Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement."

Transcriptie

1 Privacyreglement R/ Partners Voorwoord Omtrent de zieke werknemer worden veel persoonsgegevens verwerkt. Alleen al de strengere reïntegratieverplichting en de verdere uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting heeft de behoefte aan informatie doen toenemen. De terugtredende overheid en de daaruit voortkomende verschuiving van taken van het publieke naar het private domein hebben ertoe geleid dat veel meer partijen dan voorheen bij de verzuimbegeleiding, reïntegratie of loondoorbetaling van de zieke werknemer betrokken zijn. Deze betrokkenheid vergroot de behoefte aan persoonsgegevens van de zieke werknemer en de onderlinge uitwisseling van deze informatie. R/ Partners heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden de beschikking over (persoons)gegevens van partners/klanten en over gegevens van werknemers zelf. In verband met de begeleiding van werknemers in het kader van de wet verbetering poortwachter en in verband met het regelen van interventies heeft R/ Partners ook de beschikking over medische gegevens. Voor de registratie en de doorgifte van persoons- en medische gegevens dient dit reglement. De arbodienst beschikt over adequate huisvesting en uitrusting voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten en de verzorgde medewerkers. Algemene bepalingen A. Wettelijk kader Het wettelijk kader voor de omgang met persoonsgegevens ligt in de eerste plaats in Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet. Dit grondrecht wordt uitgewerkt in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De wet is gebaseerd op Europese Richtlijnen. De concrete uitwerking van dit Privacyreglement is gebaseerd op de richtlijn Privacywetgeving en omgaan met patiëntgegevens opgesteld door de KNMG. Omdat R/ Partners werkgevers ondersteunt bij de begeleiding van ziekteverzuim mag R/ Partners beschikken over persoonsgegevens, inclusief voor de begeleiding noodzakelijke informatie over de gezondheid. Aangezien R/ Partners interventies door hulpverleners regelt, mag R/ Partners ook gegevens over iemands gezondheid verwerken. Gezien de aard van de informatie is het noodzakelijk om: 1. De persoonsregistratie te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 2. Passende maatregelen te nemen ter waarborging van de geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens. 3. De rollen van betrokkenen in het bewerkingsproces vast te leggen. 4. Er voor te zorgen dat betrokkene op de hoogte kan zijn van het feit dat R/ Partners persoonsgegevens registreert en doorgeeft. ISO Periodiek te evalueren of voldaan wordt aan wettelijke eisen. GECERTIFICEERD

2 B. Functioneringseisen privacyreglement 1. Medische informatie is slechts toegankelijk voor bedrijfsarts en secretaresses. 2. Spreekuurrapportage, probleemanalyse en de FML moeten ook toegankelijk zijn voor medewerkers in niet-medisch vakgebied. 3. Alle medewerkers van R/ Partners ondertekenen middels de arbeidsovereenkomst behorende bij de CAO Ziekenhuizen een geheimhoudingsverklaring die bewaard wordt in het personeelsdossier. Kenmerken van verwerking gegevens A. Verantwoordelijke persoonsregistratie De directeur R/ Partners is de eindverantwoordelijke voor de registratie van persoonsgegevens. De operations manager is operationeel verantwoordelijk en proceseigenaar voor de registratie van persoonsgegevens binnen de arbo-dienst. Het gaat om de volgende afzonderlijk bij CBP gemelde registraties: * Bedrijfsgeneeskundig archief * Spreekuur en melding * Arbo-registratie. De medewerkers die met deze systemen werken staan hiërarchisch gezien onder de directeur R/ Partners. B. Doel van de persoonsregistratie De doelen van de hierboven genoemde persoonsregistraties binnen R/ Partners zijn: 1. Het ondersteunen van werkgever en werknemers in het proces van verzuimbegeleiding en reïntegratie. 2. Het op verzoek houden van Arbeidsomstandigheden Spreekuur. 3. Het ondersteunen van de werkgever bij de administratieve verplichtingen middels het doorgeven van gegevens aan bijv. de UWV. 4. Het ondersteunen van de bedrijfsarts in het regelen van interventies. 5. Het geven van adviezen van meer structurele aard op basis van (statistische) analyses. C. Categorieën van personen over wie gegevens worden vastgelegd. Binnen R/ Partners worden ten hoogste persoonsgegevens vastgelegd betreffende de volgende categorieën van personen. Medewerkers van klanten R/ Partners Personen die tot de voorgaande categorie hebben behoord D. De soorten van gegevens die worden vastgelegd en bronnen R/ Partners legt drie soorten gegevens vast: persoonsgegevens verzuimgegevens medische gegevens (bijv. medische klachten, diagnose, gewenste medische interventie).

3 De gegevens worden elektronisch, schriftelijk, telefonisch of via persoonlijk contact verkregen. Specifieke bronnen kunnen zijn: informatieverstrekking door werkgevers informatieverstrekking door werknemer informatieverstrekking huisarts, specialist of andere hulpverlener informatieverstrekking door uitvoeringsinstellingen. Rechten van betrokkenen A. Informatieplicht betrokkenen Aangezien de werkgever wettelijk verplicht is om verzuimgegevens door te geven aan de arbodienst en het UWV is er voor R/ Partners geen informatieplicht naar betrokkenen dat persoonsgegevens worden vastgelegd en doorgegeven. Werkgevers informeren hun werknemers dat R/ Partners persoonsgegevens vastlegt. In geval van het regelen van interventies is het de taak van de bedrijfsarts om de betrokkene schriftelijk toestemming te vragen om persoonsgegevens en medische gegevens door te geven aan de behandelaar. In alle overige gevallen stelt R/ Partners de betrokkene op de hoogte van het doorgeven van derden. In geval van medische gegevens is schriftelijke toestemming van betrokkene vooraf noodzakelijk. B. Inzage- en correctierecht Elke betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, die door R/ Partners zijn vastgelegd en deze indien van toepassing te corrigeren. Een verzoek tot inzage- en/of correctie wordt gehonoreerd na een aan de directeur van R/ Partners gericht schriftelijk verzoek hiertoe. Indien een verzoek tot inzage door de directeur van R/ Partners wordt ontvangen dan zal deze het verzoek binnen 4 weken afhandelen. Hierbij zal bijvoorbeeld inzage worden gegeven in de geregistreerde persoonsgegevens, een omschrijving van het doel van de verwerking, de categorie verwerkingen waarvoor de gegevens gebruikt worden, de categorie van ontvangers van de gegevens of beschikbare informatie betreffende de herkomst van de gegevens. Indien het verzoek het doorvoeren van mutaties betreft, dienen door de betrokkene stukken te worden overlegd die de noodzaak van de mutatie aantonen. Binnen 4 weken zal door de directeur van R/ Partners aan de betrokkene worden bericht welke acties naar aanleiding van het schrijven zijn ondernomen, inclusief eventuele doorgifte van correcties aan derden. Indien niet op het verzoek kan worden ingegaan zal door de directeur van R/ Partners tevens de reden aan de betrokkene worden medegedeeld. De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

4 Toegang tot persoonsgegevens en verstrekking aan derden. A. Verstrekken van persoonsgegevens Algemeen Door R/ Partners worden slechts gegevens verstrekt aan personen die als gevolg van hun taak die gegevens mogen ontvangen, met dien verstande dat een zodanige verstrekking slechts geschiedt voor doeleinden die met het doel van de verwerking verenigbaar zijn. In de overige gevallen is voor verstrekking van persoonsgegevens de schriftelijke toestemming van de betrokkene vereist. Dergelijke verstrekkingen van gegevens aan derden zullen worden geregistreerd in het dossier en op verzoek van de betrokkene inzichtelijk worden gemaakt. Richtlijn informatieverstrekking aan derden Als een medewerker van R/ Partners een verzoek krijgt van een derde om informatie aangaande een werknemer is de richtlijn Informatieverstrekking aan derden van toepassing (zie bijlage 2). B. Toegang tot persoonsgegevens Wie heeft toegang? Slechts medewerkers van R/ Partners die als gevolg van hun taak daartoe gerechtigd zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens, met dien verstande dat deze bevoegdheid zich slechts uitstrekt tot het gebruik van de gegevens voor doeleinden die met het doel van de verwerking verenigbaar zijn. In bijlage 4 is de toegang vastgelegd. Richtlijn Omgaan met persoonsgegevens op de werkplek Bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden komen de meeste medewerkers in aanraking met persoonsgegevens van cliënten. Voor het omgaan met persoonsgegevens op de werkplek geldt de richtlijn Omgaan met persoonsgegevens op de werkplek (bijlage 3). Bewaartermijnen De gegevens worden bewaard tot 15 jaar na beëindiging van het dienstverband. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de desbetreffende gegevens zo spoedig mogelijk zodanig vernietigd dat reconstructie op generlei wijze mogelijk is. In bepaalde gevallen schrijft de wet een afwijkende bewaartermijn voor: bij blootstelling aan carcinogene stoffen, biologische agentia of asbest 40 jaar bij werkzaamheden met ioniserende straling 30 jaar Bij een aanstellingskeuring kan de bewaartermijn (veel) korter zijn dan 10 jaar. Beveiliging van persoonsregistraties De verantwoordelijke treft voorzieningen ter bescherming van de gegevens tegen kwaadwilligheid, onachtzaamheid of verkeerd gebruik door het personeel dat met de verwerking en bewaring is belast, evenals tegen verlies of beschadiging door toedoen van derden. Tot deze voorzieningen behoren: afsluitbare kasten waar de gegevens in worden bewaard, welke na werktijd worden afgesloten;

5 ruimten waarin de kasten staan die tijdens werktijden bemand zijn en afgesloten worden als de ruimte verlaten wordt; afspraken over het beheer van sleutels; het regelen van rechten door middel van de loginprocedure voor de computers; een voorziening die herstel mogelijk maakt bij verlies of beschadiging van de gegevens; het conform de werkinstructies uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot de gegevens; een back-up procedure waarin onder andere is opgenomen dat er gegevensdragers buiten de ruimten van R/ Partners worden bewaard; een beveiligd netwerk. Alle medewerkers van R/ Partners ondertekenen middels de arbeidsovereenkomst behorende bij de CAO ziekenhuizen een geheimhoudingsverklaring die bewaard wordt in het personeelsdossier van de betreffende medewerker. Toezicht Door middel van de interne audit wordt de naleving van het Privacyreglement beoordeeld. De bevindingen worden gerapporteerd aan de directeur R/ Partners. Het Privacyreglement wordt tweejaarlijks beoordeeld op actualiteit. De proceseigenaar voor gegevensverwerking is verantwoordelijk voor het up-todate houden van dit protocol. De persoonsregistraties zijn aangemeld bij het CBP. Een wijziging in de naam of het adres van de verantwoordelijke wordt binnen een week aan het CBP gemeld. De wijzigingen worden doorgegeven door het secretariaat R/ Partners. Een ieder die ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden de beschikking krijgt over door R/ Partners vastgelegde persoonsgegevens dient van onderhavig protocol kennis te nemen en dit te bevestigen door het tekenen van een verklaring (zie formulieren). Bij overtreding van de regels zoals opgenomen in dit protocol kan de directeur R/ Partners aan de medewerker disciplinaire maatregelen opleggen conform de CAO-ziekenhuizen. Slotbepalingen In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de verantwoordelijke.

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

PRIVACY Reglement LaborPrevent BV

PRIVACY Reglement LaborPrevent BV PRIVACY Reglement LaborPrevent BV Identiteit van LaborPrevent BV LaborPrevent BV, gevestigd te (7948 BN) Nijeveen, kantoorhoudend aan de Dorpsstraat 113, hierna te noemen LP. Registratie Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Bijlage 2 Analyse bij zaak z2006-00918

Bijlage 2 Analyse bij zaak z2006-00918 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Overdracht arbodossiers Bijlage 2 Analyse

Nadere informatie

Privacy reglement. Algemeen

Privacy reglement. Algemeen Privacy reglement Algemeen Doel Reglement met betrekking tot persoonsregistraties, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in Medisch Centrum de Veluwe Begrippen Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement Privacyreglement van ENgage werkgeversadvies B.V.

Privacyreglement Privacyreglement van ENgage werkgeversadvies B.V. Privacyreglement Privacyreglement van ENgage werkgeversadvies B.V. Algemene bepalingen Artikel 0 Gegevens verantwoordelijke ENgage Werkgeversadvies B.V. Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn Tel: 055 576

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid [Ingaande 1-1-2015] Inleiding Familievertrouwenspersonen leggen dossiers aan met daarin alleen de noodzakelijke

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Leidraad Bedrijfsarts en privacy

Leidraad Bedrijfsarts en privacy Leidraad Bedrijfsarts en privacy Hoe om te gaan met privacy-gevoelige informatie in de bedrijfsgezondheidszorg en in het bijzonder met medische gegevens bij ziekteverzuimbegeleiding? pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars N-10-1015

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars N-10-1015 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars N-10-1015 Pag. Voorwoord 3 1. Begripsbepaling 4 2. Omschrijving van de reikwijdte en de betrokkenen 7 3. Beginselen en doeleinden van verwerking

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Beleidsstuk Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Leerling: persoon die onderwijs volgt op een school voor primair,

Nadere informatie

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen

Nadere informatie

Privacyreglement Surveillance Netwerk Nederland

Privacyreglement Surveillance Netwerk Nederland De Stichting NIVEL, hierna te noemen NIVEL, overwegende dat, het NIVEL ter uitvoering van zijn statutaire doelstellingen onderzoek verricht naar structuur en functioneren van de gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

FISH Protocol. Uitgebracht door de stichting CIS

FISH Protocol. Uitgebracht door de stichting CIS FISH Protocol Uitgebracht door de stichting CIS Versie 3.0 Opgemaakt: 28.05.2003 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen... 3 2. Beheer van de verwerking... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel Introductie Veiligheid is geen nieuw thema. In het kader van de Arbo-wet heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid,

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie