ONTWERPBEGROTING 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERPBEGROTING 2008"

Transcriptie

1 ONTWERPBEGROTING onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING

2 PROGRAMMABEGROTING

3 Voorwoord Met bescheiden trots leggen wij u de eerste programmabegroting van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant voor. Deze vindt zijn oorsprong in het in 2006 gestarte project met als titel Versterking Planning en Control Veiligheidsregio. De doelstelling van dit project was te komen tot: Versterking van de sturing op doelstellingen en middelen binnen de Veiligheidsregio Het afleggen van een adequate verantwoording over de bereikte doelen en de gebruikte middelen aan het bestuur en de deelnemende gemeenten Het project Versterking Planning en Control Veiligheidsregio maakt onderdeel uit van een reeks in gang gezette projecten die leiden naar een herkenbaar samenwerkingsverband van brandweer, GHOR, politie en gemeenten waarbij verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding en vergroting van de fysieke veiligheid centraal staan. Er zijn al waardevolle stappen gezet. Niet in de laatste plaats is dit te danken aan de inspanningen die een groeiende groep medewerkers achter de coulissen heeft geleverd en nog gaat leveren. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het voorliggende product slechts een begin is in een lang traject van vervolmaking en verfijning. Zo zullen in de toekomst de doelstellingen nog helderder worden geformuleerd, de prestatiegegevens een verdere aanscherping ondergaan en kengetallen uit de ontwikkelfase worden gehaald. Uiteindelijk zal vanaf 2008 ook een programmarekening worden uitgebracht. Toch is deze eerste stap belangrijk, niet alleen als vertrekpunt van waaruit verbeteringen een aanknopingspunt vinden maar ook als eerste stap naar een andere kijk op de planning- en controlcyclus. Wij hopen er in geslaagd te zijn om met deze programmabegroting op een heldere en inzichtelijke wijze aan te geven waar de Veiligheidsregio voor staat, hoe de door de gemeenten en Rijk beschikbaar gestelde middelen worden besteed en vooral, hoe hiermee kan worden bijgedragen aan een grotere veiligheid voor de inwoners van onze regio. Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Dr R.L. Vreeman Voorzitter De heer H.W. Den Duijn Portefeuillehouder Financiën, Planning & Control PROGRAMMABEGROTING

4 PROGRAMMABEGROTING

5 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Leeswijzer Kaders Begroting Inleiding Harmonisatiemodel 2005 t/m Loon en prijsindex Rijksbijdrage Doelmatigheidsonderzoek Opzet productgerichte begroting Organisatiestructuur Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's Inleiding Brandweer GHOR GMK Veiligheidsbureau Gemeentelijke kolom Beleidsprogramma's Inleiding Programma 1: strategie en Beleid Programma 2: pro-actie en preventie Programma 3: preparatie en operationeel optreden Programma 4: organisatie Verplichte paragrafen Paragraaf I. Weerstandsvermogen Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf III. Financieringsparagraaf Paragraaf IV. Bedrijfsvoering Paragraaf V. Verbonden partijen Financiële begroting Resultaatbepaling Overzicht lasten en baten Opbouw lasten en baten 2008 per dienstonderdeel Investeringen Exploitatiebijdragen gemeenten en politie Inleiding Exploitatiebijdrage politie Exploitatiebijdrage gemeenten Inwonerbijdrage in meerjarenperspectief Lijst van afkortingen...63 De productenbegroting 2008 is als separate bijlage bij deze programmabegroting gevoegd. PROGRAMMABEGROTING

6 PROGRAMMABEGROTING

7 1 Samenvatting Groeipad programma- en productenbegroting Binnen het bestuurlijk vastgestelde projectenprogramma Regionale Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) is in het 4 e kwartaal 2006 het project verbeteren van de P&C-cyclus van start gegaan. Doelstelling van dat project is de opzet van een productgerichte begroting vanaf 2008, het opleveren van formats en procedureafspraken tussen de kolommen en het ontwikkelen van een beter P&C-instrumentarium. Dit alles in het kader van het groeipad om te komen tot verbetering van sturing en beheersing van de bedrijfsvoering. De thans voorliggende programmabegroting is het resultaat van genoemd project. Groeipad programmabegroting: - Eerste belangrijke stap op weg naar betere sturing - Voor het eerst zicht op resultaten en budgetten per product op de schaal van de Veiligheidsregio - Ontwikkeling prestatieverantwoording en kwaliteitsindicatoren - Realisatie kwaliteitsimpuls door implementatie resultaten projectenprogramma RBR, eisen crisisbeheersing en verbeteren operationele hoofdstructuur In deze begroting is een indeling gemaakt in een viertal programma's en zijn per programma producten benoemd. De uitwerking van die producten is in een separaat bijlagenboek opgenomen. Daarbij wordt aangegeven welke van de vijf dienstonderdelen een bijdrage levert aan de totstandkoming van deze producten: brandweer, GHOR, GMK, de gemeenten en het veiligheidsbureau. Vier programma's met bijbehorende producten 1. Strategie en beleid - Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio - Regionaal beheersplan rampenbestrijding - Kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten 2. Pro-actie en preventie 3. Preparatie en operationeel optreden - Operationele voorbereiding en planvorming - Opleiden, inclusief VOC en BHV - Oefenen - Logistiek, materieel en verbindingen - Repressie en nazorg - Alarmering / GMK 4. Organisatie - Bestuurlijke en managementondersteuning - Communicatie - Bedrijfsvoering In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt gesteld dat de raad van een gemeente het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aanstuurt op basis van een begroting waarin per programma de te bereiken doelen en daarvoor beschikbaar gestelde middelen opgenomen zijn. Vertaald naar de Veiligheidsregio betekent dit dat het Algemeen Bestuur de meerjarenbeleids-programma s vaststelt en dat de uitwerking daarvan naar producten een verantwoordelijkheid is van het Dagelijks Bestuur. De dienstonderdelen maken jaarlijks interne gerichte beheersbegrotingen. Kaders Bestuurlijk vastgestelde gehanteerde uitgangspunten voor de begroting 2008 zijn: - Het harmonisatiemodel 2005 t/m 2008; - Objectieve normen voor indexering van lonen en prijzen, voor prijzen wordt het Bruto Binnenlands Product (BBP) gehanteerd en voor lonen het CBS-indexcijfer; - De rijksbijdrage wordt geraamd op een gemiddelde loon- en prijsindex. - De afwijking tussen werkelijkheid en raming wordt op basis van nacalculatie achteraf gecorrigeerd. PROGRAMMABEGROTING

8 Doelmatigheidsonderzoek Een belangrijk bestuurlijk kernthema bij de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de versterking van de samenwerking tussen de kolommen is het realiseren van doelmatigheidsvoordelen die vervolgens kunnen worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Dit zal onder meer van toepassing zijn bij de implementatie van de uitkomsten van de eerste fase van het RBR-projectenprogramma. De huidige productgerichte begrotingsopzet biedt een prima mogelijkheid om een volgende stap te zetten in het integratieproces. De basis voor doelmatigheid wordt gelegd in een betere samenwerking. In 2007 wordt gestart met een onderzoek bij het programmaonderdeel Organisatie en met name voor het onderdeel Bedrijfsvoering. Op een later moment worden de andere bedrijfsonderdelen bezien. Bij het onderzoek wordt tevens een benchmark uitgevoerd op basis van vergelijkbare organisatieonderdelen bij andere Veiligheidsregio's. Het onderzoek zal in 2007 worden gehouden waarbij de eerste resultaten vanaf 2008 zichtbaar moeten zijn. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van de nadere onderbouwing van het nieuwe beleid in de 2 e helft van Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's Het bestaand beleid wordt gecontinueerd. De begroting is dan ook opgesteld op basis van het bestaand beleid. Mogelijke nieuwe beleidsvoorstellen worden apart inzichtelijk gemaakt. De financiële vertaling daarvan is niet meegenomen in de bijdrage per inwoner zoals die in deze begroting is opgenomen. In de 2 e helft van 2007 volgt nadere uitwerking en onderbouwing van het nieuwe beleid. Dat kan leiden tot aparte besluitvorming in het bestuur over wijziging van de begroting Concreet moet daarbij worden gedacht aan de verdere uitwerking van nieuw beleid voor de dienstonderdelen veiligheidsbureau, VGR en brandweer. Het maximale risico waarmee gemeenten voor dit nieuwe beleid in 2008 rekening moeten houden is 0,68. Daarvan is 0,18 een echte verhoging van de bijdrage per inwoner en 0,50 reallocatie van bestaande middelen. Toelichting maximale financiële risico: Brandweer: Extra structurele personele lasten voor de uitvoering van nieuw communicatiebeleid en ARBO-wetgeving worden geraamd op , dat betekent een maximale verhoging van 0,08 bijdrage per inwoner. Gemeenten Voor de gemeentelijke kolom betreft het twee onderdelen te weten: 1. De personele lasten voor regionale coördinatie van de gemeentelijke rampenbestrijding. Voor dit onderdeel is het maximale risico berekend op een verhoging van 0,10 per inwoner. 2. De kosten voor de organisatie van de voorbereiding van de gemeentelijke rampenbestrijding (VGR-taken) De insteek die voor dit onderdeel wordt voorgestaan is om van de reeds door de individuele gemeenten gereserveerde 1,00 per inwoner de helft over te hevelen naar de begroting van de Veiligheidsregio. Die 0,50 is dus geen nieuw geld, maar reallocatie van bestaand geld. Door deze overheveling van de gemeentelijke begroting naar de begroting van de Veiligheidsregio kunnen de gemeenschappelijk kosten op relatief eenvoudige wijze worden verwerkt. De middelen zijn gekoppeld aan de inzet voor de VGR-taken en blijven als zodanig geld van gemeenten. Dit beleidsvoornemen is reeds voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 28 maart De resultaten van de doorontwikkeling van de gemeenten worden medio dit jaar bestuurlijk gepresenteerd. Daarbij wordt ook inzicht in het meerjarenperspectief gegeven. Het valt niet uit te sluiten dat de optimalisatie van de gemeentelijke kolom gedurende enkele jaren na 2008 een lichte kostenstijging te zien zal geven. Dit als logische consequentie van de inhaalslag die gemaakt wordt ten opzichte van de andere samenwerkingspartners. Resumerend komen de kosten voor de gemeentelijke kolom in 2008 neer op maximaal 0,60, waarvan 0,10 verhoging van de bijdrage per inwoner en 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de gemeentelijke begroting. Veiligheidsbureau De personele lasten en de out of pocketkosten van het veiligheidsbureau worden dan apart inzichtelijk gemaakt en in een bijdrage per inwoner uitgedrukt. Deze lasten worden tot nu toe gedekt via de deelbegrotingen van de kolommen inclusief de politie. Uitgangspunt is dat de overheveling van de budgetten naar het dienstonderdeel veiligheidsbureau vooralsnog budgettair neutraal kan geschieden. PROGRAMMABEGROTING

9 Bijdrage per inwoner 2008 Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2007 op basis van de voorgestelde kaders besloten ten aanzien van de ontwerpbegroting 2008 tot het: 1. Opnemen van een loonindex van 2,5 % (conform BBP-norm) en een prijsindex van 1,52 % (conform CBSnorm); 2. Opnemen van een raming van te ontvangen loon- en prijscompensatie op de rijksbijdrage (BDUR) van 1,8% vanaf 2006; 3. Opnemen van de autonome ontwikkelingen in de bijdrage per inwoner; 4. Thans nog niet opnemen van nieuw beleid in de begroting; In de 2 e helft van 2007 wordt het nieuwe beleid nader onderbouwd, hetgeen kan leiden tot aanvullende besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van het te houden doelmatigheidsonderzoek; 5. Aangeven van het maximale risico voor gemeenten voor nieuw beleid in 2008, naar aanleiding van vragen daarover tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Zoals hierboven becijferd bedraagt het maximale financiële risico 0,18. Daarnaast is sprake van 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de begroting van de gemeenten. Dat betekent de volgende bijdrage per inwoner 2008: 2008 Verhoging t.o.v als gevolg van BRW 4,62 Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief 0,23 voor FLO GHOR 1,24 Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief een tweetal autonome ontwikkelingen - een extra bijdrage 0,05 in verband met BTW- wetgeving en de - overheveling van 0,10 voor C2000 naar de RAV. GMK 1.05 Bestaand beleid plus prijsindex Deze bijdragen zijn exclusief intekentaken zoals C2000 en exclusief het maximale financiële risico voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en voor de intekentaken wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Speerpunten 2008 Bij de beschrijving van de beleidsprogramma s worden de speerpunten voor 2008 aangegeven. De belangrijkste zijn: Programma strategie en beleid - Doorontwikkeling organisatie Veiligheidsregio - Beleidsplan crisisbeheersing Activiteitenplan Veiligheidsregio - Ontwikkeling en uitvoering crisiscommunicatie-beleid - Implementeren resultaten van het RBR-projectenprogramma - Doorontwikkeling regionale brandweer - Optimalisatie gemeentelijke kolom Programma pro-actie en preventie - Doorontwikkeling multidisciplinair pro-actie en preventiebeleid - Opzetten programma multidisciplinair evalueren - Ontwikkeling traject frontoffice advisering Veiligheidsregio - Ontwikkeling beleidsplan risicocommunicatie BRZO - Afronding traject INK kwaliteitscertificering Programma preparatie en operationeel optreden - Optimalisering van bestaande processen en procedures - Implementeren van operationele hoofdstructuur - Intensivering samenwerking tussen gemeenten en deelnemende organisaties - Professionalisering van personeel, materieel en organisatie - Ontwikkeling professionele standaards en competenties voor sleutelfunctionarissen - Verder uitwerken en introduceren van het oefenpaspoort. PROGRAMMABEGROTING

10 Programma organisatie - Implementatie bestuurlijke visie doorontwikkeling Veiligheidsregio - Verder professionalisering van het veiligheidsbureau - Ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid - Implementatie resultaten doelmatigheidsonderzoek - Doorontwikkeling planning en control-instrumentarium - Doorvoering uniforme methode kostentoerekening - Ontwikkeling kaders voor monitoringsysteem voor mono- en multidisciplinaire producten - Ontwikkeling kengetallen voor prestatiemeting PROGRAMMABEGROTING

11 2 Leeswijzer Deze leeswijzer geeft een kort overzicht van de verschillende onderdelen, waaruit de programmabegroting is opgebouwd. Er is bewust naar gestreefd de programmabegroting qua omvang te beperken en qua inhoud af te stemmen op het Algemeen Bestuur, als besluitvormend gremium. In het hoofddocument zijn de hoofdstukken opgenomen, die de basis vormen voor de besluitvorming. De productuitwerkingen zijn, bij wijze van verdiepingsslag, in de bijlagen opgenomen. Hoofdstuk 3 Kaders begroting In dit hoofdstuk wordt beschreven welk beleid en welke wettelijke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de programmabegroting. Deze uitgangspunten vormen de kaders, waarmee bij het opstellen van de programmabegroting rekening is gehouden. Hoofdstuk 4 Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico s Een programmabegroting is veel meer dan alleen een verzameling cijfers. Om te kunnen dienen als effectief sturingsinstrument, moeten ook de te bereiken doelen en de daarmee beoogde effecten worden opgenomen. De Veiligheidsregio is volop in ontwikkeling. Met het groeien van de organisatie dienen zich voortdurend nieuwe beleidsvoornemens aan, deels aangedragen door de betrokken organisatieonderdelen en deels in opdracht van het bestuur. In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op beleidsontwikkelingen die de Veiligheidsregio reeds voor ogen staan. De financiële consequenties van de voorstellen voor nieuw beleid en de risico s zijn nog niet opgenomen in de begroting, maar zullen in de tweede helft van 2007 worden uitgewerkt en separaat ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Hoofdstuk 5 Beleidsprogramma s De werkzaamheden, die binnen de Veiligheidsregio worden verricht, zijn onder te verdelen in een viertal aandachtsgebieden. De programmabegroting volgt deze indeling en is derhalve opgebouwd uit de vier programma s: 1. Strategie en Beleid overkoepelende beleidsvorming voor de Veiligheidsregio 2. Pro-actie en preventie voorbereiding op alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersting 3. Preparatie en operationeel optreden uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing 4. Organisatie bestuurs- en managementondersteuning en bedrijfsvoering In dit hoofdstuk wordt voor ieder van de vier programma s beschreven welke doelstellingen zijn geformuleerd, wat hiervoor moet gebeuren en wat de kosten hiervan zijn. Hoofdstuk 6 Verplichte paragrafen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komen in dit hoofdstuk de verplichte paragrafen aan de orde. Hoofdstuk 7 - Financiële begroting Dit hoofdstuk vermeldt de financiële totalen per programma en de dekking van deze kosten. Tevens komen de investeringen aan de orde. Hoofdstuk 8 Bijdragen per inwoner In dit hoofdstuk wordt voor de komende vier jaren, op basis van bestaand beleid, zowel de algemene inwonerbijdrage vermeld als de bijdrage per gemeente voor de jaren 2008 tot en met Separate bijlage In de productenbegroting heeft iedere kolom voor de vier programma s haar eigen deelproducten aangegeven. PROGRAMMABEGROTING

12 PROGRAMMABEGROTING

13 3 Kaders Begroting 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kaders voor de begroting Harmonisatiemodel 2005 t/m Loon en prijsindex 3.4 Rijksbijdrage 3.5 Doelmatigheidsonderzoek in relatie tot implementatie kwaliteitsimpuls 3.6 Opzet productgerichte begroting / verbeteren Planning en Controlcyclus 3.7 Organisatiestructuur Wat dit concreet betekent voor de bijdrage per inwoner treft u aan in hoofdstuk Harmonisatiemodel 2005 t/m 2008 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 30 maart 2004 zijn de uitgangspunten voor de begroting van de Veiligheidsregio 2005 vastgesteld. Het (financiële) kernpunt daarbij was de keuze voor het harmonisatiemodel voor de periode 2005 t/m Dat harmonisatie-model biedt gemeenten een duidelijk meerjarig financieel perspectief en vormt ook voor 2008 (laatste jaar) de basis voor deze kaders. 3.3 Loon en prijsindex Voor de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen wordt gebruik gemaakt van een transparante methodiek met objectieve normen: - prijsontwikkeling: de prijsstijging conform Bruto Binnenlands Product (BBP): voor 2008 is het percentage 1,52% - loonkostenontwikkeling: CBS-indexcijfer overheidsconsumptie, onderdeel lonen: voor 2008 is het percentage 2,5% De afwijking tussen werkelijkheid en raming wordt op basis van nacalculatie achteraf gecorrigeerd. Naast deze methodiek is in 2006 door het bestuur beleid vastgesteld ten aanzien van de vorming en voeding van een algemene reserve. Deze reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers in de bedrijfsvoering als regio zelf te kunnen opvangen zodat een gang naar gemeenten met een verzoek voor extra bijdrage in het lopende jaar kan worden vermeden. De algemene reserve wordt niet benut om verschillen tussen ramingen loon en prijsindex en de werkelijke cijfers op te vangen. Ook wordt de algemene reserve niet benut voor de structurele consequenties van autonome ontwikkelingen. 3.4 Rijksbijdrage Omdat de prijscompensaties vanaf 2006 nog niet bekend zijn maar vooral ook omdat nog herverdeeleffecten verwacht worden is momenteel niet in te schatten hoe hoog de BDUR in 2007 en volgende jaren zal zijn. Een deel van die herverdeeleffecten is macro gezien voor de gemeenten budgettair neutraal, hetgeen het bijbehorend risico van die onbekende omvang enigszins beperkt. Op dit moment kan slechts een aanname worden gedaan voor wat betreft de indexering van de BDUR. Hierbij gaan we uit pragmatische overwegingen uit van een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsindex, hetgeen neerkomt op een raming van 1,8% per jaar te rekenen vanaf Aldus kunnen de volgende ramingen opgenomen worden: dienstonderdeel 2007, excl. Compensatie 2006 en 2007 BMWB GHOR TOTAAL , incl. compensatie 2006 en PROGRAMMABEGROTING

14 3.5 Doelmatigheidsonderzoek Een belangrijk bestuurlijk kernthema bij de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de versterking van de samenwerking tussen de kolommen is het realiseren van doelmatigheidsvoordelen die vervolgens kunnen worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Dit zal onder meer van toepassing zijn bij de implementatie van de uitkomsten van de eerste fase van het RBR-projectenprogramma. De huidige productgerichte begrotingsopzet biedt een prima mogelijkheid om een volgende stap te zetten in het integratieproces en het vervolgens realiseren van efficiency. De basis daarvoor moet worden gelegd bij betere samenwerking. In 2007 wordt gestart met een onderzoek voor het programmaonderdeel Organisatie en met name voor het onderdeel Bedrijfsvoering. Doel hiervan is aan te geven op welke wijze efficiencyvoordelen binnen de kolommen kunnen worden gerealiseerd. Op een later moment worden de andere bedrijfsonderdelen bezien. Bij het onderzoek wordt tevens een benchmark uitgevoerd op basis van vergelijkbare organisatieonderdelen bij andere Veiligheidsregio's. Het onderzoek zal in 2007 worden gehouden waarbij de eerste resultaten vanaf 2008 zichtbaar moeten zijn. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van de nadere onderbouwing van het nieuwe beleid in de 2 e helft van Opzet productgerichte begroting Conform de eerder bestuurlijk gemaakte afspraak wordt vanaf 2008 een productgerichte begroting gepresenteerd. Dit traject is opgepakt binnen het project Verbeteren P&C cyclus (onderdeel van het projectenprogramma RBR). Als een eerste resultaat van dit project is een nieuwe kapstok uitgewerkt die vanaf 2008 moet gaan gelden als de basis voor de opzet van de begroting van de Veiligheidsregio. Daarbij is een indeling gemaakt in een viertal programma's en zijn per programma producten benoemd. Op basis van deze indeling worden voor de volgende 5 dienstonderdelen deelbegrotingen opgesteld: brandweer, GHOR, GMK, VGR (Voorbereiding Gemeentelijke Rampenbestrijding) en veiligheidsbureau. Deze nieuwe opzet moet de basis leggen voor de realisatie van een adequaat sturingsmechanisme. Dat leidt tot een bestuurlijk dashboard gekoppeld aan de P&C-cyclus. Tevens wordt de opzet van een nieuwe organisatieverordening hieraan gekoppeld. De vier programma's zijn: - Strategie en Beleid - Pro-actie en Preventie (primair proces) - Preparatie en Operationeel Optreden (primair proces) - Organisatie Een schematische weergave van de programma s, de bijbehorende producten en de bijdrage van de vijf dienstonderdelen zijn onderstaand weergegeven. Dit schema is niet statisch. Afhankelijk van de fase van doorontwikkeling kan dat leiden tot meer of minder kruisjes bij de diverse dienstonderdelen. De politie levert een bijdrage aan de activiteiten van de Veiligheidsregio met separate financiering vanuit het rijk. Daarom is de politie niet als dienstonderdeel van de Veiligheidsregio in deze begroting opgenomen. PROGRAMMABEGROTING

15 Programma Producten / begroting Deelproducten / deelbegroting Strategie en beleid Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Projecten Doorontwikkeling Veilig Heids Bureau X BMWB GHOR GMK VGR Gemeenten Politie X X X X X X X X X X X X Programma Producten / begroting Deelproducten / deelbegroting Primaire processen Pro-actie en preventie Preparatie en Operationeel optreden Veilig heids bureau Pro-actie X X Preventie X X BMWB GHOR GMK VGR Gemeenten Operationele X X X planvorming en voorbereiding Opleiden X X X VOC /BHV X Oefenen X X X Logistiek, materieel X X en verbindingen Repressie en nazorg X X Alarmering (meldkamer) X Politie X Programma Producten / begroting Deelproducten / deelbegroting Organisatie Veilig heids bureau BMWB GHOR GMK VGR Gemeenten Politie Bestuurlijke X X X X X X organisatie Communicatie X X X X X X Bedrijfsvoering Inclusief: X X X X - Middelen - Planning en control - Monitoring - Kwaliteitszorg PROGRAMMABEGROTING

16 3.7 Organisatiestructuur Bestuur en Management De Veiligheidsregio bestaat vanaf 1 januari 2007 uit de volgende dienstonderdelen: de diensten brandweer, GHOR en GMK. Vanaf 2008 worden een tweetal dienstonderdelen toegevoegd, de gemeenten t.b.v. de voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding (VGR) en het dienstonderdeel veiligheidsbureau, bestaande uit de staf van de Veiligheidsregio en de diverse multidisciplinaire expertiseteams. De politie maakt geen deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling maar is wel als samenwerkingspartner vertegenwoordigd in de Veiligheidsdirectie. De samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio en politie worden in de loop van 2007 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het Regionaal College vormt een personele unie met het Bestuur van de Veiligheidsregio. Gemeenteraden Regionaal College Politie Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Dagelijks Bestuur Politie Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Colleges van B&W Veiligheidsdirectie Veiligheidsregio Veiligheidsbureau Politie GMK GHOR Brandweer Gemeenten / VGR Monodisciplinair Multidisciplinair Situatie op De Veiligheidsdirectie (VD) is binnen de Veiligheidsregio ambtelijk eindverantwoordelijk voor: Voorbereiding en uitvoering van multidisciplinair beleid Het functioneren van de GMK Bedrijfsvoering en aansturing van het veiligheidsbureau Voorbereiding en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming De secretaris van de Veiligheidsregio staat zowel het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur als de Veiligheidsdirectie terzijde en wordt bij de uitvoering bijgestaan door het veiligheidsbureau. PROGRAMMABEGROTING

17 3.7.2 Organisatie veiligheidsbureau AB DB VD Staf Expertiseteams GMK Het veiligheidsbureau bestaat uit het stafbureau en diverse expertiseteams. De expertiseteams zijn samengesteld uit deskundigen vanuit alle dienstonderdelen, die op structurele basis bijeenkomen om inhoud te geven aan hun vakgebied. De expertiseteams zijn productverantwoordelijk. Naast ontwikkeling en afstemming geven zij uitvoering aan multidisciplinaire projecten en activiteiten. De volgende expertiseteams (ET s) fungeren reeds: ET Tactisch Operationele Planvorming, ET Strategie & Beleid, ET Communicatie, ET Financiën Planning en Control Daarnaast komen er naar verwachting nog ET s op de gebieden Informatisering en Personeel. Op termijn is het zeer wel denkbaar dat de regionale samenwerking wordt uitgebreid naar alle PIOFACH functies. Het uit te voeren doelmatigheidsonderzoek kan hiervoor een basis leggen. Het stafbureau kent een permanente bezetting, zij wordt gevormd door staffunctionarissen die zijn ingeleend vanuit alle dienstonderdelen. Voor alle benodigde vakgebieden is deskundigheid voorzien in het stafbureau. De staf is procesverantwoordelijk. Zij adviseert, coördineert, bewaakt, ondersteunt en ontwikkelt. Het centrale secretariaat van de Veiligheidsregio is gevestigd binnen het stafbureau. De dagelijkse leiding van het stafbureau ligt in handen van de secretaris van de veiligheidsregio. PROGRAMMABEGROTING

18 3.7.3 Kosten veiligheidsbureau Vanaf de start van de veiligheidsregio is op centraal niveau op diverse terreinen invulling gegeven aan de samenwerking. Op 1 oktober 2006 werd het stafbureau als onderdeel van het veiligheidsbureau geformaliseerd. Het is de bedoeling om het veiligheidsbureau vanaf 2007 volledig als apart dienstonderdeel in de begroting te presenteren. In de loop van 2007 wordt dit nog nader uitgewerkt, hetgeen zal leiden tot een wijziging van de begroting. Uitgangspunt is dat de overheveling van de budgetten naar het dienstonderdeel veiligheidsbureau vooralsnog budgettair neutraal kan plaatsvinden. De kosten voor 2008 worden voorlopig begroot op Tot nu toe is uitgegaan van een verdeelsleutel van 1/4 deel per kolom. Dit betekent dat de kolommen brandweer, GHOR, GMK en politie ieder bijdragen. In de loop van 2007 wordt een nieuw kostendoorberekeningsvoorstel uitgewerkt. Kostensoort Voorlopige Jaarcijfers 2006 Begroting 2007 Begroting Personele lasten secretariaat Representatie, vergaderkosten en kosten regiodag 3. Kosten inhuur externen Kosten abonnementen, advertenties ca Kosten repro, drukwerk en kantoormaterialen 6.Kosten werkplekken met name kantoorautomatisering, DMS, huisvesting en telefonie (basis is factuur Tilburg). 7. Overige kosten TOTAAL Algemeen De raming van het budget 2007 diende als basis voor de huidige raming De werkelijke cijfers 2006 zijn informatief opgenomen. Deze geven overigens deels een vertekend beeld omdat het stafbureau in 2006 nog niet in volle omvang operationeel was. Deze kosten worden op een later moment aangepast, mede op basis van nieuwe afspraken over de te hanteren onderlinge verdeelsleutel tussen de kolommen. Personeelslasten Op dit moment zijn alleen de kosten voor inlening van de secretariaatsmedewerkers opgenomen. Huisvesting en kantoorautomatisering De totale kosten voor huisvesting die aan de gemeente Tilburg worden betaald zijn vanaf 2007gebaseerd op zeven medewerkers. Separaat worden ook nog kosten aan de Gemeentelijke kolom doorberekend, die zijn hier niet meegenomen. Vanaf 2007 is rekening gehouden met kosten voor het Document Managementsysteem (DMS). PROGRAMMABEGROTING

19 4 Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's 4.1 Inleiding Het bestaand beleid wordt gecontinueerd. De begroting is opgesteld op basis van het bestaand beleid. De financiële vertaling daarvan is opgenomen in de bijdrage per inwoner Ook is in de bijdrage rekening gehouden met autonome ontwikkelingen. Er is nog geen nieuw beleid in deze begroting 2008 opgenomen. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die in de 2 e helft van 2007 gemaakt gaan worden én afhankelijk van de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek zal mogelijk nieuw beleid worden gerealiseerd. Over de hoogte van het maximale financiële risico voor nieuw beleid in 2008 worden de gemeenten in de aanbiedingsbrief behorende bij deze begroting geïnformeerd. In dit hoofdstuk zijn de thans bekende nieuwe beleidsvoornemens beschreven alsmede de autonome ontwikkelingen en risico s van de dienstonderdelen: 4.2 Brandweer 4.3 GHOR 4.4 GMK 4.5 Veiligheidsbureau 4.6 Gemeenten In de voorliggende begroting is alleen mogelijk nieuw beleid voor brandweer en VGR opgenomen. Uiteraard kan voortschrijdend inzicht en nieuwe bestuurlijke besluitvorming leiden tot aanvullende beleidsvoornemens voor alle dienstonderdelen in Brandweer Mogelijk nieuw beleid brandweer Arbobeleid Vanaf 2006 worden vanuit de Arbowetgeving harde eisen gesteld waaraan de brandweer Midden- en West- Brabant (BMWB) moet voldoen. Hiervoor is in 2006 een plan van aanpak opgesteld, dat uit incidentele middelen is betaald. Uit dit plan van aanpak komt duidelijk naar voren dat structureel extra werkzaamheden verricht moeten worden. De extra kosten hiervoor worden geraamd op minimaal (0,3 fte). De extra werkzaamheden betreffen: Harmoniseren van het Arbobeleid n.a.v. de doorontwikkeling Uitwerken van de Arbowetgeving in arbobeleid Aanbesteding Arbodienstverlening n.a.v. de doorontwikkeling Communicatie Uit het organisatieontwikkelingtraject en het proces doorontwikkeling brandweer blijkt een grote en groeiende behoefte aan goede en actuele informatie binnen de BMWB en de 26 korpsen in de regio. De reële ambities in het communicatiebeleidsplan zijn niet haalbaar met de huidige capaciteit (1,0 fte communicatieadviseur). Dit betekent dat informatiebladen en nieuwsbrieven niet of in mindere mate worden uitgegeven, de website en het extranet niet goed beheerd worden, projecten onvoldoende communicatief worden ondersteund en dat ook voor de communicatieve begeleiding voor het proces doorontwikkeling maar beperkt capaciteit beschikbaar is. Uitbreiding van de capaciteit met 1,0 fte voor een medewerker communicatie ( ) is noodzakelijk Autonome ontwikkelingen brandweer Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Per 1 januari 2006 is de regeling voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie waaraan een FLO-recht was toegekend, moest een overgangsrecht worden vastgesteld op basis van de arbeidsvoorwaardenregeling brandweer Midden- en West-Brabant (AVR-BMWB). De benodigde formele aanpassing van de AVR-BMWB werd op 31 augustus 2006 al door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Het bepalen van welke medewerkers recht hebben op het overgangsrecht en de uitvoering van de rechtspositionele bepalingen heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 8 november 2006 gemandateerd aan de bestuurlijk portefeuillehouder personele PROGRAMMABEGROTING

20 aangelegenheden. De financiële consequenties van het overgangsrecht zijn vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 15 maart De uitgangspunten daarbij waren dat: - de huidige begroting van de BMWB niet voorziet in deze vaste exploitatielasten voor FLO; - er sprake is van een autonome ontwikkeling die leidt tot extra bijdrage per inwoner. De gemeenten zijn op 26 maart 2007 schriftelijk op de hoogte gesteld van deze te verwachten onvoorziene uitgaven. De totale kosten worden geraamd op ruim 2,7 miljoen euro over de periode 2006 tot en met De jaarlijkse lasten lopen af bij uitstroom van FLO-ers. Het voorziene risico is in onderstaande tabel in meerjarenperspectief opgenomen (incl. de consequenties per inwoner): jaar bedrag inwoners per inwoner , , , , , , t/m totaal 1,15 totaal ,58 Zowel voor 2006 als voor 2007 wordt uitgegaan van de noodzaak om een extra bijdrage per inwoner te vragen. Naar verwachting kunnen de FLO-kosten voor 2006 grotendeels worden opgevangen uit het batig exploitatieresultaat C2000 over Voor 2007 kan momenteel nog geen duidelijkheid worden gegeven en worden gemeenten geadviseerd om met een extra bijdrage per inwoner rekening te houden. Het definitieve voorstel voor dekking van deze kosten wordt bij de behandeling van de jaarstukken 2006 ingebracht. Vanaf 2008 worden de financiële consequenties van FLO opgenomen in de begroting, hetgeen leidt tot verhoging van de bijdrage per inwoner met 0, Risico's brandweer Personeelsbeleid Verwacht wordt dat in 2008 extra kosten moeten worden gemaakt voor het voorbereiden en uitvoeren van de volgende (wettelijke) ontwikkelingen: Opstellen 2e loopbaanbeleid repressief personeel Harmoniseren van het personeelsbeleid n.a.v. de doorontwikkeling brandweer De kosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en kosten van eventueel inhuur van externe adviseurs. Op dit moment kan de hoogte van deze kosten nog niet worden ingeschat. In de begroting kunnen hier dan ook geen middelen voor worden geraamd. Te zijner tijd zal hiervoor een afzonderlijk voorstel met financiële consequenties in procedure gebracht moeten worden. Doorontwikkeling brandweer Fusie - per 1 januari van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie in MWB en de gevolgen daarvan voor de Veiligheidsregio zijn nog niet duidelijk. In dat kader zal ook een heroriëntatie op kostenramingen lonen en salarissen plaatsvinden. PROGRAMMABEGROTING

ONTWERPBEGROTING 2008. - onderdeel programmabegroting -

ONTWERPBEGROTING 2008. - onderdeel programmabegroting - ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Vastgestelde versie AB 5 juli 2007 PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Aan de Raad Made, 3 mei 2007 Raadsvergadering: 21 juni 2007 Nummer raadsnota: 9 Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen Nummer 2012004771 Onderwerp: Begrotingsstukken GR V&GR 2011-2013 Programmanummer 6 / 2 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Bijlage(n): burgemeester B. C.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 RAADSVOORSTEL 10.0063 Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 Naam programma +onderdeel: Programma 2 Veiligheid Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2011 Regionale Brandweer

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Kaderbrief 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Kaderbrief 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Kaderbrief 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Januari 2016 2 3 Kaderbrief 2017 Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 28 januari 2016 de Kaderbrief

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007 RAADSVOORSTEL Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Diemen, 11 september 2007 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit Het aangaan van

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 9 CONCEPT

Voorstel. Algemene toelichting AGP 9 CONCEPT Voorstel CONCEPT AGP 9 Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 26 juni Bijlage : 1 Steller : Erik van Creij / Ernst Hessels Onderwerp : 1 e Begrotingswijziging VR Algemene toelichting Voor Veiligheidsregio

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

: Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 32 Doc.nr : B200311369 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2004 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Toelichting / inleiding

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio

doorkiesnummer (0592) 36 67 27 onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2010 en Begroting 2012 Veiligheidsregio Veiligheidsregio.1 4 Drenthe 111.06108 De raden van Class, nr. Postbus 402 9400 AK Assen NR. 15 JUL 2011 Bezoekadres Jan Fabriciusstraat 60, Assen T. (0592) 32 46 60 Paraaf voor archie! Bankrelatie BNG

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

ZAOV-overleg nader bepaald

ZAOV-overleg nader bepaald ZAOV-overleg nader bepaald Uitgangspunten en afspraken met betrekking tot het Overleg Zeeuwse Ambtenaren Veiligheid (ZAOVoverleg) Bestuur & Management Consultants december 2005 C.M. van der Lijcke Coordinator

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Profiel Teamleider Finance, Planning & Control 13 september 2016 Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK ONTWERPBEGROTING 2008

BIJLAGENBOEK ONTWERPBEGROTING 2008 BIJLAGENBOEK ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel productenbegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PRODUCTENBEGROTING 2008 1 PRODUCTENBEGROTING 2008 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid:

BESLUITEN. Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid: Aanbiedingsformulier Onderwerp 1e Algemene begrotingswijziging 2001 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 01.1092/27 11 2001 Dienst : BD BD FAWV

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2013/045/1 Agendapuntno.: Datum 21 mei 2013 Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarrekening 2012 en begroting 2014 Veiiigtieidsregio Limburg-Noord Aan de

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Aanwezig: Drs. J.H. Mans burgemeester Mr. A. Grootenboer-Dubbelman wethouder L.M. Koevoets wethouder Drs. F.P Fakkers wethouder C. Punt wethouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Wethouder. Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden Ter attentie van de Secretaris DIV-2012-17992

Wethouder. Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden Ter attentie van de Secretaris DIV-2012-17992 Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands Midden Ter attentie van de

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2

Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Ontwerp-Begrotingswijziging 2013-2 Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 57 55 10 Agendapunt: ONDERWERP RAD: RAD151125 woensdag 25 november 215 BW: BW15113 raad gemeentevoorstel Vergadering van de gemeenteraad van 25 november 215 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar : Bertus Brinkman

Nadere informatie

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl

Behandeld door M. Glaudemans. Telefoon 088 0208195. E maii m.glaudemans@brwbn.nl VEILIGHEIDSREGIO BRABANT NOORD Veiligheidsregio Brabant Noord Postbus 218 5201 AE 's Hertogenbosch T 088 0208208 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 22 april 2015 Behandeld door M. Glaudemans

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April 2013 1. Inleiding. 3 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie