SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK Den Haag 2 april 2014

2 INLEIDING De uitvoering van het Techniekpact 2020 kent voor een groot deel een regionale uitvoering: de vijf landsdelen en de subregio s daarbinnen zijn aan zet. Het Platform is door de landelijke overheid gevraagd de landsdelen desgewenst te ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van deze regionale ambities en techniekagenda s. Daarnaast is het Platform ook landelijke uitvoerder van (delen van) het landelijk beleid, vaak ook met andere landelijke partners, op het gebied van bètatechniek voor de Techniekpact-actielijnen 1) Kiezen voor techniek en 2) Leren in de techniek. De afgelopen periode is er sinds de ondertekening van het Techniekpact al volop samengewerkt tussen het landsdeel en het Platform. Op 6 februari 2014 is tijdens een gesprek tussen de landsdelen, het Platform en het ministerie van Economische Zaken de wens uitgesproken deze samenwerking de komende drie-vier jaar voort te zetten en verder te concretiseren in een samenwerkingsarrangement. Uitgangspunt van dit samenwerkingsarrangement is vraaggerichtheid en daarmee maatwerk voor elke regio. Het samenwerkingsarrangement bestaat uit drie onderdelen: 1) Generieke ondersteuning, facilitering en procesondersteuning 2) Samenwerking op en/of doorontwikkeling van landelijke programma s in de regio 3) Overige maatwerkafspraken LANDSDEEL ZUIDWEST Landsdeel Zuidwest is onderverdeeld in de subregio s: Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, West- Brabant, Haaglanden, Holland Rijnland en Zeeland. In de Techniekpact-samenwerking op landsdeelniveau hebben de zes subregio s van het landsdeel Zuidwest hun bestaande Techniek-, Human Capital- en Economische Agenda s verbonden. Deze agenda s hebben er al toe geleid dat bedrijfsleven, onderwijs en overheden in Zuidwest de afgelopen jaren constructief zijn gaan samenwerken aan toekomstbestendig en aantrekkelijk technisch onderwijs op verschillende niveaus, aantrekkelijk werkgeverschap en helder geprofileerde (top)sectoren. 1. GENERIEKE ONDERSTEUNING, FACILITERING EN PROCESONDERSTEUNING Het Platform Bèta Techniek ondersteunt het landsdeel Zuidwest op organisatorisch niveau door onder meer plaats te nemen in de werkgroep Techniekpact Zuidwest. Daarnaast treedt het Platform op als linking pin tussen zowel landsdelen als deelregio s in deze landsdelen. Door ook het gesprek aan te gaan met stakeholders, is het Platform op de hoogte van activiteiten op het gebied van het Techniekpact in het landsdeel, en kan het verbindingen leggen tussen de diverse betrokken partijen. 2

3 Uit de gesprekken met de deelregio s bleek dat er voor het Platform als overkoepelende organisatie een belangrijke rol is weggelegd voor wat betreft kennisdeling en uitwisseling van best practices tussen de deelregio s en landsdelen. Het beschikbaar stellen van cijfers en informatie over het landsdeel wordt erg op prijs gesteld. Ook de rol van expert en de vraaggerichte ondersteuning worden gewaardeerd. Enkele regio s waar de Techniekpactagenda nog volop in ontwikkeling is, geven aan het Platform graag in te zetten als critical friend. Daarnaast ondersteunt het Platform de regiostructuur (governance), wat moet leiden tot een verbeterde continuïteit en onderlinge samenwerking. Het Platform ondersteunt het landsdeel om bestaande deelverbanden tussen de regio s ( strikjes ) verder uit te werken en te branden; ook gaat het helpen nieuwe mogelijkheden te identificeren. Bestaande deelverbanden zijn het Maritieme Cluster (van Moerdijk tot Rotterdam), de Agro & Foodsector (Rijnmond en Haaglanden), Biobased Economy (Rijnmond, Drechtsteden, West-Brabant, Zeeland) en High Tech Systems & Materials (Holland Rijnland, Rijnmond, Drechtsteden). Propositie Tijdens het gesprek op 6 februari 2014 tussen de landsdelen, het Platform en het ministerie van Economische Zaken is de gespreksnotitie met daarin de proposities van het Platform positief ontvangen (zie bijlage). Deze proposities hebben betrekking op de gebieden waarop het Platform ondersteuning kan bieden aan de landsdelen door landelijke programma s regionaal (door) te ontwikkelen. Het tweede deel van dit samenwerkingsarrangement omvat de afspraken die gemaakt zijn met de deelregio s naar aanleiding van de proposities. Tijdens de gevoerde gesprekken kwam naar voren dat twee proposities met name van toepassing zijn op het gehele landsdeel: De ondersteuning die het Platform biedt bij het opzetten van een succesvolle Publiek-Private Samenwerking wordt door het landsdeel op prijs gesteld. De deelregio s gaven aan graag gebruik te maken van de expertise op dit gebied. Ook voor de expertise en programma s op het gebied van Wetenschap en Technologie in het basisonderwijs is veel interesse vanuit de regio s. De komende periode zet het Platform zich dan ook in het gehele landsdeel in om Wetenschap en Technologie te integreren in het basisonderwijs. Uiteraard is dit geen statisch document en kan de inzet van het Platform in overleg met het landsdeel op basis van ontwikkelingen (van deelregio s) binnen het landsdeel worden aangepast. 2. SAMENWERKING OP EN/OF DOORONTWIKKELING VAN LANDELIJKE PROGRAMMA S In het landsdeel Zuidwest wordt in uiteenlopende samenstellingen samengewerkt op basis van verschillende regiovisies. De verschillende deelregio s zijn allen actief in zeer uiteenlopende sectoren en hebben ieder te maken met verschillende uitdagingen. In dit document worden de doelstellingen en samenwerkingen dan ook op deelregionaal niveau gespecificeerd. 3

4 Rijnmond In de regio Rijnmond zijn de topsectoren goed vertegenwoordigd. De regio streeft ernaar deze topsectoren beter te benutten. Naast de sectoren Water, Chemie en Logistiek wil Rijnmond ook Agri & Food en High Tech Systems & Materials beter op de kaart zetten. Samen met het Platform wordt gekeken hoe dit het beste vorm kan krijgen. Niet alle relevante sectoren in Rijnmond vallen onder de topsectoren, terwijl ze wel van belang zijn voor de (technische) arbeidsmarkt, zoals de (creatieve) maakindustrie, ICT en bouw/installatie/infra. Deze sectoren worden in alle acties meegenomen. Voor een beter overzicht van techniekactiviteiten in het onderwijs wil de regio graag samenwerken met het Platform aan het opstellen van een menukaart voor scholen en bedrijven. Deze lijst zal bestaan uit landelijke en regionale initiatieven op het gebied van loopbaanoriëntatie, techniekpromotie en samenwerkingsvormen tussen bedrijven en scholen in de hele onderwijskolom. Daarnaast wil de regio graag inzichtelijk maken welke bedrijven landelijk actief zijn op het gebied van techniekpromotie en loopbaanoriëntatie, maar in de regio Rijnmond nog geen aansluiting hebben gevonden. Door regionale en landelijke programma s te stroomlijnen, streeft de regio naar een doorlopende loopbaanoriëntatie van basisschool tot universiteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en de netwerken van het Platform. In het regionale Techniekpact is opgenomen dat het netwerk van grote en kleine bedrijven in de regio dat het onderwijs ondersteunt uitgebreid dient te worden. Hierbij wordt onder meer gedacht aan Jet-Net. Er zijn op dit moment te weinig bedrijven in de regio aangesloten bij Jet-Net om aan de vraag van de scholen te voldoen. Het Platform zet zich, in samenwerking met Jet-Net in om het bedrijvennetwerk van Jet-Net uit te breiden. Enkele scholen, waaronder Technasia, zouden echter graag een samenwerking aangaan met meerdere bedrijven om de diversiteit van de techniek te benadrukken, iets wat binnen Jet-Net op dit moment niet mogelijk is. De regio zou graag samen met het Platform een manier bedenken om dit probleem om te lossen, waarbij gedacht wordt aan een uitbreiding van de verbindingen binnen Jet-Net zodat scholen verbonden zijn met een carrousel van bedrijven. De huidige gang van zaken met betrekking tot het programma Toptechniek in bedrijf wordt gewaardeerd door de regio. Toch is ook in het vmbo en mbo uitbreiding of versterking van het bedrijvennetwerk noodzakelijk. Dit moet op termijn leiden tot meer stageplaatsen in het mbo en carrièrestartgaranties. Er is op dit moment onduidelijkheid over de rol die regionale gemengde MKBbedrijven hierin kunnen spelen, omdat het type stageplaats vanwege de gemengde aard van het bedrijf lastig te definiëren is. De regio geeft aan dat ondersteuning gewenst is om de bestaande Technetkringen nog beter te laten functioneren. Het Platform kan zijn ervaring gebruiken om de Technetkringen in samenwerking met TT.nu een impuls te geven. Drechtsteden De regio Drechtsteden wordt in haar techniekactiviteiten gesterkt door de sector Maritiem. Dit komt ook terug in het regionale Techniekpact. Het Platform zet zich in om de Topsector Water nog verder te versterken in de regio. Daarnaast wordt door de regio de verbinding gezocht tussen de sectoren Maritiem, Energie en Bio-Based. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht tot een cross-over te komen tussen de sectoren in Drechtsteden en omliggende regio s. Met het regionale Techniekpact zet de regio onder meer in op het verbeteren van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. 4

5 De expertise van het Platform zal in de regio ingezet worden om de ontwikkeling van de vakmanschaps- en technologieroute te ondersteunen. In het kader van Programmalijn 1: Vmbo en mbo techniek van Toptechniek in bedrijf is hierover al contact met het Platform. De aanpak van de regio met betrekking tot het (primair) onderwijs richt zich op het ontwikkelen van techniekactiviteiten en het vinden van aansluiting bij programma s als Jet-Net. Het Platform biedt ondersteuning bij het structureren en in het curriculum verankeren van deze activiteiten. Daarnaast wil de regio docenten in het voorgezet onderwijs kennis laten maken met technische bedrijven. Hiervoor vormt het Platform de verbinding tussen de regio en bestaande programma s en netwerken. De komende tijd worden in de regio Drechtsteden meerdere gesprekken gevoerd waarin op strategisch en uitvoerend niveau de acties met betrekking tot het Techniekpact en de inzet van het Platform daarbij besproken worden. West-Brabant West-Brabant maakt gebruik van het techniekplatform Tune Techniek, een onderdeel van Brabant voor Techniek om jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Tune Techniek zorgt voor samenwerkingen tussen scholen en bedrijfsleven en draagt zorg voor aansluiting bij programma s als Jet-Net en Technet. Door activiteiten op het gebied van techniekpromotie te bundelen wordt een onderlinge samenhang bereikt die leidt tot techniekpromotie op alle niveaus. Toptechniek in bedrijf is al actief in de regio West-Brabant. Dit programma wordt ingezet om de ambitie van kennisuitbouw en kennisontwikkeling in het bedrijfsleven en het onderwijs te realiseren. West-Brabant zet onder meer in op de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen op het gebied van techniekopleidingen. Samen met het Platform wordt gewerkt aan implementatie van onderwijsmateriaal uit mbo-opleidingen in het vmbo. Hiervoor wordt scholing van vmbo-docenten als belangrijk instrument ingezet. Haaglanden De regio Haaglanden maakt voor de uitvoering van het Techniekpact gebruik van de regionale Techniekagenda Haaglanden. Onlangs is besloten enkele vraagstukken met betrekking tot het Techniekpact verder uit te werken in een tweede versie van de actieagenda Geslaagd in het vak. Deze agenda bouwt voort op actielijn 1 van het Techniekpact: Kiezen voor de techniek en omvat onder meer actiepunten ter verbetering van de aansluiting van primair onderwijs en vmbo, het invoeren van Wetenschap en Techniek in het primair onderwijs en het professionaliseren van leerkrachten. Binnen het programma Toptechniek in bedrijf wordt al succesvol samengewerkt aan de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. De regio streeft ernaar deze verbinding in te zetten in het primair onderwijs, ter versterking van de theoretische leerweg op het vmbo en ter bevordering van de doorlopende technologieroute. De ambities voor het primair onderwijs zijn helder: in 2016 moeten alle scholen in Haaglanden gebruik gemaakt hebben van het aanbod van activiteiten uit het Techniekmagazijn. Daarnaast moeten ouders van leerlingen in groep 7 en 8 geïnformeerd worden over techniek in de vervolgopleiding van hun kind. Tevens ziet de regio scholen graag aansluiten bij Jet-Net jr. waarvan de pilot begin dit jaar gestart is. Ter ondersteuning van de ambities voor het primair onderwijs zou de 5

6 regio graag een eigen Kenniscentrum Wetenschap & Techniek oprichten. Het Platform onderzoekt samen met de regio Haaglanden hoe deze wensen gerealiseerd kunnen worden. Ook in de regio Haaglanden is er aandacht voor loopbaanoriëntatie. Gepleit wordt voor een doorlopende loopbaanoriëntatie van de laatste twee jaar van het primair onderwijs tot aan het mbo. Hiervoor dient de samenwerking met het bedrijfsleven en het vmbo versterkt te worden. In de regio is aandacht voor een doorlopende stage vmbo-mbo. Deze ambitie sluit aan op de actielijn uit het regionale Techniekpact waarin gesproken wordt over doorlopende leerlijnen voor verschillende sectoren. Het Platform vervult een makel- en schakel rol om de regionale processen af te stemmen op het landelijk beleid met betrekking tot de vakmanschaps- en technologieroute. Holland Rijnland In de regio Holland Rijnland spelen de topsectoren Life Sciences & Health en High Tech Systems & Materials een belangrijke rol. De aantrekkelijke sectoren dragen bij aan het vergroten van de interesse van jongeren in de regio voor techniekopleidingen. In het kader van Toptechniek voor Rijnland, een regionale programmalijn van Toptechniek in bedrijf, zijn enkele prestatieafspraken vastgelegd met betrekking tot instroom en doorstroom in technische opleidingen. Echter, op het gebied van samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn er in de regio grote verschillen. Het Platform maakt gebruik van zijn eigen netwerk en ervaring met het leggen van contacten tussen scholen en bedrijfsleven. Daarnaast geeft de regio aan graag gebruik te maken van het netwerk van VHTO vanwege de mogelijkheid leerlingen kennis te laten maken met het bedrijfsleven. De regio streeft naar een aansluitend onderwijsprogramma voor vmbo-mbo. Het Platform zal zijn expertise op het gebied van doorlopende leerlijnen inzetten om lopende initiatieven te versnellen en verbanden te versterken. In Leiden is met de Leidse Instrumentenmakers School (LiS) al een goed functionerend Centrum voor innovatief vakmanschap aanwezig. Op dit moment wordt nagedacht over een tweede Publiek-Private Samenwerking op het gebied van Life Sciences & Health. Hiervoor loopt contact met het Platform over ondersteuning bij het schrijven van het business model. Zeeland De provincie Zeeland gebruikt het Techniekpact om de bestaande ambities en acties door te ontwikkelen. Eén van de ambities is het bundelen en structureren van de vele initiatieven die er zijn op het gebied van techniekpromotie en techniekonderwijs. De initiatieven die er op dit moment zijn hebben er al toe geleid dat in Zeeland meer leerlingen voor techniek kiezen dan elders. Initiatieven voor het primair onderwijs en Pabo worden gecoördineerd vanuit het Technocentrum Zeeland. Het Technocentrum maakt onderdeel uit van het W&T samenwerkingsverband waarin ook het Platform vertegenwoordigd is. Samen geven zij aan dat het Technocentrum en andere sectoren goed bezig zijn op het gebied van techniek in het primair onderwijs. Daarnaast wordt er gewerkt aan een Zeeuws Huis voor de Techniek waarin bestaande organisaties, initiatieven en projecten gebundeld worden. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven werken samen aan de totstandkoming van dit huis. Aan de indiening van het plan wordt op dit moment gewerkt. Er dreigt krapte te ontstaan op de technisch georiënteerde Zeeuwse arbeidsmarkt. Om dit tegen te gaan dienen er goede samenwerkingen te ontstaan tussen vmbo en mbo scholen. Hierbij richt de provincie zich op het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen, gedeelde docenten en gecombineerde 6

7 klassen en groepen. Het programma Toptechniek in bedrijf is al actief in de regio en kan ingezet worden om de verbinding tussen scholen en bedrijfsleven te versterken. Daarnaast ondersteunt het Platform het opzetten van een Centrum voor innovatief vakmanschap. De verdere invulling van de techniekagenda in Zeeland wordt mede gebaseerd op de arbeidsmonitor van de regio. Deze wordt in april 2014 verwacht. Het Platform wordt als critical friend betrokken bij de invulling van de techniekagenda. 3. OVERIGE MAATWERKAFSPRAKEN Tijdens de gesprekken met de deelregio s kwam naar voren dat het aanbod van het Platform om ook te ondersteunen op Techniekpact-gerelateerde activiteiten die buiten de besproken proposities vallen erg op prijs wordt gesteld. Echter, de regionale techniekpactagenda s richten zich op dit moment voornamelijk op het organiseren en structureren van het aanbod en het doorontwikkelen van lopende processen. Het landsdeel geeft aan dat wanneer dit proces voltooid is, er gekeken gaat worden naar nieuwe specifieke initiatieven waarbij de inzet van het Platform gewaardeerd wordt. Desalniettemin is er een aantal punten genoemd waarop het Platform in de komende tijd ondersteuning kan bieden. Rijnmond De regio Rijnmond geeft aan ook aandacht te willen besteden aan de doorstroom van werkenden in de techniek. Een nieuw te ontwikkelen instrument kan de competenties van de werknemer meten en inzichtelijk maken welke competenties aangevuld moeten worden voor een vloeiende doorstroom in een ander beroep. Daarnaast is de wens geuit voor meer onderlinge afstemming tussen de Centra voor innovatief vakmanschap en centers of expertise in de regio. Hiervoor zal het Platform bijeenkomsten organiseren waarin kennisdeling centraal staat. Ook zal het Platform de verbinding maken met techniekpromotieprogramma s die zich in het bijzonder richten op meisjes en jongeren met een niet-westerse achtergrond en hun ouders. Haaglanden Binnen de Techniekagenda Haaglanden bestaat een sterke infrastructuur tussen onderwijs, ondernemers en over. De regio wil graag, gebruikmakend van deze infrastructuur, de vraag naar W&T vanuit de schoolbesturen in kaart brengen. Daarnaast wil de regio meer draagvlak creëren voor W&T in het primair onderwijs door middel van interventies voor leerkrachten en besturen. Het Platform biedt ondersteuning in het formuleren van de vraag en het organiseren van de interventies die moeten leiden tot meer draagvlak voor W&T. Verder wil de regio inzetten op meisjes in de techniek. Hiervoor zoekt het graag de aansluiting bij VHTO. Het Platform verzorgt de verbinding tussen de regio en het programma. 7

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17

zuidwest Infrastructuur landsdeel Zuidwest 6 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 53 scholen en 17 LANDSDEEL zuidwest De regio West-Brabant is samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland verenigd in het landsdeel Zuidwest. In de Techniekpact-samenwerking op landsdeelniveau verbinden de zes subregio

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDOOST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDOOST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDOOST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15 Facts & Figures 2 Deel II LANDSDEEL NOORDvleugel In het Techniekpact Noordvleugel hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hun bestaande techniek-, human capital- en economische agenda

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

Bijlage 1. Stand van zaken Techniekpact Noord-Nederland in de Arbeidsmarktregio Drenthe

Bijlage 1. Stand van zaken Techniekpact Noord-Nederland in de Arbeidsmarktregio Drenthe Bijlage 1. Stand van zaken Techniekpact Noord-Nederland in de Arbeidsmarktregio Drenthe Emmen geeft invulling aan haar rol in het Techniekpact Noord-Nederland via verscheidene overlegstructuren. De concrete

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

TECHNIEKPACT GELDERLAND

TECHNIEKPACT GELDERLAND TECHNIEKPACT GELDERLAND Nederland is als kenniseconomie gelukkig weer terug is in de top 5 van meest concurrerende economieën in de wereld. Die positie is bereikt door innovatieve bedrijven en kennisinstellingen

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke aanpak voor. en op basis daarvan het opstellen van een subsidieaanvraag voor Toptechniek in Bedrijf

Naar een gezamenlijke aanpak voor. en op basis daarvan het opstellen van een subsidieaanvraag voor Toptechniek in Bedrijf Naar een gezamenlijke aanpak voor techniekpromotie en techniekopleidingen in 2015 en op basis daarvan het opstellen van een subsidieaanvraag voor Toptechniek in Bedrijf Aanleidingen Regio Haaglanden actieagenda

Nadere informatie

Samen voor meer technisch en LS&H geschoolde leerlingen

Samen voor meer technisch en LS&H geschoolde leerlingen Samen voor meer technisch en LS&H geschoolde leerlingen Inleiding Wat speelt er? Er is veel werkgelegenheid in technische sectoren die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Zonder vakbekwame technici

Nadere informatie

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING SAMENVATTING short-logo MEI 2014 go Pagina 2 SAMENVATTING RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING Met het doel

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

40% 40% FACTS & FIGURES

40% 40% FACTS & FIGURES 40% FACTS & FIGURES 2014 1 14 Colofon Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (0) 3 97 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl Procesbegeleiding:

Nadere informatie

Landsdeel Noord. Bijlage 2: de stand van zaken per landsdeel juni 2015

Landsdeel Noord. Bijlage 2: de stand van zaken per landsdeel juni 2015 Bijlage 2: de stand van zaken per landsdeel juni 2015 In deze bijlage treft u de stand van zaken van de uitvoering van de Techniekpact agenda s uit de vijf landsdelen: Noord, Noordvleugel, Oost, Zuidoost,

Nadere informatie

Jaarverslag Platform Bèta Techniek 13

Jaarverslag Platform Bèta Techniek 13 Jaarverslag Platform Bèta Techniek Jaarverslag Platform Bèta Techniek pagina 2 Inhoudsopgave In het kort 3 Bètatechniek: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en publiek-private

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: short-logo

BIJLAGE 1: short-logo BIJLAGE 1: DE STAND VAN ZAKEN PER MAATREGEL VAN HET TECHNIEKPACT In deze bijlage treft u de stand van zaken van de implementatie van de 22 landelijke acties uit het Techniekpact aan als de regionale voortgang

Nadere informatie

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 Unie van Waterschappen Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 De Unie van Waterschappen wil haar middelen en beschikbare capaciteit optimaal benutten voor de sector als geheel. Deze notitie geeft

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Resultaten 2012-215. Breda, 29 juni 2015 Versie 2.0

Resultaten 2012-215. Breda, 29 juni 2015 Versie 2.0 Resultaten 2012-215 Breda, 29 juni 2015 Versie 2.0 Inleiding Met het programma Toptechniek in bedrijf (TiB) van Platform Bèta Techniek, worden stakeholders in de regio uitgedaagd en (financieel) ondersteund

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Meer kansen door internationaal basisonderwijs

Meer kansen door internationaal basisonderwijs Meer kansen door internationaal basisonderwijs Initiatiefvoorstel D66, VVD en Groenlinks Oktober 2013 Amsterdam is een wereldstad en de meest internationale stad van het land. De haven, het toerisme, de

Nadere informatie

Kiezen voor Technologie

Kiezen voor Technologie Kiezen voor Technologie Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs Voorwoord Zowel vanuit het ontwikkelperspectief van de kinderen als vanuit het perspectief van de Nederlandse

Nadere informatie

Techniekagenda Noord Nederland

Techniekagenda Noord Nederland Techniekagenda Noord Nederland - op weg naar de Regionale Actieagenda Techniek Noord Nederland - noordelijke bijdrage aan het landelijke TechniekPact 2013-2020 Drachten, 25 april 2013 1. Inleiding In het

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Versie 28 november 2012 In opdracht van de Brainport 2020-commissie Samenvatting Brainport 2020 heeft de ambitie om Zuidoost-Nederland

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

llll lllliiii III! INI 3782773

llll lllliiii III! INI 3782773 Strategic Board Delta Region llll lllliiii III! INI 3782773 Boschstraat 35 4811GB BREDA T 076-5200247 KVK 56676328 IBAN NL07RABO0178996939 info@deltaregion.eu www.deltareeion.eu Aan Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Zuid-Holland in onderzoeken, ontwerpen en ondernemen!

Zuid-Holland in onderzoeken, ontwerpen en ondernemen! Zuid-Holland in onderzoeken, ontwerpen en ondernemen! Ondersteuning vanuit het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland Zuid-Holland in onderzoeken, ontwerpen en ondernemen! In 2020 moeten

Nadere informatie

Lekker. duidelijk. ...en makkelijk. Drielagenplan voor efficiënte economische ondersteuning

Lekker. duidelijk. ...en makkelijk. Drielagenplan voor efficiënte economische ondersteuning Lekker duidelijk...en makkelijk Drielagenplan voor efficiënte economische ondersteuning De juiste diensten op de juiste plek Een sterke economie heeft sterke ondersteunende diensten nodig. Zeker in het

Nadere informatie

Roadmap. W&T in het Zeeuwse basisonderwijs voor de leerjaren 2014-2015 & 2015-2016

Roadmap. W&T in het Zeeuwse basisonderwijs voor de leerjaren 2014-2015 & 2015-2016 Roadmap W&T in het Zeeuwse basisonderwijs voor de leerjaren 2014-2015 & 2015-2016 1 Colofon Titel: Talent in Zicht, Roadmap W&T in het Zeeuwse basisonderwijs Subsidieverstrekker: Platform Bèta Techniek

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Hogeschool Rotterdam mei 2015 Algemeen De pabo van de Hogeschool van Rotterdam kent een voltijd, deeltijd en een academische variant en verzorgt daarmee onderwijs voor circa

Nadere informatie

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Inhoud 1. Helderheid over het doel en beoogde resultaat van de sectortafels. 2. Keuze van de sectoren waarvoor deze sectortafels worden opgericht.;

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan)

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Ontwikkelingen Food in het Noorden Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Peet Ferwerda 4 november 2014 Friesland College en Nordwin College Food MBO Food HBO In Leeuwarden 2x groen en grijs Friesland

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 2 december 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. De inspanning van iedereen die zich voor Jet-Net inzet, werkt

Nadere informatie

dit* doorpakken in topsectoren

dit* doorpakken in topsectoren dit* doorpakken in topsectoren dit*doorpakken in topsectoren dit* is een prioriteitenprogramma. dit* zijn de maatregelen die nodig zijn om de groei van de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren, als voortrekker

Nadere informatie

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland 10 mei 2013 Bouwend Nederland FME-CWM Koninklijke Metaalunie UNETO-VNI 1 Inhoudsopgave pagina 1. De TechniekRaad: belangenbehartiger en aanspreekpunt voor de

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 Nationaal Techniekpact 2020 P agina 1 1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op internationale

Nadere informatie

Slim samenwerken aan Smart Technology

Slim samenwerken aan Smart Technology Slim samenwerken aan Smart Technology Het CIV Smart Technology (CIV is een afkorting van Centrum voor Innovatief Vakmanschap) is een dynamisch samenwerkingsverband tussen ondernemingen, overheden en het

Nadere informatie

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren!

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren! Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing Bied ruimte om op topniveau te presteren! Brabant loopt voorop. Als innovatieve regio willen we tot de Europese top horen. Dat ligt binnen

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

P. den Oudsten (HCAT techniekpact) en P. van Zwanenburg (Arbeidsmarktperspectief)

P. den Oudsten (HCAT techniekpact) en P. van Zwanenburg (Arbeidsmarktperspectief) DATUM 3 juli 2013 CODE 2013/3 PAGINA 1/5 AUTEUR Drs. T. Windmulder REGISTRATIENUMMER 13004801 P. den Oudsten (HCAT techniekpact) en P. van Zwanenburg (Arbeidsmarktperspectief) ONDERWERP Human Capital Agenda

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

technologieroute oost en west in gezamenlijkheid maar met eigen kleur op weg naar regionale afstemming

technologieroute oost en west in gezamenlijkheid maar met eigen kleur op weg naar regionale afstemming technologieroute oost en west in gezamenlijkheid maar met eigen kleur op weg naar regionale afstemming Gezamenlijkheid met eigen kleur: verschillende scenario s * Harde technologieroute: stevige investering

Nadere informatie

KTS en regio. Stichting Fioretti Teylingen Personeel Bedrijfsleven en arbeidsmarkt Passend Onderwijs

KTS en regio. Stichting Fioretti Teylingen Personeel Bedrijfsleven en arbeidsmarkt Passend Onderwijs KTS en regio Stichting Fioretti Teylingen Personeel Bedrijfsleven en arbeidsmarkt Passend Onderwijs Stichting Fioretti Teylingen Fioretti Hillegom Fioretti Lisse Teylingen College: KTS (Voorhout) Leeuwenhorst

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014

HINDERNISSEN bedrijfsleven Zuidvleugel. Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Presentatie Bert Mooren, directeur VNO-NCW West Economische Programmaraad Zuidvleugel 24 februari 2014 Fundamentals Onvoldoende innovatiekracht MKB Zuidvleugel Triple helix samenwerking op bestuurlijk

Nadere informatie

Valkenburg 63% 63% 50% Valkenburg: 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Valkenburg. Oprichting LED

Valkenburg 63% 63% 50% Valkenburg: 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Valkenburg. Oprichting LED factsheet: Valkenburg Valkenburg: 16.614 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. Participatie Valkenburg Oprichting LED 2012 2014 2020 63% 63% 50% beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente alledaagse voorzieningen

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Human Capital Agenda Brainport 2020

Human Capital Agenda Brainport 2020 Human Capital Agenda Brainport 2020 Zuidoost-Nederland Versie 14 maart 2013 vastgesteld door de Brainport 2020-commissie Inhoudsopgave 1. Ambitie... 3 1.1. Streefcijfers Brainport 2020 domein People...

Nadere informatie

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013

Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Factsheet Almeerse arbeidsmarkt Juni 2013 Snel een beeld van de Almeerse arbeidsmarkt Werkgevers krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Zij

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Stichtingsdocument 2015-2016

Stichtingsdocument 2015-2016 T Stichtingsdocument 2015-2016 Swammerdamstraat 38bg 1091 RV Amsterdam T: 020 6 75 08 80 F: 020 6 70 84 56 info@skcnet.nl www.skcnet.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.Wat doet de organisatie... 3

Nadere informatie

Algemene Persoonskenmerken

Algemene Persoonskenmerken Resultaten VMBO enquête Al onze leerlingen moeten in het vmbo een startkwalificatie kunnen halen, vind meer dan 80 van de docenten die de enquête invulden. Een landelijk eindexamen in het vmbo garandeert

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Factsheet Bedrijvenbeleid/topsectoren Doel Contactpersoon Ministerie EL&I: Dhr. M. Snippe??? Factsheet Gebiedsagenda Zuidvleugel Doel Contactpersoon Factsheet

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op internationale ranglijsten voor concurrentiekracht,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk

Procestechniek BOL opleidingen. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Procestechniek BOL opleidingen Markiezaat College, het échte werk Van G naar E De weg van grondstof naar eindproduct: Procestechniek in de hoofdrol Met grondstoffen kun je nog alle kanten op.

Nadere informatie

Techniekpact Regio Zuidwest Nederland

Techniekpact Regio Zuidwest Nederland Techniekpact Regio Zuidwest Nederland Het Techniekpact tussen betrokken partijen en het Rijk biedt de kans een extra impuls te geven aan het verwezenlijken van de ambities in de regio, onder andere door

Nadere informatie

De agenda van West-Brabant 2016-2018

De agenda van West-Brabant 2016-2018 De agenda van West-Brabant 2016-2018 Breda, 29 juni 2015, Versie 2.1 Voorwoord Met het programma Toptechniek in bedrijf (TiB) van Platform Bèta Techniek, worden stakeholders in de regio uitgedaagd en (financieel)

Nadere informatie

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Kwaliteit Elos voor internationalisering in het vmbo in Nederland Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet

Nadere informatie