Circuleren Doorstroom Ketenvorming. KCCpunt. Circuleren Infrastructuur. Innovatie KCC-teams. Competenties. Natuurlijk leren. Creerend leerbedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Circuleren Doorstroom Ketenvorming. KCCpunt. Circuleren Infrastructuur. Innovatie KCC-teams. Competenties. Natuurlijk leren. Creerend leerbedrijf"

Transcriptie

1 Integraal Ontwerpen en Ondernemen Vraagcreastie Vraagcreatie Circuleren Circuleren Infrastructuur Circuleren Doorstroom Ketenvorming Beroepskolom KCCpunt Innovatie KCC-teams Bedrijfs Clusters Anders leren Leren Methodisch innoveren Kenniscreatie Integraal ontwerpen Werken Competenties Creerend leerbedrijf Natuurlijk leren Leren Instroom Methodisch innoveren Anders werken Werken Productcreatie Verkorte versie

2

3 Samenvatting Door vervreemding van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs en de steeds verdergaande verschoolsing komt kenniscirculatie en innovatie niet op gang. Er is spraken van marktfalen. Hospitalisering van partijen door intermediaire instituties houdt dit proces in stand. Dit gecombineerd met het enkele jaren geleden door EZ vastgestelde markfalen op het gebied van ICT-benutting maakt dat er sprake is van een ernstige situatie die verklarend is voor de versnelde teruggang van de positie van Nederland in de rangorde van Lissabon. Als antwoord hierop is onder de naam Slimme Regio s afgelopen jaren een innovatieve aanpak ontwikkeld en beproefd om de kloof te dichten tussen de beroepskolom en het MKB. In deze aanpak staan de mensen centraal als drager van innovatie. Hun kennis en creatiepotentieel is de motor om te komen tot kennisproductiviteit. Met deze aanpak kan verdere verschoolsing van het beroepsonderwijs worden gestopt en de in- en doorstroom worden vergroot. Een nieuwe dynamische kennisinfrastructuur in de regio vormt hierbij de brug tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. De regionale overheid (Gemeente / Provincie) verleent hierbij een duurzame ondersteuning bij de instandhouding van kenniswegen en de maatschappelijke inbedding. Onder de naam Integraal Ontwerpen zijn afgelopen jaren voor de gehele beroepskolom (VMBO-MBO-HBO, 60% van het totaal aan studenten van OCW) nieuwe beroepscompetenties ontwikkeld die opleiden voor het bedrijf van morgen. Door deze competenties aan te vullen met de nieuwe leercompetenties kenniscreatie- en kenniscirculatie is de basis gelegd voor kennisproductiviteit naar Japans model. Kennis wordt geexternaliseerd en gemodelleerd voor hergebruik. Dit gebeurt in de praktijksituatie waarbij studenten en werknemers in teams samenwerken aan innovatieve projecten. Studenten brengen de nieuwe competenties in waarbij in het MKB-bedrijf de vernieuwingsprocessen op gang komen en aanpakkennis vanuit de bedrijven terugvloeit naar het onderwijs. Deze concurrent manier van kennisontwikkeling wordt aangeduid met methodisch innoveren en is drastisch sneller en goedkoper dan het huidige estafettemodel. De aanpak vraagt om extra ruimte en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs naar model van de jaren zeventig. Werden toen de werkplaatsmachines op scholen geïntroduceerd voor maken zo zijn dat nu de creatietools gevuld met aanpakkennis ter bevordering van kennis over maken. De formule is beproefd met tientallen scholen, bedrijven en drie branches. De totale investering bedraagt tien miljoen Euro en de besparingen zijn een veelvoud daarvan. De dieptestrategie is inmiddels voltooid en de breedte strategie staat voor de deur. Een 1 e breedteproject is gepland voor de zomer van 2005 als experiment voor het opschalen van het aantal betrokken bedrijven en scholen van tientallen naar honderdtallen en voor transfer naar 3 regio s. Organisaties met landelijke dekking waaronder MKB Nederland, Kenteq en de Open Universiteit ondersteunen met expertise en innovatievouchers vanuit hun landelijke netwerken. Het project beoogt een etalagefunctie te vervullen om nieuwe inzichten rond governance te ontdekken en ontwikkelen. De aanpak is in 2004 geëtaleerd aan het innovatieplatform (Geelhoed / Grosfeld) en verwerkt in de rapporten Leijnse en Wijffels. De aanpak sluit volledig aan op de visie van W. Zegveld als het gaat om de ambities van Lissabon en het sturen op kennisproductiviteit op basis van creatiecompetenties. OCW heeft een programmadirecteur leren&werken benoemd. Het KIVI- NIRIA (J. Dekker) stelt haar netwerk van dertigduizend ingenieurs open voor opscholing van ingenieurs tot kenniswerkers. Het klimaat voor vernieuwingsprojecten is de heer Brinkhorst ingezet onder de vlag Sociale Innovatie onder regie van F. van Vught van het innovatieplatform. Het motto is kansrijke projecten de ruimte geven; van praten naar doen. Naast de vele nuttige initiatieven op verschillende fronten meent het platform IO op grond van een tiental hoofdkenmerken meerwaarde toe te kunnen voegen vanuit haar specifieke systeemaanpak. Deze aanpak heeft een tiental hoofdkenmerken Platform IO 1 Versie: 6 mei 2005

4 Hoofdkenmerken van slimme regio s. Het onderliggende operatieplan is te verkrijgen via artikelen op Tien hoofdkenmerken: voor toelichting zie de hoofdstukken 1 t/m 10 van het operatieplan. 1. Een gecombineerde aanpak van twee marktfalen; stagnatie in ICT-benutting en stagnatie in de beroepsontwikkeling en kenniscirculatie tussen scholen en bedrijven. 2. Een systeeminnovatie in de regio op micro- en mesoniveau en onder nationale regie vanuit de doelenketen: de top van Lissabon, verhogen kennisproductiviteit (Zegveld, stimuleren van kenniscreatie-competenties en creatietools en tenslotte het actief bevorderen van gedragsverandering van mensen en organisaties. 3. De nieuwe kenniswegen en bruggen in de regio zijn integraal ontwikkeld naar model van de weg- en waterwegen van de deltawerken. De methode is gebaseerd op het integraal ontwerpen en beproeven van bouwstenen in pilots met scholen, bedrijven en regionale overheden vanuit een bottom-up aanpak. De bouwstenen integreren leren en werken in de regio en zijn versnellers van sociale innovatie als proces. 4. Het opzetten van een netwerk georiënteerde nieuwe kennisinfrastructuur met borging van de doorlopende leerlijnen, clustering van bedrijven en support van regionale overheden. 5. Methodisch innoveren wordt ingezet als aanpak om te komen tot kenniscreërende en lerende organisaties door kennis te externaliseren, te combineren en te delen in teams. 6. Sociale innovaties worden actief gestimuleerd door vraagcreatie en supportcreatie vanuit procesacademies in de regio s gericht op zij-instroom, opscholen en helpdeskfuncties. 7. Inhoudelijke expertise wordt gebundeld in een MKB-beroepsinnovatie-academie voor hergebruik en de monitoring, borging en versnelling van processen. Generiek toepasbare aanpakkennis wordt vanuit een cafetariamodel via netwerken ter beschikking gesteld. 8. Informatiemodellen en woordenboeken worden landelijk geborgd als basis voor samenwerking tussen branches en de stimulering van integratieve software voor bedrijven. 9. Draagvlak is geborgd bij zowel de bedrijfs- als onderwijsbranches, MKB Nederland en bij de beroepsorganisatie KIVI NIRIA met een ingenieursnet van leden. 10. Status; een afgeronde dieptestrategie is basis voor het creëren van een 1 e breedteproject, een 1 e golf van sociale innovaties in de regio ZHZ-Rotterdam met links naar de regio s Utrecht, Zwolle en Eindhoven en zo mogelijk bij nieuwe geïnteresseerde regio s. Platform IO Woudrichemseweg 38, 4286 LB Almkerk, tel W. Troost, voorzitter, (voormalig directeur ASM Lithografie, High-Tech) J. Hak, vice voorzitter, (voorzitter GMV-FME, machinebranche) P.J. de Bont, (voormalig voorzitter UNETO-VNI, installaties) H.H. Eekels, (voormalig directeur Croon Electrotechniek) M.J. Hoefeijzers, (College van Bestuur ROC Davinci College, MBO-lijn) G.M. van der Wal, (Directeur Hogeschool Windesheim, HBO-lijn) F. Speelman, secretaris (lectoraat IO, Hogeschool van Utrecht) Raad van advies T.A.M. Lohman, (directeur Ingenieursbureau TLO, adviseur Platform IO) R.M. Cuperus, (programmamanager A+O fonds van FME-CWM, adviseur) RTO consortium J. Hylkema, (directeur IHC Holland, RTO Rijnmond met KMR, R. van der Moolen) A. Stuij, (directeur Bakker Sliedrecht Electrotechniek, RTO Drechtsteden en voorzitter van de onderwijscommissie van UNETO-VNI) W. Langens, (directeur Merewade College, VMBO-lijn ) Breedtestrategie C. Hoogendijk, G. Visser van Erp (beleidsmedewerkers beroepskolom MKB Nederland) J.W.A. van Dijk (gedeputeerde ZH, portefeuille Economie en Kennisinfrastructuur) J. Eijkelenboom, (directeur Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap) A.J. Udink ten Cate, (directeur Onderwijs Open Universiteit) M. Houtman, (directeur Leerpark Drechtsteden, linkinig-pin naar KMR-Rijnmond) 2005 Platform IO 2 Versie: 6 mei 2005

5 Deze modellenreeks is te beschouwen als een script dat beschrijft hoe het ontwikkelen van een slim regioconcept heeft plaatsgevonden en in welk stadium deze bottom-up beweging zich nu bevindt. Het doel van een slimme regio is het vergroten van het concurrentievermogen in de regio op basis van kennisproductiviteit. In een dieptestrategie zijn integratie concepten ontwikkeld om te komen tot een betere kenniscirculatie en samenwerking tussen het MKB en het beroepsonderwijs. Geïnvesteerd is circa 10 miljoen Euro waarvan 50% door overheden en 50 % door branches. Voor de uitwerking van de concepten wordt verwezen naar hoofdstukken van het operatieplan slimme regio s (www.integraalontwerpen.nl). Het voorstel is om voor de zomer 2005 een 1e breedtepilot te starten met een etalagefunctie voor governance en sociale innovatie Platform IO 3 Versie: 6 mei 2005

6 De ontwikkeling van het concept Slimme Regio s is gestart vanuit de visitatiecommissie in 1995 bij de Hogescholen Techniek onder de naam Integraal Ontwerpen. Vanuit interviews bij 30 innovatieve bedrijven is een beeld van een kennisbedrijf ontwikkeld met de daarbij behorende nieuwe werkterreinen. Dit heeft geresulteerd in een lector, een masteropleiding en een HBO-Interfaculteit Integraal Ontwerpen. Een zelfde proces is doorlopen met MBO s en VMBO s en bedrijven. De deelnemende branches zijn de machinebouw, installatietechniek en scheepsbouw. Vervolgens is Integraal Ontwerpen verrijkt met de nieuwe leercompetenties waardoor de toepasbaarheid drastisch toenam. Tenslotte is een circulatieconcept geoperationaliseerd om KennisCreatie en Kenniscirculatie (KCC) in samenwerking tussen MKB en het beroepsonderwijs te bevorderen. De aanpak van slimme regio s is holistisch naar model van de Deltawerken. Het netwerk van waterstromen mag niet worden verzwakt door een schakel. Kennisstromen gedragen zich niet veel anders en vragen om een soortgelijke aanpak Platform IO 4 Versie: 6 mei 2005

7 Slimmer werken betreft vooral betere benutting van creatievermogen van de mens in een slim bedrijf. Dit bedrijf kenmerkt zich door vraagsturing, betere benutting van ICT, hergebruik van kennis en het leveren van kennis als toegevoegde waarde. Dit vraagt om slimme beroepscompetenties rond nieuwe werkterreinen. Life Cycle Engineering (LCE) omvat het herinrichten van processen waarbij in het ontwerp rekening wordt gehouden met alle fasen over de levenscyclus. Life Cycle Management (LCM) betreft het externaliseren en integreren van kennis over de levenscyclus voor projectbeheer. Knowledge Based Engineering (KBE) legt de basis voor kennishergebruik door kennisregels vast te leggen in productconfiguratoren. Invoering hiervan in de bedrijven leidt tot drastische voordelen. Onderwijsinstellingen blijven achter bij het oppakken van kenniskunde als hoeksteen voor innovatie. Dit vraagt om een nationaal inhaalprogramma in het bijzonder te richten op het HBO zoals aangegeven door Stichting Toekomstbeeld der Techniek, publicatie SST 62, gesupport door het KIVI-NIRIA en het bedrijfsleven Platform IO 5 Versie: 6 mei 2005

8 De bruggenhoofden VMBO, MBO en HBO symboliseren de oude kennisinfrastructuur, eilanden met een eigen cultuur en eigen doelen. Het MKB-bedrijf wordt gesymboliseerd door drie hoofdfuncties; uitvoeren, ontwikkelen en beleid. De ontwikkel- en beleidsfunctie zijn beperkt ontwikkeld doordat de kenniswegen die vanuit de universitaire wereld via het beroepsonderwijs naar het bedrijfsleven loopt geblokkeerd is door schotten. Kenniscirculatie tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijven komt hierdoor niet op gang. Het werken aan een nieuwe kennisinfrastructuur in de regio rond doorlopende leerlijnen en innovatieve circulatieconcepten is de inzet van Slimme Regio s. Samenwerken aan bruggen en binding. Circulatiebevordering valt nu tussen wal en schip. Er is sprake van marktfalen. Hier ligt een nieuwe taak voor de regionale overheid. Gemeente en Provincie kunnen duurzame ondersteuning verlenen bij de instandhouding van kenniswegen en de inbedding daarvan in de maatschappij. Het economisch en sociaal belang is groot. Het beroepsonderwijs maakt in volume 60% deel uit van alle door OCW gepacificeerde studenten. Investeren in deze doelgroep is van essentieel belang voor de regionale economie en voor doorstroom naar het WO Platform IO 6 Versie: 6 mei 2005

9 Na de introductie in de jaren 70 van maakmachines in het onderwijs is verschoolsing opgetreden versterkt door avoisering (algemeen vormend onderwijs) ten koste van de beroepscomponent. Scholen en bedrijven zijn hierdoor met betrekking tot de inhoud en talentontwikkeling achterop geraakt en van elkaar vervreemd. Doordat de niveaudaling parallel is opgetreden bij scholen en bedrijven is er een beperkt besef van de ernst van de situatie. Een kentering is mogelijk door een gezamenlijke aanpak. Dit vereist de onderkenning van de sleutelrol van de mens in het innoveren. De aandacht moet verschuiven naar creatiecompetenties en naar kennis over maken. Door creatietools op school te plaatsen en te vullen met aanpakkennis van innovatieve bedrijven kunnen creatiecompetenties worden ontwikkeld. Innovatie krijgt vervolgens vorm krijgen doordat studenten en werknemers samen aan innovatieve bedrijfsprestaties werken. Hierdoor wordt het MKB geïnfecteerd met nieuwe competenties en vloeit aanpakkennis terug naar het onderwijs. Deze aanpak van kennisontwikkeling is drastisch sneller en goedkoper dan het huidige estafettemodel. Op nationaal- en sectorniveau vraagt dit om sturing op kennisproductiviteit met de mens als hoeksteen Platform IO 7 Versie: 6 mei 2005

10 Het integreren van leren, werken, circuleren en zelfsturing op de werkplek vormt de hoeksteen van de kenniseconomie en legt de basis voor de ontwikkeling tot kenniswerker. In het industrieel tijdperk zijn deze mensintrinsieke functies van elkaar gescheiden en onderdrukt ten bate van de massaproductie. Herstel van de integraliteit vergt een sociale innovatie en vraagt om een nieuwe invulling van werken en leren. Zo zal het werken kantelen van taakdifferentiatie en productspecialisatie naar het denken in systemen en gehelen waarbij ICT helpt de complexiteit te beheersen. Het nieuwe werken vraagt om nieuwe leervormen met focus op zelfsturen, kenniscreatie en kenniscirculatie. De combinatie leidt tot kennisproductiviteit en versterkt de arbeidsproductiviteit. Voor scholen en bedrijven betekent dit een cultuuromslag en een noodzakelijke redesign van de organisatie. Het innovatieplatform spreekt van sociale innovatie. Het starten van opscholing tot kenniswerkers staat voor de deur en zal worden uitgevoerd door competente onderwijsinstellingen. Voor uitwerking van het paradigma zie bijlage Platform IO 8 Versie: 6 mei 2005

11 Een open en op netwerken gebaseerde kennisinfrastructuur vormt de nieuwe brugfunctie tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. De regionale overheid speelt hierin een faciliterende rol als het gaat om de kenniswegen naar model van de civiele infrastructuur. Leren en werken komt weer bij elkaar door actieve bevordering van een drietal integrerende functies; creëren, methodisch innoveren en circuleren. Creatiebevordering leidt tot aantrekkelijk onderwijs en vergroting van de instroom. Methodisch innoveren combineert de nieuwe leercompetenties met de nieuwe werkcompetenties als basis voor innovatie. Een KCCaanspreekpunt coördineert de bedrijfs- en schoolgrens overschrijdende taken. Een procesgerichte innovatieacademie verzorgt tenslotte de coachfunctie in het proces van sociale innovatie. Het maken van synergie tussen een open kennisinfrastructuur en stedelijke vernieuwing fungeert in de Drechtsteden als versneller. Multi-disciplinaire ontmoetingscentra zoals leerparken bevorderen de creativiteit en daarmee de werkgelegenheid in de steden aanzienlijk zo blijkt uit de praktijk in de USA (www.stadbv.nl) Platform IO 9 Versie: 6 mei 2005

12 Om competentie-ontwikkeling op gang te krijgen wordt het slimme leerbedrijf ingezet in het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit digitale bedrijf is de kapstok voor aanpakkennis uit bedrijven en het creëert een virtuele praktijkruimte voor het uitvoeren van innovatieve prestaties. Zo raken de studenten goed voorbereid op innovatieve prestaties in de echte bedrijven. Voor bedrijven is het leerbedrijf een referentiemodel om stapsgewijs te vernieuwen in samenwerking met scholen. De bedrijfsfunctie integraal ondernemen maakt de ondernemer bewust met welke verbeterinnovaties het snelst gescoord kan worden en wat dit betekent voor de bedrijfsvoering. De verbeteringen vinden plaats volgens methodisch innoveren waarbij de mens zijn kenniscompetenties ontwikkelt en waarbij het bedrijf zich vernieuwt. Competenties worden uitgeruild tegen aanpakkennis. De aanpakkennis wordt in de vorm van leidraden en best-practices in creatietools ontsloten voor het onderwijs. Deze concurrent aanpak is drastisch goedkoper en sneller dan de klassieke methode van kennisontwikkeling Platform IO 10 Versie: 6 mei 2005

13 Creatietools bevatten aanpakkennis uit de praktijk, nodig om bepaalde leeropdrachten succesvol te kunnen uitvoeren. Deze aanpakkennis wordt ontleend aan Best-Practices van innovatieve bedrijven. Studenten werken in teams aan projecten met een doorlooptijd van circa zes weken. Alle stappen van het productcreatieproces worden doorlopen van klant tot sloop. Leerlingen en studenten ontwikkelen creatiecompetenties en krijgen gevoel voor ondernemen. Tijdens het project ontstaan de leervragen die op maat worden beantwoord door coaches. Resultaten worden gepresenteerd en mede beoordeeld door ouders. Leerprocessen krijgen betekenis en het leerrendement en de motivatie neemt drastisch toe. De creatietools zijn ingebed in een e-learning omgeving ter vergroting van het leerrendement. In het VMBO op het Merewade college is een bestpractisch gerealiseerd. De docenten coachen studenten die zes weken werken aan het maken van een hondekar. In het creërend leerbedrijf vindt de student generieke aanpakkennis voor de creatie van de kar. Vanuit het project ontstaan leervragen die op maat door de AVO-docenten in de rol van coach worden aangereikt. De organisatie van de school is gekanteld en de instroom neemt toe. Zie onder RTO Platform IO 11 Versie: 6 mei 2005

14 Methodisch Innoveren is te leren. De elementen zijn kenniscreatie, Integraal Ontwerpen en innovatiecreatie. Kenniscreatie beoogt het expliciteren van kennis en vraagt om een systeemkundige aanpak. Integraal Ontwerpen voegt hieraan de ontwerpkunde toe. Deze is gericht op alle aspecten over de levenscyclus van het totale systeem. Door het ontwikkelde product vervolgens te borgen en zelf toe te passen in de praktijk is pas sprake van innovatie. De innovatieprocessen worden uitgevoerd in teams waarbinnen kennis wordt ontsloten, gecombineerd en gedeeld. Al ontdekkende weg wordt een visie ontwikkeld om van daaruit meer coachend de gestelde doelen samen te realiseren. Aldus ontstaat de lerende organisatie. Deze aanpak is met succes beproefd in bedrijven en scholen en is een belangrijk vehikel in het proces van sociale innovaties. Mensen willen wel veranderen maar weten niet waar en hoe te starten. Herontwerpen is nieuw en valt te leren, het is een competentie. Leidraden en best-practices kunnen de slaagkans vergroten. Voor uitwerking van methodisch innoveren zie bijlage Platform IO 12 Versie: 6 mei 2005

15 Methodisch Innoveren is toegepast bij het herontwerpen binnen scholen en bedrijven. De methode beschermt projectleiders die te snel en te partieel aan de gang gaan en behoedt hen voor onnodige teleurstelling. In het VMBO-onderwijs (Merewade College) is een volledig herontwerp gerealiseerd op basis van nieuwe competenties en met inzet van creatietools en vraagsturing vanuit de studenten. Studenten en ouders raken gemotiveerd en de instroom neemt toe. In de machinebouw is Methodisch Innoveren toegepast bij een tiental bedrijven (www.integraalontwerpen.nl onder GMV). De grootste winsten worden behaald door het toepassen van de leercompetenties kenniscreatie en kenniscirculatie. Het betreft onder andere het externaliseren van ontwerpkennis in de offertefase van het productcreatieproces. Door deze kennis te modelleren en in een ICT-tool te stoppen kunnen offertes voor klanten factoren sneller en foutloos worden gegenereerd. In de opdrachtfase kan vervolgens routinewerk worden geautomatiseerd waardoor bijvoorbeeld een verlichtingsinstallaties in eenderde van de tijd kan worden getekend door intelligente programma s. Door reductie van ontwerpvarianten nemen maak- en installatiekosten af Platform IO 13 Versie: 6 mei 2005

16 De innovatiescan is een stuurmiddel voor de ondernemer om Methodisch Innoveren te laten landen in zijn organisatie. De uitvoering van een scan geschiedt door studenten en bedrijfsmedewerkers in teams. Zij starten met het modelleren van de bestaande situatie van het bedrijf en brengen mogelijke verbeterinnovaties in kaart. Vervolgens wordt een kansrijk verbeterscenario gekozen en als pilot uitgevoerd. De effecten voor de organisatie en de kosten en baten worden zichtbaar gemaakt. Er wordt afgesloten met een invoer- en scholingsplan. De scan schept voor de ondernemer een frame en coachfunctie voor methodisch innoveren Platform IO 14 Versie: 6 mei 2005

17 Het creëren van een doorlopende leerwegen en het circuleren van kennis zijn grensoverschrijdende activiteiten die vragen om een ketenaanpak. Het onderkennen van de verschillende circulatieloops is functioneel gebleken. De kennisloop op WO-HBO niveau richt zich op de beleidsfunctie van het MKB-bedrijf. De HBO-MBO loop richt zich op de innovatiefunctie en de VMBO-MBO loop richt zich dominant op het productcreatieproces. In iedere circulatieloop werken teams aan bedrijfsprestaties waarbij nieuwe competenties worden ingebracht in het bedrijf en aanpakkennis terugvloeit naar de scholen. Vanuit een regionale procesacademie worden processen gecoached en leervragen beantwoord. In de leerbedrijven wordt sector specifieke prestaties ontwikkeld. De daaraan verbonden ateliers richten zich op innovatieprojecten die op wens van het bedrijfsleven worden uitgevoerd en gecoached. Het Kenniscreatie- en Circulatie punt (KCCpunt) verzorgt de coördinatie en afstemming tussen de verschillende functies Platform IO 15 Versie: 6 mei 2005

18 Het opgang brengen van een sociale innovatie vereist vraagcreatie. Dit is een gefaseerde aanpak om mensen stap voor stap te verleiden tot de uiteindelijke koop van iets nieuws. Door seminars en congressen wordt men zich bewust van de kansen die de kenniseconomie biedt. Vervolgens wordt door workshops verdere interesse gekweekt om pilots te starten. In de pilots ontdekken bedrijfsmedewerkers en studenten samen waarom en waar de vernieuwingsprocessen moeten worden gestart. Naast vraagcreatie zal ook supportcreatie vorm moeten krijgen. Hieronder valt de helpdeskfunctie, het inzetten en trainen van coaches en het mobiliseren van zij-instroom. Deze taken zijn ondergebracht in de procesacademie. Vraag- en supportcreatie versnellen het proces van sociale innovatie. Dit meer marketing gericht denken is een belangrijk onderdeel van de cultuurinnovatie. Indien geen bekendheid aan iets nieuws wordt gegeven zal het niet worden verkocht. Dit geld ook voor de producten als integraal ontwerpen, methodisch innoveren en sociale innovatie. Gerichte landelijke en regionale campagnes zijn nodig het belang ervan te laten leven zodat veranderbereidheid ontstaat Platform IO 16 Versie: 6 mei 2005

19 Het Slimme Regio ontwikkeltraject kenmerkt zich door een bottom-up aanpak met ICT als enabler. Concepten op de niveaus 1, 2 en 3 aangaande creëren, innoveren en circuleren zijn inmiddels ontwikkeld en beproefd. De breedtestrategie staat voor de deur. Branches en overheid kunnen ruimte scheppen als het gaat om opschaling van het aantal scholen en bedrijven in de regio van tientallen naar honderdtallen. Wie gaat dit bekostigen en hoe zit het met governance? Wat is de rol van de collectieven en nationale overheden en hoe organiseren wie de landelijke coördinatie? Wie verzorgt het hergebruik en de verankering van de verworvenheden? Het 1e breedteproject creëert een etalagefunctie om op deze vragen een antwoord te vinden. De pilot start in 1 regio (ZHZ) en voorziet in een doorstart naar 3 regio s onder (tijdelijke) regie van het platform Integraal Ontwerpen en Ondernemen en met support vanuit het innovatieplatform. Dit te zien als een experiment waarbij een start wordt gemaakt met het kantelen van een bottom-up projectaanpak naar een beweging binnen te ontwikkelen kaders Platform IO 17 Versie: 6 mei 2005

20 Het pilotproject richt zich op het inrichten van 4 KCC-punten (KennisCreatie- en Circulatie) in Zuid-Holland-Zuid en beoogt schaalvergroting van 2 naar 10 VMBO s en van 40 naar 400 bedrijven. Er ontstaan twee typen van KCC-punten in regio s; VMBO-MBO punten die zich meer richten op instroombevordering en MBO-HBO punten die zich richten op innovatiebevordering van de bedrijven en kennisdoorstroom vanuit de TU s. Met deze innovatieve circulatiestructuur worden bruggen geslagen tussen de beroepseilanden. Er ontstaat een nieuw functioneel schanierpunt binnen het MBO. Een meer productcreatie gerichte uitstroom en een meer innovatiegerichte uitstroom. Dit vindt zijn weg in de nieuwe leerwegen die vanuit het bedrijfsmodel zijn ontwikkeld. De ervaringen zullen worden gedeeld met 3 andere regio s. Een landelijke beroepsacademie zorgt voor verankering en hergebruik van de verworvenheden, de kwaliteitsborging en de train de trainer functie. Meer samenwerking met het onderwijs gerichte Bètatechniek- platform lijkt wenselijk en synergetisch Platform IO 18 Versie: 6 mei 2005

21 Het 1e breedteproject leidt tot een nieuw beroepsgericht netwerk waarbinnen de sociale innovatie plaats vindt. Kennis en ervaringen worden in de open netwerken gedeeld en vanuit een landelijke academie vindt monitoring, coaching en kwaliteitsborging plaats. De pilot past in de ambities voor 2005 van het innovatieplatform en sluit aan bij de rapporten Leijnse en Wijffels. De pilot biedt een etalagefunctie voor governance. De eerstvolgende stap is de erkenning van de rol van het platform IO in de beroepsontwikkeling. Vervolgens is financiële ruimte nodig voor het opereren van het platform (0,5 mio) en de opstart van de beroepsinnovatieacademie (1,5 mio) als vertrekbasis en motor van het 1e breedteproject. In de nieuwe kennisinfrastructuur zijn de nieuwe concepten en de benodigde faciliteiten organisatorisch verankerd in de vorm van een tienbouwstenenplan. De bouwstenen zijn beproefd en generiek van aard. Ze kunnen op maat worden toegesneden voor de specifieke wensen van een regio. In netwerken kan van elkaar worden geleerd en kennis en ervaring wordt gedeeld en hergebruikt onder het motto; kennisgroei door delen Platform IO 19 Versie: 6 mei 2005

22 IO-Open Mind Tien bouwstenenplan voor slimme regio s 1. Sturen op kennisproductiviteit 2. Open kennisinfrastructuur in de regio 3. Methodisch innoveren in organisaties 4. KennisCreatie en Circulatieteams 5 Creërende leerbedrijven, proceskennis Nieuw paradigma Integreren leren / werken en dynamisch kenniscirculeren 6. Digitale markt en kennisplein 7. Pro-actieve vraagcreatie 8. Regionale proces-academies 9. Beroepsinnovatie-academie 10 Support van sectoren / collectieven Kennisproductiviteit 2005 Platform IO 22 Korte termijn acties: 1. Commitment innovatieplatform; vervolg op rapporten Leijnse/Wijffels 2. Erkenning rol plaform IO; anders werken / kennisproductiviteit 3. Commitment ministeries; EZ OCW (voor 1e golfproject) 4. Instellen Commissie opvoering kennisproductiviteit 5. Inrichten platform IO: 0,5 mio Euro (initiatie, planvorming, bekendheid) 6. Initiatieplan 1e golf, opstart academie: 1,5 mio Euro 7. Afstemming met lopende initiatieven in regio s (platform Beta-techniek) 2005 Platform IO 20 Versie: 6 mei 2005

23 Bijlage 1; nieuwe paradigma Leercompetenties toevoegen aan werken in MKB en beroepsonderwijs Sturen op kennisproductiviteit door integratie van leren en werken 2005 Platform IO 21 Versie: 6 mei 2005

24 2005 Platform IO 22 Versie: 6 mei 2005

25 2005 Platform IO 23 Versie: 6 mei 2005

26 2005 Platform IO 24 Versie: 6 mei 2005

27 Bijlage 2; methodisch innoveren Op weg naar de lerende organisatie in MKB en beroepsonderwijs Sturen op innovatiegroei door kennisgroei door kennisdelen 2005 Platform IO 25 Versie: 6 mei 2005

28 2005 Platform IO 26 Versie: 6 mei 2005

29 2005 Platform IO 27 Versie: 6 mei 2005

30 2005 Platform IO 28 Versie: 6 mei 2005

31 2005 Platform IO 29 Versie: 6 mei 2005

Opschaalplan sectoren Innovatie Spill-overs

Opschaalplan sectoren Innovatie Spill-overs Opschaalplan sectoren Innovatie Spill-overs Voor 4 sectoren en de regio zijn plannen ontwikkeld om in kennisketens het innovatie- en valorisatievermogen te ontwikkelen naar model van het IPC/Raak experiment

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Inhoud PROLOOG... 3 1 ANTICIPEREN OP TRENDS... 5 1.1 TIEN GROTE TRENDS... 5 1.1.1 Globalisering... 5 1.1.2 Geschoold arbeidsaanbod... 5 1.1.3 Markt voor producten

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief 1 e fase Experttraject Bibliotheek van de Toekomst Gemeente Eindhoven / Openbare Bibliotheek Eindhoven PBF Innovatie Peter van Eijk Jannie

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Anne Loeber Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Binnenkant omslag Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering hoofdstuk 1

Nadere informatie

SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016

SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 Meer studenten hbo techniek via Centres of Expertise Plan Commissie De Boer Den Haag, 20 oktober 2009 SECTOR INVESTERINGS- PLAN HBO 2011-2016 Leden commissie Drs.

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Human Capital Agenda Topsector Logistiek Human Capital Agenda Topsector Logistiek December 2011 Samenvatting en Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ambities voor Logistiek 4 Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. En

Nadere informatie

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 1 Kennisprogramma Duurzaam Door: Sociale innovatie voor een groene economie Inhoudsopgave. Samenvatting Deel I Beleidskader

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie