Informatie AcadeMi IO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie AcadeMi IO"

Transcriptie

1 Informatie AcadeMi IO 1. Kerninformatie Portfolio AcadeMi IO Een systeeminnovatie; de verworvenheden Mi IO roadmap / Portfolio Kerninformatie De stichting AcadeMi IO is opgericht op 28 september 2006 vanuit het Platform IO. De stichting houdt vestiging in Almkerk, Woudrichemseweg 36A, 4286LB te Almkerk KvK nummer: Het bestuur bestaat uit: de heer Ir. J. Hak; voorzitter, gezamenlijke branches, focus Mi bedrijven de heer Prof. Dr. Ir. A. Udink ten Cate; focus Mi scholen, onderzoek de heer Ir. T.A.M. Lohman; focus Keten Integratie, kwaliteitsborging en TdeT. Naast de volledige naam 'Academie Integraal Ontwerpen en Ondernemen door Methodisch Innoveren' is voorzien in een verkorte naam die doorgaans gevoerd zal worden: 'AcadeMi IO'. De Academie heeft haar statutaire zetel in Den Haag, met postadres Almkerk en is opgericht in De AcadeMi IO heeft een gebruikersgericht karakter. De doelstelling is drieledig: a. het beheer / ontsluiten van de 'IO base' conform de maatschapovereenkomsten. b. het bevorderen van de landelijke uitrol van IO door MI c. het bevorderen van de kwaliteit en onderzoek rond het thema kennisproductiviteit d. het bevorderen van samenwerking in de kennisketen op basis van een Open Standaard voor de sector Industriële Systemen.

2 Dit alles voor een beperkte duur totdat overdracht naar met name onderwijs vorm heeft gekregen. 4. Er is voorzien in een Raad van Advies en in een Raad van Toezicht. De rol van de Raad van Advies is om op inhoud adviezen te geven. De Raad van Toezicht is bedoeld voor de 'stake holders'. De gedachte is de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht vast te laten stellen door het bestuur, in samenspraak met de beoogde 'stake holders'. 5. Ter versnelling van de verspreiding zijn overeenkomsten gesloten met coach en expertorganisaties. Deze verplichten zich tot een kwaliteitsaanpak, train de trainer en het leveren van een vaste bijdrage aan onderhoud en kwaliteitsborging. 2. Portfolio AcadeMi IO De Academi IO is de logische stap genomen door het Platform IO voor de landelijke uitrol van Integraal Ontwerpen met Methodisch Innoveren als aanpak. Het ontwikkelde Mi IO materiaal wordt in de AcadeMi IO geborgd, ontsloten en op kwaliteit bewaakt. Het materiaal is collectief ontwikkeld in tientallen projecten die in maatschapverband zijn uitgevoerd met een veelheid aan ontwikkelaars. Kennisgroei door delen De conditie voor deelnam was kennisgroei door delen. Deze conditie was randvoorwaarde om te komen tot integratief en branchegrens overschrijdende leerstof, modellen en tools. Zo zijn de schotten tussen branches doorbroken en werd de basis gelegd voor multidisciplinaire en doorlopende leerlijnen. Door een generieke en op standaards gebaseerde aanpak kan nu kennis worden hergebruikt en op maat worden toegesneden voor specifieke situaties. Op generiek niveau blijft één competentiestructuur en één innovatietaal. Iedere ontwikkelaar bleef het recht behouden op het door hem ontwikkelde materiaal zodat het ontwikkelwerk over een reeks van jaren kon blijven plaatsvinden zonder enige blokkade. Wel was de verplichting het materiaal voor maatschappelijk gebruik ter beschikking te stellen. Naar een hoger prestatieniveau (World Class performance) Om de kanteling van aanbod naar vraagsturing te versnellen is een generieke toolbox ontwikkeld. De inzet van deze toolbox leidt tot een drastische versnelling van innovatieprocessen. Het leidt tot reductie van mislukkingen door hergebruik van innovatiekennis uit de verschillende pioniersbedrijven waaronder machinebedrijven, scheepswerven en installatiebedrijven. De aanpakkennis is samen met scholen vastgelegd in generieke leidraden (templates) zodat niet elk bedrijf opnieuw het wiel gaat uitvinden. De kwaliteit van de templates zijn bepalend voor het bereiken van een performance niveau van bedrijven. Het is daarom gewenst dat branches toezien op de kwaliteit waardoor ondernemers vertrouwen krijgen in de aanpak met zicht op continuïteit. 2

3 Licentieverlening Het zorgvuldig verspreiden van de ontwikkelde toolboxen is een gemeenschappelijk belang. Om deze reden is gekozen voor een licentieformule waarin kwaliteitsaspecten worden geregeld. Het gaat hier om kwaliteit van de generieke kennistemplates, de standaarden maar ook de kwaliteit van de caoches en de organisaties die de uitvoering op zich nemen. In de licentieverlening kunnen afspraken op maat worden gemaakt afhankelijk van de rol en ambities van de licentienemer. Deze aanpak rekent af met een cultuur van duizend bloemen bloeien die in de onderwijsvernieuwingen rond het nieuwe leren tot teleurstelling heeft geleid. Deze aanpak is niet effectief gebleken en duur doordat een ieder voor zich het wiel aan het uitvinden is. Vrijheid blijheid geldt niet voor complexe veranderprocessen, het afbreukrisico is daarvoor te groot. De rechtendiscussie In het aanbodtijdperk werden intellectuele rechten verworven door uitgevers / fondsen om kennis te exploiteren. In onderwijs leidde dat ertoe dat het kennisaanbod zo lang mogelijk stabiel werd gehouden en innovatie werd geremd. Bij vraagsturing wordt aanpakkennis belangrijk om te komen tot prestatieverhoging. Alleen de bedrijven (branches) kunnen als ontwikkelaars en toepassers van de aanpakkennis het kwaliteitsniveau beoordelen terwijl onderwijs inzicht heeft in de ondersteunende theorieën. Om deze reden werken branches en onderwijs (tijdelijk) samen in de AcadeMi IO om de integrale kwaliteit te borgen. Bij deze aanpak hebben de ontwikkelaars (scholen en bedrijven) zich gecommit de rechten niet te gebruiken voor exploitatiedoeleinden maar als stuurmiddel op kwaliteit van kennis en coaches. De discussie over rechten komt hiermee in een nieuw licht van openheid en gemeenschappelijk belang. Licentiemodel Naar model van de binnen de softwarebranche wel bekende open source licenties hanteert de AcadeMi IO een open source licentiemodel, dat gebruikers wel alle rechten tot gebruik en distributie geeft, maar dat aanpassingen onder de benamingen IO en/of MI onderhevig stelt aan een kwaliteitsborging. Voorts stemmen gebruikers ermee in zoals ook gebruikelijk is binnen de open source beweging door hen ontwikkeld materiaal weer voor hergebruik door anderen beschikbaar te stellen. De trefwoorden zijn hier kenniseconomie en kennis vermeerderen door kennis delen. Door deze open formule consequent toe te passen is het mogelijk geworden de innovatieroadmap te voltooien tot een unieke totaalaanpak te komen, een doorbraak richting kenniseconomie. 3

4 3. Een systeeminnovatie; de verworvenheden Een actormodel als basis voor talentontwikkeling Fase 1. Techniek gericht onderwijs (ambacht gericht) De focus van technisch onderwijs was het object, kennis van techniek (productfocus) en vaardigheden (taakfocus). Aan deze objectbenadering van technisch onderwijs is in de jaren zeventig vanuit de bedrijfskundige beweging de actorbenadering toegevoegd. Fase 2. Van techniek naar mens (prestatiegericht) In eerste instantie werd gericht op het benutten van regelvermogen van mensen (In t Veld, de Sitter en Malotaux) vanuit de systeembenadering. Vervolgens is daaraan vanuit de semantische benadering de focus op kwaliteit van de informatie (Nijssen) toegevoegd om zo ICT systemen beer te kunnen benutten. De combinatie van de 3 talenten zegt iets over het benutten van het prestatievermogen van actoren. Fase 3. Van statisch naar dynamisch (innovatiegericht) De volgende stap was de focus op het structureren van kennis (van den Kroonenberg), het denken in functies als basis voor maatwerk (flexibel en modulair). Hieraan is in de jaren negentig het nieuwe leren (Cornelis, sociaal constructivisme) toegevoegd. Dit leidde tot een aanpak ontwikkeld gericht op het benutten van het vermogen om jezelf te ontwikkelen (stuurvermogen van mensen, teams en organisaties). Van de ondernemer vraagt dit nu ruimte te maken voor kenniscreërend leren op de werkplek in teams (Nonaka, Kessels) waarbij kennis wordt geëxpliciteerd en gedeeld met benutting van de nieuwe generatie semantische tools. De combinatie van de drie talenten zegt iets over het innovatievermogen van actoren. 4

5 Integraal Ondernemen Actormodel als focus slimmer werken, mensen worden blij Talent ontwikkelen en benutten Innovatievermogen Doen Leren Denken Sturen Leren Kennis Sturen Leren Kennis Proces Product Proces Product Regelen Geheugen Informatie Regelen Geheugen Informatie Prestatievermogen Handelingspsychologie Cognitieve psychologie 5

6 Een kennistrias als integratieconcept Kennis toepassen, kennis ontwikkelen en kennis circuleren, vormen een drie eenheid om te komen tot innovatie en kennisproductiviteit. Deze trias is synoniem voor talent benutten, talent ontwikkelen en talent verbinden. Talent benutten vaart onder de naam integraal werken, het klantgericht leveren van maatwerk en duurzaamheid. Hiervoor is inmiddels een professional Master ontwikkeld waaraan nu een zestigtal studenten uit de industriesector deelnemen. Talent ontwikkelen vaart onder de naam Methodisch Innoveren, het leren innoveren op de werkplek gericht op talentontwikkeling volgens de internationale World Class Performance standaard. Deze aanpak is beproefd bij 40 bedrijven in de machinebouw, installatiebouw en scheepsbouw en met 30 nieuwe bedrijven is inmiddels een start gemaakt. Opschaling is de uitdaging. Talent verbinden vaart onder de naam co creatie en vindt plaats in de kennisketen waarbij onderwijs en bedrijven samen werken aan slimme werkstukken die generiek gemaakt worden voor hergebruik in MKB en onderwijs. De onderligger hiervoor is een open innovatiestandaard die afgelopen tien jaar is ontwikkeld met de branches en onderwijs samen. De standaard maakt samenwerking mogelijk omdat leer en werkprocessen organisatorisch zijn geïntegreerd, de zender en ontvanger één verandertaal spreken (semantiek) en de applicaties zijn geïntegreerd volgens flexibele ICT structuren (SOA techniek). 6

7 Kennistrias als integratieconcept Samenwerken, één taal Kennis circuleren Talent verbinden Innovatievermogen Kennis exploreren Talent ontwikkelen WCP Prestatievermogen Kennis exploiteren Talent benutten $ Actor ontwikkelmodel (landkaart) Methodisch Innoveren (kompas) Object ontwerpmodel (landkaart) AcadeMi-IO 7

8 Een Open Standaard als basis voor samenwerken in ketens. Interoperabiliteit; E Governance Interoperabiliteit is het vermogen van actoren om samen te werken en in wisselwerking met elkaar (zender en ontvanger, lees scholen en bedrijven) kennis te kunnen delen. Dit vraagt om het hanteren van een gemeenschappelijke taal gebaseerde op een afsprakenstelsel, waardoor de dialoog op gang komt. In het kader van e Government is hiervoor een raamwerk (NORA) ontwikkeld waarmee de overheid meer klantgericht en flexibel haar burgers op meer uniforme wijze kan bedienen. Interoperabiliteit; E Innovatie Een zelfde aanpak en framework is ontwikkeld in de industriële sector voor het samenwerken in organisaties en in kennisketens. Het gaat hierbij om het afstemmen van de vraag om nieuw talent vanuit het bedrijfsleven en het aanbod van talent vanuit onderwijs. Het hanteren van een innovatieframework creëert een gezamenlijke taal waardoor de dialoog opgang tussen leren / werken en tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit vormt het fundament onder co creatie processen binnen en tussen organisaties waarbij nieuwe kennis en slimme werkstukken worden ontwikkeld. Integraal Ondernemen Open innovatie standaard Scholen en bedrijven werken samen; één verandertaal Organisatorische Interoperabilitiet Laag 3 Integratie leren en werken Semantische Interoperabiliteit Laag 2 Informatie en procesmdellen Technische Interoperabilititeit Laag 1 Communicatie standaards E-Change Hoe Verandermodel Exploreren Sociaal Constructivisme Ontwikkelkunde Veranderlandkaart Kwaliteit van verbinden van mensen. Wie Actormodel Integraal Ondernemen Lange en korte termijn Open Systeemkunde Verbeterkompas Ontwikkelen Kwaliteit van verbinden van talenten - integraal E-Portfolie Ontwerpen WCP $ Bedrijfsmodel Exploiteren Duurzaam ontwerpen Ontwerpkunde Bedrijfslandkaart Kwaliteit van verbinden van informatie en kennis E-Business Wat 8

9 De open standaard bevat drie lagen van operabiliteit: 1. Organisatorische operabiliteit; integratie van concepten. In deze laag worden de onderliggende concepten van slimmer werken en leren geïntegreerd in een actormodel. Kenmerken zijn: slimmer a. Wat; een bedrijfsmodel dat zich richt op waardecreatie door exploitatie van kennis en duurzaamheid b. Hoe; een verandermodel dat zich richt op het ontwikkelen van talenten door het exploreren van kennis en World Class Performance c. Wie; een actormodel dat zich richt op integraal ondernemen vanuit de open systeembenadering door optimaal te schakelen tussen korte termijn en lange termijn doelen. 2. Semantische operabiliteit; afstemmen van betekenis. Kwaliteit van verbinden. Proces en informatiemodellen van de business, van veranderprocessen en van competenties en portfolio. 3. Technische operabiliteit; afstemmen van infrastructuur. Internet, semantische technologie en SOA based applicaties voor wat, hoe en wie. Een groeimodel voor de sector industriële systemen De kennisketen benadering is echter nog niet toereikend om tot een systeeminnovatie te komen. Onderwijs heeft nog steeds last van mono disciplinaire branches. Daarom wordt een pilot project voorgestel waarin alle disciplines van de industriële sector zijn vertegenwoordigd zodat tot integraal en systeemgericht onderwijs kan worden ontwikkeld op basis van een twintigtal generieke rollen. Deze pilot kan de voorloper vormen voor de sector bouw en procesindustrie. Dat de metaal electro sector pionier is de verdiensten van de visitatiecommissie Hoger Beroeps Onderwijs die in 1995 en 2000 de basis hebben gelegd voor de integrale benadering en voor samenwerking tussen scholen en bedrijven. Brancheverenigingen en overheidsfinanciering zijn de enablers geweest van de bottom up innovatieroadmap. 9

10 Integraal Ondernemen Ontschotten industriele sector een pilot Kenniskolom / rollen integreren World Class Performance Governance / BIB / Raak / IPC / Vraagcreatie Industrial Onderwijs Toeleveranciers Eindklant 5 6 Open semantische standaards / Kwaliteit / Branches 3 1 Toeleveranciers 2 Valorisatiepunten Eindklant BOM FND IS Kenteq Kennisketens / disciplines integreren 10 Zie ook voor het regioconcept (een van de vier lijnen). 10

11 4. Mi IO roadmap / Portfolio In een drietal tabellen wordt een overzicht gegeven van projecten die tot nu toe in het kader van IO en Mi zijn uitgevoerd. De tabellen zijn ingevuld naar drie gezichtspunten; projecten met onderwijs, projecten met bedrijven en projecten gericht op een open standaard voor innovatie. De genoemde projecten zijn in de roadmap gepositioneerd en zijn in een projectportfolio nader beschreven. Projecten met onderwijs Project: Projectnaam: Partijen: Periode: WO HBO MBO VMBO 1 IO HBO Opdrachtgever Hogeschool Utrecht: X 3 HTO s + Stork MPS 2 IO MBO Opdrachtgever ROC Midden Nederland: X X 3 MBO s + Polynorm 3 IO VMBO Opdrachtgever Merewade College: X X 2 VMBO s + bedrijven 4 IO Kenniscirculatie Opdrachtgeven Da Vinci College: X X X X beroepskolom + OU 5 HTNO ICT Opdrachtgever Hogeschool Utrecht: X HBO Raad + Rijkswaterstaat 6 Master IOGO/IOIO Opdrachtgever Maatschap IO: X X 3 HBO s + bedrijven 7 Professional Master Hogeschool van Utrecht en TLO X X 8 VMBO Mi RTO Dalton VMBO X 9 MBO Davinci Methodisch Innoveren gezondheid 2007 X MBO de leijgraaf Methodisch Innoveren mechatr. / ICT X 11

12 10 Drie HBO s TUD HBO HAN, Inholland, Fontys X X Projecten met bedrijven Project: Projectnaam: Partijen : Periode: WO HBO MBO VMBO Opdrachtgever GMV: 10 WEBIM procesmodel Stork bedrijven / TUE / TUT 1997 X X X 11 IO Brug, GMV 1 11 bedrijven X X 12 IO Brug, GMV 2 3 HBO + 3 MBO s + 12 bedrijven X X 13 IO Brug, GMV 3 Mi 1 HBO Mi machinebouw X 14 Mi MKB food IPC traject met 20 bedrijven X X Opdrachtgever UNETO VNI: 20 ETIM procesmodel 12 ET bedrijven / OU 1992 X X X 21 LCE/STEP Branche + bedrijven X X 22 IO MBO plus Branche + scholen + bedrijven X 23 Professionals Branche + Scholen X 24 Virtueel Inst. Bedrijf Branche + bedrijven X X 25 Mulatuli Branche + bedrijven X X 26 MI bedrijven Met 15 bedrijven gedurende 9 maanden X X 27 Mi MKB Vraagcreatie, workshops X X 28 Setie Groot Methodisch Innoveren 2009 X Opdrachtgever VNSI: 12

13 31 Open Mind modellen 8 bedrijven en TU Delft Maritime X X X 32 Euromind project Europese samenwerking rond modellen X X 33 Integr.samenwerken Methodisch Innoveren 2009 X X Overigen 39 Mi Hightech BOM Regio Eindhoven 2008 X X Projecten gericht op een Open Standaard voor innovatie. Project: Projectnaam: Partijen : Periode: WO HBO MBO VMBO Modellen en ICT tools: 51 Informatiemodellen Express model X X 52 IPM NTA standaard IO modellen X X 53 KC toolbox Modulen Virtueel Bedrijf X X X 54 Prestation Learning Management System X X X X 54 MI Innovatieplein Community of practice X X X Aanpakkennis 61 Master IO Onderwijsmodullen X X 62 Multatuli Afspraken rond objectgegevens 2003 X X 63 RTO Onderwijsconcepten doorlopende lijn X X 64 Kenniscirculatie Criculatieconcepten X X X X 65 Mi leidraden UItgewerkte voorbeelden X X X X 13

14 66 Mi bedrijven Templates Methodisch Innoveren X X X Vraagcreatie: 70 Platform RTO AIDA Dord, na 2006 KMR Rijnmond Platform IO Organisatie X X X X 72 Conferenties Bewustwording, (awareness) 2005 X X X X 73 Slimme Regio / WCP Interesse, macro (interest) Macroplan X X X X 74 Methodisch Innovere Behoefte, micro (desire), X X X X 75 AcadeMi IO Borgen en instandhouden Mi methode X X X 76 World Class Perfm. Gebruikers (action) Macroplan X X X 14

15 15

Circuleren Doorstroom Ketenvorming. KCCpunt. Circuleren Infrastructuur. Innovatie KCC-teams. Competenties. Natuurlijk leren. Creerend leerbedrijf

Circuleren Doorstroom Ketenvorming. KCCpunt. Circuleren Infrastructuur. Innovatie KCC-teams. Competenties. Natuurlijk leren. Creerend leerbedrijf Integraal Ontwerpen en Ondernemen Vraagcreastie Vraagcreatie Circuleren Circuleren Infrastructuur Circuleren Doorstroom Ketenvorming Beroepskolom KCCpunt Innovatie KCC-teams Bedrijfs Clusters Anders leren

Nadere informatie

Sectoren in vogelvlucht Bijlage bij plan

Sectoren in vogelvlucht Bijlage bij plan Sectoren in vogelvlucht Bijlage bij plan Hergebruik van innovatiekennis tussen ketens (Innovatie Spill overs / transitie versnelling) Document P.5.6. 2009 AcadeMi IO 1 Inhoud 1. Mi Foodketen...3 1.1.Inleiding...3

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Theo Lohman, M.Sc. Mechanical Engineering, Delft University of Technology

Theo Lohman, M.Sc. Mechanical Engineering, Delft University of Technology AcadeMi-IO Theo Lohman, M.Sc. Mechanical Engineering, Delft University of Technology Vice Presedent and co-founder of the AcadeMi-IO AcadeMi-IO, Woudrichemseweg 36A, 4286 LB Almkerk T +31 78 6177743 /

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Programmaboekje. Wegwijs in het leerwerktraject. Methodisch Innoveren. Methodisch Innoveren

Programmaboekje. Wegwijs in het leerwerktraject. Methodisch Innoveren. Methodisch Innoveren Programmaboekje Wegwijs in het leerwerktraject Methodisch Innoveren Docname: programmaboekje Auteur: Clemens Lohman Save date: 07 juni 2006 17:03 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 INTEGRAAL ONTWERPEN...3

Nadere informatie

1. Wat en waarom? Veranderaars staan voor steeds grotere uitdagingen. Dat vraagt méér skills dan alleen het gebruiken van je hoofd.

1. Wat en waarom? Veranderaars staan voor steeds grotere uitdagingen. Dat vraagt méér skills dan alleen het gebruiken van je hoofd. Embodied Learning In deze leergang train je de intelligentie van het lichaam. Op die manier versterk je je leiderschap. Je onderzoekt de rol van lichaamsbewustzijn, heelheid en gelijkwaardigheid en zet

Nadere informatie

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Docent als innovator Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Een korte introductie PSW Een expertisecentrum op het terrein

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Missie Bouwkwaliteit verhogen door samenwerking in de keten te verbeteren, ondersteund door Bouw Informatie Modellen

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Bijlage 1 Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Vergadering van 7 juli Sociale innovatie Gesproken over sociale innovatie. Er is een eerste gesprek geweest tussen leden van de

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Opschaalplan sectoren Innovatie Spill-overs

Opschaalplan sectoren Innovatie Spill-overs Opschaalplan sectoren Innovatie Spill-overs Voor 4 sectoren en de regio zijn plannen ontwikkeld om in kennisketens het innovatie- en valorisatievermogen te ontwikkelen naar model van het IPC/Raak experiment

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Samen Leren Innoveren

Samen Leren Innoveren Samen Leren Innoveren 2 Competentie-ontwikkeling in Bedrijven Platform Integraal Ontwerpen Na tien jaar dieptestrategie is het Platform IO rijp voor een breedtestrategie met het doel kenniscompetenties

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F)

3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F) 3. Uitvoeren en een verslag van voorlichtings- en communicatieactiviteiten (activiteit F) Portal IK WIL...Doen wat nodig is! Het HR-instrumentarium dat in het kader van de pilots is verzameld heeft een

Nadere informatie

Jij leert van de stad de stad leert van jou

Jij leert van de stad de stad leert van jou Leerstad Tiel Jij leert van de stad de stad leert van jou LA SOURCE EUROPÉENNE DE L HABITAT ( SEDHA) De Stichting Raad van Toezicht Strategisch platform SEDHA Gedeelde visie Glocal e visie Ethisch/Kwaliteits

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Auteur Datum Jan Bartling, Martine Kramer 2 oktober 2015 1. Meerjarenplan sambo-ict 2. Jaarplan Kennisnet 3. Ontwikkelingen naar de

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Programmavoorstel Ondernemenderwijs Connects

Programmavoorstel Ondernemenderwijs Connects Brug tussen onderwijs en ondernemer Programmavoorstel Ondernemenderwijs Connects 27 januari 2012 Robert Tjoe Nij & Jacco Westerbeek René Jansen & Maudy van Eldik Samenwerken: kans of noodzaak? Overheid

Nadere informatie

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Uneto-VNI BIA traject Doel: Branche Innovatie Agenda s voor thema s uit Radar 2020 Vijf technische

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo

Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo www.healthyageing.net Centre of Expertise Healthy Ageing: Innovatie in zorg en welzijn en in onderwijs mbo en hbo Symposium CoE HA Docenten mbo en hbo Assen, 3 februari 2016 Healthy Ageing Active and Healthy

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Bijeenkomst 5 maart 2013

Bijeenkomst 5 maart 2013 Bijeenkomst 5 maart 2013 Auteurs: Hans van Hoven (BAM Techniek) Robert Klempau (Cadac Group) De weg naar BIM Programma: Visie Implementatie BIM en categorieën Objectenbibliotheek POC koppeling ETIM 2ba

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Innoveren in de kennisketen IPC/Raak experiment

Innoveren in de kennisketen IPC/Raak experiment Innoveren in de kennisketen IPC/Raak experiment Vijftien MKB bedrijven uit de machinebouw leren met drie Hogescholen te innoveren on the job met studenten als versnellers Conceptuele kennis uit onderwijs

Nadere informatie

Talentontwikkeling hand in hand met. onderwijsvernieuwing. Eelco Dijkstra Betapartners Amsterdam ICT in de Wolken Amsterdam

Talentontwikkeling hand in hand met. onderwijsvernieuwing. Eelco Dijkstra Betapartners Amsterdam ICT in de Wolken Amsterdam Talentontwikkeling hand in hand met onderwijsvernieuwing Eelco Dijkstra Betapartners Amsterdam ICT in de Wolken Amsterdam Context EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Hoe speel je daar op in? (1) Continu leren

Nadere informatie

Innovatie: visie voor de toekomst. Siemens 2004: 45.000 onderzoekers. 6000 patenten per jaar. Elk jaar ca.10% omzet in R&D

Innovatie: visie voor de toekomst. Siemens 2004: 45.000 onderzoekers. 6000 patenten per jaar. Elk jaar ca.10% omzet in R&D * Innovatie: visie voor de toekomst Werner von Siemens 150 jaar geleden: Wie geen visie heeft, heeft morgen geen toekomst. Ik verkoop mijn toekomst niet voor de winst op korte termijn. Siemens 2004: 45.000

Nadere informatie

Inleiding Leergang Peak Performance Coaching

Inleiding Leergang Peak Performance Coaching Inleiding Leergang Peak Performance Coaching -individueel maatwerk leveren met de principes van Action Type In het coachvak kunnen we er niet omheen, mensen verschillen in hun voorkeuren. De individuele

Nadere informatie

MKG Licentiemodel 2017

MKG Licentiemodel 2017 MKG Licentiemodel 2017 1 MKG Licentiemodel 2017 Advanced: Vanaf 2.500 per jaar Master: Vanaf 7.500 per jaar Professional: Vanaf 10.000 per jaar MKG Branche Community bijeenkomsten Opleidingen / workshops

Nadere informatie

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com

HOLLANDSE NIEUWE 21 INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS. hollandse-nieuwe.com INTERIEURARCHITECTEN EN PROJECTMANAGERS We zijn 21 jaar onderweg! Nog steeds kan het beter, slimmer, anders. Vandaar ook geen retrospectief maar een korte update van het nu en wat ons morgen gaat brengen.

Nadere informatie

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015

Regioleren. Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren Op weg naar de duurzame student? Carla Oonk, 8 december 2015 Regioleren de Wat s 1.Wat is regioleren? 2.Wat levert regioleren op? 3.Wat vraagt de implementatie van regioleren? 2 Regioleren in

Nadere informatie

Rotterdam Climate Proof

Rotterdam Climate Proof Rotterdam Climate Proof Connecting water with opportunities in a delta city John Jacobs Rotterdam Climate Proof RCI: PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP RCI & ROTTERDAM CLIMATE PROOF DOELEN RCI 50% CO2-reductie

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Bruggen bouwen, een programma van sambo-ict en Kennisnet. Met de focus op i-coaching, digidocs, e-coaches, blended coaches, tlc s, learning labs,..

Bruggen bouwen, een programma van sambo-ict en Kennisnet. Met de focus op i-coaching, digidocs, e-coaches, blended coaches, tlc s, learning labs,.. Bruggen bouwen, een programma van sambo-ict en Kennisnet Tussen onderwijs en ict Met de focus op i-coaching, digidocs, e-coaches, blended coaches, tlc s, learning labs,.. Bruggen Bouwen 2 Aanleiding -

Nadere informatie

Natuurlijk ondernemen In MKB en onderwijs organisaties

Natuurlijk ondernemen In MKB en onderwijs organisaties Natuurlijk ondernemen In MKB en onderwijs organisaties De omslag van een statische naar een dynamische organisatie vraagt om betere benutting van het menselijk kapitaal op basis van een talentmodel, landkaart

Nadere informatie

Bouwnijverheid heeft een productiviteit sprong nodig. CADAC 29 september 2016

Bouwnijverheid heeft een productiviteit sprong nodig. CADAC 29 september 2016 Bouwnijverheid heeft een productiviteit sprong nodig CADAC 29 september 2016 Even voorstellen Jan Al. Tot 2015 directie BAM Techniek,. 20 jaar ervaring installatiebranche. 15 jaar technical services healthcare

Nadere informatie

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen Gedeelde kennis geeft meer markt Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen NVTB Jaarbijeenkomst 7 november 2002 Introductie P. Huijbregts 1977 afgestudeerd aan TUE, Bouwkunde 1978 Oprichter en directeur

Nadere informatie

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken DutchSpirit vervaardigt duurzame maatpakken en richt zich op de doorontwikkeling van circulaire stoffen voor werkkleding. Met een vernieuwend businessconcept

Nadere informatie

HR deep dive into Enterprise IT. HR bouwt aan de Enterprise IT functie voor de 21 e eeuw

HR deep dive into Enterprise IT. HR bouwt aan de Enterprise IT functie voor de 21 e eeuw HR deep dive into Enterprise IT HR bouwt aan de Enterprise IT functie voor de 21 e eeuw 1 HR deep dive into Enterprise IT De HR voor IT opgave. Nieuwe informatietechnologie heeft enorme impact op organisaties.

Nadere informatie

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN TE ONDERZOEKEN, BETER ZICHTBAAR TE MAKEN EN VERDER TE VERGROTEN #practoraatcv

Nadere informatie

Adding Sustainable Value

Adding Sustainable Value Adding Sustainable Value Uw organisatie klaar voor de toekomst! Internationaal duurzaamheidsprogramma voor het Midden- en Kleinbedrijf Een praktisch opleidingsprogramma dat bedrijven helpt om een duurzaamheidplan

Nadere informatie

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Ten geleide Op 14 oktober 2015 en 4 april 2016 hebben docenten en het college van

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan oktober 2011 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Omgevingswet 17 april 2017

Omgevingswet 17 april 2017 Omgevingswet 17 april 2017 1 Ben Roetgerink Jeroen van der Veen De Omgevingswet Huidig recht 26 wetten, 4700 artikelen 120 Algemene Maatregelen van Bestuur 120 Ministeriële Regelingen Omgevingswet 1 wet,

Nadere informatie

Integraal Ontwerpen en Ondernemen

Integraal Ontwerpen en Ondernemen Integraal Ontwerpen en Ondernemen INHOUD PROLOOG... - 3-1. ANALYSE: TAYLOR VOORBIJ... - 8-1.1 CONCURRENTIEPOSITIE HERWINNEN...- 8-1.2 TECHNIEK AANTREKKELIJK MAKEN...- 9-1.3 KENNISKETEN ONTSCHOTTEN: INNOVATIEPARADOX...-

Nadere informatie

De heren van Zelst en Beckand Verwée vormen de auditcommissie. De remuneratiecommisie bestaat uit Mw. Husmann en Mw. Visser.

De heren van Zelst en Beckand Verwée vormen de auditcommissie. De remuneratiecommisie bestaat uit Mw. Husmann en Mw. Visser. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur van de directeur/bestuurder en heeft statutair vastgelegde goedkeuringsbevoegdheden. De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van

Nadere informatie

Kennismanagement in de maritieme sector

Kennismanagement in de maritieme sector Kennismanagement in de maritieme sector Het Maritiem Kennis Centrum Presentatie voor de CEDA op 11 mei 2004 door Ir E.W.H. Keizer Voorzitter van het Management Team MKC MKC CEDA -001 1 MKC Kennis en innovatie

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017

Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017 Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017 Economische sectoren staan op een kantelpunt Energietransitie Industriële transitie Voedseltransitie Ruimtelijke transitie Transitie in de zorg 2 De samenleving

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

De energieke student onderdeel van programma Energie als ruilmiddel

De energieke student onderdeel van programma Energie als ruilmiddel De energieke student onderdeel van programma Energie als ruilmiddel In de Tussentijd {Nieuwe vensters op duurzaamheid} ## Richard Kok Maatschappelijke veranderingen: Aanleiding A Y B X Z Complexe maatschappij

Nadere informatie

Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een groot

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Creating Better Food. voortgangsrapportage jaar 1. Voortgangsrapportage IPC/Raak project 15 MKB bedrijven en 3 Hogescholen

Creating Better Food. voortgangsrapportage jaar 1. Voortgangsrapportage IPC/Raak project 15 MKB bedrijven en 3 Hogescholen Creating Better Food voortgangsrapportage jaar 1 Voortgangsrapportage IPC/Raak project 15 MKB bedrijven en 3 Hogescholen Document EB 2.3. Augustus 2009 Inhoudsopgave 1. Programmastructuur jaar 1...3 2.

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Overheid Onderwijs Onderneming Onderzoek Omgeving

Overheid Onderwijs Onderneming Onderzoek Omgeving 19-12-2013 Toekomstig gebrek aan voldoende en goed gekwalificeerd technisch personeel 1 2 In de beroepspraktijk van nu en in de toekomst is er grote behoefte aan technische, zelflerende, professionele

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond Showcase Amersfoort

SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond Showcase Amersfoort SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond Showcase Amersfoort Water, bodem en groen vormen de groene alliantie. De gemeente Amersfoort borgt de alliantie in drie etalagegebieden én in haar structuurvisie, het

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst

Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Slimmer Onderwijs 2020; Een kijkje in de toekomst Henno Vos, Acknowledge hennovos@acknowledge.nl April 2014 Agenda Slimmer Onderwijs 2020 1. Voorstellen 2. Hoe ziet de Student/Leerling van de toekomst

Nadere informatie

DaVinc 3 i Masterclasses

DaVinc 3 i Masterclasses 1 DaVinc 3 i Masterclasses Virtualisering en internationalisering veranderen de sierteeltsector. Wat kunt u doen om succesvol te blijven? logistiek samenwerken ICT 2 Waarom inschrijven? Met een student

Nadere informatie

Uitbesteden van beheer en onderhoud? Bezint eer ge begint!

Uitbesteden van beheer en onderhoud? Bezint eer ge begint! Uitbesteden van beheer en onderhoud? Bezint eer ge begint! Even voorstellen Jan Spoelstra Clustercoördinator Techniek wegendistricten Noord en Zuid, afdeling Beheer en Onderhoud Wegen Vanuit functie: contractmanager

Nadere informatie