Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice"

Transcriptie

1 Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T F I

2 Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni Cica Speerstra SID006 Versie 1.0 2/18

3 Inhoudsopgave INLEIDING WET EN REGELGEVING QUICKSCAN Doel Inhoud bepalen Autorisatie bepalen Bewaartermijnen Quickscan QUICKSTART Solution Elektronisch Personeelsdossier Aanvullende werkstromen en signaleringen Procedure vastleggen Quickstart QUICKWIN SID006 Versie 1.0 3/18

4 Inleiding In het kader van de arbeidsrelatie worden veel persoonsgegevens van medewerkers verwerkt en wordt de arbeidsgeschiedenis van de medewerker bijgehouden en opgeslagen in een personeelsdossier. Een goed personeelsdossier bevat alle gegevens op basis waarvan de stand van zaken kan worden geanalyseerd zodat beslissingen kunnen worden onderbouwd of het nu gaat om een salarisverhoging of om ontslag. Werkgevers willen effectief, efficiënt en sociaal verantwoord uitvoering geven aan het personeelsdossier waarbij moet worden voldaan aan wettelijke verplichtingen. Maar wat zijn die verplichtingen? En wat zijn de stappen die u moet nemen om te komen tot een elektronisch personeelsdossier dat voldoet aan deze eisen? In deze Best Practice proberen wij u een antwoord te geven op deze vragen en geven we inzicht in de HRsoft aanpak om door middel van een Quick Scan en Quick Start op het gebied van de richtlijnen voor het elektronisch personeelsdossier een Quick Win te realiseren. Deze methode is een combinatie van software en diensten. In het model hieronder ziet u het speelveld van het Elektronisch Personeelsdossier. Waarbij eerst bepaald zal worden wat de opbouw zal zijn van het Elektronisch personeelsdossier, vervolgens wordt het dossier gevuld met documenten vanuit verschillende bronnen. Via Self Service zijn er voor de gebruikers vervolgens verschillende mogelijkheden om het Elektronisch Personeelsdossier te ontsluiten. Daarnaast is het van belang om verschillende functies van het Elektronisch Personeelsdossier te beheren. SID006 Versie 1.0 4/18

5 Deze Best Practice richt zich op hoe de richtlijnen de verschillende onderdelen in het Elektronisch Personeelsdossier beïnvloeden. Er zal hierbij vooral aandacht besteed worden aan de opbouw van het dossier. Maar allereerst zal in het volgende hoofdstuk het kader van wetten en regelgeving waarbinnen het elektronisch personeelsdossier zich bevindt besproken worden. SID006 Versie 1.0 5/18

6 1 Wet en regelgeving Er is een aantal partijen dat eisen stelt aan een personeelsdossier. Allereerst heeft de overheid in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) regels gegeven voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Sinds 1 september 2001 is de Wpb van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Een organisatie mag met betrekking tot het personeelsdossier: persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens; mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk; moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen; moet de verwerking in veel gevallen melden; moet de betrokken burger in principe altijd informeren over de gegevensverwerking. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) controleert of bedrijven en instanties zich aan de Wbp houden. Voor overheidsinstellingen zijn er aanvullende regels vastgelegd in de Archiefwet Deze wet schrijft voor hoe de overheid moet omgaan met gegevens die door haar zijn opgemaakt en ontvangen, en verplicht overheidsorganen o.a. tot het opstellen en actualiseren van selectielijsten. In een selectielijst wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging en welke voor bewaring zijn bestemd. De selectielijst geeft ook de termijnen aan waarop bepaalde archiefbestanddelen moeten worden vernietigd. De Belastingdienst stelt bepaalde eisen aan het digitaliseren van de door hun vereiste documenten. Voor het converteren van deze documenten van papier naar digitaal is toestemming van de belastingdienst vereist. Tevens moeten er kleurenscans gemaakt worden en moet er bewijs geleverd worden dat het document in het elektronisch personeelsdossier het origineel gescande document is. Verder stelt zij eisen aan de bewaartermijnen van bepaalde documenten en moet het document binnen een redelijke termijn te raadplegen zijn. Als laatste moet er rekening gehouden worden met de geldigheid van digitale documenten in juridische procedures. Digitale documenten hebben zogenaamde vrije bewijskracht. Dit houdt in dat de rechter vrij is om digitale documenten wel of niet tot het bewijs te rekenen. Van belang hierbij zijn de juistheid, volledigheid, integriteit en de controleerbaarheid van documenten. Digitale documenten hebben dus geen dwingende bewijskracht. Dwingende bewijskracht is bewijs dat een rechter niet naast zich neer kan leggen, bijvoorbeeld een authentieke onderhandse akte. Digitale kopieën van de SID006 Versie 1.0 6/18

7 onderhandse akten gelden niet als dwingend bewijs, maar hebben wel vrije bewijskracht. Voor digitaal tot stand gekomen onderhandse akten is nog aanvullende wetgeving nodig om dit tot de dwingende bewijslast te kunnen rekenen. Om te zorgen dat de integriteit en controleerbaarheid van documenten gewaarborgd is, is het nodig om een audit-trail bij te houden van documenten. Wie heeft een document, wanneer toegevoegd en wie heeft, wanneer een document verwijderd. SID006 Versie 1.0 7/18

8 2 Quickscan U denkt er aan om uw personeelsdossier te digitaliseren of u bent al begonnen met digitaliseren en u wilt toetsen of u wel voldoet aan de wettelijke eisen omtrent bewaartermijnen, privacy en rechtsgeldigheid van uw documenten. Hoe pakt u dat aan? Allereerst voordat u begint met het implementeren van software voor een Elektronisch Personeelsdossier is het van belang om over een aantal aspecten zorgvuldig na te denken, een inventarisatie te maken van uw huidige en gewenste situatie, daarover beslissingen te maken en deze ook vast te leggen. Om dit op een gestructureerde manier te doen, voeren we samen met u Quickscan uit. Deze scan heeft betrekking op een aantal gebieden die van belang zijn voor een goede opbouw van het Elektronisch Personeelsdossier, namelijk de inhoud, autorisatie en bewaartermijnen. In de volgende paragrafen wordt dit besproken. 2.1 Doel In de Wbp is vastgelegd dat het doel van het vastleggen en verzamelen van gegevens van te voren bepaald moet worden. Het is nodig dit doel ook ergens vast te leggen. Een doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Het effectief, efficiënt en sociaal verantwoord kunnen voeren van personeelsbeleid en beheer, alsmede het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 2.2 Inhoud bepalen Nadat het doel is vastgelegd kan er bepaald worden welke documenten er nodig zijn in een personeelsdossier om te kunnen voldoen aan dit doel. In een personeelsdossier wordt bijvoorbeeld de arbeidsgeschiedenis van een werknemer vastgelegd. Tijdens het dienstverband worden in het personeelsdossier continu gegevens vastgelegd over ziekteverzuim, opgenomen vakantiedagen, verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken, afspraken over gevolgde en toekomstige cursussen en opleidingen. Dit kunnen digitale formulieren zijn, gegevens vanuit processtromen bijvoorbeeld in het geval van Self Service maar ook handmatig gegenereerde en gescande documenten. Ook wordt steeds meer de mogelijkheid geboden aan de medewerkers om zelf in de vorm van een persoonlijk portfolio, skills, opleidingen en doelstellingen te beheren. Tijdens de Quick Scan wordt gezamenlijk een checklist Inhoud personeelsdossier opgesteld waarin staat beschreven uit welke documenttypen (tabbladen) en subdocumenttypen het dossier bestaat, welke documenten waar thuishoren, welke gegevens per document daarbinnen vereist zijn en welke documenten verplicht in een individueel dossier aanwezig moeten zijn. Als basis van de inhoud van het Elektronisch Personeelsdossier zal het papieren dossier genomen worden. Daarbij worden eventuele extra wensen in uw organisatie tot toevoegingen of verwijdering van documenten, of wijzigingen in de opbouw geïnventariseerd. Vervolgens wordt deze lijst aan documenten en de opbouw van het gewenste Elektronisch Personeelsdossier getoetst aan de wet- en regelgeving: SID006 Versie 1.0 8/18

9 In een personeelsdossier mogen alleen die gegevens opgenomen worden die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het personeelsdossier wordt ingezet. In het vrijstellingsbesluit Wbp wordt aangegeven welke gegevens in de personeels- en salarisadministratie mogen worden opgenomen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan persoonsgegevens betreffende godsdienst of levensovertuiging of gegevens over iemands ras vast te leggen. Feiten: De inhoud van het dossier moet berusten op feiten; Bewijsbaarheid: Alles wat in het dossier wordt opgenomen moet bewijsbaar zijn; Volledigheid: In het dossier moeten alle documenten aanwezig zijn die volgens wettelijke eisen verplicht zijn. De dossierindeling in documenttypen en sub-documenttypen is vormvrij, maar bij de naamgeving van de documenttypen, sub-documenttypen en documenten is het van belang er rekening mee te houden dat deze naamgeving gebruikt zal worden bij het classificeren van documenten tijdens het scanproces. En dat deze naamgeving later terug zal komen als structuur in het Elektronisch Personeelsdossier. Tenslotte zal in de inhoud personeelsdossier opgenomen worden, via welke bron deze documenten in het elektronisch personeelsdossier zullen komen. Komen deze documenten uit het papieren dossier, via , bij derde partijen, of direct uit (geautomatiseerde) werkstromen. 2.3 Autorisatie bepalen Nadat het duidelijk is wat de inhoud zal zijn van het elektronisch personeelsdossier moet er bepaald worden wie welke rechten heeft met betrekking tot deze documenten. Met behulp van de checklist Autorisatie personeelsdossier wordt aangegeven wie in welke documenttypen, sub-documenttypen of documenten inzage dienen te krijgen. Verder wordt hier in aangegeven wie documenten mag verwijderen en toevoegen. Doordat een audit-trail van een document moet worden bijgehouden en er bewijs moet kunnen worden geleverd dat het document het origineel gescande document is, is het niet mogelijk om documenten te wijzigen. Als een document gewijzigd moet worden, SID006 Versie 1.0 9/18

10 moet een nieuwe versie van het document aangemaakt worden en in het dossier gezet worden, het oude document zou dan kunnen worden verwijderd. Bij het bepalen van de autorisatie van het personeelsdossier wordt natuurlijk allereerst gekeken naar de huidige en gewenste situatie in de organisatie qua autorisatie/rechten en deze wordt getoetst aan een aantal richtlijnen dat hierna wordt besproken. Autorisatie - Inzage Een personeelsdossier bevat vertrouwelijke informatie die niet door iedereen mag worden ingezien. Het is mogelijk om op documenttype, sub-documenttype en op documentniveau te bepalen wie inzage mag hebben. Dit maakt het dus ook mogelijk om ook medische dossiers en juridische dossiers toe te voegen aan het Elektronisch Personeelsdossier. Er zijn ook externe instanties waaraan van tijd tot tijd gegevens moeten worden verstrekt, zoals de Arbodienst, de Belastingdienst, het UWV, maar ook partijen zoals een leasemaatschappij, ziektekostenverzekeraar of opleidingsinstituut. In alle gevallen moet rekening worden gehouden met privacyregels die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgelegd. Inzage is geregeld in artikel 8, 9 en 35 van de WBP. Kort samengevat zijn dit de belangrijkste regels: De medewerker heeft inzage in zijn personeelsdossier (ook als ze in een computer systeem zijn geregistreerd). De medewerker heeft in principe inzage in alle gegevens, maar niet: a. in de gegevens over anderen; b. in de gegevens waarvoor de werkgever een zwaarwegend belang heeft om inzage weigeren (bijv. een aantekening of iemand in aanmerking komt voor promotie). Bij de werkgever is inzage in de personeelsdossiers alleen toegestaan als een taak deze toegang ook rechtvaardigt. Rechtstreeks toegang heeft dus: a. De direct leidinggevende(n) (met uitzondering van bepaalde delen van het persoonlijk portfolio en medische dossiers); b. Door medewerker aangewezen coaches (alleen het deel dat relevant is voor beoordeling en persoonlijke ontwikkeling); c. P&O medewerkers met bepaalde rollen (met uitzondering van bepaalde delen van het persoonlijk portfolio en medische dossiers); d. Medische specialisten (met uitzondering van bepaalde delen van het persoonlijk portfolio); e. De medewerker zelf (met uitzondering van interne beoordelingen). Aan anderen, binnen of buiten de organisatie, kunnen gegevens uit het personeelsdossier worden verstrekt in de volgende gevallen: a. De verstrekking is wettelijk verplicht (bijv. fiscale en SZ-wetgeving) b. De verstrekking is noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang van de organisatie van de werkgever zelf of van een derde, mits de verstrekking geen onevenredig inbreuk maakt op de privacy van betrokkene. SID006 Versie /18

11 Er moet beoordeeld worden in hoeverre het doel waarvoor de gegevens inzichtelijk gemaakt worden, verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens in het personeelsdossier zijn opgeslagen. Daarbij moeten de aard van de gegevens, de gevolgen voor de medewerker en de waarborgen die gesteld zijn om de belangen van de medewerker te beschermen, in acht worden genomen. Pas in geval dat het doel van de verstrekking niet verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, en er ook geen wettelijke of contractuele verplichting met de medewerker bestaat, moet de ondubbelzinnige toestemming van de medewerker gevraagd worden. Autorisatie toevoegen Nadat bepaald is wie inzage mag hebben, moet vastgelegd worden wie welke documenten mag toevoegen. Personen die geen recht op inzage hebben mogen documenten ook niet toevoegen. Er moet bepaald worden wie er verantwoordelijk is voor de volledigheid van het elektronisch personeelsdossier en dus bij onvolledigheid de betreffende documenten moet toevoegen. Autorisatie - Verwijderen Tenslotte moet er bepaald worden wie welke documenten mag verwijderen. Het kan handig zijn om het verwijderen onder de verantwoordelijkheid te laten vallen van dezelfde personen of rollen die ook verantwoordelijk zijn voor de volledigheid van het personeelsdossier, maar hier kan natuurlijk van afgeweken worden. Verwijderen kan door een persoon gedaan worden, maar er kan ook besloten worden om document alleen automatisch te laten verwijderen op basis van de vastgestelde bewaartermijnen. Autorisatie verzoek tot aanpassen/verbeteren Verder kan de medewerker de werkgever verzoeken om gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Verzoek tot aanpassing is geregeld in artikel 36 van de Wpb. Een werkgever is verplicht om deze verzoeken binnen vier weken te honoreren. Gegevens kunnen alleen verbeterd worden als ze feitelijk onjuist zijn. Wanneer gegevens subjectief onjuist zijn (een medewerker is het bijvoorbeeld niet eens met de inhoud van gespreksverslagen) dan heeft de medewerker het recht om zijn/haar eigen versie aan het dossier toe te voegen (recht op aanvulling). Het oorspronkelijke verslag tekent de medewerker dan voor gezien. Overdracht verantwoordelijkheid personeelsdossiers Tenslotte is het voor wat betreft de autorisatie van belang om stil te staan wat er gebeurt bij bijvoorbeeld overplaatsing van een medewerker naar een andere afdeling. Bij een overplaatsing van een medewerker binnen de organisatie worden verantwoordelijkheden mogelijk overgedragen aan een andere manager/afdeling of service center. Hiervoor moet de procedure ook vastgelegd worden. Dit zou als volgt kunnen gaan: 1. Het dossier wordt automatisch overgedragen aan de nieuwe leidinggevende(n) en personeelsadviseur(s); 2. De medewerker wordt automatisch geïnformeerd over de overdracht; SID006 Versie /18

12 3. De leidinggevende(n) en personeelsadviseur(s) word(en) geïnformeerd over de overdracht; 4. Bij uitdiensttreding van een medewerker wordt het personeelsdossier overgedragen aan de daarvoor verantwoordelijke medewerkers. 2.4 Bewaartermijnen Volgende stap in de Quickscan is het vaststellen van de bewaartermijnen van documententypen, sub-documenttypen en documenten. Dit wordt vastgelegd met behulp van de checklist Bewaartermijnen Personeelsdossier Er zijn is aantal richtlijnen te geven dat bepaalt hoe lang u een document mag bewaren. Dit wordt hierna besproken: Zolang een medewerker in dienst blijft is het niet strikt noodzakelijk om het personeelsdossier op te schonen. Echter kan in het kader van beperkte opslagcapaciteit besloten worden om bijvoorbeeld overzichten van vakantie- en ATV-dagen, adreswijzigingen en andere verouderde overzichten of processen niet langer dan een bepaalde periode te bewaren. Maar hoe lang moet of mag u een document bewaren als een werknemer niet meer in dienst is? Vroeger gold er een algemene bewaartermijn van zeven jaar, maar sinds de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn er strengere regels gesteld rond het bewaren van persoonlijke gegevens. Gegevens in het personeelsdossier mogen niet langer dan twee jaar na uitdiensttreding worden bewaard, behalve wanneer ze nodig zijn aan om wettelijke verplichtingen te voldoen. Concreet betekent dit: 7 jaar: Gegevens uit de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn. 5 jaar: Loonbelastingverklaringen en een kopie van het identiteitsbewijs van de exwerknemer. Direct of ten hoogste 2 jaar: Alle overige informatie. Gegevens die u niet meer nodig hebt zoals cv, sollicitatiebrief, overzichten van vakantie- en ATV-dagen, getuigschriften, overzichten van ziekteverzuim, verslagen van functioneringsgesprekken. Er zijn ook uitzonderingen mogelijk: Voor overheidsinstanties geldt de Archiefwet, waardoor gegevens alleen aan de hand van vernietigings- en selectielijsten kunnen worden vernietigd. In deze lijsten moeten de verschillende documenttypen worden geregistreerd en de eigenschappen m.b.t. vernietigingsdatum of plicht tot eeuwig bewaren worden bijgehouden; Wilt u afwijken van de hiervoor genoemde termijnen, dan kunt u daarover met de Belastingdienst schriftelijke afspraken maken; Is er een conflict met een ex-werknemer en loopt er nog een rechtszaak, dan kan een werkgever de inhoud van het personeelsdossier langer bewaren. Een werkgever mag de gegevens uit het personeelsdossier langer bewaren als de exwerknemer daarvoor toestemming geeft. SID006 Versie /18

13 2.5 Quickscan We hebben nu de volledige opbouw van het gewenste elektronisch personeelsdossier in kaart gebracht: Het doel; Inhoud personeelsdossier; Autorisatie personeelsdossier; Bewaartermijnen personeelsdossier. Hiermee bent u klaar voor de volgende stap, de Quickstart. SID006 Versie /18

14 3 Quickstart Nadat in de Quickscan het doel, de inhoud, bewaartermijnen en autorisatie bepaald zijn kunt u van start met de implementatie van het Elektronisch Personeelsdossier. Naast het inzien, toevoegen en verwijderen van documenten is er nog een aantal aanvullende werkstromen en signalen vorm te geven in het Elektronisch Personeelsdossier. Deze zullen in de paragraaf 3.2 besproken worden. Verder is bij het in gebruik nemen van het elektronisch personeelsdossier van belang dat de procedures omtrent het scannen, importeren en bewaren van documenten vastgelegd worden. Dit wordt besproken in paragraaf Solution Elektronisch Personeelsdossier Om snel van start te kunnen bieden we onze HR portaal Solutions Elektronisch Personeelsdossier, op basis van Software as a service (Saas-concept), ook wel ASP of hosted software genoemd. Met deze online dienst wordt u de installatie, hosting, beveiliging en het onderhoud van het portaal uit handen genomen. De software applicatie en de bijbehorende databases met gegevens staan op externe servers in een gespecialiseerd datacenter. Via het beveiligd internet hebben gebruikers toegang tot de applicatie. Processen, taken en rollen zijn standaard voor u ingeregeld en worden aangevuld met de gegevens die met de Quickscan zijn geïnventariseerd. Daarnaast wordt er een koppeling opgezet met uw bestaande (personeelsinformatie-) systeem. Doordat de stamgegevens van uw personeel al in dit systeem staan, is het door de koppeling met het HR portaal niet nodig de gegevens dubbel in te voeren. Voor het inrichten van de benodigde koppeling met het personeel informatiesysteem dient de opdrachtgever de stamgegevens van het bronsysteem aan te leveren. Met deze gegevens wordt een koppelingsdocument gemaakt op basis waarvan de koppeling kan worden gemaakt. SID006 Versie /18

15 3.2 Aanvullende werkstromen en signaleringen Om te voldoen aan de eerder genoemde verzameling van eisen, biedt HRsoft een aantal mogelijkheden binnen het Elektronisch Personeelsdossier om signalen af te geven of automatisch werkstromen te starten. Deze zullen hierna besproken worden. Binnen een werkstroom komt er een taak op iemand zijn te-doen lijst te staan of wordt een taak automatisch door het systeem afgehandeld. Hieronder worden de mogelijkheden kort besproken. Confrontatie Als het gaat om documenten omtrent het functioneren van de medewerker, moet de medewerker hiervan aantoonbaar op de hoogte worden gesteld en de kans krijgen hierop te reageren (hoor en wederhoor); het is mogelijk om een signaal af te geven aan een medewerker zodra er een document is toegevoegd aan zijn Elektronisch Personeelsdossier. Verzoek tot aanpassing De medewerker mag een verzoek indienen om documenten te wijzigen indien de inhoud feitelijk onjuist is, het indienen van dit verzoek is als een werkstroom vormgegeven. De taak verzoek afhandelen komt binnen op de te-doen lijst van de verantwoordelijke. Als deze taak niet binnen 4 weken (wettelijke termijn) is afgehandeld wordt er een extra signaal afgegeven ter herinnering. De verantwoordelijke kan vervolgens reageren en wel/of niet de wijzigingen doorvoeren. Afhankelijk van de bron van het originele document kan de aanpassing binnen of buiten het portaal gemaakt worden. Het aangepaste document zal niet zal niet het origineel overschrijven, maar wordt als nieuwe versie in het Elektronisch Personeelsdossier gezet. Daarnaast dienen volgens artikel 38 Wbp de gemaakte wijzigingen doorgegeven te worden aan derden aan wie de gegevens eerder zijn verstrekt. Dit wordt ook in deze werkstroom gevat, waarbij de taak informeren van derden op de te doen lijst komt te staan van de verantwoordelijke. Inzage EPD door een derde partij Het HR portaal biedt de mogelijkheid elke aanvraag tot inzage van een personeelsdossier door een derde (externe) eerst af te stemmen met de medewerker alvorens gegevens worden verstrekt. Dit verzoek kan via een werkstroom inzage EPD door derde verlopen. Verzoek tot inzage gebruik door derden Een werknemer kan ook inzage vragen in het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. De werkgever moet in dat geval binnen vier weken aangeven aan wie de gegevens zijn verstrekt en met welk doel en welke informatie er aan derden is verstrekt. Voor afhandeling van dit verzoek is een werkstroom ingericht. Bewaking van de volledigheid van een dossier In het dossier moeten alle documenten aanwezig zijn die volgens wettelijke eisen verplicht zijn (bijvoorbeeld een kopie van een geldig paspoort). Deze documenten zijn vastgelegd in de checklist Inhoud Personeelsdossier. Als het document niet meer aanwezig is en het dossier dus onvolledig is, komt er automatisch een taak aanvullen personeelsdossier op de te-doen lijst van de verantwoordelijke te staan. SID006 Versie /18

16 Beheer bewaartermijnen Aan de hand van uitdienstdata in het Personeelsinformatie- systeem en de bewaartermijnen worden personeelsdossiers automatisch aangemerkt voor verwijdering. Na een eventuele controle worden ze definitief uit de database verwijderd. Tevens kan er een overzicht gegenereerd worden van documenten die uit het papieren archief moeten worden verwijderd. 3.3 Procedure vastleggen Omdat er door wet- en regelgeving eisen worden gesteld aan de authenciteit en controleerbaarheid van documenten is het van belang om de procedures omtrent het scannen, importeren en bewaren en de controle hierop vast te leggen. HRsoft heeft een standaard procedure ontwikkeld, waarin specifieke gegevens van uw organisatie verwerkt worden, zodat u een document heeft om te overleggen aan instanties die hier om vragen. In deze procedure wordt het proces van het omzetten van een papieren personeelsdossier naar een Elektronisch Personeelsdossier omschreven. Allereerst wordt hier in aangegeven welke middelen er ingezet worden bij het proces, Wie er betrokken is bij het proces; Op welke locatie de digitalisering van het dossier plaatsvindt; Het proces zelf wordt omschreven. Dit begint met het scannen van de documenten, daarna het importeren van de documenten in het Elektronische Personeelsdossier in het HR portaal; Vervolgens wordt er omschreven hoe de documenten bewaard, ingezien en verwijderd worden; Verder is bij deze procesomschrijving aandacht besteed aan beveiliging en het toekennen van rechten aan gebruikers; Ook worden in deze procedure de op verschillende momenten gehouden controles en steekproeven vastgelegd; SID006 Versie /18

17 Quickstart Door de uitgebreide Quickscan, de standaard Solution Elektronisch Personeelsdossier, de kant-en-klaar beschikbare werkstromen en signalen en de vastgelegde procedure, kunt u nu snel profiteren van de voordelen van een elektronisch personeelsdossier, een Quickwin! SID006 Versie /18

18 4 Quickwin Het omzetten van uw papieren personeelsdossier naar een elektronisch personeelsdossier levert u natuurlijk meteen een aantal grote voordelen op: Voor inzage bent u niet meer gebonden aan de fysieke opslag locatie; De rechten structuur is duidelijk en goed te beheren; Het beheer van documenten is eenduidig en eenvoudig; Verder levert het doorlopen van de Quickscan u de zekerheid dat u voldoet aan geldende wet en regelgeving; Tevens wordt door alle ondersteunende signaleringen en werkstromen en de nauwkeurig omschreven procedure, het volgen van deze regels voor u een makkelijke zaak. Wilt u meer informatie over deze oplossing neemt u dan contact op met ons via tel of via SID006 Versie /18

Richtlijnen Inhoud Personeelsdossier SPOVENRAY

Richtlijnen Inhoud Personeelsdossier SPOVENRAY Richtlijnen Inhoud Personeelsdossier SPOVENRAY Richtlijnen Inhoud Personeelsdossier SPOV Pagina Inhoud 3 1. Doelstelling 3 2. Wettelijke grondslag 3 3. Definitie 3 4. Toepassingsgebied 3 5. Richtlijnen

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

Het Personeelsdossier

Het Personeelsdossier Het Personeelsdossier Inleiding Dossieropbouw is ontzettend belangrijk. In een personeelsdossier wordt de arbeidsgeschiedenis van de medewerker bijgehouden. Sommige gegevens moeten verplicht in dit dossier

Nadere informatie

Afspraken over personeelsdossiers

Afspraken over personeelsdossiers Afspraken over personeelsdossiers Stichting Fluenta 25 januari 2006 1 Personeelsdossiers bij de Stichting Fluenta 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Bewaartermijnen van persoonsgegevens in uw bestanden Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ:

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ: AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP Kwaliteit Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan TOEPASSELIJKHEID Wet Bescherming Persoonsgegevens Vraag 1 Vraag 2 Verwerkt 1) u persoonsgegevens 2) voor uitsluitend

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

3.20 Invoering digitale personeelsdossiers

3.20 Invoering digitale personeelsdossiers Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Maart 2016 18-05-2016 25-05-2016 3.20 Invoering digitale personeelsdossiers 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. PRIVACYREGLEMENT PHH ACADEMIE Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 8,

Nadere informatie

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen

PrivacyReglement. Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen Artikel 1 Algemene en Begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan toekent.

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement. beschrijving protocol

Privacyreglement. beschrijving protocol Privacyreglement beschrijving protocol Inhoudsopgave Begripsbepaling... 2 Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens...

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

Privacyreglement AnkervandeRiet

Privacyreglement AnkervandeRiet Privacyreglement AnkervandeRiet AnkervandeRiet Willem van Nassaulaan 49 5212 TC s-hertogenbosch info@ankervanderiet.nl Inleiding Op grond van artikel 74 van de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de Privacyreglement 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiermee wordt de privacy van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en (ouders 1 van) cliënten

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers.

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers. Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2011.348 RIS 179898 CONCERNKADER DIGITALE PERSONEELSDOSSIERS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Archiefwet

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1

Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 Beleid gebruik persoonlijke gegevens leden 1 1. Inleiding Doel van het beleid is een vastlegging van de maatregelen die Badminton Nederland heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Is uw onderneming privacy proof?

Is uw onderneming privacy proof? Is uw onderneming privacy proof? Seminar Privacy 6 november 2014 Floor de Roos Advocaat handelsrecht 1 De Wet bescherming persoonsgegevens in vogelvlucht 2 1. Is sprake van persoonsgegevens? Ruim begrip:

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Privacy statement screening. Privacy statement screening

Privacy statement screening. Privacy statement screening Stichting DSI De stichting DSI (hierna: DSI) is een zelfreguleringsinstituut. Het doel van DSI is de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid bevorderen en bewaken van personen die werkzaam zijn in

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Privacyreglement gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 2 mei 2014 en vervangt de voorgaande privacyreglementen. Dit privacyreglement

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Privacyreglement Hammenga Coaching

Privacyreglement Hammenga Coaching Privacyreglement Hammenga Coaching Hammenga Coaching Fazantstraat 13 4815 GD Breda 06-46351388 info@hammengacoaching.nl Hammenga Coaching Privacyreglement 1 Inleiding Van alle personen die in het kader

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588.

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. PRIVACYREGLEMENT Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Edith

Nadere informatie

administratie en beheer

administratie en beheer administratie en beheer 21. Het personeelsdossier 22. Privacy van de werknemer 23. Aanwezigheidskaart 24. Organisatie en adressen 25. Overige websites 21. Het personeelsdossier Peiler De personeelsdossiers

Nadere informatie

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep

Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Privacyreglement Louwsma Beheer Groep Dit Privacyreglement dient voor de Louwsma Beheer Groep (LBG) als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking van haar klanten. Dit reglement voldoet

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder?

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Met deze folder willen we u informeren over uw rechten en onze plichten die zijn vastgelegd in de wetgeving. Het verwerken van uw

Nadere informatie

Uw privacy- en persoonsgegevens

Uw privacy- en persoonsgegevens Uw privacy- en persoonsgegevens Algemeen Bescherming van de privacy is in de gezondheidszorg erg belangrijk. U wilt immers niet dat uw gegevens zomaar op straat komen te liggen. In Nederland is de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) De Huisartsenpraktijken in Groenlo en Beltrum volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen.

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen. PRIVACYREGLEMENT STICHTING ARISTICON Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie