Elmer Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elmer Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Elmer Jaarverslag 2012 Vzw Elmer Jaarverslag

2 Voorstelling Historiek Vanuit de sector van de werkzoekenden en de integratiesector kwamen signalen dat er geen toegang was tot de kinderopvang voor ouders die opleiding wilden volgen, die hun administratie moesten regelen of plots een werkaanbod kregen. In 1997 is Elmer, als project van vzw EVA, opgestart met als doel tegemoet te komen aan de nood aan kinderopvang van deze ouders. Vanuit het idee van de buurtdiensten werd deze buurtgerichte dienstverlening gekoppeld aan een opleidingstraject in de kinderzorg voor mensen uit de buurt. Sinds 2004 verwierf Elmer de eerste structurele erkenning van Kind & Gezin voor Elmer Noord en is de werking van Elmer verzelfstandigd in een eigen vzw. De organisatie beschikt over een capaciteit van 137 plaatsen verspreid over 3 erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven en 2 lokale diensten buurtgerichte kinderopvang. Deze voorzieningen bevinden zich in Schaarbeek, Anderlecht, St-Jan-Molenbeek en Brussel Centrum. Elmer stelt op continue basis 14 medewerkers te werk in een opleidingstraject. Missie Elmer wil het welzijn, de maatschappelijke kansen en de participatie van gezinnen en kinderen verhogen door het organiseren van buurtdiensten die Nederlandstalige, laagdrempelige, kwalitatieve kinderopvang aanbieden in Brussel. De werking rond opleiding en tewerkstelling van medewerkers uit kansengroepen maakt hier integraal deel van uit. Respect voor diversiteit en eigenheid en het geloof in de positieve groeikansen van elk individu zijn hierbij belangrijke waarden. Werking Elmer biedt kinderopvang aan ouders die nood hebben aan occasionele, deeltijdse, voltijdse, kortdurende of urgentie-opvang. Elmer geeft prioriteit aan ouders die opleiding volgen, plots werk gevonden hebben of om sociale, medische of pedagogische redenen nood hebben aan kinderopvang. Daarnaast richt Elmer zich ook naar werkende ouders uit de buurt, met als doel een gezonde sociale mix te bereiken. De begeleiding van de kinderen gebeurt door een gemengd team van gekwalificeerde en (nog) nietgekwalificeerde medewerkers. Deze laatsten volgen de opleiding Kinderzorg in het C.V.O., afdeling Tweedekansonderwijs van Anderlecht. Vzw Elmer Jaarverslag

3 Inhoudstafel Inleiding 4 Kinderen & ouders Cijfers 5 Pedagogische werking 13 Ouderwerking 16 Wijkwerking, netwerkvorming en samenwerkingsverbanden 23 Omkadering 27 Medewerkers 27 Organisatiestructuur 31 Vorming en opleiding 32 Opleidingstrajecten 38 Ondersteuning 40 Preventie 44 Kwaliteit en kwaliteitscontrole 46 Financiële structuur 51 Besluit 52 Vzw Elmer Jaarverslag

4 Inleiding 2012 stond in het teken van de uitbreiding. Of hoe een relatief beperkte uitbreiding met 17 plaatsen een effect kan hebben op een hele organisatie. Twee extra leefgroepen en een aantal medewerkers erbij hadden zijn gevolgen voor de structuur van de organisatie. Deze diende herbekeken te worden om in de toekomst sterk te kunnen blijven in onze pedagogische opdracht. Vanuit deze nieuwe structuur bleken nieuwe en sterke dynamieken te ontstaan. Zo hebben we nieuwe functies gecreëerd die nieuwe mogelijkheden bieden. Verder heeft het bij een aantal medewerkers geleid tot het besluit om verder te studeren tot Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind. De groei heeft ook geleid tot een eerste deelname aan de sociale verkiezingen en de oprichting van een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. In al onze veranderingen werden we ondersteund door vernieuwde informaticatechnologie. Elmer deed zijn eerste stappen in de cloud. En zag dat het goed was maar dat we ons verder moeten bekwamen in het gebruik van deze technologie. De uitbreiding heeft ook geleid tot een financieel verlies. Het eerste in de geschiedenis van Elmer. Uit deze ervaring zullen we in elk geval de nodige conclusies moeten trekken, zodat het bij deze ene keer blijft was een bewogen jaar. Zoveel is duidelijk. Veel leesplezier! Vzw Elmer Jaarverslag

5 1. Kinderen & ouders Cijfers In 2012 werden 333 verschillende kinderen opgevangen in de verschillende vestigingen van Elmer, ongeveer evenveel als in Er werden aanwezigheden geteld. Dit zijn er 864 meer dan in De stijging is vooral toe te schrijven aan Elmer Zuid. Er was de opstart van een nieuwe lokale dienst in de tuin in september en de uitbreiding met 3 erkende plaatsen, vanaf november. In Elmer Noord, Zuid en West hebben we ook een erkenning voor urgentie-opvang door F.C.U.D. (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten). We beschikken daar over voldoende oppervlakte in de leefruimten voor een capaciteit van respectievelijk 32, 36 en 34 plaatsen. Door de aanvullende middelen van F.C.U.D. konden we dan ook in 2012 extra begeleiding inzetten. In Elmer in de Stad bleven we beperkt tot 28 plaatsen. Dit toont zich in de verschillende bezettingsgraden. Kind & Gezin voert een voorrangsbeleid voor een aantal doelgroepen. Elke voorziening wordt verwacht te streven naar een bereik van minstens 20% gezinnen uit deze doelgroepen. Gezien Elmer een uitgesproken sociaal opnamebeleid voert binnen een gezonde sociale mix, situeerden onze percentages zich tussen 42 en 61 %. Elmer biedt ook buitenschoolse opvang aan voor de jongste kleuters tot 3,5 jaar. Meestal gaat dit over woensdagen en vakantiedagen. We hebben in jonge kleuters opgevangen. Tenslotte voert Elmer ook een actief beleid op vlak van inclusie. In 2012 kwamen 11 kinderen met specifieke zorgbehoeften naar Elmer. Hieronder een gedetailleerd overzicht: Vzw Elmer Jaarverslag

6 2012 Erkende capaciteit Aantal kinderen Aantal aanwezigheden Bezettingsgraad Voorrangsgroepen Buitenschools Inclusie Elmer Noord ,29% 47% 10 3 Elmer Zuid 33/ ,90% 59% 16 2 Elmer Zuid LD % 61% 0 1 Elmer West ,32% 42% 6 1 Elmer in de Stad ,70% 53% 10 4 Het is belangrijk jaarlijks te evalueren of de beoogde doelgroep ook daadwerkelijk bereikt werd. Hieronder volgt een kwantitatieve analyse van de verschillende kenmerken die de doelgroep van Elmer kunnen typeren. REDEN VAN OPVANG De reden van opvang is in Elmer bepalend binnen het plaatsingsbeleid. Elmer voert een uitgesproken sociaal beleid, binnen een gezonde sociale mix. Ons beleid bepaalt dat we maximaal 50% van de kinderen opvangen omwille van werk, maximaal 50% omwille van opleiding en maximaal 20% om sociale redenen, zoals acute crisissituatie, draaglastvermindering, solliciteren of sociaal pedagogische redenen. Ook de groep van ouders die plots werk gevonden hebben, wordt als sociale reden gezien, omdat dit een beleid vraagt van kort op de bal spelen om deze ouders een plaats te kunnen bieden Elmer Reden van opvang 40% 1% 6% 1% 9% 6% 37% Crisis Draaglastvermindering Opleiding Plots Werk Sociaal Pedagogisch Werk Solliciteren Vzw Elmer Jaarverslag

7 In 2012 waren de groep van de werkende ouders en van de ouders in opleiding ongeveer even groot. Beiden vertegenwoordigden ongeveer 40%. 23% van de ouders kwam omwille van een sociale reden, waarvan 9% in het kader van plots werk. Tussen de vestigingen van Elmer waren verschillen: Elmer Noord heeft een bijzondere inspanning gedaan voor ouders die plots werk hadden. In Elmer in de Stad werden in verhouding meer kinderen opgevangen waarvan de ouders opleiding volgen. De ligging van Elmer in de Stad, naast het Huis van het Nederlands en andere opleidingsinstellingen, zoals Lethas, verklaart deze cijfers. GEZINSSITUATIE Net als de vorige jaren, leefde gemiddeld ruim één vierde van de kinderen in een eenoudergezin. Per vestiging kan dit cijfer schommelen tussen 20 en 30 %. We bereiken reeds jaren een relatief grote groep alleenstaanden. Toch merken we dat de expliciete opname van dit criterium in ons opnamebeleid niet heeft geleid tot een grotere vertegenwoordiging van deze ouders. De doelgroepen die we reeds vanaf de start van onze werking prioriteit toekennen - ouders die opleiding volgen, plots werk hebben of opvang nodig hebben om sociale of medische redenen vallen vaak samen met de groep van eenoudergezinnen. Elmer Gezinssituatie 26% Eenoudergezin Samen 74% Vzw Elmer Jaarverslag

8 GEZINSINKOMEN In 2012 hebben we meer kinderen opgevangen die in een gezin leefden waarvan minimum één van de ouders werkt. Een kwart van de gezinnen leefde enkel van vervangingsinkomen of geen geregeld inkomen. Elmer Gezinsinkomen 2% 26% Enkel vervangingsinkomen Min. 1 inkomen uit werk 72% Geen inkomen Een andere manier om naar de gezinsinkomens te kijken is de hoogte van de ouderbijdrage. De gemiddelde dagprijs bedroeg 7,75. Iets meer dan 40 % van de ouders betaalde het minimumtarief. Ook had bijna 40% van de ouders in Elmer een inkomen onder de grens die Kind & Gezin hanteert om lage inkomens te definiëren. Deze cijfers liggen in de lijn van de voorgaande jaren. We kunnen eruit concluderen dat we een gemengde groep van ouders blijven bereiken, met een groot aandeel van ouders uit de laagste inkomensgroepen. Elmer Inkomen 61% 39% Onder inkomensgrens Boven inkomensgrens Vzw Elmer Jaarverslag

9 WOONPLAATS We richten ons prioritair naar de kinderen van het Brussels Gewest, bij voorkeur wonend in de omgeving van de opvangvestiging. Deze keuze komt versterkt naar voor in de cijfers van Bijna 2/3 de van de gezinnen woonde in gemeente van de opvangplaats. Zoals steeds, tonen vooral de cijfers van Elmer Zuid en nu ook de lokale dienst van Elmer Zuid dit aan. Elmer in de Stad volgt deze trend. De kinderen die van buiten Brussel komen, zijn meestal kinderen van medewerkers van Elmer. Elmer Woonplaats 19% 10% 7% 64% Gemeente grensgemeente elders in Brussel buiten Brussel ORIGINE Het gehanteerde criterium voor origine is de herkomst van de moeder. We blijven een heel diverse groep van gezinnen bereiken, met als grootste groepen de gezinnen van Afrikaanse en Maghrebijnse origine. Het aandeel van de gezinnen met een moeder van Belgische origine stijgt lichtjes. Zoals de voorbije jaren blijft de verdeling in de vestigingen zijn eigen accenten hebben, met meer Afrikaanse gezinnen in onze vestigingen in Kuregem en Molenbeek, een groter aandeel gezinnen van Maghrebijnse origine in Schaarbeek en een stevige mix in Elmer in de Stad. Deze verschillen hebben vooral te maken met de ligging van de vestigingen. Vzw Elmer Jaarverslag

10 Elmer Origine 3% 29% 31% Afrikaans Aziatisch (+Turks) Belgisch Europees 6% 22% 9% Maghrebijns M/Z Amerikaans THUISTAAL We bereiken steeds meer gezinnen waar één van de ouders het Nederlands machtig is. Voor de kinderen die een schoolloopbaan tegemoet gaan in het Nederlandstalig onderwijs is dit zeker een goede zaak. Het komt de communicatie en de opvolging van de kinderen ten goede. Een objectief criterium om deze groepen te bepalen hanteren we niet. De cijfers zijn daarom eerder indicatief. We betreuren dat dit in de toekomst wel zal gevraagd worden, in navolging van het decreet dat reeds in Onderwijs van toepassing is. Hoe kunnen we ouders warm welkom heten, als we tegelijk van bij de start papieren eisen om te bewijzen welk niveau van Nederlands ze behaald hebben? Elmer Taalkennis Nederlands ouders 51% 36% Beperkt Nederlands Geen Ned. Nederlands 13% Vzw Elmer Jaarverslag

11 KINDEREN MET SPECIFIEKE ZORGBEHOEFTE Elmer voert een proactief beleid op vlak van de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte. De 3 erkende kinderdagverblijven (Elmer Noord, Zuid en Stad) hebben samen een structurele erkenning voor 3 inclusieplaatsen. Elmer West en de lokale dienst van Elmer Zuid vangen kinderen met specifieke zorg op individuele basis op. In de loop van 2012 hebben we 11 kinderen opgevangen in het kader van inclusie, met in totaal 674 aanwezigheden. Voor de structurele plaatsen haalden we een bezetting van 90%. In functie van de kinderen met specifieke zorgen kochten we in 2012 een aantal ondersteunende materialen aan. Om ons netwerk verder uit te bouwen hebben we in de loop van het jaar onze werking voorgesteld aan Inkendaal, een revalidatieziekenhuis in de rand van Brussel met een specifieke werking naar jonge kinderen. De Verantwoordelijke Preventie stuurt de werking rond specifieke zorgen aan. Ze verzorgt het netwerkt met buurtgerichte en gespecialiseerde medische diensten. Daarnaast ondersteunt ze de Vestigingsverantwoordelijken en de Aandachtsbegeleidsters. Het is onze bedoeling om het netwerk van doorverwijzers jaar na jaar te onderhouden en verder uit te bouwen. Getuigenis uit Elmer Noord De psychologe die A en haar gezin volgt, kwam maandelijks naar de leefgroep. Ze gaf adviezen om A te ondersteunen in haar ontwikkeling. Zo toonde ze welke gebaren A had geleerd om in communicatie te gaan. Deze werden door de begeleidsters overgenomen. Verder kregen we achterliggende uitleg over fysische en gedragskenmerken en over de manier waarop we er best konden mee omgaan. Getuigenis uit de Locale Dienst van Elmer Zuid We werden dit jaar geconfronteerd met heel wat allergieën. De meest ernstige, levensbedreigende allergie kwam voor bij een meisje die allergisch was aan noten, maar ook aan peulvruchten, Vzw Elmer Jaarverslag

12 bepaalde kruiden of specerijen (zoals curry en nootmuskaat) en bepaalde toevoegingen (zoals maïzena). Deze allergie eiste een specifieke aanpak gezien de ernst van de situatie. Daarom werd beslist een inclusie-dossier voor dit kindje aan te maken. Wat hield de specifieke aanpak zoal in? Eerst en vooral nam de verantwoordelijke preventie contact op met de geneesheer en de ouders van het kind om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Daarnaast deed ze een grondige inspectie van de voedingsmiddelen in onze keuken om na te gaan welke bovenstaande ingrediënten bevatten. Aan de hand van al deze informatie werd een speciaal menu opgesteld en werden ook bepaalde voedingsmiddelen zoals curry en nootmuskaat gebannen uit de keuken om risico s uit te sluiten. De ouders van de kinderen in Elmer werden tijdens een ouderactiviteit geïnformeerd over deze allergie om hen op te roepen waakzaam te zijn en geen voedingswaren met hun kind mee te geven in de opvang. Zelfs een klein koekje kon tot levensbedreigende reacties leiden. Naast deze preventieve maatregelen, kregen de begeleidsters een uitgebreide uitleg over het gebruik van de epipen, die ze moesten gebruiken wanneer het kind een allergische reactie had en over verdere eerste hulp. Deze instructies werden tijdens elke vergadering opgefrist. Vzw Elmer Jaarverslag

13 Pedagogische werking Doelstellingen Kinderen voelen zich goed in Elmer Kinderen worden begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling Kinderen worden benaderd als competente, gelijkwaardige individuen Kinderen bouwen een positief zelfbeeld op in Elmer Pedagogische stromingen Piaget Freinet Reggio Emilia Loczy - Koczak Methodieken Maandelijkse werknamiddagen onder pedagogische begeleiding Introductie van de werkvormen Analyse de pratique, videointeractiebegeleiding Elmer Vragenboek Inhoudelijk hebben we voor 2012 in Elmer gewerkt rond spel- en activiteitenaanbod. Er werd nagedacht over mogelijk thema s binnen het grote kader van de vier seizoenen en over geschikte materialen. Ook werd gezocht naar variatie in het soort activiteiten, met als doel alle ontwikkelingsdomei nen aan te spreken. De teams werden begeleid in het voorbereiden van deze activiteiten. Een structuur werd gezocht in de agenda van de leefgroepen. Verder werd bekeken hoe dit aanbod kon gedocumenteerd worden zodat ook anderen een beeld konden vormen van wat zich afspeelde in de leefgroepen: het maken van foto s, het uithangen van deze beelden, Een ander algemeen thema was zindelijkheidstraining. Nadat in Elmer Zuid al een tijdje werd getest met het uitlenen van zindelijkheidszakjes, werden deze in alle vestigingen Vzw Elmer Jaarverslag

14 ingevoerd. In deze zindelijkheidszakjes zaten materialen zoals leesboekjes rond het thema zindelijkheid, waarmee de ouders thuis ook aan de slag konden. Deze zakjes werden voorgesteld op het moment dat Elmer en de ouders beslisten om met zindelijkheidstraining te starten. Verder werd in alle leefgroepen van Elmer gewerkt aan een gelijkvormig aanbod van muziek en liedjes en werd in verschillende peutergroepen een stickerwand voorzien. We hadden immers uit observaties opgemerkt dat de kinderen het heel leuk vonden om stickers te plakken en te herplakken. We willen in Elmer voortdurend aanzetten tot reflectie over ons pedagogisch handelen. De maandelijkse werknamiddagen waren het forum om aan reflectie te doen. Tijdens deze maandelijkse overlegmomenten werden verschillende vormen van reflectie geïntroduceerd. Zo werden enkele casussen uitgewerkt met de methode van Analyse de Pratique, waarrond werd geëxperimenteerd in het Wanda-project (zie wijkwerking, netwerkvorming en samenwerkingsverbanden). Elke zes maanden gebruikten we het ZIKO-instrument van het ECEGO (Expertisecentrum voor Ervaringsgericht Onderwijs). Per team bekeken we de gefilmde fragmenten van individuele kinderen. Op basis van hun welbevinden en betrokkenheid op deze momenten, zochten we naar mogelijke verbeteringen en werden actiepunten geformuleerd. Deze werden dan opgevolgd tijdens de werknamiddagen. Twee medewerkers in Elmer volgden de opleiding Video-Interactiebegeleiding. Deze methodiek werd ingevoerd om te reflecteren over het eigen pedagogisch handelen van de gefilmde begeleidsters. Op ad hoc basis werden begeleidsters gedurende korte momenten gefilmd. Samen met hen werd dan naar de successen gekeken die terug te vinden waren in het eigen handelen en tot welke positieve resultaten dit leidde. Deze waarderende benadering spoorde begeleidsters aan goede interactie met de kinderen te blijven hanteren en waar mogelijk uit te breiden. In elke vestiging werden in de loop van het jaar nog eigen accenten gelegd in de pedagogische werking. Hieronder volgt een overzicht. Elmer Noord Vanuit een ZIKO-observatie in januari werden acties gedaan rond het verlengen van de wenperiode. Deze worden verder beschreven bij de ouderwerking. Vzw Elmer Jaarverslag

15 Video-interactiebegeleiding werd uitgeprobeerd bij twee begeleidsters van de peutergroepen. De begeleiding van een activiteit met klei werd gefilmd en besproken. Daarbij was duidelijk dat de begeleidster alle kinderen zoveel mogelijk probeerde te betrekken bij de activiteit. Ze communiceerde veel en gebruikte korte zinnen met veel gebaren. Verder werd een begeleidster in een buitenspelmoment gefilmd. Deze ging sterk in op vragen, gevoelens en gedrag van de kinderen. Ze zocht oplossingen voor probleempjes die zich voordeden. Ze bleef steeds rustig en vroeg aan de kinderen hulp voor de opruim. Bij de baby s werd gewerkt rond de herinrichting van één van de leefruimten, zodat de ruimte beter gebruikt zou kunnen worden. Elmer Zuid In Elmer Zuid werd 2 maal aan analyse de pratique gedaan. Telkens werd rondgevraagd welk thema belangrijk gevonden werd om te analyseren. Na het bepalen van het thema (beide keren ging het over probleem gedrag van een kind in de peutergroep) kon de aanbrenger van het thema dit wat verder toelichten. Daarna stelden de andere begeleidsters vragen om het thema uit te diepen. Na deze uitdieping werd samen gezocht naar een probleemformulering en een aantal hypothesen. Wat waren de oorzaken van dit probleem? Welke elementen speelden een rol? Tenslotte gaf de groep adviezen rond aanpak aan de aanbrenger. In de werknamiddagen werd gewerkt rond structuur in de opvang, vooral tijdens de vroege en de late uren. Het combineren van aandacht voor de kinderen én voor de ouders was vaak niet evident. Daarnaast werd ook erg intens gewerkt aan het handelingsplan van een peutertje. Dat kindje werd opgevolgd tijdens teamvergaderingen en werknamiddagen. Wat betreft inrichting werd de snoezelruimte van de peuters verder ingericht met blacklight-materialen. Elmer West Bij de peutergroep werd gewerkt rond het slaapmoment en het toezicht tijdens dit moment. Er werd van het idee afgestapt dat alle peuters in één ruimte moesten slapen. Verder werd gewerkt aan manieren om aan actieve toezicht te doen tijdens het slaapmoment. Kinderen die niet hoefden of wilden slapen, kregen andere activiteiten aangeboden zoals boekjes lezen. De inrichting van één van de peuterleefgroepen bleef een aandachtspunt. Ook het gebruik van de polyvalente ruimte werd onder de loupe genomen. Er werd gezocht naar manieren Vzw Elmer Jaarverslag

16 om materialen op te bergen zodat ze gemakkelijk terug te vinden waren en opnieuw gebruikt konden worden. Elmer in de Stad Elmer in de Stad telde in een bepaalde periode vijf zwangere moeders. Daarom werd het thema baby gedurende twee weken grondig uitgewerkt met de kinderen en hun ouders. Elke dag werd iets gedaan dat te maken had met de baby : poppenwassen, baby verluieren, de dikke buik van mama nabootsen,... In die periode zijn ook twee moeders hun baby komen voorstellen in de leefgroep. Verder hebben de peuterleefgroepen een manier gezocht om op positieve wijze om te gaan met het meebrengen van kleine voorwerpen door de kinderen. Dit stelde soms immers veiligheidsproblemen voor de andere kinderen. Wat betreft inrichting kregen de twee peuterleefgroepen extra ingrepen om er gezellige ruimtes van te maken. Ouderwerking Doelstellingen Elmer als opvang met een lage drempel, ten dienste van de ouder Elmer in open communicatie met de ouder Elmer in een vertrouwensrelatie met de ouder om het kind beter te kunnen begeleiden Elmer als ondersteuner van de ouder in zijn rol als opvoeder Vzw Elmer Jaarverslag

17 Methodieken Intake- en wenprocedure Breng- en haalcontacten Formele oudergesprekken Groepsactiviteiten Elmer vindt het belangrijk dat de ouders zich gesteund voelen in hun opvoeding door naar Elmer te komen. De opvang zelf betekent vaak een sterke steun voor ouders. Daarnaast zijn de contacten en gesprekken met begeleiders, verantwoordelijke en andere ouders vaak een belangrijke ondersteuning. In Elmer Noord werd dit jaar gesleuteld aan het wennen. De wenperiode werd verlengd naar 2 weken tot een maand in plaats van 3 wenmomenten. Dit had een aantal positieve gevolgen: er was meer tijd voor wederzijds kennismaking. De ouders waren gemakkelijker bereikbaar om kindjes die niet te troosten waren vroeger te komen afhalen, ze bleven ook langer aanwezig in de leefgroep. Zowel de ouders als de kinderen ervaarden minder stress en het welbevinden van kinderen, ouders en begeleidsters verhoogde. Bovendien verliep de eerste keer dat de ouder een hele dag moest gaan werken of les volgen, een stuk vlotter. Ook in Elmer Zuid werd het wennen aangepast aan de noden van individuele ouders. Getuigenis uit Elmer Zuid L. startte bij Elmer op de leeftijd van 4 maanden. De mama van dit meisje was erg onzeker en het eerste wenmoment was voor haar erg zwaar: het was druk in de leefgroep, er waren verschillende nieuwe kindjes die huilden omdat ze nog moesten wennen aan de opvang. Deze omstandigheden bezorgden haar geen goede eerste indruk. Ze besprak haar bezorgdheden met de verantwoordelijke. Deze stelde voor om meer tijd te nemen voor het wennen en langs te komen op verschillende momenten van de dag zodat ze kon zien hoe de dagindeling in de opvang was. Gedurende één maand kwam mama twee keer per week wennen. Ze bleef lang in de leefgroep, soms twee uur lang. De begeleidsters (een nieuw team) voelden zich eerst niet erg op hun gemak, ze dachten dat de mama hen op hun vingers zou komen kijken. De verantwoordelijke lichtte hen tijdens een overleg toe waarom deze verlengde wenperiode zo belangrijk was voor de mama. Hierdoor kregen de begeleidsters meer begrip voor de mama en ervaarden ze haar bezoekjes met de tijd als aangenaam omdat ze ook graag meespeelde met de andere kinderen. Vzw Elmer Jaarverslag

18 Na een wenperiode van ongeveer een maand had de verantwoordelijke een gesprek met de mama om te bevragen hoe ze zich voelde. Haar idee over de opvang was enorm veranderd, ze had de werking goed leren kennen en had vertrouwen gekregen in de begeleidsters. Haar nieuwsgierigheid naar de pedagogische werking van Elmer werd er ook door geprikkeld. Naar aanleiding van de bevraging bij de ouders merkten we dat het voor de begeleidsters van de peutergroepen niet altijd vanzelfsprekend was om een gesprek te hebben met de ouders over hun kind in de opvang. Er zijn zoveel leuke dingen om te bespreken maar tijdens de breng- en haalmomenten ontbreekt de tijd vaak. Daarom zijn we in de loop van 2012 gestart met de organisatie van contactdagen. Tijdens de contactdag ontvangt de begeleidster de ouders in een aparte ruimte en heeft ze een individueel gesprek met hen over hun kind. Het gesprek gebeurt op basis van observaties die worden ingevuld op het ZikoVo-document. De reacties van de ouders tijdens deze eerste contactdagen waren erg positief. Hetgeen besproken werd, was voor de ouders vaak herkenbaar. Dit deed velen van hen deugd: het was een teken dat de begeleidster hun kind goed kende en dat de dingen die zij thuis ervaarden ook voorkwamen in het kinderdagverblijf. De ouders vonden het interessant om te horen hoe de begeleidsters reageerden op bepaald gedrag, ze namen tips mee naar huis. Daarnaast was het voor de begeleidsters een uitgelezen kans om meer dingen over het kind te weten te komen, bruikbaar voor de aanpak van het kind in de opvang. De contactdagen vergden heel wat voorbereiding en organisatie. Van de andere kant betekende het voor de begeleidsters een erkenning om deze individuele gesprekken met de ouders te kunnen voeren. We gaan deze werkvorm zeker verder uitwerken in de toekomst. Naast de dagelijkse en individuele gesprekken organiseerden we ook dit jaar regelmatig groepsactiviteiten in Elmer. We zochten bij de organisatie van deze activiteiten steeds naar een goede mix tussen educatieve activiteiten en feesten. Beiden hebben op hun manier hun belang. Ontmoeting staat centraal. Hieronder volgt een overzicht van de groepsactiviteiten per vestiging: Vzw Elmer Jaarverslag

19 ELMER NOORD Datum Wie Thema Opkomst 16/01/2012 samen Nieuwjaarsontbijt 12 ouders 24/02/2012 samen Carnavalfeest 9 ouders 24/02/2012 peutergroep Afscheid schoolgaanders 6 ouders 22/03/2012 peutergroep Kruiden planten 5 ouders 19/04/2013 peutergroep Ontbijt 15 ouders 26/04/2012 babygroep Ontbijt 12 ouders 15/05/2012 samen Uitstap naar kinderboerderij Maximiliaan 12 ouders Juni 2012 peutergroep Contactdagen 17 ouders 21/06/2012 peutergroep Gezonde smoothies maken 18 ouders 17/10/2012 samen Kennismaking en ontmoeting 11 ouders Nov 2012 samen Voorleesweek 3 ouders Dec 2012 peutergroep Contactdagen 17 ouders 23/12/2012 babygroep Kunst-kerstfeest 4 ouders Het jaarlijkse infomoment voor nieuwe ouders werd dit jaar omgedoopt in een kennismakings- en ontmoetingsmoment. Na een korte welkom stelden de ouders zich aan elkaar voor. Sommigen vertelden iets over hun werk anderen iets over hun hobby. Daarna werd de werking van Elmer uitgelegd aan de hand van foto s en beeldmateriaal. Een ancienne een mama die al een tijdje naar Elmer komt nam de taak op zich om te getuigen en uitleg te geven vanuit haar perspectief. Er werd ook afgesproken om elkaar met de voornaam aan te spreken. Dat is een stuk familialer dan mama van en papa van. Deze andere vorm van kennismaking was heel leuk. De ouders waren heel enthousiast en gaven aan aan meer van dergelijke activiteiten te willen deelnemen. Vzw Elmer Jaarverslag

20 ELMER ZUID Datum Wie Thema Opkomst 20/01/2012 samen Nieuwjaarsfeestje 23 ouders 16/02/2012 samen Carnavalfeest met grime 4 ouders 26/04/2012 peutergroep 4-uurtje 8 ouders 23/05/2012 samen Uitstap naar kinderboerderij Maximiliaan 9 ouders 6/06/2012 babygroep Babymassage 4 ouders Juni 2012 peutergroep Contactdagen 19 ouders 12/07/2012 samen Tropical Bar 34 ouders 27/08/2012 peutergroep Afscheid schoolgaanders ism Walala 8 ouders 28/09/2012 samen Wijkwandeling 2 ouders Nov 2012 samen Voorleesweek 2 ouders 18/12/2012 samen Info over schoolinschrijvingen 4 ouders Dec 2012 peutergroep Contactdagen 21 ouders Dit jaar werd het feestje voor het afscheid van de schoolgaanders georganiseerd in samenwerking met spel-o-theek Walala. Ouders van kindjes die na de grote vakantie naar school gingen, werden in het bijzonder uitgenodigd, maar ook de andere ouders waren welkom. Twee medewerkers van Walala waren aanwezig om de ouders een toelichting te geven over het reilen en zeilen in de kleuterklas. Dit werd gedaan aan de hand van foto s en een eerste kennismaking met Jules, de klaspop die in vele kleuterklassen logeert. Deze voorstelling was erg waardevol omdat niet alle ouders vertrouwd zijn met het Belgisch onderwijs en de werking van een kleuterklas niet kennen. Jammer genoeg wordt de werking van Walala stopgezet, waardoor dit soort van ondersteuning wegvalt in de toekomst. Voor de tweede keer werd een tropical bar georganiseerd. Het is een activiteit waar de begeleidsters zelf heel erg naar uit kijken, ze plannen reeds een tijd op voorhand welke drankjes en hapjes ze zullen maken en hoe ze de bar gaan inkleden. Dit enthousiasme is heel erg prettig en spreekt de ouders aan waardoor zij zin krijgen om deel te nemen. Dit wordt een klassieker! Vzw Elmer Jaarverslag

21 ELMER WEST Datum Wie Thema Opkomst 20/01/2012 samen Nieuwjaarsreceptie 36 ouders 13/04/2012 peutergroep Afscheidsfeest schoolgaanders 5 ouders 27/04/2012 babygroep Babyvoeding 8 ouders 4/05/2012 samen Uitstap naar de kinderboerderij 11 ouders 1/06/2012 peutergroep Peutermassage 10 ouders Juni 2012 peutergroep Contactdagen 16 ouders 29/06/2012 samen Barbecue 37 ouders 30/11/2012 peutergroep Herfstwandeling 11 ouders 12/12/2012 babygroep Babymassage 6 ouders In Elmer West is de barbecue uitgegroeid tot een klassieker. Deze activiteit had weer een heel grote respons : een gezellige bedoening met vele ouders, kinderen en sympathisanten. De tuin van Elmer West leent zich daar perfect toe. Dit jaar hebben enkele ouders er een extra accent aan toegevoegd met een karate voorstelling. We waren gewoon om jaarlijks een babymassage te organiseren. Dit jaar hebben we dit ook ingevoerd bij de peuters. We hebben er bovendien de papa s bij betrokken. Dit was een zeer leuk moment. Er werden ook massages aan elkaar gegeven: kinderen aan ouders en omgekeerd. We proberen steeds te luisteren naar suggesties van ouders. Zo gaf een mama aan dat het van buiten uit niet echt duidelijk was dat in ons gebouw een kinderdagverblijf gehuisvest was. We hadden ook dikwijls te maken met vandalisme en inbraken. We hebben dan een papa van een kindje aangesproken, die werkt als professionele fotograaf, om foto s te Vzw Elmer Jaarverslag

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6 Jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 1 Sociale meerwaarden als leidraad 2 Kansen voor iedereen 4 Dienstverlening met een warm hart 6 Tewerkstelling met respect voor ieders eigenheid 9 Empowerment, sleutel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE

Leerpunten uit de praktijk. Hbo ers in de VVE Leerpunten uit de praktijk Hbo ers in de VVE Hbo ers in de VVE Colofon Opdrachtgever: Auteur: Vormgeving: Ministerie van OCW, directie Primair Onderwijs Paulien Muller, p.muller@sardes.nl www.sardes.nl

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG 2 013 een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 1 Dagcentrum de Teuten Jaarverslag 2013 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herfst 2013 Jaargang 11 nr. 3. VLOK-CI vzw Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant. Verantwoordelijke uitgever:

Nieuwsbrief. Herfst 2013 Jaargang 11 nr. 3. VLOK-CI vzw Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant. Verantwoordelijke uitgever: Nieuwsbrief Herfst 2013 Jaargang 11 nr. 3 VLOK-CI vzw Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant Maatschappelijke zetel: Greta Brunclair Moerheide 193 9220 Hamme Tel.:0485/78.90.44 voorzitter@vlok-ci.eu

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie