Afspraken over personeelsdossiers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afspraken over personeelsdossiers"

Transcriptie

1 Afspraken over personeelsdossiers Stichting Fluenta 25 januari

2 Personeelsdossiers bij de Stichting Fluenta 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van het integraal personeelsbeleid. Bij de Stichting Fluenta, wordt van iedere medewerker een personeelsdossier bijgehouden. 2. Wettelijk kader Personeelsadministraties vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zijn vrijgesteld van aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens voor zover het gaat om verwerking van gegevens voor doeleinden zoals naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en -plaats, bank- en gironummers, nationaliteit, opleidingsgegevens, gegevens omtrent functie, gegevens i.v.m. verlof, ADV, bevalling, ziekte, gegevens met het oog op het organiseren van personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, etc. VOOR ZOVER DIE GEGEVENS BIJ DE MEDEWERKER BEKEND ZIJN! Daarnaast is in de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) geregeld dat een werkgever een bekwaamheidsdossier aanlegt en bijhoudt. De Wet Verbetering Poortwachter stelt eisen aan het vastleggen van afspraken bij ziekte en reïntegratie. 3. De inhoud van het personeelsdossier. Onderstaand volgt een overzicht van de gegevens die in het personeelsdossier worden bewaard. Gegevens op basis waarvan de stand van zaken met betrekking tot het personeel en de verplichtingen kunnen worden geanalyseerd. (Beslissingen moeten altijd goed onderbouwd kunnen worden. Of het nu over een aanstelling, een salarisverhoging of een uitdiensttreding gaat). Formele, wettelijk verplichte documenten, correspondentie, verslagen van gesprekken en van afspraken die gemaakt zijn tussen de werknemer en de werkgever. Laatstgenoemde documenten zijn steeds ondertekend door de leidinggevende en/of een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en door de werknemer (voor gezien en/of akkoord). Een stamkaart 1) met daarop voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum, adresgegevens, etc. Voor zover van toepassing een reïntegratiedossier 2) bij ziekte van een werknemer (conform Wet Verbetering Poortwachter). Verslagen van beoordelingsgesprekken. Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP s). POP s worden gedurende 1 gesprekken cyclus op schoolniveau bewaard. De reden is dat de POP s bij Fluenta gericht zijn op ontwikkeling en niet op beheer. Na afloop van het gesprek wordt het oude verslag vernietigd en vervangen door het nieuwe exemplaar. Nog niet gerealiseerde afspraken uit het vorige POP worden overgenomen in de nieuwste versie. Verslagen van functioneringsgesprekken. De volledige verslagen worden op schoolniveau bewaard. Op het kantoor van Fluenta wordt een deel van het verslag bewaard. Dit deel bevat de datum waarop het gesprek heeft plaatsgevonden en de afspraken die bij het bevoegd gezag bekend moeten zijn. Bekwaamheidsgegevens zoals vastgesteld in de Wet BIO. Alle documenten zijn in een definitieve vorm in een logische volgorde en per onderwerp gerangschikt, gescheiden door tabbladen. 4. De situatie bij Fluenta. Zowel op het kantoor van Fluenta, als op de scholen zijn personeelsdossiers aanwezig. Dyade beschikt over de gegevens die nodig zijn om de salarisadministratie te voeren. Op de bijlage 1 is de archiveringsplaats van personeelsdocumenten vermeld. 5. Wijziging van school of werkgever. - Als een werknemer gaat werken bij een andere school binnen de Stichting, wordt het personeelsdossier op schoolniveau overgedragen aan de nieuwe school. Ter voorkoming van diefstal of verlies vraagt de directeur een schriftelijk ontvangstbewijs van de ontvangende directeur. - Zodra een personeelslid niet meer bij Fluenta in dienst is, wordt het personeelsdossier gearchiveerd bij het kantoor van Fluenta en worden de wettelijke bewaartermijnen toegepast. De schooldirecteur zorgt bij uitdiensttreding bij Fluenta van een personeelslid voor verzending van het personeelsdossier op schoolniveau naar het kantoor Fluenta

3 6. Voorkomen van dossiervervuiling. Zaken als adreswijzigingen, verlofbriefjes, briefconcepten e.d. maar ook uitslagen van psychologische tests of assessments verliezen na verloop van tijd hun waarde. Eén keer per jaar worden de dossiers opgeschoond (zie ook bewaartermijnen). 1) 2) Deze stamkaart is bij Fluenta digitaal beschikbaar in het programma filemaker. Ziekteverzuimgegevens worden door de directeur in het programma Verzuimmeester geregistreerd. 7. Bewaartermijnen Er is geen wettelijke termijn gesteld voor het bewaren van complete personeelsdossiers. Volgens de rijksarchiefinspectie wordt meestal een bewaartermijn gehanteerd van 75 jaar na de geboortedatum van het betreffende personeelslid. Dit hangt samen met de pensioenrechten. Niet alle stukken die zich in het personeelsdossier bevinden blijven gedurende zo n lange tijd relevant. Over stukken waaruit een vordering kan voortkomen (bijv. reiskostenvergoedingen en andere declaraties) is in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat deze gedurende minimaal 7 jaar moeten worden bewaard. 8. Recht op inzage door de werknemer. De werknemer heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en te corrigeren. Het recht op inzage geldt voor het gehele personeelsdossier. Belangrijke stukken die opgenomen worden in het personeelsdossier moeten door het personeelslid voor gezien en zo mogelijk voor akkoord ondertekend worden. Inzage in het personeelsdossier is mogelijk in het bijzijn van de direct leidinggevende of de personeelsfunctionaris. Een dossier wordt nooit uit handen gegeven. Een verzoek tot inzage moet binnen vier weken worden gehonoreerd. Dit is wettelijk zo geregeld. Gegevens kunnen alleen gecorrigeerd worden als deze feitelijk onjuist zijn. Als gegevens subjectief onjuist zijn (een werknemer is het bijvoorbeeld niet eens met de inhoud van gespreksverslagen) dan heeft hij/zij het recht om zijn/haar eigen versie aan het dossier toe te voegen. 9. Inzage en beheer. De algemeen directeur, de leidinggevende(n) van de werknemer en de personeelsfunctionaris hebben toegang tot het personeelsdossier. Op het kantoor van Fluenta worden de personeelsdossiers beheerd door het secretariaat. Op schoolniveau is de directeur hiervoor verantwoordelijk. De salarisadministratie (Dyade), de advocaat van de werkgever, de accountant van de werkgever en de Onderwijsinspectie hebben toegang tot een personeelsdossier voor zover dit voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is. De salarisadministrateur bijvoorbeeld mag dus niet de verslagen van de functionerings- en beoordelingsgesprekken inzien. 10. Verstrekking personeelsgegevens aan derden Gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt mits daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door het desbetreffende personeelslid. 11. Beveiliging Papieren personeelsgegevens worden bewaard in afgesloten kasten. Personeelsgegevens in computerbestanden worden afgeschermd met een wachtwoord. 12. Hoe nu verder? Voor de personeelsdossiers van werknemers die vanaf heden in dienst treden zal deze werkwijze worden gevolgd. Voor de personeelsdossiers van werknemers die in dienst zijn, zal vanaf heden deze werkwijze worden gevolgd. De eventueel nog ontbrekende gegevens in de personeelsdossiers de werknemers die in dienst zijn worden geleidelijk toegevoegd. Namens de werkgroep IPB van de Stichting Fluenta Margreet van Belzen, Januari

4 Bijlage 1 Archiveringsplaats personeelsdocumenten Rubriek Naam document Kantoor Fluenta Aanstellings- en persoonlijke gegevens Secundaire arbeidsvoorwaarden Functioneren / beoordelen Ziekte en arbeidsongeschiktheid (incl. reïntegratiedossiers) Verlof School Dyade Bewaartermijn Na beëindiging dienstverband Personeelsadvertentie 1 jaar Sollicitatiegegevens 1 jaar Aanstellingsformulier 7 jaar 2 ) Samenlevings/partnerschap 7 jaar 2) ) Loonbelastingverklaring (kopie) (origineel) Verklaring omtrent gedrag 1 jaar ZKOO formulier Diploma s, getuigschriften, 1 jaar diensttijdoverzicht Kopie geldig ID bewijs Uitslag psychologisch 1) onderzoek/assessment 1) Laatste salarisstrook (in ordner) 7 jaar Werkgeversverklaringen Benoemingsbrieven Mutatie 7 jaar 2) Akte(n) van 7 jaar 2) aanstelling/ontslag Aanstellingsbrief en 7 jaar 2) aanvullende arbeidsafspraken (Aanvullende) Mutatie 7 jaar 2) (salaris)afspraken Mutatieformulieren 3) 7 jaar Fietsplan 7 jaar 2 ) Spaarloon 7 jaar 2 ) Levensloopregeling Formulier reiskosten woon- 7 jaar 2) werkverkeer Overeenkomst studiekosten 7 jaar 2) -functioneringsgesprek 3 ) -beoordelingsgesprek 2 jaar -POP -formele gespr.notities/brieven -functieomschrijvingen -Ziekmeldingen -Rapportages arbodienst -Beoordelingen arb.ongeschiktheid -Reïntegratie-adviezen -Plan van aanpak -Meldingen UWV ` Registratie in verzuimmeester, daarnaast officiële documenten die ondertekend moeten worden in papieren dossier. Aanvragen buitengewoon 1 jaar verlof Overeenkomst spaarverlof? Aanvragen zwangerschapsen aanvragen en overeenkomsten ouderschapsverlof Tevens in aparte ordner BAPO-overeenkomst? 1) beperkte bewaartermijn tijdens dienstverband

5 2) Er is sprake van een fiscaal aspect. 3) Als er loopbaanconsequenties, rechtpositionele en/of financiële consequenties zijn, wordt dit d.m.v. een mutatieformulier gemeld aan betrokken instanties

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO

Personeel- en bekwaamheidsdossier. Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Personeel- en bekwaamheidsdossier Dossiervorming Unicoz onderwijsgroep PO Waar hebben we het over? Personeelsdossier Personeelsdossier bevat alle gegevens op basis waarvan de stand van zaken kan worden

Nadere informatie

Een goed personeelsdossier 0

Een goed personeelsdossier 0 Een goed personeelsdossier 0 Tweede druk: mei 2015 Ontwerp en opmaak: Tekstbewerking: Uitgever: The People Company Woensdrecht Jos van Calsteren Jos van Calsteren, The People Company Woensdrecht 2015 Jos

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid [Ingaande 1-1-2015] Inleiding Familievertrouwenspersonen leggen dossiers aan met daarin alleen de noodzakelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam Universiteit van Amsterdam ARIS Procesdocumentatie Proceshandboek voor Ziekteverzuim en Poortwachter ARIS processen rapportage Datum opgeslagen: 01-02-2012 Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Beleidsstuk Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Leerling: persoon die onderwijs volgt op een school voor primair,

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verzuimprotocol 2013 DOEL: Besluiten Oplegvel Collegebesluit Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. MH Weits Telefoon 0235115188 E-mail: mhweits@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. BBV 2013/135644

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie