Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014

2 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen Postbus AG Terneuzen Publieksbalie Axel Markt 1 Axel Publieksbalie Oostburg Nieuwstraat 22 Oostburg adres Internet adres Telefoonnummer Faxnummer Datum van oorspronkelijke oprichting 25 oktober 1947 Koninklijk Besluit waarbij de 9 april 1948, nr. 58 instelling is toegelaten Inschrijving Kamer van Koophandel Handelsregister nr Aangesloten bij Aedes 2

3 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2014 Inleiding / leeswijzer 5 Verslag van het bestuur 7 Volkshuisvestingsverslag Dienstverlening 11 Maatschappij 17 Vastgoed 22 Financiën en bedrijfsvoering 28 Organisatie 33 Verslag van de Raad van Commissarissen 39 Verklaring van de Raad van Commissarissen 45 Verklaring van de directeur/bestuurder 45 Kengetallen 46 JAARREKENING 2014 Balans 48 Winst- en verliesrekening 50 Kasstroomoverzicht 51 Algemene Toelichting 52 Overige gegevens 99 CONTROLEVERKLARING 100 3

4 4

5 Inleiding / leeswijzer Met het jaarverslag dat voor u ligt, leggen wij verantwoording af aan onze belanghouders over de activiteiten, bestede middelen en behaalde resultaten. Het jaarverslag bestaat uit vier onderdelen. Als eerste het verslag van de bestuurder. Hierin vindt u een korte terugblik op 2014 met de belangrijkste ontwikkelingen. Het tweede onderdeel is het volkshuisvestingsverslag. Hierin leggen we verantwoording af over onze verschillende activiteiten in 2014 aan de hand van de doelstellingen die we gesteld hebben in ons ondernemingsplan 'Lokaal betrokken, regionaal verbonden'. Ook blikken we kort vooruit op Het derde onderdeel is het verslag van de Raad van Commissarissen. En tot slot de jaarrekening. Daarin vindt u de financiële vertaling van alle activiteiten. Het jaarverslag is vastgesteld door het bestuur. De jaarrekening is onderzocht en goedgekeurd door Ernst & Young Accountants LLP zoals blijkt uit de controle verklaring die u op pag. 100 aantreft. 5

6 6

7 Verslag van het bestuur Het jaar 2014 stond in het teken van veranderingen; een bestuurswisseling, het uitzetten van een nieuwe koers en aanpassing van de organisatiestructuur. Daarnaast hadden we te maken met belangrijke externe ontwikkelingen. Zoals de verschillende overheidsmaatregelen, de parlementaire enquête en de herziening van de Woningwet. Onze missie Wij bieden in Zeeuws-Vlaanderen kwalitatief goede huisvesting aan mensen die door inkomen of andere omstandigheden niet zelf in hun huisvesting kunnen of willen voorzien. Vanuit onze verantwoordelijkheid rond wonen dragen wij samen met onze maatschappelijke partners bij aan een schone en veilige woonomgeving. Onze visie Samen voor de sociale volkshuisvestelijke opgave in Zeeuws-Vlaanderen. Onze visie is gericht op een duurzame toekomst waar betrokkenheid de basis is van samenwerking met alle belanghouders. Deze visie hebben we uitgewerkt in vijf hoofdthema's voor onze organisatie: 1. Dienstverlening 2. Maatschappij 3. Vastgoed 4. Financiën en Bedrijfsvoering 5. Organisatie Ons werkgebied Ons werkgebied bestaat uit de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen: Hulst, Sluis en Terneuzen. In deze drie gemeenten zijn wij in 40 kernen actief. De streek kenmerkt zich als een relatief dun bevolkt gebied, waar ongeveer huishoudens leven en wonen. De lage woningprijzen maken dat de streek een hoog aandeel koopwoningen heeft. Met woningen hebben wij een aanzienlijk deel van de sociale huurvoorraad in Zeeuws- Vlaanderen in eigendom. De bevolking krimpt licht door ontgroening en een dalend geboorteaantal. Nieuwe koers Lokaal betrokken, regionaal verbonden. Dat is de titel van ons ondernemingsplan dat we in 2014 vaststelden. Het plan beschrijft onze ambities en speerpunten voor de periode en daarmee zetten we een vaste koers uit voor onze organisatie. Een vaste koers die nodig is in deze roerige tijd van bezuinigingen bij de overheid, teruglopende koopkracht en grote maatschappelijke vraagstukken zoals bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening. In het ondernemingsplan leggen we realistische ambities neer voor de komende periode, vertaald in een aantal speerpunten. Duurzaamheid is één van deze aandachtspunten waar we de komende periode veel aandacht aan zullen besteden. Om een zo breed mogelijk draagvlak te hebben voor onze koers en ons handelen, hebben we onze strategische keuzes in het ondernemingsplan voorgelegd aan onze medewerkers, huurdersorganisatie, maatschappelijke adviesraad en onze maatschappelijke partners. Ontwikkeling organisatie Bij het uitzetten van een nieuwe koers hebben we gekeken hoe we onze organisatie anders kunnen inrichten om efficiënter te kunnen werken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Belangrijke aspecten die we in de nieuwe organisatie willen inbedden zijn: klantgericht werken, een professionele en taakvolwassen organisatie, transparante governance en besluitvorming en een betrouwbare samenwerkingspartner voor elkaar en onze partners zijn. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van onze organisatiestructuur. Werkprocessen zijn opnieuw opgezet en 7

8 takenpakketten herverdeeld. Dit alles om onze omvangrijke maatschappelijke opgaven en de daarmee gepaard gaande investeringen waar te kunnen maken. N ers kunnen i Onze missie hebben we vertaald naar vier kernwaarden, die duidelijk maken waar wij voor staan. De kernwaarden klantgericht, samenwerken, betrouwbaar en maatschappelijk ondernemerschap, vormen de leidraad voor ons handelen. In 2015 starten we, samen met onze medewerkers, met het laden van onze kernwaarden. Om ook op de lange termijn een rol van betekenis te kunnen vervullen in de volkshuisvesting, is het van belang onze zaken financieel op orde te houden. Kernenstrategie Goed presteren begint bij weloverwogen keuzes maken. Om verantwoorde keuzes te kunnen maken voor maatschappelijke investeringen, startten we in 2014 met het opstellen van een kernenstrategie voor ons werkgebied. Met deze strategie willen we komen tot een (transparant) afwegingskader voor maatschappelijke opgaven. Voor de kernen met meer dan inwoners en waar wij 120 verhuureenheden in bezit hebben, benoemen we de opgaven en welke bijdrage wij kunnen en willen leveren aan de kwaliteit van wonen en leven in de kern. Begin 2015 leggen we de kernenstrategie voor aan onze primaire stakeholders. Duurzaamheid Een van de aandachtsgebieden waar we de komende periode veel aandacht aan besteden is duurzaamheid. Begin 2015 stelden we het duurzaamheidsbeleid vast waarbij we de komende jaren de nadruk leggen op energiebesparing in zowel bestaande woningen als bij nieuwbouw. Daardoor wordt onze woningvoorraad niet alleen duurzamer, maar verbetert ook het wooncomfort voor onze huurders. Bovendien dragen de duurzaamheidsmaatregelen bij aan lagere woonlasten. Een werkgroep bestaande uit medewerkers en leden van de Maatschappelijke Adviesraad werd in 2014 betrokken bij het opstellen van het duurzaamheidsbeleid. Werkgebied In 2013 heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van de Provincie Zeeland en de Rijksoverheid een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) verricht voor Zeeuws-Vlaanderen. De MKBA helpt de omvang van de (demografische) opgave te bepalen. Eén van de grootste problemen is namelijk de dreigende leegstand van woningen. De Zeeuws-Vlaamse corporaties kunnen zich echter niet vinden in de eindconclusies van de MKBA voor wat betreft de geformuleerde sloopopgaven voor de corporaties. Eigen analyses leiden tot andere uitkomsten. Wij hebben besloten om, in gezamenlijkheid met de collega corporaties, een nader onderzoek uit laten voeren dat cijfermatig inzicht biedt. Op basis waarvan wij in 2015 het gesprek aangaan met de gemeenten. Het is duidelijk dat de verandering in bevolkingssamenstelling vraagt om aanpassing van de bestaande woningvoorraad. In onze strategische wensportefeuille hebben we de gewenste samenstelling van de woningvoorraad benoemd tot Deze transformatie vraagt de komende jaren een grote inspanning van ons waarbij de nadruk ligt op aanpassen, renoveren, slopen en nieuwbouw van woningen. In 2014 sloopten we 33 woningen en leverden we 31 nieuwbouwwoningen op. In de bestaande voorraad besteedden we ruim 11 miljoen euro aan onderhoud. Daarnaast is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een aantal experimenten gestart om oplossingen te vinden voor de problematiek die de bevolkingsdaling met zich meebrengt. In deze pilots wordt samengewerkt met lokaal betrokken partijen, zoals provincie, gemeenten, corporaties, bewonersorganisaties, zorg en welzijn. Wij nemen deel aan het pilotproject, Saam&, met als doel om leefbaarheid en 8

9 voorzieningen in dorpen en kernen in Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Deze pilot loopt tot eind Parlementaire enquête De verschillende incidenten die afgelopen jaren plaatsvonden bij woningencorporaties, waren voor het Parlement aanleiding voor een onderzoek. Ook de rol van de politiek, toezichthouders en gemeenten werd onderzocht. Zoals de meeste woningcorporaties in Nederland, waren wij geen onderwerp van onderzoek. Wij werken hard aan onze kerntaak: het huisvesten van mensen. Toch heeft de parlementaire enquête ook gevolgen voor ons, alleen al door de imagoschade van de sector. Herziening Woningwet Al enkele jaren is gesproken over een herziening van de Woningwet. Eind december 2014 stemde de Tweede Kamer unaniem in met de novelle voor de nieuwe Woningwet en de verwachting is dat de herziene Woningwet per 1 juli 2015 in werking treedt. Belangrijke wijzigingen zijn de inperking van het werkterrein van de corporaties, de versterking van de rol van de gemeenten, de financiering van de corporaties en de vormgeving van het toezicht. We bereiden ons voor op de invoering van de nieuwe wet. Dit betekent voor ons, naast hoge invoeringskosten en complexiteit, een extra administratieve belasting. Visitatie Volgens de Aedescode zijn alle leden verplicht om één keer in de vier jaar een visitatie uit te laten voeren. In 2014 hebben we een visitatie laten uitvoeren door een onafhankelijke visitatiecommissie van Ecorys. Deze commissie heeft onze maatschappelijke prestaties beoordeeld over de periode De visitatiecommissie beoordeelde onze maatschappelijke prestaties met een gemiddeld cijfer 6,4. De commissie is van mening dat onze corporatie in belangrijke mate doet waar zij voor staat en die dingen op een juiste manier doet. De commissie doet daarnaast een aantal aanbevelingen. Eén van de verbeterpunten waarmee we in 2014 al een start maakten, is het versterken van de banden met belanghebbenden, en dan met name de huurders. Dit is inmiddels verankerd in onze planning & control-cyclus. Financiële continuïteit Al onze activiteiten vertalen zich uiteindelijk in cijfers. Cijfers voor tevredenheid, maar ook cijfers in financiële zin. We sluiten 2014 af met een negatief resultaat van 10,2 miljoen euro. De verschillende posten worden in de jaarrekening uiteengezet. Voor het uitzetten van de koers voor komende jaren, is ons financieel kader mede bepalend geweest. De meerjarenbegroting toont dat onze financiële situatie solide is. Dit biedt ruimte voor extra investeringen en daarmee de realisatie van onze ambities op het gebied van duurzaamheid. De komende jaren moeten we echter grote financiële bijdragen leveren in het kader van de verhuurdersheffing, de saneringssteun en vennootschapsbelasting van gemiddeld 4 miljoen euro per jaar. Natuurlijk blijven de effecten van deze overheidsmaatregelen niet uit. Het maakt dat we scherpe keuzes moeten maken en tijdig moeten bijsturen. Voor de waardering van het bezit kunnen verschillende waarderingsmethoden worden gebruikt. Sinds 2013 waarderen wij het bezit, de materiële vaste activa, op basis van bedrijfswaarde. Hiermee sluiten we aan bij de methodiek zoals het Centraal Fonds voor de volkshuisvesting die hanteert. De verwachting is dat vanaf 2016 de waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat verplicht wordt gesteld. Deze wijziging is noodzakelijk voor de implementatie van de verschillende onderdelen van de Herzieningswet en de AMvB, waaronder de scheiding DAEB/niet-DAEB (Dienst Algemeen Economisch Belang). Naast een extra administratieve belasting, heeft deze wijziging in waarderingsmethodiek ook grote gevolgen voor het jaarresultaat. 9

10 Tot slot bedank ik alle medewerkers en onze belanghouders voor hun inzet. Ook de komende jaren hoop ik dat wij samen met u kunnen werken aan een eigentijds Zeeuws- Vlaanderen. Een regio waar het in alle wijken, dorpen en kernen prettig en veilig wonen is. Heeft u na het lezen van het jaarverslag nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via het directiesecretariaat. Ralph van Dijk Directeur/bestuurder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 10

11 Dienstverlening We willen goede diensten bieden aan onze klanten, zodat zij tevreden zijn. We zijn betrouwbaar en aanspreekbaar. We betrekken de huurder bij onze keuzes. Daarbij maken we gebruik van digitalisering van onze diensten, om onze klanten beter te kunnen bedienen en om als organisatie slimmer te werken. We houden rekening met de woonwensen van onze klanten. Daarnaast waken we er voor dat de huren betaalbaar blijven voor onze kwetsbare doelgroepen. Doel 1.1 We zijn een betrouwbare dienstverlener voor onze klanten Het bieden van goede, betrouwbare dienstverlening aan onze klanten is een randvoorwaarde voor ons presteren. Wij streven er naar onze klanten tot hun tevredenheid te bedienen. Daarom meten wij continue onze klanttevredenheid. Wij standaardiseren onze dienstverleningsprocessen zo veel mogelijk, om daarmee de kans op fouten te minimaliseren en ervoor te zorgen dat onze klanten op dezelfde goede wijze worden geholpen. Uiteraard blijft er ruimte voor maatwerk waar dat nodig is om onze klanten goed te kunnen bedienen. Voor alles geldt: afspraak is afspraak. We zijn lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Dit centrum verstrekt onder andere het KWH Huurlabel. Het label is een middel om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten. Het KWH meet de kwaliteit van alle diensten door de ogen van de huurder bekeken en gemeten. Continu controleert het KWH of wij nog voldoen aan de kwaliteitseisen. De eisen van het KWH-Huurlabel bestaan uit zes label-onderdelen. Periodiek verricht het KWH metingen om te beoordelen of onze dienstverlening voldoet aan de voorwaarden van het KWH-Huurlabel. Resultaten per labelonderdeel in 2014: Woning zoeken 7.5 Woning betrekken 7.9 Bereikbaarheid 7.5 Huur opzeggen 8.2 Reparaties 8.5 Onderhoud 8.0 Met een gemiddelde van 8.0 mogen we ons tot 2016 presenteren als gecertificeerde onderneming. Regionale Klachtenadviescommissie Een goede klachtenafhandeling biedt ons de kans om de dienstverlening en de relatie met onze huurders te verbeteren. Ondanks dat we ons uiterste best doen om de huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het gebeuren dat een geschil ontstaat. De Zeeuws-Vlaamse corporaties werken met een onafhankelijke klachtencommissie die geschillen tussen huurder en corporatie in behandeling neemt. De klachtenadviescommissie kwam in 2014 één keer bijeen voor de behandeling van twee klachten. Het eerste geschil betrof een klacht over kosten van de persoonsalarmering, de tweede klacht ging over ten onrechte in rekening gebrachte 11

12 herstelkosten bij beëindiging van de huurovereenkomst. De commissie heeft partijen gehoord en advies uitgebracht aan het bestuur. Het bestuur nam in beide gevallen het advies van de commissie over. Daarnaast ontving de commissie een klacht die door de organisatie zelf werd opgelost. Het reglement en het complete jaarverslag 2014 van de klachtenadviescommissie publiceren we op de website. Wat gaan we in 2015 doen? In 2015 organiseren we onze dienstverlening zodanig dat onze administratieve en ondersteunende processen zoveel mogelijk centraal plaatsvinden. Uitgangspunt is: centraal wat kan, decentraal wat moet. Vanaf mei 2015 verrichten we de werkzaamheden die behoren tot het 'primaire proces' centraal vanuit de locatie in Terneuzen. Het gaat daarbij om het verwerken van de inschrijvingen woningzoekenden, de toewijzing van woningen en het opstellen van de huurcontracten. Hiermee denken we de onderlinge samenwerking te verbeteren en de efficiency te vergroten. We hebben er evenwel voor gekozen om de publieksbalies in Axel en Oostburg open te houden, maar wel in beperkte vorm, om onze klanten de mogelijkheid te bieden onze medewerkers persoonlijk te ontmoeten. Doel 1.2 We betrekken de huurder bij onze dienstverlening Wij vinden dat de mening van onze huurders kan bijdragen aan betere producten en diensten. Daarom moeten wij de wensen en behoeften van onze huurders kennen. Dat doen wij periodiek middels enquêtes, klantenpanels en dergelijke om inzicht te krijgen in mogelijkheden voor verbetering van onze producten, diensten en projecten. Daarnaast bieden we ruime participatiemogelijkheden aan onze huurders. Daarbij proberen we vormen te vinden die aansluiten bij de participatiebehoefte van onze klanten. Om de interactie met onze bewoners te bevorderen, organiseerden we in 2014 twee bijeenkomsten over het thema leefbaarheid. De opmerkingen en aanbevelingen die hieruit voortkwamen, nemen we mee in het toekomstig beleid. Daarnaast voerden we regelmatig overleg met de stichting Huurdersbelangen, verschillende dorpsraden en wijkcommissie over het ondersteunen en initiëren van wijkgerichte activiteiten. Bij nieuwe projecten schakelen we de Woonadvies-commissie (WAC) in voor de advisering op technisch gebeid. De WAC onderzoekt ook de tevredenheid van bewoners in complexen. In 2014 voerde de WAC een woonkwaliteitsonderzoek uit onder de bewoners van de levensloopbestendige woningen in de Burg.Gerritsenstraat in Breskens. Het WAC bracht een aantal verbeterpunten onder onze aandacht. We nemen deze mee bij het actualiseren van het programma van eisen voor nieuwbouw. Woningcorporaties zijn verplicht om geregeld overleg te voeren met hun huurders. Dat is vastgelegd in de Overlegwet. De Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws- Vlaanderen (SHB) behartigt de belangen van en vormt de formele vertegenwoordiging van onze huurders. Met uitzondering van de voorzitter, zijn alle bestuursleden huurder bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Huurdersbelangen waarin het overleg, de bevoegdheden en de financiële ondersteuning is geregeld. In 2014 ontving de SHB een financiële bijdrage van ons van euro. Naast een financiële bijdrage stellen we ook verschillende faciliteiten beschikbaar zodat de SHB zo goed mogelijk kan functioneren. 12

13 In 2014 voerde de bestuurder drie maal overleg met de SHB. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: - ondernemingsplan jaarlijkse huurverhoging - jaarverslag statutenwijziging SHB - wijziging algemene huurvoorwaarden Bij deze vergaderingen waren ook leden van de Raad van Commissarissen aanwezig. Naast het reguliere overleg met het bestuur vond ook informeel overleg plaats met de bestuurder en de betreffende manager(s). Tijdens één van deze informele bijeenkomsten werd met de SHB van gedachten gewisseld over het woonlastenbeleid van de corporatie en de herstructureringsplannen. Door vaker informeel met de huurdersorganisatie te overleggen, willen we de huurders beter betrekken bij de totstandkoming van het beleid. Bewonerscommissies Bewonerscommissies vertegenwoordigen de bewoners van een bepaald complex of een bepaalde buurt. Ze houden zich bezig met zaken die zich in deze omgeving afspelen. Op dit moment kennen wij formeel twee bewonerscommissies: - Bewonerscommissie Groot Axel in Axel - Bewonerscommissie KWL in Oostburg. Met deze bewonerscommissies hebben wij alleen contact op ad-hoc basis. Wat gaan we in 2015 doen? In 2015 willen we ons participatiebeleid vernieuwen, in samenwerking met de Stichting huurdersbelangen. Om een vorm te vinden die aansluit bij de wensen van de klanten gaan we in 2016 experimenteren met pilots om te verkennen welke verschillende methoden voor ons en de huurders goed werken. Voor het herstructureringsplan in Breskens richten we een werkgroep op om de bewoners optimaal te betrekken bij het proces. Deze werkgroep treedt op als klankbordgroep en krijgt een adviserende rol tijdens de voorbereidings- en ontwikkelingsfase van het project. Doel 1.3 We zetten in op verregaande digitalisering Om onze dienstverlening te optimaliseren willen we verder digitaliseren. In 2014 verkenden we hiervoor de mogelijkheden. Door onze diensten en informatie, zowel algemene als klant specifieke informatie, zo veel mogelijk beschikbaar te maken op internet, bieden we onze klanten de informatie waar en wanneer zij dat willen. Uiteraard blijven wij telefonisch, en wanneer nodig ook persoonlijk, bereikbaar voor onze klanten met specifieke vragen of mensen zonder toegang tot internet. We houden er uiteraard rekening mee dat deze manier van werken zowel voor onze medewerkers als onze klanten functioneel moet zijn. Wat gaan we in 2015 doen? In 2015 starten we met het uitbreiden van de bestaande website met interactieve portalen. Hiermee willen we de interactie met onze huurders/klanten bevorderen. Niet alleen vanuit het oogpunt efficiency en kostenbesparing, maar ook vanuit het oogpunt dienstverlening. Het biedt de huurders de mogelijkheid om zeven dagen per week, 24 uur per dag, zaken te regelen. De interactieve portalen zijn opgedeeld in verschillende 13

14 modules. In 2015 starten we met de basisinrichting en het klantcontact. Hiermee hebben huurders de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens en status in te zien en te wijzigen en bijvoorbeeld een openstaand saldo direct af te rekenen. In de tweede helft 2015 implementeren we de andere modules zoals reparatieverzoeken en woningaanbod. Daarnaast starten we in 2015 met een planningsmodule voor de ondersteuning van onze buitendienstmedewerkers, wijkbeheerders en opzichters. Met deze module kunnen we lopende en geplande opdrachten en de daarbij behorende kosten inzichtelijk maken en kunnen we op eenvoudige wijze tegemoetkomen aan de specifieke wensen van de klant. Hierdoor worden we in staat gesteld om betere, tijdsgerichte service te leveren. Ook kunnen we hiermee eenvoudig de kosten van deze dienstverlening in beeld brengen. We starten in 2015 met de basisinrichting voor intern gebruik. Op een later moment voegen we andere functionaliteiten toe zoals bijvoorbeeld een speciale webmodule waarmee huurders direct kunnen zien wanneer een van onze medewerkers langskomt. Doel 1.4 We hebben een woonruimteverdelingssysteem, dat zowel rekening houdt met woonwensen van de woningzoekenden als met de verhuurbaarheid Op dit moment hanteren we een woonruimteverdeelsysteem waarbij de inschrijftijd en de woonvoorkeuren van de woningzoekenden de uitgangspunten zijn voor het aanbieden van woningen. Sommige woningen bieden we met 'voorrang' aan bepaalde doelgroepen aan. Bijvoorbeeld woningen die geschikt zijn voor senioren of mensen met een zorgbehoefte of statushouders. Daarnaast gelden voor de verdeling van huurwoningen Europese regels met betrekking tot het maximale verzamelinkomen per huishouden. Woningcorporaties moeten minimaal 90% van hun sociale huurwoningen verhuren aan mensen met een maximaal verzamel jaarinkomen tot (prijspeil 2014). De Europese regels bieden ruimte om een klein deel (10 procent) van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een gezamenlijk inkomen van meer dan In deze specifieke gevallen gaat het in eerste instantie om zorgbehoevenden, urgenten en bewoners uit herstructureringswijken met een inkomen boven de gestelde norm. In 2014 werd 94,46 procent van de sociale huurwoningen toegewezen aan mensen met een inkomen beneden Hiermee bleven we ruim binnen de norm. Voor woningen met een huur boven 699,48 per maand (huurtoeslaggrens 2014) gelden geen toewijzingsnormen. Deze woningen zijn niet-daeb en vallen buiten de wet- en regelgeving van DAEB. Eind 2014 bedroeg het aantal woningzoekenden 1.602, tegen in Een deel van deze woningzoekenden staat al geruime tijd ingeschreven; zij hebben veelal geen concrete verhuiswens, maar staan ingeschreven uit voorzorg. Iedere twee jaar inventariseren we welke woningzoekenden nog actief zijn. We verwachten dat na deze inventarisatie het aantal woningzoekenden weer afneemt. Nieuwe huurcontracten In totaal sloten we in nieuwe huurcontracten af: Gemeente Hulst 123 Gemeente Sluis 314 Gemeente Terneuzen 268 Een gezonde woningmarkt kent doorstroming. Een hoge mutatiegraad is echter zakelijk gezien niet goed. Als gevolg van de ruime huurmarkt is de mutatiegraad bij onze corporatie traditioneel hoog. In 2014 zijn 745 huurcontracten beëindigd. De opzeggingen door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (uitzettingen) en het aantal opgezegde garages 14

15 zijn inbegrepen. In 2014 bedroeg de mutatiegraad van de woningen 11,95 procent, ten opzichte van 11,60 procent in Aantal mutaties per gemeente Gemeente Hulst 132 Gemeente Sluis 305 Gemeente Terneuzen 308 Wat gaan we in 2015 doen? De afgelopen jaren zijn de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties er niet in geslaagd om tot één gezamenlijke woonruimteverdeling te komen. We denken dat dit nog steeds in het belang kan zijn van de volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Daarom starten we in 2015 nogmaals een onderzoek om de mogelijkheden en ambities van de woningcorporaties te verkennen om te komen tot een gedeeld systeem. Tevens doen we onderzoek naar aanpassing van ons toewijzingsbeleid. Dit moet leiden tot een grotere transparantie en keuzevrijheid voor potentiële huurders. Doel 1.5 We voeren een gematigd woonlastenbeleid voor onze kwetsbare doelgroepen We willen er voor waken dat de woonlasten van onze kwetsbare doelgroepen uit de pas lopen. Ons beleid is erop gericht woningen bereikbaar te houden voor mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Daarnaast willen we ook tegemoet komen aan de wensen op het gebied van kwaliteit en uitstraling. Dit betekent dat we aan de ene kant de huurprijzen laag willen houden, maar aan de andere kant de kwaliteit van de woningen willen verhogen. De koppeling prijs/kwaliteit is daarbij van groot belang. Deze koppeling zorgt tevens voor een differentiatie in de huurprijs. Bij mutatie verhogen we de huurprijs volgens het geldende huurbeleid tot in elk geval 70 procent van de maximaal redelijke huurprijs. Sinds 2013 mogen woningcorporaties de huren voor huishoudens met een verzamelinkomen boven de toewijzingsgrens jaarlijks extra verhogen. Per 1 juli 2014 hebben we de huren van de woningen 'noodgedwongen' met gemiddeld 4,1 procent verhoogd en gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke huurverhoging. We hebben hiervoor gekozen om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en mogelijke scheefgroei tegen te gaan. Bovendien hebben we te maken met de verhuurdersheffing en de heffing die het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting oplegt als bijdrage voor collega-corporaties die hun bestaansrecht dreigen te verliezen. Inkomen Huurverhoging < % (prijsinflatie + 1,5%) > ,5% (prijsinflatie + 2%) > ,5% (prijsinflatie + 4%) De huurbetalingen vormen een belangrijke voorwaarde voor onze continuïteit. Het is echter wel merkbaar dat huurders steeds meer moeite hebben om aan hun maandelijkse verplichting te voldoen. Door de mensen persoonlijk te benaderen, proberen we de achterstanden te minimaliseren. De achterstand van zittende huurders 15

16 bedraagt op 31 december ,85 procent van de bruto jaarhuur. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het afgelopen jaar (0,82 procent in 2013). Ondanks de inspanningen van het team huurincasso zijn ontruimingen helaas niet te vermijden. In 2014 zijn 28 woningen ontruimd, tegen zeventien in Alle ontruimingen hielden verband met huurachterstand. Zes bewoners kozen ervoor de ontruiming niet af te wachten, maar leverden zelf de sleutel in. We zetten het laatste kansbeleid in voor huurders die extra begeleid worden om huisuitzetting te voorkomen. Huurders die (in het verleden) huurschuld hebben opgebouwd of overlast veroorzaakten en daardoor buiten de boot dreigen te vallen, kunnen een beroep doen op het herkansingsbeleid. Onder bepaalde voorwaarden krijgen deze mensen een nieuwe kans. In een zogenaamd driehoekscontract wordt dan niet alleen de verhuur van de woning geregeld, maar ook de begeleiding van de huurder. In 2014 boekten we een bedrag van euro af als oninbaar, te weten euro huurachterstand, euro mutatiekosten en euro deurwaarders-kosten (tegen euro in 2014).Wij boeken nooit huurachterstanden van huidige huurders af, met uitzondering van de WSNP-regeling (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Wat gaan we in 2015 doen? In de periode ontwikkelen we een eigen gematigd en gedifferentieerd woonlastenbeleid, rekening houdend met betaalbaarheid per doelgroep en verhuurbaarheid per kern. We starten daarom een onderzoek om inzicht te krijgen in de woonlasten van de verschillende doelgroepen. We maken in ieder geval onderscheid in de situatie van jongeren, gezinnen en senioren, uitgesplitst naar inkomensgroepen. De verwachting is dat in 2016 de huursombenadering wordt ingevoerd waarbij de huurverhoging meer aansluit bij de kwaliteit van de woning, de leefomgeving en de mutatiegraad. Heel concreet zetten we in 2015 in op beheersing van de woonlasten door de uitrol van ons duurzaamheidsbeleid. Bij renovatie of het uitvoeren van planmatig onderhoud brengen we extra energiebesparende maatregelen aan. De kosten voor deze maatregelen berekenen we niet door aan de zittende huurder. Zodra een woning vrijkomt, trekken we de huurprijs van die woning op naar de streefhuur. Energiebesparende maatregelen hebben een beperkt effect als de huurders de energiezuinige woningen niet correct gebruiken. Daarom besteden we in 2015 meer aandacht aan het bewustmaken van de huurders van hun energiegedrag en het feit dat ze zelf invloed hebben op de energierekening. 16

17 MAATSCHAPPIJ We willen de afstand tot onze huurders zo klein mogelijk houden en tegelijkertijd ook lokaal maatwerk blijven bieden. Dat is een uitdaging voor een organisatie van onze omvang met een in afstand groot werkgebied. Daarom kiezen we er voor om gebiedsgericht te werken. Wij dragen bij aan een schone en veilige woonomgeving voor onze klanten, samen met onze maatschappelijke partners vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. We willen onze huurders daarin een actieve rol geven waar dat kan. We zetten er tevens op in dat onze huurders zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen wanneer zij zorg nodig hebben. Doel 2.1 We werken gebiedsgericht om lokaal maatwerk te kunnen bieden bij onze dienstverlening en de afstand tot onze huurders klein te houden Om lokaal maatwerk te kunnen bieden bij onze dienstverlening en de afstand tot onze huurders klein te houden, zijn we in 2014 gestart met het opstellen van een kernenstrategie voor het werkgebied. Voor elke kern met meer dan inwoners en 120 verhuureenheden stelden we een kernstrategie op. Het betreft vier kernen in de gemeente Hulst, vijf kernen in de gemeente Sluis en vijf in de gemeente Terneuzen. Deze kernen hebben we uitgewerkt op een aantal aspecten, zoals typering van de kern, concrete plannen, ontwikkelingen op het gebied van wonen, maatschappelijke voorzieningen en sociaal beheer en samenwerking met en positie van lokale huurders en belanghouders. Hierbij hebben we onze activiteiten onderverdeeld in de taakvelden wonen, zorg en welzijn en leefbaarheid. Op deze taakvelden is een breed scala aan activiteiten te onderscheiden. We zullen echter niet alle activiteiten in ons gehele werkgebied realiseren. De kernenstrategie dient als vertrekpunt om met onze belanghouders samen te werken aan de maatschappelijke opgaven in ons werkgebied. We verwachten hiermee tot verantwoorde keuzes te kunnen komen voor maatschappelijke investeringen, die transparant zijn voor de eigen organisatie en de belanghouders. Op basis van de kernenstrategie kunnen we een zorgvuldige afweging maken, passend bij onze missie, de opgaven in het gebied en de financiële randvoorwaarden. Wat gaan we in 2015 doen? In 2015 leggen we de concept kernenstrategieën voor aan de huurdersvertegenwoordigers en de gemeenten. Vervolgens werken we de strategieën uit en beginnen we met een vertaling van deze strategieën in jaarplannen en projecten. 17

18 Doel 2.2 We dragen bij aan een schone en veilige woonomgeving vanuit onze verantwoordelijkheid rond wonen Leefbaarheid is een kerntaak van onze organisatie, vanuit onze redelijke verantwoordelijkheid rond wonen in ons werkgebied. Onze inzet is primair gericht op de directe woonomgeving van ons bezit en mede afhankelijk van de opgaven en inzet van andere partijen. Wij zetten in ieder geval in ons hele werkgebied in op individueel sociaal beheer door bijvoorbeeld tijdig problemen te signaleren en aan te pakken zoals betalingsachterstand, huisuitzetting, wietplantages etc. Maatschappelijke investeringen zoals in maatschappelijk vastgoed, nemen wij enkel in overweging als dit van belang is voor de toekomstige waarde van ons woningbezit en er tevens een aanzienlijk belang is voor onze huurders In totaal investeerden we in euro in het verbeteren van de leefbaarheid 2014 Leefbaarheidsfonds Leefbaarheid wijken Buurtbemiddeling Uitvoeringsprogramma nav dorps- en wijkvisies Wijkbeheerders + medewerker huurincasso Leefbaarheidsfonds Jaarlijks stellen wij een budget beschikbaar voor het ondersteunen van lokale initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Huurders kunnen een aanvraag indienen voor een fysieke investering in de woonomgeving. De hoogte van onze bijdrage is afhankelijk van de omvang van ons bezit in de directe omgeving waar de investering voor is aangevraagd. Het leefbaarheidsfonds wordt ook ingezet voor buurtactiviteiten, het stimuleren van bewonersbetrokkenheid of buurtinitiatieven. Nut en noodzaak hiervan wordt per kern of wijk bekeken. Ook hier geldt dat de bijdrage afhankelijk is van de omvang van ons bezit in de buurt. Een greep uit de activiteiten die, mede door een bijdrage uit dit budget, mogelijk zijn gemaakt zijn activiteiten voor ouderen, kinderspeeldagen, buurt barbecue en de aanleg van een (kruiden)tuin. Naast bijdragen uit het leefbaarheidsfonds, stellen we jaarlijks ook een budget beschikbaar voor sponsoractiviteiten. Sponsoring onderscheidt zich van een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds doordat we een tegenprestatie verlangen, gericht op profijt van beide partijen. De activiteiten die wij sponsoren zijn gericht op Zeeuws-Vlaanderen en betreffen zaken die het welzijn en de leefbaarheid van de streek positief beïnvloeden. Leefbaarheid wijken Alleen door mensen te verbinden worden buurten en wijken schoner, veiliger en socialer. In 2014 zijn we in samenwerking met verschillende partijen gestart met de voorbereiding van verschillende projecten die allemaal als doel hebben de leefbaarheid en het woongenot in de betreffende wijk te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het appartementencomplex aan de Kanaalkade in Axel. In dit complex was het woon- en leefgenot laag met als gevolg een hoge mutatiegraad en slechte verhuurbaarheid van 18

19 de woningen. Samen met andere partijen, waaronder de bewoners, hebben we gekeken naar mogelijkheden om het woongenot te verbeteren. Het resultaat van deze samenwerking is een opschoonactie door de bewoners en de toezegging van de gemeente om de plantsoenen op te knappen. Wij hebben toegezegd de uitstraling van het gebouw te verbeteren door onder andere schoonmaak- en schilderwerk. In de kernen Kloosterzande, Graauw, Oostburg, Vogelwaarde en Oostburg starten we soortgelijke projecten om het woon- en leefgenot te verhogen. Buurtbemiddeling Woongoed Zeeuws-Vlaanderen draagt financieel bij aan het project Buurtbemiddeling. Buurtmiddeling is actief in de gemeenten Hulst en Terneuzen en is een initiatief van de politie, de gemeenten Hulst en Terneuzen, Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Deze samenwerkende partijen willen hiermee de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Buurtbemiddeling is een succesvolle manier gebleken om buren met elkaar in gesprek te brengen. In 2014 werden tientallen meldingen in behandeling genomen en opgelost. Begin 2015 passen we de algemene huurvoorwaarden aan waarbij de nadruk ligt op het zelf oplossen van problemen waarbij huurders de hulp in kunnen roepen van Buurtbemiddeling. Op dit moment is Buurtbemiddeling actief in de gemeenten Terneuzen en Hulst; we hopen dat de gemeente Sluis zich aansluit bij dit initiatief. Uitvoeringsprogramma kernenstrategie Vooruitlopend op de vaststelling van onze kernenstrategie besloten we te investeren in de directe woonomgeving van onze huurders door de inrichting van 'loze' groenstroken in bijvoorbeeld Oostburg en een speelterrein in Sas van Gent. Wijkbeheerders + medewerker huurincasso Binnen onze organisatie zijn vijf wijkbeheerders werkzaam die vooral belast zijn met het ondersteunen en begeleiden van leefbaarheid activiteiten, de preventie van overlast en het bewaken van de kwaliteit van de wijken. Daarnaast is één medewerker huurincasso aangesteld die mensen bij betalingsproblemen adviseert bij budgetbeheer. Wat gaan we in 2015 doen? In 2015 ontwikkelen we een organisatie brede visie en een kader voor onze inzet op het gebied van leefbaarheid. In ons beleidskader maatschappelijke investeringen werken we de kernenstrategie per kern uit. Daarnaast willen we met onze maatschappelijke partners afspraken maken over ieders verantwoordelijkheid en bijdrage aan een prettige en vitale woonomgeving. Verder gaan we verder met de uitvoering van de projecten in het kader van de leefbaarheid. Doel 2.3 We faciliteren dat onze huurders zo lang mogelijk thuis kunnen wonen als zij zorgbehoevend zijn of worden Door de vergrijzing en de scheiding van wonen en zorg hebben we als woningcorporatie te maken met een groter aandeel ouderen onder onze huurders. Zij blijven langer thuis wonen omdat ze niet meer in aanmerking komen voor een indicatie voor een intramurale woonvoorziening. Dat geldt ook voor bijzondere doelgroepen met een zorgvraag, zoals gehandicapten. Hoewel wij enkel verantwoordelijk zijn voor de huisvesting, is de koppeling met de levering van zorg- en welzijnsdiensten noodzakelijk om mogelijk te maken dat mensen ook werkelijk langer thuis kunnen blijven wonen. 19

20 Activiteiten rond zorg- en welzijn realiseert Woongoed Zeeuws-Vlaanderen altijd samen met zorg- en welzijnspartners. Ook zetten wij ons in voor het huisvesten van andere (kwetsbare) doelgroepen. Zoals statushouders, (ex)psychiatrische patiënten, dak- en thuislozen en jongeren uit de jeugdhulpverlening. Voor het huisvesten van deze doelgroepen werken we nauw samen met partijen op het gebied van zorg en welzijn. We maken hierbij afspraken over de huisvesting, de begeleiding en de interactie met de woonomgeving. De huisvesting van verschillende doelgroepen in samenwerking met verschillende zorginstellingen is in onderstaand overzicht opgenomen: Organisatie Doelgroep Activiteiten St. Tragel De Okkernoot Mensen met verstandelijke beperking Mensen met verstandelijke beperking Tragel huurt panden in Oostburg, Sint Jansteen en Clinge. Ook huurt deze organisatie een winkel in Oostburg voor dagbesteding In twee complexen zijn de organisatie en hun cliënten ondergebracht. Ook huurt De Okkernoot een aantal woningen in Breskens en Schoondijke. Emergis Begeleid wonen In twee complexen in Oostburg zijn mensen met een psychiatrische ziekte gehuisvest. Emergis neemt de begeleiding voor haar rekening. In dit complex huurt Emergis één woning als kantoor/behandelruimte. Ook huurt deze organisatie vijf woningen in Sas van Gent. Zeeuwse Gronden Begeleid wonen Zeeuwse Gronden huurt acht appartementen in het complex aan de Bijlokestraat in Axel. Dit complex is uitsluitend in gebruik voor cliënten van deze organisatie. De overige vier appartementen huren de cliënten met een begeleidingscontract. Leger des Heils Leger des Heils huurt drie woningen in Sas van Gent, Terhole en Vogelwaarde. 't Huus Dagbesteding 't Huus huurt één woning in Vogelwaarde voor de dagbesteding voor cliënten met een beperking ZorgSaam Zeeuws- Vlaanderen ZorgSaam huurt drie appartementen in IJzendijke voor de intramurale zorgvoorziening aan cliënten. Aantal nieuwe contracten bijzondere doelgroepen per gemeente: Hulst Sluis Terneuzen Statushouder Verhuring via zorginstellingen Woonbegeleidingcontract Totaal

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2013 JAARVERSLAG 2013 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth

Woningcorporaties in Nuth. Presentatie gemeenteraad Nuth Woningcorporaties in Nuth Presentatie gemeenteraad Nuth 27 november 2012 Inhoud presentatie Voorstellen: Wonen Zuid & Wonen Limburg Wat doen woningcorporaties? Ontwikkelingen in de woningmarkt Regeerakkoord

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2016 JAARVERSLAG 2016 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 gemeente Terneuzen

Prestatieafspraken 2017 gemeente Terneuzen Prestatieafspraken 2017 gemeente Terneuzen 1 Prestatieafspraken 2017 - gemeente Terneuzen/Clavis/Woongoed Zeeuws-Vlaanderen versie 1.0 Versiebeheer Versie Status Datum Opmerkingen 0.1 Concept 15-11-2016

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Waar het echt om gaat!

Waar het echt om gaat! Waar het echt om gaat! Ondernemingsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De omgeving waarin we werken 4 2. Het huis dat we willen bouwen 6 2.1 Betaalbaar wonen 6 2.2 Wonen en zorg 7 2.3 Duurzaam

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 gemeente Sluis

Prestatieafspraken 2017 gemeente Sluis Prestatieafspraken 2017 gemeente Sluis 1 Prestatieafspraken 2017 - gemeente Sluis versie 1.0 Inhoud 1 Samenvattend: Bod 2017... 3 2 Bijlage: Bod Woongoed Zeeuws-Vlaanderen... 5 2 Prestatieafspraken 2017

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 De klant voorop Ambitie Activiteit 2011-2013 Wij hebben kennis van de wensen van onze klanten

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Raamovereenkomst 2016 2020 Definitief concept: 1.0 Datum: 23 juni 2016 1 Inleiding Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen in de samenwerking tussen vier partijen, namelijk de DDFK gemeenten, woningcorporatie

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN

Domesta 3 OOKT Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus PA HOOGEVEEN Inkomende post Hoogeveen Iililllll' 15.0117315 Domesta 3 OOKT.2015 Gemeente Hoogeveen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 20.000 7900 PA HOOGEVEEN Ons Icenmerk Onderwerp Behandeld door

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

wonen anno o n d e r n e m i n g s p l a n t o t e n m et nu - 1 -

wonen anno o n d e r n e m i n g s p l a n t o t e n m et nu - 1 - wonen anno nu ondernemingsplan 2016 tot en met 2019-1 - voorwoord - 2 - De wereld om ons heen is in beweging. Na zware jaren lijkt het dieptepunt van de economische crisis achter ons, maar het nieuwe evenwicht

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie