingsproces. De op te stellen producten zullen in nauwe samenwerking (minimaal één workshop per fase, werkgroep(en) en klankbordgroep, diverse bilaterale overleggen) met deze partners tot stand worden gebracht. 1.2 WIJZE VAN AANPAK INVENTARISATIE EN ANALYSE De eerste stap in het opstarten van het herstructureringsproject is een grondige inventarisatie en analyse van het gebied. Deze analyse vormt de basis voor het Visiedocument. In deze fase wordt de herstructureringsopgave voor het bedrijventerrein Hornmeer aan de hand van diverse informatiebronnen inzichtelijk gemaakt. Het betreft een grondige analyse van schriftelijke informatie zoals: De Startnotitie en het Projectplan Herstructurering Bedrijventerrein Hornmeer behorend bij de HIRBaanvragen voor procesmanagement, onderzoek en fysieke maatregelen uit 2009; De economische visie Aalsmeer van de Kamer van Koophandel uit 2008; De diverse rapporten en documenten behorende bij het Greenport programma (waaronder de rapportage van Buck Consultants met betrekking tot de bedrijventerreinenstrategie); Het luchthavenindelingbesluit (m.b.t. de gevolgen voor Hornmeer); Rapporten en beleidsnotities met betrekking tot de omlegging van de N201; Rapporten en beleidsnotities met betrekking tot de realisatie van HOV nabij Hornmeer; Informatie met betrekking tot het (nieuw op te stellen) bestemmingsplan; Gegevens over de (ontwikkeling van) WOZ-waarden van onroerend goed op Hornmeer; 5

6 Leegstand; Eigendomsverhoudingen; Economische ontwikkelingen binnen de regio. Het verzamelen van informatie en ideeën die nog niet schriftelijk beschikbaar zijn, terwijl deze voor de uiteindelijke visievorming wel in de analyse betrokken moet worden is van essentieel belang. Het gaat hierbij om de ervaringen en ideeën bij diverse partijen en belanghebbenden: ondernemers en eigenaren op en nabij het bedrijventerrein Hornmeer, beleids- en beheerambtenaren en bestuurders in Aalsmeer en omgeving, makelaars in de regio, bestuurders van TCA en vertegenwoordigers van de programmabureaus Greenport, N201 en &2=1. Om deze laatste informatie te ontsluiten is een groot aantal gesprekken met interne en externe stakeholders in het gebied gevoerd waarbij onder andere ook de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen: Ervaringen met het huidige bedrijventerrein; Investerings- of verhuisplannen van de zittende ondernemers; Een inventarisatie en het aftasten van de mogelijkheden van een toekomstige verhuizing van bedrijven uit de linten naar Hornmeer; Mogelijke politieke of juridische kansen of bedreigingen etc.; Een inventarisatie van (gemeentelijke) dekkingsbronnen die ten behoeve van het project, eventueel als cofinanciering, aangewend kunnen worden. Het resultaat van deze oriëntatiefase is een bondige rapportage over het gebied, waaruit de herstructureringsopgave van het gebied blijkt, evenals de knelpunten en de wensen van en mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Ook de eerste meest noodzakelijke verbeterpunten voor het terrein worden in kaart gebracht, waarmee op korte termijn en in een vroeg stadium van het proces zichtbaar gemaakt kan worden dat er sprake is van een herstructurering en verbetering voor de bedrijven en het terrein. Hierbij wordt aangesloten bij de ideeën op basis waarvan HIRB-subsidie voor fysieke verbeteringen is toegekend. De insteek is niet alleen langjarige planvorming maar al in vroeg stadium verandering organiseren. Dit moet ten doel hebben dat het vertrouwen in het terrein en haar toekomstige mogelijkheden wordt versterkt waardoor de bedrijven weer de bereidheid tot investeren krijgen op het terrein. In deze fase wordt tevens de basis gelegd voor het netwerk waarmee in de verdere trajecten contact wordt onderhouden. 6

7 2. ANALYSE BEDRIJVENTERREINENMARKT IN EN RONDOM AALSMEER 2.1 BESTAANDE EN NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN In onderstaand figuur 2.1 is de kaart opgenomen met bedrijventerreinen in de regio Aalsmeer. Hierin is onderscheid gemaakt tussen bestaande bedrijventerreinen en bedrijventerreinen die zich in de ontwikkelingsof planfase bevinden. Figuur 2.1 Regionale bedrijventerreinenkaart Aalsmeer De belangrijkste bestaande bedrijventerreinen in de regio Aalsmeer zijn: Hornmeer, Oosteinde, Molenvliet, Legmeer en Uithoorn. De nieuw te ontwikkelen locaties betreffen: Schiphol Logistics Park (SLP), Greenpark, De Loeten (voorheen Meerlandenweg) en Amstelveen-Zuid. De kenmerken van deze parken zijn in tabel 2.1 opgenomen. De bestaande terreinen bieden een gemengd beeld met betrekking tot segmentering. De nieuw te ontwikkelen terreinen zijn specialistischer van aard en richten zich op de logistieke sector en veilinggerelateerde bedrijvigheid Aalsmeer. 7

8 Bestaand / nieuw te ontwikkelen Bestaande terreinen Naam bedrijventerrein Type terrein Oppervlakte Aantal bedrijven Hornmeer gemengd 31 ha bruto 27 ha netto +/- 60 Legmeer gemengd 9 ha bruto +/ ha netto Uithoorn gemengd 91 ha bruto +/ ha netto SLP (oost en west) Logistiek 155 ha bruto Nog in ontwikkeling Nieuw te ontwikkelen terreinen Greenpark Veilinggerelateerd 180 ha bruto Nog in ontwikkeling 63 ha netto De Loeten Veilinggerelateerd 50 ha bruto Nog in ontwikkeling Amstelveen-Zuid Gemengd 65 ha bruto 45 ha netto Nog in ontwikkeling Figuur 2.2 Kenmerken bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen regio Aalsmeer 2.2 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN HERSTRUCTURERING Regionale economische situatie De economische teruggang van de afgelopen jaren heeft ook invloed gehad op bedrijventerreinen in de regio Aalsmeer. De veilinggerelateerde economie is de laatste jaren ook flink geraakt. Een en ander leidt ertoe dat de vraag naar bedrijventerreinen ook in specifieke segmenten zoals het veilinggerelateerde afneemt. Bestaande bedrijven blijven langer op hun huidige vestigingslocatie en nieuwe bedrijven stellen hun investering in een nieuwe locatie langer uit. Zo zijn de effecten van de crisis ook in het Hart van de Greenport voelbaar: marktinteresse en daarmee ook daadwerkelijk uitgifte op bijvoorbeeld Greenpark Aalsmeer blijven achter bij de planning die enkele jaren geleden is gemaakt. In de praktijk kan dit voor Hornmeer een toename van het aantal faillissementen, inkrimpingen, overnames en opsplitsingen en daarmee ook oplopende leegstand betekenen. Anderzijds stellen enkele op Hornmeer gevestigde bedrijven verhuizingen naar bijvoorbeeld Greenpark uit, waardoor verschuivingen in de typen bedrijvigheid (van veilinggerelateerd naar gemengd) op Hornmeer minder snel optreden. Veroudering / herstructurering bestaande bedrijventerreinen Net als op veel bedrijventerreinen elders in het land, voldoen de openbare weg en groenstructuur op Hornmeer niet meer aan de laatste wensen en eisen. Hier is een revitalisering gewenst zoals ook blijkt uit onderzoek van Bureau BUITEN 1. In het bijzonder de openbare weg (infrastructuur en groenvoorziening) heeft enkele structurele ingrepen nodig. 1 Aanscherping Herstructureringsopgave Bedrijventerreinen Metropoolregio Amsterdam (2010) 8

9 Behalve Hornmeer zijn er ook in de omgeving te herstructureren terreinen: Uithoorn (in Uithoorn) en Legmeer (in Amstelveen). Ook voor deze terreinen bestaan herstructureringsplannen, waarbij opgemerkt dient te worden dat de zwaarte van de ingreep die nodig is op elk van de terreinen verschilt. Relatief zware infrastructurele ingrepen zijn nodig op bedrijventerrein Uithoorn. In Uithoorn speelt verder de intensivering van ruimtegebruik en de invulling van vrijkomende kavels. Op bedrijventerrein Legmeer ligt de nadruk op de aanpak van de openbare ruimte en lijkt slechts beperkt intensivering van het ruimtegebruik mogelijk. Uitvoering van bovenstaande herstructureringsplannen is afhankelijk van voldoende financiële dekking voor de bijbehorende investeringsplannen, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze deels nog wel uitgewerkt dienen te worden. Met name cofinanciering vanuit de betreffende gemeenten en vanuit ondernemers (private investeringsplannen, BIZ, parkmanagement) behoeft de nodige aandacht. 2.3 VRAAG & AANBOD EN REGIONALE SAMENWERKING Zoals uit tabel 2.1 te zien is, staat er de komende jaren een fors aantal vierkante meters gepland op de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Hier schuilt het risico van overcapaciteit, waardoor er een gevaar voor leegloop van bestaande terreinen kan ontstaan en leegstand voor nieuwe terreinen. Het is van belang dat de fysieke ingrepen en de verwachte effecten daarvan op het vestigingsklimaat (beschikbaar komende ruimte, segmenteren, prijzen terreinen) worden afgestemd met de nieuw te ontwikkelen terreinen. Met de terugdringing van leegstand op bestaande terreinen en benutting van vrijgekomen kavels moet in de fasering van nieuwe terreinen rekening worden gehouden. Ook beconcurreren de nieuw te ontwikkelen terreinen elkaar op regionale schaal en doelgroep. Het is de vraag in hoeverre de geplande uitgiftes zullen doorgaan. Goede regionale afstemming tussen gemeenten is ook om deze reden van groot belang. Aangezien de bedrijventerreinenmarkt een regionale markt is, het is noodzakelijk dat vraag en aanbod ook op deze schaal georganiseerd en afgestemd is. De ruimtelijk-economische visie op de Greenport Aalsmeer (MLT 2025) constateerde al een mogelijk overaanbod van veilinggerelateerde bedrijventerreinen en een studie van Buck Consultants International (BCI 2010) wijst in dezelfde richting. De risico s van overcapaciteit en leegloop op bestaande terreinen en leegstand nieuw te ontwikkelen terreinen vraagt om afstemming met omliggende gemeenten. Zo kunnen onder andere afspraken worden gemaakt over een gedifferentieerd (en gesegmenteerd) aanbod van terreinen. In hoofdstuk 7 wordt hier wat betreft Hornmeer op teruggekomen. Met betrekking tot de planning en ontwikkeling van nieuwe locaties kent regionale samenwerking twee aspecten die van belang zijn; temporisering en wellicht het schrappen van plannen. 9

10 10

11 3. RUIMTELIJK- EN SOCIAAL-ECONOMISCHE KARAKTERISTIEKEN 3.1 TYPEN BEDRIJVIGHEID Hormeer is een gemengd bedrijventerrein. In de dertig jaar dat Hornmeer bestaat is het veilinggerelateerde karakter van Hornmeer sterk verminderd. Wanneer gekeken wordt naar het type vestigingen lijkt een voorzichtige trend ten gunste van diensten en ten koste van industrie waar te nemen in de periode na Inmiddels zijn er redelijk wat op particulieren gerichte PDV-achtige bedrijven gevestigd op Hornmeer: vaak gaat dit om autobedrijven zoals Biemond & van Wijk Mercedes-Benz, Auto Maas SEAT, Automobielbedrijf Donker Mazda, Subaru Aalsmeer en Gert de Jong Automobielen Citroen. Ook de Gamma en het afhaalpunt van Sanidump trekken over het algemeen particuliere klanten. Andere bedrijven als KAV Autoverhuur en Burgers Carrosserie hebben deels veilinggerelateerde klanten, maar bedienen ook andere branches. De veilinggerelateerde groothandel als Horticoop heeft aangegeven ook een algemene detailhandelfunctie te willen gaan vervullen, terwijl de groothandel Victory vanwege de afname van het veilinggerelateerde karakter van Hornmeer, heeft aangekondigd te zullen gaan verhuizen naar Greenpark. De veelal aan de veilinggerelateerde groothandel is met name ten noorden van de Lakenblekerstraat, die Hormeer als het ware in tweeën snijdt, goed vertegenwoordigd. Aan en ten zuiden van de Lakenblekerstraat zijn meer op het publiek gerichte bedrijven, zoals autodealers, garages en verhuurbedrijven gevestigd. 3.2 EIGENDOMSSITUATIE De eigendomssituatie op Hornmeer is behoorlijk versnipperd. Er zijn zo n 60 verschillende percelen en eigenaren op Hornmeer. Aan de Turfstekerstraat zijn deze percelen over het algemeen relatief klein. Aan de Lakenblekerstraat en de Visserstraat zijn de percelen vaak veel groter. Figuur 3.1 Eigendomssituatie Hornmeer 11

12 Wanneer gekeken wordt naar het type eigenaren, dan blijken dit in veel gevallen eigenaar/gebruikers te zijn, vaak in de vorm van een beheer B.V. Professionele beleggers zijn in mindere mate aanwezig op de Hornmeer. De grootste belegger Multilet / Valad Property aan de Lakenblekerstraat. De strategisch gelegen onbebouwde kavel op de hoek Lakerblekerstraat, Legmeerdijk en oude N201 is eigendom van NV Bever Holding. Nr Eigenaar Nr Eigenaar 1 ANCO VASTGOED B.V. 30 NOORDHOEK BEHEER BV 2 AVIFLORA B.V. 31 NV BEVER HOLDING BEDRIJFSCHAP VOOR DE GROOTHANDEL IN 3 BLOEMKWEKERIJPRODUKTEN 32 OFFERMAN HOLDING BV 4 BEVEST B.V. 33 P. BROEKHOF BEHEER B.V. 5 BIEMOND ONROEREND GOED B.V. 34 PARAAT BRANDBEVEILIGING AALSMEER BV 6 BRINKMAN VAST GOED B.V. 35 PETER COCU VASTGOED BV 7 COOPERATIEF KONINKLIJK TUINBOUWCENTRUM HORTICOOP U.A., 36 PETERS & GROENVELD HOLDING BV 8 DE GROTE BRUG B.V. 37 STICHTING A.L.G. (AKTIVITEITEN CENTRUM LICHAMELIJK GEHANDICAPTTEN) 9 DE JONG EN ROEST AUTOMOBIELEN B.V. 38 T.S. FINANCIERING B.V. 10 DE LA HAYE BEHEER B.V. 39 UITVAARTCENTRUM FINNEMA B.V. 11 DE MOOR JR. BEHEER 40 VERENIGING VAN EIGENAARS APPARTEMENTENCOMPLEX DE LEGAKKER 12 DEBBODIN JANSE B.V. 41 VVE LAKENBLEKERSTRAAT 51 EN TURFSTEKERSTRAAT 46 EN EEVO B.V. 42 VVE VISSERSTRAAT FYSIOTHERAPEUTISCH CENTRUM AALSMEER B.V. 43 VVE TURFSTEKERSTRAAT 23,23A,23B EN GARAGE W.A. MAAS B.V. 44 VVE TURFSTEKERSTRAAT 23, 23A, 23B 16 GETRONICS NEDERLAND B.V. 45 VVE TURFSTEKERSTRAAT 23, 23A, 23B 17 HANERKO BV 46 VERFINDUSTRIE HEEREN & MEIJER B.V. 18 HONEYSUCKLE VASTGOED B.V. 47 VISSERSTRAAT 38 REAL ESTATE B.V. 19 J.S. BURGERS & ZN, BEHEER B.V. 48 VOLVO NEDERLAND B.V. 20 J.W. VAN DER LAARSE-VASTGOED B.V 49 WIJWELA VASTGOED B.V. 21 JAC.VAN DILLEWIJN VASTGOED B.V. 50 ZUREL BEHEER B.V. 22 KAV VASTGOED B.V. 51 ZWARTEWEG 116 REAL ESTATE B.V. 23 KPN TELECOM B.V. 52 P.E. DONKER 24 LAKENBLEKER B.V 53 LELIVELD 25 MULLER-BBM NEDERLAND B.V. 54 BIEMOND 26 MULTI-LET INDUSTRIAL PROPERTY 20 B.V. 55 VAN DER KOLK 27 MUR-BEHEER BV 56 DE JONG 28 N.V. NUON INFRA WEST 57 ZEKVELD 29 N.V. STEDIN NETTEN AMSTELLAND 58 OUDENDIJK 30 NOORDHOEK BEHEER BV 59 ROZENDAL 31 NV BEVER HOLDING 60 RENZEMA Figuur 3.2 Legenda met eigenaren Hornmeer 12

13 3.3 LEEGSTAND De leegstand op Hornmeer is aanzienlijk, maar niet dramatisch. Rondwandelend op Hornmeer is een flink aantal te huur en te koop borden te zien. Op basis van een visuele analyse is in onderstaande figuur aangegeven welke leegstand er (zichtbaar) aanwezig is op Hornmeer. Aangetekend moet worden dat leegstand soms ook onzichtbaar is. Panden worden in dat geval wel (tijdelijk) gebruikt voor laagwaardige functies, maar niet voor de functie waar de panden het meest geschikt voor zijn of kunnen zijn. Met deze onzichtbare leegstand is geen rekening gehouden in het overzicht. Opvallend is dat er maar weinig panden te koop staan op Hornmeer. Slechts op de Lakenblekerstraat 15 staat een pand te koop (is ook te huur). Wel wordt een aantal kantoorpanden en bedrijfshallen te huur aangeboden, met name aan de oostkant van de Lakenblekerstraat. De huurprijzen variëren van 30,-/m2 voor verouderderde bedrijfshallen tot 55.-/m2 voor modernere bedrijfshallen. Ook de kantoorruimte varieert behoorlijk in prijs: van 85,- /m2 voor bij bedrijfspanden behorende kantoorruimte tot 140/m2 voor zelfstandige kantoorruimte. Bij een aantal panden is bekend dat bovengelegen kantoorruimten niet gebruikt worden (dit overzicht pretendeert overigens niet compleet te zijn op dit punt). Verder blijft een grote kavel in de zuidoosthoek van Hornmeer al jaren onbebouwd, wat een doorn in het oog van vele ondernemers is. Ook worden de erven rond een aantal bedrijven slecht gebruikt, bijvoorbeeld naast de Sanidump. Daarnaast laat het onderhoud van een aantal panden flink te wensen over, hetgeen leidt tot een aanblik van leegstand (hoewel dit niet altijd het geval blijkt te zijn). Figuur 3.3 Leegstand en optimalisatiemogelijkheden Hornmeer 13

14 3.4 WOZ-WAARDEONTWIKKELING Ten behoeve van de inventarisatie is de ontwikkeling van de WOZ-waarden bekeken. WOZ-waarden van objecten worden door de gemeente bepaald aan de hand van recente transacties van vastgoed in de omgeving van deze objecten. Allereerst is een optelsom gemaakt van alle WOZ-waarden in Hornmeer. Het blijkt dat er sprake is geweest van een redelijk stabiele groei in de waardeontwikkeling van circa 50 miljoen euro in 2003 tot ruim 80 miljoen euro in Figuur 3.4 Grafiek met totale WOZ-waardeontwikkeling bedrijventerrein Hornmeer in miljoenen euro s Wanneer op kavelniveau drie verschillende percelen met opstallen worden vergeleken (zie grafiek hieronder) op WOZ-waardeontwikkeling, blijkt deze zeer zeker niet allemaal dezelfde ontwikkeling doormaken. Figuur 3.5 Grafiek met drie voorbeelden van WOZ-waardeontwikkeling op kavelniveau Ook wanneer de waardeontwikkeling van panden uit verschillende branches tegen elkaar wordt afgezet laat dit niet per se hetzelfde beeld zien. Fluctuaties worden behalve door ontwikkelingen op de vastgoedmarkt ook veroorzaakt door nieuwbouw en functieverandering van gebouwen. Opvallend is dat vastgoed in gebruik zijnde als groothandel (veelal veilinggerelateerd) een langzaam maar zeker dalende lijn laat zien. Wanneer de achterliggende cijfers bekeken worden, blijkt dat dit komt doordat panden uit gebruik worden genomen of van functie veranderen. Winkels, kantoren en opslag- en distributieruimten vertonen daarentegen een sterk tot gematigd opgaande lijn. Andere functies zoals autoshowrooms, garages en werkplaatsen schommelen. 14

15 Figuur 3.6 Grafieken met WOZ-waardeontwikkeling per branche Geconcludeerd kan worden dat enerzijds (bouw)investeringen en in/buiten gebruik raken van vastgoed van grote invloed zijn op de WOZ-waardeontwikkeling in de Hornmeer in de verschillende branches. Anderzijds kan geconcludeerd worden dat los van investeringen, verschillende branches verschillende waardeontwikkelingen laten zien, waarbij op particulieren gerichte winkels duidelijk in de lift zitten en groothandel een dalende lijn laat zien. 3.5 ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID In onderstaande twee figuren zijn twee grafieken weergegeven waar het verloop van het aantal vestigingen en werkzame personen staat weergegeven. Op Hornmeer waren op 1 januari bedrijven gevestigd met in totaal 837 werkzame personen (bron: Kamer van Koophandel Amsterdam). De hieronder getoonde grafiek laat zien dat de ontwikkeling op Hornmeer qua aantal vestigingen in de afgelopen jaar stabiel is. 15

16 Figuur 3.7 Aantal vestigingen per bedrijventerrein in de regio Aalsmeer (bron KvK) Het aantal werkzame personen op Hornmeer heeft wel een sterke daling laten zien in de afgelopen acht jaar van bijna 1500 tot iets meer dan 800 werkzame personen. Er is onder andere veel kantoorgerelateerde werkgelegenheid vertrokken doordat bedrijven hun hoofdkantoor hebben verplaatst, maar de vestiging hebben aangehouden. Dit is bijvoorbeeld bij het bedrijf Horticoop het geval. Figuur 3.8 Aantal werkzame personen per bedrijventerrein in de regio Aalsmeer (bron KvK) Wanneer gekeken wordt naar het type vestigingen lijkt een voorzichtige trend ten gunste van diensten en ten koste van industrie waar te nemen in de periode De veelal aan bloemen gerelateerde groothandel is met name ten noorden van de Lakenblekerstraat, die Hornmeer als het ware in tweeën snijdt, goed vertegenwoordigd. Ten zuiden van de Lakenblekerstraat lijken meer op het publiek gerichte bedrijven, zoals autodealers, garages en verhuurbedrijven, gevestigd te zijn. Figuur 3.9 Ontwikkelingen per sector (bron KvK) 16

17 3.6 VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT Uit de interviews met bedrijven en ondernemers blijkt dat de criminaliteit (te denken aan inbraken en overvallen) de laatste jaren op Hornmeer meevalt. De meeste bedrijven hebben individuele beveiliging ingehuurd. Ook blijkt dat bedrijven een redelijke belangstelling hebben voor collectieve beveiliging als onderdeel van parkmanagement. De voorkeur gaat uit van een bedrijf dat goed bekend is met Hornmeer. Aanvullend kan gedacht worden aan collectieve camerabeveiliging. Voor Hornmeer loopt er een KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven)- traject sinds 2006 en is er sinds twee jaar een keurmerk KVO-B verkregen voor Hornmeer. Er is een convenant tussen B&W, de politie, de brandweer en ondernemersvereniging TCA gesloten. De gemeente Aalsmeer treedt op als financier. De inbreng van de politie bestaat uit het bijwonen van vergaderingen en het monitoren van de situatie op Aalsmeer en de maatschappij in het algemeen. Verder wordt er in geval van overvallen extra zorg verleend (aandacht voor slachtoffers) en wordt de veiligheidssituatie op Hormeer in de gaten gehouden (onderhoud / snoeien) en het aanspreken van verantwoordelijke partijen hierop. Als grootste problemen op Hornmeer ervaart de politie: Slordige uitstraling (zowel privé als publiek gebied); Leegstaande panden; Achterstallig snoeiwerk; Parkeren (met name aan de Turfstekerstraat); Verkeersveiligheid (met name fietsende scholieren op Lakenblekerstraat). Een ander verbeterpunt is het tegengaan van overnachten door (buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs. Overnachten wordt door alle partijen als zeer onwenselijk beschouwd. De politie pleit daarom voor duidelijke welkomsborden of -portalen bij de ingangen naar Hornmeer die als visitekaartje voor de bezoekers dienen. Op deze borden zou moeten staan: Logo s van de KVO partners (en eventueel eigen logo Hornmeer); De spelregels voor het bedrijventerrein in pictogrammen (bv: niet overnachten); Bewegwijzering voor de bedrijven (vervanging van TCA bewegwijzering). 3.7 POSITIONERING IN HUIDIGE SITUATIE De bedrijven binnen Hornmeer blijken een grote lokale binding te hebben. Van de geïnterviewde bedrijven die eerder op een andere locatie zaten, bleken velen van hen uit de nabije omgeving te zijn gekomen. Hornmeer als nieuwe vestigingslocatie bleek een logische keuze. Veel aanwezige ondernemers zijn ook woonachtig in Aalsmeer of omgeving. Als naastgelegen bedrijventerrein van de bloemenveiling, valt op dat er steeds minder veilinggerelateerde bedrijvigheid is op Hornmeer. In een flink aantal panden heeft zich de tweede en ook derde generatie gebruikers zich aangediend. Veel bedrijven richten zich in de huidige situatie (ook) op andere sectoren waaronder PDV / detailhandel. Een voorbeeld is de relatief grote aanwezigheid van autodealers. In de afgelopen jaren heeft ook de leegstand van bedrijfspanden zich ontwikkeld. Het betreft hier in het bijzonder de grotere panden en delen van kantoren. De grote panden, met veel oppervlak, zijn in de praktijk 17

18 moeilijk te verhuren aan grote bedrijven. Deze richten hun vizier vaak op grotere, moderne terreinen zoals Greenpark. Daarbij moet vermeld worden dat sommige panden erg verwaarloosd zijn. Figuur 3.9: Voorbeelden van leegstaande en verwaarloosde bedrijfslanden Geconcludeerd kan worden dat deze huidige generatie gebruikers op Hornmeer sterk verminderd afhankelijk zijn van de bloemenveiling. Daarvoor in de plaats is echter geen duidelijke positionering gekomen. Dat het huidige bedrijventerrein focus mist valt af te zien aan de publieke ruimte de kavels en de opstallen. Door toenemende leegstand en laagwaardiger gebruik worden noodzakelijke investeringen achterwege gelaten. Een nieuwe, duidelijke positionering van het bedrijventerrein is noodzakelijk om de voor de openbare ruimte, kavels en opstallen gewenste kwaliteitsimpuls te bereiken. 18

19 4. BEREIKBAARHEID EN PARKEREN 4.1 VRACHTWAGENS EN PERSONENWAGENS Bereikbaarheid in de huidige en toekomstige situatie Uit de interviews blijkt dat de bedrijven over het algemeen tevreden zijn over de bereikbaarheid. Enkele knelpunten die worden genoemd zijn de oude N201 en het kruispunt Lakenblekerstraat en Zwarteweg. De bedrijven staat positief tegenover de nieuwe N201. Hiermee lijkt de bereikbaarheid van het gebied toe te nemen. Figuur 4.1 Regionaal en lokaal wegennet Aalsmeer 19

20 Figuur 4.2 Bereikbaarheid en toekomstige verkeerssituatie Hornmeer De verkeerssituatie en verkeersintensiteiten op de aanvoerwegen zullen bij de ingebruikname van de nieuwe N201 behoorlijk veranderen, zo is uit onderzoek gebleken. In het kader van de Economische Effectrapportage Wijzigen Tracé Provinciale weg N201 Aalsmeer (Grontmij 2009) zijn op basis van een verkeersmodel van Goudappel Coffeng de verkeersintensiteiten van 2004 en de geraamde intensiteiten van 2015 bekeken. Er is ingezoomd op de beschikbare alternatieve routes voor de huidige N201 (die geknipt wordt): De nieuwe N201 / Legmeerdijk; Noordvork / huidige N201 / Legmeerdijk In 2010 heeft Goudappel Coffeng de verkeersprognoses geactualiseerd. In onderstaande kaarten worden de verkeersintensiteiten voor het jaar 2008 en het jaar 2020 getoond. Ook is het percentuele verschil tussen 2008 en 2020 weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de verkeersintensiteiten op rustige straten moeilijk te berekenen zijn. De soms grote procentuele verschillen tussen 2008 en 2020 zullen in bijvoorbeeld de Visserstraat of de Turfstekerstraat in de praktijk weinig zichtbaar zijn. Over de drukkere wegen op en rond Hornmeer kan wel een en ander opgemerkt worden: - Op de Lakenblekerstraat zal het naar verwachting een stuk drukker worden. De etmaalintensiteit voor motorvoertuigen vlak voor het kruispunt met de Legmeerdijk neemt toe van 3300 in 2008 tot 5300 in Aan de andere kant vlak voor de Zwarteweg neemt de etmaalintensiteit toe van 3800 in 2008 tot 4300 in Opvallend is verder dat zowel de Zwarteweg als de Legmeerdijk aanzienlijk rustiger worden ter hoogte van de Lakenblekerstraat. Met name tussen de oude N2010 en de Lakenblekerstraat wordt de Zwarteweg veel rustiger: een afname van meer dan 50%. Richting de nieuwe N201 is de afname met ruim 10% een stuk kleiner. De Legmeerdijk ter hoogte van de Lakenblekerstraat wordt ruim 10% rustiger. - Zoals te verwachten wordt de oude N201 (Burg. Kasteleinweg) veel rustiger: een afname van meer dan 50%. - De Legmeerdijk zal tussen de bloemenveiling en de nieuwe N201 veel drukker worden: een toename van meer dan 70%. 20

21 Figuur 4.3 Motorvoertuigen op en rond Hornmeer per etmaal in 2008 Figuur 4.4 Motorvoertuigen op en rond Hornmeer per etmaal in

22 Figuur 4.5 Procentueel verschil motorvoertuigen per etmaal tussen 2008 en 2020 Op basis van deze verkeerscijfers kan geconcludeerd worden dat de avondspitssituatie bij het kruispunt Zwarteweg / Lakenblekerstraat aanzienlijk kan verbeteren. Gezien de veranderingen in verkeersintensiteiten valt wel te overwegen de voorrangssituatie aan te passen. Op dit moment heeft het verkeer komend van de Lakenblekerstraat geen voorrang, hetgeen gerechtvaardigd wordt door de huidige verkeersintentsiteiten (de Zwarteweg is aanzienlijk drukker dan de Lakenblekerstraat). In 2020 is de grootste verkeersstroom echter Lakenblekerstraat Zwarteweg (van en naar het noordenoosten). Het valt te overwegen om verkeer Lakenblekerstraat Zwarteweg (van en naar het noordoosten) vice versa voorrang te geven op het verkeer van en naar de Zwarteweg (van en naar het zuidenwesten). Geadviseerd wordt dit verder te onderzoeken. De verkeerssituatie op het kruispunt Lakenblekerstraat / Legmeerdijk zal, ondanks de aanzienlijke verkeerstoename op de Lakenblekerstraat, naar verwachting verbeteren. Omdat de etmaalintensiteit op de Lakenblekerstraat met 2000 motorvoertuigen toeneemt en op de Legmeerdijk met bijna 3000 motorvoertuigen afneemt, wordt wel geadviseerd hiermee rekening te houden bij het opnieuw inregelen van maximale wacht- en groentijden van de VRI op deze kruising. Parkeerbeleid Hornmeer Een van de problemen binnen Hornmeer heeft betrekking op de parkeermogelijkheden van auto s en vrachtwagens. De parkeeroverlast wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een beperkt aantal openbare parkeerplaatsen. Veelal hebben bedrijven zelf maatregelen genomen om parkeerplaatsen te creëren (al dan niet op erfscheiding). In sommige gevallen zijn hierover mondelinge afspraken met de gemeente gemaakt. De gemeente is mogelijk bereid grond te verkopen en zodoende te komen tot betaald parkeerterrein. Uitgangspunten voor het parkeerbeleid zouden kunnen zijn: parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein; uitwerken van een gezamenlijk plan tot betaald parkeren; formaliseren (verkoop / verhuur) van parkeren op gemeentegrond; eventueel verbod voor parkeren grote voertuigen. 22

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS 2 2.1

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA

VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE HENGELO DEFINITIEF 29 april 2010 B01053/OF0/042/000078/HB Gewijzigd maart 2011 voor vaststelling Inhoud 1

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Jeantine Naafs

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie

Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties

Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties Ondernemend West-Friesland Vervolg behoefteraming werklocaties 1 Ondernemend West-Friesland Vervolg behoefteraming werklocaties De Bont Voor Ruimte, Urhahn Urban Design en Bureau Buiten In opdracht van

Nadere informatie

VASTGOEDRAPPORT 2014 Groningen Assen

VASTGOEDRAPPORT 2014 Groningen Assen VASTGOEDRAPPORT 2014 Groningen Assen www.vastgoedrapport.nl COLOFON Vastgoedrapport Groningen Assen 2014 is een uitgave van Stichting Vastgoedrapportage Regio Groningen Assen Onderzoek & rapportage: Christiaan

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad drs. Sonja Smit drs.

Nadere informatie

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP Een analyse naar het functioneren van ondernemingen in het winkelgebied Noorderboulevard-Zwaanshals In opdracht van Rabobank Rotterdam Deelgemeente

Nadere informatie