RAADSVOORSTEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL 2015-10"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Datum voorstel: 15 januari Raadsvergadering van : 19 februari 2015, Vergadering Commissie : 10 februari 2015, Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling : G.A. de Kruif : C. Schreurs : Realisatie en Beheer Onderwerp / voorstel : Kredietaanvraag verkeersmaatregelen Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor: 1. kennis te nemen van de prioriteitsstelling van verkeersmaatregelen waarbij de verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt Voskuilerdijk - Voskuilerweg en vervolgens de verkeersveiligheid op de Heinelaan prioriteit krijgen; 2. krediet beschikbaar te stellen [ ,00] voor de uitvoering van de maatregel op de Voskuilerdijk-Voskuilerweg en [ 9.000,00] voor de verkeersmaatregelen op de Heinelaan en dit te dekken uit de algemene reserve. Inleiding Op dit moment liggen er verschillende opgaven op het gebied van verkeer en vervoer voor met financiële consequenties die niet binnen het reguliere budget voor verkeer en vervoer passen. In verband met het budgetrecht van de gemeenteraad heeft het college besloten het beschikbaar stellen van krediet aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit voorstel gaat eerst integraal in op deze verschillende opgaven en de prioriteitsstelling. De aard van de concrete verkeersmaatregelen en de argumenten voor deze maatregelen worden in bijlage 1 en 2 omschreven. Beoogd resultaat - Inzicht in de knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer. - Prioriteit geven aan de maatregel die het meest bijdraagt aan de verbetering van de verkeersveiligheid. - Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Heinelaan en het kruispunt Voskuilerdijk-Voskuilerweg Kader - Ongevallenstatistieken - Wegenverkeerswet - Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens - Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer Argumenten Voorstel: o:\raad\ftp\2015\commissievergaderingen\02 februari\verkeersbesluiten\raadsvoors

2 Prioriteitsstelling verkeersmaatregelen Voor het jaar 2015 staan de volgende opgaven op het gebeid van verkeer en vervoer op het programma. Deze opgaven zijn gebaseerd op ongevallenstatistieken, bestuurlijke wensen en wensen van groepen bewoners: - Verkeersplateau Voskuilerweg Voskuilerdijk (raming: ) - Verkeersmaatregelen Heinelaan (globale raming ) - Verplaatsen halte Europaweg (raming ) - Aanpassen fietsverbinding Zegheweg - Valleikanaal ter hoogte van Valleisport (raming 5.000). De genoemde bedragen zijn gebaseerd op ramingen, in drie gevallen op basis van een prijs van een aannemer. De maatregelen zijn uitwerkt op basis van de geldende richtlijnen en zeker ook op basis van kosteneffectiviteit. Wat betreft de prioriteitsstelling hebben wij besloten het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Voskuilerweg Voskuilerdijk prioriteit te geven boven de andere investeringen. Er is hier sprake van een objectief verkeersveiligheidsprobleem, op basis van ongevallenstatistieken. Voor de verplaatsing van halte Europaweg wordt in samenwerking met de provincie gekeken naar de mogelijkheden voor cofinanciering waardoor deze kosten mogelijk lager gaan uitvallen. De verplaatsing van deze halte heeft heel nadrukkelijk ook een provinciaal belang; namelijk het versnellen van het openbaar vervoer. Het is dan ook logisch om hier gezamenlijk in te investeren. Deze maatregel is gekoppeld aan twee wensen van de gemeenteraad: het bieden van meer fietsenstallingsruimte op deze locatie en het aandoen van halte Laanzicht (dit wordt mogelijk door de versnelling). Voor de Heinelaan hebben wij besloten de verkeersmaatregelen na Voskuilerweg Voskuilerdijk financieel prioriteit te geven en deze kosten via een kredietaanvraag te dekken uit de algemene reserve. De wens tot aanpassing van de fietsverbinding Zegheweg - Valleikanaal ter hoogte van Valleisport vloeit voort uit de bouwontwikkelingen bij Valleisport. Valleisport heeft aangeboden grond beschikbaar te stellen voor ruimere bochten in het fietspad waardoor er een veiliger en comfortabeler tracé kan ontstaan. Het gebruik van deze fietsverbinding is echter beperkt en vooral recreatief van aard. Wij hebben besloten niet te investeren in de aanpassing van deze fietsverbinding. Financiële achtergrond De kosten voor de verkeersmaatregelen voor het kruispunt Voskuilerwijk - Voskuilerweg à komen ten laste van de begroting Binnen het regulier budget voor verkeer en vervoer is beschikbaar voor het onderhoud van bebording en beschikbaar voor verkeersmaatregelen. In totaal is er daardoor beschikbaar voor verkeersmaatregelen op straat. Het bedrag van is te hoog om in zijn geheel te dekken uit het regulier budget verkeer en vervoer. De ervaring is dat minimaal 50% van het budget voor verkeer en vervoer op gaat aan vervanging en schades en vernieuwingen. Er blijft dan circa over voor nieuwe verkeersmaatregelen. Globaal gaat de helft hiervan op aan kleine Quick Win verkeersmaatregelen. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er binnen het budget voor verkeer en vervoer geen ruimte is voor verkeersmaatregelen met een kostenplaatje hoger dan euro. Dit betekent dat voor maatregelen duurder dan een alternatieve dekking gevonden moet worden. Deze kan wel ingezet worden voor het financieren van een deel van een duurdere verkeersmaatregel. Binnen andere budgeten uit het programma leefomgeving zijn geen mogelijkheden om deze verkeersmaatregelen te financieren. Ook binnen specifiek de reserve wegen is geen ruimte beschikbaar om deze verkeersmaatregelen te bekostigen. De volledige reserve wegen is benodigd voor het (achterstallig) wegenonderhoud en voor het opvangen van onvoorziene uitgaven ten gevolge van bijvoorbeeld vorstschade. Daarbij is in de begroting vastgelegd dat de reserve wegen in 2015 niet financieel gevoed wordt. Pagina: 2 Voorstel: o:\raad\ftp\2015\commissievergaderingen\02 februari

3 Precedentwerking Het kiezen voor een verkeersmaatregel op een bepaalde locatie betekent niet dat een andere vergelijkbare locatie automatisch in aanmerking komt voor verkeersmaatregelen. Snelheids- en verkeersveiligheidsproblematiek is op iedere locatie uniek. Bij iedere locatie spelen andere aspecten en belangen, gezien vanuit aanwonenden, doorgaand verkeer maar ook objectieve ongevallenstatistiek. Gesteld kan worden dat er van verkeersmaatregelen op de Heinelaan en Voskuilerdijk-Voskuilerweg geen precedentwerking uit gaat. Verkeersmaatregel kruispunt Voskuilerdijk - Voskuilerweg Voor de argumentatie en toelichting op de verkeersmaatregel Voskuilerdijk - Voskuilerweg wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit voorstel. Verkeersmaatregelen Heinelaan Voor de argumentatie en toelichting op de verkeersmaatregelen Heinelaan wordt verwezen naar bijlage 2 bij dit voorstel. Draagvlak Het draagvlak voor de verkeersmaatregelen is verwoord in bijlage 1 en 2. Financiële consequenties Zie voor de argumenten het kopje Financiële achtergrond. Specifiek betekent dit het volgende financiële voorstel: - Voskuilerweg Voskuilerdijk: dekking van uit de algemene reserve prio 1). - Verkeersmaatregelen Heinelaan: dekking van uit het regulier budget voor verkeersmaatregelen en dekking van uit de algemene reserve (prio 2). - Verplaatsen halte Europaweg: verkennen cofinanciering en op basis daarvan besluiten nemen. Aanpak/uitvoering Wanneer het krediet is verleend wordt de voorbereiding en uitvoering van de verkeersmaatregelen in gang gezet. Specifiek voor de Heinelaan geldt dat bewoners eerst nog de mogelijkheid hebben om op de verkeersmaatregelen te reageren. Burgemeester en wethouders van Woudenberg drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor Secretaris T. Cnossen Burgemeester Bijlagen: 1. Verkeersmaatregel kruispunt Voskuilerdijk - Voskuilerweg 2. Verkeersmaatregelen Heinelaan Ter Inzage 1. Voskuilerdijk - Voskuilerweg: brief politie, verslag overleg politie en gemeente Leusden, tekening verkeersmaatregel. 2. Heinelaan: Beknopt verslag bijeenkomst Heinelaan, voorstel verkeersmaatrelen Heinelaan, tekening verkeersmaatregelen Heinelaan. Pagina: 3 Voorstel: o:\raad\ftp\2015\commissievergaderingen\02 februari

4 Bijlage 1: Verkeersmaatregel kruispunt Voskuilerdijk - Voskuilerweg Achtergrond Het kruispunt Voskuilerdijk Voskuilerweg ligt in het noordelijk buitengebied van de gemeente Woudenberg tegen de gemeentegrens met Leusden. Beide wegen liggen binnen de 60 km zone en binnen de lokaal geldende spitsafsluiting voor doorgaand verkeer. De voorrang op dit kruispunt is conform de aanbevelingen voor 60 km zones niet geregeld. Dat wil zeggen dat verkeer van rechts voorrang heeft. Er ligt een verkeersplateau met een beperkte hoogte om het verkeer af te remmen. Het verkeersbeeld op beide wegen past bij het landschappelijke karakter van beide wegen. De doorgaande functie van beide wegen is onder andere door de spitsafsluiting minimaal. De afgelopen twee jaar (maar ook voor die periode) vinden met enige regelmaat ongevallen plaats waarvan één dodelijk ongeval dit voorjaar. Qua verkeersveiligheid heeft dit kruispunt meermaals aandacht gehad. Zo is de zichtbaarheid/attentiewaarde geoptimaliseerd door het plaatsen van reflectiepalen. Toch geeft de frequentie van ongevallen en de ernst daarvan een duidelijk aanleiding voor een kritische beschouwing van dit kruispunt. Analyse In het kader van de toename van het aantal verkeersongevallen, waarvan één met dodelijke afloop, op de kruispunt Voskuilerdijk/Voskuilerweg is er op 2 september 2014 een overleg geweest met verkeerskundig medewerkers van de gemeente Leusden, gemeente Woudenberg en de politie Eemland Zuid (zie verslag). Tijdens dit overleg is gekeken naar de totstandkoming van deze verkeersongevallen. Uit het aantal geregistreerde verkeersongevallen en snelheden op dit kruispunt kunnen we concluderen dat de ongevallen niet expliciet te maken hebben met een te hoge snelheid of slecht zicht ten gevolge van de aangelegen maisvelden. Gezamenlijk is er tot de conclusie gekomen dat we hier te maken hebben met polderblindheid in samenhang met de huidige inrichting van de kruising en een overdaad aan informatieborden. * Polderblindheid is een vorm van verminderde opmerkzaamheid in het verkeer veroorzaakt door een afwezigheid van externe prikkels. Dit doet zich vaak voor bij stille rechte wegen in een gelijkmatig landschap. De term refereert aan het eentonige polderlandschap zoals dat in sommige gebieden in Nederland te zien is. Voor automobilisten kan polderblindheid gevaarlijk zijn. Bekend is dat een grote afwisseling aan externe visuele prikkels in het landschap een nadelige invloed heeft op het autorijden. Een totaal gebrek aan afleiding heeft echter hetzelfde effect. De automobilist wordt onoplettender, wat kan leiden tot riskante situaties wanneer zich onverwacht wel een situatie voordoet waar de automobilist op moet reageren. Om de kruispunt op basis van deze conclusie verkeersveiliger te maken zijn er diverse verkeerstechnische oplossingen aangedragen (zie bijlage). Na alle mogelijke oplossingen te hebben besproken gaat de voorkeur uit naar de aanleg van een rotonde. Deze oplossing is het meest verkeersveilig en zal de kans op een ongeval tot een minimum reduceren. Daar deze oplossing financieel niet haalbaar lijkt door de hiervoor noodzakelijke aankoop van omliggende gronden (zeer globale schatting kosten: ) gaat de voorkeur uit naar de aanleg van een verkeersplateau met de maximale door het CROW aanbevolen hoogte, voorzien van een rode coating. Hierdoor zal de attentiewaarde van de kruising aanzienlijk verhoogd worden en wordt verkeer gedwongen met een beperkte snelheid het kruispunt te betreden. Draagvlak In het kader van de recente ongevallen, waaronder één dodelijk ongeval in het voorjaar van 2014, is er een groot algemeen draagvlak voor verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid ten goede komen. De brief van de politie met het advies verkeersmaatregelen te nemen onderstreept dit draagvlak (zie bijlage). Pagina: 4 Voorstel: o:\raad\ftp\2015\commissievergaderingen\02 februari

5 Zowel de Voskuilerdijk als de Voskuilerweg liggen in een 60-km zone waar verkeersplateaus gebruikelijke verkeersmaatregelen zijn. Vanuit de weggebruiker wordt daarom een positief draagvlak verwacht. In de directe omgeving van dit kruispunt staan geen woningen en/of bedrijven die overlast zouden kunnen ervaren van geluid en trillingen. Pagina: 5 Voorstel: o:\raad\ftp\2015\commissievergaderingen\02 februari

6 Bijlage 2: Verkeersmaatregelen Heinelaan Inleiding In deze bijlage wordt naar aanleiding van de bewonersavond over te hard rijden op de Heinelaan ingegaan op het voorstel voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Heinelaan. Het verslag van de bewonersavond, de tekening van de verkeersmaatregelen en de memo met de omschrijving van de verkeersmaatregelen zijn bijgevoegd. Inleiding op verkeersmaatregelen De snelheid op wegen in 30-km zones kan op twee manieren beïnvloed worden. De eerste manier is het klassiek aanleggen van drempels en versmallingen om zo een lagere snelheid af te dwingen. Dit zijn de zogenaamde fysieke verkeersmaatregelen. De tweede manier is het beïnvloeden van het gedrag van de automobilist door bijvoorbeeld wijkacties, klikostickers en visuele maatregelen. De ervaring leert dat voor een echte snelheidsverlaging, fysieke verkeersmaatregelen genomen moeten worden. Gedragsmaatregelen zijn daarbij van belang als aanvulling. Deze maatregelen hebben het doel de weggebruiker te informeren over het gewenste gedrag in de straat. Ze dwingen een lagere snelheid echter niet af. Om de snelheid op de Heinelaan te verlagen zijn fysieke maatregelen dus noodzakelijk. Fysieke maatregelen zijn in te delen in horizontale snelheidsremmers en verticale snelheidsremmers. Bij horizontale snelheidsremmers is te denken aan versmallingen en chicanes. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de automobilist de snelheid moet remmen omdat hij/zij om een obstakel heen moet rijden. Aandachtspunt bij deze verkeersremmers is de veiligheid voor fietsers. Er moet voorkomen worden dat zij in de knel komen tussen het obstakel en ander verkeer dat om het obstakel heen moet rijden. Bij verticale snelheidsremmers is te denken aan verkeersplateaus, drempels en ronde verhogingen op een kruispunt (punaises). Deze maatregelen maken dat de weggebruiker snelheid moet minderen omdat er over een obstakel heen gereden moet worden. Aandachtspunt bij verticale snelheidsremmers is altijd het voorkomen van trillingen en hinderlijk geluid. Voorstel verkeersmaatregelen Heinelaan Op de bijgevoegde tekening is combinatie van horizontale en verticale snelheidsremmers en een gedragsmaatregel weergegeven. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: A. Wegmarkering met borden maximale snelheid 30 km/u. B. Een aanpassing van het bestaande verkeersplateau Heinelaan - Haverveld. C. Een dubbele set versmallingen waar fietsers veilig aan de binnenkant door kunnen rijden. D. Een verhoging in het kruispunt Heinelaan - Van Steenbergenlaan door middel van een punaise. Hieronder volgt per verkeersmaatregel de argumentatie: A. Het is belangrijk de weggebruiker nadrukkelijk te wijzen op de maximumsnelheid van 30 km per uur. Dit is een aanvullende maatregel ter ondersteuning van de fysieke maatregelen. Er is gekozen voor het begin van de Heinelaan zodat veel automobilisten de markering met grote regelmaat zien. B. Het bestaande verkeersplateau Heinelaan - Haverveld is op dit moment met een vrij hoge snelheid verrijdbaar. De snelheidsremmende werking is daardoor beperkt. Onderdeel van dit voorstel is het steiler maken van de taluds van dit verkeersplateau zodat de snelheidsremmende werking beter wordt. Om trillingen te voorkomen wordt hierbij rekening gehouden met de geldende richtlijnen voor verkeersplateaus. C. Tijdens de bewonersavond zijn versmallingen voorgesteld door de groenperken uit te breiden. Op de tekening zijn wel versmallingen ingetekend maar in een andere vorm. De ingetekende versmallingen geven fietsers de mogelijkheid aan de binnenkant van de versmalling te passeren. Hiermee wordt voorkomen dat fietsers in de knel komen tussen een versmalling en groot verkeer. De parkeerplaatsen bij de versmallingen blijven van één kant bereikbaar. Een groot voordeel van dit type versmalling (straatjuweel) is dat Pagina: 6 Voorstel: o:\raad\ftp\2015\commissievergaderingen\02 februari

7 deze makkelijk te monteren zijn. Hierdoor kan wanneer nodig met kleine verplaatsingen bijgestuurd worden. D. Tijdens de bewonersavond is meerdere malen de veiligheid op het kruispunt Heinelaan - Van Steenbergenlaan genoemd. Verkeer rijdt hier met een hoge snelheid. Onderdeel van dit voorstel is het verhogen van dit kruispunt met een zogenaamde punaise. Dat is een ronde verhoging van het kruispunt die in het midden van de weg het hoogst is. De verhoging remt de snelheid. Een voordeel van de punaise boven een drempel is dat een punaise door de meer vloeiende vorm minder trillingen veroorzaakt. Draagvlak Het voorstel voor verkeersmaatregelen is opgesteld op basis van de input van bewoners tijdens de bewonersavond Heinelaan (zie verslag). Voor deze bewonersavond waren alle bewoners uitgenodigd. De opkomst was relatief beperkt. Het voorstel voor verkeersmaatregelen is in lijn met hetgeen tijdens de bewonersavond is genoemd. Door de beperkte opkomst bestaat echter wel de kans dat de toen niet aanwezigen hier anders in staan. Mede daarom krijgen bewoners nog de mogelijkheid te reageren op dit voorstel. Aanpak/uitvoering De bewoners hebben het verslag van de avond inmiddels ontvangen. Na besluitvorming over de financiën wordt het voorstel voor verkeersmaatregelen aan de bewoners verstuurd. Bewoners hebben de gelegenheid hierop te reageren. Wanneer nodig wordt het voorstel aangepast. De voorgestelde oplossing is binnen de kaders van de bestaande verkeersregels op de Heinelaan. Er is daarom geen verkeersbesluit nodig. De uitvoering is daardoor relatief eenvoudig en snel. Vanwege weersomstandigheden kan dit op zijn vroegst in het voorjaar van Pagina: 7 Voorstel: o:\raad\ftp\2015\commissievergaderingen\02 februari

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad.

1992 N 60. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. NOTULEN van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op donderdag 14 mei 1992 te 20.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:de heer J.P.A. Gruijters,burgemeester/voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Verkeersonderzoek gemeente Eemsmond

Verkeersonderzoek gemeente Eemsmond Verkeersonderzoek gemeente Eemsmond Knelpunten en mogelijke oplossingen Definitief Opdrachtgever: Gemeente Eemsmond Grontmij Nederland B.V. Haren, 2 oktober 2009 Verantwoording Titel : Verkeersonderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Fietsveiligheid Best practices Nederlandse gemeenten in 2012

Fietsveiligheid Best practices Nederlandse gemeenten in 2012 Fietsveiligheid Best practices Nederlandse gemeenten in 2012 Fietsberaadpublicatie 23 2 Colofon Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

FINANCIËN HELDER EN OP ORDE. de stappen

FINANCIËN HELDER EN OP ORDE. de stappen FINANCIËN HELDER EN OP ORDE de stappen December 2013 Financiën helder en op orde - De stappen Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven December 2013 Financiën helder en

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 2 0 14-3 4 /. 9 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 26 september 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Verkeersstudie Koningsven De Diepen

Verkeersstudie Koningsven De Diepen Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven De Diepen Definitief onderzoeksrapport Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven - De Diepen Datum 13 februari 2013 Kenmerk TZG001/Wrd/0005

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Beleidsplan Het Donker Belicht Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Vastgesteld door de raad 28 november 2011 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie