Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN Fase I JV33

2 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus LA Utrecht D I R E C T I E P L A N oktober 1985

3

4 INHOUD DIRECTIEPLAN No. Omschrijving Blz. 1. Inleiding Doel Tijdstip van inzending Opzet 1 2. Samenvatting en knelpunten Samenvatting van het programma/belangrijkste knelpunten uit het plan Overzicht knelpunten Speur- en ontwikkelingswerk Materieel artikel Informatievoorziening en automatisering Visie en commentaar van de Dienstcommissie 4 3. Gewenste activiteiten en programmering daarvan binnen de randvoorwaarden Opieiding en vorming Speur- en ontwikkelingswerk Organisatie en werkwijze Zwaartepunten in het S&O Materieel artikel Huisvesting Tekstverwerking Lichtdrukapparatuur Automatisering Financiele middelen per taakgebied in de planperiode in f1.x10^ 7 4. Randvoorwaarden Personeel Eigen personeel Uitbesteding Financieel 9 Inhoud No. bijlagen. Omschrijving 1. Tabellen met financiele gegevens: 013- Aanleg waterkeringen 101- Speur- en ontwikkelingswerk 102- Rijkswegenfonds Studie (overig) 121- Materieel artikel 123- Opieiding en Vorming

5 inleiding 1.1. Doe1 Het directieplan heeft ten doel in- en extern een inzicht te verschaffen in de visie van de dienst op het heden en de toekomst en op de wijze, waarop de organisatie, binnen het kader van de beschikbare randvoorwaarden ten aanzien van mensen, middelen en mater ieel, daarop denkt in te spelen T_i^d^t^p_v^n_in_zend_ing Conform de brief van de Hoofddirectie nr. F d.d. 27 juni 1985 worden de directieplannen van de bouwdiensten in twee fasen ingediend: fase 1. per 1 november 1985 het gedeelte, dat de wensen, programmer ing en inpassing binnen de randvoorwaarden omvat van de taakgebieden: - studie (S & 0) - bedrijfsvoering (materieel artikel, opieiding en vorming) - daarnaast wordt melding gemaakt van knelpunten op het gebied van automatisering als voorloper op de MlP-bijdrage in fase 2. fase 2. per 31 januari 1986 het totaalplan, inclusief het beleidsgedeelte (deel I). Om deze datum aan te kunnen houden is het noodzakelijk, dat de directie op 1 december 1985 beschikt over de door de Hoofddirectie goedgekeurde activiteitenprogramma's van de regionale directies. Met de inzending van dit totaalplan komt het onder fase 1 bedoelde plan te vervallen. Deze 2-deling is noodzakelijk omdat bij fase 1 o.a. de personeelsinzet nog niet bekend kan zijn Opzet Dit directieplan bevat de zgn. fase -1. voor de hierin niet opgenomen beleidshoofdstukken wordt verwezen naar het directieplan , dd. maart Het directieplan, gebaseerd op het R.W.S.-beleidsplan, wordt als een essentieel hulpmiddel gezien in het streven naar een grotere zelfstandigheid van de buitendiensten en een meer op hoofdlijnen werken van de Hoofddirectie. De mandatering middels een jaarkrediet blijft vooralsnog beperkt tot onderhoud, kleine verbeteringswerken, onderzoek en het materieel artikel. In het directieplan wordt een aantal andere meerjarenplannen gelntegreerd, te weten: - het M.I.p. (meerjarenplan Informatievoorziening); - het M.O.P. (meerjaren Onderzoeksplan); - het M.F.p. (meerjaren Formatieplan); - het W.E.B. (Werkplan- en Begroting); - het S.J.P. (systeemjaarplan)j - VsA (A O P C'irce^jcj^^^^

6 - 2 - Naast enige veranderingen in de hoofdstukindeling en definiering taakgebieden is het Mapper-systeem, dat beoogt het directieplan geautomatiseerd te kunnen verwerken, verder uitgebreid. 2. Samenvatting en knelpunten 2.1. S^am^e^v^t^i^g^^n^^^p^ogramma^b^l^n^r^jjts^e knelpunten uit het P_lan Dit plan bevat het materieel artikel, speur- en ontwikkelingswer k, opieiding en vorming en informatievoorziening en automatisering. De belangrijkste knelpunten zijn: Het speur- en ontwikkelingswerk; Mede als gevolg van de vernauwing der voorlopige randvoorwaarden, blijven een paar gevoelige knelpunten over, waardoor een aantal onderwerpen niet kan worden gestart, dan wel de voortgang ontoelaatbaar wordt vertraagd (o.a. op het gebied van de ontwerptechniek, de funderingstechniek en vooral op het werkterrein van de TOW-stuurgroep Grondmechanica). Ben verruiming van de financiele middelen boven de in tabellen 013 en 101 t/m 103 aangegeven randvoorwaarden is daarom dringend noodzakelijk. Het materieel artikel; - Er zijn tekorten m.b.t. huisvestings- en bureaukosten, cursussen en representatiekosten. Informatievoorziening en automatisering; - Vanwege ontbreken van 1.7 miljoen gulden kan geen begin gemaakt worden met het ontwikkelen van programmatuur die de sterk verouderde programmatuur op korte termijn dient te vervangen _v er^z ich fc _kn_e lp un ten_ Speur- en ontwikkelingswerk. Het totale S&O valt onder Bouwspeurwerk, een samenwerkingsverband tussen de directies Bruggen en Sluizen en Stuwen en de dienst Weg- en Waterbouw. Dankzij een adequaat inspelen door de Hoofddirectie op de eerder gesignaleerde knelpunten, zijn de daarin voorspelde ernstige gevolgen grotendeels uitgebleven. Desondanks kon niet voorkomen worden, dat ook de huidige randvoorwaarden aanleiding geven tot knelpunten. Concreet manifesteren de knelpunten zich op de volgende wijze: a. Binnen het aandachtsgebied speurwerk constructies kunnen geen projecten op het gebied van de ontwerptechniek worden gestart (expertsystemen, kennisbank) en is er geen ruimte voor de ondersteuning van het collectieve speurwerk van het Staalbouwkundig Genootschap. Ook moet een aantal activiteiten op het gebied van numerieke methoden worden verdaagd (gebruik van Boundary Elements, inzetten van supercomputers).

7 - 3 - b. Binnen het aandachtsgebied bouwinformatica moet de daar noodzakelijk geachte sterke groei van de activiteiten node worden afgeremd. Dit resulteert in een (te) laag tempo van een aantal onderzoeksprojecten m.b.t. het gebruik van computerhulpmiddelen bij de bouwdirecties conform de door de diensten opgestelde plannen (zie het Computer Aided Engineering Faciliteiten Bouwdirecties rapport en het in samenwerking met de directie Bruggen en de Dienst Informatieverwerking opgestelde Faciliteiten Bouwdirectiesplan ). c. Binnen het aandachtsgebied waterbouwspeurwerk kan een aantal projecten niet worden opgestart (zandsluitingen, ontgrondingskuilen, evaluatie onderzoeken Deltawerken) en kan aan enkele onderzoeken van de voormalige Deltadienst na 1986 geen follow-up worden gegeven (zie het directieplan van DWW). d. Binnen het aandachtsgebied TOW-Grondmechanica zijn door eerdere rigoreuze bezuinigingen knelpunten ontstaan, welke nog steeds voortduren en tot sterke vertragingen in het onderzoek leiden (zie het directieplan van DWW). Tot slot moet nog vermeld worden, dat ook de langzame instroom van de bemanning der sectie Waterbouwspeurwerk (hoewel overeengekomen in de Drieluikakkoorden) als knelpunt wordt gevoeld. Hierdoor ontbreekt in 1986 behalve het geld ook de mankracht om bepaalde projecten op te starten. In 1987 komt de sectie evenwel op sterkte, zodat een gebrek aan middelen zich dan weer volledig als knelpunt zal manifesteren Materieel artikel. Huisvestingskosten. De instelling van de nieuwe hoofdafdeling Waterbouw, die gehuisvest wordt in Utrecht (vanaf eind 1985), zal met zich meebrengen, dat daarvoor in het gebouw Westraven 340 m2 nodig is. In hoeverre deze ruimte beschikbaar zal komen, zal mede afhangen van het resultaat van het overleg van de Hoofddirectie met de overige bewonende diensten. Ook de voorziene automatisering op de tekenzalen (AUTEK) zal - nog niet te kwantificeren - extra ruimte vergen. Huisvestingskosten geeft voor 1986 en 1987 een tekort van f l ,=. In 1986 wordt dit veroorzaakt door bouwkundige aanpassingen voor de huisvesting van de nieuwe hoofdafdeling Waterbouw, terwijl voor 1987 dit tekort veroorzaakt wordt door de benodigde bouwkundige voorzieningen bij het project Autek (automatisering tekenkamerwerkzaamheden). De kosten voor de hierbij noodzakelijke aanpassing van het aircc systeem zijn nog niet bekend; deze kunnen echter aanzienlijk zijn. De bouwkundige voorzieningen en het aanpassen van het airco-systeem zouden door de Rijksgebouwendienst betaald moeten worden, echter door herindelingsplannen voor Westraven is de Rijksgebouwendienst niet van plan in 1986 de benodigde middelen ter beschikking te stellen.

8 - 4 - Bureaukosten. Door verhoging van onderhouds- en reparatiekosten van automatiseringshulpmiddelen is er voor 1986 een tekort van f l ,=. Cursussen. Dit onderdeel geeft voor 1986 een tekort van f l ,=, met als reden de opstart van de hoofdafdeling Waterbouw, automatisering tekenkamerwerkzaamheden en talencursussen. Representatiekosten. Het per 1 januari 1986 nieuw opgevoerde onderdeel representatiekosten was voorheen een deel van de algemene uitgaven en geeft een tekort van f ,-, daar doorberekening van exploitatiekosten van de vergaderzalen t.b.v. bezoekende diensten m.i.v. 1 juli 1984 niet meer is toegestaan Informatievoorziening en automatisering. Op grond van het FaBo-plan hebben de bouwdirecties een financieringsbehoefte van ca. 4 miljoen gulden per jaar. Circa f.1.7 miljoen is de behoefte voor programmatuurontwikkeling en -aankoop. De overige f. 2.3 miljoen is de behoefte voor systemen/apparatuur en speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de bouwinformatica. van de genoemde f. 2.3 miljoen is ca. f. 1.9 miljoen aangevraagd op het S.J.P. van de bouwdirecties en de overige f. 0.4 miljoen is toegekend in het kader van S&O. Vanwege ontbreken van de financiering van f. 1.7 miljoen kan geen begin gemaakt worden met het ontwikkelen van programmatuur die de sterk verouderde programmatuur op korte termijn dient te vervangen Vis_ie_ ejn_cotmien_ta_ar_ van de dienstcommissie Bij fase 1 van het directieplan geeft de~~dienstcommissie geen oordeel, omdat pas in het totaalplan per 31 januari 1986 een goed inzicht mogelijk zou zijn.

9 Gewenste activiteiten en programmering daarvan binnen de randvoorwaarden 3.1. Op^eLcUng^ en_vorinirig Bij het artikel Opieiding en vorming worden de wensen van de di rectie aangegeven v.w.b. her-, om- en bijscholing van personeel waarvan de functie vervallen is, teneinde herplaatsing mogelijk te maken. (zie tabel 123). De toewijzing van plaatsen (buiten het materieel artikel vallend) bij ROI- en RWS-cursussen is onvoldoende om de in het studie- en opleidingsplan geformuleerde programmering te realiseren S_peur-_en_ iontwikk_eli^g werk_ Organisatie en werkwijze. Het niet projectgebonden, anticiperende S&O wordt uitgevoerd en gecoordineerd binnen het samenwerkingsverband Bouwspeurwerk. Dit samenwerkingsverband strekt zich nu als uitvloeisel van de Drieluik akkoorden ook uit tot de Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Derhalve functioneert thans als "dagelijks bestuur" een stuurgroep (SG-BSW), waarin naast de vertegenwoordigers van de beide bouwdiensten, nu ook een DT-lid van de DWW zitting heeft. voor het overige omtrent het samenwerkingsverband is in het DP uitgebreid gerapporteerd, zodat hier kortheidshalve naar wordt verwezen. Wellicht ten overvloede wordt er nog wel op gewezen, dat tussen de directies Bruggen en Sluizen en Stuwen de werkafspraak bestaat dat vrijwel al de middelen voor het (gezamenlijke) S&O op het werkplan van de laatstgenoemde directie staan. Hierdoor zou het beeld kunnen ontstaan, dat bij de directie Bruggen nagenoeg geen, en bij de directie Sluizen en Stuwen onevenredig veel S&O wordt verricht. Dit beeld is echter onjuist. Het tegenovergestelde is het geval bij waterbouwspeurwerk, waarbij de gelden opgenomen zijn in het werkplan van de DWW Zwaartepunten in het S&O. Het S&O, dat binnen het samenwerkingsverband wordt behartigd, is overwegend bijeengebracht binnen het thema "bouwspeurwerk". Binnen dit thema kan onderscheid gemaakt worden tussen het werk, dat al vanouds onder de besturing van BSW viel, en het werk, dat tot nu toe onder de verantwoordelijkheid van de TOW-stuurgroepen Kunstwerken en Grondmechanika werd uitgevoerd. Van beide delen van het werkpakket zijn stukken voorhanden waarin het S&O beleid wordt uiteen gezet, zodat hier wordt volstaan met een verwijzing (MOP-RWS, Themanota bouwspeurwerk, werkplannen TOW-begeleidingsgroepen, toelichting bij UJP 1986). Daarnaast is in de periode een post van f l ,- per jaar opgenomen, die in het kader van het thema "Beheer en onderhoud" wordt aangewend voor onderzoek t.b.v. de verbetering van (bestaande) tunnels.

10 Mater_ieel_ artikel De voor de in 1986 geprogrammeerde activiteiten benodigde middelen (zie bijlage 1, tabel 121) zijn binnen de randvoorwaarden te realiseren met uitzondering van 4 onderdelen, te weten: onderdeel 02 representatiekosten; - onderdeel 05 bureaukosten; onderdeel 06 huisvestingskosten; - onderdeel 013 cursussen. Voor toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. (overzicht knelpunten). Ten gevolge van de voorgenomen automatisering van tekenkamerwerkzaamheden per is voor huur van een systeem f l ,= per maand nodig en bij aanschaf van een systeem ca. f l ,= aan onderhoud. Er kan vooralsnog van worden uitgegaan, dat in de planperiode de benodigde financiele middelen ongeveer op het niveau van 1986 zullen blijven Huisvesting (onderdeel 06). De ter beschikking staande ruimte voor de binnendienst in Westraven ad m2 (waarvan voor de Inwendige Dienst) dient aangepast te worden in verband met de huisvesting van de nieuwe Hoofdafdeling Waterbouw. Voor het onderbrengen van betreffende - in totaal 29 - medewerkers is op grond van bestaande normen 1) 340 m2 nodig. Hiervan is 140 m2 te vinden door middel van interne verhuizingen, opheffen van vergaderruimtes e.d.: een en ander op grond van dezelfde normen. v66r medio 1986 dient er echter elders in het gebouw voor de overige 200 m2 ruimte vrijgemaakt te worden. De bouwkundige aanpassingen zullen circa f ,- vergen. Het in 1987 op te starten AUTEK-project (automatisering tekenactiviteiten) zal een uitgave van f ,- aan bouwkundige voorzieningen vragen. Tevens behoeft het klimaatbeheersingssysteem aanpassing; de kosten hiervan zijn nog niet bekend maar kunnen aanzienlijk zijn. Thans is nog niet duidelijk of deze uitgaven in het systeemjaarplan worden opgenomen, danwel uit de materiele middelen moeten worden gedekt. De buitendienst van de directie blijft als voorheen ondergebracht in bouwketen bij de in uitvoering zijnde projecten. 1) Centrale Directie Rijksgebouwendienst nr d.d

11 Tekstverwerking. In het systeemjaarplan is de aanschaf van een laserprinter voorzien ter vervanging van de twee aanwezige printunits bij de Philips 5020 tekstverwerkers. De geringe snelheid van deze printunits is aanleiding tot stagnaties in de produktie van betreffende onderafdeling. Integratie van de tekstverwerkingsactiviteiten in het totale automatiseringssysteem van de directie is en blijft een wens met hoge prioriteit Lichtdrukapparatuur. Het voorstel ter vervanging van een negen jaar oude lichtdrukstraat door een kleinere Oce, type 232, ligt thans ter Hoofddirectie. Verdere technologische ontwikkelingen op dit terrein (o.a. het afdrukken van tekeningen op plain-paper) worden nauwlettend gevolgd en mede bezien in het licht van de AUTEK-activiteiten. In hoeverre de werkzaamheden van de nieuwe Hoofdafdeling Waterbouw het werkaanbod van de Repro-Afdeling zodanig verhogen, dat op korte termijn verdere aanpassing van apparatuur noodzakelijk is, valt thans nog niet te overzien Automatisering In dit stadium volstaan wij met te verwijzen naar het per 1 oktober 1985 ingediende systemenjaarplan (SJP) en het FaBo-plan (Faciliteiten Bouwdirectieplan) van augustus Fin_an_c^e^^dd_el_en_ per_ taakgebied j 1 n_de lanper_iode in fl.xlps (prijspeil 1984). Taakgebied Aanleg droog Aanleg nat 1) Onderhoud, verbeter ing, technisch beheer droog Onderhoud, verbetering, technisch beheer nat Algemene beleidsvoorbereiding Speur- en ontwikkelingswerk 2) Bedr ij fsvoering Functionele dienstverlening 4,4 4,4 5,1 4,4 5,2 4,5 6 4,6 6 4,5 Totaal 1) waarvan t.b.v. Deltawerken en van de Markerwaard 2) waarvan t.b.v. Toegepast Onderzoek Waterstaat 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 opgenomen.

12 Randvoorwaarden 4.1. E_ e L a 2. n lz. e ±\ Eigen personeel. Per brief, kenmerk P d.d. 16 juli 1985, zijn in het kader van de 2%-operatie en Drieluik-akkoorden de personele randvoorwaarden gegeven. Als gevolg van diverse ontwikkelingen in de loop van 1985 wordt door Sluizen en Stuwen voorshands uitgegaan van de onderstaande randvoorwaarden. De aantallen zijn per ultimo van de jaren aangegeven. toegestaan bestand ^ > >-4 3 )+52 6 ) lx 5 )-5 7 > 300 0^ i 7 * ) Tijdelijke plaatsen voor opheffen problemen in de sector aanleg en onderhoud droog. ) Verandering bestand volgens brief P van 26 maart ) verandering bestand door kabinetsbesluit dat overdrachten niet mogen meetellen voor de 2%-operatie (voor de RWS zijn dit 133 plaatsen). ) Aangegeven met brief P d.d inlevering van 12 plaatsen i.v.m. 2%-operatie en brief d.d ) In de door de HW voor 1986 voorziene inlevering van 15 plaatsen in de sector aanleg en onderhoud droog komen eind dat jaar 7 plaatsen te vervallen. De overige 8 plaatsen vervallen xn c4-yj^.*jl<jle c i^gy. ) Toedeling Drieluik-akkoorden incl. 1 extra plaats, volgens brief P d.d Tijdelijk, voor de toedeling gerealiseerd is, zullen dit er ca. 100 zijn. ) Te overbruggen verschil Drieluik-akkoorden tot 1990 totaal 23, hiervan in bestandsplaatsen Uitbesteding. Naar aanleiding varnde studie naar privaj>*seringsmogelijkheden van de ingenieur sdiensbenv an de RW^rsmomenteel een nota uitbesteding in voorbereiding, waarvan^de gegevens naar verwachting in fase van dit plan ver wer kt^unnen worden. In dit stadium wordt volstaan met de mededeljjag^ dat bi]*externe uitbesteding van niet uitvoerbare taken als-^gevolg van het personeelstekort van 40 a 50 man per jaar (vastgesteld in het directieplan ); nader te bepalen ip^fase 2 van dit plan ca. f l. 6 1^7^,5 miljoen (excl. B.T.W.) Der jaar extra gevoteerd moet worden op oe werkartikelen.

13 - 9 - Indien de uitbesteding^if^het kj r van privatisering wordt uitte worden. In dat geval staat gebreid, dient dit bedrag v^*^foogd daar een lagere besparirv personeelsartikel tegenover Financiele randvoorwaarden Via het Univac/Mapper-systeem zijn per begrotingsartikel de randvoorwaarden in miljoenen guldens gegeven; deze zijn: Art. Omschrijving in f l. x Aanleg waterkeringen (studie) Speur- en ontwikke lingswerk 305 RWF 5 overige uitgaven (studie) 149 OSrV SVW & H overige werken (studie) 153 Deltawerken Subtotaal Materieel Totaal

14 li ao M M O M» -* TJ O It It 9 It 31 M «- <- f\j U «*- U» It *- It <fl r- OO o o o c a ^ Kl K) Oi E ^ u w It «i «ll fo 4W *1 "O *T U U I J Ji t -c t i I UJ i t Ok i ae «i UJ a: co o 3J irt O Z) :-l "I a 1 < < < 0 n n ti ti -j it <-» + n

15 on n n ti OJ ll u *- ll HI H r- tl v O o it o *0 «oo 11 u* ti «OQ O «~ o x> o r- il u"t o M 1") J 1.1 *- 71 ^ -J J U "I "5 ^ UJ 1 i I O -3..J tt *1 'U O T X O r- O 3 ti n < it rj CJ ll U ll

16 1 + + f (O u~. m»n noo n m U"> W\ ou a OJ fo Kl "I iti ITi it D a m PO Kl U~\ U> u~\ r- O C" in in ro in i * > > I l l l I l in 1 1 OU ao ro rn 1 1 m u~> 1 1 CJ C_J o 1 «/> 1 1 V- O O 1 1 m 1 1 Ki 1 1 LTV vn Ji 1 + ro % tt * 0 Ml U I cr cc a. + + T «+ +» n tl > -i 1 1 ' + 4-i -> "J ;_j + J o + c ii 2; + _J e *T J V if _j i + f s.1 + n 3 J < -J w ' "5 > T it + l L.J _J -> «u o O CJ OJ J J es -X ts U _J _j * + CJ> CJ K M J.1 _J p ZZ 5 i- + + tw ~i + J j * + u + < 4 + o «~ «t- I *>

17 LO OC IT. T- cn c ii *M 1 01 *- ta 11 ro. it1 O Cj U *- 1- *- «- l_) o KI ro o ro O o o tl It OU O OO LO r- U U r»- H O C O ro <o ro ll o o o CO «o o «- r- O O o> o ro Kl K> ro *0 fo * f O o m 00 I O I ro *> 3. I J f t*> UJ j J - U> + L. (J 3 L> U D ^

18 tl fo. «- O QC) JO O 3 a 3, -I \ i J fs LK, LJ Ll 3 a < j t ^ U L U *i l - -J L. H U M U 1

19 M tt. 00 H Ol C H It mm i O O 13 I H H o* It i m ll tj N o N i Ii TJ «il i 1 H ll a il i 1 o H 1 LO -JO OO 1 H n o ti t 1 H it H i 1 it ii t> il i H ou i OU OU OL 1 M O i I ll «il i ll n ll OO ll i coo I ll il JO ll i X) 'Xi to il il o tt i I il «t I il It il rv- ll 1 I ll oo M i 00 CO OO I It o i 1 ll r i I tl il il ll <c ll i 1 ll CO il a CO CO JO Ii o il i 1 H ll * ll I 1 il ii ll in it 1 J } I j n ll CO I 1 1 t 1 il ll it ll li T I 1 t 1 1 ll ll li I! il li Ji ll It li <u 11 ll r> ll il O 11 it It it n QJ M -J) il 11 3 It ll It tl ll n It ll 0 rj ll 1 It il ll J it «H 11 It OE CL 1 E Q. I cr a. rx IL It It H ll r> r 0% ^>.» J *~\ j" LA ll T ll H > M M w It '.n VI to tl w w ' c 1 Ll ~x CZ J It.-J oi UJ. i J < > M cr < ui 1 j LS C "X li tl ll z. M ~-» O mt rr c tl > _«CC if >, * S 1 tl «l ll rj t -J ~) LJ i.1 i *4 ll U> <* O J Ui cr Z tl " ~ L\_ i j -> L. > J J J tl X. LK <X UL L*l Li mm" J u >-J O i.1. J u ZL, 11 O a mm O _J * 31 Q tx It i j T '3 3 6 o *J «O 3 < g; ti M i~ It. mt 91 V *» I* n o u* ti 3 U J 4_i it u T3 * *~ X o 0>

20 r f r ' r r " r r *> f* ft *> tfl r- ll o X K & ) CJ cr LU J J V,3 J rr CJ -U J ^ ZZ a A. a 2 ' o»- ^* O Ll L_J 3 O a U U TS

21 J-t ll CO l/l o o o o ou o 00 oo CO o <o OO n n KI m cu * ) i i i 0 vi.1 1 L') 11 1/1 n - <-».c O 1 H J J O i * I mt _-- J -«o < 3 J LJ O *

22 r r r f r? r f r r. ^ r r- f>^ o «31 11 C - it rj> ti it N «ti O fl) f- o ll t- ll CJ «- il o *- + *-> li + r-

23 r f f f r r? r r- o o o o o o M OJ o oo CO ro E co no > «- L. SJ O > il co O C ll «- - LA oo 11 o ifl r- ll rsj OO ru ll >y Kl >j o o o r\j co ru m ^ ll ru au r-sj u vi r >j o c_ o rsj ao ru >j n >j ll o o o ll ru ii «jr ru vj r cc rsj no i"u -jr r-^» -J" r»n ru r\j Kl M Oj O IM ' M m r\j r\j fo nj -AJ K> ru ru O rsj m o o ru ( -J/ o ru -J o ao C\J i r*. iv. o o o r- r- r»- o o o r i> N N N r- r- r- r»- r- o o o o c < in o f*- P- r\i r\i nj COCO oo co oo OO -Jr i\j i*n ou oo oo m nj -J/ x> ao eg O ivj m O CO co ru ru rv T- ao O o o o o o o * rsj ru r\j rsj ru ru -or -a* -or m in m r- r- o o o I I I I I I I I I in m in mmm m *n m» * * I I I 3 i U_ 1 :3 s re J H ' -> a > 3E. <C U i JI H U H (-> T) H

24 r r r t e f- r M H H + It at il it t li H * H UJ tl n o n ll it it + r\j il rsj tl n it ll ll ii + ll 11 + it ji ll * c n 11 tl -- il il cn ll It < ll *s» ll + li 1 il + ll *- ll + ll M il + ll ll + - ll 4» ll ll *-> ll + ll y» ll mm O LA fo- O r- ZD \ 1 o 1 o ro ro li m ll V 11 o CI o ro ru ro i 1 -J 1 to ro ro n TJ ii o i 1 1 li (X) t o CJ O c u o i to 1 si ti mm mm mmm _ ll CZ o LT\ fu o i 1 o 1 >J O «* il o LJ o a rsj rsj \J t 1 7 ro st o i 1 1 ti mm It O UJ UJ v_j U3 1 o 1 -J r- M It 4 O u~\ is- U7 i 1 o «1 SJ -O it It a CJ O UJ ru i 1 1 fi ru ru -tit t> i 1 1 ii mm o C_» O O CJ & i 1 CJ 1 st st It il OL a u~i rs. ru o ru i 1 so 1 ro O il o O o ru «ru \ 1 >* 1 4 u* i 1 1 tmt mm a a o CD CJ O \ IO 1 vx -J* tl TJ M E ru LTS fs. O ru o i 1 o 1 ro r»t LO 1 1 1* ro O m M CO O O ru ru i o o» i m tl > o C o O c O t l O 1 N u + so o LT\ rs f> o i 1 so 1 O ro «n > CO tt T o a T i t J o o -J* il o t i 1 1 n c 11 I o o o o o ZD i I o (I a* mmm + ll It L-\ I 1 i i 1 1» J 1 J + Ii CO I i i t 1 i ll i I 1 i i i I it I 1 i i i 1 t 1 + ll a 11 * n o 11 4 il H H tl * it c + ll 3 n TJ H J u, ii o* 4 -Jf 4 TJ + H m LL ti 4 ti ll tl 11 mt n It t= N it. *> r\i > H + + tl 4 ii, > * M SJ H It» JTJ C *> H *} CJ 4 4 it mm 11 "I Ot CL I C Om n ox Zm 3 BE CL cu M 4 It tt ** J 1 -T in Zi + Ji r «* * n + -> 4 > 4 11 M c 4 11 JK 3J ia fl v% ll -J "5 n o + - t 4 M li n 3. i It s* *m* m*> + 3 w 4 1 -i + 11 It + z + e C 4 + Bl + ll 1 t + JtC 4 j) c 4 n l»4 tf ' J *Z >. Ll _j LU 3»- ta - J + T ll U c ll -«mi + ^ 4 ll _J Cm 4- fl It c -X > 4 > v. 7- IfJ ll *J 11 cr.». J.J _J \Z + 4 it. i rr Ul I ( r j tl 4 u *» *> K il J _1 *c _J *c V/J _J * M 4 CU Cr* _J "5 - J +» 'J 4 il t/1 JJL UP* cr _J _J mm > CJ fti 4 ll C 3 mt TJ "j J m4 4> _J U 4 sc n It UJ VJ ~> ri O JJ1 + "3 f- 4 ll ml + w T) 4 It t- 1 f 4 il m* mt >«+ il + 4 it ai 4 41 ' il k> CJ *m * r- «tmt 4 il - o l t J? T 4 a u -> T) 1 * «4» * f *

25 r t r r r r f r e f 1 r # ii r\j il rsj! ll ifl ll «- ll *w o TJ o CO CO il r>- CO >o CO o <T\ OC H i c 11 4 QJ 4 + *-* 4 1* CJ 4 C 4 r tl 4 D o It 4 jtf 4 l * H 4 4- <mt ll m> f «c UJ 4 ~x 4- ce ~i 4 4- Ui w * cr Q_ IB 4- -» 4 CU * UJ 4 4- si mmt or 11 4 c * 4»- 4 4 JE o O _* 4 4 a. C C.fi 4 u CJ 4 ui J 11 -> 4 TJ t 4- cz ZZ a 4 *> TJ + m* C 4- rr M 3 Si 4. J H 4 c c Xt "J + 4 X at 4 4 *4 c J 1 rr. 4 c 4 mm 11 CJ 4 V 4- ru It *l tl r» 4 *J * " j M 4 11 *>. 4 ' T 4- "S Sf UJ *»r- It - 4 n : 1 4- "> ' 3 + 4>. «tl ~* 4 4 'i i H mm mm) 4 r\i "J 4- It U 4 r- * 4- '? <- J Jt r *J 4> t ' 11 J) UJ 4 ' J 4 It bl _J Si 4* w j rr cu * l B 4- O *~J 4> TJ + 'i Si 4 mm 4- r*j mm* 4 4- *-pi ll 4 mmt 4- UJ w* -X 11 4 TJ 4-» QJ U 4 TJ 4 <i N u a UJ 4 mm n 0 U Jj* 4 C3 4- u -) TJ «+ t 4

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de

immers is vwr het personeel de belangrijkste vwmaaxde vwr de 'i A I.- platform-dienstcommissie rijplzzw Visie en van de Platform D i m s s i e. De platform-dienstccamnissie sp& er haar Wering vwr uit dat het 'gem is de cude RLJP- en ZZW-taken te bundelen in een

Nadere informatie

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : 80225 i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat L» Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren Aa de medewerkers van de Dienst Ge- tijdewateren. W^ivenberg D «7 l D t u^uli 1993 OnikenBierk ArbTf dsomstandigheden.

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaa!

Tweede Kamer der Staten-Generaa! Tweede Kamer der Staten-Generaa! 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk VII Ministerie van Binnenlandse Zaken Nr. 24 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5

Nadere informatie

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat

Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Di recto raat- G e ne raal Rij ks wate rstaat Directie Oost-Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad,

Geachte leden van de Raad van Toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, Begroting 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht en het bestuur d.d. 12-12-2013, met een positief advies van de Versie 2.0 medezeggenschapsraad d.d. 03-12-2013. 18-11-2013 2 Hoogezand, 18 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Begroting voor het jaar 1988 20 200 G Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie Vaststelling begroting van uitgaven en inkomsten Nr.

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie