Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap"

Transcriptie

1 Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA RPR Antwerpen btw BE Kenmerk: PBUBOA Wettelijk kader De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot identificatie van de uiteindelijk begunstigden van hun cliënten, in het bijzonder wanneer deze cliënten vennootschappen zijn (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die gelden beheren of uitkeren. Volgens de wet zijn de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap elke/alle natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levensverzekeringen of andere soorten beleggingsverzekeringen en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan. Meer informatie vindt u in de verklarende nota die integraal deel uitmaakt van deze verklaring. 1. De vennootschap Maatschappelijke benaming... Rechtsvorm... Maatschappelijke zetel... Ondernemingsnummer De uiteindelijk begunstigden 1 In de bijgevoegde Verklarende Nota (punt c) vindt u wie in welke vakjes moet worden opgenomen. Naam Voornaam Uiteindelijk begunstigden Adres Geboorteplaats Geboortedatum Aandeelhouder > 25 % Beslisser Functie beslisser 1 Voor een definitie, zie onderaan in de verklarende nota ARGENTA SPAARBANK NV VERKLARING OVER DE IDENTITEIT VAN DE UITEINDELIJK BEGUNSTIGDEN VAN EEN VENNOOTSCHAP - 1/5

2 3. Verklaring Ik verklaar dat op (datum invullen) de hierboven onder punt 2 vermelde natuurlijke personen de uiteindelijk begunstigden zijn van de onder punt 1 genoemde vennootschap; (aanvinken indien er geen uiteindelijke begunstigden zijn, zie Verklarende nota punt c) dat op (datum invullen) geen uiteindelijke begunstigde is van het vermogen van de onder punt 1 genoemde vennootschap; (aanvinken indien van toepassing, zie Verklarende nota punt d) dat op (datum invullen) de onder punt 1 genoemde vennootschap of een of meer uiteindelijke begunstigden een beursgenoteerde vennootschap / een kredietinstelling of financiële instelling / een Belgische overheidsinstantie is met de volgende identiteitsgegevens: Identiteitsgegevens Maatschappelijke / officiële benaming Adres maatschappelijke zetel / officieel adres Categorie (hetzij beursgenoteerde vennootschap, hetzij kredietinstelling of financiële instelling, hetzij Belgische overheidsinstelling) Beurs (indien beursgenoteerde vennootschap) Toezichthouder (indien financiële instelling of kredietinstelling) 4. Bijlagen Ik verbind mij er toe Argenta Spaarbank nv onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen als een wijziging aan deze verklaring moet worden aangebracht en haar een kopie te bezorgen van het identiteitsdocument van de nieuwe uiteindelijk begunstigden. Argenta Spaarbank nv behoudt zich het recht voor de relatie met de vennootschap te beëindigen indien zou blijken dat de aan haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Voeg een recto verso kopie toe van de identiteitsdocumenten van alle uiteindelijk begunstigden. (Zie Verklarende nota punt e.) 5. Ondertekening door de vertegenwoordigers Naam Voornaam Functie Handtekening ARGENTA SPAARBANK NV VERKLARING OVER DE IDENTITEIT VAN DE UITEINDELIJK BEGUNSTIGDEN VAN EEN VENNOOTSCHAP - 2/5

3 Verklarende nota bij de "Verklaring betreffende de identiteit van de Uiteindelijk Begunstigde(n) van een vennootschap a. Waarom moeten banken een "Verklaring betreffende de identiteit van de Uiteindelijk Begunstigde(n)" vragen? De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de Uiteindelijk Begunstigden van hun klanten te identificeren, in het bijzonder wanneer het om vennootschappen gaat. Tegelijkertijd verplicht ze vennootschappen om aan hun banken de identiteit van hun Uiteindelijk Begunstigde(n) mee te delen. Toepasselijke Belgische regelgeving: Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (meermaals gewijzigd) Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie-en Assurantiewezen van 23 februari 2010 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 maart 2010 Circulaire van 6 april 2010 van de Commissie voor het Bank-, Financie-en Assurrantiewezen betreffende de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering, en voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. Met het oog op het correct naleven van deze wettelijke verplichtingen om de Uiteindelijk Begunstigde(n) van een vennootschap te identificeren en aan te melden, moet(en) de vertegenwoordiger(s) van een vennootschap een "verklaring betreffende de identiteit van de Uiteindelijk Begunstigde(n)" invullen en ondertekenen. b. Wie moet de verklaring invullen en ondertekenen? De verklaring moet worden ingevuld door de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden, in overeenstemming met haar juridisch en statutair regime. c. Definities van "Uiteindelijk Begunstigden", "Controle" Onder Controle moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap of op de oriëntatie van haar beleid. Een Uiteindelijk Begunstigde is: - Elke/alle natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt, de lasthebber van de cliënt of de begunstigde van levensverzekeringen of andere soorten beleggingsverzekeringen en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan. - Worden beschouwd als uiteindelijke eigenaar of degene die zeggenschap heeft over de cliënt, de lasthebber van de cliënt, de begunstigden van levensverzekeringen of andere soorten beleggingsverzekeringen: - a) in het geval van vennootschappen: - i) de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houden met inbegrip door middel van aandelen aan toonder. - Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan 25 % van de stemrechten of van meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, is een indicatie van een toereikend percentage van stemrechten of van een direct belang in de zin van het eerste lid. - Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), of door meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke persoon of natuurlijke personen, van meer dan 25 % van de aandelen of van meer dan 25% van het kapitaal van de vennootschap, geldt als indicatie van een toereikend onrechtstreeks belang in de zin van ARGENTA SPAARBANK NV VERKLARING OVER DE IDENTITEIT VAN DE UITEINDELIJK BEGUNSTIGDEN VAN EEN VENNOOTSCHAP - 3/5

4 het eerste lid. - ii) elke of alle natuurlijke perso(o)n(en) die zeggingschap heeft/hebben over deze vennootschapsrechtelijke entiteit via andere middelen. - De uitoefening van het zeggenschap via andere middelen kan in het bijzonder worden vastgesteld volgens de criteria in artikel 22, 1 tot en met 5, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad; - iii) de natuurlijke persoon of personen die beho(o)rt(en) tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen als bedoeld onder i) of ii) is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of de achterhaalde persoon of personen de uiteindelijk begunstigde(n) is, respectievelijk zijn; - b) in het geval van trusts: - i) de oprichter; - ii) de trustee(s); - iii) de eventuele protector; - iv) de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden van de trust zijn, nog niet zijn geïdentificeerd, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk werd opgericht of werkzaam is; - v) elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent; - c) In het geval van stichtingen, van (I)vzw s, en juridische constructies vergelijkbaar met trusts, de natuurlijke persoon of personen die in het bezit is, respectievelijk zijn van gelijkwaardige of soortgelijke posities als onder b); - Worden beschouwd als de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan, de personen die voordeel behalen of zullen behalen uit deze verrichting of zakelijke relatie en in rechte of in feite, rechtstreeks of onrechtstreeks, beschikken over de bevoegdheid om te beslissen over de uitvoering van een dergelijke verrichting of het aangaan van dergelijke zakelijke relatie en/of de modaliteiten ervan te bepalen of ermee in te stemmen. d. Vrijstelling van de verplichting tot identificatie van de Uiteindelijk Begunstigden Als de klant of een (of meer) Aandeelhouder(s) van meer dan 25 %: - een genoteerde vennootschap is: een beursgenoteerde vennootschap waarvan de effecten in een land van de Europese Economische Ruimte zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt ; of - een kredietinstelling of een financiële instelling is die gevestigd is in een land van de Europese Economische Ruimte of in een land dat lid is van de Financial Action Task Force (FATF); of - een Belgische overheidsinstantie is: een Belgische instelling of lichaam dat door een Belgisch openbare macht is opgericht om in een openbare dienst of in een dienst van openbaar nut te voorzien en waarvan die macht de werking bepaalt en controleert; dienen hun Uiteindelijk Begunstigden (Aandeelhouders van meer dan 25 %, Beslissers) niet geïdentificeerd te worden. In dat geval moet het tweede vak onder punt 3 aangekruist worden, met aanduiding van: - de maatschappelijke benaming (als het gaat om een genoteerde vennootschap of een financiële instelling of kredietinstelling) of de officiële benaming (als het gaat om een Belgische overheidsinstantie), - het adres van de maatschappelijke zetel (als het gaat om een genoteerde vennootschap of een financiële instelling of kredietinstelling) of het officiële adres (als het gaat om een Belgische overheidsinstantie), - de categorie en, - desgevallend, de beurs (als beursgenoteerde vennootschap) of de bevoegde toezichthouder (als financiële instelling of kredietinstelling) ARGENTA SPAARBANK NV VERKLARING OVER DE IDENTITEIT VAN DE UITEINDELIJK BEGUNSTIGDEN VAN EEN VENNOOTSCHAP - 4/5

5 Opgelet: Als de klant meerdere Uiteindelijk Begunstigden heeft, dan moeten de Uiteindelijk Begunstigden die niet genieten van de vrijstelling van identificatieverplichting uiteraard wel worden geïdentificeerd in het vak onder punt 2. e. Welke documenten toevoegen? Bij de volledig ingevulde verklaring moet een recto verso kopie van het identiteitsbewijs worden gevoegd van elke persoon die is opgenomen als Uiteindelijk Begunstigde. ARGENTA SPAARBANK NV VERKLARING OVER DE IDENTITEIT VAN DE UITEINDELIJK BEGUNSTIGDEN VAN EEN VENNOOTSCHAP - 5/5

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Triodos Bank is wettelijk

Nadere informatie

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Triodos Bank is wettelijk verplicht

Nadere informatie

Verklaring van de identificatie van de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen

Verklaring van de identificatie van de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen Nota 2/09/2019 FEB358829 Final [Number] Verklaring van de identificatie van de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, bent u wettelijk verplicht om uw uiteindelijke

Nadere informatie

Vul de volgende documenten volledig in. Gebruik hoofdletters en onderteken ze met dezelfde handtekening als op uw identiteitskaart(en):

Vul de volgende documenten volledig in. Gebruik hoofdletters en onderteken ze met dezelfde handtekening als op uw identiteitskaart(en): Aanvraagdossier rekening voor juridische constructies 1 De volgende rechtsvormen worden beschouwd als juridische constructie: feitelijke vereniging, internationale vzw, stichting, tijdelijke handelsvennootschap,

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (ALSOOK DE IDENTIFICATIE VAN BUITENLANDSE POLITICALLY EXPOSED PERSONS )

IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (ALSOOK DE IDENTIFICATIE VAN BUITENLANDSE POLITICALLY EXPOSED PERSONS ) De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bepaalt dat de banken een aantal verplichtingen hebben met betrekking tot het identificeren van hun cliënten. Een van

Nadere informatie

Betreft: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Betreft: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register MEDEDELING 1 2018/20 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent Onze referte Datum sg@ibr-ire.be TD/MB/DS/jv 30.10.2018 Geachte Confrater, Betreft: Koninklijk besluit van 30 juli

Nadere informatie

Actualisering van de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap

Actualisering van de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap Actualisering van de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap $ $ 1. Identificatie van de rekeninghouder HANDELSNAAM:... ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Straat... Nr... Bus... Ondernemingsnummer:......

Nadere informatie

Self-certification document voor verzekeringsnemers die rechtspersonen zijn voor producttype IPT

Self-certification document voor verzekeringsnemers die rechtspersonen zijn voor producttype IPT Self-certification document voor verzekeringsnemers die rechtspersonen zijn voor producttype IPT Gelieve de passende vakjes aan te kruisen en in drukletters te schrijven. Namen dienen overgenomen te worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

NIEUWE VERPLICHTING: HET UBO-REGISTER

NIEUWE VERPLICHTING: HET UBO-REGISTER NIEUWE VERPLICHTING: HET UBO-REGISTER Vanaf 31 maart 2019 voert de nationale wetgever een nieuwe verplichting in, het registreren van de uiteindelijke begunstigden (in het Engels UBO genoemd, wat staat

Nadere informatie

FAQ: UBO-REGISTER EN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR

FAQ: UBO-REGISTER EN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR FAQ: UBO-REGISTER EN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR Inhoud HET UBO-REGISTER EN DE STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR... 3 WIE IS DE UBO VAN EEN BELGISCHE STAK?... 4 WIE IS DE UBO VAN EEN BELGISCHE VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

UBO-register operationeel: registreer tijdig de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap, vzw, stichting of trust!

UBO-register operationeel: registreer tijdig de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap, vzw, stichting of trust! UBO-register operationeel: registreer tijdig de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap, vzw, stichting of trust! Onlangs heeft België de nodige wettelijke maatregelen genomen om het UBO-register

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS)

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Allianz Verklaring 1/5 Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om geen

Nadere informatie

Bijlage bij het memorandum over het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner naar Belgisch recht

Bijlage bij het memorandum over het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner naar Belgisch recht Bijlage bij het memorandum over het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner naar Belgisch recht De wetgeving over de onafhankelijk financieel planners 1 bepaalt dat de personen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING VAN EEN RECHTSPERSOON (Terug te sturen per aangetekend schrijven ter attentie van de voorzitter van de Uitvoerende Kamer)

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING VAN EEN RECHTSPERSOON (Terug te sturen per aangetekend schrijven ter attentie van de voorzitter van de Uitvoerende Kamer) BIV AANVRAAG RECHTSPERSOON / 2018 pagina 1/5 (Wet van 11 februari 2013 B.S. 22 augustus 2013) 1 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is van toepassing op de dienstverlening van het. In de Wwft is bepaald dat financiële instellingen bij zakelijke klanten moeten

Nadere informatie

Bijlage 6 bij mededeling NBB_2017_22

Bijlage 6 bij mededeling NBB_2017_22 de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 14 september 2017 Bijlage 6 bij mededeling NBB_2017_22

Nadere informatie

Mededeling FSMA_2017_18-5 dd. 29/09/2017

Mededeling FSMA_2017_18-5 dd. 29/09/2017 Mededeling FSMA_2017_18-5 dd. 29/09/2017 Alle natuurlijke of rechtspersonen die voornemens zijn een gekwalificeerde deelneming te verwerven, te vergroten, te verkleinen of te vervreemden in het kapitaal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

QRF Comm. VA Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Leopold de Waelplaats 8/ Antwerpen BTW BE (RPR Antwerpen)

QRF Comm. VA Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Leopold de Waelplaats 8/ Antwerpen BTW BE (RPR Antwerpen) QRF Comm. VA Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Leopold de Waelplaats 8/1 2000 Antwerpen BTW BE 0537.979.024 (RPR Antwerpen) FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Mededeling FSMA_2017_18-6 dd. 29/09/2017

Mededeling FSMA_2017_18-6 dd. 29/09/2017 Mededeling FSMA_2017_18-6 dd. 29/09/2017 Alle natuurlijke of rechtspersonen die voornemens zijn een gekwalificeerde deelneming te verwerven, te vergroten, te verkleinen of te vervreemden in het kapitaal

Nadere informatie

Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling

Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling Bijlage Mededeling _2009_31-5 dd. 18 november 2009 Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling Toepassingsveld:

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

HET UBO- REGISTER. In 5 stappen naar een correcte registratie

HET UBO- REGISTER. In 5 stappen naar een correcte registratie HET UBO- REGISTER In 5 stappen naar een correcte registratie WOORD VOORAF De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Bestemd voor de bank: Relatienummer: 0200... Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens

Nadere informatie

Bezorg uw Belgische diamantleverancier daarom de benodigde documenten, inclusief het ingevulde onderstaande formulier :

Bezorg uw Belgische diamantleverancier daarom de benodigde documenten, inclusief het ingevulde onderstaande formulier : Geachte heer, mevrouw, Gelieve er rekening mee te houden dat Belgische diamanthandelaars onderworpen zijn aan de Belgische antiwitwaswetgeving 1 en verplicht zijn om hun volledige medewerking te verlenen

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

CMS_LawTax_Negative_28-10 CONSULTATIE UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018

CMS_LawTax_Negative_28-10 CONSULTATIE UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018 CMS_LawTax_Negative_28-10 CONSULTATIE UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018 februari 2018 CONSULTATIE UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018 1. ALGEMEEN Met grote belangstelling hebben wij kennis genomen van de consultatieversie

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: Telefoonnummer (GSM): Benaming: Zetel:

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats:   Telefoonnummer (GSM): Benaming: Zetel: 1 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OPGESTELD MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document is een

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Verklaring in het kader van bijwerking van cliëntgegevens

Verklaring in het kader van bijwerking van cliëntgegevens Verklaring in het kader van bijwerking van cliëntgegevens LEUbrust/PKP Ondergetekende, verklaart: vertegenwoordiger van (Benaming)... (Maatschappelijke zetel)... (Land)... ondernemingsnummer:... 1. dat

Nadere informatie

Baas boven Baas: het UBO-register!

Baas boven Baas: het UBO-register! Baas boven Baas: het UBO-register! Het bestrijden van terrorismefinanciering, witwaspraktijken en fraude door de identiteit van ieder persoon die zeggenschap uitoefent of een onderneming in eigendom heeft

Nadere informatie

Ondergetekende(n) 1. Handelend in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger(s) van het bedrijf:

Ondergetekende(n) 1. Handelend in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger(s) van het bedrijf: Identificatieformulier Uiteindelijke begunstigden Hulp nodig? Vragen in verband met dit formulier? Aarzel niet contact op te nemen met uw verzekeringstussenpersoon. De Wet van 11 januari 1993, gewijzigd

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Bijlage 4 bij mededeling NBB_2017_22

Bijlage 4 bij mededeling NBB_2017_22 de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 14 september 2017 Bijlage 4 bij mededeling NBB_2017_22

Nadere informatie

VOLMACHT. Buitengewone Algemene Vergadering van Resilux NV d.d. vrijdag 20 mei Ondergetekende:

VOLMACHT. Buitengewone Algemene Vergadering van Resilux NV d.d. vrijdag 20 mei Ondergetekende: VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Resilux NV d.d. vrijdag 20 mei 2011 Ondergetekende: (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer) (Voor rechtspersonen: naam,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Bijlage 2 : Vragenlijst controle-uitoefenende aandeelhouders en vennoten van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon)

Bijlage 2 : Vragenlijst controle-uitoefenende aandeelhouders en vennoten van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) Bijlage 2 : Vragenlijst controle-uitoefenende aandeelhouders en vennoten van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) v. 2014-02 I. Identiteit van de tussenpersoon Naam van de tussenpersoon Ondernemingsnummer

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

De implementatie van het UBO-register

De implementatie van het UBO-register De implementatie van het UBO-register Stefan De Plus, manager en Stef Van Eysendeyk, consultant, Private Wealth PwC België / Bart Vanstaen, advocaat-vennoot en Laura Schuurmans, advocaat, PwC Legal Naar

Nadere informatie

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UB)

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UB) Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UB) Invullen verklaring Vul de gegevens in van de uiteindelijk belanghebbenden (UB s) van uw organisatie. U kunt maximaal zes UB s opgeven. Zorg dat de juiste rechtsgeldig

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN NATUURLIJKE PERSOON v 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de circulaire NBB_2016_43

Bijlage 1 bij de circulaire NBB_2016_43 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 34 01 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 26 octobre 2016 Bijlage 1 bij de circulaire NBB_2016_43 Toepassingsveld

Nadere informatie

VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N)

VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) De wet van 11 januari 1993, gewijzigd door de wet van 18 januari 2010, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2011-10

RECHTSPERSOON v. 2011-10 A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2011-10 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (officieuze

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf Adres maatschappelijke

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Aansluitingsnummer BTW Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v

RECHTSPERSOON v cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2016-09 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 179 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie internationale handel en consumentenbescherming VOORLOPIGE VERSIE 2004/0137(COD) 31.1.

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie internationale handel en consumentenbescherming VOORLOPIGE VERSIE 2004/0137(COD) 31.1. EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie internationale handel en consumentenbescherming 31.1.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2004/0137(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel en consumentenbescherming

Nadere informatie

VOLMACHT JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA

VOLMACHT JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA VOLMACHT JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM. VA De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren door neerlegging op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap

Nadere informatie

Volmacht Algemene Vergadering WDP Comm. VA 27 april 2016 VOLMACHT

Volmacht Algemene Vergadering WDP Comm. VA 27 april 2016 VOLMACHT VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door WDP Comm. VA worden ontvangen ten laatste op donderdag 21 april 2016 en kan overgemaakt worden: (i) per gewone

Nadere informatie

Afstudeerproduct Ken-je-cliënt -checklist. Studentnummer:

Afstudeerproduct Ken-je-cliënt -checklist. Studentnummer: Afstudeerproduct Ken-je-cliënt -checklist Naam auteur: Merel Mossou Studentnummer: 2089081 Afstudeerorganisatie: Afstudeermentor: Eerste afstudeerdocente: Tweede afstudeerdocente: Opleiding: Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 MEI 2018

OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 MEI 2018 F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 MEI 2018 De raad van bestuur van Fluxys Belgium

Nadere informatie

Agenda van de Gewone Algemene Vergadering

Agenda van de Gewone Algemene Vergadering SIPEF Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone en buitengewone

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

I. METHODOLOGIE. 1. Algemene presentatie van de vragenlijst. De verkorte vragenlijst is onderverdeeld in twee hoofdstukken.

I. METHODOLOGIE. 1. Algemene presentatie van de vragenlijst. De verkorte vragenlijst is onderverdeeld in twee hoofdstukken. 1. Centrale contactpunten van agenten- en distributeursnetwerken in België van betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld waaraan een vergunning is verleend in andere lidstaten van de

Nadere informatie

Leningen, kredieten en borgstellingen aan leiders, aandeelhouders en verbonden personen

Leningen, kredieten en borgstellingen aan leiders, aandeelhouders en verbonden personen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 22 20 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 7 juli 2017 Kenmerk: NBB_2017_21 uw correspondent:

Nadere informatie

Referentiekader voor de beoordeling van het internecontrolesysteem bij de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

Referentiekader voor de beoordeling van het internecontrolesysteem bij de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Bijlage 1 Circulaire FSMA_2014_17-1 d.d. 19/12/2014 Referentiekader voor de beoordeling van het internecontrolesysteem bij de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Toepassingsgebied:

Nadere informatie

Versie oktober Aanvullend aanvraagformulier Rechtspersonen bij aanvraag evenementenvergunning voor vechtsportgala s (inclusief Bibob-vragen)

Versie oktober Aanvullend aanvraagformulier Rechtspersonen bij aanvraag evenementenvergunning voor vechtsportgala s (inclusief Bibob-vragen) Versie oktober 2011 Aanvullend aanvraagformulier Rechtspersonen bij aanvraag evenementenvergunning voor vechtsportgala s (inclusief Bibob-vragen) Aanvullend aanvraagformulier bij aanvraag evenementenvergunning

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring

Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring Waarom dit formulier? Verzekeraars en andere partijen betrokken bij een verzekering moeten onder andere voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAC NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAC NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAC NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Het UBO-register voor VZW s

Het UBO-register voor VZW s www.sbb.be samen slim ondernemen Het UBO-register voor VZW s Inhoudstafel 1. Wat is het UBO-register? 2. Wie is de informatieplichtige? 3. Wie is de UBO? 4. Welke informatie moet worden opgenomen? 5. Wie

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars 1/8 Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars 1. Gegevens van de mede-eigendom: Datum van oprichting: Adres van het onroerend goed en zetel van de mede-eigendom:

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd.

VOLMACHT. Volmachtformulieren die te laat toekomen of die niet voldoen aan de vereiste formaliteiten zullen worden geweigerd. VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op dinsdag 21 oktober 2014 per gewone brief op volgend adres: 1800

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer

Nadere informatie

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op donderdag 19 april 2018 op volgend adres: VASTNED RETAIL BELGIUM,

Nadere informatie

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Intervest Offices & Warehouses ( de Vennootschap ) worden ontvangen ten laatste

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie