Schoolgids Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Schooljaar 2012-2013"

Transcriptie

1 Schoolgids Schooljaar

2 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat BB Hooge Zwaluwe Tel.: website:

3

4 Hooge Zwaluwe, augustus 2012 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Schittering, een van de trotse participanten in het project De Langstraat aan de Burgemeester Godwaldtstraat. Met deze schoolgids willen we u informeren over waar onze school voor staat. Wij hopen dan ook, dat u wat u in deze schoolgids leest, zult herkennen in de praktijk van alledag. Heeft u tijdens of na het lezen van de schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties, wij stellen prijs op uw reactie. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende, want samen werken we, vanuit eigen verantwoordelijkheden, aan de toekomst van uw kinderen/ onze leerlingen. Deze schoolgids is tot stand gekomen in overleg met het team en de medezeggenschapsraad. Als we het in deze schoolgids over ouders hebben bedoelen we alle wettelijke vertegenwoordigers. Ik wens u en uw kinderen veel leesplezier en een heel prettig schooljaar toe. René Luijten Voorwoord van het bestuur Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Een belangrijke plek dus! Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier kan er een partnerschap zijn tussen school en ouders die zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Deze school is een basisschool die deel uitmaakt van Stichting De Waarden; een stichting met twintig basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Oostflakkee. De stichting beheert scholen op katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele grondslag. De scholen van Stichting De Waarden worden bestuurd door een College van Bestuur, dat uit twee personen bestaat. Het College vormt het bevoegd gezag van de stichting. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De belangrijkste doelstelling van de stichting, vastgelegd in de statuten, is het geven van kwalitatief goed en kindgericht onderwijs, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de godsdienstige vorming van de kinderen. Wat, onze scholen, dus met elkaar gemeen hebben, is dat zij allemaal streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs, met zoveel mogelijk aandacht voor de eigenheid van elk kind. De scholen staan voor een veilige omgeving, een omgeving waarin we respectvol met elkaar omgaan. Elke school afzonderlijk heeft zijn eigen identiteit en onderwijsconcept. Het bestuur waardeert uw keuze om uw kind naar onze school te sturen. U mag er op rekenen dat onze medewerkers met veel inzet en enthousiasme uw kind de zorg en begeleiding zullen geven, die het nodig heeft om zich te kunnen ontplooien. In deze schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school. De school maakt u deelgenoot van haar opvatting over onderwijs en opvoeding en over de wijze waarop ze alles in het werk stelt om het beste uit uw kind te halen. Ook stelt de school zich via de schoolgids aan u voor door een inkijkje te geven in het dagelijkse schoolleven. Daarnaast informeert ze u over allerlei regelingen en spreekt zij verwachtingen over en weer uit. Tevens legt zij verantwoording af over de behaalde resultaten. Kortom, de schoolgids geeft een levendig beeld van alles wat zich op school afspeelt en is daarmee een belangrijke bron van informatie voor alle ouders. Het College van Bestuur wenst u veel leesplezier en uw kind een leerzaam en plezierig schooljaar Will Aper Voorzitter College van Bestuur

5 Onze identiteit Onze school is een interconfessionele basisschool; voor ons betekent dat een open leer- en leefgemeenschap, die zijn voedingsbron heeft in de rooms-katholieke en protestants-christelijke traditie. Onze school staat open voor een ieder die deze tradities en de manier waarop we daar op onze school vorm aan geven, respecteert. Respect is, samen met hulpvaardigheid, de basis van de wijze waarop we op onze school met elkaar willen omgaan. Door deze basis moeten begrippen als veiligheid, vertrouwen, geluk, rentmeesterschap, sfeer en kwaliteit zichtbaar zijn in onze manier van werken. De samenvatting van onze identiteit ligt in ons motto: Jij mag jezelf zijn en samen willen we groeien. Hierin staan voor ons twee zaken centraal: Hoewel het bestuur formeel verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op de school van uw kind, hebt u in de praktijk veelal te maken met de directie en de leerkrachten. Zij zijn voor u het eerste aanspreekpunt. Op De Schittering, waar zo n 150 leerlingen onderwijs volgen, werken 1 directeur, 10 leerkrachten, 1 administratief medewerkster en 1 conciërge. Daarnaast zijn de 2 schoolschoonmaaksters ook in dienst van Stichting De Waarden. Vanwege het leerlingenaantal en de formatie die dat oplevert hebben wij er voor gekozen om de leerlingen te verdelen over 6 groepen. Dit betekent dat er groepen gecombineerd moeten worden. Dit schooljaar gaan we werken met de combinatiegroepen 2-3, 5-6 en 6-7. De groepen 1,4 en 8 zijn dit schooljaar enkele groepen. Jij mag jezelf zijn Dit betekent voor ons dat er verschillen mogen zijn en dat het voor ons een uitdaging is om hiermee steeds beter om te (leren) gaan. en samen willen we groeien. Onderwijskundige organisatie Onze school is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij leerlingen van dezelfde leeftijd, zoveel mogelijk bij elkaar zitten en in het algemeen dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Groeien betekent voor ons, met vallen en opstaan, samen werken en samen leren om zo die kwaliteit te leveren die nodig is om onze leerlingen te laten groeien in de maatschappij van nu en (over-) morgen. Alleen dan kunnen we voor die kwaliteit zorgen die onderwijs oplevert dat voldoet aan de kerndoelen. Essentieel hierbij is dat leerkrachten en leerlingen leren omgaan met vrijheid, verschillen, zelfstandigheid en emoties. Binnen dit leerstofjaarklassensysteem proberen we steeds beter met verschillen tussen de leerlingen om te gaan. Dit betekent aanpassing van de leerstof qua tempo en/of niveau om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van de leerling. Een centrale rol hierbij is weggelegd voor de leerkracht. Zijn relatie met de leerlingen en zijn vaardigheid om met verschillen om te gaan zijn mede basis om de leerlingen met zelfvertrouwen aan hun (evt. aangepaste) taken te laten werken. Organisatie van onze school In de schoolgids vindt u informatie over onderwerpen die voor u, als ouders/verzorgers, van belang zijn. Informatie niet alleen over de organisatie, de manier van werken, praktische zaken en de sfeer op de school, maar ook over de resultaten die worden behaald. Tevens laten we met de schoolgids nieuwe ouders weten wat zij van de school mogen verwachten en wat er van hen wordt verwacht als hun kind leerling wordt van de school. Ouders zijn belangrijk voor een school. Het hele schooljaar door zijn vele ouders actief en behulpzaam onder andere in de oudervereniging, medezeggenschapsraad, overblijven of bij sportdagen, schoolkamp, musical, uitstapjes en andere activiteiten. Voor onze medewerkers is het fijn te zien en te ervaren dat die betrokkenheid er is. De hulp van die vele helpende handen is onmisbaar. Immers, samen maak je en ben je de school. Op de De Schittering hebben we (en blijven we) vooral investeren in de doorgaande lijnen in ons onderwijs. Ons klassenmanagement is gebaseerd op de nascholingscursus Team-klassenmanagement die wij met elkaar gevolgd hebben. Hierdoor gaat er weinig leertijd verloren en door team- en klasbouwers en breinpauzes effectief in te zetten wordt de betrokkenheid van leerlingen vergroot. Centraal in onze schoolontwikkeling staat het werken met meervoudige intelligenties. Op onze school is het niet de vraag of je knap bent, maar hoe je knap bent. Onder bezielende leiding van juffrouw Amy, onze interne MI-coach, proberen we beetje bij beetje aan te sluiten bij de belangstelling en de sterke kanten van onze leerlingen. Juffrouw Amy zal ook dit jaar

6 haar collega s ondersteunen bij de verdere implementatie van het werken met Meervoudige Intelligentie, waarbij dit jaar de naturalistische intelligentie (natuurknap) centraal staat. Aanmelden Aanmelden van nieuwe leerlingen kan op De Schittering het hele jaar door. Ouders zijn, samen met hun kind, voor een eerste kennismaking van harte welkom op school. Zij krijgen in ieder geval een schoolgids mee naar huis of deze wordt op verzoek toegestuurd. Na het invullen van het aanmeldingsformulier krijgen ze ca. 4 weken van tevoren bericht wanneer hun kind op school verwacht wordt en op welke dagen het mag komen oefenen. 4-jarigen stromen op onze school in groep 1. Leerlingen die voor 1 oktober van een betreffend schooljaar 4 worden stromen in in groep 1. Leerlingen die na 1 oktober 4 worden stromen administratief in groep 0 en gaan na de zomervakantie pas officieel naar groep 1. Voor de zgn. herfstleerlingen ( jarig tussen 1-10 en 31-12) hebben wij een specifiek protocol. We starten de dag met een inloop. De kinderen kiezen dan een kleine activiteit om mee te beginnen. Wanneer alle kinderen op school en aan het werk zijn, start de leerkracht de kleine kring. Hierbij besteedt de leerkracht heel gericht aandacht aan een klein groepje kinderen. Daarna volgt de dagopening centraal vanuit de grote kring. Zorg voor het jonge kind Het beleid van de overheid is erop gericht om met name in de onderbouw kleinere klassen te maken en meer handen in de groepen te krijgen. Vandaar ook dat we in het nieuwe zgn. lumpsumsysteem een hogere vergoeding krijgen voor een 4 t/m 7-jarige leerling. Omdat we de afstemming tussen de verschillende groepen heel belangrijk vinden, blijven we ook dit jaar werken met een boven- en onderbouwcoördinator die tevens de taak van IB-er (intern begeleider) op zich neemt. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwgezet gevolgd. De sturende rol van de leerkracht wordt groter naarmate de kinderen ouder worden. Er is binnen deze groep veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Dit wordt zichtbaar gemaakt door de dagritmekaarten die in de klas hangen. De kinderen kunnen zo zien wat zij die ochtend of middag gaan doen. Leren vanuit spelsituaties staat centraal. Er wordt gewerkt vanuit thema s om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Thema s die deels komen uit de methode Schatkist. Zo komen de voorbereidende activiteiten voor bijv. het lezen,schrijven en rekenen (de beginnende geletterdheid en de beginnende gecijferdheid min of meer methodisch aan bod). Er wordt in deze groep aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Deze ontwikkelingen willen we nauwkeurig volgen d.m.v. het observatie-instrument Kijk. Aan de hand van de uitkomsten van deze observaties proberen we steeds gerichter te gaan handelen. Het planbord, dat op een centrale plaats in de klas hangt, is een belangrijk hulpmiddel in deze groep. Op dit bord kunnen de kinderen zien wat voor activiteit er gedaan moet worden of uit welke activiteiten een keuze gemaakt kan worden. Dit is al een kleine voorbereiding op het zelfstandig werken in de bovenbouw. Als het om zorg gaat is een goed contact tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en basisschool heel belangrijk. D.m.v. de peuterestafette en een mondelinge toelichting van de peuterleidsters, vindt er een warme overdracht plaats. Doordat wij in één gebouw zitten zijn er goede mogelijkheden om de overgang van de peuters naar de basisschool steeds vloeiender te laten verlopen. Om het onderwijs goed te kunnen volgen is een voldoende taalontwikkeling heel belangrijk. Om evt. problemen zo snel mogelijk te signaleren, en daar vervolgens adequaat op in te kunnen spelen, zal binnen 6 weken bij nieuwe leerlingen een woordenschattoets afgenomen worden. Na 6 weken worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek waarin de start op de basisschool besproken zal worden. Behalve de observaties d.m.v. Kijk zullen eind groep 1 en midden groep 2 de Cito-toetsen: Taal en Rekenen voor kleuters afgenomen worden. Eind groep 2 zullen er nog individueel voorwaarden -onderzoeken plaatsvinden om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op een verantwoorde overgang naar groep 3. Door ons leerlingenaantal, maar vooral ook door de onderwijskundige kansen die wij zien, gaan we ook dit schooljaar met een groep 2-3 werken.

7 We ervaren op onze school dat de kloof tussen groep 2 en 3 steeds kleiner wordt maar dat er nog steeds verschil zit tussen de speelse benadering in groep 2 en de wat meer klassikaal frontale benadering in groep 3. Door te gaan werken met een groep 2-3 hopen we nog meer doorgaande leerlijnen te realiseren. Vooruitlopend op de wet op Passend Onderwijs zien we mogelijkheden om door middel van het onderwijs in een groep 2-3 aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder individueel kind. Uitgangspunt zal voor ons blijven de mogelijkheid tot ontdekkend leren. Dit zal in de praktijk dus niet betekenen dat het onderwijs voor groep 2 wat meer klassikaal frontaal wordt maar dat er een wat meer speelse benadering ingezet zal worden voor onze groep 3. De methode Veilig Leren Lezen is inmiddels goed ingevoerd. De mogelijkheid die deze methode geeft om te differentiëren worden steeds beter gebruikt en ook het gebruik van het digibord geeft volop mogelijkheden om up-to-date leesonderwijs te geven. Dit schooljaar zal in onze groep 3 voor het eerst gewerkt worden met de rekenmethode WizWijs. Op deze manier hopen we ons onderwijs in de onderbouw weer een stap (-je) te verbeteren waarbij de overgangen tussen de verschillende groepen weer wat kleiner worden en waar niet het klassikaal (ver) werken, maar het werken vanuit doelen en leerlijnen steeds meer leidend wordt. Wat wij naast dit alles het allerbelangrijkste blijven vinden is dat een kind s morgens wakker wordt en zegt: Ik heb zin om naar school te gaan. Groep 4 t/m 8 Na het voorbereidend en aanvankelijk lezen in groep 1 t/m 3 is het technisch lezen een belangrijk vakgebied in de groepen 4 t/m 8. Kapstok voor het technisch leesonderwijs in de bovenbouw is de methode Estafette. Gecombineerd met allerlei verschillende leesvormen proberen we om het technisch lezen zo aantrekkelijk en uitdagend mogelijk te houden. Bij het technisch lezen werken we (soms) groepsdoorbrekend. Een manier van werken waarbij de multifunctionele ruimtes in ons gebouw optimaal kunnen gebruiken. Het technisch lezen gaat door tot het zgn. plusniveau. Dit niveau ligt na eind groep 7. Ons streven is dus om elk niet-dyslectische leerling minimaal het niveau van de groep waarin het zit te laten behalen. Dus een leerling in midden groep 5 haalt dan minimaal niveau M5. Heel veel leerlingen zullen het plus-niveau behalen voordat ze in groep 7 zitten Naast technisch lezen besteden we in de bovenbouw (groep 4 t/m 8) veel aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal (spelling) begrijpend lezen en schrijven. Voor rekenen/wiskunde gaan we dit schooljaar voor het eerst met de rekenmethode Wizwijs werken Een methode waarin de nieuwste inzichten verwerkt zijn op het gebied van reken- en wiskundeonderwijs. Deze methode voeren we in in groep 3 t/m 7. Groep 8 werkt dit schooljaar nog met de oude methode Pluspunt. Extra aandacht besteden we bij het rekenonderwijs aan het automatiseren van de plus- en minsommen onder de 100 en de tafels en deeltafels van vermenigvuldiging. Hier gebruiken we veelal de computerprogramma s van Ambrasoft voor. Door te werken met het effectieve instructiemodel, het maken van duidelijke afspraken als het om zelfstandig werken gaat, en door stapje voor stapje te gaan werken met meervoudige intelligenties, proberen we steeds beter tegemoet te komen aan de verschillen die er tussen de leerlingen zijn. In onze bovenbouw (groep 5 t/m 8) werken we in drie niveaugroepen. Groepen die behalve op rekenvaardigheid ook gebaseerd zijn op tempo. Met veel plezier werken we met onze taalmethode Taaljournaal. Door de aandacht voor het zelfstandig werken en activiteiten die gebaseerd zijn op meervoudige intelligenties, is het een methode die prima aansluit bij onze onderwijsideeën. Aandachtspunt hierbij zijn wel onze opbrengsten bij het spellingonderwijs. Hoewel deze niet onvoldoende zijn, blijven de opbrengsten op dit onderdeel in vergelijking met onze opbrengsten op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen- wiskunde het laagst. Reden voor ons om ook komend schooljaar veel aandacht te besteden aan ons spellingonderwijs. Voor begrijpend lezen werken we met twee methodes, de methode Tekstverwerken, een aantrekkelijke methode die samen met Nieuwsbegrip ervoor zorgt dat we onze leerlingen de juiste begrijpend- leesstrategieën kunnen bijbrengen. Nieuwsbegrip zorgt er tevens voor dat we onze leerlingen actuele en interessante teksten kunnen aanbieden. Afgelopen schooljaar stond scholing in effectieve begrijpend- leesstrategieën op het programma. Dit hebben we gedaan aan de hand van de methode Lezen=weten Hierbij worden begrijpend leesstrategieën aangeleerd die leerlingen ook kunnen toepassen bij de zaakvakken. Dit schooljaar wordt de methode verder geïmplementeerd. Bij al deze vakken zetten we de op school aanwezige computers, zoveel mogelijk in. Voor de komende schoolplanperiode hebben we een ambitieus school ICT- plan opgesteld. Afgelopen schooljaar hebben we vooral gekeken, hoe we de al op school aanwezige programma s, zo

8 effectief mogelijk in kunnen zetten. Komend schooljaar staat centraal de verhoging van de computervaardigheden van de leerlingen. Waarschijnlijk kiezen we daar een methode voor. Ook gaan we in aandacht besteden aan mediawijsheid. Naast de zgn. basisvakken is er op De Schittering uiteraard aandacht voor de wereldoriënterende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Ook voor deze vakken gebruiken we methoden die voldoen aan de kerndoelen. Deze methoden zijn voor ons de rode draad. Zo n 70 % van de invulling van de hiervoor beschikbare tijd zal besteed worden aan het werken met deze methoden. Afgelopen schooljaar hebben we ook beschikking over de methode Topondernemers gekregen. Een gecombineerde wereldoriëntatiemethode waarin heel veel ruimte is voor samenwerkend leren. Dit jaar gaan we verder kijken hoe we deze methode verder in ons aanbod bij de wereldoriënterende vakken kunnen inpassen. Daarnaast blijft er voor de leerkracht ruimte om eigen accenten te leggen, excursies te organiseren en projecten te verzorgen. Hierbij is de eigen omgeving ook belangrijk. Wij hebben een kader cultureel erfgoed ontwikkeld waarbij in elke groep aandacht wordt besteed aan Hooge Zwaluwe en omgeving. Ook dit schooljaar willen we met de gehele school weer een gezamenlijk project doen. Ook spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukken maken etc. zijn mogelijkheden om op een gevarieerde manier vorm te geven aan wereldoriëntatie. Een onderdeel dat ook bij de wereldoriënterende vakken hoort zijn de repetities. We gebruiken hiervoor de toetsen zoals ze in onze methoden aangegeven worden. In de bovenbouw bereiden de leerlingen zich door middel van huiswerk voor op de toets. Een week voor het proefwerk mag de leerling zijn/haar boek (in een stevige tas) mee naar huis nemen. Deze mogelijkheid kan alleen aangeboden worden als de leerlingen op de dag van de toets deze boeken ook weer netjes mee terug naar school brengen. Bij al deze vakken komen aspecten voor die te maken hebben met actief burgerschap en sociale integratie. Belangrijke aspecten hierbij zijn: a. democratisch handelen b. maatschappelijk verantwoord handelen c. omgaan met conflicten d. omgaan met verschillen. Op dit moment werken we hier nog niet methodisch aan, al komen door ons aanbod en ons onderwijsconcept deze punten wel aan de orde. Komend schooljaar gaan we hiervoor een kader opzetten. ons BVL- label te behouden. Wat betreft de verkeerssituatie zijn we opnieuw begonnen op onze locatie en hebben we ervaren dat er op en rond de school soms gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Situaties die vooral te maken hebben met het niet of nauwelijks gebruiken van de kiss & ride zone en het fietsen op de trottoirs. Leerlingen van groep 7 maken het schriftelijk verkeersexamen. Ook krijgen de leerlingen gelegenheid om het praktisch verkeersexamen te doen. We rekenen op uw steun als ouder om samen met ons de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een verantwoorde en veilige verkeersdeelname. Voor de groepen 7 en 8 staat ook het vak Engels op het programma. D.m.v. de nieuwe methode Take it easy worden de eerste basisvaardigheden aangeleerd. Take it easy is een methode die werkt met het digibord en zgn. nativespeakers. Op De Schittering komen uiteraard ook de expressievakken aan bod. De vernieuwde methode Moet je Doen speelt hierbij een belangrijke rol. Deze methode vormt de rode draad voor ons muziek, teken en handvaardigheidonderwijs Deze methode is niet bedoeld als een keurslijf, maar moet vooral zorgen voor een doorgaande lijn tussen de verschillende groepen. Leerkrachten krijgen hierbij ruimte om eigen accenten te leggen. Dit schooljaar hebben we weer een aantal gezamenlijke creatieve momenten. We vinden het belangrijk dat kinderen zich leren presenteren op het podium. Daarom verzorgt iedere groep evt. gecombineerd met een andere groep een presentatie. Hierbij komen allerlei drama-activiteiten aan bod. De ouders/ verzorgers van betreffende groepen zijn s avonds op school welkom om mee te genieten van de presentaties van hun kinderen. Ook bewegingsonderwijs staat op het lesrooster van De Schittering. Deze lessen worden gegeven in sporthal De Zonzeel door de groepsleerkracht. Voor onze groepen 4 t/m 8 staat 2 x 0.45 minuten gymnastiekonderwijs ingepland. Onze groep 2-3 gymt dit jaar in de speelzaal in ons gebouw. Ook de danslessen van juf Tamara horen inmiddels bij het bewegingsonderwijs op De Schittering. De leerlingen uit de groepen 1 en 2-3 krijgen structureel les van juf Tamara. De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 krijgen in de periode voorafgaand aan hun groepspresentatie dansles. Voor verkeer hebben we de methode Klaar Over. In schooljaar hebben we een audit gehad in het kader van ons BVL-label en we hebben dit label behouden. Wij gaan ervan uit dat we ook komend schooljaar voldoende activiteiten zullen ontplooien om

9 Om bovenstaande zaken allemaal te kunnen realiseren en effectief uit te kunnen voeren is een goed welbevinden van zowel leerling als leerkracht noodzakelijk. Hierbij is vieren een belangrijk onderdeel. Vieringen horen op De Schittering bij het onderwijsprogramma. Voor komend schooljaar staan er weer allerlei vieringen op het programma: de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, verschillende groepspresentaties, een projectweek, sportdag, schoolkamp en ook een aantal musicals. Zo hopen we met een compleet onderwijsleerpakket het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen. Welbevinden heeft alles te maken met onze twee kernbegrippen: respect en hulpvaardigheid. Om ons wel te bevinden hebben we anderen nodig die er voor ons zijn en waar we op kunnen rekenen als we even hulp nodig hebben. In onze methode Trefwoord (een godsdienstmethode die op heel veel interconfessionele scholen gebruikt wordt) wordt hier veel aandacht aan besteed. We willen graag goede contacten blijven onderhouden met de beide kerkgemeenschappen in ons dorp. We hopen dit schooljaar weer een gezamenlijke schooldienst met de beide kerken te organiseren. Korte lijnen tussen school en thuis zijn belangrijk om, zodra het misgaat op het gebied van welbevinden (bijv. pestgedrag), dit snel bespreekbaar te kunnen maken en naar oplossingen te zoeken. Wij denken op De Schittering laagdrempelig te zijn. Wij hopen dat u dat ook zo voelt, want alleen door een open communicatie waarin respect en hulpvaardigheid de boventoon voeren kunnen wij ons motto: Jij mag jezelf zijn en samen willen we groeien handen en voeten geven. Huiswerk. We onderscheiden op De Schittering verschillende vormen van huiswerk met verschillende doelstellingen: A. Werk dat meegegeven wordt naar huis, omdat het om welke reden dan ook niet af is. Als dit het geval is, dan zorgt de groepsleerkracht ervoor dat het voor de leerling en ouder(s) duidelijk is wat en hoe iets gemaakt moet worden. Het is zeker niet de bedoeling dat dit een structureel karakter krijgt. B. Werk dat meegegeven wordt ter extra ondersteuning van het onderwijsleerproces. Te denken valt hierbij aan extra oefenstof voor technisch lezen, spellen, rekenen (bijv. het automatiseren van de tafels). Voordat dit werk meegegeven wordt, is er overleg geweest tussen de groepsleerkracht en ouder(s) over het hoe en waarom van deze extra ondersteuning. De groepsleerkracht of soms de intern begeleider zorgt ervoor dat de ouder(s) weten hoe zij hun kind het best kunnen begeleiden. De communicatie gedurende de extra ondersteuning zal plaatsvinden via een zogenaamd heen en weer - schrift waarin leerkracht en ouder(s) hun bevindingen schrijven. Na afloop van deze periode van extra ondersteuning wordt e.e.a. weer met de ouder(s) geëvalueerd. C. Werk dat meegegeven wordt om de stof die behandeld is bij de wereldoriënterende vakken als aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuurkennis, nog eens na te kijken en zo de bijbehorende repetitie of toets voor te bereiden. Dit gebeurt op onze school vanaf groep 6, al kan het soms voorkomen dat de leerlingen uit groep 5 ook al echt huiswerk meekrijgen. Zij mogen dan de repetitie die op school al besproken is thuis nog eens goed nakijken. D. Werk dat opgegeven wordt om kennis te maken met huiswerk maken ; dit ook ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Dit werk bevat zowel maak- als leerwerk. Belangrijk hierbij is dat leerlingen hun taken leren plannen, hun agenda goed leren hanteren etc. Dit wordt vooral gedaan in de groepen 7 en 8. In deze groepen krijgen de leerlingen ook een agenda van school die ze onder begeleiding van de groepsleerkracht leren bijhouden. Uiteraard kunnen de diverse vormen van huiswerk door elkaar heen lopen. Mocht u vragen hebben over het huiswerk van uw zoon of dochter, neem dan gerust contact op met de groepsleerkracht. Hij of zij is altijd bereid het hoe en waarom toe te lichten. Het huiswerk dat opgegeven wordt, is in de klas terug te vinden op het whiteboard. Kinderen schrijven hun huiswerk in de schoolagenda die op de eerste schooldag wordt uitgereikt. Zorg op De Schittering Samen willen we groeien is niet altijd een garantie dat de groei vanzelfsprekend zal zijn. Ook op De Schittering zal de groei soms stagneren. Willen zal niet altijd kunnen zijn. Centrale persoon op onze school als het om zorg gaat, is de groepsleerkracht. Hij of zij zal zijn onderwijs zo in moeten richten, dat hij effectief om kan gaan met verschillen tussen de leerlingen. Dit kan bijv. door differentiatie in taken en door aan te sluiten op de verschillende intelligenties. De groepsleerkracht kan dat echter niet alleen. Daarom wordt hij begeleid door onze twee interne begeleiders; Esther Mouthaan (onderbouw) en Lieke Achten (bovenbouw). Door middel van een analyse van de resultaten van de methodegebonden toetsen zal de leerkracht zo snel mogelijk in de groep hulp kunnen bieden aan de leerling die op een onderdeel uitvalt. Naast de methodegebonden toetsen kennen we op onze school ook de methodeonafhankelijke toetsen. Door het afnemen van deze toetsen kunnen we onze prestaties vergelijken met andere scholen, omdat deze toetsen landelijk

10 genormeerd zijn. Deze toetsen (meestal ontwikkeld door het Cito) zijn ook goed te gebruiken om de opbrengsten van ons onderwijs te analyseren en hierdoor ons onderwijs eventueel bij te stellen. Deze toetsen worden volgens onze toetskalender op vaste tijden in het schooljaar afgenomen. Soms kan het gebeuren dat een leerling op een onderdeel uitvalt wat heel gericht geremedieerd kan worden. De leerling krijgt dan gedurende een bepaalde periode extra hulp om het onderdeel alsnog onder de knie te krijgen. De hulp wordt bijgehouden in een logboek. In de bovenbouw worden deze onderdelen voor lezen, spelling niet bijgehouden in een logboek, maar in het groepsplan. Mocht dat niet genoeg zijn en een leerling gaat een eigen leerlijn volgen, dan wordt er een handelingsplan (en indien nodig een ontwikkelingsperspectief) opgesteld. Logboeken worden met de ouders besproken op de ouderavonden. Als er een handelingsplan opgezet wordt, neemt de leerkracht contact op met de ouders. Een handelingsplan wordt door de ouders ondertekend. Soms kunnen ouders ook betrokken worden bij de uitvoering van zo n plan door bijvoorbeeld thuis extra te oefenen. De resultaten van zo n plan worden met de ouders geëvalueerd. Om de zorg effectiever in te gaan zetten willen we het aantal individuele handelingsplannen terugbrengen en meer gaan werken met groepsplannen. Deze manier van werken past goed in het zogenaamde handelingsgericht werken, een van de speerpunten bij Passend Onderwijs. Spil in handelingsgericht werken is de leerkracht die: denkt,kijkt en praat over wat een kind nodig heeft om de volgende stap te maken(de onderwijsbehoeften) en die daar zoveel mogelijk naar handelt. Soms kan de groei dermate stagneren dat externe expertise nodig is. De Schittering maakt (nog) deel uit van het WSNS-samenwerkingsverband Moerdijk. Een samenwerking tussen ruim 20 scholen in de regio en de school voor Speciaal Basisonderwijs Het Palet. Vanuit deze school kunnen we externe expertise inkopen. Ook kunnen we een beroep doen op de onderwijsbegeleidingsdienst Edux. Een individueel hulpverleenster van deze dienst kan ingeschakeld worden om leerlingen te toetsen, een consultatiebespreking met een leerkracht te houden etc. In het zorgteam dat op onze school functioneert participeren minimaal een van de intern begeleiders, de collegiale consultant van SBO Het Palet en de individueel hulpverleenster van Edux. Dit zorgteam komt minimaal 2x per jaar bij elkaar om de zorg op De Schittering te bespreken. Dit kunnen individuele leerling-besprekingen zijn, maar ook besprekingen van resultaten, consultatieve besprekingen etc. Soms vinden wij het een goede beslissing om een leerling verlengde leertijd (zittenblijven) te geven. Zo n beslissing nemen we uiteraard niet zomaar. De procedure hiervoor ziet er als volgt uit: In januari/februari informeert de leerkracht de ouders dat er twijfels zijn en dat de mogelijkheid van extra leertijd besproken gaat worden in een teamvergadering. Het bespreekpunt om leerlingen eventueel een verlengde leertijd te geven ligt op onze school in februari/maart van het schooljaar als de midden -toetsen van ons LVS zijn afgenomen. Tijdens een leerling-bespreking in deze periode kan een leerling door een leerkracht met de intern begeleider (IB-er) besproken worden. De leerkracht maakt in overleg met de IB-er een verslag van dit gesprek en bespreekt de uitkomsten met de ouders. In het verslag wordt ook aangegeven wat de school evt. nog gaat doen voor het definitieve besluit wordt genomen en wordt de datum van dit verslag vermeld. De leerkracht voert dit gesprek in aanwezigheid van de IB-er. De ouders tekenen dit verslag voor gezien. Tijdens een teamvergadering doet de betreffende leerkracht (na overleg met de IB-er) een voorstel over het definitief maken van het voorstel. Ook dit wordt op schrift gesteld en door de leerkracht en IB-er besproken met de ouder(s). Als er wordt afgeweken van het voorstel wordt dit met redenen omkleed aangegeven in het voorgenomen besluit. Ook dit verslag wordt getekend voor gezien door de ouders. In dit gesprek worden tevens afspraken gemaakt over de begeleiding van de leerling in het volgend schooljaar. Eindverantwoordelijk voor het begeleidingstraject van een leerling met leertijdverlenging is de IB-er. Onze voorkeur gaat er naar uit om de verlengde leertijd in de groepen 1 t/m 4 te laten plaatsvinden. Ook kan het soms gebeuren, dat wij denken dat het goed is voor een leerling om hem of haar een verkorte leertijd te geven. Hiervoor volgen we dezelfde procedure met dien verstande dat wij hier alleen een advies geven. Ook op De Schittering zullen we soms tot de conclusie komen, dat groei op onze school niet meer mogelijk is. Wij gaan dan met de ouders een verwijzing naar Het Palet, of een andere vorm van (speciaal) onderwijs, bespreken. Hiervoor wordt dan door de school een onderwijskundig rapport opgesteld waarin duidelijk moet worden dat op onze school de grenzen van zorg bereikt zijn.

11 Dit rapport wordt verstuurd naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), die toetst of de school alle procedures juist doorlopen heeft. De PCL kan dan een beschikking afgeven dat een kind toelaatbaar is op Het Palet. Voor de meer -begaafde leerlingen van groep 8 is er dit jaar weer de mogelijkheid om deel te nemen aan de 8+ klas die georganiseerd wordt op het Dongemond- college. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de leerkracht in samenspraak met de IB-er geselecteerd. Excellente - leerlingen in de groepen 5 t/7 kunnen evt. in aanmerking komen voor de breinklas van stichting De Waarden. Deze breinklas is gevestigd in basisschool De Toren in Zevenbergen. Of leerlingen hiervoor in aanmerking komen wordt bepaald aan hand van de stappen uit het hoogbegaafdheidprotocol. Wie hier meer over wil weten kan contact opnemen met onze IB-er Lieke Achten. Door te werken met meervoudige intelligenties willen we wat betreft onze zorg steeds meer aan gaan sluiten bij wat een leerling wèl kan en zijn of haar sterke punten steeds meer gaan inzetten bij de begeleiding van zorgleerlingen. Leerlinggebonden financiering De wet Leerling Gebonden Financiering (LGF) geeft ouders van gehandicapte leerlingen een reële keuzemogelijkheid tussen aanmelding van hun kind voor het gewone basisonderwijs of voor het speciaal onderwijs. Kinderen die volgens de Commissie van Indicatiestelling (CvI) voldoen aan bepaalde landelijk vastgestelde voorwaarden, kunnen aangemeld worden bij een school voor speciaal onderwijs of bij een gewone basisschool. In het laatste geval komen die kinderen in aanmerking voor leerling-gebonden financiering (het zgn. rugzakje). Dit is een geldbedrag, waarmee de basisschool voor extra begeleiding en extra materialen kan zorgen. De keuzevrijheid van de ouders is tot op zekere hoogte beperkt. Er is geen sprake van recht op toelating tot de gewone basisschool. De beperking komt voort uit de aard en zwaarte van de handicap in combinatie met de feitelijke (on)mogelijkheden van de basisschool om gehandicapte leerlingen op te nemen. Daarom zal iedere aanmelding van gehandicapte leerlingen op zich worden bekeken. In het schoolplan is een uitgebreide procedure opgenomen. Passend onderwijs Omdat er in Nederland nog altijd leerlingen tussen de wal en het schip vallen, is er door de overheid een vervolg gemaakt op het zgn. WSNS-traject : Passend Onderwijs. Het grootste verschil met de huidige situatie is, dat vanaf het moment dat een ouder zijn of haar kind aanmeldt op een school het bestuur ervoor verantwoordelijk is dat het kind naar de voor hem of haar meest passende school gaat. Ook binnen Stichting De Waarden zijn er al stappen gezet om te komen tot passend onderwijs. Dit betekent op bestuurlijk niveau; zoeken naar alle mogelijke manieren van samenwerking. De scholen van Stichting De Waarden hebben met elkaar afgesproken dat zij zich gaan ontwikkelen tot zgn. brede kwaliteitsscholen. Dit betekent, dat we de intentie hebben om straks zo n 2/3 deel van de geïndiceerde leerlingen in het regulier basisonderwijs op te vangen. Een hele uitdaging waarnaar we dit schooljaar de volgende kleine stap(jes) gaan zetten. In het kader van Passend onderwijs zijn er allerlei ontwikkelingen in gang gezet die een mogelijke vergroting van de samenwerkingsverbanden en veranderingen in de zorg aan leerlingen tot gevolg zullen hebben. De Schittering en het voortgezet onderwijs. De advisering voor voortgezet onderwijs is een zaak van school en niet alleen van de leerkracht van groep 8. Wij zien schoolkeuze als een proces dat al in groep 7 begint en in goede samenspraak moet verlopen met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Bij de vorming van ons advies spelen mee: het beeld dat in de loop der jaren van de leerling is ontstaan, (ervaringen en observaties van leerkrachten, rapporten etc.) de resultaten van ons leerlingvolgsysteem, de resultaten van externe toetsen zoals: drempeltoets, drempelonderzoek en Cito-eindtoets Tijdsplanning: Groep 7: - september: informatieavond groep 7 (ouders die belangstelling hebben) en groep 8 over voortgezet onderwijs. - januari; groep 7 en 8: ouders worden op de hoogte gesteld van de open dagen. - juli; groep 7: de leerkracht van groep 7 geeft preadvies en bespreekt dat tijdens 10 min gesprek. - De drempeltest wordt in groep 7 afgenomen, over de datum wordt u geïnformeerd. Groep 8: - september: informatieavond groep 7 (ouders die belangstelling hebben) en groep 8 over voortgezet onderwijs. - november; eerste 10 min.-gesprek waarbij geïnformeerd wordt naar de wens van ouders en leerling. - voor kerstvakantie: drempelonderzoek.

12 - januari; groep 8: scholenmarkt en open dagen - februari; groep 8: Cito- eindtoets en opstellen definitief advies - februari/maart: groep 8: oudergesprekken, waarbij directeur op verzoek van leerkracht groep 8 aanwezig kan zijn. - Hierna worden de aanmeldingen in orde gemaakt. Kwaliteit Kwaliteit betekent voor ons op De Schittering : Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Opbrengsten spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol, niet als doel op zich, maar als middel om het proces er naar toe te evalueren en bij te stellen. Het definitieve advies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 8 en besproken in een overleg waarbij verder aanwezig zijn, de bovenbouwcoördinator/ib-er en de directeur. Wij geven als school een niveauadvies en geen schooladvies. Uitstroom en eindopbrengsten. De uitstroom naar het voortgezet onderwijs is moeilijk in percentages uit te drukken vanwege het kleine aantal leerlingen, maar varieert van VMBO tot Gymnasium. Dit geldt ook voor de scores van de CITO-toetsen. De resultaten op de Cito-eindtoets van de laatste drie jaren waren: jaar Schittering , ,4* Wij hebben hoge, maar reële verwachtingen van onze opbrengsten. Onze doelstellingen zijn hierbij als volgt geformuleerd: *onze tussen- en eindopbrengsten liggen minimaal op het niveau dat op grond van onze populatie verwacht mag worden, * ons streefdoel is een vaardigheidsscore die correspondeert met een gemiddeld leerrendement van 105 % en we willen dat meer dan 60 % van onze leerlingen scoort in AB- niveau en minder dan 15 % in het DE niveau van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem. * ons streefdoel op langere termijn (schooljaar 14-15) is een vaardigheidsscore die correspondeert met een gemiddeld leerrendement dat hoger is dan 110 % en meer dan 70% van onze leerlingen scoort in AB -niveau en minder dan 10 % in DE van ons leerlingvolgsysteem. *bij de tevredenheidonderzoeken (leerlingen, ouders en personeel) van ons kwaliteitssysteem Integraal scoren minimaal gelijk aan de gemiddelde score op grond van de (beschikbare benchmark) *90 % van onze leerlingen zit in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op het door ons geadviseerde niveau * * Bij deze opbrengsten zijn de scores van twee leerlingen die met een ontwikkelingsperspectief werken niet meegenomen. * Bij deze opbrengsten is de score van 1 leerling die met een ontwikkelingsperspectief werkt niet meegenomen. Met deze eindopbrengsten scoren we wat van onze school (gezien onze populatie)minimaal verwacht mag worden. We willen de komende jaren dichter bij, of over de bovengrens van de inspectie gaan scoren. Onze schoolverlaters zijn in schooljaar op basis van ons advies in de volgende stromen geplaatst: Speciaal Voortgezet Onderwijs 0 VMBO Basis/Kader en evt. (LWOO) 3 VMBO/ Kader 1 VMBO kader / gemengd theoretisch 6 GT/HAVO 2 HAVO 1 HAVO/VWO 5 VWO 4 Bij evaluatie blijkt dat we deze doelstellingen halen. Voor de komende jaren hebben we onze opbrengsten wat ambitieuzer geformuleerd: * in 1van de 3 schooljaren halen we een eindopbrengst die gelijk is aan of hoger dan de bovengrens van de inspectie. *50 % van onze tussenopbrengsten op de gebieden technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde is gelijk aan of ligt boven de bovengrens van de inspectie *op deze toetsen behaalt minimaal 60% van onze leerlingen een A of B scoren en maximaal 15 % een D of E score. *het gemiddelde leerrendement over de laatste 3 jaar stijgt naar minimaal 105 % * op de ouder-,personeel- en leerling-enquêtes die in schooljaar en gehouden worden scoren we boven de benchmark. Dankzij het inspectiebezoek van 2011, de in schooljaar uitgevoerde tevredenheidmetingen en de collegiale visitaties door collega directeuren van stichting De Waarden hebben we een vrij goed beeld

13 gekregen van onze kwaliteit. Goed om te merken dat de speerpunten van onze schoolontwikkeling terug te zien zijn in een positieve beoordeling. Een uitgebreid verslag van deze tevredenheidmetingen, en een evaluatie van schooljaar is terug te vinden op onze website. Ook kan de rapportage op aanvraag toegezonden worden. Komend schooljaar staan weer een tweetal koffieochtenden op het programma waarbij we onder het genot van een kopje koffie of thee het wel en wee van onze school willen bespreken met een aantal willekeurig gekozen ouders. Contacten tussen ouders en school. Een goed contact tussen ouders en school vinden wij op De Schittering heel belangrijk. Samen hebben wij, vanuit verschillende verantwoordelijkheden, één doel: de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind(eren) en onze leerling(en). In dit opzicht verwachten we dan ook dat onze twee kernbegrippen respect en hulpvaardigheid in onze contacten wederzijds zichtbaar zijn. De informatievoorziening willen we op de volgende manier vormgeven: We informeren de ouders over de kwaliteit van de school d.m.v. de ouders in de MR de tevredenheidmeting van ons kwaliteitsinstrument Integraal (om de 2 jaar), een tweetal koffieochtenden. We informeren de ouders (schriftelijk) over de gang van zaken op school via: de jaarlijkse uitgave van de schoolgids en de kalender, de tweewekelijkse uitgave van ons info bulletin, onze website met steeds een nieuwe update. Voor de directe contacten met ouders organiseren we jaarlijks: een informatieavond voor de ouders aan het begin van het schooljaar, (op deze avond krijgt u van de leerkracht informatie over het onderwijs in de groep van uw kind.) een drietal rapportenavonden (10-minuten gesprek) en minimaal twee kijkavonden, waarbij de ouders bij voorkeur samen met de leerling het werk kunnen bekijken, een jaarlijkse infoavond over de school of een actueel thema. Enkele belangrijke afspraken voor wat betreft oudercontacten: voor tussendoor -contacten staat onze deur altijd open, maar - we maken een afspraak met ouders om iets te bespreken, we nemen contact op met de ouders als een leerling 3 dagen ziek is, we melden dezelfde dag aan ouders bijzondere gebeurtenissen die zich voordeden bij een kind waarvan de ouders thuis de effecten zouden kunnen merken. Wij verwachten dat ouders ons op de hoogte houden als er zich thuis of in de directe omgeving van het kind dingen voordoen die van invloed zijn op zijn/haar welbevinden. Naast deze contacten zullen er hopelijk allerlei activiteiten gaan plaatsvinden waarbij ouders behulpzaam willen en kunnen zijn. Aan het begin van het schooljaar zal er weer een lijst uitgaan met diverse activiteiten waarbij wij ondersteuning kunnen gebruiken. Wij hopen uiteraard weer op veel respons. Alleen door samen te werken kunnen we een school maken waarop de leerlingen schitteren. Oudervereniging De Schittering Op onze school functioneert een oudervereniging. Zij is als zodanig ingeschreven bij de K.v.K. Zodra uw kind bij ons op school komt, bent u automatisch lid van de oudervereniging en heeft u stemrecht. Bijvoorbeeld als er leden van het bestuur van de oudervereniging gekozen moeten worden of als de hoogte van de ouderbijdrage moet worden vastgesteld. Het lidmaatschap eindigt op het moment dat de leerling de school verlaat. Onze oudervereniging wil een praktische oudervereniging zijn. Dit betekent dat ze graag een steentje bij wil dragen om de kinderen gedurende het schooljaar leuke en ontspannende activiteiten aan te bieden. Samen met het team zullen activiteiten rondom bijv. sinterklaas, Kerst en carnaval voorbereid worden. Omdat al deze activiteiten niet door de overheid bekostigd worden, en uiteraard wel geld kosten, vragen wij een vrijwillige bijdrage. Voor het schooljaar is deze bijdrage vastgesteld op 15, -- Over de betaling hiervan ontvangt u aan het begin van het schooljaar een schrijven. Om de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden heeft de oudervereniging ook andere bronnen van inkomsten: de opbrengst van het inzamelen van oud papier en de opbrengst van de rommelmarkt (samen 80 % van het inkomen). Dankzij deze twee door de oudervereniging georganiseerde of gecoördineerde activiteiten is het mogelijk om voor de leerlingen veel extra activiteiten te organiseren. Uw hulp bij deze twee activiteiten is dan ook onmisbaar. Wanneer u graag wilt helpen bij deze activiteiten kunt u zich aanmelden bij één van de leden. Ook als u vragen heeft over de oudervereniging, kunt u contact opnemen met één van de leden. De namen vindt u in de kalender.

14 De medezeggenschapsraad. Iedere school is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers vanuit het team (de personeelsgeleding) en vanuit de ouders (de oudergeleding). Een gezamenlijke inbreng in de MR van onderwijzend personeel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. Wettelijk is vastgelegd over welke zaken de MR mag meepraten, adviseren en beslissen. In de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS) liggen de basisbevoegdheden van de MR vast: Algemene bevoegdheden: - Recht op overleg: Als een geleding van de MR of de directie het wenst, komt er na opgave van een reden een overleg. - Initiatiefrecht: De MR mag alle aangelegenheden de school aangaande bespreken en daarover voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. - Recht op informatie: De MR heeft informatie nodig om zijn taken te kunnen vervullen en een volwaardige gesprekspartner van de directie te kunnen zijn. Bijzondere bevoegdheden: - Instemmingsrecht: geldt bij zwaarwegende onderwerpen die alle betrokkenen aangaan. Bv. schoolplan en veiligheid. - Specifieke instemmingbevoegdheden voor de personeelsge leding van de MR arbeidsrechtelijke aangelegenheden, nascholing of arbeid- en rusttijdenregeling. - Ook zijn er specifieke instemmingbevoegdheden voor de oudergeleding van de MR. Bv.: Schoolgids en vaststelling van de onderwijstijd. - Adviesrecht: Het bevoegd gezag moet de MR bij diverse zaken om advies vragen. Dit advies kan van grote invloed zijn op het uiteindelijk te nemen besluit. (Bv. de schoolbegroting en vakantieregeling). In het MR- reglement van De Schittering zijn alle rechten, plichten en algemene bevoegdheden schriftelijk vastgelegd. De MR van De Schittering heeft in het huishoudelijk reglement de werkafspraken omschreven. Naast alle formele kanten van de MR hopen we dat de MR op De Schittering een platform is waar, in het belang van de leerlingen, kritisch maar opbouwend van gedachten wordt gewisseld over de ontwikkeling van de school. De Schittering is één van de 21 scholen van Stichting De Waarden. Binnen deze stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiger van de MR van elke participerende school zitting heeft. De GMR heeft een rol bij alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen binnen de stichting. Dit betekent dat de rechten, plichten en taken van de GMR in een eigen reglement en huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Onderwerpen die in de GMR aan de orde komen zijn o.a.: - Vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. - Toezicht op een eerlijke verdeling van de financiën over voorzieningen op bovenschools- en schools niveau. - Aanstelling en/of het ontslag van bovenschools personeel. Vanuit de GMR vindt er tijdens de MR- vergadering een terugkoppeling plaats van de besproken onderwerpen binnen de GMR. TUSSENSCHOOLSE OPVANG/ OVERBLIJVEN: Een goed begin van de middag Veel kinderen op de basisschool blijven tussen de middag over. Dat maakt overblijven een belangrijk onderdeel van de schooldag voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Voor een goed georganiseerde overblijffaciliteit heeft O.B.S. De Schittering met ESKADEE gekozen voor een prima en vertrouwde samenwerkingspartner. De samenwerking gaat verder dan alleen het overblijven, ook in de Brede School worden volop krachten gebundeld op het gebied van opvang in kindercentrum Bellabling en BSO Eksternest. In de gemeente Drimmelen verzorgt ESKADEE het overblijven bij 9 scholen in de gemeente. Het overblijven We vinden het belangrijk dat het overblijven in gezellige en ontspannen sfeer is, zodat uw kind in alle rust de boterhammen op kan eten. Het overblijven gebeurt in de ruimte van de school en wordt door het overblijfteam begeleid. De kinderen kunnen rustig en gezellig met klasgenoten van hun lunch genieten. De lunchtafel is al gedekt als de kinderen binnenkomen, en ieder kind krijgt een eigen bordje en beker. De kinderen nemen zelf hun eigen lunch in een broodtrommel en drinkbeker (graag voorzien van naam). De melk of thee wordt door het overblijfteam verzorgd. Na het eten kunnen ze nog even spelen, buiten of binnen, dit alles onder begeleiding uiteraard. Kortom: goede opvang zodat de kinderen beter geconcentreerd aan de middaglessen beginnen.

15 Wanneer kan uw kind overblijven? Uw kind kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. In de schoolvakanties en op studiedagen is er geen overblijven. Aanspreekpunt per school Elke basisschool heeft een eigen overblijfteam en aanspreekpunt. Het overblijfteam bestaat uit een beroepskracht en een aantal overblijfkrachten op vrijwillige basis. Het aanspreekpunt is bereikbaar op de school op schooldagen (m.u.v. woensdag) tussen uur uur op het telefoonnummer van de school. Of via Aanmelden en Administratie Overblijven in schooljaar kost 2,58 per overblijfbeurt. Een informatiepakket met de formulieren kunt u opvragen bij het aanspreekpunt van uw school of bij Murlen dienstverlening. Murlen houdt per gezin een digitale overblijfkaart bij. Murlen houdt u maandelijks via op de hoogte van het overblijftegoed. Wij vragen u zorg te dragen voor een positief overblijfsaldo. Meer info: Murlen dienstverlening. Telefoon: website: Hoofdluisprotocol Op De Schittering wordt de hoofdluiscontrole georganiseerd en uitgevoerd door ouders in het zogenaamde hoofdluis- controleteam. Het streven is om na elke vakantie preventief te controleren, omdat een besmetting vaak in een vakantie plaatsvindt. Wij vragen de ouders om het haar van hun kind(eren) van tevoren te wassen en om hun kind(eren) geen ingewikkeld kapsel te geven. Hoe is de procedure? 1. Na een vakantie worden de luizencapes gebruikt, totdat vastgesteld is dat de school luizenvrij is. 2. Het streven is om alle groepen de eerste woensdag na de vakantie te laten controleren op hoofdluis/neten. De controles vinden plaats buiten het klaslokaal. De leerlingen krijgen zelf niet te horen of er wel of geen luis is aangetroffen. 3. Als er hoofdluis/neten ontdekt word(t)(en) meldt de controlerende ouder dit aan de vertrouwenspersoon van de school. Deze onderneemt de volgende acties: De leerkracht van de betreffende groep wordt geïnformeerd. De rest van het schoolteam wordt geïnformeerd. Er wordt contact opgenomen met de ouder(s) van het betreffende kind. De vertrouwenspersoon belt de ouder(s) en vraagt hen om hun kind direct te behandelen tegen hoofdluis/neten. Als de ouders van de leerling niet telefonisch te bereiken zijn, gaat er een brief mee naar huis. De luizencapes worden door alle leerlingen gebruikt. Op deze manier hopen we de besmetting van andere kinderen te voorkomen. 4. Na 14 dagen vindt de hercontrole plaats. Op dat moment kunnen er drie dingen gebeuren: Het kind is schoon. Er worden geen luizen/neten meer aangetroffen. De ouders worden door de leerkracht telefonisch op de hoogte gebracht dat de bestrijding effectief was. Er zijn luizen/neten aanwezig. Er gaat een brief naar de ouders dat de bestrijding niet effectief was of ze worden telefonisch op de hoogte gebracht door de vertrouwenspersoon. Na 14 dagen vindt er opnieuw een hercontrole plaats. Er worden nog steeds luizen/neten aangetroffen. Het kan ook voorkomen dat de ouders geen actie ondernemen om de hoofdluis te bestrijden. In dit geval kan het kind de toegang tot de school ontzegd worden tot het probleem verholpen is. De directeur onderneemt dan de volgende acties: - Inlichten van de leerplichtambtenaar van de Gemeente. - Bericht naar de GGD met verzoek om actie. Indien u als ouders zelf luis aantreft bij uw kind, willen we u vragen dit altijd te melden bij de leerkracht van uw kind of bij onze vertrouwenspersoon. Als u ook nog een kind hebt op de peuterspeelzaal, ook graag daar melding maken van het feit dat er luis heerst! Zodra er een melding van hoofdluis binnenkomt, worden de luizencapes gebruikt. Wij stellen het op prijs dat u, als uw kind de pech heeft hoofdluis te hebben, dit ook meedeelt aan ouders (denk ook aan sportclubs en verenigingen) van kinderen waar uw kind veel mee speelt. Zo kan er preventief actie ondernomen worden en verdere verspreiding voorkomen worden. Nieuwsbrief TSO en folder Overblijven Aan het begin van elk schooljaar verzorgt TSO ESKADEE een nieuwsbrief met nieuws en ontwikkelingen over het overblijven op de school. Tevens vindt u een folder Overblijven in de centrale hal van school. Neem deze gerust mee. Ook kunt u surfen naar Klachtenregeling OOveral waar mensen samenwerken kan er iets fout gaan, ook als het om zoiets kostbaars als kinderen gaat. Ook op onze school zullen er dingen fout gaan. Als u het niet eens bent met de gang van zaken moet u uw beklag kunnen doen. Het beste is die persoon aan te spreken, waarmee u het niet eens bent. Vaak werkt een goed gesprek verhelderend.

16 Als dit niet naar wens verloopt zijn er de volgende mogelijkheden: -U kunt een afspraak met de directeur maken. Deze zal in overleg met u en de andere betrokkene(n) naar een oplossing zoeken. -U kunt contact opnemen met de interne contactpersoon. Voor onze school is dat: mevr. Ankie Mariman De interne contactpersoon zal niet zelf met uw klacht aan de slag gaan, maar naar uw verhaal luisteren en u adviseren over de juiste vervolgstappen. Dat kan een verwijzing zijn naar de externe vertrouwenspersoon. plaats. U en uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging. In het schooljaar 2012 onderzoekt de GGD de kinderen geboren in 2001 en 2006, in schooljaar 2013 onderzoekt de GGD de kinderen geboren in 2002 en De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u steeds per post toe. Daarnaast noteren wij ze in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met school of een andere partij naar aanleiding van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u. Dit is voor onze school dhr. A. van Dorst (Arbo Unie, Breda). Ook deze zal in eerste instantie luisteren en nagaan welke vervolgacties wenselijk zijn: een vorm van hulpverlening, het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of het doen van aangifte. Een officiële klacht wordt ingediend bij: De klachtencommissie voor het katholiek onderwijs in Den Haag. De landelijke klachtencommissie voor het P.C.O. is in Voorburg. Externe contacten. Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ieder kind in beeld zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. Jeugdgezondheidszorg kinderen van 4 t/m 19 jaar Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en risico s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe samenwerking met school, zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. Wat doen we tijdens het onderzoek? Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. De medewerker Jeugd en Gezin controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Voordat de onderzoeken beginnen, legt de medewerker Jeugd en Gezin in de klas uit wat zij gaat doen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op. Wilt u toch graag aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek? Neemt u dan contact op met het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer Inentingen GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen veelvoorkomende ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer informatie: Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie: > Reizen. Gezondheidsonderzoeken De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek

17 Jeugdgezondheidszorg op school Op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op de ROC s zijn wij onder andere op de volgende manieren actief : Spreekuren voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen. Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig hebben. Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede ventilatie op school. Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en seksualiteit. Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon). Waarvoor kunt u bij ons terecht? Zolang uw zoon of dochter gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. Telefonisch, persoonlijk of per . Contact U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer Of stuur uw vraag per naar De medewerkers Jeugd en Gezin van GGD West-Brabant staan u graag te woord. Of neem een kijkje op onze website: thema Mijn Kind. Onderwijsbegeleidingsdiensten. Onze school maakt op twee verschillende manieren gebruik van de onderwijsbegeleidingsdiensten: A. individuele hulpverlening B. systeembegeleiding Individuele hulpverlening heeft als doel de school en de ouders te begeleiden bij de hulpverlening aan kinderen die in hun functioneren op school, op leer- en/of gedragsgebied, of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling belemmerd worden of dreigen belemmerd te worden. Om dit doel te bereiken vinden er de volgende activiteiten plaats: 1. consultatiegesprekken. Deze vinden plaats als er problemen gesignaleerd worden met betrekking tot de begeleiding van het kind. De volgende begeleidingsactiviteiten kunnen hierbij aan de orde komen: begeleidende gesprekken met de onderwijsgevende, opstellen van hulpprogramma s, evaluatieonderzoeken, evaluatiegesprekken. 2. individuele onderzoeken. Dit houdt in: gesprekken met ouders, gesprekken met onderwijsgevende, onderzoek of observatie, adviesgesprekken met de onderwijsgevende, adviesgesprekken met ouders, schriftelijke rapportage. Wij kopen op onze school deze hulpverlening in bij de onderwijsbegeleidingsdienst Edux. Schoolgericht maatschappelijk werk. Ook in de gemeente Drimmelen is er sinds 1 maart de mogelijkheid om een beroep te doen op het Schoolgericht Maatschappelijk Werk. Dit wordt verzorgd door welzijnsinstelling Trema. Schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de zorg aan kinderen op school en wil ondersteuning bieden aan zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. Overleg tussen alle partijen kan meewerken aan probleemverheldering en is gericht op het aanbieden van mogelijkheden om tot snelle hulp voor het kind te komen. Zaken die het schoolmaatschappelijk werk kan bieden: - een vertrouwelijk gesprek en gedeelde betrokkenheid - gerichte informatie en voorlichting over probleemgebieden - begeleiding van kind en/of ouders - advisering en verwijzing naar passende andere hulpinstanties - ondersteuning en advisering van leerkrachten. Onze schoolmaatschappelijk werkster is mevr. Thera Arends. De systeembegeleiding biedt hulp bij het veranderen van algemene onderwijskundige onderwerpen, vak- en/of vormingsgebieden. Hierbij kan het team hulp krijgen in de vorm van voorlichting en advisering, keuzebegeleiding en ondersteuning en begeleiding bij het invoeren van veranderingen. Voor onze schoolontwikkeling kopen we ondersteuning in bij RPCZ Bazalt. Deze organisatie ondersteunt ons bij de invoering van meervoudige intelligentie en zal ook komend schooljaar het accent leggen op verdere verdieping van meervoudige intelligentie. Ook zullen we de aanpak van de woordenschat en het interesseverbredend lezen weer op de agenda zetten.

18 Bibliotheek-VaNu Basisscholen en bibliotheken hebben een gezamenlijk belang: het bevorderen van een positieve houding tegenover lezen en boeken. Lezen is immers een basisvaardigheid voor het leven, die beter ontwikkeld kan worden als er sprake is van leesplezier. Wij vinden het als school belangrijk om samen met de bibliotheek lijn te brengen in lezen en werken hieraan mee. De bibliotheek-van-nu heeft een aanbod ontwikkeld, dat als Rode Draad door het leesonderwijs heen loopt. Elk schooljaar komt het kind met een of meerdere aspecten rondom lezen en leesplezier beleven in aanraking; op een speelse manier, afgestemd op het niveau van de kinderen en passend bij de onderwijsdoelen per jaar. Omdat voorlezen leesbevordering bij uitstek is, komt dat jaarlijks terug. Op dit moment is het niet helemaal zeker of ook komend schooljaar de bibliobus weer bij onze school zal staan. Wij hopen wel dat deze belangrijke voorziening voor onze leerlingen behouden blijft. In het basisonderwijs is het wettelijk verplicht dat de kinderen in 8 jaar tijd minimaal 7520 uur naar school gaan. In overleg met onze MR is besloten de schooltijden komend schooljaar niet te wijzigen. Ook zijn in overleg met de MR een aantal studiemiddagen en een studiedag vastgesteld. Ook het vakantierooster is in overleg met het directeurenberaad van de stichting en de medezeggenschapsraad van onze school vastgesteld. We proberen op plaatselijk niveau met name de meivakantie af te stemmen op het Dongemond College waarbij het streven is minimaal een week een gezamenlijke meivakantie te hebben. Aan het opstellen van een vakantierooster zijn regels verbonden. Zo schrijft het Ministerie voor, wanneer de zomervakantie begint en eindigt. Ook is vastgesteld wanneer de herfstvakantie gepland mag worden. Voor de andere vakanties worden adviezen uitgebracht, zodat er voor de individuele scholen toch nog enige mate van vrijheid blijft bij het vaststellen van de vakanties. Leerplicht en verplichte onderwijstijd Leerlingen zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin ze vijf jaar zijn geworden. Kinderen zijn toelaatbaar vanaf de dag dat ze vier jaar worden. Daaraan voorafgaand, vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden, mogen de kinderen komen kennismaken. Dit gaat op onze school na overleg met de juf van groep 1 bij wie uw kind in de klas komt. ( Maximaal 4 dagdelen ) Leerlingen die op onze school zijn aangemeld nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Slechts in uitzonderingsgevallen kan het bestuur, op verzoek van de ouders, een leerling vrijstellen van deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een verzoek daartoe dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. Dat bepaalt bij de vrijstelling welke de vervangende onderwijsactiviteiten zullen zijn! Mocht het (onverhoopt) gebeuren dat uw zoon of dochter zich herhaaldelijk dermate misdraagt dat er voor andere leerlingen en/of leerkrachten een onwerkbare bedreigende situatie ontstaat, dan kan er mogelijk een procedure tot schorsing of verwijdering van betreffende leerling worden ingezet. Hierbij zullen alle wettelijke voorwaarden in acht worden genomen, waaronder overleg met de ouders, met de inspectie en de leerplichtambtenaar van de gemeente Drimmelen. Het bestuur beslist uiteindelijk over de verwijdering. Na het besluit tot verwijdering moet het bestuur zich acht weken lang inspannen om een andere school voor de leerling te vinden. Soms willen ouders extra vakantieverlof vragen voor hun kinderen. De redenen waarom men dit doet zijn heel verschillend van aard. De mogelijkheden om extra vakantieverlof te geven zijn echter zeer beperkt. Hieronder een overzicht. Vakantieverlof (art. 13a) Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer: - wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders (alleen de agrarische sector en bij hoge uitzondering de horeca), voogden of verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; (een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is). indien dit verlof wordt toegekend, mag dit verlof: hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend; niet langer duren dan 10 dagen; niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per jaar of minder (art14, lid 1) Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen het genomen besluit. Wij gaan ervan uit dat we bovengenoemde maatregelen niet hoeven te nemen.

19 Gewichtige omstandigheden zijn: a) het voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; b) verhuizing (ten hoogste 1 dag); c) het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (1 of ten hoogste 2 dagen); d) ernstige ziekte van ouders van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (duur in overleg met de directeur); e) overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de tweede graad (ten hoogste 2 dagen); bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad (1 dag); f) bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag). N.B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt. (Leerplichtambtenaar en directeur geven hiervoor dus geen toestemming!). Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar (art. 14, lid 3) Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar dient minimaal 4 weken tevoren bij de directeur van de school en bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. Een ambtenaar van de gemeente Drimmelen is belast met het toezien op een goede uitvoering. Ook voor de school liggen er taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van lesuitval en schoolverzuim. De volgende taken/verantwoordelijkheden vallen onder de directie van de school: in- en uitschrijven van leerlingen, melden van verwijdering, melden van ongeoorloofd verzuim, zorg voor leerlingen, verlenen van extra verlof. Een ander facet is het uitvallen van de lessen. Dit kan zijn door ziekte van een leerkracht, maar ook calamiteiten kunnen hier de oorzaak van zijn. Op De Schittering zijn afspraken gemaakt hoe we de groepen opvangen als er geen inval(l)(st)er beschikbaar is. Afspraak is dat we op de eerste dag de leerlingen niet naar huis sturen. Een tweede aspect is de lesuitval van individuele kinderen als gevolg van het afleggen van bezoeken aan specialisten. Wij stellen het op prijs, als u de afspraken zoveel mogelijk buiten de schooltijden probeert te laten vallen. school. U dient dan ook de reden aan te geven waarom het kind die dag verzuimt. Als wij niet op de hoogte zijn van de reden tot verzuim, nemen wij in de ochtendpauze contact met u op. Andere wettelijke verplichtingen en procedures. Per 1 juli 1989 is de Wet Persoonsregistratie in het onderwijs in werking getreden. Deze wet bevat een groot aantal bepalingen, die gericht zijn op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook wel privacy genoemd. Deze wet is van toepassing op alle gegevens die intern door de school verzameld worden, maar ook voor de gegevens die door externe organisaties over uw kind verzameld worden voor het uitvoeren van hun taken. In het eerste geval spreken we over het leerling-dossier, dat is opgebouwd uit gegevens, resultaten, besprekingen verkregen uit observaties, toetsen, testen enz. Bij inschrijving van uw kind aan onze school geeft u gelijk toestemming deze gegevens te bewaren in het betreffende dossier. In het tweede geval zal er aan de ouders vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd en bent u op de hoogte gebracht van het feit, dat er gegevens worden verzameld en dat er gegevens geregistreerd worden. ens worden verzameld en dat er gegevens geregistreerd worden. De wet arbeidsomstandigheden (Arbo) De wet arbeidsomstandigheden is ook voor het onderwijs van toepassing. Niet alleen voor het personeel, maar ook voor de leerlingen. Op grond van deze wet moet de school een aantal zaken omtrent veiligheid en welzijn geregeld hebben. Zo moeten er op school bedrijfshulpverleners aanwezig zijn, moet er een ontruimingsplan zijn dat jaarlijks wordt geoefend en wordt er om de vier jaar een risico-inventarisatie opgesteld. Wij proberen een zo veilig mogelijke school te zijn. Het aantal leerkrachten dat een geldig BHV-diploma heeft ligt ruim boven de wettelijke grens van 1 BHV- er per 50 leerlingen. Bij ongelukjes zullen wij misschien wel eens sneller een arts consulteren dan u in de thuissituatie zou doen. Wij vinden echter dat we met de gezondheid van uw kind geen enkel risico mogen nemen. Door Stichting De Waarden is een zgn. Schoolongevallenverzekering afgesloten. Onder schooltijd (inclusief reistijd van en naar school) zijn alle kinderen tegen ongevallen verzekerd. Dit geldt ook voor buitenschoolse activiteiten onder toezicht van de school, zoals schoolreis, schoolkamp en sportdagen. De polis is op school ter inzage. Ze geldt niet voor materiële schade (brillen, fietsen, kleding etc.) Als uw kind om wat voor reden dan ook die dag niet op school komt, dient u dit te melden bij de leerkracht of de directie van de

20 Ook hebben de besturen een verzekering afgesloten tegen wettelijke aansprakelijkheid. Verzekerd zijn de personeelsleden in dienst, maar ook iedereen die werkzaamheden verricht voor de school, zoals stagiaires, vrijwilligers, hulp bij schoolactiviteiten, overblijfouders enz. Daarnaast proberen we de kans op ongevallen zo klein mogelijk te houden door toezicht op de kinderen binnen en buiten het gebouw. Vanaf 10-minuten voor aanvang van de schooltijd zal er toezicht zijn op het plein. Wij verzoeken u dan ook uw kind niet te vroeg naar school te sturen. Driemaal per jaar is er gelegenheid om uw oude kleding op school af te geven. De organisatie Reshare verzorgt dit. Ook laten we de speelmaterialen en toestellen voor zowel binnen als buiten in het kader van de risico-inventarisatie controleren op veiligheid. Voor de verkeersveiligheid op en rond de school zijn we met z n allen verantwoordelijk. Wij verzoeken u dan ook aanwijzingen i.v.m. de veiligheid van uw kinderen nauwgezet op te volgen. Ook een verkeerd gebruik van het internet kan de veiligheid en het welbevinden op school in gevaar brengen. Vandaar dat we in de bovenbouw duidelijke richtlijnen geven over het gebruik van internet op school. Mededelingen van huishoudelijke aard. In dit hoofdstuk treft u een aantal onderdelen aan die in deze schoolgids nog niet uitvoerig of helemaal niet besproken zijn. Wij vinden het echter toch van belang, dat u op de hoogte wordt gesteld van deze zaken. Als school nemen wij elk jaar deel aan enkele acties. De bekendste actie is waarschijnlijk de kinderpostzegelactie. Voor dit schooljaar gaan we ( hoogst waarschijnlijk) ook een actie weer een actie doen voor Jantje Beton. Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school om foto s van de kinderen en de verschillende groepen te maken. Mocht het zover zijn, dan ontvangt u vanzelfsprekend bericht. Omdat de kinderen in de groepen 1en 2 meteen mogen gaan spelen, vragen wij u vriendelijk maar dringend afscheid te nemen bij de deur van het lokaal. Het blijkt dat kinderen minder moeite hebben met afscheid nemen als ze meteen kunnen gaan werken. Korte berichtjes mogen ook in het daarvoor bestemde schriftje een papiertje worden geschreven. Via school kan een abonnement genomen worden op diverse jeugdbladen. Tijdens de informatie avonden aan het begin van het schooljaar kunt u de folders meenemen. Op school is er voor kinderen de mogelijkheid hun fiets te stallen. We willen het aantal leerlingen dat met de fiets naar school komt zoveel mogelijk beperken. Leerlingen die in de buurt van de school wonen worden geacht te voet naar school te komen. Leerlingen die op de Spoorstraat voorbij de kruising met de Zeedijk wonen en leerlingen die op de Kerkdijk voorbij het bord met de bebouwde kom wonen mogen met de fiets op school komen. Voor uitzonderingen kan er contact met school opgenomen worden. Dat fietsen gestald mogen worden, betekent niet automatisch dat bij schade de school verantwoordelijk gesteld kan worden. Het stallen gebeurt namelijk op eigen risico! In principe mogen de kinderen geen speelgoed mee naar school brengen. Uitzonderingen zijn gemaakt voor de kinderen in groep 1 tot en met 4. Zij mogen na Sinterklaas een cadeautje aan hun klasgenoten laten zien. Tevens houdt groep 1 na bericht een speelgoedochtend. Alle kinderen mogen voor in de pauze iets te eten en/of iets te drinken meebrengen. In groep 1 t/m 4 bij voorkeur fruit, in de bovenbouw mag evt. het fruit vervangen worden door een gezond tussendoortje. Kinderen uit de onderbouw nuttigen dit meestal in het lokaal. De kinderen uit de bovenbouw (5 t/m 8) nuttigen dit in de pauze. Op school mogen de kinderen niet snoepen. Als u uw kind een pakje drinken meegeeft, moet het kind het lege pakje weer mee naar huis nemen. Onze voorkeur gaat er dan ook naar uit dat u uw kind een beker meegeeft. Een kind viert zijn/haar verjaardag graag op school. Als er getrakteerd wordt, verzoeken wij u dat bescheiden te houden en zoveel mogelijk gezond. De leerkrachten genieten ook van deze traktatie. Ouders van leerlingen in groep 1 zijn, na overleg met de groepsleerkracht, welkom bij het vieren van de eerste verjaardag van hun kind op school. Op school is een bak waar alle gevonden voorwerpen in terechtkomen. Kledingstukken, gymnastiekspullen, broodtrommeltjes en drinkbekers, noemt u maar op, blijven soms op school liggen. Wij gooien dit niet weg, maar bewaren dit geruime tijd. In ons info-bulletin zullen we aangeven wanneer we deze gevonden voorwerpen opruimen. De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met kinderen die een speciaal dieet hebben. Als uw kind niet alles mag eten, laat de leerkracht en de oudervereniging dit dan even weten. Op deze manier kunnen we rekening houden met uw wensen bijv. bij traktaties.

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Een woordje vooraf. Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016 van basisschool De Schittering, een van de trotse participanten in het project De Langstraat aan de Burgemeester

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2014-2015 Een woordje vooraf. Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van basisschool De Schittering, een van de trotse participanten in het project De Langstraat aan de Burgemeester

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Een woordje vooraf. Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2016-2017 van basisschool De Schittering, een van de trotse participanten in het project De Langstraat aan de Burgemeester

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN

Obs De Bouwsteen maart 2014. Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Notitie huiswerkbeleid OBS DE BOUWSTEEN Huiswerkbeleid OBS de Bouwsteen Waarom geven we huiswerk? Welk huiswerk geven we? Welke rol hebben ouders? Welke rol heeft school? Inleiding Na een discussie in

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse g r o e p 8 NAAR GROEP 8 Dit schooljaar zit uw kind in groep 8. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

R. K. Basisschool t Scathe

R. K. Basisschool t Scathe Intentieverklaring Een intentieverklaring van ouders en school. Inhoudsopgave: 1 Voorwoord 2 Wat kunnen de ouders van school verwachten? 3 Wat verwacht de school van de ouders? 4 De overeenkomst 1. Voorwoord

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Informatieavond groep 8

Informatieavond groep 8 Informatieavond groep 8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Linda 1x per week juf Kim (stagiaire) Taal en Spelling Voorbereiding op de eindtoets: Begrijpend lezen Zinsontleding (ww) spelling

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

Huiswerkbeleid t Ruimteschip

Huiswerkbeleid t Ruimteschip Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Huiswerkbeleid t Ruimteschip Inleiding

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON School : Basisschool De Bron Plaats : Barneveld BRIN-nummer : 01VE Onderzoeksnummer : 94446 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie