Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trustkantoren. wat zijn dat? 34 informatief. Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB."

Transcriptie

1 34 Trustkantoren leveren diensten aan Trusts. Trustkantoren beheren het vermogen van vermogende particulieren. De cliënten van trustkantoren zijn brievenbusmaatschappijen. Zie hier drie vaak gehoorde stellingen die niet kloppen. Zij komen voort uit een gebrek aan kennis omtrent de trustbranche. De afgelopen tijd verschijnen er steeds meer artikelen over trustkantoren of waarin aan trustkantoren wordt gerefereerd. Maar aan welke wet- en regelgeving zijn trustkantoren onderworpen, wat zijn trustkantoren eigenlijk, welke diensten leveren ze en hoe ziet de trustbranche eruit? Trustkantoren wat zijn dat? Trustkantoren hebben met veel toezichtswet- en regelgeving te maken en staan onder toezicht van DNB. Veel buitenlandse bedrijven hebben graag een vestiging in Nederland vanwege het stabiele politieke klimaat en de goede faciliteiten. Trustkantoren leveren een substantiele bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid en zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Toepasselijke wetgeving Trustkantoren in Nederland hebben hoofdzakelijk te maken met de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), de Regeling integere bedrijfsvoering Wtt (Rib Wtt), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet Dit zijn zogenaamde integriteitswetten waardoor de trustkantoren gebonden zijn aan strikte regels voordat zij hun dienstverlening mogen beginnen en tijdens het verlenen van diensten. De preambule van de Wtt stelt dat het ter bevordering van de integriteit van het financiële stelsel in Nederland wenselijk is om toezicht op de financiële sector te hebben. Het gaat dus niet specifiek om het tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme, maar om het tegengaan van het risico van aantasting van de reputatie van het trustkantoor of van de financiële markten in het algemeen, als gevolg van een ontoereikende naleving van privaat-, bestuurs-, fiscaal-, of strafrechtelijke verplichtingen. Het gaat om de vraag of de Nederlandse vennootschap zich al dan niet (in)direct De Wwft is een generieke wet die niet alleen vele financiële instellingen in Nederland raakt, maar ook advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en handelaren in waardevolle goederen zoals makelaars en juweliers. Iedere instelling dient een cliëntonderzoek te verrichten en de transacties van cliënten te monitoren. De Wtt is een speciale wet op het gebied van integriteitstoezicht voor trustkantoren. schuldig maakt aan een strafbaar feit en/of indirect wordt gebruikt voor het ontplooien van niet-integere praktijken. De toezichthouder is de Nederlandsche Bank (DNB) en deze heeft de mogelijkheid gekregen nadere regels te stellen. De belangrijkste regeling is de Regeling integere bedrijfsvoering wet toezicht trustkantoren (Rib Wtt). Per 1 juli 2012 wordt deze toezichthouderregeling vervangen door een ministeriële regeling. De Wtt regelt vooral interne aangelegenheden, zoals het vereiste te beschikken over een vergunning, de verplichte toetsing van (mede-)beleidsbepalers op betrouwbaarheid en deskundigheid (per 1 juli geschikt-

2 35 door Robbert-Jan Lugard De auteur is managing partner en oprichter van Confiad B.V., compliance dienstverlener. Confiad treedt bij een groot aantal Nederlandse en op de BES-eilanden gevestigde trustkantoren op als externe compliance officer. Het toezicht door DNB richt zich op de wijze waarop trustkantoren omgaan met de controle op en mitigering van integriteitsrisico s heid), het toezicht en de mogelijkheid tot het opleggen van een last onder dwangsom of bestuurlijke boete bij niet-naleving van de wet- en regelgeving. Een belangrijk onderdeel van de vergunningaanvraag is dat trustkantoren dienen te beschikken over een procedurehandboek waarin trustkantoren moeten vastleggen op welke wijze zij voldoen aan in de wet- en regelgeving gestelde vereisten. Er is een tendens dat de toezichthouder steeds strengere eisen stelt aan de inhoud van de procedurehandboeken. Zo wil de toezichthouder er meer thema s in zien vastgelegd; bovendien dient daarin nauwkeuriger te worden omschreven wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft bij de naleving van de wet- en regelgeving en wie controleert of de taken en verantwoordelijkheden op een juiste wijze zijn uitgevoerd. Wat zijn trustkantoren? In de wet wordt op dit moment een viertal diensten aangemerkt als trustdienst indien deze beroeps- of bedrijfsmatig worden verricht ten behoeve van derden: 1. Het zijn van bestuurder of vennoot van een rechtspersoon of vennootschap. 2. Het ter beschikking stellen van het adres of het postadres indien ten minste een van de bijkomende diensten wordt geleverd: a. Het op privaatrechtelijk gebied geven van advies of het verlenen van bijstand, met uitzondering van het verrichten van receptiewerkzaamheden. b. Het verstrekken van belastingadvies of het verzorgen van belastingaangiften en daarmee verband houdende werkzaamheden. c. Het verrichten van werkzaamheden in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening of het voeren van administraties. d. Het werven van een bestuurder voor een rechtspersoon of vennootschap. 3. Het verkopen van rechtspersonen. 4. Het zijn van een trustee. Per 1 juli 2012 wijzigt de Wtt en zullen ook de volgende diensten worden aangemerkt als trustdienst : 5. Het bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen. 6. Het ten behoeve van de cliënt gebruikmaken van een vennootschap, die tot dezelfde groep behoort als waarvan het trustkantoor deel uitmaakt. Kort gezegd zijn trustkantoren bedrijven die Management, Legal en Financial Services, ofwel Corporate Services, leveren aan rechtspersonen en vennootschappen van derden. Voor ondernemingen kan het om bedrijfseconomische redenen interessant zijn te structureren via Nederland. Hierbij kan in eerste instantie worden gedacht aan fiscale motieven: onder andere het ontbreken van bronbelastingen, de deelnemingsvrijstelling, de moeder-dochterrichtlijn en de interest- en royaltyrichtlijn. Nederlans is partij bij ongeveer 180 belastingverdragen. Daarnaast is het feit dat de Belastingdienst bereid is rulings af te geven een positief gegeven. Vaak wordt vergeten dat er ook nog andere reden zijn waarom voor Nederland wordt gekozen: 1. Rechtszekerheid: in Nederland kunnen natuurlijke en rechtspersonen vanwege een stabiel politiek klimaat in hoge mate erop vertrouwen dat de wet- en regelgeving wordt gehandhaafd. Hierdoor heeft Nederland zich tevens kunnen ontwikkelen tot een sterk financieel centrum.

3 36 2. Investeringsbescherming: ook in het kader van investeringsbescherming (asset protection) is Nederland partij bij diverse verdragen. Daarnaast is Nederland aangesloten bij de ICSID-conventie (International Convention for the Settlement of Investment Disputes), waardoor arbitrage gewaarborgd is in geval van een geschil met de staat op wiens grondgebied kantoor wordt gehouden. Dit biedt aanvullende zekerheid voor investeerders. 3. Identity sheltering: hierbij moet vooral worden gedacht aan personen die hun vermogen in een andere jurisdictie hebben omdat zij in hun eigen land anders hun leven wellicht niet zeker zijn. Dit geldt ook voor Nederlanders die door het gebruik van trustkantoren buiten de media trachten te blijven. 4. Tegengaan van double taxation : ook hier heeft Nederland veel verdragen voor gesloten. Verder laten partijen actief in de transport en scheepvaart hun transacties graag via Nederland lopen omdat zij bij geschillenbeslechting niet naar de rechter willen stappen maar hun geschil liever voorleggen aan het in Nederland gevestigde Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam (TAMARA). Ten slotte maken ook Nederlanders gebruik van trustkantoren. Hierbij valt te denken aan het onafhankelijke beheer van goededoelenstichtingen, het runnen van family offices of het besturen van Stichtingadministratiekantoren (STAK). Laten we dit met een voorbeeld verduidelijken. Stel, een Canadees bedrijf heeft zijn oog laten vallen op een Spaanse onderneming. Indien het bedrijf deze Spaanse onderneming koopt en op enig moment overgaat tot winstuitkering, zal de Spaanse belastingdienst een bronbelasting heffen van bijvoorbeeld 25 procent. Indien het Canadese bedrijf zou zijn geadviseerd door een belastingadviseur, Een trustkantoor beheert dus geen gelden van vermogende particulieren, maar houdt zich bezig met het in good legal standing houden van de vennootschappen die om bedrijfseconomische redenen in Nederland zijn gevestigd. Voor ondernemingen kan het om bedrijfseconomische redenen interessant zijn te structureren via Nederland zou deze hoogstwaarschijnlijk voorstellen om de Spaanse onderneming te laten houden door een Nederlandse vennootschap. Indien het dan tot een winstuitkering komt, is deze onbelast in Nederland in verband met de moeder-dochterrichtlijn. Aangezien verder Nederland en Canada een belastingverdrag hebben, zal de uiteindelijke belasting die het Canadese bedrijf moet betalen lager uitvallen dan de 25 procent die het zou moeten betalen als de winsten direct werden ontvangen vanuit Spanje. Overigens moet de Nederlandse vennootschap wel vennootschapsbelasting in Nederland betalen. Waarom een trustkantoor? Op het moment dat een internationaal opererend bedrijf in zijn structuur gebruik wil maken van een in Nederland gevestigde vennootschap, dient zij aan verschillende eisen van het vennootschapsrecht te voldoen: een statutair adres, een bestuurder, het bijhouden van een administratie, het deponeren van een jaarrekening en het voldoen aan de Nederlandse belastingverplichtingen. Het is voor het internationaal opererende bedrijf uiteraard mogelijk om in Nederland eigen bedrijfsruimte te huren of te kopen en medewerkers aan te nemen, maar het is bedrijfseconomisch vaak voordeliger om bepaalde diensten uit te besteden. Een trustkantoor levert een adres en, indien gewenst, bestuur. Vanuit de positie die een trustkantoor heeft, wordt het vaak ook benaderd om andere diensten te verlenen, zoals het geven van fiscale adviezen en het verrichten van juridische en financiële diensten ten behoeve van deze vennootschap. De vennootschappen waaraan Doelvennootschap De doelvennootschap is de rechtspersoon/ vennootschap waaraan het trustkantoor diensten verleent. Elk trustkantoor gebruikt naast de wettelijke definitie zijn eigen terminologie. Zo kan met de term cliënt worden gedoeld op de doelvennootschap, de UBO (Ultimate Beneficiary Owner, ofwel Uiteindelijke Belanghebbende), de moedermaatschappij die als aandeelhouder beslist omtrent de benoeming van de bestuurder, of het (beursgenoteerde) bedrijf tot welke structuur de doelvennootschap behoort. Indien alle contacten lopen via tussenpersonen zoals belastingadviseurs of advocaten, beschouwen trustkantoren hen ook vaak als de cliënt. Een UBO is de natuurlijke persoon die een gekwalificeerde deelneming houdt in een doelvennootschap, dan wel begunstigde is van ten minste tien procent van het vermogen van de doelvennootschap, van een stichting of van een trust als bedoeld in het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts. Onder gekwalificeerd wordt verstaan een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap. Deze definitie zal na wijziging van de Wwft worden aangepast. Behalve naar het economisch en juridisch eigendom zal ook dienen te worden gekeken of er natuurlijke personen zijn die een feitelijke dan wel bijzondere zeggenschap (kunnen) uitoefenen. trustkantoren hun diensten verlenen, worden in de Wet toezicht trustkantoren aangeduid als doelvennootschappen (zie kader). In het algemeen komen trustkantoren aan hun cliënten omdat zij door belastingadviseurs en andere adviseurs van de cliënt worden benaderd. We komen nog even terug op het Canadese bedrijf. Het ligt voor de hand dat het bij verscheidene adviseurs advies gaat inwinnen en de kans is groot dat een van de adviseurs met het idee komt om gebruik te maken van een Nederlandse vennootschap.

4 37 De trustkantoren leveren hoogwaardige diensten aan internationale bedrijven die om bedrijfseconomische reden in Nederland zijn gevestigd De Canadees zal wellicht niet bekend zijn met de Nederlandse trustbranche en dus de adviseur vragen dit te regelen. Daarom zorgen Nederlandse trustkantoren ervoor om goede relaties te onderhouden met Nederlandse en buitenlandse adviseurs van internationaal opererende bedrijven. Daarnaast zijn zij constant bezig met het promoten van Nederland als vestigingsland, want zonder een interessant vestigingsklimaat zou er geen vraag zijn naar de dienstverlening van trustkantoren. Toezicht op trustkantoren Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden. Het gevolg hiervan is dat trustkantoren vergunningplichtig zijn en onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank. Het toezicht richt zich op de wijze waarop trustkantoren omgaan met de controle op en mitigering van integriteitsrisico s. Voor 2012 heeft DNB aangegeven dat ze bij haar (jaarlijkse) reguliere toezichtbezoeken als speerpunt 1 de controle op diensten die worden verleend aan zogenaamde consultancy-vennootschappen 2 en de sanctieregelgeving heeft. Behalve dat trustkantoren aan de Wtt dienen te voldoen, controleert DNB ook of ze voldoen aan de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties, zoals opgenomen in de Wwft en de Sanctiewet Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 1 Zie Thema s toezicht DNB Het betreft hier vennootschappen van waaruit consultancydiensten worden verleend aan nietgroepsmaatschappijen. Guillermo Andres Velazques 100% GAV Holding Limited Hong Kong 100% GAV Nederland B.V. Figuur 1. Relatie tussen drie bedrijven. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering is de Rib Wtt van zeer groot belang. Deze regeling stelt eisen aan de wijze waarop het bestuur zorg moet dragen voor: 1. maatregelen ter bewustwording, bevordering en handhaving van integer handelen; 2. het zorgdragen voor een deugdelijke administratie; 3. het bij aanvang van het dienstverband en daarna doorlopend screenen van personeel; 4. de omgang met incidenten; 5. de vereisten op het gebied van cliëntacceptatie; 6. de monitoring van transacties. Dit is op zich niet anders dan bij andere onder toezicht staande branches. Het verschil met andere branches ligt in de mate van vastlegging van gegevens, de onderbouwing ervan en de verplichting om integriteitsrisico s voortdurend te analyseren en de analyses vast te leggen. Twee voorbeelden zullen hier verduidelijken wat een trustkantoor zoal moet doen voordat het überhaupt kan overgaan tot het verlenen van diensten. Voorbeeld 1: kwalificatie, identificatie en verificatie UBO Indien de adviseur van de cliënt zich meldt met de vraag of het trustkantoor diensten wil verlenen aan GAV Nederland B.V. (zie figuur 1), zal het trustkantoor in eerste instantie een onderzoek moeten doen naar de UBO (Guillermo Andres Velazques). Ter kwalificatie van de UBO dient het trustkantoor minimaal te beschikken over de volgende documenten: * Uittreksel KvK (waaruit aandeelhouders blijken) of aandeelhoudersregister van bv (in verband met de onderbouwing GAV Nederland B.V. GAV Holding Limited). * Uittreksel KvK of aandeelhoudersregister van de Limited (in verband met de onderbouwing GAV Holding Limited Guillermo Andres Velazques). Aangezien een Limited vaak over bearer shares beschikt is er geen aandeelhoudersregister en biedt ook een uittreksel KvK vaak evenmin uitkomst. Het is in zo n geval dan ook gebruikelijk dat het trustkantoor beschikt over een zogenaamd Certificate of Deposit. Dat is een verklaring van een (onafhankelijke) derde waarin staat ten behoeve van wie hij de toonderaandelen houdt. Het kan voorkomen dat het juridisch en economisch eigendom niet bij dezelfde partij ligt. In dat geval dient het trustkantoor onderzoek te doen naar zowel het juridisch als het economisch eigendom. Om een juiste kwalificatie te verrichten, dienen trustkantoren dus niet alleen kennis te hebben van het Nederlandse vennootschapsrecht maar ook van het vennootschapsrecht dat geldt in de landen die voorkomen in de structuur. Nadat het trustkantoor de UBO heeft gekwalificeerd moet het deze identificeren en de identiteit ervan verifiëren. In dat kader dient het trustkantoor te beschikken over een geverifieerde kopie van het paspoort. Verificatie kan gebeuren door een medewerker van het trustkantoor, door legalisatie of door de kopie van het paspoort van een apostille te laten voorzien. Ten slotte dient het trustkantoor na onderzoek het bewijs te hebben dat de UBO niet voorkomt op de Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions, in de volksmond aangeduid als EU-databank, en/of de transacties niet worden getroffen door andere sanctiemaatregelen. Voorbeeld 2: Onderzoek herkomst van vermogen UBO Indien, zoals de in voorbeeld 1 geschetste situatie, Guillermo Andres Velazques de UBO is, zal het trustkantoor onderzoek moeten

5 38 doen naar de herkomst van het gehele vermogen van de UBO. Dit onderzoek moet leiden tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn dat het vermogen uit niet-integere bron komt. Het gaat dus om het naar redelijkheid vaststellen dat cliënten zich niet direct of indirect op enige manier bezighouden met activiteiten die tegen de wet indruisen, en meer specifiek in gevallen waarbij het vermoeden bestaat dat zij zich bezig zouden kunnen houden met niet-integere activiteiten. Dit onderzoek dient te worden vastgelegd en onderbouwd met documenten, bij voorkeur uit onafhankelijke openbare bronnen. Indien er twijfels bestaan, dient het trustkantoor aan te geven waarom het desalniettemin bereid is diensten te gaan verlenen. Naast het onderzoek naar de kwalificatie van de UBO en de wijze waarop deze aan zijn vermogen is gekomen, dienen trustkantoren onder andere te beschikken over een structuuroverzicht, een overzicht van alle rechten en verplichtingen van de doelvennootschap en kennis van de reden van het structureren via Nederland. Het gehele onderzoek dient schriftelijk te worden vastgelegd en onderbouwd te worden met documenten. Ten slotte dient het trustkantoor een risicoanalyse te maken in hoeverre het integriteitsrisico s ziet bij het verlenen van diensten, en dient het alle transacties vooraf en in de fase van uitvoering te monitoren. Indien zich wijzigingen voordoen, zal dit moeten worden vastgelegd en zal een nieuwe risicoanalyse moeten worden gemaakt. Indien het trustkantoor stuit op (voorgenomen) ongebruikelijke transacties, dient het hiervan melding te doen bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Op het moment dat de integriteitsrisico s te groot zijn of niet te mitigeren, dient het trustkantoor zijn dienstverlening te staken. De trustbranche in cijfers 3 Er kan op verschillende manieren gekeken worden naar de omvang van de Nederlandse trustbranche. In Nederland hebben volgens het DNB-register op dit moment 311 vennootschappen een vergunning om trustdiensten te verlenen. Sommige bedrijven leveren vanuit meer dan één vennootschap hun diensten, 3 Bron: SEO Economic Research, rapport Trust matters, september zodat er in ons land 184 bedrijven als trustkantoor actief zijn. Aangezien de wet op korte termijn wordt aangepast, wordt verwacht dat het aantal bedrijven dat vanuit of meer vergunninghoudende entiteiten trustdiensten verleent, vóór eind 2012 boven de 200 liggen. In totaal wordt aan zo n doelvennootschappen trustdiensten verleend. Deze behoren toe aan ongeveer cliënten. De omzet van de trustbranche is op jaarbasis zo n 1,3 miljard euro. Daarnaast zijn er ook onder anderen advocaten, notarissen en accountants die verdienen aan het leveren van diensten aan trustkantoren en hun doelvennootschappen. Hun omzet wordt geraamd op ongeveer 0,5 miljard euro op jaarbasis. In de trustbranche werken zo n 2200 mensen en zijn er ongeveer 1300 advocaten, notarissen en accountants die zich bezighouden met het verlenen van diensten aan deze branche. Enerzijds is er een zeer kleine groep van grote trustkantoren die ieder diensten verlenen aan meer dan 1500 doelvennootschappen 4. Anderzijds is er een iets grotere groep van middelgrote trustkantoren en een zeer grote groep van kleine trustkantoren die elk aan minder dan 100 doelvennootschappen diensten verlenen. De personeelsomvang van een trustkantoor hangt niet alleen af van het aantal doelvennootschappen dat wordt bediend, maar ook de mate van activiteit van de doelvennootschappen en het palet van diensten dat een trustkantoor aanbiedt. Zo zijn er trustkantoren die met 2 personen meer dan 80 doelvennootschappen kunnen bedienen; maar ook kantoren die voor het bedienen van 300 doelvennootschappen beschikken over meer dan 15 medewerkers. De door trustkantoren beheerde doelvennootschappen moeten in Nederland gewoon belasting betalen, zoals winstbelasting, btw en loonbelasting. De afdrachten worden geschat op 3 miljard euro op jaarbasis (zie Organisatievorm Nederland kent op dit moment twee brancheorganisaties. De ene is de VIMS (Vereniging International Management Services) 4 Bijvoorbeeld de TMF-group, ANT Trust & Corporate Services N.V., Intertrust (Netherlands) B.V. en Citco Nederland B.V. met 11 leden; hier zijn de grote Nederlandse trustkantoren bij aangesloten. De andere is de DFA (Dutch Fiduciary Association), waar vooral middelgrote en kleine trustkantoren in zijn verenigd. De DFA telt op dit moment 69 leden. Sinds een aantal jaren trekken de VIMS en de DFA steeds meer samen op en hebben zij een koepelorganisatie opgezet. Meer dan de helft van de Nederlandse trustkantoren is echter (nog) niet aangesloten is bij een brancheorganisatie. Samenvatting en conclusie De trustkantoren leveren hoogwaardige diensten aan internationale bedrijven die om bedrijfseconomische reden in Nederland zijn gevestigd. Voordat aan trustkantoren een vergunning wordt verleend, doet DNB onderzoek naar zowel de betrouwbaarheid en deskundigheid van haar (mede-)beleidsbepalers als de wijze waarop het trustkantoor de weten regelgeving zal naleven. Op de werkwijze van trustkantoren bestaat een strikte controle door de toezichthouder, die zich vooral richt op het integriteitsvraagstuk. Bij het verlenen van hun diensten moeten trustkantoren constant de integriteitsrisico s analyseren, dit onderzoek vastleggen en door middel van documenten onderbouwen. Indien zij stuiten op (voorgenomen) ongebruikelijke transacties, moeten zij hiervan melding doen bij de FIU-Nederland. Trustkantoren maken geen deel uit van schimmige belastingontduikingen en witwaspraktijken, maar zijn in feite juist de eerste poortwachter om deze te ontdekken en te melden bij de autoriteiten. Trustkantoren leveren een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Tevens gebeurt het niet zelden dat een internationaal bedrijf in de opstartfase gebruikmaakt van de diensten van een trustkantoor. Zo zijn er meerdere voorbeelden van vennootschappen die zijn uitgegroeid tot de Europese hoofdkantoren van wereldwijd opererende ondernemingen. Populaire artikelen en tendentieuze artikelen doen geen recht aan de belangrijke bijdrage van de trustsector aan Nederland en schaden niet alleen de trustsector maar heel Nederland als stabiel financieel centrum in de wereld.

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Dat je met je rechtenstudie kan gaan werken als advocaat, notaris of bij de zittende magistratuur is bekend. Er zijn daarnaast nog meer bedrijven die

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren C.A.B. Kooijman 1 1. Inleiding Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden (Stb. 2004, 9). De Wtt, die geldt voor rechtspersonen,

Nadere informatie

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Waarom vult u dit formulier in? Iedereen die in Nederland trustdiensten verleent en niet is uitgezonderd of vrijgesteld

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts 1 mr. Robbert-Jan Lugard * 1. Ten geleide Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche

ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE. Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Mr R-J.P. Lugard 1 ANALYSE VAN INTEGRITEITRISICO S BIJ CLIENTACCEPTATIE IN DE TRUSTBRANCHE Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche Sinds 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)

Nadere informatie

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Hoofdstuktitel Het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) op geldtransactiekantoren is per 19 juli 2002 versterkt. Op 1 maart 2004 is DNB gestart

Nadere informatie

De Minister van Financiën;

De Minister van Financiën; De Minister van Financiën; Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren; Gelet op artikel 1 van het besluit van 2 mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Doelstelling WWFT: Het voorkomen van witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme ten einde de integriteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20684 24 juli 2014 Regeling van de Minister van Financiën van 15 juli 2014, FM 2014/1025 M, directie Financiële Markten,

Nadere informatie

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren DE NEDERLANDSCHE BANK Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 23 februari 2004, houdende regels met het oog op een integere bedrijfsvoering

Nadere informatie

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR

HANDLEIDING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN EEN TRUSTKANTOOR Om de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen en een bijdrage aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden via in Nederland gevestigde rechtspersonen en vennootschappen te leveren zal

Nadere informatie

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Nederlandse Orde van Advocaten heeft betrekking tot de

Nadere informatie

Position Paper DNB ten behoeve van de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

Position Paper DNB ten behoeve van de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies Position Paper DNB ten behoeve van de verhoren door de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies Belangrijke kernactiviteit van trustkantoren is het besturen van Nederlandse vennootschappen.

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) De informatie die in deze presentatie verstrekt wordt, heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018)

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Nederlandse Orde van Advocaten heeft betrekking tot de

Nadere informatie

1 INLEIDING 2 SPEERPUNTEN 2011

1 INLEIDING 2 SPEERPUNTEN 2011 Toezicht expertisecentra Trustkantoren en betaalinstellingen Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Behandeld door Sonneville, A.G. RA Doorkiesnummer 020 524 1985 Bijlage(n) 1 Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

Ten opzichte van het ISI-formulier 2014 is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd:

Ten opzichte van het ISI-formulier 2014 is een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd: 1 Wat is het? De afkorting ISI staat voor Instelling Specifieke Informatie. DNB heeft voor de uitvoering van haar toezichtstaak informatie nodig van de trustkantoren over bijvoorbeeld het aantal en type

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wim Gohres, Compliance Office Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie

Gatekeepers: What s new?

Gatekeepers: What s new? Gatekeepers: What s new? LWTF informatiesessie voor de vrije beroepsbeoefenaren. mr. Charlene Linders-Bryson, policy advisor, Afdeling Integriteitstoezicht 1 Inhoud presentatie I. AML/CFT risico s II.

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor

Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor Toelichting bij aanvraagformulier voor een vergunning voor een trustkantoor In deze toelichting leest u waar DNB op let bij de

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Versie 2.0 Bladnummer 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Customer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel Customer Due Diligence... 4 1.3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

WWFT Orde van Advocaten Utrecht. 7 september 2015. Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

WWFT Orde van Advocaten Utrecht. 7 september 2015. Mr. dr. B. Snijder-Kuipers WWFT Orde van Advocaten Utrecht 7 september 2015 Mr. dr. B. Snijder-Kuipers WWFT-beleid van [naam kantoor] [datum] WWFT-plichtig? Identificeren UBO PEP Soorten cliëntenonderzoek Verscherpt onderzoek bij

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

WORKSHOP. Het toezicht op de naleving van de integriteitswetgeving bij niet-financiële instellingen. Toezichthouder BHM. juridisch beleidsadviseur BHM

WORKSHOP. Het toezicht op de naleving van de integriteitswetgeving bij niet-financiële instellingen. Toezichthouder BHM. juridisch beleidsadviseur BHM WORKSHOP Het toezicht op de naleving van de integriteitswetgeving bij niet-financiële instellingen 1 Toezichthouder BHM Mw. mr M.L.J.H. (Bieb) van Trigt juridisch beleidsadviseur BHM R.J.M. (Ruud) Vaneman

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is)

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een trustkantoor,

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2 Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen

Nadere informatie

FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook.

FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook. FRAUDEREN EN WITWASSEN VRAAGT LEF. Het tegengaan hiervan ook. Terrorisme is aan de orde van de dag. Helaas erg actueel. Fraude, witwassen van crimineel geld en andere economische delicten vinden al jaren

Nadere informatie

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is)

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een vermogensbeheerder

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Evaluatie Wet toezicht trustkantoren Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de Wtt

Evaluatie Wet toezicht trustkantoren Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de Wtt Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de Wtt Eindversie Datum 26 april 2010 Status Definitief Colofon Titel Evaluatie Wet toezicht trustkantoren Bijlage(n) - Begrippenlijst - Factsheet Pagina

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Toelichting ISI-formulier Wat is het ISI-formulier 2016?

Toelichting ISI-formulier Wat is het ISI-formulier 2016? Onderwerp: Toelichting ISI-formulier 2016 1. Wat is het ISI-formulier 2016? De afkorting ISI staat voor Instelling Specifieke Informatie. DNB heeft voor de uitvoering van haar toezichtstaak informatie

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Rib Wtt Audit Richting voor Trustkantoren

Rib Wtt Audit Richting voor Trustkantoren Rib Wtt Audit Richting voor Trustkantoren Integriteit Onafhankelijkheid Betrouwbaarheid Duurzaamheid Professionaliteit Inhoud Aanpak Rib Wtt Audit Versie: 27 augustus 2015 Inleiding 3 1. Algemeen 5 1.1.

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Strengere eisen door nieuwe witwaswetgeving per 1 januari 2013!

Strengere eisen door nieuwe witwaswetgeving per 1 januari 2013! Strengere eisen door nieuwe witwaswetgeving per 1 januari 2013! Mr. dr. B. Snijder-Kuipers, mr. A.T.A. Tilleman en mr. N. Roetert Steenbruggen De nieuwe witwaswetgeving is op 1 januari 2013 in werking

Nadere informatie

Trustkantoren en complianc e

Trustkantoren en complianc e mr. R.-J. Lugard* Trustkantoren en complianc e Poortwachter en cultuuromsla g De trustbranche is volop in beweging. In relatief korte tij d is er veel veranderd. Sinds halverwege 2003 moete n trustkantoren

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

epaper Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft? In 10 stappen voorbereid op een controle van uw toezichthouder.

epaper Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft? In 10 stappen voorbereid op een controle van uw toezichthouder. epaper Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft? In 10 stappen voorbereid op een controle van uw toezichthouder. Inleiding Onverwachts de toezichthouder op bezoek Van bedrijven wordt steeds meer verwacht

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland

Introductie tot de FIU-Nederland Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening)

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) 6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. dienstverlener:

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

Tekst: Judice Ledeboer

Tekst: Judice Ledeboer Het aanpakken van witwassen is een van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel,

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd

De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd mr. R-J. P. Lugard* De Wtt en de Rib Wt: een blik in de tijd Sinds de invoering van de Wet toezicht trustkantoren ( ' lll(tt') zijn trustkantoren verplicht een vergunning 3 to hebben als zij trustdiensten

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2011-2012 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

COMPLIANCE EN DE POORTWACHTERFUNCTIE VAN TRUSTKANTOREN

COMPLIANCE EN DE POORTWACHTERFUNCTIE VAN TRUSTKANTOREN COMPLIANCE EN DE POORTWACHTERFUNCTIE VAN TRUSTKANTOREN mr. dr. R. Stijnen en mr. dr. M.T. van der Wulp 1. Inleiding Trustkantoren dienen iedere nieuwe cliënt nauwkeurig te onderzoeken alvorens zij de cliënt

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018)

Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) Regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren 2018) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot verdergaande regulering van

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ALGEMEEN 1.1 In de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ('Implementatiewet') worden wijzigingen

Nadere informatie

Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren praktisch haalbaar?

Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren praktisch haalbaar? Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren praktisch haalbaar? 87. Een voorstel tot herziening van de wet toezicht trustkantoren praktisch haalbaar? Roderik Vrolijk en Soeradj Ramsanjhal

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:1716

ECLI:NL:RBROT:2015:1716 ECLI:NL:RBROT:2015:1716 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 12-03-2015 Datum publicatie 16-03-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 630 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

doordat de vereniging zelf Wwft-plichtig is; doordat de vereniging te maken heeft met een onderneming die Wwft-plichtig is.

doordat de vereniging zelf Wwft-plichtig is; doordat de vereniging te maken heeft met een onderneming die Wwft-plichtig is. Bestuur Taskforces Team Vacatures Vacatureoverzicht Vacature plaatsen Polderprojecten Word lid Login # Home» Nieuws» Nieuwsbericht De ubo van de vereniging 20-09-2017 Nieuwsbericht Uit de Prinsjesdagstukken

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

1. Wat is het ISI-formulier?

1. Wat is het ISI-formulier? Onderwerp: Toelichting op ISI-formulier per 31 december 2016 Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum integriteitstrategie 1. Wat is het ISI-formulier? De afkorting ISI staat voor

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014

IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014 IMPLEMENTATIEGIDS REGELING INTEGERE BEDRIJFSVOERING WET TOEZICHT TRUSTKANTOREN 2014 www.confiad.nl INDEX Wij, Confiad Consultancy, zijn van mening dat de verschillen tussen de Regeling integere bedrijfsvoering

Nadere informatie

Vragenformulier Wet Bibob TTO-vergunning

Vragenformulier Wet Bibob TTO-vergunning De staat voor de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De gemeente Eindhoven past deze wet toe om te voorkomen dat er vergunningen worden verleend aan ondernemers die niet

Nadere informatie

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur Op 1 januari 2002 is het zover: dan treedt in de Nederlandse Antillen de landsverordening toezicht

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Gelet op artikel 26 van de statuten en artikel 17 van het reglement van orde van De Nederlandsche Bank NV;

Gelet op artikel 26 van de statuten en artikel 17 van het reglement van orde van De Nederlandsche Bank NV; DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling onverenigbare functies en werkzaamheden directieleden en commissarissen De raad van commissarissen, Gelet op artikel 26 van de statuten en artikel 17 van het reglement

Nadere informatie

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB)

SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) SANCTIEWETPROTOCOL VERENIGING NEDERLANDSE ASSURANTIE BEURS (VNAB) INHOUD Begrippenlijst... 3 1. Taakverdeling... 4 2. Cliëntenonderzoek, Risico-onderzoek & uitbetalingsonderzoek... 4 2.1. Cliëntenonderzoek...

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds

Stichting Metro Pensioenfonds Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid, versie maart

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie