Probleemgedrag in cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Probleemgedrag in cijfers"

Transcriptie

1 Communities that Care Probleemgedrag in cijfers - CONCEPT - = N

2 Versie november 2007 O =

3 INHOUD ALGEMENE CIJFERS Leeftijdsopbouw bevolking PROBLEEMGEDRAG 9 GEWELD 10 ^~åí~ä=ãáåçéêà~êáöé=îéêç~åüíéå=enojnt=à~~êf=î~å=öéïéäçi=~äëçäììí=éå=ééê=nmmm=àçåöéêéå 11 ^~åí~ä=ãáåçéêà~êáöé=îéêç~åüíéå=enojnt=à~~êf=î~å=öéïéäçëçéäáåíéåi=ééê=nmmm=àçåöéåëi== å~~ê=íóéé=çéäáåí 13 ^~åí~ä=ãáåçéêà~êáöé=îéêç~åüíéå=enojnt=à~~êf=î~å=öéïéäçëçéäáåíéåi=ééê=nmmm=ãéáëàéëi== å~~ê=íóéé=çéäáåí 17 JEUGDDELINQUENTIE 19 ^~åí~ä=îéêç~åüíé=àçåöéåë=enojnt=à~~êf=å~~ê=ëççêí=çéäáåí=eöéïéäçi=îéêãçöéåi==îéêåáéäáåöfi== =ééê=nmmm 20 ^~åí~ä=îéêç~åüíé=ãéáëàéë=enojnt=à~~êf=å~~ê=ëççêí=çéäáåí=eöéïéäçi=îéêãçöéåi=îéêåáéäáåöfi== ééê=nmmm 23 PROBLEMATISCH ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK 25 méêåéåí~öé=ëåüçäáéêéå=î~å=no=à~~ê=éå=çìçéê=ç~í=ççáí=éå=êéåéåí=üééñí=öéêççâí 26 méêåéåí~öé=ëåüçäáéêéå=î~å=no=à~~ê=éå=çìçéê=ç~í=ççáí=éå=êéåéåí=~äåçüçä=üééñí=öéäêìikt 28 méêåéåí~öé=ëåüçäáéêéå=î~å=no=à~~ê=éå=çìçéê=ç~í=ççáí=å~åå~äáë=üééñí=öéäêìáâíi=å~~ê=ëéâëé 30 méêåéåí~öé=ëåüçäáéêéå=î~å=no=à~~ê=éå=çìçéê=ç~í=êéåéåí=å~åå~äáë=üééñí=öéäêìáâíi=å~~ê=ëéâëé 31 méêåéåí~öé=ëåüçäáéêéå=î~å=no=à~~ê=éå=çìçéê=ç~í=ççáí=éå=êéåéåí=uq`=üééñí=öéäêìáâí 32 méêåéåí~öé=ëåüçäáéêéå=î~å=no=à~~ê=éå=çìçéê=ç~í=ççáí=éå=êéåéåí=~ãñéí~ãáåé=üééñí=öéäêìáâí 33 méêåéåí~öé=ëåüçäáéêéå=î~å=no=à~~ê=éå=çìçéê=ç~í=ççáí=éå=êéåéåí=åçå~ åé=üééñí=öéäêìáâí 35 méêåéåí~öé=ëåüçäáéêéå=î~å=no=à~~ê=éå=çìçéê=ç~í=ççáí=éå=êéåéåí=üéêç åé=üééñí=öéäêìáâí 37 SCHOOLUITVAL 39 pä~öáåöëééêåéåí~öéë=áå=üéí=îççêíöéòéí=çåçéêïáàë 40 méêåéåí~öé=ëåüççäìáíî~ääéêë=ìáí=üéí=îççêíöéòéí=çåçéêïáàëi=å~~ê=ëåüççäíóéé 42 méêåéåí~öé=äéü~~äçé=çáéäçã~dë=å~~ê=íóéé=îççêíöéòéí=çåçéêïáàëi=ééê=êéäéî~åíé=äééñíáàçëöêçéé 44 TIENERZWANGERSCHAP EN ONVEILIG SEKSUEEL GEDRAG 46 ^~åí~ä=öéäçêéå=âáåçéêéå=ééê=nmmm=ãéáëàéë=enrjnv=à~~êfi=å~~ê=äééñíáàç 47 méêåéåí~öé=öéäçêéå=âáåçéêéåi=å~~ê=üéêâçãëí=î~å=ãçéçéê=enrjnv=à~~êf 50 méêåéåí~öé=~äçêíìëëéå=äáà=ãéáëàéë=íçí=om=à~~ê 54 méêåéåí~öé=~äçêíìëëéå=å~~ê=üéêâçãëí=î~å=ãçéçéêi=~ääé=äééñíáàçéå 56 wï~åöéêëåü~éëji=~äçêíìëj=éå=öéäççêíéåáàñéêë=ééê=nmmm=ãéáëàéë=enrjnv=à~~êf=áå=kéçéêä~åç 58 méêåéåí~öé=åçåëìäíéå=îççê=pl^=éå=efsjíéëíi=å~~ê=äééñíáàç 60 = P

4 DOMEINEN GEZIN 63 Geschiedenis van probleemgedrag in het gezin 64 Problemen met gezinsmanagement 65 ^~åí~ä=âáåçéêéå=eééê=nmmmf=ç~í=áå=çé=äççé=î~å=ééå=à~~ê=çåçéê=íçéòáåüí=áë=öéëíéäç=éå== ~~åí~ä=âáåçéêéå=eééê=nmmmf=ç~í=çé=pn=çéåéãäéê=çåçéê=íçéòáåüí=ëíçåç 66 Conflicten in het gezin 68 qçí~~ä=~~åí~ä=éåüíëåüéáçáåöéå 69 qçí~~ä=~~åí~ä=ãáåçéêà~êáöé=âáåçéêéå=ç~í=äéíêçââéå=áë=äáà=éåüíëåüéáçáåöéå 71 qçí~~ä=~~åí~ä=éåüíëåüéáçáåöëéêçåéçìêéë=éå=ééêåéåí~öéëi=ãéí=éå=òçåçéê=âáåçéêéå 73 Ouders die probleemgedrag bevorderen door hun houding 75 SCHOOL 77 Vroeg en aanhoudend antisociaal gedrag 78 qçí~~ä=~~åí~ä=äééêäáåöéå=áå=üéí=ä~ëáëçåçéêïáàë=éå=áå=üéí=ëééåá~~ä=ä~ëáëçåçéêïáàë 79 qçí~~ä=~~åí~ä=âáåçéêéå=áå=ééå=ãéçáëåü=âäéìíéêç~öîéêääáàñ 81 Leerachterstanden beginnend op de basisschool 83 déãáççéäçé=ëí~åç~~êçëåçêéë=î~å=çé=`fqljéáåçíçéíë=áå=üéí=ä~ëáëçåçéêïáàë 84 méêåéåí~öé=çééäå~ãé=~~å=sççêíöéòéí=låçéêïáàëi=å~~ê=ëåüççäëççêí 86 Gebrek aan binding bij school 89 méêåéåí~öé=çééäå~ãé=~~å=sççêíöéòéí=låçéêïáàëi=å~~ê=ëåüççäëççêí 90 Spijbelgedrag naar schooltype 92 méêåéåí~öé=äéü~~äçé=çáéäçã~dëi=å~~ê=ëåüççäíóéé 94 KINDEREN EN JONGEREN 97 Vervreemding en opstandigheid 98 qçí~~ä=~~åí~ä=òéäñçççáåöéå=çåçéê=àçåöéêéå=íçí=nv=à~~ê 99 qçí~~ä=~~åí~ä=ãáåçéêà~êáöé=îéêç~åüíéå=enojnt=à~~êf=áåò~âé=îéêåáéäáåö=éå=îéêëíçêáåö== î~å=çé=çééåä~êé=çêçéi=ééê=nmmm 102 Omgang met vrienden die probleemgedrag vertonen 103 Vroeg begin van probleemgedrag 104 Houding die probleemgedrag bevordert 105 ^~åí~ä=pqlmj~ñççéåáåöéå 106 Alcohol- en drugsgebruik onder 5- tot en met 12-jarigen 108 Constitutionele factoren 110 Q =

5 WIJK 111 Verkrijgbaarheid van drugs 112 ^~åí~ä=åçññééëüçéë=áå=çé=ïáàâ 113 Verkrijgbaarheid van wapens 115 ^~åí~ä=áå=äéëä~ö=öéåçãéå=ï~ééåë=éå=çççê=çé=êéåüíä~åâ=~ñöéç~~å 116 Maatschappelijke normen die probleemgedrag bevorderen 118 qçí~~ä=~~åí~ä=öéüççêçé=îéêç~åüíéå=áåò~âé=öéïéäçi=îéêãçöéåi=îéêåáéäáåö=éå=îéêëíçêáåö=î~å=çé=çééåä~êé=çêçéi=ééê= NMMM=áåïçåÉêë 119 déäêìáâ=î~å=äáéêi=ïáàå=éå=öéçéëíáääééêç=ééê=ééêëççåi=áå=äáíéêë=éìêé=~äåçüçä 121 méêåéåí~öé=kéçéêä~åçéêë=î~å~ñ=no=à~~ê=ç~í=ççáí=çêìöë=üééñí=öéäêìáâí 123 méêåéåí~öé=kéçéêä~åçéêë=î~å~ñ=no=à~~ê=ç~í=çé=ä~~íëíé=ã~~åç=çêìöë=üééñí=öéäêìáâí 125 Geweld in de media 127 Geen indicatoren Hoge mate van doorstroming in de wijk 128 déãáççéäçé=ïççåçììê=ééê=~çêéë 129 méêåéåí~öé=î~å=çé=äéîçäâáåö=ç~í=îéêüìáëí 133 Weinig binding met de wijk en gebrek aan organisatie in de wijk 136 léâçãëíééêåéåí~öé=äáà=qïééçéjh~ãéêîéêâáéòáåöéå 137 léâçãëíééêåéåí~öé=îççê=çé=öéãééåíéê~~çëîéêâáéòáåöéå 139 séêüçìçáåö=íìëëéå=âççéj=éå=üììêïçåáåöéåi=ñ=nmmm 141 Lage inkomens en slechte behuizing 144 déãáççéäç=áåâçãéå=ñ=nmmm=éìêç=ééê=üìáëüçìçéå=éå=ééê=áåïçåéê= 145 déãáççéäç=áåâçãéå=ñ=nmmm=éìêç=ééê=ééåçìçéêj=éå=íïééçìçéêöéòáå 148 ^~åí~ä=t^li=ttj=éå=_áàëí~åçëìáíâéêáåöéåi=ñ=nmmm 150 séêçéäáåö=î~å=üççöëí=äéü~~äçé=çéäéáçáåöëåáîé~ì=î~å=çé=kéçéêä~åçëé=äéîçäâáåöi=ñ=nmmm 153 séêçéäáåö=î~å=ïéöáåöëñ~åíçêéå=ä~ëáëëåüççääééêäáåöéåk=méêåéåí~öé=~åüíéêëí~åçëäééêäáåöéåi= ï~~êçåçéê=åìãájäééêäáåöéå 155 Onderzoek naar slechte behuizing 158 = R

6 ALGEMENE CIJFERS Bevolking gegevens uit het GBA van 1998 t/m 2007 Definitiekwesties: Absolute aantallen bevolking van 12 t/m 17 jaar. NB: Almere totaal is inclusief aantallen niet ingedeeld in stadsdelen, daardoor tellen de genoemde stadsdelen niet exact op tot Almere totaal. Organisatie: Gemeente Almere, Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Henk-Jan Bodewitz Bijzonderheden datalevering: geen Almere totaal Almere Buiten Almere Haven Almere Stad Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens S =

7 PROBLEEMGEDRAG De meeste jongeren vertonen risicogedrag tijdens hun tienerjaren, grof gesproken tussen hun tiende en achttiende jaar. Dit heeft grotendeels te maken met de ontwikkelingsfase waarin ze zich dan bevinden, de puberteit. Na een relatief rustige periode treden er lichamelijk en mentaal grote veranderingen op, en hormonen 'gieren' door het lijf. Tijdens de puberteit experimenteren jongeren met allerlei gedragingen, op zoek naar wie ze zijn, wie ze willen worden, wat ze willen en kunnen en waar ze bij willen horen. Ook grote veranderingen binnen de omgevingen waarin ze opgroeien (domeinen) en de kwaliteiten van die omgevingen zijn van invloed op het verdere verloop van hun ontwikkeling. Risicogedrag op zichzelf hoeft niet direct zorgwekkend te zijn, maar het kan wel ontaarden in probleemgedrag. Vooral tijdens de tienerjaren wordt dit zichtbaar. Veel jongeren hebben dan op de een of andere manier met probleemgedrag te maken, zoals te veel drinken, drugsgebruik, uitgaansgeweld of spijbelen. Meestal is dit van tijdelijke, want van voorbijgaande, aard. Voor een klein deel van de jongeren heeft dit probleemgedrag echter consequenties op termijn, omdat de oorzaken hardnekkiger zijn en niet slechts gelegen zijn in de puberale fase. Het probleemgedrag bedreigt dan het leven en de toekomst van de jongeren zelf, en soms ook het leven van mensen in hun omgeving. In discussies over gezondheid wordt, wanneer probleemgedrag aan de orde komt, wel eens gesproken over een 'nieuwe ziekte': probleemgedrag zou het negatieve resultaat zijn van gedrag op jongere leeftijd en de omstandigheden waarin kinderen opgroeien. Bij probleemgedrag wordt vaak onderscheid gemaakt in externaliserend en internaliserend probleemgedrag. Externaliserend wil zeggen dat anderen het gedrag niet alleen zien, maar er ook last van hebben. Vandalisme, criminaliteit, dronkenschap, geweld zijn hier voorbeelden van. Internaliserend probleemgedrag is niet direct (ver)storend voor de omgeving, maar wel voor de jongere zelf. Depressie en eetstoornissen zijn vormen van internaliserend probleemgedrag. Wanneer bij CtC over probleemgedrag wordt gesproken, gaat het om vijf probleemgedragingen: geweld, delinquentie, problematisch alcohol- en drugsgebruik, schooluitval en tienerzwangerschap. Uit meerdere onderzoeken komt een verband naar voren tussen deze vijf vormen van jeugdproblematiek en bepaalde risicofactoren. Binnen CtC wordt internaliserend probleemgedrag (vooralsnog) buiten beschouwing gelaten. Nieuw in de theorieontwikkeling over probleemgedrag, en daar levert CtC een bijdrage aan, is dat probleemgedrag vaak niet op zichzelf staat. Vaak is er sprake van overlap van twee of meer problemen. Jongeren die gewelddadig zijn én drank of drugs gebruiken, of delinquente jongeren die op jonge leeftijd de school verlaten. Tegelijkertijd is nieuw dat, zo blijkt uit onderzoek, aan de verschillende probleemgedragingen dezelfde risicofactoren ten grondslag liggen. Dat inzicht maakt preventief ingrijpen mogelijk. = T

8 GEWELD U =

9 INDICATOREN Aantal minderjarige verdachten (12-17 jaar) van geweld, absoluut en per 1000 jongeren Aantal minderjarige verdachten (12-17) van geweldsdelicten, per 1000 meisjes, naar type delict Aantal minderjarige verdachten (12-17 jaar) van geweldsdelicten, per 1000 jongens, naar type delict Onderdeel van de scholierenenquête Onder geweld worden handelingen verstaan tegen iemand met lichamelijk letsel als gevolg of met de dreiging van lichamelijk letsel. Onder geweld vallen verschillende soorten delicten: dood en lichamelijk letsel door schuld, misdrijven tegen het leven, mishandeling, bedreiging, overval en afpersing en seksuele misdrijven. = V

10 LANDELIJK Probleemgedrag Bron Geweld Aantal minderjarige verdachten (12-17 jaar) van geweld, absoluut en per 1000 jongeren CBS Aantal minderjarige verdachten (12-17 jaar) van geweld, per Aantal minderjarige verdachten (12-17 jaar) van geweld, absoluut , , , , , , , , , , , , , , , , , Aantal minderjarige verdachten (12-17 jaar) van geweld, per 1000 NM

11 LOKAAL Lokale bron Aantal delicten van minderjarige verdachten (12-17 jaar) in Almere van geweld, absoluut en het percentage van het totaal aantal delicten dat door verdachten uit Almere is gepleegd. Politie Definitiekwesties: De definitie zoals gegeven door het NIZW is onvolledig en onduidelijk. Na overleg met de politie is de definitie vastgesteld. De cijfers zijn echter niet meer te vergelijken met de landelijke trends. En weergegeven is het percentage van alle delicten, waarvan de verdachten in Almere woont. Organisatie: Politie, contactpersoon: Rinse Spits/Everard van Zuthem Bijzonderheden datalevering: De bestanden van de politie met de INP indeling zijn bewerkt en zo goed mogelijk geconverteerd naar CBS-indeling. NB met ingang van 2005 zijn de gegevens anders weergegeven, zie blz X Geweld: Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere totaal Almere Buiten Almere totaal Almere Buiten ,4 83, ,8 90, ,8 82, ,2 93, ,4 97, Nb Nb Nb Nb Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere Haven Almere Stad Almere Haven Almere Stad ,5 86, ,9 89, ,9 86, ,4 81, ,3 91, Nb Nb Nb Nb NN

12 LOKAAL Probleemgedrag : Lokale bron: Geweld Aantal delicten van minderjarige verdachten (12-17 jaar, gesplitst maar jongens/meisjes) in Almere van geweld, vermogensdelicten en verstoring openbare orde. De delicten zijn in Almere gepleegd door verdachten woonachtig in Almere. Politie Definitiekwesties: In tegenstelling tot vorige jaren zijn de gegevens op 1 niveau minder gedetailleerd aangeleverd. Daardoor worden ze voor 2005 en 2006 anders weergegeven. Onderverdeling zoals landelijk op blz 15 is daardoor niet mogelijk. NB: de aantallen betreffen: "het aantal keren dat een man/vrouw betrokken is bij een delict, 1 man/vrouw kan dus meerdere delicten hebben gepleegd, maar ook meer personen (mannen en/of vrouwen) kunnen betrokken zijn bij 1 delict". Daarom kan ook geen totaalcijfer (M+V) weergegeven worden. Organisatie: Politie, contactpersoon: Rinse Spits/Everard van Zuthem Bijzonderheden datalevering: De bestanden van de politie met de INP indeling zijn bewerkt en zo goed mogelijk geconverteerd naar CBS-indeling. Aantal verdachten jaar per 1000 inwoners 2005, 2005 Almere Almere Almere Stad Buiten Haven M V M V M V Geweld 13,2 6,2 25,6 5,6 17,7 6,8 Vermogensdelict 34,1 6,7 33,8 6,7 42,1 13,8 Verstoring openbare orde 14,2 2,4 26, ,6 3,1 Totaal (incl andere delicten) 69,5 15,8 103,5 12,3 87,7 24, Almere Almere Almere Stad Buiten Haven M V M V M V Geweld 16,4 5,5 17,3 2,3 18,4 7,5 Vermogensdelict 51,5 11,8 46,6 16,4 37,7 16,9 Verstoring openbare orde 19,1 2,7 8,6 1,2 18,6 1,7 totaal (incl andere delicten) 91,8 22,3 85,3 23,4 85,2 28,8 NO

13 LOKAAL Probleemgedrag : Lokale bron: Geweld Aantal delicten van minderjarige verdachten (18 jaar en ouder, gesplitst maar mannen/vrouwen) in Almere van geweld, vermogensdelicten en verstoring openbare orde. De delicten zijn in Almere gepleegd door verdachten woonachtig in Almere. Politie Definitiekwesties: In tegenstelling tot vorige jaren zijn de gegevens op 1 niveau minder gedetailleerd aangeleverd. Daardoor worden ze voor 2005 en 2006 anders weergegeven. Onderverdeling zoals landelijk op blz 15 is daardoor niet mogelijk. NB: de aantallen betreffen: "het aantal keren dat een man/vrouw betrokken is bij een delict, 1 man/vrouw kan dus meerdere delicten hebben gepleegd, maar ook meer personen (mannen en/of vrouwen) kunnen betrokken zijn bij 1 delict". Daarom kan ook geen totaalcijfer (M+V) weergegeven worden. Organisatie: Politie, contactpersoon: Rinse Spits/Everard van Zuthem Bijzonderheden datalevering: De bestanden van de politie met de INP indeling zijn bewerkt en zo goed mogelijk geconverteerd naar CBS-indeling. Aantal verdachten 18 jaar en ouder per 1000 inwoners 2005, 2005 Almere Almere Almere Stad Buiten Haven M V M V M V Geweld 9,6 1,2 9,0 1,7 12,4 2,4 Vermogensdelict 10,8 4,5 11,6 4,7 13,0 5,4 Verstoring openbare orde 2,7 0,4 4,5 0,4 7,0 1,6 Totaal (incl andere delicten) 31,3 7,7 39,4 9,2 42,3 11, Almere Almere Almere Stad Buiten Haven M V M V M V Geweld 9,9 1,1 13,3 1,7 14,2 2,1 Vermogensdelict 8,0 4,0 10,2 2,3 14,0 5,5 Verstoring openbare orde 3,3 1,4 3,8 0,8 7,6 1,1 totaal (incl andere delicten) 31,6 8,8 39,1 5,6 48,3 11,0 NP

14 LANDELIJK Probleemgedrag Bron Geweld Aantal minderjarige verdachten (12-17 jaar) van geweldsdelicten, per 1000 jongens, naar type delict CBS Misdrijven tegen leven en pers. Mishandeling Afpersing Seksuele delicten Diefstal met geweld Misdrijven tegen leven en pers. 0,71 1,7 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7 2,2 2,3 2,3 Seksuele delicten 0,51 1,18 0,9 0,9 0,8 0,8 1 1,1 1 0,8 Mishandeling 2,37 6,61 4 4,2 4,7 4,7 4,7 5,6 6,5 7,1 Diefstal met geweld 1,93 2,9 2,1 2,2 2,0 2,2 2,2 2,4 2,1 2,2 Afpersing 0,3 0,31 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 Totaal geweld 5,44 12,7 8,4 8,7 9 9,3 9,7 11,4 12,1 12,5 NQ

15 LOKAAL Probleemgedrag Lokale bron Geweld Aantal delicten van minderjarige verdachten (12-17 jaar) in Almere van geweld, absoluut, totaal en gepleegd door jongens, en het percentage van het totaal aantal delicten dat door verdachten uit Almere is gepleegd. Politie Definitiekwesties: Zie bij de vorige indicator. Hier is echter onderscheid gemaakt naar verschillende soorten delicten Organisatie: Politie, contactpersoon: Rinse Spits/Irma Duteweerd Bijzonderheden datalevering: De bestanden van de politie met de INP indeling zijn bewerkt en zo goed mogelijk geconverteerd naar CBS-indeling. Misdrijven tegen leven en persoon: Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere totaal Almere Buiten Almere totaal Almere Buiten Waarvan jongens waarvan jongens , , ,7 40, , NB NB NB NB Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere Haven Almere Stad Almere Haven Almere Stad ,3 92, , ,0 81, ,0 87, NB NB NB NB NR

16 Seksuele delicten: Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere totaal Almere Buiten Almere totaal Almere Buiten waarva n jongens waarva n jongens , ,3 80, NB NB NB NB Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere Haven Almere Stad Almere Haven Almere Stad , , NB NB NB NB Mishandeling: Absoluut woonplaats Almere Percentage afkomst Almere Almere totaal Almere Buiten Almere totaal Almere Buiten waarvan jongens waarvan jongens ,4 82, ,6 92, , ,2 95, NB NB NB NB NS

17 Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere Haven Almere Stad Almere Haven Almere Stad , , ,9 90, ,2 86, ,7 94, NB NB NB NB Diefstal met geweld: Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere totaal Almere Buiten Almere totaal Almere Buiten waarvan jongens waarvan jongens , ,6 66, , , NB NB NB NB Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere Haven Almere Stad Almere Haven Almere Stad , , , , NB NB NB NB NT

18 Afpersing: Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere totaal Almere Buiten Almere totaal Almere Buiten waarva n waarvan jongens jongens , , NB NB NB NB Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere Haven Almere Stad Almere Haven Almere Stad , NB NB NB NB NU

19 LANDELIJK Probleemgedrag Bron Geweld Aantal minderjarige verdachten (12-17 jaar) van geweldsdelicten, per 1000 meisjes, naar type delict CBS 2,5 2 1,5 1 0, Misdrijven tegen leven en pers. Mishandeling Afpersing Seksuele delicten Diefstal met geweld Misdrijven tegen leven en pers. 0,09 0,18 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 Seksuele delicten 0,02 0,03 0,02 0, ,02 Mishandeling 0,3 1,43 2,04 0,9 1,3 1,3 1,3 1,4 1,8 1,9 Diefstal met geweld 0,09 0,18 0,24 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,17 Afpersing 0 0,02 0,01 0, ,01 Totaal geweld 0,5 1,8 2,6 1,2 1,6 1,7 1,7 2 2,3 2,5 NV

20 LOKAAL Probleemgedrag Lokale bron Geweld Aantal delicten van minderjarige verdachten (12-17 jaar) in Almere van geweld, absoluut, totaal en gepleegd door meisjes, en het percentage van het totaal aantal delicten dat door verdachten uit Almere is gepleegd Politie Definitiekwesties: zie vorige indicator. Ter wille van het overzicht is hier geen apart overzicht gemaakt, maar wordt verwezen naar de vorige indicator. Organisatie: politie, contactpersoon: Rinse Spits/Irma Duteweerd Bijzonderheden dataleveranties: De bestanden van de politie met de INP indeling zijn bewerkt en zo goed mogelijk geconverteerd naar CBS-indeling. OM

21 JEUGDDELINQUENTIE INDICATOREN Aantal verdachte jongens (12-17 jaar) naar soort delict (geweld, vermogen, vernieling), per 1000 Aantal verdachte meisjes (12-17 jaar) naar soort delict (geweld, vermogen, vernieling), per 1000 Onderdeel van de scholierenenquête Bij jeugddelinquentie gaat het om een verzamelbegrip van tal van verschillende strafbare gedragingen door jongeren gepleegd. Ook al worden soms verschillende leeftijdsgrenzen gehanteerd, praten wij over jongeren tot en met 17 jaar. Kinderen tot 12 jaar kunnen formeel niet strafbaar gesteld worden en vallen veelal buiten de cijfers (ook al komen er nu meer cijfers over deze groep naar boven, onder andere via de STOP-maatregel). ON

22 LANDELIJK Probleemgedrag Bron Jeugddelinquentie Aantal verdachte jongens (12-17 jaar) naar soort delict (geweld, vermogen, vernieling), per 1000 CBS Geweld Vermogen Vernieling Geweld 8,4 8,6 9 9,3 9,7 11,4 12,1 12,5 Vermogen 20, ,9 19,1 20,9 20,3 20,9 Vernieling 10,3 10,2 10, ,6 16,5 17,4 20,1 OO

23 LOKAAL Probleemgedrag Lokale bron Jeugddelinquentie Aantal delicten van minderjarige verdachten (12-17 jaar) in Almere onderverdeeld naar geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernieling & openbare orde, absoluut, totaal en gepleegd door jongens, en het percentage van het totaal aantal delicten dat door verdachten uit Almere is gepleegd. Politie Definitiekwesties: Ook hier is de definitie aangepast zoals hierboven bij het onderdeel geweld beschreven. Organisatie: Politie, contactpersoon: Rinse Spits/Irma Duteweerd De bestanden van de politie met de INP indeling zijn bewerkt met en zo goed mogelijk geconverteerd naar CBS-indeling. GEWELD: Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere totaal Almere Buiten Almere totaal Almere Buiten waarvan jongens waarvan jongens ,4 83, ,8 90, ,8 82, ,2 93, ,4 97, Nb Nb Nb Nb Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere Haven Almere Stad Almere Haven Almere Stad ,5 86, ,9 89, ,9 86, ,4 81, ,3 91, Nb Nb Nb Nb OP

24 VERMOGEN: Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere totaal Almere Buiten Almere totaal Almere Buiten waarvan jongens waarvan jongens ,5 59, ,6 95, ,3 91, ,6 98, ,9 93, Nb Nb Nb Nb Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere Haven Almere Stad Almere Haven Almere Stad ,7 84, ,5 85, ,8 89, ,4 83, ,7 84, Nb Nb Nb Nb VERNIELING & OPENBARE ORDE: Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere totaal Almere Buiten Almere totaal Almere Buiten waarvan jongens waarvan jongens , ,4 76, ,0 95, , , Nb Nb Nb Nb Aantal delicten (woonplaats Almere) Percentage afkomst Almere van totaal aantal delicten Almere Haven Almere Stad Almere Haven Almere Stad ,2 94, ,9 92, ,0 93, ,4 89, ,2 89, Nb Nb Nb Nb OQ

25 LANDELIJK Probleemgedrag Bron Jeugddelinquentie Aantal verdachte meisjes (12-17 jaar) naar soort delict (geweld, vermogen, vernieling), per 1000 CBS Geweld Vermogen Vernieling Geweld 1,4 1,2 1,2 1,6 1,7 1,9 2,4 2,5 Vermogen 4,3 4,1 4,1 4,8 4,6 4,9 5,2 7 Vernieling 0,7 0,8 0,8 1,2 1,6 1,6 2 2,1 OR

26 LOKAAL Probleemgedrag Lokale bron Jeugddelinquentie Aantal delicten van minderjarige verdachten (12-17 jaar) in Almere onderverdeeld naar geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernieling & openbare orde, absoluut, totaal en gepleegd door meisjes, en het percentage van het totaal aantal delicten dat door verdachten uit Almere is gepleegd. Politie Definitiekwesties: Zie vorige indicator. Voor het overzicht wordt verwezen naar de vorige indicator. Organisatie: Politie, contactpersoon: Rinse Spits/Irma Duteweerd Bijzonderheden dataleveranties: OS

27 PROBLEMATISCH ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK INDICATOREN Percentage scholieren van 12 jaar en Percentage scholieren van 12 jaar en ouder dat ooit en recent heeft ouder dat ooit en recent XTC heeft gerookt gebruikt Percentage scholieren van 12 jaar en Percentage scholieren van 12 jaar en ouder dat ooit en recent alcohol ouder dat ooit en recent amfetamine heeft gebruikt heeft gebruikt Percentage scholieren van 12 jaar en Percentage scholieren van 12 jaar en ouder dat ooit cannabis heeft ouder dat ooit en recent cocaïne gebruikt, naar sekse heeft gebruikt Percentage scholieren van 12 jaar en Percentage scholieren van 12 jaar en ouder dat recent cannabis heeft ouder dat ooit en recent heroïne gebruikt, naar sekse heeft gebruikt Onderdeel van de scholierenenquête Alcohol- en drugsgebruik door jongeren kan persoonlijke en maatschappelijke consequenties hebben. Persoonlijk gezien beïnvloedt alcohol- en drugsgebruik de motivatie, het cognitieve proces en de gemoedstoestand van jongeren op negatieve wijze. Problematisch alcohol- en drugsgebruik is vaak gerelateerd aan ander probleemgedrag als geweld, andere vormen van jeugddelinquentie en schooluitval. Het leidt tot overlast voor anderen in de omgeving en voor de samenleving. Bij alcoholgebruik wordt veelal gekeken naar de consumptie van bier, sterke dranken en diverse mix-dranken. Bij drugsgebruik wordt onder meer onderscheid gemaakt naar sigaretten, cannabis, XTC en harddrugs. OT

28 LANDELIJK Probleemgedrag Bron Problematisch alcohol- en drugsgebruik Percentage scholieren van 12 jaar en ouder dat ooit en recent heeft gerookt Trimbos-instituut Ooit Recent Ooit Recent OU

29 LOKAAL Probleemgedrag Lokale bronnen Problematisch alcohol- en drugsgebruik Percentage scholieren van 12 jaar en ouder dat ooit en recent heeft gerookt GGD-monitor of -onderzoek, jeugdmonitor, CtC-onderzoek Definitiekwesties: Van 1990 tot 2002 was GGD-onderzoek de bron en in 2005 en 2006 het CtC-onderzoek. In 2005 luidde de eerste vraag: Heb je wel eens sigaretten gerookt? en de tweede: Heb je in de afgelopen vier weken sigaretten gerookt? In 2006 was de vraag: Heb je tijdens je hele leven wel eens gerookt?. De vraag over recent gerookt of in de laatste vier weken gerookt werd in 2006 niet gesteld. De verschillen in vraagstelling kunnen de verschillen in percentages meebepalen. Organisatie: O&S, contactpersoon: Henk-Jan Bodewitz Bijzonderheden dataleveranties: geen Roken: percentage van de jongeren dat aangeeft ooit, respectievelijk recent (in 2005 en 2006: in de afgelopen 4 weken) te hebben gerookt. % ooit Almere Almere Buiten Almere Haven Almere Stad % recent Almere Almere Buiten Almere Haven Almere Stad OV

30 LANDELIJK Probleemgedrag Bron Problematisch alcohol- en drugsgebruik Percentage scholieren van 12 jaar en ouder dat ooit en recent alcohol heeft gebruikt Trimbos-instituut Ooit Recent Ooit Recent PM

31 LOKAAL Probleemgedrag Lokale bronnen Problematisch alcohol- en drugsgebruik Percentage scholieren van 12 jaar en ouder dat ooit en recent alcohol heeft gebruikt GGD-monitor of -onderzoek, jeugdmonitor, CtC-onderzoek Definitiekwesties: Van 1990 tot 2002 was GGD-onderzoek de bron en in 2005 en 2006 het CtC-onderzoek. In 2005 luidde de eerste vraag: Heb je wel eens alcohol (bier, wijn of sterke drank) gedronken? en de tweede: Hoe vaak heb je in de afgelopen vier weken alcohol (bier, wijn of sterke drank) gedronken?. In 2006 luidden de vragen: Hoe oud was je toen je voor het eerst alcohol dronk? en In de laatste 4 weken: Hoe vaak heb je iets met alcohol gedronken? We bedoelen het aantal gelegenheden, zoals een feestje of uitgaan. De verschillen in vraagstelling kunnen de verschillen in percentages meebepalen. Organisatie: O&S, contactpersoon: Henk-Jan Bodewitz Bijzonderheden dataleveranties: geen Alcohol: percentage van de jongeren dat aangeeft ooit respectievelijk recent (in 2005 en 2006: in de afgelopen 4 weken) alcohol te hebben gebruikt. % ooit Almere Almere Buiten Almere Haven Almere Stad % recent Almere Almere Buiten Almere Haven Almere Stad PN

32 LANDELIJK Probleemgedrag Bron Problematisch alcohol- en drugsgebruik Percentage scholieren van 12 jaar en ouder dat ooit en recent cannabisheeft gebruikt, naar sekse Trimbos-instituut Ooit: Jongens Meisjes Jongens Meisjes Recent: Jongens Meisjes Jongens Meisjes PO

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam Delfshaven 2009 Gemeente Rotterdam

Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam Delfshaven 2009 Gemeente Rotterdam Scholierenrapportage Communities that Care Rapportage deelgemeente 2009 Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam 2009 Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam 2009 Gemeente

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam Stadscentrum 2009 Gemeente Rotterdam

Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam Stadscentrum 2009 Gemeente Rotterdam Scholierenrapportage Communities that Care Rapportage deelgemeente Stadscentrum 2009 Deelgemeenterapportage Communities that Care Rotterdam Stadscentrum 2009 Deelgemeenterapportage Communities that Care,

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam IJsselmonde 2009 Gemeente Rotterdam

Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam IJsselmonde 2009 Gemeente Rotterdam Scholierenrapportage Communities that Care Rapportage deelgemeente 2009 Deelgemeenterapportage Communities that Care Rotterdam 2009 Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam 2009 Gemeente

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek 2009 Gemeente Rotterdam

Deelgemeenterapportage Communities that Care, Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek 2009 Gemeente Rotterdam Scholierenrapportage Communities that Care Rapportage deelgemeente Hillegersberg- 9 Deelgemeenterapportage Communities that Care Rotterdam Hillegersberg- 9 Deelgemeenterapportage Communities that Care,

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ?

Samenvatting. Vraagstelling. Welke ontwikkelingen zijn er in de omvang, aard en afdoening van jeugdcriminaliteit in de periode ? Samenvatting Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk thema van het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Met het beleidsprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit is de aanpak

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO O&S Gemeente Nijmegen, GGD regio Nijmegen september 2004 Inleiding Najaar 2003 zijn onder Nijmeegse jongeren twee op elkaar afgestemde onderzoeken

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in de Drechtsteden

Factsheet jeugdigen in de Drechtsteden Factsheet jeugdigen in de Drechtsteden Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Definitie Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen tot 23 jaar die het (door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school Minder jongeren zonder startkwalificatie van school 09 Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald Lissabondoelstelling om voortijdig schoolverlaten terug te dringen bijna gehaald Meer mannen dan vrouwen

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs

Doorstroom niet-westers allochtone scholieren naar vervolgonderwijs Suzan van der Aart In augustus 1998 is de Wet Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Deze wet heeft als doel de onderwijsachterstanden van voornamelijk niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Communities That Care Maassluis

Scholierenonderzoek Communities That Care Maassluis Scholierenonderzoek Communities That Care Maassluis Amsterdam, 11 februari 2005 Marga van Aalst Mark Rietveld Willemijn Roorda Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 4 1.1 Risico- en beschermende factorenmodel

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en delinquentie: cumulatie van risicogedrag onder jongeren in Nederland

Voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en delinquentie: cumulatie van risicogedrag onder jongeren in Nederland Voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en delinquentie: cumulatie van risicogedrag onder jongeren in Nederland Tanja Traag en Olivier Marie Bijna een op de drie jongeren die geen onderwijs meer volgden

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen

Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen Carel Harmsen en Joop Garssen Terwijl het aantal huishoudens met kinderen in de afgelopen vijf jaar vrijwel constant bleef, is het aantal eenouderhuishoudens sterk toegenomen. Vooral onder Turken en Marokkanen

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs 67 5 68 Onderwijs Basis: meer leerlingen, rooms-katholiek het grootst Op 1 oktober 2002 telde Hengelo 28 basisscholen bestaande uit 10 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde

Nadere informatie

Gestruikeld voor de start

Gestruikeld voor de start Bijlagen Gestruikeld voor de start De school verlaten zonder startkwalificatie Lex Herweijer Bijlage A... 2 Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 Bijlage bij hoofdstuk 5... 4 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Lieke Stroucken 1. Leerlingen naar herkomstgroepering en aantal kinderen in het huishouden, brugklascohort 2004/ 05 Leerlingen uit éénoudergezinnen en niet-westers

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011 Vinodh Lalta, CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek Commerciële afdeling van het CBS Maakt zelf geen statistieken, maar combineert en koppelt bestaande

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 67 5 68 Onderwijs Rooms-katholiek basis groeit verder Op 1 oktober 2005 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde en 2 bijzonder

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11

Inhoud. Woord vooraf 11 Inhoud Woord vooraf 11 1 Typeringen van generaties 13 1.1 Wat is een generatie? 13 1.2 Wat is het realiteitsgehalte? 14 1.3 Veteranengeneratie (70-plussers) 15 1.4 Babyboomers (50 tot 70 jaar) 16 1.5 X-generatie

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Sociale Omgeving ZUID-HOLLAND NOORD JONGERENPEILING 2008. Inleiding

Sociale Omgeving ZUID-HOLLAND NOORD JONGERENPEILING 2008. Inleiding JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten Februari 2007 Inleiding Deze factsheets behoren bij de brief kenmerk BVE/INI/2007/3891 en presenteren een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2008

Statistisch Jaarboek 2008 67 5 68 Onderwijs Meer rooms-katholiek basis, minder openbaar basis Het aantal basisscholen is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. Op 1 oktober 2007 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare,

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hierbij ontvangt u het telformulier voor de reguliere telling 1 oktober 2005 en een boekje met een cd-rom (voorheen diskette) met een gebruikershandleiding. De vragen 1a, 1d en 3b zijn op dit formulier

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Haaglanden

Factsheet jeugdigen in Haaglanden Factsheet jeugdigen in Haaglanden Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games.

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games. Doelgroep onderzoek Datum: 22 maart Door: Peter Uithoven IAD 2 van Team 19 Project: Drugs and the City Inleiding Wij hebben ervoor gekozen als doelgroep de eerste jaars middelbare scholieren, de brugklassers

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie