Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN Fase I JV33

2 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus LA Utrecht D I R E C T I E P L A N oktober 1985

3

4 INHOUD DIRECTIEPLAN No. Omschrijving Blz. 1. Inleiding Doel Tijdstip van inzending Opzet 1 2. Samenvatting en knelpunten Samenvatting van het programma/belangrijkste knelpunten uit het plan Overzicht knelpunten Speur- en ontwikkelingswerk Materieel artikel Informatievoorziening en automatisering Visie en commentaar van de Dienstcommissie 4 3. Gewenste activiteiten en programmering daarvan binnen de randvoorwaarden Opieiding en vorming Speur- en ontwikkelingswerk Organisatie en werkwijze Zwaartepunten in het S&O Materieel artikel Huisvesting Tekstverwerking Lichtdrukapparatuur Automatisering Financiele middelen per taakgebied in de planperiode in f1.x10^ 7 4. Randvoorwaarden Personeel Eigen personeel Uitbesteding Financieel 9 Inhoud No. bijlagen. Omschrijving 1. Tabellen met financiele gegevens: 013- Aanleg waterkeringen 101- Speur- en ontwikkelingswerk 102- Rijkswegenfonds Studie (overig) 121- Materieel artikel 123- Opieiding en Vorming

5 inleiding 1.1. Doe1 Het directieplan heeft ten doel in- en extern een inzicht te verschaffen in de visie van de dienst op het heden en de toekomst en op de wijze, waarop de organisatie, binnen het kader van de beschikbare randvoorwaarden ten aanzien van mensen, middelen en mater ieel, daarop denkt in te spelen T_i^d^t^p_v^n_in_zend_ing Conform de brief van de Hoofddirectie nr. F d.d. 27 juni 1985 worden de directieplannen van de bouwdiensten in twee fasen ingediend: fase 1. per 1 november 1985 het gedeelte, dat de wensen, programmer ing en inpassing binnen de randvoorwaarden omvat van de taakgebieden: - studie (S & 0) - bedrijfsvoering (materieel artikel, opieiding en vorming) - daarnaast wordt melding gemaakt van knelpunten op het gebied van automatisering als voorloper op de MlP-bijdrage in fase 2. fase 2. per 31 januari 1986 het totaalplan, inclusief het beleidsgedeelte (deel I). Om deze datum aan te kunnen houden is het noodzakelijk, dat de directie op 1 december 1985 beschikt over de door de Hoofddirectie goedgekeurde activiteitenprogramma's van de regionale directies. Met de inzending van dit totaalplan komt het onder fase 1 bedoelde plan te vervallen. Deze 2-deling is noodzakelijk omdat bij fase 1 o.a. de personeelsinzet nog niet bekend kan zijn Opzet Dit directieplan bevat de zgn. fase -1. voor de hierin niet opgenomen beleidshoofdstukken wordt verwezen naar het directieplan , dd. maart Het directieplan, gebaseerd op het R.W.S.-beleidsplan, wordt als een essentieel hulpmiddel gezien in het streven naar een grotere zelfstandigheid van de buitendiensten en een meer op hoofdlijnen werken van de Hoofddirectie. De mandatering middels een jaarkrediet blijft vooralsnog beperkt tot onderhoud, kleine verbeteringswerken, onderzoek en het materieel artikel. In het directieplan wordt een aantal andere meerjarenplannen gelntegreerd, te weten: - het M.I.p. (meerjarenplan Informatievoorziening); - het M.O.P. (meerjaren Onderzoeksplan); - het M.F.p. (meerjaren Formatieplan); - het W.E.B. (Werkplan- en Begroting); - het S.J.P. (systeemjaarplan)j - VsA (A O P C'irce^jcj^^^^

6 - 2 - Naast enige veranderingen in de hoofdstukindeling en definiering taakgebieden is het Mapper-systeem, dat beoogt het directieplan geautomatiseerd te kunnen verwerken, verder uitgebreid. 2. Samenvatting en knelpunten 2.1. S^am^e^v^t^i^g^^n^^^p^ogramma^b^l^n^r^jjts^e knelpunten uit het P_lan Dit plan bevat het materieel artikel, speur- en ontwikkelingswer k, opieiding en vorming en informatievoorziening en automatisering. De belangrijkste knelpunten zijn: Het speur- en ontwikkelingswerk; Mede als gevolg van de vernauwing der voorlopige randvoorwaarden, blijven een paar gevoelige knelpunten over, waardoor een aantal onderwerpen niet kan worden gestart, dan wel de voortgang ontoelaatbaar wordt vertraagd (o.a. op het gebied van de ontwerptechniek, de funderingstechniek en vooral op het werkterrein van de TOW-stuurgroep Grondmechanica). Ben verruiming van de financiele middelen boven de in tabellen 013 en 101 t/m 103 aangegeven randvoorwaarden is daarom dringend noodzakelijk. Het materieel artikel; - Er zijn tekorten m.b.t. huisvestings- en bureaukosten, cursussen en representatiekosten. Informatievoorziening en automatisering; - Vanwege ontbreken van 1.7 miljoen gulden kan geen begin gemaakt worden met het ontwikkelen van programmatuur die de sterk verouderde programmatuur op korte termijn dient te vervangen _v er^z ich fc _kn_e lp un ten_ Speur- en ontwikkelingswerk. Het totale S&O valt onder Bouwspeurwerk, een samenwerkingsverband tussen de directies Bruggen en Sluizen en Stuwen en de dienst Weg- en Waterbouw. Dankzij een adequaat inspelen door de Hoofddirectie op de eerder gesignaleerde knelpunten, zijn de daarin voorspelde ernstige gevolgen grotendeels uitgebleven. Desondanks kon niet voorkomen worden, dat ook de huidige randvoorwaarden aanleiding geven tot knelpunten. Concreet manifesteren de knelpunten zich op de volgende wijze: a. Binnen het aandachtsgebied speurwerk constructies kunnen geen projecten op het gebied van de ontwerptechniek worden gestart (expertsystemen, kennisbank) en is er geen ruimte voor de ondersteuning van het collectieve speurwerk van het Staalbouwkundig Genootschap. Ook moet een aantal activiteiten op het gebied van numerieke methoden worden verdaagd (gebruik van Boundary Elements, inzetten van supercomputers).

7 - 3 - b. Binnen het aandachtsgebied bouwinformatica moet de daar noodzakelijk geachte sterke groei van de activiteiten node worden afgeremd. Dit resulteert in een (te) laag tempo van een aantal onderzoeksprojecten m.b.t. het gebruik van computerhulpmiddelen bij de bouwdirecties conform de door de diensten opgestelde plannen (zie het Computer Aided Engineering Faciliteiten Bouwdirecties rapport en het in samenwerking met de directie Bruggen en de Dienst Informatieverwerking opgestelde Faciliteiten Bouwdirectiesplan ). c. Binnen het aandachtsgebied waterbouwspeurwerk kan een aantal projecten niet worden opgestart (zandsluitingen, ontgrondingskuilen, evaluatie onderzoeken Deltawerken) en kan aan enkele onderzoeken van de voormalige Deltadienst na 1986 geen follow-up worden gegeven (zie het directieplan van DWW). d. Binnen het aandachtsgebied TOW-Grondmechanica zijn door eerdere rigoreuze bezuinigingen knelpunten ontstaan, welke nog steeds voortduren en tot sterke vertragingen in het onderzoek leiden (zie het directieplan van DWW). Tot slot moet nog vermeld worden, dat ook de langzame instroom van de bemanning der sectie Waterbouwspeurwerk (hoewel overeengekomen in de Drieluikakkoorden) als knelpunt wordt gevoeld. Hierdoor ontbreekt in 1986 behalve het geld ook de mankracht om bepaalde projecten op te starten. In 1987 komt de sectie evenwel op sterkte, zodat een gebrek aan middelen zich dan weer volledig als knelpunt zal manifesteren Materieel artikel. Huisvestingskosten. De instelling van de nieuwe hoofdafdeling Waterbouw, die gehuisvest wordt in Utrecht (vanaf eind 1985), zal met zich meebrengen, dat daarvoor in het gebouw Westraven 340 m2 nodig is. In hoeverre deze ruimte beschikbaar zal komen, zal mede afhangen van het resultaat van het overleg van de Hoofddirectie met de overige bewonende diensten. Ook de voorziene automatisering op de tekenzalen (AUTEK) zal - nog niet te kwantificeren - extra ruimte vergen. Huisvestingskosten geeft voor 1986 en 1987 een tekort van f l ,=. In 1986 wordt dit veroorzaakt door bouwkundige aanpassingen voor de huisvesting van de nieuwe hoofdafdeling Waterbouw, terwijl voor 1987 dit tekort veroorzaakt wordt door de benodigde bouwkundige voorzieningen bij het project Autek (automatisering tekenkamerwerkzaamheden). De kosten voor de hierbij noodzakelijke aanpassing van het aircc systeem zijn nog niet bekend; deze kunnen echter aanzienlijk zijn. De bouwkundige voorzieningen en het aanpassen van het airco-systeem zouden door de Rijksgebouwendienst betaald moeten worden, echter door herindelingsplannen voor Westraven is de Rijksgebouwendienst niet van plan in 1986 de benodigde middelen ter beschikking te stellen.

8 - 4 - Bureaukosten. Door verhoging van onderhouds- en reparatiekosten van automatiseringshulpmiddelen is er voor 1986 een tekort van f l ,=. Cursussen. Dit onderdeel geeft voor 1986 een tekort van f l ,=, met als reden de opstart van de hoofdafdeling Waterbouw, automatisering tekenkamerwerkzaamheden en talencursussen. Representatiekosten. Het per 1 januari 1986 nieuw opgevoerde onderdeel representatiekosten was voorheen een deel van de algemene uitgaven en geeft een tekort van f ,-, daar doorberekening van exploitatiekosten van de vergaderzalen t.b.v. bezoekende diensten m.i.v. 1 juli 1984 niet meer is toegestaan Informatievoorziening en automatisering. Op grond van het FaBo-plan hebben de bouwdirecties een financieringsbehoefte van ca. 4 miljoen gulden per jaar. Circa f.1.7 miljoen is de behoefte voor programmatuurontwikkeling en -aankoop. De overige f. 2.3 miljoen is de behoefte voor systemen/apparatuur en speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de bouwinformatica. van de genoemde f. 2.3 miljoen is ca. f. 1.9 miljoen aangevraagd op het S.J.P. van de bouwdirecties en de overige f. 0.4 miljoen is toegekend in het kader van S&O. Vanwege ontbreken van de financiering van f. 1.7 miljoen kan geen begin gemaakt worden met het ontwikkelen van programmatuur die de sterk verouderde programmatuur op korte termijn dient te vervangen Vis_ie_ ejn_cotmien_ta_ar_ van de dienstcommissie Bij fase 1 van het directieplan geeft de~~dienstcommissie geen oordeel, omdat pas in het totaalplan per 31 januari 1986 een goed inzicht mogelijk zou zijn.

9 Gewenste activiteiten en programmering daarvan binnen de randvoorwaarden 3.1. Op^eLcUng^ en_vorinirig Bij het artikel Opieiding en vorming worden de wensen van de di rectie aangegeven v.w.b. her-, om- en bijscholing van personeel waarvan de functie vervallen is, teneinde herplaatsing mogelijk te maken. (zie tabel 123). De toewijzing van plaatsen (buiten het materieel artikel vallend) bij ROI- en RWS-cursussen is onvoldoende om de in het studie- en opleidingsplan geformuleerde programmering te realiseren S_peur-_en_ iontwikk_eli^g werk_ Organisatie en werkwijze. Het niet projectgebonden, anticiperende S&O wordt uitgevoerd en gecoordineerd binnen het samenwerkingsverband Bouwspeurwerk. Dit samenwerkingsverband strekt zich nu als uitvloeisel van de Drieluik akkoorden ook uit tot de Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Derhalve functioneert thans als "dagelijks bestuur" een stuurgroep (SG-BSW), waarin naast de vertegenwoordigers van de beide bouwdiensten, nu ook een DT-lid van de DWW zitting heeft. voor het overige omtrent het samenwerkingsverband is in het DP uitgebreid gerapporteerd, zodat hier kortheidshalve naar wordt verwezen. Wellicht ten overvloede wordt er nog wel op gewezen, dat tussen de directies Bruggen en Sluizen en Stuwen de werkafspraak bestaat dat vrijwel al de middelen voor het (gezamenlijke) S&O op het werkplan van de laatstgenoemde directie staan. Hierdoor zou het beeld kunnen ontstaan, dat bij de directie Bruggen nagenoeg geen, en bij de directie Sluizen en Stuwen onevenredig veel S&O wordt verricht. Dit beeld is echter onjuist. Het tegenovergestelde is het geval bij waterbouwspeurwerk, waarbij de gelden opgenomen zijn in het werkplan van de DWW Zwaartepunten in het S&O. Het S&O, dat binnen het samenwerkingsverband wordt behartigd, is overwegend bijeengebracht binnen het thema "bouwspeurwerk". Binnen dit thema kan onderscheid gemaakt worden tussen het werk, dat al vanouds onder de besturing van BSW viel, en het werk, dat tot nu toe onder de verantwoordelijkheid van de TOW-stuurgroepen Kunstwerken en Grondmechanika werd uitgevoerd. Van beide delen van het werkpakket zijn stukken voorhanden waarin het S&O beleid wordt uiteen gezet, zodat hier wordt volstaan met een verwijzing (MOP-RWS, Themanota bouwspeurwerk, werkplannen TOW-begeleidingsgroepen, toelichting bij UJP 1986). Daarnaast is in de periode een post van f l ,- per jaar opgenomen, die in het kader van het thema "Beheer en onderhoud" wordt aangewend voor onderzoek t.b.v. de verbetering van (bestaande) tunnels.

10 Mater_ieel_ artikel De voor de in 1986 geprogrammeerde activiteiten benodigde middelen (zie bijlage 1, tabel 121) zijn binnen de randvoorwaarden te realiseren met uitzondering van 4 onderdelen, te weten: onderdeel 02 representatiekosten; - onderdeel 05 bureaukosten; onderdeel 06 huisvestingskosten; - onderdeel 013 cursussen. Voor toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. (overzicht knelpunten). Ten gevolge van de voorgenomen automatisering van tekenkamerwerkzaamheden per is voor huur van een systeem f l ,= per maand nodig en bij aanschaf van een systeem ca. f l ,= aan onderhoud. Er kan vooralsnog van worden uitgegaan, dat in de planperiode de benodigde financiele middelen ongeveer op het niveau van 1986 zullen blijven Huisvesting (onderdeel 06). De ter beschikking staande ruimte voor de binnendienst in Westraven ad m2 (waarvan voor de Inwendige Dienst) dient aangepast te worden in verband met de huisvesting van de nieuwe Hoofdafdeling Waterbouw. Voor het onderbrengen van betreffende - in totaal 29 - medewerkers is op grond van bestaande normen 1) 340 m2 nodig. Hiervan is 140 m2 te vinden door middel van interne verhuizingen, opheffen van vergaderruimtes e.d.: een en ander op grond van dezelfde normen. v66r medio 1986 dient er echter elders in het gebouw voor de overige 200 m2 ruimte vrijgemaakt te worden. De bouwkundige aanpassingen zullen circa f ,- vergen. Het in 1987 op te starten AUTEK-project (automatisering tekenactiviteiten) zal een uitgave van f ,- aan bouwkundige voorzieningen vragen. Tevens behoeft het klimaatbeheersingssysteem aanpassing; de kosten hiervan zijn nog niet bekend maar kunnen aanzienlijk zijn. Thans is nog niet duidelijk of deze uitgaven in het systeemjaarplan worden opgenomen, danwel uit de materiele middelen moeten worden gedekt. De buitendienst van de directie blijft als voorheen ondergebracht in bouwketen bij de in uitvoering zijnde projecten. 1) Centrale Directie Rijksgebouwendienst nr d.d

11 Tekstverwerking. In het systeemjaarplan is de aanschaf van een laserprinter voorzien ter vervanging van de twee aanwezige printunits bij de Philips 5020 tekstverwerkers. De geringe snelheid van deze printunits is aanleiding tot stagnaties in de produktie van betreffende onderafdeling. Integratie van de tekstverwerkingsactiviteiten in het totale automatiseringssysteem van de directie is en blijft een wens met hoge prioriteit Lichtdrukapparatuur. Het voorstel ter vervanging van een negen jaar oude lichtdrukstraat door een kleinere Oce, type 232, ligt thans ter Hoofddirectie. Verdere technologische ontwikkelingen op dit terrein (o.a. het afdrukken van tekeningen op plain-paper) worden nauwlettend gevolgd en mede bezien in het licht van de AUTEK-activiteiten. In hoeverre de werkzaamheden van de nieuwe Hoofdafdeling Waterbouw het werkaanbod van de Repro-Afdeling zodanig verhogen, dat op korte termijn verdere aanpassing van apparatuur noodzakelijk is, valt thans nog niet te overzien Automatisering In dit stadium volstaan wij met te verwijzen naar het per 1 oktober 1985 ingediende systemenjaarplan (SJP) en het FaBo-plan (Faciliteiten Bouwdirectieplan) van augustus Fin_an_c^e^^dd_el_en_ per_ taakgebied j 1 n_de lanper_iode in fl.xlps (prijspeil 1984). Taakgebied Aanleg droog Aanleg nat 1) Onderhoud, verbeter ing, technisch beheer droog Onderhoud, verbetering, technisch beheer nat Algemene beleidsvoorbereiding Speur- en ontwikkelingswerk 2) Bedr ij fsvoering Functionele dienstverlening 4,4 4,4 5,1 4,4 5,2 4,5 6 4,6 6 4,5 Totaal 1) waarvan t.b.v. Deltawerken en van de Markerwaard 2) waarvan t.b.v. Toegepast Onderzoek Waterstaat 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 opgenomen.

12 Randvoorwaarden 4.1. E_ e L a 2. n lz. e ±\ Eigen personeel. Per brief, kenmerk P d.d. 16 juli 1985, zijn in het kader van de 2%-operatie en Drieluik-akkoorden de personele randvoorwaarden gegeven. Als gevolg van diverse ontwikkelingen in de loop van 1985 wordt door Sluizen en Stuwen voorshands uitgegaan van de onderstaande randvoorwaarden. De aantallen zijn per ultimo van de jaren aangegeven. toegestaan bestand ^ > >-4 3 )+52 6 ) lx 5 )-5 7 > 300 0^ i 7 * ) Tijdelijke plaatsen voor opheffen problemen in de sector aanleg en onderhoud droog. ) Verandering bestand volgens brief P van 26 maart ) verandering bestand door kabinetsbesluit dat overdrachten niet mogen meetellen voor de 2%-operatie (voor de RWS zijn dit 133 plaatsen). ) Aangegeven met brief P d.d inlevering van 12 plaatsen i.v.m. 2%-operatie en brief d.d ) In de door de HW voor 1986 voorziene inlevering van 15 plaatsen in de sector aanleg en onderhoud droog komen eind dat jaar 7 plaatsen te vervallen. De overige 8 plaatsen vervallen xn c4-yj^.*jl<jle c i^gy. ) Toedeling Drieluik-akkoorden incl. 1 extra plaats, volgens brief P d.d Tijdelijk, voor de toedeling gerealiseerd is, zullen dit er ca. 100 zijn. ) Te overbruggen verschil Drieluik-akkoorden tot 1990 totaal 23, hiervan in bestandsplaatsen Uitbesteding. Naar aanleiding varnde studie naar privaj>*seringsmogelijkheden van de ingenieur sdiensbenv an de RW^rsmomenteel een nota uitbesteding in voorbereiding, waarvan^de gegevens naar verwachting in fase van dit plan ver wer kt^unnen worden. In dit stadium wordt volstaan met de mededeljjag^ dat bi]*externe uitbesteding van niet uitvoerbare taken als-^gevolg van het personeelstekort van 40 a 50 man per jaar (vastgesteld in het directieplan ); nader te bepalen ip^fase 2 van dit plan ca. f l. 6 1^7^,5 miljoen (excl. B.T.W.) Der jaar extra gevoteerd moet worden op oe werkartikelen.

13 - 9 - Indien de uitbesteding^if^het kj r van privatisering wordt uitte worden. In dat geval staat gebreid, dient dit bedrag v^*^foogd daar een lagere besparirv personeelsartikel tegenover Financiele randvoorwaarden Via het Univac/Mapper-systeem zijn per begrotingsartikel de randvoorwaarden in miljoenen guldens gegeven; deze zijn: Art. Omschrijving in f l. x Aanleg waterkeringen (studie) Speur- en ontwikke lingswerk 305 RWF 5 overige uitgaven (studie) 149 OSrV SVW & H overige werken (studie) 153 Deltawerken Subtotaal Materieel Totaal

14 li ao M M O M» -* TJ O It It 9 It 31 M «- <- f\j U «*- U» It *- It <fl r- OO o o o c a ^ Kl K) Oi E ^ u w It «i «ll fo 4W *1 "O *T U U I J Ji t -c t i I UJ i t Ok i ae «i UJ a: co o 3J irt O Z) :-l "I a 1 < < < 0 n n ti ti -j it <-» + n

15 on n n ti OJ ll u *- ll HI H r- tl v O o it o *0 «oo 11 u* ti «OQ O «~ o x> o r- il u"t o M 1") J 1.1 *- 71 ^ -J J U "I "5 ^ UJ 1 i I O -3..J tt *1 'U O T X O r- O 3 ti n < it rj CJ ll U ll

16 1 + + f (O u~. m»n noo n m U"> W\ ou a OJ fo Kl "I iti ITi it D a m PO Kl U~\ U> u~\ r- O C" in in ro in i * > > I l l l I l in 1 1 OU ao ro rn 1 1 m u~> 1 1 CJ C_J o 1 «/> 1 1 V- O O 1 1 m 1 1 Ki 1 1 LTV vn Ji 1 + ro % tt * 0 Ml U I cr cc a. + + T «+ +» n tl > -i 1 1 ' + 4-i -> "J ;_j + J o + c ii 2; + _J e *T J V if _j i + f s.1 + n 3 J < -J w ' "5 > T it + l L.J _J -> «u o O CJ OJ J J es -X ts U _J _j * + CJ> CJ K M J.1 _J p ZZ 5 i- + + tw ~i + J j * + u + < 4 + o «~ «t- I *>

17 LO OC IT. T- cn c ii *M 1 01 *- ta 11 ro. it1 O Cj U *- 1- *- «- l_) o KI ro o ro O o o tl It OU O OO LO r- U U r»- H O C O ro <o ro ll o o o CO «o o «- r- O O o> o ro Kl K> ro *0 fo * f O o m 00 I O I ro *> 3. I J f t*> UJ j J - U> + L. (J 3 L> U D ^

18 tl fo. «- O QC) JO O 3 a 3, -I \ i J fs LK, LJ Ll 3 a < j t ^ U L U *i l - -J L. H U M U 1

19 M tt. 00 H Ol C H It mm i O O 13 I H H o* It i m ll tj N o N i Ii TJ «il i 1 H ll a il i 1 o H 1 LO -JO OO 1 H n o ti t 1 H it H i 1 it ii t> il i H ou i OU OU OL 1 M O i I ll «il i ll n ll OO ll i coo I ll il JO ll i X) 'Xi to il il o tt i I il «t I il It il rv- ll 1 I ll oo M i 00 CO OO I It o i 1 ll r i I tl il il ll <c ll i 1 ll CO il a CO CO JO Ii o il i 1 H ll * ll I 1 il ii ll in it 1 J } I j n ll CO I 1 1 t 1 il ll it ll li T I 1 t 1 1 ll ll li I! il li Ji ll It li <u 11 ll r> ll il O 11 it It it n QJ M -J) il 11 3 It ll It tl ll n It ll 0 rj ll 1 It il ll J it «H 11 It OE CL 1 E Q. I cr a. rx IL It It H ll r> r 0% ^>.» J *~\ j" LA ll T ll H > M M w It '.n VI to tl w w ' c 1 Ll ~x CZ J It.-J oi UJ. i J < > M cr < ui 1 j LS C "X li tl ll z. M ~-» O mt rr c tl > _«CC if >, * S 1 tl «l ll rj t -J ~) LJ i.1 i *4 ll U> <* O J Ui cr Z tl " ~ L\_ i j -> L. > J J J tl X. LK <X UL L*l Li mm" J u >-J O i.1. J u ZL, 11 O a mm O _J * 31 Q tx It i j T '3 3 6 o *J «O 3 < g; ti M i~ It. mt 91 V *» I* n o u* ti 3 U J 4_i it u T3 * *~ X o 0>

20 r f r ' r r " r r *> f* ft *> tfl r- ll o X K & ) CJ cr LU J J V,3 J rr CJ -U J ^ ZZ a A. a 2 ' o»- ^* O Ll L_J 3 O a U U TS

21 J-t ll CO l/l o o o o ou o 00 oo CO o <o OO n n KI m cu * ) i i i 0 vi.1 1 L') 11 1/1 n - <-».c O 1 H J J O i * I mt _-- J -«o < 3 J LJ O *

22 r r r f r? r f r r. ^ r r- f>^ o «31 11 C - it rj> ti it N «ti O fl) f- o ll t- ll CJ «- il o *- + *-> li + r-

23 r f f f r r? r r- o o o o o o M OJ o oo CO ro E co no > «- L. SJ O > il co O C ll «- - LA oo 11 o ifl r- ll rsj OO ru ll >y Kl >j o o o r\j co ru m ^ ll ru au r-sj u vi r >j o c_ o rsj ao ru >j n >j ll o o o ll ru ii «jr ru vj r cc rsj no i"u -jr r-^» -J" r»n ru r\j Kl M Oj O IM ' M m r\j r\j fo nj -AJ K> ru ru O rsj m o o ru ( -J/ o ru -J o ao C\J i r*. iv. o o o r- r- r»- o o o r i> N N N r- r- r- r»- r- o o o o c < in o f*- P- r\i r\i nj COCO oo co oo OO -Jr i\j i*n ou oo oo m nj -J/ x> ao eg O ivj m O CO co ru ru rv T- ao O o o o o o o * rsj ru r\j rsj ru ru -or -a* -or m in m r- r- o o o I I I I I I I I I in m in mmm m *n m» * * I I I 3 i U_ 1 :3 s re J H ' -> a > 3E. <C U i JI H U H (-> T) H

24 r r r t e f- r M H H + It at il it t li H * H UJ tl n o n ll it it + r\j il rsj tl n it ll ll ii + ll 11 + it ji ll * c n 11 tl -- il il cn ll It < ll *s» ll + li 1 il + ll *- ll + ll M il + ll ll + - ll 4» ll ll *-> ll + ll y» ll mm O LA fo- O r- ZD \ 1 o 1 o ro ro li m ll V 11 o CI o ro ru ro i 1 -J 1 to ro ro n TJ ii o i 1 1 li (X) t o CJ O c u o i to 1 si ti mm mm mmm _ ll CZ o LT\ fu o i 1 o 1 >J O «* il o LJ o a rsj rsj \J t 1 7 ro st o i 1 1 ti mm It O UJ UJ v_j U3 1 o 1 -J r- M It 4 O u~\ is- U7 i 1 o «1 SJ -O it It a CJ O UJ ru i 1 1 fi ru ru -tit t> i 1 1 ii mm o C_» O O CJ & i 1 CJ 1 st st It il OL a u~i rs. ru o ru i 1 so 1 ro O il o O o ru «ru \ 1 >* 1 4 u* i 1 1 tmt mm a a o CD CJ O \ IO 1 vx -J* tl TJ M E ru LTS fs. O ru o i 1 o 1 ro r»t LO 1 1 1* ro O m M CO O O ru ru i o o» i m tl > o C o O c O t l O 1 N u + so o LT\ rs f> o i 1 so 1 O ro «n > CO tt T o a T i t J o o -J* il o t i 1 1 n c 11 I o o o o o ZD i I o (I a* mmm + ll It L-\ I 1 i i 1 1» J 1 J + Ii CO I i i t 1 i ll i I 1 i i i I it I 1 i i i 1 t 1 + ll a 11 * n o 11 4 il H H tl * it c + ll 3 n TJ H J u, ii o* 4 -Jf 4 TJ + H m LL ti 4 ti ll tl 11 mt n It t= N it. *> r\i > H + + tl 4 ii, > * M SJ H It» JTJ C *> H *} CJ 4 4 it mm 11 "I Ot CL I C Om n ox Zm 3 BE CL cu M 4 It tt ** J 1 -T in Zi + Ji r «* * n + -> 4 > 4 11 M c 4 11 JK 3J ia fl v% ll -J "5 n o + - t 4 M li n 3. i It s* *m* m*> + 3 w 4 1 -i + 11 It + z + e C 4 + Bl + ll 1 t + JtC 4 j) c 4 n l»4 tf ' J *Z >. Ll _j LU 3»- ta - J + T ll U c ll -«mi + ^ 4 ll _J Cm 4- fl It c -X > 4 > v. 7- IfJ ll *J 11 cr.». J.J _J \Z + 4 it. i rr Ul I ( r j tl 4 u *» *> K il J _1 *c _J *c V/J _J * M 4 CU Cr* _J "5 - J +» 'J 4 il t/1 JJL UP* cr _J _J mm > CJ fti 4 ll C 3 mt TJ "j J m4 4> _J U 4 sc n It UJ VJ ~> ri O JJ1 + "3 f- 4 ll ml + w T) 4 It t- 1 f 4 il m* mt >«+ il + 4 it ai 4 41 ' il k> CJ *m * r- «tmt 4 il - o l t J? T 4 a u -> T) 1 * «4» * f *

25 r t r r r r f r e f 1 r # ii r\j il rsj! ll ifl ll «- ll *w o TJ o CO CO il r>- CO >o CO o <T\ OC H i c 11 4 QJ 4 + *-* 4 1* CJ 4 C 4 r tl 4 D o It 4 jtf 4 l * H 4 4- <mt ll m> f «c UJ 4 ~x 4- ce ~i 4 4- Ui w * cr Q_ IB 4- -» 4 CU * UJ 4 4- si mmt or 11 4 c * 4»- 4 4 JE o O _* 4 4 a. C C.fi 4 u CJ 4 ui J 11 -> 4 TJ t 4- cz ZZ a 4 *> TJ + m* C 4- rr M 3 Si 4. J H 4 c c Xt "J + 4 X at 4 4 *4 c J 1 rr. 4 c 4 mm 11 CJ 4 V 4- ru It *l tl r» 4 *J * " j M 4 11 *>. 4 ' T 4- "S Sf UJ *»r- It - 4 n : 1 4- "> ' 3 + 4>. «tl ~* 4 4 'i i H mm mm) 4 r\i "J 4- It U 4 r- * 4- '? <- J Jt r *J 4> t ' 11 J) UJ 4 ' J 4 It bl _J Si 4* w j rr cu * l B 4- O *~J 4> TJ + 'i Si 4 mm 4- r*j mm* 4 4- *-pi ll 4 mmt 4- UJ w* -X 11 4 TJ 4-» QJ U 4 TJ 4 <i N u a UJ 4 mm n 0 U Jj* 4 C3 4- u -) TJ «+ t 4

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN jtermijn af D Ministerie van Verkeer en Waterstaat D i rect raat-g en eraal R i j ks waterstaat Buwdienst Rijkswaterstaat 8IBLITHEEK BUWDIENST RIJKSWATERSTAAT Rapprt TCB-R-94001 Inundatiescenari's NR.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

min liiiniili li aadsleden,

min liiiniili li aadsleden, Gemeente Steenbergen T.a.v Burgemeester, Wethouders en Gemeente ad Postbus 6 4650 AA Steenbergen min liiiniili li 1302933 RāÄD/CIE d d nr Steenbergen, 14 mei 2013 Betreft: Parkeerbeleid gemeente Steenbergen

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

izqlfy Kits BIBLIOTHEBK Bouwdienst Rykswaterstaai Postbus LA Utrecht THEMANOTITIE BOUWSPEURWERK BSW Oktober 1984

izqlfy Kits BIBLIOTHEBK Bouwdienst Rykswaterstaai Postbus LA Utrecht THEMANOTITIE BOUWSPEURWERK BSW Oktober 1984 C9429 Kits izqlfy BIBLIOTHEBK Bouwdienst Rykswaterstaai Postbus 20.000 3502 LA Utrecht THEMANOTITIE BOUWSPEURWERK BSW 84-08 Oktober 1984 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT j NR (Zr.^Zff^..^^l\A! THEMANOTITIE

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Directie Zeeland. Datum bijlage(n) Kenmerk PZDT_M_04084

Directie Zeeland. Datum bijlage(n) Kenmerk PZDT_M_04084 Controle Toetsing Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Polder/Dijkvak Leendert-Abraham- en Oud Noord- Bevelandpolder Piet Hengst Vvo Provoost Toetsing

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

In het kooklab. Colofon. En verder:

In het kooklab. Colofon. En verder: C ï - j M TIVORO T- j ZM M Hy y R P W Pj Lx L T- (E) Lx L A W T- F P W V L E T- M Kj M-C ( ) W U K ( ) N P 500 x A j j TIVORO T P W j () Hy V ë jj TIVORO T- E j 2011 TIVORO j T- j 2 I I 3 O C 4 P W 4 ë

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

rijkswaterstaat directie zeeland

rijkswaterstaat directie zeeland rijkswaterstaat directie zeeland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat erstaat Dire«tie Zeeland Nummer: Bibliorheek, Koestr. 30, tel: 0118^86362 postbus 5014, 4330 KA

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u namens de stichting iverde een open brief gericht aan alle gemeenteraadsleden in Nederland.

Hierbij stuur ik u namens de stichting iverde een open brief gericht aan alle gemeenteraadsleden in Nederland. file://c:\douments and Settines\raeema\Loal Settings\TemD\XPGrr>Wise\526013C... 18-10-2013 pagina 1 van 1 Postbus DIV Den Helder - brief gemeenteraadsleden Van: "M. van Velde - Zeilstra en Partners"

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Goedemorgen heer De Jongh,

Goedemorgen heer De Jongh, Van: Melis, Monica [mailto:m.melis@hhsk.nl] Verzonden: maandag 20 november 2017 8:42 Aan: Jongh, RR, de CC: Oosters, Hans; Michiel Houtzagers; 'landschapwerkgroep'; Ninouk Vermeer; Vink, Martin; Bouwman,

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

. y-,,ŷ. G E M E E N T E B O R N E 5-1. Z c, ĩ Q Iclcccrd. Wijzigen van de programmabegroting 2013-2016 middels verzamelbesluit februari 2013.

. y-,,ŷ. G E M E E N T E B O R N E 5-1. Z c, ĩ Q Iclcccrd. Wijzigen van de programmabegroting 2013-2016 middels verzamelbesluit februari 2013. . y-,,ŷ. G E M E E N T E B R N E 5-1. Z, ĩ Q Ilrd WìWļW Raadsvoorstel aoord voor KSDW geving aarai raadsvergadering 14-3-213 bespreken atwij/sn agendapunt eerst rspport nummer 13INT331 onderwerp Wijzigen

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek

Multi Functioneel Centrum. depaladijn MFC De Paladijn. gedragsproblemen/psychiatrische. problematiek 1 Multi Functioneel Centrum 1Fc depaladijn MFC De Paladijn Samenwerking met Auriga Doelgroep: kinderen met een licht versta ndelijke beperking en gedragsproblemen/psychiatrische problematiek Uitgangspunten/kernwaarden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis.

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 176.005,00 voor de concentratie van de dienstverlening aan de burger - de publieksbalie - op de vestiging Bakelgeertstraat,

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

RICHTLIJNEN PLANNINGSPROCEDURE MANAGEMENT CONTRACT

RICHTLIJNEN PLANNINGSPROCEDURE MANAGEMENT CONTRACT RICHTLIJNEN PLANNINGSPROCEDURE MANAGEMENT CONTRACT Dienst Binnenwateren/RIZA Werkdocument 90.070X Lelystad, 28 mei 1990 INHOUDSOPGAVE RIJKS- m\ P WATERSTAAT 2 BIBLIOTHEEK 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

Hieronder treft u de werkwijze aan inzake inzending en declareren bij het Ministerie

Hieronder treft u de werkwijze aan inzake inzending en declareren bij het Ministerie IN 141.01500 U A L I T Y A S S U R A N C Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veere T.a.v. Dhr. CM. Filius Postbus 1000 4357T Domburg GMNT VR 07 02 Beesd, 06 maart 2014 Kenmerk: 2014-1003079_01 Betreft:

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag. CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan.

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag.  CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan. z Ië ë z C U C I XTTI C CT O C ß T 2 z z z O T C O T Oë z O T C T I C // z z ä O x ü C ß O [] 2,5 8 28, T I ë O 2O C 27 70 72 ü ü I0 0 Có Ò, I,,, 27 ( 0) T, 2 z 7 5 Ó z () ü 7 8 0 2 87 z I z 0 U 2 5 Ñ

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in het plangebied Hooggelegen

Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in het plangebied Hooggelegen Wijzigingsovereenkomst betreffende de reconstructie van Rijksweg 2 en de aanleg van gemeentelijke wegen in het plangebied Hooggelegen UTI-7801 B Partijen 1. de Minister van Verkeer en Waterstaat, handelend

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

rijkswaterstaat deltadienst

rijkswaterstaat deltadienst rijkswaterstaat deltadienst BHMJOTKEÊJC NooWdmctfc W«tfttsl«ft K

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen BcoSp N99 3 Nij Uid Vi Vooi i, i d lw, l d Ndld Bi 5 à 20 i j i o of Apldoo of Afoo Fij l j Vooi STRLIJK WONN IN VOORTUIZN l dlpl olof lid lij Wo i Vooi Od Bi oloc wod d woi i di j o Wij i oo i lij oi

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

PLANNINGSPROCEDURE [MANAGEMENT CONTRACT, [BIJDRAGE FUNCTIEPLANNEN, WERKPLAN EN HEGROTING

PLANNINGSPROCEDURE [MANAGEMENT CONTRACT, [BIJDRAGE FUNCTIEPLANNEN, WERKPLAN EN HEGROTING / / PLANNINGSPROCEDURE [MANAGEMENT CONTRACT, [BIJDRAGE FUNCTIEPLANNEN, WERKPLAN EN HEGROTING Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Werkdocument 91.058X Lelystad, 25 maart

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

project project project Vught Best-noord Liempde

project project project Vught Best-noord Liempde Tabel 1: Hoeveelheden totaal Vught Boxtel Liempde Best-noord Best-zuid zand/grond 233 32 2 7 14 1 geleverd (m 3 ) zand/grond 4 4 52 11 9 138 verwerkt (m 3 ) Asfalt 8 1 15 15 1 18 geleverd en verwerkt (ton)

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel V Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJsselen Krimpen aan den IJssel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Rappel ingekomen d.d. 2 7 JAN. 2012 Afdeling Gemeente Krimpen a.d. IJssel Afdeling

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

review art. 213a onderzoek 'doelmatigheid onderwijsmiddelen'

review art. 213a onderzoek 'doelmatigheid onderwijsmiddelen' Rekenkamer Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 24/07/2014 Meent 94 t 010 «267 22 42 Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 14.32771 info@rekenkamer.tterdam.nl www.rekenkamer.tterdam.nl Gemeentead Lansingerland

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

!  #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#(  ( 2.  ,  561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE J J JS J? «z z i - ««& / -S J _ ; SS S f cc SJ iiii i c i c ci cci i i f z i S f S c i c c Ö c f i f zf j i c f z i f c j c f z i f j c ii f z i f j i ii iz c i i c i é f i i ic c c c f z i f zf j i c

Nadere informatie

Nr /108 Middelburg, 17 december Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr /108 Middelburg, 17 december Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Commissie: Welzijn Commissie: Algemeen Bestuur Nr. WEB-346 Vergadering 7 februari 1997 Agenda nr......... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr. 966718/108 Middelburg, 17 december

Nadere informatie

iiiuiiii dr. Jan van Breemenstraat 4 IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIllIll /03/2014

iiiuiiii dr. Jan van Breemenstraat 4 IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIllIll /03/2014 Ingekomen 1 2 MART 2flH Afdeling ^px Kopie IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIllIll 2014.01307 12/03/2014 Beschermvuwe Prinses Beatrix ^Reumafonds iiiuiiii dr. Jan van Breemenstraat 4 1056 AB Amsterdam Postbus

Nadere informatie

DESTEEKPROEFVOORHETRENTABILITEITS-ENFINANCIERINGS- ONDERZOEKVANDEBLOEMBOLLENTEELTIN NEDERLAND

DESTEEKPROEFVOORHETRENTABILITEITS-ENFINANCIERINGS- ONDERZOEKVANDEBLOEMBOLLENTEELTIN NEDERLAND L.van Nrt DESTEEKPREFVRHETRENTABILITEITS-ENFINANCIERINGS- NDERZEKVANDEBLEBLLENTEELTIN NEDERLAND Internta222 Deceber 977 Landbuw-Ecnisch Instituut - AfdelingTuinbuw WRDVRAF DrdeAfdelingTuinbuwwrdtjaarlijksenderzek

Nadere informatie

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C" = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E "-

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E - J Z '6 2.S. 3 4 in _ z if r 71 VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST OPBAAR.) ' ) _ O a (I) " _8 D LU L izu ' 4= r). _ O3 U) 'j r) sz L I el l. IrD `2. 1) (1 ) u _) (7) ) a3 Z O (I) (1) 2 ()d In he faillissemen

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie

,,-1.;,I5JP,r,,,l?,f., «' '. :,~,-v.:-v,::,.'=.;:.--..-,,;.»,,,.,.,..,.,,..,.:,;.,,,-,. :.,., l l I. dienst weg en water bouwkunde

,,-1.;,I5JP,r,,,l?,f., «' '. :,~,-v.:-v,::,.'=.;:.--..-,,;.»,,,.,.,..,.,,..,.:,;.,,,-,. :.,., l l I. dienst weg en water bouwkunde ,,-1.;,I5JP,r,,,l?,f., «' '. :,~,-v.:-v,::,.'=.;:.--..-,,;.»,,,.,.,..,.,,..,.:,;.,,,-,. :.,., l l I dienst weg en water bouwkunde r~±j kswaterstaat, ^.pj-j-j- B i B U O t H t c ^ hoofdafdeling waterbouw

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Zeefanalyse PI: 32^2. met 3 bijlagen L. ten Haaf, oktober Bibliotheek SV WW47 ON

Zeefanalyse PI: 32^2. met 3 bijlagen L. ten Haaf, oktober Bibliotheek SV WW47 ON PI: 32^2. Zeefanalyse met 3 bijlagen L. ten Haaf, oktober 978 Ministerie van Verkeer en Waterstaat D i recto raat- G e n eraal R ij ks w aterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek SV WW47 ON Ministerie

Nadere informatie

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q"^a.2 s\q sv!a.!-"a-!-oe \-t 5vj

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q^a.2 s\q sv!a.!-a-!-oe \-t 5vj De reflectie. Reflecteer geheel vrij en open op deze training en beargumenteerje mening. Geef dus duideliik aan waarom je een bepaald waardeoordeel uitspreek. Gebruik bij deze reflectie geen woorden, zoals

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 8 november 2002 Commissievergadering d.d. 26 november 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: aanbieding notitie Beschrijving Werkwijze Meldpunt Toelichting: Conform het verzoek

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

A-1 Inlaat Noordvestsingel t.h.v. BHG.Hof

A-1 Inlaat Noordvestsingel t.h.v. BHG.Hof A-1 Inlaat Noordvestsingel t.h.v. BHG.Hof,0V-275 A-3 Inlaat Officierpad Noordvestsingel ' fiss < %77. %. ë. 1526 13Se 7 1.f' Gemeente Sctiieoam üureau V&STGOEDIN'ORMA' Overzichtstekening peilregulerende

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

BEPALINGVANDEVERTIKALEWEERSTAND (C-WAARDE) OPHETPROEFPERCEEL ATEFIKKERSDRIES. ing. K.E.Witen M. Wijnsma BIBUOTHEEK STAIUNGGEBOUW

BEPALINGVANDEVERTIKALEWEERSTAND (C-WAARDE) OPHETPROEFPERCEEL ATEFIKKERSDRIES. ing. K.E.Witen M. Wijnsma BIBUOTHEEK STAIUNGGEBOUW MMTI^d.^ PIRRR 4TA888 nvember975 InsttuutvrCultuurtechnek enwaterhushudng BEPALINGVANDEVERTIKALEWEERSTAND (C-WAARDE) PHETPREFPERCEEL ATEFIKKERSDRIES ng. K.E.Wten M. Wjnsma BIBUTHEEK STAIUNGGEBUW Nta's

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

bestemmingsplan Buitengebied 2014

bestemmingsplan Buitengebied 2014 PEIE EIESUIIE RIKE FUCIEUIIE (ER) bi izo - ii. () i EKEESEIE RIKE viiizo - bvi. (b) pobij ic viiizo - p. (v) vbijci - ic - ic bij vijaizo -. (v) vpp b p - ic - ai vijaizo - obiop. (v) vp p ij FUCIEUIIE

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie