Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken"

Transcriptie

1 Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken 1. Algemeen Voor de uitoefening van de gemeentelijke taak bezit de gemeente gronden die openbaar toegankelijk zijn en waar iedereen gebruik van mag maken. Daarbij valt te denken aan parken, openbare wegen, plantsoenen, waterpartijen etc. Daarnaast is het mogelijk dat gemeentegronden door derden in gebruik zijn genomen of dat men daartoe een verzoek doet. In die gevallen zal met behulp van onderstaande toetsingscriteria worden bekeken of de gronden kunnen worden verkocht, verhuurd of in gebruik kunnen worden gegeven en tegen welke prijs. 1.1 Definitie reststrook Een reststrook is een strook gemeentegrond met geen of relatief weinig functionele waarde voor wat betreft het publieke gebruik, welke in aanmerking komt voor vergroting van het direct aangrenzende huisperceel. Veelal zijn deze reststroken in gebruik als openbaar groen en worden onderhouden door de gemeente. In andere gevallen worden deze reststroken gebruikt door particulieren bijvoorbeeld als tuin, terwijl daartoe geen enkele rechtsgrond bestaat, het zogenaamde oneigenlijke gebruik. Openbaar groen, openbare grondstroken en oneigenlijk in gebruik genomen grondstroken, passend binnen bovenstaande definitie, kunnen in beginsel worden verkocht, verhuurd of in uitzonderlijke gevallen (naar inzicht van de gemeente) om niet in gebruik worden gegeven. 2. Toetsingscriteria Om een duidelijk en transparant beleid inzake de uitgifte van groen- en reststroken te kunnen waarborgen, dient elk verzoek/aanbod te worden getoetst aan volgenden toetsingscriteria. 2.1 Bestemmingsplan Kijkend naar het bestemmingsplan mag de reststrook niet worden gebruikt strijdig met het bestemmingsplan. Echter na verkoop van een reststrook wordt een erfafscheiding en het gebruiken van de strook als tuin gedoogd, tot de bestemming van de strook gewijzigd wordt tijdens een actualisatie van het bestemmingsplan. Bouwmogelijkheden dienen getoetst te worden aan het bestemmingsplan. 2.2 Aangrenzend aan eigen perceel Ter voorkoming van ongewenste eigendomsverhoudingen is uitgifte van de reststrook alleen mogelijk indien de grond direct grenst aan het woonperceel van de verzoeker/gebruiker. 2.3 Huur of koopwoning Om de eigendomsrechten van de woning en bijbehorende percelen bij dezelfde (natuurlijke) rechtspersoon te houden zal verkoop van reststroken alleen plaatsvinden aan de eigenaren van de woning(en). Een huurder kan geen grond kopen, maar alleen huren. 1

2 2.4 Structureel groen Indien de reststrook deel uitmaakt van het structureel groen, komt deze niet in aanmerking voor uitgifte. Onder structureel groen wordt verstaan: stukken grond die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke structuur van een gebied. Het structurele groen is beeldbepalend voor de stedenbouwkundige inrichting van de openbare ruimte. Deze reststroken hebben een uitgesproken ruimtelijke functie en bevorderen de belevingswaarde binnen de ruimtelijke inrichting. De kwaliteit van de groenstructuur en de beheerbaarheid van het resterende groen worden als richtinggevende criteria beschouwd. De uitgifte van groen moet bijdragen aan een goed beheer van de openbare ruimte, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte in stand moet blijven. 2.5 Verkeersveiligheid In de afweging moet niet alleen gekeken worden naar de huidige situatie, maar ook naar de toekomstige (mogelijk) noodzakelijke infrastructurele werkzaamheden. Verkeersveiligheid: openbare grond wordt niet verkocht als hierdoor de verkeersveiligheid in gevaar komt of kan komen; Parkeren: in die situaties dat er sprake is van een hoge parkeerdruk wordt openbaar groen niet verkocht als de ruimte aangewend kan worden voor het realiseren van (toekomstige) parkeerplaatsen; Verkeersverbindingen: openbare grond wordt niet verkocht als dit ten kosten gaat van infrastructuur (verhard en of onverhard) die aangelegd is ten behoeve van (onderhouds)voertuigen en/of voetgangers. 2.6 Toekomstige ontwikkelingen Het kan zijn dat bepaalde reststroken in eigendom van de gemeente dienen te blijven vanwege toekomstige ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan te exploiteren grond, woningbouw, wegen, herinrichting plantsoenen, buffergroen etc. Achterpaden worden niet verkocht c.q verhuurd in verband met de openbare veiligheid. 2.7 Kabels en leidingen Indien zich in, op of onder de reststrook kabels en/of leidingen ten behoeve van de nutsvoorzieningen liggen kan de grond niet verkocht worden. Bij aanwezigheid van kabels en leidingen in de gevraagde grond is alleen verhuur of gebruik om niet mogelijk (zie par. 3.3 van deze nota). Bij verhuur of gebruik om niet geldt de voorwaarde dat het huur/gebruik van de grond geen belemmering vormt voor de vervanging van, en onderhoud aan de betreffende nutsvoorziening. 2.8 Watergangen De gemeente zal niet overgaan tot verkoop van (delen) van sloten: verkoop van (delen) van een watergang als de waterhuishoudkundige functie hierdoor wordt aangetast en/of het onderhoud hierdoor wordt belemmerd. Wanneer de reststrook is gelegen langs openbaar water en als werkpad wordt gebruikt, kan de stook niet verkocht of verhuurd worden. 2

3 2.9 Uitgifte leidt niet tot onrendabele percelen Verkoop mag niet ten koste gaan van het efficiënt beheren en onderhouden van groen. Het eventueel resterende openbaar groen dient in verband hiermee een bepaalde minimale omvang te behouden, afhankelijk van de specifieke onderhoudssituatie. Daarnaast mag verkoop niet leiden tot een onlogische indeling van het openbaar groen, bijvoorbeeld versnippering van groen. Grond die grenst aan eigendom van meerdere particulieren komt in principe alleen in aanmerking voor uitgifte als alle aangrenzende eigenaren tezamen overeenstemming met de gemeente bereiken. Het openbaar groen moet ten slotte ook toegankelijk blijven. Indien verkoop daaraan in de weg staat, wordt het verzoek in beginsel afgewezen. 3. Uitgiftevormen Indien uit de toetsing een positief oordeel voortvloeit, wordt overgegaan tot uitgifte van de reststrook. Uitgifte van de reststroken vindt plaats in 3 vormen, namelijk: Verkoop Verhuur Gebruik om niet 3.1 Verkoop Voor iedere uitgifte in de vorm van verkoop wordt een standaard overeenkomst gebruikt. De gemeente behoudt zich het recht voor om aanvullende en/of afwijkende voorwaarden te stellen, indien het betreffende geval daar aanleiding toe geeft. De verkoop van reststroken geschiedt tegen marktconforme prijzen, zie hiervoor hoofdstuk 4. De uitgifte vindt plaats tegen de vastgestelde prijs. Er kan niet onderhandeld worden over de prijzen. De koper van de grond neemt alle kosten die samenhangen met de eigendomsoverdracht op zich. Dit betreft onder meer de koopsom, de overdrachtsbelasting, notariële en kadastrale kosten. Indien nodig wordt in de koopovereenkomsten opgenomen dat de bestemming van de grond wordt aangepast tijdens de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan. Dit om te voorkomen dat zich in de toekomst problemen voordoen, omdat men grond in eigendom heeft, die in strijd met de bestemming wordt gebruikt. 3.2 Verhuur Enkel indien met gegronde redenen geen sprake kan zijn van verkoop, wordt onderzocht of het verhuren van (een gedeelte van) de reststrook uitkomst biedt. Redenen voor verhuur kunnen zijn: De aanwezigheid van kabels en/of leidingen ten behoeve van de nutsvoorzieningen. Onder de voorwaarde dat het gebruik van de grond geen belemmering vormt voor de vervanging van, en onderhoud aan de betreffende nutsvoorziening; Een korte termijn van gebruik; De grond zal voorzienbaar op termijn bij een ruimtelijk plan worden betrokken De aanvrager is huurder; Het vanuit gemeentezijde wenselijk is om een huurovereenkomst af te sluiten. De huurovereenkomst is persoonsgebonden. Dit betekent dat bij verhuizing van de huurder van de reststrook, de huurovereenkomst niet zal overgaan naar de nieuwe gebruiker. De situatie van de nieuwe gebruiker zal opnieuw worden beoordeeld naar het geldende beleid. 3

4 Bij verhuur wordt een standaard overeenkomst gehanteerd. De gemeente behoudt zich het recht voor om aanvullende en/of afwijkende voorwaarden te stellen, indien het betreffende geval daar aanleiding toe geeft. De verhuur van reststroken geschiedt tegen marktconforme prijzen, zie hiervoor hoofdstuk 4. De verhuurde reststrook mag alleen worden gebruikt voor tuinuitbreiding en op de betreffende reststrook mag in beginsel geen bebouwing worden opgericht. Enkel onder voorwaarden vermeld in de huurovereenkomst kan hiervan worden afgeweken. 3.3 Gebruik om niet In beginsel wordt bekeken of de grond verkocht of verhuurd kan worden. Enkel in uitzonderingsgevallen kan een reststrook ook uitgegeven worden in de vorm van gebruik om niet. Dit is alleen mogelijk indien verkoop en verhuur niet gewenst is omdat de gemeente bijvoorbeeld op relatief korte termijn over de grond moet kunnen beschikken of om oneigenlijke ingebruikname en vandalisme tegen te gaan. Verder komen reststroken gelegen aan de voortuin van de woning (voor de voorgevel) in aanmerking voor gebruik om niet, wanneer er in de strook kabels en leidingen aanwezig zijn en de strook minder dan 2 meter diep is, en een kleinere oppervlakte heeft dan 20 m². Onder een gebruiksovereenkomst om niet moet worden verstaan: het schriftelijk vastleggen van gebruik zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De gebruiker is in feite bewaker van het registergoed en sluit een gebruiksovereenkomst met de gemeente, die zodanig in elkaar zit, dat daaraan geen huurrechten kunnen worden ontleend. De verdienste voor de gebruiker is het tijdelijke genot van het registergoed. Een gebruiker die beschikt over een gebruiksovereenkomst kan nimmer op basis van de huidige jurisprudentie met succes een beroep op verjaring doen. De gebruiksovereenkomst is persoonsgebonden. Dit betekend dat bij verhuizing van de gebruiker van de reststrook, de gebruiksovereenkomst niet zal overgaan naar de nieuwe gebruiker. De situatie van de nieuwe gebruiker zal op zichzelf worden beoordeeld naar het geldende beleid. Bij gebruik wordt een standaard overeenkomst gehanteerd. De gemeente behoudt zich het recht voor om aanvullende en/of afwijkende voorwaarden te stellen, indien het betreffende geval daar aanleiding toe geeft. 4. Prijsbeleid 4.1 Verkoop De verkoopprijzen worden door het college marktconform aangepast. 4.2 Verhuur De verhuurprijzen worden door het college marktconform aangepast. 4

5 5. Handhaving Indien er sprake is van illegaal grondgebruik zal er tegen worden opgetreden. 6. Overige bepalingen In bijzondere gevallen waarin deze nota niet voorziet, of de strikte toepassing tot duidelijke onredelijkheden zou leiden, beslist het college van Burgemeester en Wethouders. 5

BELEIDSNOTA RESTSTROKEN

BELEIDSNOTA RESTSTROKEN BELEIDSNOTA RESTSTROKEN 2015 Gemeente Bladel Afdeling Ontwikkeling Team Ruimte Augustus 2014 definitief 14it.02163 1 Inleiding...3 1.1 Aanleiding beleidsnota reststroken... 3 1.2 Doelstelling beleidsnota...

Nadere informatie

Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken

Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken Inleiding In aansluiting op de nota grondbeleid 2011 is door het college de wens geuit om het beleid ten aanzien van de uitgifte van een strook openbaar groen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Snippergroen.

Beleidsnotitie Snippergroen. Beleidsnotitie Snippergroen. 1.1 Inleiding. Regelmatig ontvangt het college van burgemeester en wethouders verzoeken van burgers inzake het aankopen, huren of gebruiken (lees hierna voor deze termen gezamenlijk:

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

lnleiding: Voorstel Het vaststellen van het Snippergroenbeleid Argumenten: Muiden,20 mei 2015

lnleiding: Voorstel Het vaststellen van het Snippergroenbeleid Argumenten: Muiden,20 mei 2015 2 g Jt\tt 2t15 Commissie Vergaderdatum Comm issie Vergaderdatum Raad Onderwerp Registratienummer Ruimte en Samenleving 10 juni 2015 25 juni 2015 Snippergroenbeleid 20 1 5 1 060 Voor technische vragen over

Nadere informatie

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoudsopgave 2 Openbaar groen... 4 2.1 Wat is snippergroen?... 4 2.2 Doel van het nieuwe beleid... 4 2.3 Redenen om snippergroen te verkopen...

Nadere informatie

Beleidsnota uitgifte reststroken gemeente Ede

Beleidsnota uitgifte reststroken gemeente Ede Beleidsnota uitgifte reststroken gemeente Ede Ede, 28 februari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding beleidsnota... 3 1.2. Doelstelling beleidsnota... 3 1.3. Opbouw beleidsnota... 3 1.4.

Nadere informatie

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik

Verkoop/verhuur van groenstroken en aanpak illegaal grondgebruik Collegevoorstel Inleiding Elk jaar worden de grondprijzen in de gemeente Heusden vastgesteld in de nota grondprijzen. De verhuurprijzen voor groenstroken zijn daarin niet meegenomen en bovendien wordt

Nadere informatie

o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016

o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016 gemeente OveľbetUWe o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 16bwbOŨ015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

3.1 Uitgiftecriteria Om te kunnen beoordelen of een perceel restgroen voor verkoop in aanmerking komt, wordt er getoetst aan onderstaande criteria.

3.1 Uitgiftecriteria Om te kunnen beoordelen of een perceel restgroen voor verkoop in aanmerking komt, wordt er getoetst aan onderstaande criteria. Nota restgroen 2011 1. Algemeen kader In de drie voormalige gemeenten Maarssen, Loenen en Breukelen was er een verschillend verkoopbeleid ten aanzien van restgroen. Deze nota restgroen harmoniseert het

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Boxtel

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Boxtel Beleidsnota Snippergroen Gemeente Boxtel 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsnota snippergroen De gemeente beheert openbaar groen. Het groen draagt bij aan de duurzame instandhouding, en zo nodig de verbetering

Nadere informatie

Het instrument van verkoop geeft voor de gemeente de meest positieve resultaten, zowel ten aanzien van de eigendomsverhoudingen als de opbrengsten.

Het instrument van verkoop geeft voor de gemeente de meest positieve resultaten, zowel ten aanzien van de eigendomsverhoudingen als de opbrengsten. Nota restgroen 2016 Algemeen kader De huidige situatie In 2011 is de nota restgroen door het college van B&W vastgesteld. In 2016 wordt er gestart met het project gebruik gemeentegronden Stichtse Vecht

Nadere informatie

Nota Uitgiftebeleid Openbaar Groen.

Nota Uitgiftebeleid Openbaar Groen. Nota Uitgiftebeleid Openbaar Groen. Bureau Vastgoed gemeente Hoorn Januari 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1.Beschrijving soorten groen 4 2.Toetsingscriteria 5 3.Adoptie of onderhoud 8 4.Geschillencommissie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013 Collegevoorstel Inleiding In de regel moeten bedrijven zorgen dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. De afgelopen periode heeft een aantal bedrijven aangegeven in de knel te zitten met hun parkeercapaciteit.

Nadere informatie

RESTSTROKENBELEID Gemeente Culemborg. December 2012

RESTSTROKENBELEID Gemeente Culemborg. December 2012 RESTSTROKENBELEID Gemeente Culemborg December 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Verzoek tot aankoop reststrook 2a. Wijze van beleid 2b. Wijze van

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009

Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009 Onderwerp: Beleidsregel beëindiging onrechtmatig gebruik gemeentegrond gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09bwb00381 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 4:81 e.v.

Nadere informatie

Gemeentelijk groen en snippergroen / restgrond: verkopen, verhuren of ontruimen?

Gemeentelijk groen en snippergroen / restgrond: verkopen, verhuren of ontruimen? Gemeentelijk groen en snippergroen / restgrond: verkopen, verhuren of ontruimen? Concept 24-11-2010 Inleiding Ingebruikname zonder toestemming Binnen de gemeente Uitgeest is geconstateerd dat gemeentelijk

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Beleidsnota. Verkoop snippergroen.

Beleidsnota. Verkoop snippergroen. Beleidsnota Verkoop snippergroen. Beleidsnota verkoop Snippergroen H 1 Aanleiding In het raadsbesluit over de Programmabegroting 2012-2015 is opgenomen dat de gemeente stroken groen kan verkopen aan particulieren.

Nadere informatie

Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019. Gemeente STEIN

Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019. Gemeente STEIN Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019 Gemeente STEIN Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1. Inleiding 1.2. Geldigheidsduur van deze nota 2. Uitgiftebeleid m.b.t. verkoop, verhuur, pacht en ingebruikgeving 4 2.1.

Nadere informatie

Snippergroenbeleid 2017 gemeente Waalwijk. Hoofdstuk 1. Inleiding

Snippergroenbeleid 2017 gemeente Waalwijk. Hoofdstuk 1. Inleiding Snippergroenbeleid 2017 gemeente Waalwijk Hoofdstuk 1. Inleiding Regelmatig ontvangt het college van B&W verzoeken van inwoners om een stuk grond dat ingericht is met openbaar groen te kopen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Definitie, criteria en randvoorwaarden 1.1 Niet functionele groen- of reststroken binnen de bebouwde kom

Hoofdstuk 1 Definitie, criteria en randvoorwaarden 1.1 Niet functionele groen- of reststroken binnen de bebouwde kom Aanleiding, Jaarlijks worden vele verzoeken ingediend tot het aankopen of huren van groen- of reststroken binnen de gemeente Boxmeer. Meestal worden dergelijke verzoeken ingediend ter vergroting van een

Nadere informatie

NOTITIE VERKOOP EN VERHUUR VAN OPENBARE GROND 2017

NOTITIE VERKOOP EN VERHUUR VAN OPENBARE GROND 2017 NOTITIE VERKOOP EN VERHUUR VAN OPENBARE GROND 2017 Notitie verkoop en verhuur grond gemeente Sluis Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijk kader 3. Uitgeefbare grond 3.1 De grond mag geen structuur-,

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht op 23 februari 2016. Inhoud 1. Inleiding 1.1 Definitie van snippergrond 1.2 Doelstelling 1.3 Juridisch kader

Nadere informatie

Actualisatie beleidsnotitie snippergroen gemeente Binnenmaas 2013

Actualisatie beleidsnotitie snippergroen gemeente Binnenmaas 2013 Actualisatie beleidsnotitie snippergroen gemeente Binnenmaas 2013 In deze notitie worden de kaders en procedures uiteengezet voor een zorgvuldige procedure uitgifte snippergroen voor de gemeente Binnenmaas.

Nadere informatie

Vragen over het project

Vragen over het project Vragen over het project Wat is de aanleiding? Het project Verkoop en verhuur reststroken openbaar groen is nieuw leven ingeblazen. Het is de wens van het huidige college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 GEMEENTE PEEL EN MAAS

Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 GEMEENTE PEEL EN MAAS Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 GEMEENTE PEEL EN MAAS Gemeente Peel en Maas Vastgesteld raad d.d.. Versie: 27042012 1 INHOUD Pagina Inleiding 3 Definitie (rest)strook grond 4 Wettelijk kader 4 Actief/passief

Nadere informatie

Notitie Snippergroen. Gemeente Sluis

Notitie Snippergroen. Gemeente Sluis Notitie Snippergroen Gemeente Sluis Februari 2009 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Uitgangspunten en definities 4 3. Criteria voor het bepalen van snippergroen 4 4. Criteria voor het bepalen van verkoop

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

Notitie verkoop snippergroen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 2011

Notitie verkoop snippergroen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 2011 Notitie verkoop snippergroen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Criteria toetsing uitgifte/verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Beheernota verkoop reststroken gemeente Sittard-Geleen 2016

Beheernota verkoop reststroken gemeente Sittard-Geleen 2016 Beheernota verkoop reststroken gemeente Sittard-Geleen 2016 Versie november 2016 2 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Opbouw... 3 2. Uitgangspunten verkoop... 4 2.1 Definitie

Nadere informatie

Notitie beleidsregels. verkoop en verhuur van overhoeken. Notitie beleidsregels verkoop en verhuur van overhoeken Pagina 1 van 9

Notitie beleidsregels. verkoop en verhuur van overhoeken. Notitie beleidsregels verkoop en verhuur van overhoeken Pagina 1 van 9 Notitie beleidsregels verkoop en verhuur van overhoeken Notitie beleidsregels verkoop en verhuur van overhoeken Pagina 1 van 9 Notitie beleidsregels... 1 1. Aanleiding... 3 2. Inleiding... 3 3. Actief

Nadere informatie

NOTA GRONDZAKEN 2010-2014

NOTA GRONDZAKEN 2010-2014 NOTA GRONDZAKEN 2010-2014 Gemeente Neerijnen Vastgesteld raad d.d. 2010 Versie: 10 december 2009 2 INHOUD pagina Inleiding 3 Wettelijk kader 3 Uitgangspunten 3 Definitie snippergroen/restgrond 4 Verkoop:

Nadere informatie

Verkoop snippergroen en restgronden

Verkoop snippergroen en restgronden Uitvoeringsnotitie Verkoop snippergroen en restgronden Gemeente Weststellingwerf nummer: 2015-12387/intern Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Toetsingskader verkoop snippergroen en restgronden pag. 3

Nadere informatie

Gemeente Hardenberg SNIPPERGROENBELEID

Gemeente Hardenberg SNIPPERGROENBELEID Gemeente Hardenberg SNIPPERGROENBELEID Gemeente Hardenberg Beleidsnota, vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg op 21 september 2010 Cluster Gebouwen en Gronden/Adviseur

Nadere informatie

Notitie snippergroen. Harmen Huisman Gemeente Drechterland

Notitie snippergroen. Harmen Huisman Gemeente Drechterland 2014 Notitie snippergroen Harmen Huisman Gemeente Drechterland 31-3-2014 Notitie snippergroen 2014 Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Drechterland op 16 juni 2014. Inwerkingtreding: 1 juli

Nadere informatie

Notitie Beleid verkoop openbaar groen Gemeente Twenterand Afdeling Beleid, september 2016

Notitie Beleid verkoop openbaar groen Gemeente Twenterand Afdeling Beleid, september 2016 Notitie Beleid verkoop openbaar groen 2016 Gemeente Twenterand Afdeling Beleid, september 2016 Inhoud Inleiding 3 Reikwijdte 3 Wettelijk Kader 3 Uitgangspunten 3 Voorwaarden verkoop niet-functioneel groen

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen

Beleidsnota Snippergroen G E M E E N T E B O R N E Beleidsnota Snippergroen Opgesteld in opdracht van de gemeente Borne Metafoor Vastgoed en Software - Lelystad Marian Mulder, 28-10-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen Pagina 3 a. Voorwoord

Nadere informatie

TE HUUR WERKERLAAN 154 8043 LK ZWOLLE

TE HUUR WERKERLAAN 154 8043 LK ZWOLLE TE HUUR WERKERLAAN 154 8043 LK ZWOLLE VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE Werkerlaan 154 8043 LK ZWOLLE HUURPRIJS : 100,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. SERVICEKOSTEN : 35,-- per m² per jaar, te

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 3 december 2013 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: mr. F. Doting Onderwerp: gemeente eigendommen Hazenweg achter nummers 1 t/m 12 Afdeling

Nadere informatie

Gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippergroen gemeente Landsmeer 2016

Gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippergroen gemeente Landsmeer 2016 Gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippergroen gemeente Landsmeer 2016 - m ni.. l ',,"' ~. Vastgesteld d.d. xx-xx-xx ANW 11 maart 2016 Inhoud 1. Inleiding pago 3 2. Gemeentelijke taken pag.4 3.

Nadere informatie

Gemeente Ommen SNIPPERGROENBELEID

Gemeente Ommen SNIPPERGROENBELEID Gemeente Ommen SNIPPERGROENBELEID Gemeente Ommen Beleidsnota, vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen op 15 januari 2013 Team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden/Adviseur Metafoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief Algemene voorwaarden Verhuur openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verhuur van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2016

Nota Grondprijzen 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2016 Datum 5 januari 2016 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 12

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND y^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND 1 7 datum indiening: 10 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: afdeling: Juridische Zaken en Eigendommen Onderwerp:

Nadere informatie

Raad d.d.: 18 november 2008 Budgethouder: Bas van de Berg Corsa registratienr. : 08.47810 2 de Budgethouder: Dick Hornberg

Raad d.d.: 18 november 2008 Budgethouder: Bas van de Berg Corsa registratienr. : 08.47810 2 de Budgethouder: Dick Hornberg Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: C. van Weel Raad d.d.: 18 november 2008 Budgethouder: Bas van de Berg Corsa registratienr. : 08.47810 2 de Budgethouder: Dick Hornberg

Nadere informatie

Huurnota Inhoudsopgave

Huurnota Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Doel van de nota 2 3. Voorwaarden en uitgangspunten 2 4. Verhuur van grond/ water en of rechten 3 5. Indienen verzoek tot huur 4 6. Bevoegdheden op grond van de Gemeentewet

Nadere informatie

Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan) datum raadsvoorstel :

Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan) datum raadsvoorstel : RAADSVOORSTEL/-BESLUIT Nummer 2010/25 datum raadsvergadering : 20 mei 2010 onderwerp : Voortgang woninggroen portefeuillehouder : Weth. B.M. Veltkamp (woninggroen) Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan)

Nadere informatie

Nota Grondprijsbeleid 2012

Nota Grondprijsbeleid 2012 Nota Grondprijsbeleid 2012 Versie: 27 juni 2012 Datum vaststelling: 20 juni 2012 I. Inleiding II. Woningbouw 1. Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd 2. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de

Nadere informatie

Evaluatie pilot snippergroen Augustus 2016, Stadsdeelbeheer.

Evaluatie pilot snippergroen Augustus 2016, Stadsdeelbeheer. Evaluatie pilot snippergroen Augustus 2016, Stadsdeelbeheer. Doel van de evaluatie Deze evaluatie geeft weer welke inzichten en concrete resultaten de pilot snippergroen heeft opgeleverd ten aanzien van:

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Snippergroen Gemeente Deventer Januari 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN... 4 INGEDIENDE ZIENSWIJZEN... 4 BIJLAGE 1 LUCHTFOTO S... 6

Nadere informatie

BELEIDSNOTA SNIPPERGROEN GEMEENTE DRIMMELEN. Concept

BELEIDSNOTA SNIPPERGROEN GEMEENTE DRIMMELEN. Concept BELEIDSNOTA SNIPPERGROEN GEMEENTE DRIMMELEN Concept Beleidsnota snippergroen 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsnota snippergroen 1.2 Doel van deze beleidsnota 1.3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring:

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring: Revindicatiebeleid Inleiding Het is bekend dat er gemeentegrond, doorgaans groenstroken, in bezit/gebruik genomen zijn. Na een globale inventarisatie blijkt dat het gaat om een gemeentebrede problematiek.

Nadere informatie

Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom)

Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 33610 20 april 2015 Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

TE HUUR. Rembrandtlaan 41-A te Schiedam

TE HUUR. Rembrandtlaan 41-A te Schiedam TE HUUR Rembrandtlaan 41-A te Schiedam Betreft Een op een hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte met een b.v.o van 100m² welke is onder verdeeld in drie werkruimtes en ontvangstruimte. Parkeren op eigen

Nadere informatie

Aanvraagformulier aankoop restgroen

Aanvraagformulier aankoop restgroen Aanvraagformulier aankoop restgroen Datum aanvraag: Burgerservicenummer: KvK-nummer: Vestigingsnummer: Achternaam of Naam Bedrijf: Voorletter(s): Tussenvoegsel(s): Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Huisletter

Nadere informatie

Grondprijzenbrief 2015

Grondprijzenbrief 2015 Grondprijzenbrief 2015 Inleiding De grondprijzenbrief 2015 geeft de door de gemeente Ede te hanteren prijzen weer voor gronden die in Ede door de gemeente worden uitgegeven met verschillende bestemmingen.

Nadere informatie

Beleidsnotitie Verkoop gronden, handhaving illegaal gebruik in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied.

Beleidsnotitie Verkoop gronden, handhaving illegaal gebruik in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Beleidsnotitie Verkoop gronden, handhaving illegaal gebruik in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied 5 februari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Waarom deze beleidsnotitie

Nadere informatie

24MEI Besluit: Voorstelnummer: (Z.Qs'Xt') U OZ2- Heerhugowaard Stad van kansen t.

24MEI Besluit: Voorstelnummer: (Z.Qs'Xt') U OZ2- Heerhugowaard Stad van kansen t. Raadsvergadering > 24MEI Besluit: Voorstelnummer: (Z.Qs'Xt') U OZ2- Heerhugowaard Stad van kansen t. Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, RB2011022 Beleid uitgifte openbaar groen

Nadere informatie

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1 Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Notitie Snippergroen

Notitie Snippergroen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Uitgifte van gemeentegrond... 5 2.1. Bestaande huur- en bruikleensituaties... 5 2.2 Bestaande onrechtmatige en nieuwe situaties... 5 2.3 Toetsingscriteria...

Nadere informatie

Nota verkoop of verhuur van openbaar groen

Nota verkoop of verhuur van openbaar groen Nota verkoop of verhuur van openbaar groen Programma Leefomgeving Mei 2015 Burgemeester en wethouders van Enschede 1 juni 2015 Nota verkoop of verhuur van openbaar groen B&W 1 juni 2015 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015)

NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER (oktober 2015) NOTITIE EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDENBEHEER 2012-2015 (oktober 2015) Inleiding De evaluatie is als volgt opgebouwd. De punten A en B geven inzicht in de behaalde resultaten en in de actuele stand van de

Nadere informatie

Herijking Uitgiftebeleid openbaar groen

Herijking Uitgiftebeleid openbaar groen 2015 Herijking Uitgiftebeleid openbaar groen Gemeente Apeldoorn 16 november 2015 0 01 INLEIDING 1 Aanleiding Vanuit een professionele, transparante en klantgerichte gemeente zijn eenduidige afspraken gewenst,

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Zuidplas mei 2011

Beleidsnota Snippergroen Gemeente Zuidplas mei 2011 ** Beleidsnota Snippergroen Gemeente Zuidplas mei 2011 Aanpassing op grond van besluit B12.000746 Versie: 24 januari 2013 Gemeente Zuidplas Afdeling VROM Beleidsnota Snippergroen Inhoud 1 Inleiding. 3

Nadere informatie

SBH/ Leefbaarheid en stedelijk beheer 4 RAADSINFORMATIE inzake Handhaving Onrechtmatig Grondgebruik

SBH/ Leefbaarheid en stedelijk beheer 4 RAADSINFORMATIE inzake Handhaving Onrechtmatig Grondgebruik BOUÜUECh Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Grave *Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 16 juni 2014 : Doorstart project snippergroen Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M.

Nadere informatie

Beleid paardenbakken (buitenmaneges)

Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Inleiding Met name in het buitengebied van de gemeente bevinden zich een aantal paardenbakken. Aangezien het ongewenst is dat paardenbakken op elke willekeurige locatie

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2015

Nota Grondprijzen 2015 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Grondbedrijf en Vastgoedzaken Nota Grondprijzen 2015 Datum 5 januari 2015 Auteur Mark Slingerland Versie Vastgesteld door B&W op 13

Nadere informatie

Beleidsnota Snippergroen 2010 Gemeente Wijdemeren

Beleidsnota Snippergroen 2010 Gemeente Wijdemeren Beleidsnota Snippergroen 2010 Gemeente Wijdemeren Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, op 2 november 2010 te Loosdrecht. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Inleiding 2 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Agendanr.: Voorstelnr.: RB Onderwerp: Verhuurregeling openbaar groen. Aan de Raad, Heerhugowaard, 29 januari 2013

Agendanr.: Voorstelnr.: RB Onderwerp: Verhuurregeling openbaar groen. Aan de Raad, Heerhugowaard, 29 januari 2013 Agendanr.: Voorstelnr.: RB2013019 Onderwerp: Verhuurregeling openbaar groen Aan de Raad, Heerhugowaard, 29 januari 2013 Beknopt voorstel Om meer marktconform met de uitgifte van openbaar groen om te kunnen

Nadere informatie

Uitgiftebeleid gemeentelijke gronden. Afdeling Ruimte Grondzaken Ingaande: 1 januari 2014 Datum vaststelling: 19 december 2013

Uitgiftebeleid gemeentelijke gronden. Afdeling Ruimte Grondzaken Ingaande: 1 januari 2014 Datum vaststelling: 19 december 2013 Uitgiftebeleid gemeentelijke gronden Afdeling Ruimte Grondzaken Ingaande: 1 januari 2014 Datum vaststelling: 19 december 2013 Inhoudsopgave Bladzijde: H1. Algemeen kader 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas

Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beleidsregels oplaadpunten elektrische voertuigen gemeente Binnenmaas Beschrijving onderwerp De hier aan de orde zijnde beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van verzoeken om (privaatrechtelijke)

Nadere informatie

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding Beleidsnota illegaal grondgebruik 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Oost Gelre wordt zonder recht of titel (onrechtmatig) gebruik gemaakt van gemeentegrond. In de meeste gevallen wordt deze

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR372111_1. Nota verkoop of verhuur van openbaar groen

CVDR. Nr. CVDR372111_1. Nota verkoop of verhuur van openbaar groen CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR372111_1 25 oktober 2016 Nota verkoop of verhuur van openbaar groen Programma Leefomgeving Mei 2015 Burgemeester en wethouders van Enschede 1 juni 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Handhaving clandestien grondgebruik gemeente Oisterwijk. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling April 2004. 1. Inleiding

Handhaving clandestien grondgebruik gemeente Oisterwijk. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling April 2004. 1. Inleiding Handhaving clandestien grondgebruik gemeente Oisterwijk Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling April 2004 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Oisterwijk wordt illegaal gebruik gemaakt van gemeentegrond.

Nadere informatie

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming.

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming. Inhoudsopgave Onderwerp beleid 3 Doel van het beleid 3 Handelswijze 3 1. Gebruiker niet zijnde recreant 3 Omschrijving overtreding 3 Prioritering handhavend optreden 3 Wijze van handhavend optreden 3 Flankerend

Nadere informatie

EVALUATIE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN

EVALUATIE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN EVALUATIE BELEIDSNOTITIE SNIPPERGROEN Augustus 2012 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Werkwijze en resultaten 2012 4 3. Conclusies en aanbevelingen 6 Evaluatie beleidsnotitie Snippergroen 2 1. INLEIDING In september

Nadere informatie

Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken Gemeente Overbetuwe 2007

Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken Gemeente Overbetuwe 2007 Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken Gemeente Overbetuwe 2007 Vastgesteld B&W: 19 juni 2007 en Raad: 30 oktober 2007 Inleiding Aanleiding Op 25 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure REVINDICATIEBELEID Inleiding Het komt regelmatig voor dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Onrechtmatig gebruik houdt in dat particulieren of bedrijven zonder toestemming van de gemeente

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

In het vergunningenspoor worden de volgende toetsingscriteria gebruikt.

In het vergunningenspoor worden de volgende toetsingscriteria gebruikt. Beleidsregels onderhoudsstroken langs a-wateren 1. Inleiding Het beheer en onderhoud van a-wateren is een belangrijke taak van het waterschap. Door de toenemende gronddruk in het beheergebied wordt op

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Inschrijving Beukemaplein. Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen

Nota van Inlichtingen Inschrijving Beukemaplein. Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Nota van Inlichtingen Inschrijving Beukemaplein Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Datum: 21-12-2017 1. Wat zijn dan de gegevens t.b.v. het bepalen van de grondbalans? (peilhoogtes terrein en toekomstige

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Herziening groenstroken Hoogerheide - Woensdrecht

Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Herziening groenstroken Hoogerheide - Woensdrecht Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Herziening groenstroken Hoogerheide - Woensdrecht Collegebesluit: 30 september 2014 Raadsbesluit: 5 november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst

Nadere informatie

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum Inleiding De gemeente Castricum heeft besloten een beleidsnotitie vast te stellen,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over college van burgemeester en wethouders van Dongen.. Datum: 12 maart Rapportnummer: 2014/018

Rapport. Rapport betreffende een klacht over college van burgemeester en wethouders van Dongen.. Datum: 12 maart Rapportnummer: 2014/018 Rapport Rapport betreffende een klacht over college van burgemeester en wethouders van Dongen.. Datum: 12 maart 2014 Rapportnummer: 2014/018 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester

Nadere informatie

Te Huur. Winkelruimte Mariastraat HL Apeldoorn

Te Huur. Winkelruimte Mariastraat HL Apeldoorn Te Huur Vrijblijvende Projectinformatie Winkelruimte Mariastraat 26 7311 HL Apeldoorn Object/ligging Uitstekend op A2 stand gelegen winkelruimte in winkelstraat behorende tot het kernwinkelgebied van Apeldoorn.

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven. 1. Inleiding Dit stappenplan maakt onderdeel

Nadere informatie

Informatieavond. Pilot Heikampen

Informatieavond. Pilot Heikampen Informatieavond Pilot Heikampen 23 februari 2016 Wie zijn wij? Hans van Reijmersdal Jos Spooren Agenda Doel van het project Heikampen Aanpak en uitvoering project Vragen? Doel van het project Wijkgerichte

Nadere informatie

Overzicht voor projectmatige uitgifte woningbouw Categorie Bandbreedte Grondprijs Toewijzing Opmerkingen

Overzicht voor projectmatige uitgifte woningbouw Categorie Bandbreedte Grondprijs Toewijzing Opmerkingen Grondprijsbrief 2014 Inleiding Als onderdeel van het grondbeleid zoals geformuleerd in de nota Vaste Grond voor beleid hanteert de gemeente Woerden bij uitgifte van grond marktconforme uitgifteprijzen.

Nadere informatie

Objectinformatie. Kalmarweg 18 te Groningen

Objectinformatie. Kalmarweg 18 te Groningen Objectinformatie Inhoudsopgave 1. Informatie 2. Ligging 3. Kadastrale informatie 4. Overige informatie 5. Foto s 6. Contactgegevens Informatie Op het goed bereikbare bedrijventerrein Eemspoort wordt het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR251245_1. Uitwegenbeleid gemeente Heerenveen 1. INLEIDING

CVDR. Nr. CVDR251245_1. Uitwegenbeleid gemeente Heerenveen 1. INLEIDING CVDR Officiële uitgave van Heerenveen. Nr. CVDR251245_1 25 oktober 2016 Uitwegenbeleid gemeente Heerenveen 1. INLEIDING 1.1 AANLEIDING Een uitweg is de ontsluiting van particuliere en/of bedrijfsterreinen

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding

Beleidsnota illegaal grondgebruik. 1. Inleiding Beleidsnota illegaal grondgebruik 1. Inleiding Op diverse locaties in de gemeente Oost Gelre wordt zonder recht of titel (onrechtmatig) gebruik gemaakt van gemeentegrond. In de meeste gevallen wordt deze

Nadere informatie