Opinieronde / peiling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opinieronde / peiling"

Transcriptie

1 Aan de Raad OPINIE Made, 10 juni 2015 Regnr.: 15int02504 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt : Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Opinieronde / peiling Opinieronde / peiling: 9 juli 2015 Agendapunt: 5 Onderwerp: Visie verkeersstructuur Hooge en Lage Zwaluwe Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: P.J.W. Stoop 1. Probleemverkenning 3. Ambtelijke coördinatie: (Megaborn) OW 2. Visiedocument (Arcadis) Steller: M.Simons Samenvatting: Al jaren komt regelmatig het al dan niet aanleggen van een rondweg voor Hooge en / of Lage Zwaluwe ter sprake. In de laatste twee coalitieakkoorden is daarom opgenomen een visie te ontwikkelen om beide dorpen te ontlasten van doorgaand verkeer. Als eerste stap is hiervoor een probleemverkenning in 2014 door Megaborn uitgevoerd. Een aantal opties voor het vervolg zijn daarbij in beeld gebracht en in een opinievoorstel gegoten. Op 2 oktober 2014 heeft uw gemeenteraad deze opties besproken. Uw raad heeft toen een voorkeur uitgesproken voor het vervolg. Het vervolgonderzoek is uitgevoerd door Arcadis. Dit bureau heeft van enkele wegen die in de visie belangrijk zijn, de optimale inrichting bepaald, zodat functie, vorm en gebruik meer met elkaar in overeenstemming zijn. Ook hebben ze een aantal tracéstudies voor nieuwe wegen uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn bijgevoegd. VOORGESCHIEDENIS EN/OF AANLEIDING Al jaren komt regelmatig het al dan niet aanleggen van een rondweg voor Hooge en / of Lage Zwaluwe ter sprake. In de laatste twee coalitieakkoorden is daarom opgenomen een visie te ontwikkelen om beide dorpen te ontlasten van doorgaand verkeer. Als eerste stap is hiervoor een probleemverkenning in 2014 door Megaborn uitgevoerd. Een aantal opties voor het vervolg zijn daarbij in beeld gebracht en in een opinievoorstel gegoten. Op 2 oktober 2014 heeft uw gemeenteraad deze opties besproken. Uw raad heeft toen een voorkeur uitgesproken voor het vervolg. Het vervolgonderzoek is uitgevoerd door Arcadis. Dit bureau heeft van enkele wegen die in de visie belangrijk zijn, de optimale inrichting bepaald, zodat functie, vorm en gebruik van deze wegen meer met elkaar in overeenstemming zijn. Ook hebben ze een aantal tracéstudies voor nieuwe wegen uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn bijgevoegd. Met dit voorstel willen wij u vragen richting te geven aan het vervolg. 1

2 DOELSTELLING Doel van deze peiling is meerledig. Allereerst is het doel u kennis te laten nemen van de visie op de gewenste verkeersstructuur voor Hooge en Lage Zwaluwe en deze vervolgens vast te laten stellen. Daarnaast willen we helder krijgen welke onderdelen een vervolg mogen krijgen. ONDERWERPEN/PEILPUNTEN Onderwerp 1: Herinrichting Oudeweg als gebiedsontsluitingsweg 50 km/u, met waar mogelijk vrijliggende fietspaden, maar minimaal aanliggende fietsstroken. Onderwerp 2: Herinrichting Plantsoen als erftoegangsweg 30 km/u, met fietsstroken in asfalt aan weerszijden en een rijbaan in klinkers. Onderwerp 3: Verbreden Zoutendijk buiten de bebouwde kom (60 km/u) Onderwerp 4: Verbreden Zanddijk (buiten de bebouwde kom, 60 km/u) Onderwerp 5:Verbreden Wilgenweg (buiten de bebouwde kom, 60 km/u) Onderwerp 6: Aanleg nieuwe weg (30 km/u) als alternatief voor de Flierstraat Onderwerp 7: Aanleg nieuwe wegen (60 km/u) als alternatief voor de Gaete en Loonsedijk Onderwerp 8: Aanleg nieuwe weg (60 km/u) als alternatief voor de Zoutendijk binnen de bebouwde kom Onderwerp 9: Aanleg nieuwe weg (60 km/u) ter ontsluiting van de Brugdam Onderwerp 10: Aanleg nieuwe weg (60 km/u) als alternatief voor Zonzeelseweg en Wagenbergsestraat TOELICHTING OP ONDERWERPEN/PEILPUNTEN Uit de objectieve en subjectieve probleemverkenning komt niet direct naar voren dat er sprake is van veel doorgaand verkeer door Hooge en Lage Zwaluwe. Door de meerderheid van de bewoners wordt dit ook niet als probleem ervaren, mogelijk omdat dit er feitelijk ook niet is. De vraag is dan ook of de realisatie van een volledige nieuwe randweg langs beide dorpen het feitelijke probleem zal oplossen. Op basis van een berekening van de ritproductie van Hooge en Lage Zwaluwe wordt geconcludeerd dat een groot deel van het verkeer hoogstwaarschijnlijk een herkomst of bestemming in Hooge of Lage Zwaluwe heeft, zodat men slechts gedeeltelijk van een randweg gebruik zal maken. De (relatief hoge) aanlegkosten zullen niet opwegen tegen de (relatief lage) baten in de vorm van intensief gebruik van een randweg en meer leefbaarheid in de kernen. In onze visie zou het verkeer dat geen bestemming heeft in Hooge of Lage Zwaluwe niet van de smalle wegen van deze kernen gebruik moeten maken. De routes waarover we willen dat het verkeer ontsluit, leggen we aan de randen van de dorpen zodat de overlast voor bewoners minimaal is. Daarbij maken we zoveel als mogelijk gebruik van bestaande wegen om nieuwe doorsnijdingen van het landschap te voorkomen. Aansluitend bij deze visie zou verkeer zonder bestemming in Hooge Zwaluwe als volgt moeten rijden (blauwe route): rotonde bij Wagenberg Wagenbergsestraat Zonzeelseweg Zoutendijk alternatief voor Zoutendijk binnen de bebouwde kom. Of: nieuwe aansluiting op N285 - Zoutendijk alternatief voor Zoutendijk binnen de bebouwde kom. Vrachtverkeer met bestemming het bedrijventerrein aan de Moerseweg zou de volgende route (rode route) moeten rijden: rotonde bij Wagenberg Brandestraat Watertorenstraat Zanddijk Wilgenweg. Het verkeer door Lage Zwaluwe zou in onze visie als volgt moeten rijden (paarse route): Horenhilsedijk alternatief voor Gaete en Loonsedijk Plantsoen Oudeweg Dirk de Botsdijk. 2

3 Zie onderstaande afbeelding met daarin de routes aangegeven. Op basis van deze visie zijn de van belang zijnde bestaande wegen op de hoofdroutes bepaald. Het betreft: Wagenbergsestraat Zonzeelseweg Zoutendijk Brandestraat Watertorenstraat Zanddijk Wilgenweg Horenhilsedijk Plantsoen Oudeweg Dirk de Botsdijk Niet al deze bestaande wegen zijn door Arcadis getoetst. Zo waren bijvoorbeeld de Dirk de Botsdijk en Horenhilsedijk in het kader van klachten al door de eigen dienst getoetst. Hier zijn reeds maatregelen voorzien. De Watertorenstraat is reeds waar mogelijk verbreed, om deze weg meer geschikt voor vrachtverkeer te maken. De Brandestraat tenslotte functioneert naar behoren. De overgebleven wegen zijn wel door Arcadis getoetst. Voor een uitgebreide toelichting per onderwerp wordt verwezen naar bijlage 2. 3

4 PRIORITERING EN ARGUMENTEN BIJ ONDERWERPEN/PEILPUNTEN Omdat niet alle wegen tegelijk aangepast kunnen worden, stellen wij voor een prioritering aan te brengen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoge, middelhoge en lage prioriteit. Daarna volgt een uitleg per onderwerp waarom ze als volgt geprioriteerd zijn. Een hoge prioriteit krijgen: Oudeweg (onderwerp 1), Zoutendijk (onderwerp 3, 8 en 10) en Zanddijk (onderwerp 4). Een middelhoge prioriteit krijgen: Loonsedijk / Gaete (onderwerp 7) en Brugdam (onderwerp 9). Een lage prioriteit krijgen: Plantsoen (onderwerp 2), Wilgenweg (onderwerp 5) en Flierstraat (onderwerp 6). Waarom een hoge prioriteit: Onderwerp 1 (Oudeweg): deze weg staat in het coalitieakkoord opgenomen als een van de primaire ontwikkelprojecten. Dit wil zeggen dat de uitvoering in deze coalitieperiode plaats zou moeten vinden. Onderwerp 3, 8 en 10 (Zoutendijk): deze onderdelen (vooral 3 en 8) kunnen niet los van elkaar gezien worden. Zonder het ene onderdeel heeft het geen zin om het andere onderdeel uit te voeren. Het verbreden van de Zoutendijk buiten de bebouwde kom is alleen zinvol als er voor de Zoutendijk binnen de bebouwde kom een oplossing wordt gevonden. De Zoutendijk binnen de bebouwde kom is absoluut ongeschikt om groot verkeer te verwerken. Dit uit zich in overlast bij de bewoners en soms zelfs opstoppingen. Door de genoemde onderdelen samen uit te voeren, ontstaat een rondweg voor Helkant en Hooge Zwaluwe. Hierdoor zal de verkeersintensiteit en overlast in beide dorpen aanzienlijk afnemen (coalitieakkoord, programma 4, onderdeel 1: ontlasting dorpskernen). Het probleemoplossend vermogen van deze maatregelen is daarom hoog. Onderwerp 4 (Zanddijk): de Zanddijk vormt een hoofdontsluitingsroute voor landbouwverkeer. Helaas is de weg daarvoor nu niet geschikt. Dit uit zich in kapotte bermen. Ondanks proeven met allerlei materialen is er nog geen goede structurele oplossing gevonden voor de kapotte bermen. Ook is het niet waarschijnlijk dat de landbouwroute anders zal gaan lopen. Oftwel, er moet sowieso een structurele oplossing voor de bermen komen. Dit kan door de weg te verbreden, zodat er minder door de bermen gereden hoeft te worden. Als de weg breed genoeg wordt voor landbouwverkeer, is hij dat ook voor vrachtverkeer. Op die manier kunnen we het vrachtverkeer met bestemming bedrijventerrein Moerseweg een goede route bieden. Hierdoor ontstaat er minder overlast in de kernen Helkant en Hooge Zwaluwe, e.e.a. conform het coalitieakkoord. Waarom een middelhoge prioriteit: Onderwerp 7 (Gaete / Loonsedijk): hoewel er sprake is van overlast, zijn de kosten ook erg hoog: dit is de duurste maatregel. In vergelijking met bijvoorbeeld de Zoutendijk, is het effect beperkter; enkel de direct aanwonenden profiteren van een alternatieve weg waar bij de Zoutendijk een heel dorp ontlast wordt. Onderwerp 9 (Brugdam): qua verkeersintensiteit is hier geen probleem. Het probleem zit vooral in de grootte van het verkeer in combinatie met de smalle wegen die voor overlast zorgt. Soms kunnen de landbouwvoertuigen hun bestemming niet eens bereiken door geparkeerde voertuigen. Door de lage intensiteit en erg lokale overlast heeft deze maatregel niet de hoogste prioriteit. Hij krijgt niet de laagste prioriteit omdat de kosten (relatief gezien) beperkt zijn en alle betrokkenen het probleem onderschrijven en ook zoekende zijn naar een oplossing. Wellicht bestaat er een mogelijkheid op cofinanciering vanuit de betrokken ondernemers. 4

5 Waarom een lage prioriteit: Onderwerp 2 (Plantsoen): hier is niet direct sprake van een probleem. Idealiter heeft de weg een andere inrichting, maar dit kan wachten tot het moment dat hier groot onderhoud nodig is. Onderwerp 5 (Wilgenweg): hier is niet direct sprake van een probleem. Idealiter heeft de weg een andere inrichting, maar dit kan wachten tot het moment dat hier groot onderhoud nodig is. Onderwerp 6 (Flierstraat): de verkeersintensiteit is hier beperkt (nog geen voertuigen per etmaal). Een behoorlijk deel van dit verkeer is verkeer met een bestemming of herkomst in de Flierstraat en zal hier hoe dan ook blijven rijden. Daarnaast is deze straat in de probleemverkenning niet als groot knelpunt gekomen. WAAR MOETEN WE OP LETTEN? Voor een aantal onderwerpen zijn grondaankopen nodig. Dit vormt een risico; bij voorkeur gebeurt dit met medewerking van de grondeigenaar, maar indien nodig kan dit met een onteigeningsprocedure. In het laatste geval betekent dit wel dat er tijd overheen gaat eer de uitvoering kan starten. Dit is bij bijna alle onderwerpen van toepassing, behalve bij het Plantsoen en de Oudeweg. Uiteraard is de grondverwerving bij de nieuwe wegen het grootst. Twee wegen kruisen het spoor, namelijk de Zanddijk en de Zoutendijk. Arcadis is bij het ontwerp voor verbreding van de weg ook uitgegaan van verbreding van de spoorwegovergang. Hier zijn waarschijnlijk aanzienlijke kosten aan verbonden. Aantrekkelijker is het om de spoorwegovergang niet te veranderen en deze als natuurlijke snelheidsremmer te beschouwen. Wel zal er nog overleg met Pro-rail plaats dienen te vinden als de verkeersintensiteit aanzienlijk toe gaat nemen. Mogelijk moet de overweg dan beveiligd worden. Onderwerp 1 Oudeweg Onderwerp 2 Plantsoen Onderwerp 3 Zoutendijk bubeko Onderwerp 4 Zanddijk Onderwerp 5 Wilgenweg Onderwerp 6 Flierstraat Onderwerp 7 Loonsedijk Onderwerp 8 Zoutendijk bibeko Onderwerp 9 Brugdam Onderwerp 10 Aansluiting N285 Duikers Spoorweg Grondaankoop V V V V V V Belangrijke leiding Uitgebreide ROprocedure V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Alternatief Voor een aantal onderwerpen zijn alternatieven mogelijk. Een alternatief voor de Flierstraat is bijvoorbeeld het instellen van eenrichtingsverkeer. Dit is in het verleden al meermalen onderzocht en nog niet ingevoerd, omdat hier ook nadelen aan zitten. Zo rijden mensen in een eenrichtingsstraat meestal harder, omdat ze geen tegenliggers tegenkomen. Juist 5

6 snelheidsoverlast is een veel gehoorde klacht in de Flierstraat. Daarnaast blijkt uit een eerder uitgevoerde enquête het draagvlak onder de bewoners niet hoog te zijn; dit betekent dat er bezwaren te verwachten zijn bij een eventueel verkeersbesluit. Tot slot kan de overlast in de Kruisstraat toenemen omdat logischerwijs het verkeer zich naar deze straat verplaatst. Aangezien ook deze weg smal is en veel geparkeerde auto s heeft, zou het logisch zijn ook hier éénrichtingsverkeer in te voeren. Dit zou tot gevolg hebben dat de verkeersintensiteit in beide straten amper verandert, omdat verkeer dat eerst altijd over de Kruisstraat reed, dan in één richting over de Flierstraat zou moeten rijden. Het enige positieve effect van eenrichtingsverkeer op de Flierstraat is dat de doorstroming verbetert. Met een proef van maximaal 4 maanden zouden we het eenrichtingsverkeer kunnen uitproberen. Op basis van de opgedane ervaringen kan dan een definitief besluit worden genomen. Een alternatief voor de Gaete / Loonsedijk zou kunnen zijn om hier een aslastbeperking in te voeren. Hier dwing je groot verkeer een andere route te rijden of met kleinere voertuigen te rijden. Een goede alternatieve route is er niet, dus de aslastbeperking zou niet te krap moeten zijn. Helaas is daarmee het effect ook minder. Voor het verkeersbesluit is het noodzakelijk een dergelijke maatregel goed te onderbouwen. Hierbij is een onderzoek naar de draagkracht van de dijk gewenst. Indien we hiermee aan kunnen tonen dat de draagkracht van de huidige weg niet goed is, dan is de aslastbeperking beter te onderbouwen. Een alternatief voor een nieuwe verbinding tussen de Zoutendijk en N285 zou zijn het opwaarderen van de Hoevenseweg en Zonzeelseweg. Het voordeel van deze optie is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen. Het nadeel is dat deze variant mogelijk niet het gewenste effect zal hebben. Het verkeer komend vanuit de rotonde Wagenberg zou een onlogische beweging (eerst weer een stuk terug via de Zonzeelseweg) moeten maken. Dat gaan ze waarschijnlijk niet doen; men kiest dan voor de route door Hooge Zwaluwe of via de Zwaluwse Pootweg en Groenendijk, waardoor Blauwe Sluis extra verkeer te verwerken krijgt. Een ander aandachtspunt van de route via de Hoevenseweg is dat hiermee de mogelijkheid tot het bieden van een alternatieve ontsluiting voor bedrijventerrein Thijsseweg vervalt. Met de verlenging van de Zoutendijk bestaat deze optie namelijk wel. Door een viertaksrotonde te maken kan ook de Vogelstraat op de rotonde aangesloten worden. Hiermee ontstaat een tweede ontsluitingsroute voor de Thijsseweg. Opgemerkt dient te worden dat enkele bewoners van de Vogelstraat al aangegeven hebben hier geen voorstander van te zijn. WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN Intern is afstemming nodig met de beleidsmedewerker wegen (in verband met afstemming met onderhoudswerk en te kiezen materialen) en de controller (in verband met financiële advisering). Extern betrokken: Waterschap Brabantse Delta in verband met verleggen / overkluizen sloten; Prorail in verband met de spoorwegovergangen op de Zanddijk en Zoutendijk; Diverse grondeigenaren; Nutspartijen in verband met eisen aan kabels en leidingen; Provincie Noord-Brabant in verband met subsidie en de aansluiting op de N285. Bewonersgroepen van Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe VERVOLG/HOE GAAN WE DIT DOEN Bij de besluitvormende raadsvergadering in september is het de bedoeling dat u uitspreekt welke onderwerpen u de hoogste prioriteit geeft. Met deze onderwerpen gaan wij dan verder. Enerzijds kan dat zijn voorbereiding van de werkzaamheden (zoals bij de Oudeweg), anderzijds 6

7 betekent dit verder onderzoek waar RO-procedures nodig zijn. Hierbij vindt de gebruikelijke inspraak plaats. WAT HEBBEN WE HIERVOOR NODIG (VOOR DE VERDERE UITWERKING)? Onderstaand per onderwerp de kosten. Geraamde kosten Binnen begroting Nader onderzoek nodig Onderwerp 1 2,25 miljoen Ja ten dele* Nee Oudeweg Onderwerp Nee Nee Plantsoen Onderwerp 3 1 miljoen - 1,4 Nee Nee Zoutendijk bubeko miljoen Onderwerp Ja, beperkt# Nee Zanddijk miljoen Onderwerp Nee Nee Wilgenweg Onderwerp Nee Ja Flierstraat 6a eenrichting Flierstraat 300 Ja Beperkt (uitvoeren proef en evalueren) Onderwerp 7 1,5 miljoen - 1,8 Nee Ja Loonsedijk miljoen 7a aslastbeperking 600 bebording onderzoek Bebording wel, onderzoek niet Ja (draagkrachtonderzoek) Loonsedijk Onderwerp Nee Ja Zoutendijk bibeko Onderwerp (vanaf Nee Ja Brugdam Plantsoen) Onderwerp ,3 Nee Ja Aansluiting N285 op Zoutendijk miljoen 10a aansluiting 1,2 miljoen Nee Ja N285 via Hoevenseweg 10b via Nee Nee Zonzeelseweg * Er is een bedrag gereserveerd van vanuit Onderhoud Wegen. Ook komt dit project in aanmerking voor subsidie. Verwacht bedrag is Daarnaast wordt bij de kadernota / voorjaarnsota (bijlage 3) een voorstel gedaan voor onttrekking van het benodigde resterende budget vanuit de Reserve Samen Investeren in Drimmelen. # Er is een bedrag van gereserveerd vanuit onderhoudsgelden. Daarnaast komt het project in aanmerking voor subsidie. Bij de voorbespreking hierover werd aangegeven dat we een subsidiepercentage van 30% kunnen verwachten. Bovengenoemde bedragen zijn globale ramingen. Een nadere financiële uitwerking wordt gegeven nadat u keuzes ten aanzien van de prioriteiten heeft gemaakt, omdat zaken dan verder uitgewerkt kunnen worden. 7

8 Bij de provincie kan voor elk project subsidie aangevraagd worden. Daarbij geldt: hoe groter het effect op de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld als er nu veel ongevallen gebeuren) en leefbaarheid, hoe groter de bijdrage van de provincie. Deze is minimaal 25% en maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Grondverwerving bijvoorbeeld is ook subsidiabel, maar onderhoud niet. HOE GAAN WE COMMUNICEREN? Met de genoemde extern betrokkenen worden gesprekken gevoerd. Als er concrete plannen zijn, worden hiervoor informatieavonden gegeven. RESUMÉ WAAROVER MEN ZICH MOET UITSPREKEN: Het college wil u bij uw keuze het volgende meegeven. De visie bevat een samenhangend geheel van door te voeren infrastructurele maatregelen. Het is echter ook mogelijk om die delen van deze visie uit te voeren waarvan de prioriteit het hoogst wordt gevonden. Ten aanzien van de prioritering geldt dat voor de Oudeweg uitvoering voor 2018 plaats zou moeten vinden (coalitieakkoord) en er voor 2018 een uitgewerkte variant is voor de Zoutendijk. De Zanddijk komt voor onderhoud in aanmerking en middels subsidie en bijraming kan uitvoering in 2016, doch uiterlijk 2017 plaatsvinden. Ten aanzien van de prioritering middelhoog worden geen uitvoeringsactiviteiten vóór 2019 voorzien. Echter, kleinschalige maatregelen (zoals een aslastbeperking) kunnen wel uitgevoerd worden. Ten aanzien van prioriteit laag geldt dat reconstructie van de weg pas aan de orde komt bij groot onderhoud aan weg of riolering. 1. Deelt u onze visie en wilt u deze als algemeen kader vaststellen? 2. Steunt u onze prioritering of moeten hier verschuivingen in plaats vinden? 3. Mogen wij de onderwerpen met hoge prioriteit verder gaan uitwerken? Het gaat dan om de volgende onderwerpen: Oudeweg (onderwerp 1), Zoutendijk (onderwerp 3, 8 en 10) en Zanddijk (onderwerp 4). 8

Landbouwverkeer op gebiedsontsluitingswegen en door kernen

Landbouwverkeer op gebiedsontsluitingswegen en door kernen Landbouwverkeer op gebiedsontsluitingswegen en door kernen Themabijenkomst Fietsberaad: Fietspaden langs 80 km/u wegen ombouwen tot parallelwegen? 20 september 2007 Chris Pit, provincie Gelderland 1 Inhoud:

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 2 februari 2010 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 25 februari 2010 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Ontsluiting Thijsseweg Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken:

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken: Onderwerp: Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: F. Saelman Opsteller: Luuk Brouwer Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 17 maart 2015 Afdeling/team: GW / Naar Raad: Ja Het college besluit Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Raadsvoorstel Datum vergadering: 30 mei 2017 Datum voorstel: 4 april 2017 Nummer: A Onderwerp: Het wijzigen van de voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom van Denekamp Voorgesteld raadsbesluit:

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden

Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. reconstructie kom Buurmalsen en vrijliggende fietspaden Raadsvoorstel Vergadering : 26 februari 2013 Voorstelnummer : 02.07 Registratienummer : 13.000419 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Ruimtelijk Beheer, Beleid Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 mei 2016 Agendapuntnummer : VI, punt 8 Besluitnummer : 1969 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Fietspad Meppelerweg.

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Themabijeenkomst 20 juli 2016 Ing. Bart van Kruisbergen : Even voorstellen Agenda 1. Opening wethouder (5 min) 2. Toelichting doel, werkwijze en proces (5 min) 3.

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

* * gemeente WOERDEN. De uitslag van de enquête over het wel/niet aanleggen van het kavelpad in De Kanis, gehouden onder 219 bewoners.

* * gemeente WOERDEN. De uitslag van de enquête over het wel/niet aanleggen van het kavelpad in De Kanis, gehouden onder 219 bewoners. RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00062 * * gemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum 31 januari 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Ten Hagen Portefeuille(s) : Openbare ruimte, onderdeel

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Voorgesteld wordt nu om het bedrag van ,- beschikbaar te maken voor het realiseren van de ontsluiting in 2016.

Voorgesteld wordt nu om het bedrag van ,- beschikbaar te maken voor het realiseren van de ontsluiting in 2016. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 7 mei 206 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 206_BW_00389 Onderwerp: Vrijgeven krediet calamiteitenontsluiting Veerpolder - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. Debbie Ammerlaan, MSc 9 juni 2016

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. Debbie Ammerlaan, MSc 9 juni 2016 Van wet naar weg Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder Debbie Ammerlaan, MSc 9 juni 2016 Inhoud Even voorstellen.. Aanleiding snelheidsverhoging 40 km/u Werkgroep snelheidsverhoging Doelen advies werkgroep

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Inbreng van de gezamenlijke fracties uit de raad in de commissie van 16 juni 2010

Inbreng van de gezamenlijke fracties uit de raad in de commissie van 16 juni 2010 Inbreng van de gezamenlijke fracties uit de raad in de commissie van 16 juni 2010 Wij doen het volgende verzoek: Verzoek om te ramen wat het verschil is in de kosten wanneer wordt uitgegaan van een wegprofiel

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 2015-10

RAADSVOORSTEL 2015-10 RAADSVOORSTEL 2015-10 Datum voorstel: 15 januari 2015. Raadsvergadering van : 19 februari 2015, Vergadering Commissie : 10 februari 2015, Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling : G.A. de Kruif

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober september De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober september De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering J.L. van Hulst-Mazirel 30 oktober 2014 Datum voorstel 23 september 2014 Agendapunt Onderwerp Verkeerscirculatie dorpskern De Bilt De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

DriekoppenLand. 17 februari 2016

DriekoppenLand. 17 februari 2016 DriekoppenLand 17 februari 2016 DrieKoppenLand Totale plan Agenda: Introductie en voorgeschiedenis presentatie varianten bouwverkeer vragen Burgerinitiatief DrieKoppenLand Op initiatief en in opdracht

Nadere informatie

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 18 april 2011 Betreft Aanvullend document "Wegencategorisering" n.a.v. presentatie 8 maart 1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter In het Uitvoerend document wegencategorisering

Nadere informatie

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennis nemen van De uitkomsten van de studie over de regionale visie op de provinciale

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Opiniërende nota voor de raad

Opiniërende nota voor de raad Opiniërende nota voor de raad Onderwerp : Fietsvoorzieningen Molenkampsweg Datum collegebesluit : Datum raadsvergadering : 2 juli 2009 Agendapunt : 9. Portefeuillehouder : Wethouder Krähe Nummer postregistratie

Nadere informatie

Herziening Fietsplan. actief en betrokken. dewolden.nl

Herziening Fietsplan. actief en betrokken. dewolden.nl Herziening Fietsplan actief en betrokken dewolden.nl Waarom herzien: Ontwikkelingen sinds 2008: -schoolroutes -aanlegkosten -subsidie -begin/einde -grondverwerven In 2008 is het Fietsplan vastgesteld.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/29 Agendapunt nummer: 9

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/29 Agendapunt nummer: 9 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/29 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Kredietvoorstel fietspad Beerseweg Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. Debbie Ammerlaan 9 juni 2016

Van wet naar weg. Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder. Debbie Ammerlaan 9 juni 2016 Van wet naar weg Gevolgen wetgeving voor de wegbeheerder Debbie Ammerlaan 9 juni 2016 Even voorstellen.. Debbie Ammerlaan Adviseur Verkeer en Vervoer Royal HaskoningDHV, vestiging Amersfoort Projecten:

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

VISIE VERKEERSSTRUCTUUR HOOGE EN LAGE ZWALUWE

VISIE VERKEERSSTRUCTUUR HOOGE EN LAGE ZWALUWE VISIE VERKEERSSTRUCTUUR HOOGE EN LAGE ZWALUWE GEMEENTE DRIMMELEN 12 juni 2015 078367858:B - Definitief E07034.000096.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Visie... 4 1.3 Werkzaamheden in

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015

Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Aan de Raad Raad Made, 22 april 2015 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 28 mei 2015 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2019 Registratienummer: 15int01566 Casenr: 15.00616 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Hilvarenbeek, 22 september Betreft: Groot onderhoud en gebruik N269. Geachte mevrouw Arts,

Hilvarenbeek, 22 september Betreft: Groot onderhoud en gebruik N269. Geachte mevrouw Arts, Aan de SP-fractie T.a.v. mevr. W. Arts I.a.a. de leden van Provinciale Staten I.a.a. het College van Gedupteerde Staten I.a.a. College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek I.a.a. Gemeenteraad van Hilvarenbeek

Nadere informatie

Hamersveldseweg-zuid. Belangrijke schakel in het Fietsplan. College 8 juli 2014

Hamersveldseweg-zuid. Belangrijke schakel in het Fietsplan. College 8 juli 2014 -zuid O W M G Complex want het houdt verband met: Tabaksteeg afsluiting Maanweg (dec. 2014) 3 e Spoor uitgesteld wegen-onderhoud toenemende onveiligheid fiets/auto hoofd-groenstructuur? Belangrijke schakel

Nadere informatie

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk

+ZI IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. 2012/00443 Mobiliteit Ruimte dhr. T. de Jong A. van Koolwijk Raadsvoorstel ^ \J Gemeente K lit C C II L C +ZI IJsselstein Aan de raad van de gemeente IJsselstein agendapunt 3 Raadsstuknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel. nr. 2012/00443

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

A. de Vries raad00295

A. de Vries raad00295 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A. de Vries 040-2083699 avr@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00295 Reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan:

Nadere informatie

Maatregelenpakket verkeer Erp en omgeving. Herinrichting Boerdonksedijk, Gemertsedijk, Kom Erp

Maatregelenpakket verkeer Erp en omgeving. Herinrichting Boerdonksedijk, Gemertsedijk, Kom Erp Maatregelenpakket verkeer Erp en omgeving Herinrichting Boerdonksedijk, Gemertsedijk, Kom Erp Raadsbesluit: 16 april 2015 Er komt geen Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp (ZOE). In plaats van de ZOE moet er

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 mei 2016 Agendapuntnummer : VI, punt 10 Besluitnummer : 2022 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Fietspad Linderweg.

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling verkeersstructuur Berkel Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de varianten

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016

Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 10 mei 2016 Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Welkom bij B&W informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 10 mei 2016 Bereikbaarheidsagenda Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant Agenda: 1. Waar

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg 18 juni 2015 Bewonersbijeenkomst Victoriberg Programma 19:30 uur 20:00 uur: Inlopen 20:00 uur 20:15 uur: Welkomswoord wethouder Knapp 20:15 uur 20:30 uur: Presentatie Marcel Luijnenburg 20:30 uur 21:00

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT Middelaar Mei 2014 Inhoud ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT... 3 1. Inleiding... 3 2. Het proces... 3 3. Actiepunten... 3 3.1 Actiepunt

Nadere informatie

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017

SCHOOL-THUIS ROUTE GRAVE-OOST INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 INFORMATIEAVOND 19 APRIL 2017 1 ONTWERP TERREININRICHTING 2 3 HERKOMST LEERLINGEN Herkomst leerlingen 4 VIJF MOGELIJKE ROUTES VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS 5 MAATREGELEN ROUTE 1: STOOFWEG EN STOOFBRUG 6

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE BRUG DE STUW INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 MOGELIJKE OPLOSSINGEN GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE ROPTIE...7 Locatie Kostenraming Planning 4 FINANCIERING...8 2 1 INLEIDING

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Stadsoverleg dorpsraad van Stad aan t Haringvliet

Stadsoverleg dorpsraad van Stad aan t Haringvliet Aan: Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK Betreft: Klachten m.b.t. het herinrichten van het traject Stadse dijk (vanaf Schaapsweg tot rotonde Oudelandsedijk Middelharnis) Groeneweg,

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 23 april 2015 Onderwerp: Overdracht molen de Arend aan stichting Molen de Arend Terheijden. Registratienummer: 15int00934 Casenr:

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 30 oktober 2015 Regnr.: 15int04492 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt :

Nadere informatie

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Dilemma s over provinciale wegen Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Wegennetvisie = nieuwe functionele indeling van de provinciale wegen Indeling in: Stroomwegen Gebiedsontsuitingswegen Erftoegangswegen

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Agendapunt: 12 Sliedrecht, 28 april 2009

Agendapunt: 12 Sliedrecht, 28 april 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 28 april 2009 Onderwerp: Voorrangsregeling fietsers op rotondes Samenvatting: Door de openstelling van de Ouverture per 1

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Agendapuntnummer: 10 Raadsvergadering 26 juni 2014 Onderwerp: Baggeren havens Registratienummer: 14int02330 Casenr: 14.00797 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Uitwerking motie inzake ontsluitingsweg dorpskern Marken

Uitwerking motie inzake ontsluitingsweg dorpskern Marken Uitwerking motie 310-25 inzake ontsluitingsweg dorpskern Marken Afdeling Openbare Werken datum: 7 december 2015 kenmerk: IT15.07668 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 interpretatie opdracht...

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie