ONTWERPBEGROTING 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERPBEGROTING 2008"

Transcriptie

1 ONTWERPBEGROTING onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING

2 PROGRAMMABEGROTING

3 Voorwoord Met bescheiden trots leggen wij u de eerste programmabegroting van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant voor. Deze vindt zijn oorsprong in het in 2006 gestarte project met als titel Versterking Planning en Control Veiligheidsregio. De doelstelling van dit project was te komen tot: Versterking van de sturing op doelstellingen en middelen binnen de Veiligheidsregio Het afleggen van een adequate verantwoording over de bereikte doelen en de gebruikte middelen aan het bestuur en de deelnemende gemeenten Het project Versterking Planning en Control Veiligheidsregio maakt onderdeel uit van een reeks in gang gezette projecten die leiden naar een herkenbaar samenwerkingsverband van brandweer, GHOR, politie en gemeenten waarbij verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding en vergroting van de fysieke veiligheid centraal staan. Er zijn al waardevolle stappen gezet. Niet in de laatste plaats is dit te danken aan de inspanningen die een groeiende groep medewerkers achter de coulissen heeft geleverd en nog gaat leveren. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het voorliggende product slechts een begin is in een lang traject van vervolmaking en verfijning. Zo zullen in de toekomst de doelstellingen nog helderder worden geformuleerd, de prestatiegegevens een verdere aanscherping ondergaan en kengetallen uit de ontwikkelfase worden gehaald. Uiteindelijk zal vanaf 2008 ook een programmarekening worden uitgebracht. Toch is deze eerste stap belangrijk, niet alleen als vertrekpunt van waaruit verbeteringen een aanknopingspunt vinden maar ook als eerste stap naar een andere kijk op de planning- en controlcyclus. Wij hopen er in geslaagd te zijn om met deze programmabegroting op een heldere en inzichtelijke wijze aan te geven waar de Veiligheidsregio voor staat, hoe de door de gemeenten en Rijk beschikbaar gestelde middelen worden besteed en vooral, hoe hiermee kan worden bijgedragen aan een grotere veiligheid voor de inwoners van onze regio. Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Dr R.L. Vreeman Voorzitter De heer H.W. Den Duijn Portefeuillehouder Financiën, Planning & Control PROGRAMMABEGROTING

4 PROGRAMMABEGROTING

5 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Leeswijzer Kaders Begroting Inleiding Harmonisatiemodel 2005 t/m Loon en prijsindex Rijksbijdrage Doelmatigheidsonderzoek Opzet productgerichte begroting Organisatiestructuur Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's Inleiding Brandweer GHOR GMK Veiligheidsbureau Gemeentelijke kolom Beleidsprogramma's Inleiding Programma 1: strategie en Beleid Programma 2: pro-actie en preventie Programma 3: preparatie en operationeel optreden Programma 4: organisatie Verplichte paragrafen Paragraaf I. Weerstandsvermogen Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf III. Financieringsparagraaf Paragraaf IV. Bedrijfsvoering Paragraaf V. Verbonden partijen Financiële begroting Resultaatbepaling Overzicht lasten en baten Opbouw lasten en baten 2008 per dienstonderdeel Investeringen Exploitatiebijdragen gemeenten en politie Inleiding Exploitatiebijdrage politie Exploitatiebijdrage gemeenten Inwonerbijdrage in meerjarenperspectief Lijst van afkortingen...63 De productenbegroting 2008 is als separate bijlage bij deze programmabegroting gevoegd. PROGRAMMABEGROTING

6 PROGRAMMABEGROTING

7 1 Samenvatting Groeipad programma- en productenbegroting Binnen het bestuurlijk vastgestelde projectenprogramma Regionale Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) is in het 4 e kwartaal 2006 het project verbeteren van de P&C-cyclus van start gegaan. Doelstelling van dat project is de opzet van een productgerichte begroting vanaf 2008, het opleveren van formats en procedureafspraken tussen de kolommen en het ontwikkelen van een beter P&C-instrumentarium. Dit alles in het kader van het groeipad om te komen tot verbetering van sturing en beheersing van de bedrijfsvoering. De thans voorliggende programmabegroting is het resultaat van genoemd project. Groeipad programmabegroting: - Eerste belangrijke stap op weg naar betere sturing - Voor het eerst zicht op resultaten en budgetten per product op de schaal van de Veiligheidsregio - Ontwikkeling prestatieverantwoording en kwaliteitsindicatoren - Realisatie kwaliteitsimpuls door implementatie resultaten projectenprogramma RBR, eisen crisisbeheersing en verbeteren operationele hoofdstructuur In deze begroting is een indeling gemaakt in een viertal programma's en zijn per programma producten benoemd. De uitwerking van die producten is in een separaat bijlagenboek opgenomen. Daarbij wordt aangegeven welke van de vijf dienstonderdelen een bijdrage levert aan de totstandkoming van deze producten: brandweer, GHOR, GMK, de gemeenten en het veiligheidsbureau. Vier programma's met bijbehorende producten 1. Strategie en beleid - Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio - Regionaal beheersplan rampenbestrijding - Kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten 2. Pro-actie en preventie 3. Preparatie en operationeel optreden - Operationele voorbereiding en planvorming - Opleiden, inclusief VOC en BHV - Oefenen - Logistiek, materieel en verbindingen - Repressie en nazorg - Alarmering / GMK 4. Organisatie - Bestuurlijke en managementondersteuning - Communicatie - Bedrijfsvoering In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt gesteld dat de raad van een gemeente het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aanstuurt op basis van een begroting waarin per programma de te bereiken doelen en daarvoor beschikbaar gestelde middelen opgenomen zijn. Vertaald naar de Veiligheidsregio betekent dit dat het Algemeen Bestuur de meerjarenbeleids-programma s vaststelt en dat de uitwerking daarvan naar producten een verantwoordelijkheid is van het Dagelijks Bestuur. De dienstonderdelen maken jaarlijks interne gerichte beheersbegrotingen. Kaders Bestuurlijk vastgestelde gehanteerde uitgangspunten voor de begroting 2008 zijn: - Het harmonisatiemodel 2005 t/m 2008; - Objectieve normen voor indexering van lonen en prijzen, voor prijzen wordt het Bruto Binnenlands Product (BBP) gehanteerd en voor lonen het CBS-indexcijfer; - De rijksbijdrage wordt geraamd op een gemiddelde loon- en prijsindex. - De afwijking tussen werkelijkheid en raming wordt op basis van nacalculatie achteraf gecorrigeerd. PROGRAMMABEGROTING

8 Doelmatigheidsonderzoek Een belangrijk bestuurlijk kernthema bij de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de versterking van de samenwerking tussen de kolommen is het realiseren van doelmatigheidsvoordelen die vervolgens kunnen worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Dit zal onder meer van toepassing zijn bij de implementatie van de uitkomsten van de eerste fase van het RBR-projectenprogramma. De huidige productgerichte begrotingsopzet biedt een prima mogelijkheid om een volgende stap te zetten in het integratieproces. De basis voor doelmatigheid wordt gelegd in een betere samenwerking. In 2007 wordt gestart met een onderzoek bij het programmaonderdeel Organisatie en met name voor het onderdeel Bedrijfsvoering. Op een later moment worden de andere bedrijfsonderdelen bezien. Bij het onderzoek wordt tevens een benchmark uitgevoerd op basis van vergelijkbare organisatieonderdelen bij andere Veiligheidsregio's. Het onderzoek zal in 2007 worden gehouden waarbij de eerste resultaten vanaf 2008 zichtbaar moeten zijn. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van de nadere onderbouwing van het nieuwe beleid in de 2 e helft van Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's Het bestaand beleid wordt gecontinueerd. De begroting is dan ook opgesteld op basis van het bestaand beleid. Mogelijke nieuwe beleidsvoorstellen worden apart inzichtelijk gemaakt. De financiële vertaling daarvan is niet meegenomen in de bijdrage per inwoner zoals die in deze begroting is opgenomen. In de 2 e helft van 2007 volgt nadere uitwerking en onderbouwing van het nieuwe beleid. Dat kan leiden tot aparte besluitvorming in het bestuur over wijziging van de begroting Concreet moet daarbij worden gedacht aan de verdere uitwerking van nieuw beleid voor de dienstonderdelen veiligheidsbureau, VGR en brandweer. Het maximale risico waarmee gemeenten voor dit nieuwe beleid in 2008 rekening moeten houden is 0,68. Daarvan is 0,18 een echte verhoging van de bijdrage per inwoner en 0,50 reallocatie van bestaande middelen. Toelichting maximale financiële risico: Brandweer: Extra structurele personele lasten voor de uitvoering van nieuw communicatiebeleid en ARBO-wetgeving worden geraamd op , dat betekent een maximale verhoging van 0,08 bijdrage per inwoner. Gemeenten Voor de gemeentelijke kolom betreft het twee onderdelen te weten: 1. De personele lasten voor regionale coördinatie van de gemeentelijke rampenbestrijding. Voor dit onderdeel is het maximale risico berekend op een verhoging van 0,10 per inwoner. 2. De kosten voor de organisatie van de voorbereiding van de gemeentelijke rampenbestrijding (VGR-taken) De insteek die voor dit onderdeel wordt voorgestaan is om van de reeds door de individuele gemeenten gereserveerde 1,00 per inwoner de helft over te hevelen naar de begroting van de Veiligheidsregio. Die 0,50 is dus geen nieuw geld, maar reallocatie van bestaand geld. Door deze overheveling van de gemeentelijke begroting naar de begroting van de Veiligheidsregio kunnen de gemeenschappelijk kosten op relatief eenvoudige wijze worden verwerkt. De middelen zijn gekoppeld aan de inzet voor de VGR-taken en blijven als zodanig geld van gemeenten. Dit beleidsvoornemen is reeds voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 28 maart De resultaten van de doorontwikkeling van de gemeenten worden medio dit jaar bestuurlijk gepresenteerd. Daarbij wordt ook inzicht in het meerjarenperspectief gegeven. Het valt niet uit te sluiten dat de optimalisatie van de gemeentelijke kolom gedurende enkele jaren na 2008 een lichte kostenstijging te zien zal geven. Dit als logische consequentie van de inhaalslag die gemaakt wordt ten opzichte van de andere samenwerkingspartners. Resumerend komen de kosten voor de gemeentelijke kolom in 2008 neer op maximaal 0,60, waarvan 0,10 verhoging van de bijdrage per inwoner en 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de gemeentelijke begroting. Veiligheidsbureau De personele lasten en de out of pocketkosten van het veiligheidsbureau worden dan apart inzichtelijk gemaakt en in een bijdrage per inwoner uitgedrukt. Deze lasten worden tot nu toe gedekt via de deelbegrotingen van de kolommen inclusief de politie. Uitgangspunt is dat de overheveling van de budgetten naar het dienstonderdeel veiligheidsbureau vooralsnog budgettair neutraal kan geschieden. PROGRAMMABEGROTING

9 Bijdrage per inwoner 2008 Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2007 op basis van de voorgestelde kaders besloten ten aanzien van de ontwerpbegroting 2008 tot het: 1. Opnemen van een loonindex van 2,5 % (conform BBP-norm) en een prijsindex van 1,52 % (conform CBSnorm); 2. Opnemen van een raming van te ontvangen loon- en prijscompensatie op de rijksbijdrage (BDUR) van 1,8% vanaf 2006; 3. Opnemen van de autonome ontwikkelingen in de bijdrage per inwoner; 4. Thans nog niet opnemen van nieuw beleid in de begroting; In de 2 e helft van 2007 wordt het nieuwe beleid nader onderbouwd, hetgeen kan leiden tot aanvullende besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van het te houden doelmatigheidsonderzoek; 5. Aangeven van het maximale risico voor gemeenten voor nieuw beleid in 2008, naar aanleiding van vragen daarover tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Zoals hierboven becijferd bedraagt het maximale financiële risico 0,18. Daarnaast is sprake van 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de begroting van de gemeenten. Dat betekent de volgende bijdrage per inwoner 2008: 2008 Verhoging t.o.v als gevolg van BRW 4,62 Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief 0,23 voor FLO GHOR 1,24 Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief een tweetal autonome ontwikkelingen - een extra bijdrage 0,05 in verband met BTW- wetgeving en de - overheveling van 0,10 voor C2000 naar de RAV. GMK 1.05 Bestaand beleid plus prijsindex Deze bijdragen zijn exclusief intekentaken zoals C2000 en exclusief het maximale financiële risico voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en voor de intekentaken wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Speerpunten 2008 Bij de beschrijving van de beleidsprogramma s worden de speerpunten voor 2008 aangegeven. De belangrijkste zijn: Programma strategie en beleid - Doorontwikkeling organisatie Veiligheidsregio - Beleidsplan crisisbeheersing Activiteitenplan Veiligheidsregio - Ontwikkeling en uitvoering crisiscommunicatie-beleid - Implementeren resultaten van het RBR-projectenprogramma - Doorontwikkeling regionale brandweer - Optimalisatie gemeentelijke kolom Programma pro-actie en preventie - Doorontwikkeling multidisciplinair pro-actie en preventiebeleid - Opzetten programma multidisciplinair evalueren - Ontwikkeling traject frontoffice advisering Veiligheidsregio - Ontwikkeling beleidsplan risicocommunicatie BRZO - Afronding traject INK kwaliteitscertificering Programma preparatie en operationeel optreden - Optimalisering van bestaande processen en procedures - Implementeren van operationele hoofdstructuur - Intensivering samenwerking tussen gemeenten en deelnemende organisaties - Professionalisering van personeel, materieel en organisatie - Ontwikkeling professionele standaards en competenties voor sleutelfunctionarissen - Verder uitwerken en introduceren van het oefenpaspoort. PROGRAMMABEGROTING

10 Programma organisatie - Implementatie bestuurlijke visie doorontwikkeling Veiligheidsregio - Verder professionalisering van het veiligheidsbureau - Ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid - Implementatie resultaten doelmatigheidsonderzoek - Doorontwikkeling planning en control-instrumentarium - Doorvoering uniforme methode kostentoerekening - Ontwikkeling kaders voor monitoringsysteem voor mono- en multidisciplinaire producten - Ontwikkeling kengetallen voor prestatiemeting PROGRAMMABEGROTING

11 2 Leeswijzer Deze leeswijzer geeft een kort overzicht van de verschillende onderdelen, waaruit de programmabegroting is opgebouwd. Er is bewust naar gestreefd de programmabegroting qua omvang te beperken en qua inhoud af te stemmen op het Algemeen Bestuur, als besluitvormend gremium. In het hoofddocument zijn de hoofdstukken opgenomen, die de basis vormen voor de besluitvorming. De productuitwerkingen zijn, bij wijze van verdiepingsslag, in de bijlagen opgenomen. Hoofdstuk 3 Kaders begroting In dit hoofdstuk wordt beschreven welk beleid en welke wettelijke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de programmabegroting. Deze uitgangspunten vormen de kaders, waarmee bij het opstellen van de programmabegroting rekening is gehouden. Hoofdstuk 4 Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico s Een programmabegroting is veel meer dan alleen een verzameling cijfers. Om te kunnen dienen als effectief sturingsinstrument, moeten ook de te bereiken doelen en de daarmee beoogde effecten worden opgenomen. De Veiligheidsregio is volop in ontwikkeling. Met het groeien van de organisatie dienen zich voortdurend nieuwe beleidsvoornemens aan, deels aangedragen door de betrokken organisatieonderdelen en deels in opdracht van het bestuur. In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op beleidsontwikkelingen die de Veiligheidsregio reeds voor ogen staan. De financiële consequenties van de voorstellen voor nieuw beleid en de risico s zijn nog niet opgenomen in de begroting, maar zullen in de tweede helft van 2007 worden uitgewerkt en separaat ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Hoofdstuk 5 Beleidsprogramma s De werkzaamheden, die binnen de Veiligheidsregio worden verricht, zijn onder te verdelen in een viertal aandachtsgebieden. De programmabegroting volgt deze indeling en is derhalve opgebouwd uit de vier programma s: 1. Strategie en Beleid overkoepelende beleidsvorming voor de Veiligheidsregio 2. Pro-actie en preventie voorbereiding op alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersting 3. Preparatie en operationeel optreden uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing 4. Organisatie bestuurs- en managementondersteuning en bedrijfsvoering In dit hoofdstuk wordt voor ieder van de vier programma s beschreven welke doelstellingen zijn geformuleerd, wat hiervoor moet gebeuren en wat de kosten hiervan zijn. Hoofdstuk 6 Verplichte paragrafen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komen in dit hoofdstuk de verplichte paragrafen aan de orde. Hoofdstuk 7 - Financiële begroting Dit hoofdstuk vermeldt de financiële totalen per programma en de dekking van deze kosten. Tevens komen de investeringen aan de orde. Hoofdstuk 8 Bijdragen per inwoner In dit hoofdstuk wordt voor de komende vier jaren, op basis van bestaand beleid, zowel de algemene inwonerbijdrage vermeld als de bijdrage per gemeente voor de jaren 2008 tot en met Separate bijlage In de productenbegroting heeft iedere kolom voor de vier programma s haar eigen deelproducten aangegeven. PROGRAMMABEGROTING

12 PROGRAMMABEGROTING

13 3 Kaders Begroting 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kaders voor de begroting Harmonisatiemodel 2005 t/m Loon en prijsindex 3.4 Rijksbijdrage 3.5 Doelmatigheidsonderzoek in relatie tot implementatie kwaliteitsimpuls 3.6 Opzet productgerichte begroting / verbeteren Planning en Controlcyclus 3.7 Organisatiestructuur Wat dit concreet betekent voor de bijdrage per inwoner treft u aan in hoofdstuk Harmonisatiemodel 2005 t/m 2008 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 30 maart 2004 zijn de uitgangspunten voor de begroting van de Veiligheidsregio 2005 vastgesteld. Het (financiële) kernpunt daarbij was de keuze voor het harmonisatiemodel voor de periode 2005 t/m Dat harmonisatie-model biedt gemeenten een duidelijk meerjarig financieel perspectief en vormt ook voor 2008 (laatste jaar) de basis voor deze kaders. 3.3 Loon en prijsindex Voor de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen wordt gebruik gemaakt van een transparante methodiek met objectieve normen: - prijsontwikkeling: de prijsstijging conform Bruto Binnenlands Product (BBP): voor 2008 is het percentage 1,52% - loonkostenontwikkeling: CBS-indexcijfer overheidsconsumptie, onderdeel lonen: voor 2008 is het percentage 2,5% De afwijking tussen werkelijkheid en raming wordt op basis van nacalculatie achteraf gecorrigeerd. Naast deze methodiek is in 2006 door het bestuur beleid vastgesteld ten aanzien van de vorming en voeding van een algemene reserve. Deze reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers in de bedrijfsvoering als regio zelf te kunnen opvangen zodat een gang naar gemeenten met een verzoek voor extra bijdrage in het lopende jaar kan worden vermeden. De algemene reserve wordt niet benut om verschillen tussen ramingen loon en prijsindex en de werkelijke cijfers op te vangen. Ook wordt de algemene reserve niet benut voor de structurele consequenties van autonome ontwikkelingen. 3.4 Rijksbijdrage Omdat de prijscompensaties vanaf 2006 nog niet bekend zijn maar vooral ook omdat nog herverdeeleffecten verwacht worden is momenteel niet in te schatten hoe hoog de BDUR in 2007 en volgende jaren zal zijn. Een deel van die herverdeeleffecten is macro gezien voor de gemeenten budgettair neutraal, hetgeen het bijbehorend risico van die onbekende omvang enigszins beperkt. Op dit moment kan slechts een aanname worden gedaan voor wat betreft de indexering van de BDUR. Hierbij gaan we uit pragmatische overwegingen uit van een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsindex, hetgeen neerkomt op een raming van 1,8% per jaar te rekenen vanaf Aldus kunnen de volgende ramingen opgenomen worden: dienstonderdeel 2007, excl. Compensatie 2006 en 2007 BMWB GHOR TOTAAL , incl. compensatie 2006 en PROGRAMMABEGROTING

14 3.5 Doelmatigheidsonderzoek Een belangrijk bestuurlijk kernthema bij de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de versterking van de samenwerking tussen de kolommen is het realiseren van doelmatigheidsvoordelen die vervolgens kunnen worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Dit zal onder meer van toepassing zijn bij de implementatie van de uitkomsten van de eerste fase van het RBR-projectenprogramma. De huidige productgerichte begrotingsopzet biedt een prima mogelijkheid om een volgende stap te zetten in het integratieproces en het vervolgens realiseren van efficiency. De basis daarvoor moet worden gelegd bij betere samenwerking. In 2007 wordt gestart met een onderzoek voor het programmaonderdeel Organisatie en met name voor het onderdeel Bedrijfsvoering. Doel hiervan is aan te geven op welke wijze efficiencyvoordelen binnen de kolommen kunnen worden gerealiseerd. Op een later moment worden de andere bedrijfsonderdelen bezien. Bij het onderzoek wordt tevens een benchmark uitgevoerd op basis van vergelijkbare organisatieonderdelen bij andere Veiligheidsregio's. Het onderzoek zal in 2007 worden gehouden waarbij de eerste resultaten vanaf 2008 zichtbaar moeten zijn. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van de nadere onderbouwing van het nieuwe beleid in de 2 e helft van Opzet productgerichte begroting Conform de eerder bestuurlijk gemaakte afspraak wordt vanaf 2008 een productgerichte begroting gepresenteerd. Dit traject is opgepakt binnen het project Verbeteren P&C cyclus (onderdeel van het projectenprogramma RBR). Als een eerste resultaat van dit project is een nieuwe kapstok uitgewerkt die vanaf 2008 moet gaan gelden als de basis voor de opzet van de begroting van de Veiligheidsregio. Daarbij is een indeling gemaakt in een viertal programma's en zijn per programma producten benoemd. Op basis van deze indeling worden voor de volgende 5 dienstonderdelen deelbegrotingen opgesteld: brandweer, GHOR, GMK, VGR (Voorbereiding Gemeentelijke Rampenbestrijding) en veiligheidsbureau. Deze nieuwe opzet moet de basis leggen voor de realisatie van een adequaat sturingsmechanisme. Dat leidt tot een bestuurlijk dashboard gekoppeld aan de P&C-cyclus. Tevens wordt de opzet van een nieuwe organisatieverordening hieraan gekoppeld. De vier programma's zijn: - Strategie en Beleid - Pro-actie en Preventie (primair proces) - Preparatie en Operationeel Optreden (primair proces) - Organisatie Een schematische weergave van de programma s, de bijbehorende producten en de bijdrage van de vijf dienstonderdelen zijn onderstaand weergegeven. Dit schema is niet statisch. Afhankelijk van de fase van doorontwikkeling kan dat leiden tot meer of minder kruisjes bij de diverse dienstonderdelen. De politie levert een bijdrage aan de activiteiten van de Veiligheidsregio met separate financiering vanuit het rijk. Daarom is de politie niet als dienstonderdeel van de Veiligheidsregio in deze begroting opgenomen. PROGRAMMABEGROTING

15 Programma Producten / begroting Deelproducten / deelbegroting Strategie en beleid Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Projecten Doorontwikkeling Veilig Heids Bureau X BMWB GHOR GMK VGR Gemeenten Politie X X X X X X X X X X X X Programma Producten / begroting Deelproducten / deelbegroting Primaire processen Pro-actie en preventie Preparatie en Operationeel optreden Veilig heids bureau Pro-actie X X Preventie X X BMWB GHOR GMK VGR Gemeenten Operationele X X X planvorming en voorbereiding Opleiden X X X VOC /BHV X Oefenen X X X Logistiek, materieel X X en verbindingen Repressie en nazorg X X Alarmering (meldkamer) X Politie X Programma Producten / begroting Deelproducten / deelbegroting Organisatie Veilig heids bureau BMWB GHOR GMK VGR Gemeenten Politie Bestuurlijke X X X X X X organisatie Communicatie X X X X X X Bedrijfsvoering Inclusief: X X X X - Middelen - Planning en control - Monitoring - Kwaliteitszorg PROGRAMMABEGROTING

16 3.7 Organisatiestructuur Bestuur en Management De Veiligheidsregio bestaat vanaf 1 januari 2007 uit de volgende dienstonderdelen: de diensten brandweer, GHOR en GMK. Vanaf 2008 worden een tweetal dienstonderdelen toegevoegd, de gemeenten t.b.v. de voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding (VGR) en het dienstonderdeel veiligheidsbureau, bestaande uit de staf van de Veiligheidsregio en de diverse multidisciplinaire expertiseteams. De politie maakt geen deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling maar is wel als samenwerkingspartner vertegenwoordigd in de Veiligheidsdirectie. De samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio en politie worden in de loop van 2007 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het Regionaal College vormt een personele unie met het Bestuur van de Veiligheidsregio. Gemeenteraden Regionaal College Politie Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Dagelijks Bestuur Politie Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Colleges van B&W Veiligheidsdirectie Veiligheidsregio Veiligheidsbureau Politie GMK GHOR Brandweer Gemeenten / VGR Monodisciplinair Multidisciplinair Situatie op De Veiligheidsdirectie (VD) is binnen de Veiligheidsregio ambtelijk eindverantwoordelijk voor: Voorbereiding en uitvoering van multidisciplinair beleid Het functioneren van de GMK Bedrijfsvoering en aansturing van het veiligheidsbureau Voorbereiding en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming De secretaris van de Veiligheidsregio staat zowel het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur als de Veiligheidsdirectie terzijde en wordt bij de uitvoering bijgestaan door het veiligheidsbureau. PROGRAMMABEGROTING

17 3.7.2 Organisatie veiligheidsbureau AB DB VD Staf Expertiseteams GMK Het veiligheidsbureau bestaat uit het stafbureau en diverse expertiseteams. De expertiseteams zijn samengesteld uit deskundigen vanuit alle dienstonderdelen, die op structurele basis bijeenkomen om inhoud te geven aan hun vakgebied. De expertiseteams zijn productverantwoordelijk. Naast ontwikkeling en afstemming geven zij uitvoering aan multidisciplinaire projecten en activiteiten. De volgende expertiseteams (ET s) fungeren reeds: ET Tactisch Operationele Planvorming, ET Strategie & Beleid, ET Communicatie, ET Financiën Planning en Control Daarnaast komen er naar verwachting nog ET s op de gebieden Informatisering en Personeel. Op termijn is het zeer wel denkbaar dat de regionale samenwerking wordt uitgebreid naar alle PIOFACH functies. Het uit te voeren doelmatigheidsonderzoek kan hiervoor een basis leggen. Het stafbureau kent een permanente bezetting, zij wordt gevormd door staffunctionarissen die zijn ingeleend vanuit alle dienstonderdelen. Voor alle benodigde vakgebieden is deskundigheid voorzien in het stafbureau. De staf is procesverantwoordelijk. Zij adviseert, coördineert, bewaakt, ondersteunt en ontwikkelt. Het centrale secretariaat van de Veiligheidsregio is gevestigd binnen het stafbureau. De dagelijkse leiding van het stafbureau ligt in handen van de secretaris van de veiligheidsregio. PROGRAMMABEGROTING

18 3.7.3 Kosten veiligheidsbureau Vanaf de start van de veiligheidsregio is op centraal niveau op diverse terreinen invulling gegeven aan de samenwerking. Op 1 oktober 2006 werd het stafbureau als onderdeel van het veiligheidsbureau geformaliseerd. Het is de bedoeling om het veiligheidsbureau vanaf 2007 volledig als apart dienstonderdeel in de begroting te presenteren. In de loop van 2007 wordt dit nog nader uitgewerkt, hetgeen zal leiden tot een wijziging van de begroting. Uitgangspunt is dat de overheveling van de budgetten naar het dienstonderdeel veiligheidsbureau vooralsnog budgettair neutraal kan plaatsvinden. De kosten voor 2008 worden voorlopig begroot op Tot nu toe is uitgegaan van een verdeelsleutel van 1/4 deel per kolom. Dit betekent dat de kolommen brandweer, GHOR, GMK en politie ieder bijdragen. In de loop van 2007 wordt een nieuw kostendoorberekeningsvoorstel uitgewerkt. Kostensoort Voorlopige Jaarcijfers 2006 Begroting 2007 Begroting Personele lasten secretariaat Representatie, vergaderkosten en kosten regiodag 3. Kosten inhuur externen Kosten abonnementen, advertenties ca Kosten repro, drukwerk en kantoormaterialen 6.Kosten werkplekken met name kantoorautomatisering, DMS, huisvesting en telefonie (basis is factuur Tilburg). 7. Overige kosten TOTAAL Algemeen De raming van het budget 2007 diende als basis voor de huidige raming De werkelijke cijfers 2006 zijn informatief opgenomen. Deze geven overigens deels een vertekend beeld omdat het stafbureau in 2006 nog niet in volle omvang operationeel was. Deze kosten worden op een later moment aangepast, mede op basis van nieuwe afspraken over de te hanteren onderlinge verdeelsleutel tussen de kolommen. Personeelslasten Op dit moment zijn alleen de kosten voor inlening van de secretariaatsmedewerkers opgenomen. Huisvesting en kantoorautomatisering De totale kosten voor huisvesting die aan de gemeente Tilburg worden betaald zijn vanaf 2007gebaseerd op zeven medewerkers. Separaat worden ook nog kosten aan de Gemeentelijke kolom doorberekend, die zijn hier niet meegenomen. Vanaf 2007 is rekening gehouden met kosten voor het Document Managementsysteem (DMS). PROGRAMMABEGROTING

19 4 Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's 4.1 Inleiding Het bestaand beleid wordt gecontinueerd. De begroting is opgesteld op basis van het bestaand beleid. De financiële vertaling daarvan is opgenomen in de bijdrage per inwoner Ook is in de bijdrage rekening gehouden met autonome ontwikkelingen. Er is nog geen nieuw beleid in deze begroting 2008 opgenomen. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die in de 2 e helft van 2007 gemaakt gaan worden én afhankelijk van de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek zal mogelijk nieuw beleid worden gerealiseerd. Over de hoogte van het maximale financiële risico voor nieuw beleid in 2008 worden de gemeenten in de aanbiedingsbrief behorende bij deze begroting geïnformeerd. In dit hoofdstuk zijn de thans bekende nieuwe beleidsvoornemens beschreven alsmede de autonome ontwikkelingen en risico s van de dienstonderdelen: 4.2 Brandweer 4.3 GHOR 4.4 GMK 4.5 Veiligheidsbureau 4.6 Gemeenten In de voorliggende begroting is alleen mogelijk nieuw beleid voor brandweer en VGR opgenomen. Uiteraard kan voortschrijdend inzicht en nieuwe bestuurlijke besluitvorming leiden tot aanvullende beleidsvoornemens voor alle dienstonderdelen in Brandweer Mogelijk nieuw beleid brandweer Arbobeleid Vanaf 2006 worden vanuit de Arbowetgeving harde eisen gesteld waaraan de brandweer Midden- en West- Brabant (BMWB) moet voldoen. Hiervoor is in 2006 een plan van aanpak opgesteld, dat uit incidentele middelen is betaald. Uit dit plan van aanpak komt duidelijk naar voren dat structureel extra werkzaamheden verricht moeten worden. De extra kosten hiervoor worden geraamd op minimaal (0,3 fte). De extra werkzaamheden betreffen: Harmoniseren van het Arbobeleid n.a.v. de doorontwikkeling Uitwerken van de Arbowetgeving in arbobeleid Aanbesteding Arbodienstverlening n.a.v. de doorontwikkeling Communicatie Uit het organisatieontwikkelingtraject en het proces doorontwikkeling brandweer blijkt een grote en groeiende behoefte aan goede en actuele informatie binnen de BMWB en de 26 korpsen in de regio. De reële ambities in het communicatiebeleidsplan zijn niet haalbaar met de huidige capaciteit (1,0 fte communicatieadviseur). Dit betekent dat informatiebladen en nieuwsbrieven niet of in mindere mate worden uitgegeven, de website en het extranet niet goed beheerd worden, projecten onvoldoende communicatief worden ondersteund en dat ook voor de communicatieve begeleiding voor het proces doorontwikkeling maar beperkt capaciteit beschikbaar is. Uitbreiding van de capaciteit met 1,0 fte voor een medewerker communicatie ( ) is noodzakelijk Autonome ontwikkelingen brandweer Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Per 1 januari 2006 is de regeling voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie waaraan een FLO-recht was toegekend, moest een overgangsrecht worden vastgesteld op basis van de arbeidsvoorwaardenregeling brandweer Midden- en West-Brabant (AVR-BMWB). De benodigde formele aanpassing van de AVR-BMWB werd op 31 augustus 2006 al door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Het bepalen van welke medewerkers recht hebben op het overgangsrecht en de uitvoering van de rechtspositionele bepalingen heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 8 november 2006 gemandateerd aan de bestuurlijk portefeuillehouder personele PROGRAMMABEGROTING

20 aangelegenheden. De financiële consequenties van het overgangsrecht zijn vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 15 maart De uitgangspunten daarbij waren dat: - de huidige begroting van de BMWB niet voorziet in deze vaste exploitatielasten voor FLO; - er sprake is van een autonome ontwikkeling die leidt tot extra bijdrage per inwoner. De gemeenten zijn op 26 maart 2007 schriftelijk op de hoogte gesteld van deze te verwachten onvoorziene uitgaven. De totale kosten worden geraamd op ruim 2,7 miljoen euro over de periode 2006 tot en met De jaarlijkse lasten lopen af bij uitstroom van FLO-ers. Het voorziene risico is in onderstaande tabel in meerjarenperspectief opgenomen (incl. de consequenties per inwoner): jaar bedrag inwoners per inwoner , , , , , , t/m totaal 1,15 totaal ,58 Zowel voor 2006 als voor 2007 wordt uitgegaan van de noodzaak om een extra bijdrage per inwoner te vragen. Naar verwachting kunnen de FLO-kosten voor 2006 grotendeels worden opgevangen uit het batig exploitatieresultaat C2000 over Voor 2007 kan momenteel nog geen duidelijkheid worden gegeven en worden gemeenten geadviseerd om met een extra bijdrage per inwoner rekening te houden. Het definitieve voorstel voor dekking van deze kosten wordt bij de behandeling van de jaarstukken 2006 ingebracht. Vanaf 2008 worden de financiële consequenties van FLO opgenomen in de begroting, hetgeen leidt tot verhoging van de bijdrage per inwoner met 0, Risico's brandweer Personeelsbeleid Verwacht wordt dat in 2008 extra kosten moeten worden gemaakt voor het voorbereiden en uitvoeren van de volgende (wettelijke) ontwikkelingen: Opstellen 2e loopbaanbeleid repressief personeel Harmoniseren van het personeelsbeleid n.a.v. de doorontwikkeling brandweer De kosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en kosten van eventueel inhuur van externe adviseurs. Op dit moment kan de hoogte van deze kosten nog niet worden ingeschat. In de begroting kunnen hier dan ook geen middelen voor worden geraamd. Te zijner tijd zal hiervoor een afzonderlijk voorstel met financiële consequenties in procedure gebracht moeten worden. Doorontwikkeling brandweer Fusie - per 1 januari van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie in MWB en de gevolgen daarvan voor de Veiligheidsregio zijn nog niet duidelijk. In dat kader zal ook een heroriëntatie op kostenramingen lonen en salarissen plaatsvinden. PROGRAMMABEGROTING

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie