administratie en beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "administratie en beheer"

Transcriptie

1 administratie en beheer 21. Het personeelsdossier 22. Privacy van de werknemer 23. Aanwezigheidskaart 24. Organisatie en adressen 25. Overige websites

2 21. Het personeelsdossier Peiler De personeelsdossiers zijn peilers van uw bedrijf. Bij onverwachte tegenstellingen, conflicten of een ongeval moet u namelijk met de bewijzen komen en die komen vaak uit het personeelsdossier. Jammer voor u, maar gebrekkige dossieropbouw kan u veel geld en tijd kosten. Voorkom dus dat u mis grijpt door zaken vast te leggen en te archiveren in het personeelsdossier. Inhoud Documenten die thuis horen in het personeelsdossier zijn bijvoorbeeld: Sollicitatieformulier. Afsprakenformulier bij indiensttreding. Arbeidsovereenkomst. Wijzigingen op de arbeidsovereenkomst. Kopieën van diploma s en getuigschriften. Kopie legitimatiebewijs. Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Bij ziekteverzuim: Plan van aanpak, verslagen van evaluatiegesprekken, jaarevaluatie, reïntegratiedossier en alle andere documenten en correspondentie. Studiecontract. Aanwezigheidskaart van vorige jaren. Ontvangstverklaring PBM s. Mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, berisping, opgelegde sanctie. Mutaties voor salarisadministratie, pensioenen. Afspraken spaarloonregeling. Overigen. Privacy Alle personeelsdossiers horen achter slot en grendel in een brandwerende kast. De informatie in personeels-dossiers vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie ook hoofdstuk 23). Laat een dossier dus nooit slingeren! Recht op inzage De werknemer heeft het wettelijk recht om zijn personeelsdossier in te zien.

3 Bewaartermijnen Voor bepaalde informatie geldt een verplichte bewaartermijn van zeven jaar, bijvoorbeeld voor de loonadministratie en andere formele overheidsdocumenten. Als een werknemer al jaren in dienst is, raakt het personeelsdossier echter ook steeds voller met conceptbrieven, adreswijzigingen, aantekeningen, geboortekaartjes en andere correspondentie en die wordt nog vaak te lang bewaard. Voor de algemene gegevens geldt dat twee jaar bewaren lang genoeg is. Zaken die zijn afgerond of niet meer relevant zijn kunnen bijvoorbeeld één keer per jaar uit de dossiers worden verwijderd. Dossiers van ex-werknemers Ook als een werknemer niet meer in dienst is, geldt voor verschillende gegevens een bewaarplicht. de volgende gegevens moet u tot zeven jaar na het einde van het dienstverband bewaren: persoonlijke gegevens zoals: naam; adres; woonplaats; burgerlijke staat; datum van indiensttreding; salarisadministratie. de volgende papieren moet u tot vijf jaar na het einde van het dienstverband bewaren: loonbelastingverklaringen (ook voor de loonbelastingverklaringen die zijn vervangen door nieuwe); kopie identiteitsbewijs; bijlagen studenten- en scholierenregeling; reïntegratiedossier i.v.m. ziekte van de werk nemer. tot twee jaar na beëindiging van het dienstverband moet u bewaren: arbeidsovereenkomst; wijzigingen in de arbeidsovereenkomst ; correspondentie over promotie, degradatie, benoeming, ontslag etc.; afspraken i.v.m. VUT-regeling; kopie van het getuigschrift; afspraken i.v.m. OR-lidmaatschap; verslagen functioneringsgesprekken; correspondentie over (problematisch) functioneren. tot een jaar na beëindiging van het dienstverband moet u bewaren: sollicitatiegegevens (brief, formulier, cv, referenties, getuigschrift); gegevens uit psychologisch onderzoek.

4 22. Privacy van de werknemer Iedere werkgever legt gegevens van personeel vast en heeft daarom te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wettelijk kader De WBP regelt het rechtmatig, behoorlijk en zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden als: het doel vooraf nauwkeurig is omschreven; het verzamelen het doel rechtvaardigt; niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is; de gegevens nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering. Rechten Iedere burger heeft door de Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal rechten en een werkgever, maar ook de arbodienst/bedrijfsarts dienen daarmee rekening te houden. Rechten zijn: recht op inzage en correctie (een werknemer mag zijn personeelsdossier inzien); recht op motivatie (de werknemer heeft het recht op uitleg waarom een bepaalde beslissing is genomen); recht op verzet (de werknemer kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn gegevens door een bepaalde organisatie, bijvoorbeeld de arbodienst). Vastleggen of communiceren van persoonsgegevens mag alleen als er een goede reden voor is of als de betrokkene daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Dat is bijvoorbeeld het geval als de bedrijfarts medische gegevens op wil vragen bij een specialist of behandelaar. Dat kan alleen als de werknemer daar schriftelijk mee akkoord gaat. Ook geeft een arbodienst of bedrijfsarts nooit medische informatie aan de werkgever. De werknemer kan zelf bepalen wat hij doorgeeft, maar is daartoe niet verplicht en een sollicitant hoeft alleen relevante informatie aan de mogelijk nieuwe werkgever over te brengen. Persoonsgegevens Persoonsgegevens die informatie geven over een identificeerbare individu (geboortedatum, adres, naam, geslacht, waardering, salaris, winst van de onderneming, godsdienst, gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens) vallen onder de WBP.

5 Informatieplicht Alle organisaties die persoonsgegevens gebruiken hebben een informatieplicht. Zij moeten de personen op wie de gegevens betrekking hebben laten weten wat ze met de informatie doen. Taak werkgever De werkgever moet aandacht besteden aan het beveiligen van privacygevoelige informatie. De werkgever is verplicht om de informatie geheim te houden voor onbevoegden en personen die niets met de verwerking van doen hebben. In de praktijk betekent dat: Personeelsdossiers achter slot en alleen toegankelijk voor de ondernemer of de met personeelszaken belaste medewerker (bij voorkeur brandwerende kast); Aan collega s of derden worden geen telefoonnummers van medewerkers doorgegeven. U benadert zelf de gezochte persoon en vraagt hem/haar te bellen met degene die contact met hem/haar zoekt; In verzuimoverzichten mag de werkgever geen medische gegevens opnemen die herleidbaar zijn naar personen; De werkgever mag geen vragen aan een sollicitant stellen over zijn gezondheid of zijn ziekteverzuim in het verleden; De werkgever dient administratieve per soons-egevens te bewaren tot twee jaar na het einde van het dienstverband; Een reïntegratiedossier in verband met ziek te van een werknemer dient vier jaar na het einde van het dienstverband te worden ver nietigd. Meer informatie Informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en alle praktische consequenties van de uitvoering van de deze wet vindt u op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens:

6 23. Aanwezigheidskaart Overzicht Als u voor iedere werknemer een aanwezigheidskaart bijhoudt, dan ziet u in één oogopslag het patroon van ziekte, verlof en andere bijzonderheden in de aan- en afwezigheid van de werknemers. Modelkaart De kaart in deze wegwijzer kunt u kopiëren en gebruiken voor uw werknemers. Met behulp van een code geeft u aan met welke reden de werknemer op bepaalde data niet aanwezig was. In een oogopslag worden patronen zichtbaar. Tip Gebruik de aanwezigheidskaart in gesprekken met de werknemer. Het helpt om patronen bespreekbaar te maken.

7 Aanwezigheidskaart jaar 20.. Naam Functie Datum in dienst Z = ziekteverzuim V = vakantie A = ATV B = bijzonder verlof S = studieverlof Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

8 24. Organisatie en adressen CBW Mitex Postbus AT Zeist Telefoon (030) Fax (030) CNV Dienstenbond Polarisavenue 175 Postbus KC Hoofddorp Telefoon (023) Fax (023) FNV Bondgenoten Varrolaan 100 Postbus GE Utrecht Telefoon (0900) Fax (030) HBD Commissie Wonen Nieuwe Parklaan Postbus LS Den Haag Telefoon (070) Fax (070) WoonWerk Symfonielaan EW Nieuwegein Telefoon (030) Fax (030)

9 25. Overige websites

10

Een goed personeelsdossier 0

Een goed personeelsdossier 0 Een goed personeelsdossier 0 Tweede druk: mei 2015 Ontwerp en opmaak: Tekstbewerking: Uitgever: The People Company Woensdrecht Jos van Calsteren Jos van Calsteren, The People Company Woensdrecht 2015 Jos

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER ERSONEELSWIJZER WONEN HANDBOEK VOOR DE HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER Colofon Uitgave: Arboconvenant Wonenbranche Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein T. (030) 60 20 170 F.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Uw gegevens ons 'n zorg Tijdens de hulpverlening werken wij met persoonlijke gegevens. Zowel van uw gezin als van uw kind, kinderen, pleegouders en pleegkinderen.

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven Onderzoeksrapport College bescherming persoonsgegevens - oktober 2005 2 Reïntegratie van zieke werknemers

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N 1 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I N H O U D S O P G AV E I n h o u

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie