ONTWERPBEGROTING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERPBEGROTING 2008"

Transcriptie

1 ONTWERPBEGROTING onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING

2 PROGRAMMABEGROTING

3 Voorwoord Met bescheiden trots leggen wij u de eerste programmabegroting van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant voor. Deze vindt zijn oorsprong in het in 2006 gestarte project met als titel Versterking Planning en Control Veiligheidsregio. De doelstelling van dit project was te komen tot: Versterking van de sturing op doelstellingen en middelen binnen de Veiligheidsregio Het afleggen van een adequate verantwoording over de bereikte doelen en de gebruikte middelen aan het bestuur en de deelnemende gemeenten Het project Versterking Planning en Control Veiligheidsregio maakt onderdeel uit van een reeks in gang gezette projecten die leiden naar een herkenbaar samenwerkingsverband van brandweer, GHOR, politie en gemeenten waarbij verbetering van de kwaliteit van de rampenbestrijding en vergroting van de fysieke veiligheid centraal staan. Er zijn al waardevolle stappen gezet. Niet in de laatste plaats is dit te danken aan de inspanningen die een groeiende groep medewerkers achter de coulissen heeft geleverd en nog gaat leveren. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het voorliggende product slechts een begin is in een lang traject van vervolmaking en verfijning. Zo zullen in de toekomst de doelstellingen nog helderder worden geformuleerd, de prestatiegegevens een verdere aanscherping ondergaan en kengetallen uit de ontwikkelfase worden gehaald. Uiteindelijk zal vanaf 2008 ook een programmarekening worden uitgebracht. Toch is deze eerste stap belangrijk, niet alleen als vertrekpunt van waaruit verbeteringen een aanknopingspunt vinden maar ook als eerste stap naar een andere kijk op de planning- en controlcyclus. Wij hopen er in geslaagd te zijn om met deze programmabegroting op een heldere en inzichtelijke wijze aan te geven waar de Veiligheidsregio voor staat, hoe de door de gemeenten en Rijk beschikbaar gestelde middelen worden besteed en vooral, hoe hiermee kan worden bijgedragen aan een grotere veiligheid voor de inwoners van onze regio. Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Dr R.L. Vreeman Voorzitter De heer H.W. Den Duijn Portefeuillehouder Financiën, Planning & Control PROGRAMMABEGROTING

4 PROGRAMMABEGROTING

5 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Leeswijzer Kaders Begroting Inleiding Harmonisatiemodel 2005 t/m Loon en prijsindex Rijksbijdrage Doelmatigheidsonderzoek Opzet productgerichte begroting Organisatiestructuur Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's Inleiding Brandweer GHOR GMK Veiligheidsbureau Gemeentelijke kolom Beleidsprogramma's Inleiding Programma 1: strategie en Beleid Programma 2: pro-actie en preventie Programma 3: preparatie en operationeel optreden Programma 4: organisatie Verplichte paragrafen Paragraaf I. Weerstandsvermogen Paragraaf II. Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf III. Financieringsparagraaf Paragraaf IV. Bedrijfsvoering Paragraaf V. Verbonden partijen Financiële begroting Resultaatbepaling Overzicht lasten en baten Opbouw lasten en baten 2008 per dienstonderdeel Investeringen Exploitatiebijdragen gemeenten en politie Inleiding Exploitatiebijdrage politie Exploitatiebijdrage gemeenten Inwonerbijdrage in meerjarenperspectief Lijst van afkortingen...63 De productenbegroting 2008 is als separate bijlage bij deze programmabegroting gevoegd. PROGRAMMABEGROTING

6 PROGRAMMABEGROTING

7 1 Samenvatting Groeipad programma- en productenbegroting Binnen het bestuurlijk vastgestelde projectenprogramma Regionale Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) is in het 4 e kwartaal 2006 het project verbeteren van de P&C-cyclus van start gegaan. Doelstelling van dat project is de opzet van een productgerichte begroting vanaf 2008, het opleveren van formats en procedureafspraken tussen de kolommen en het ontwikkelen van een beter P&C-instrumentarium. Dit alles in het kader van het groeipad om te komen tot verbetering van sturing en beheersing van de bedrijfsvoering. De thans voorliggende programmabegroting is het resultaat van genoemd project. Groeipad programmabegroting: - Eerste belangrijke stap op weg naar betere sturing - Voor het eerst zicht op resultaten en budgetten per product op de schaal van de Veiligheidsregio - Ontwikkeling prestatieverantwoording en kwaliteitsindicatoren - Realisatie kwaliteitsimpuls door implementatie resultaten projectenprogramma RBR, eisen crisisbeheersing en verbeteren operationele hoofdstructuur In deze begroting is een indeling gemaakt in een viertal programma's en zijn per programma producten benoemd. De uitwerking van die producten is in een separaat bijlagenboek opgenomen. Daarbij wordt aangegeven welke van de vijf dienstonderdelen een bijdrage levert aan de totstandkoming van deze producten: brandweer, GHOR, GMK, de gemeenten en het veiligheidsbureau. Vier programma's met bijbehorende producten 1. Strategie en beleid - Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio - Regionaal beheersplan rampenbestrijding - Kolomspecifieke doorontwikkelingsprojecten 2. Pro-actie en preventie 3. Preparatie en operationeel optreden - Operationele voorbereiding en planvorming - Opleiden, inclusief VOC en BHV - Oefenen - Logistiek, materieel en verbindingen - Repressie en nazorg - Alarmering / GMK 4. Organisatie - Bestuurlijke en managementondersteuning - Communicatie - Bedrijfsvoering In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt gesteld dat de raad van een gemeente het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aanstuurt op basis van een begroting waarin per programma de te bereiken doelen en daarvoor beschikbaar gestelde middelen opgenomen zijn. Vertaald naar de Veiligheidsregio betekent dit dat het Algemeen Bestuur de meerjarenbeleids-programma s vaststelt en dat de uitwerking daarvan naar producten een verantwoordelijkheid is van het Dagelijks Bestuur. De dienstonderdelen maken jaarlijks interne gerichte beheersbegrotingen. Kaders Bestuurlijk vastgestelde gehanteerde uitgangspunten voor de begroting 2008 zijn: - Het harmonisatiemodel 2005 t/m 2008; - Objectieve normen voor indexering van lonen en prijzen, voor prijzen wordt het Bruto Binnenlands Product (BBP) gehanteerd en voor lonen het CBS-indexcijfer; - De rijksbijdrage wordt geraamd op een gemiddelde loon- en prijsindex. - De afwijking tussen werkelijkheid en raming wordt op basis van nacalculatie achteraf gecorrigeerd. PROGRAMMABEGROTING

8 Doelmatigheidsonderzoek Een belangrijk bestuurlijk kernthema bij de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de versterking van de samenwerking tussen de kolommen is het realiseren van doelmatigheidsvoordelen die vervolgens kunnen worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Dit zal onder meer van toepassing zijn bij de implementatie van de uitkomsten van de eerste fase van het RBR-projectenprogramma. De huidige productgerichte begrotingsopzet biedt een prima mogelijkheid om een volgende stap te zetten in het integratieproces. De basis voor doelmatigheid wordt gelegd in een betere samenwerking. In 2007 wordt gestart met een onderzoek bij het programmaonderdeel Organisatie en met name voor het onderdeel Bedrijfsvoering. Op een later moment worden de andere bedrijfsonderdelen bezien. Bij het onderzoek wordt tevens een benchmark uitgevoerd op basis van vergelijkbare organisatieonderdelen bij andere Veiligheidsregio's. Het onderzoek zal in 2007 worden gehouden waarbij de eerste resultaten vanaf 2008 zichtbaar moeten zijn. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van de nadere onderbouwing van het nieuwe beleid in de 2 e helft van Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's Het bestaand beleid wordt gecontinueerd. De begroting is dan ook opgesteld op basis van het bestaand beleid. Mogelijke nieuwe beleidsvoorstellen worden apart inzichtelijk gemaakt. De financiële vertaling daarvan is niet meegenomen in de bijdrage per inwoner zoals die in deze begroting is opgenomen. In de 2 e helft van 2007 volgt nadere uitwerking en onderbouwing van het nieuwe beleid. Dat kan leiden tot aparte besluitvorming in het bestuur over wijziging van de begroting Concreet moet daarbij worden gedacht aan de verdere uitwerking van nieuw beleid voor de dienstonderdelen veiligheidsbureau, VGR en brandweer. Het maximale risico waarmee gemeenten voor dit nieuwe beleid in 2008 rekening moeten houden is 0,68. Daarvan is 0,18 een echte verhoging van de bijdrage per inwoner en 0,50 reallocatie van bestaande middelen. Toelichting maximale financiële risico: Brandweer: Extra structurele personele lasten voor de uitvoering van nieuw communicatiebeleid en ARBO-wetgeving worden geraamd op , dat betekent een maximale verhoging van 0,08 bijdrage per inwoner. Gemeenten Voor de gemeentelijke kolom betreft het twee onderdelen te weten: 1. De personele lasten voor regionale coördinatie van de gemeentelijke rampenbestrijding. Voor dit onderdeel is het maximale risico berekend op een verhoging van 0,10 per inwoner. 2. De kosten voor de organisatie van de voorbereiding van de gemeentelijke rampenbestrijding (VGR-taken) De insteek die voor dit onderdeel wordt voorgestaan is om van de reeds door de individuele gemeenten gereserveerde 1,00 per inwoner de helft over te hevelen naar de begroting van de Veiligheidsregio. Die 0,50 is dus geen nieuw geld, maar reallocatie van bestaand geld. Door deze overheveling van de gemeentelijke begroting naar de begroting van de Veiligheidsregio kunnen de gemeenschappelijk kosten op relatief eenvoudige wijze worden verwerkt. De middelen zijn gekoppeld aan de inzet voor de VGR-taken en blijven als zodanig geld van gemeenten. Dit beleidsvoornemen is reeds voorgelegd aan het Algemeen Bestuur op 28 maart De resultaten van de doorontwikkeling van de gemeenten worden medio dit jaar bestuurlijk gepresenteerd. Daarbij wordt ook inzicht in het meerjarenperspectief gegeven. Het valt niet uit te sluiten dat de optimalisatie van de gemeentelijke kolom gedurende enkele jaren na 2008 een lichte kostenstijging te zien zal geven. Dit als logische consequentie van de inhaalslag die gemaakt wordt ten opzichte van de andere samenwerkingspartners. Resumerend komen de kosten voor de gemeentelijke kolom in 2008 neer op maximaal 0,60, waarvan 0,10 verhoging van de bijdrage per inwoner en 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de gemeentelijke begroting. Veiligheidsbureau De personele lasten en de out of pocketkosten van het veiligheidsbureau worden dan apart inzichtelijk gemaakt en in een bijdrage per inwoner uitgedrukt. Deze lasten worden tot nu toe gedekt via de deelbegrotingen van de kolommen inclusief de politie. Uitgangspunt is dat de overheveling van de budgetten naar het dienstonderdeel veiligheidsbureau vooralsnog budgettair neutraal kan geschieden. PROGRAMMABEGROTING

9 Bijdrage per inwoner 2008 Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2007 op basis van de voorgestelde kaders besloten ten aanzien van de ontwerpbegroting 2008 tot het: 1. Opnemen van een loonindex van 2,5 % (conform BBP-norm) en een prijsindex van 1,52 % (conform CBSnorm); 2. Opnemen van een raming van te ontvangen loon- en prijscompensatie op de rijksbijdrage (BDUR) van 1,8% vanaf 2006; 3. Opnemen van de autonome ontwikkelingen in de bijdrage per inwoner; 4. Thans nog niet opnemen van nieuw beleid in de begroting; In de 2 e helft van 2007 wordt het nieuwe beleid nader onderbouwd, hetgeen kan leiden tot aanvullende besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van het te houden doelmatigheidsonderzoek; 5. Aangeven van het maximale risico voor gemeenten voor nieuw beleid in 2008, naar aanleiding van vragen daarover tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Zoals hierboven becijferd bedraagt het maximale financiële risico 0,18. Daarnaast is sprake van 0,50 reallocatie van bestaande middelen op de begroting van de gemeenten. Dat betekent de volgende bijdrage per inwoner 2008: 2008 Verhoging t.o.v als gevolg van BRW 4,62 Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief 0,23 voor FLO GHOR 1,24 Bestaand beleid plus loon- en prijsindex inclusief een tweetal autonome ontwikkelingen - een extra bijdrage 0,05 in verband met BTW- wetgeving en de - overheveling van 0,10 voor C2000 naar de RAV. GMK 1.05 Bestaand beleid plus prijsindex Deze bijdragen zijn exclusief intekentaken zoals C2000 en exclusief het maximale financiële risico voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en voor de intekentaken wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Speerpunten 2008 Bij de beschrijving van de beleidsprogramma s worden de speerpunten voor 2008 aangegeven. De belangrijkste zijn: Programma strategie en beleid - Doorontwikkeling organisatie Veiligheidsregio - Beleidsplan crisisbeheersing Activiteitenplan Veiligheidsregio - Ontwikkeling en uitvoering crisiscommunicatie-beleid - Implementeren resultaten van het RBR-projectenprogramma - Doorontwikkeling regionale brandweer - Optimalisatie gemeentelijke kolom Programma pro-actie en preventie - Doorontwikkeling multidisciplinair pro-actie en preventiebeleid - Opzetten programma multidisciplinair evalueren - Ontwikkeling traject frontoffice advisering Veiligheidsregio - Ontwikkeling beleidsplan risicocommunicatie BRZO - Afronding traject INK kwaliteitscertificering Programma preparatie en operationeel optreden - Optimalisering van bestaande processen en procedures - Implementeren van operationele hoofdstructuur - Intensivering samenwerking tussen gemeenten en deelnemende organisaties - Professionalisering van personeel, materieel en organisatie - Ontwikkeling professionele standaards en competenties voor sleutelfunctionarissen - Verder uitwerken en introduceren van het oefenpaspoort. PROGRAMMABEGROTING

10 Programma organisatie - Implementatie bestuurlijke visie doorontwikkeling Veiligheidsregio - Verder professionalisering van het veiligheidsbureau - Ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid - Implementatie resultaten doelmatigheidsonderzoek - Doorontwikkeling planning en control-instrumentarium - Doorvoering uniforme methode kostentoerekening - Ontwikkeling kaders voor monitoringsysteem voor mono- en multidisciplinaire producten - Ontwikkeling kengetallen voor prestatiemeting PROGRAMMABEGROTING

11 2 Leeswijzer Deze leeswijzer geeft een kort overzicht van de verschillende onderdelen, waaruit de programmabegroting is opgebouwd. Er is bewust naar gestreefd de programmabegroting qua omvang te beperken en qua inhoud af te stemmen op het Algemeen Bestuur, als besluitvormend gremium. In het hoofddocument zijn de hoofdstukken opgenomen, die de basis vormen voor de besluitvorming. De productuitwerkingen zijn, bij wijze van verdiepingsslag, in de bijlagen opgenomen. Hoofdstuk 3 Kaders begroting In dit hoofdstuk wordt beschreven welk beleid en welke wettelijke uitgangspunten ten grondslag liggen aan de programmabegroting. Deze uitgangspunten vormen de kaders, waarmee bij het opstellen van de programmabegroting rekening is gehouden. Hoofdstuk 4 Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico s Een programmabegroting is veel meer dan alleen een verzameling cijfers. Om te kunnen dienen als effectief sturingsinstrument, moeten ook de te bereiken doelen en de daarmee beoogde effecten worden opgenomen. De Veiligheidsregio is volop in ontwikkeling. Met het groeien van de organisatie dienen zich voortdurend nieuwe beleidsvoornemens aan, deels aangedragen door de betrokken organisatieonderdelen en deels in opdracht van het bestuur. In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op beleidsontwikkelingen die de Veiligheidsregio reeds voor ogen staan. De financiële consequenties van de voorstellen voor nieuw beleid en de risico s zijn nog niet opgenomen in de begroting, maar zullen in de tweede helft van 2007 worden uitgewerkt en separaat ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Hoofdstuk 5 Beleidsprogramma s De werkzaamheden, die binnen de Veiligheidsregio worden verricht, zijn onder te verdelen in een viertal aandachtsgebieden. De programmabegroting volgt deze indeling en is derhalve opgebouwd uit de vier programma s: 1. Strategie en Beleid overkoepelende beleidsvorming voor de Veiligheidsregio 2. Pro-actie en preventie voorbereiding op alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersting 3. Preparatie en operationeel optreden uitvoering van alle taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing 4. Organisatie bestuurs- en managementondersteuning en bedrijfsvoering In dit hoofdstuk wordt voor ieder van de vier programma s beschreven welke doelstellingen zijn geformuleerd, wat hiervoor moet gebeuren en wat de kosten hiervan zijn. Hoofdstuk 6 Verplichte paragrafen Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) komen in dit hoofdstuk de verplichte paragrafen aan de orde. Hoofdstuk 7 - Financiële begroting Dit hoofdstuk vermeldt de financiële totalen per programma en de dekking van deze kosten. Tevens komen de investeringen aan de orde. Hoofdstuk 8 Bijdragen per inwoner In dit hoofdstuk wordt voor de komende vier jaren, op basis van bestaand beleid, zowel de algemene inwonerbijdrage vermeld als de bijdrage per gemeente voor de jaren 2008 tot en met Separate bijlage In de productenbegroting heeft iedere kolom voor de vier programma s haar eigen deelproducten aangegeven. PROGRAMMABEGROTING

12 PROGRAMMABEGROTING

13 3 Kaders Begroting 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kaders voor de begroting Harmonisatiemodel 2005 t/m Loon en prijsindex 3.4 Rijksbijdrage 3.5 Doelmatigheidsonderzoek in relatie tot implementatie kwaliteitsimpuls 3.6 Opzet productgerichte begroting / verbeteren Planning en Controlcyclus 3.7 Organisatiestructuur Wat dit concreet betekent voor de bijdrage per inwoner treft u aan in hoofdstuk Harmonisatiemodel 2005 t/m 2008 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 30 maart 2004 zijn de uitgangspunten voor de begroting van de Veiligheidsregio 2005 vastgesteld. Het (financiële) kernpunt daarbij was de keuze voor het harmonisatiemodel voor de periode 2005 t/m Dat harmonisatie-model biedt gemeenten een duidelijk meerjarig financieel perspectief en vormt ook voor 2008 (laatste jaar) de basis voor deze kaders. 3.3 Loon en prijsindex Voor de jaarlijkse indexering van lonen en prijzen wordt gebruik gemaakt van een transparante methodiek met objectieve normen: - prijsontwikkeling: de prijsstijging conform Bruto Binnenlands Product (BBP): voor 2008 is het percentage 1,52% - loonkostenontwikkeling: CBS-indexcijfer overheidsconsumptie, onderdeel lonen: voor 2008 is het percentage 2,5% De afwijking tussen werkelijkheid en raming wordt op basis van nacalculatie achteraf gecorrigeerd. Naast deze methodiek is in 2006 door het bestuur beleid vastgesteld ten aanzien van de vorming en voeding van een algemene reserve. Deze reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers in de bedrijfsvoering als regio zelf te kunnen opvangen zodat een gang naar gemeenten met een verzoek voor extra bijdrage in het lopende jaar kan worden vermeden. De algemene reserve wordt niet benut om verschillen tussen ramingen loon en prijsindex en de werkelijke cijfers op te vangen. Ook wordt de algemene reserve niet benut voor de structurele consequenties van autonome ontwikkelingen. 3.4 Rijksbijdrage Omdat de prijscompensaties vanaf 2006 nog niet bekend zijn maar vooral ook omdat nog herverdeeleffecten verwacht worden is momenteel niet in te schatten hoe hoog de BDUR in 2007 en volgende jaren zal zijn. Een deel van die herverdeeleffecten is macro gezien voor de gemeenten budgettair neutraal, hetgeen het bijbehorend risico van die onbekende omvang enigszins beperkt. Op dit moment kan slechts een aanname worden gedaan voor wat betreft de indexering van de BDUR. Hierbij gaan we uit pragmatische overwegingen uit van een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsindex, hetgeen neerkomt op een raming van 1,8% per jaar te rekenen vanaf Aldus kunnen de volgende ramingen opgenomen worden: dienstonderdeel 2007, excl. Compensatie 2006 en 2007 BMWB GHOR TOTAAL , incl. compensatie 2006 en PROGRAMMABEGROTING

14 3.5 Doelmatigheidsonderzoek Een belangrijk bestuurlijk kernthema bij de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio en de versterking van de samenwerking tussen de kolommen is het realiseren van doelmatigheidsvoordelen die vervolgens kunnen worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Dit zal onder meer van toepassing zijn bij de implementatie van de uitkomsten van de eerste fase van het RBR-projectenprogramma. De huidige productgerichte begrotingsopzet biedt een prima mogelijkheid om een volgende stap te zetten in het integratieproces en het vervolgens realiseren van efficiency. De basis daarvoor moet worden gelegd bij betere samenwerking. In 2007 wordt gestart met een onderzoek voor het programmaonderdeel Organisatie en met name voor het onderdeel Bedrijfsvoering. Doel hiervan is aan te geven op welke wijze efficiencyvoordelen binnen de kolommen kunnen worden gerealiseerd. Op een later moment worden de andere bedrijfsonderdelen bezien. Bij het onderzoek wordt tevens een benchmark uitgevoerd op basis van vergelijkbare organisatieonderdelen bij andere Veiligheidsregio's. Het onderzoek zal in 2007 worden gehouden waarbij de eerste resultaten vanaf 2008 zichtbaar moeten zijn. Daarbij wordt tevens een relatie gelegd met de resultaten van de nadere onderbouwing van het nieuwe beleid in de 2 e helft van Opzet productgerichte begroting Conform de eerder bestuurlijk gemaakte afspraak wordt vanaf 2008 een productgerichte begroting gepresenteerd. Dit traject is opgepakt binnen het project Verbeteren P&C cyclus (onderdeel van het projectenprogramma RBR). Als een eerste resultaat van dit project is een nieuwe kapstok uitgewerkt die vanaf 2008 moet gaan gelden als de basis voor de opzet van de begroting van de Veiligheidsregio. Daarbij is een indeling gemaakt in een viertal programma's en zijn per programma producten benoemd. Op basis van deze indeling worden voor de volgende 5 dienstonderdelen deelbegrotingen opgesteld: brandweer, GHOR, GMK, VGR (Voorbereiding Gemeentelijke Rampenbestrijding) en veiligheidsbureau. Deze nieuwe opzet moet de basis leggen voor de realisatie van een adequaat sturingsmechanisme. Dat leidt tot een bestuurlijk dashboard gekoppeld aan de P&C-cyclus. Tevens wordt de opzet van een nieuwe organisatieverordening hieraan gekoppeld. De vier programma's zijn: - Strategie en Beleid - Pro-actie en Preventie (primair proces) - Preparatie en Operationeel Optreden (primair proces) - Organisatie Een schematische weergave van de programma s, de bijbehorende producten en de bijdrage van de vijf dienstonderdelen zijn onderstaand weergegeven. Dit schema is niet statisch. Afhankelijk van de fase van doorontwikkeling kan dat leiden tot meer of minder kruisjes bij de diverse dienstonderdelen. De politie levert een bijdrage aan de activiteiten van de Veiligheidsregio met separate financiering vanuit het rijk. Daarom is de politie niet als dienstonderdeel van de Veiligheidsregio in deze begroting opgenomen. PROGRAMMABEGROTING

15 Programma Producten / begroting Deelproducten / deelbegroting Strategie en beleid Strategische ontwikkeling Veiligheidsregio Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding Projecten Doorontwikkeling Veilig Heids Bureau X BMWB GHOR GMK VGR Gemeenten Politie X X X X X X X X X X X X Programma Producten / begroting Deelproducten / deelbegroting Primaire processen Pro-actie en preventie Preparatie en Operationeel optreden Veilig heids bureau Pro-actie X X Preventie X X BMWB GHOR GMK VGR Gemeenten Operationele X X X planvorming en voorbereiding Opleiden X X X VOC /BHV X Oefenen X X X Logistiek, materieel X X en verbindingen Repressie en nazorg X X Alarmering (meldkamer) X Politie X Programma Producten / begroting Deelproducten / deelbegroting Organisatie Veilig heids bureau BMWB GHOR GMK VGR Gemeenten Politie Bestuurlijke X X X X X X organisatie Communicatie X X X X X X Bedrijfsvoering Inclusief: X X X X - Middelen - Planning en control - Monitoring - Kwaliteitszorg PROGRAMMABEGROTING

16 3.7 Organisatiestructuur Bestuur en Management De Veiligheidsregio bestaat vanaf 1 januari 2007 uit de volgende dienstonderdelen: de diensten brandweer, GHOR en GMK. Vanaf 2008 worden een tweetal dienstonderdelen toegevoegd, de gemeenten t.b.v. de voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding (VGR) en het dienstonderdeel veiligheidsbureau, bestaande uit de staf van de Veiligheidsregio en de diverse multidisciplinaire expertiseteams. De politie maakt geen deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling maar is wel als samenwerkingspartner vertegenwoordigd in de Veiligheidsdirectie. De samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio en politie worden in de loop van 2007 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Het Regionaal College vormt een personele unie met het Bestuur van de Veiligheidsregio. Gemeenteraden Regionaal College Politie Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Dagelijks Bestuur Politie Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Colleges van B&W Veiligheidsdirectie Veiligheidsregio Veiligheidsbureau Politie GMK GHOR Brandweer Gemeenten / VGR Monodisciplinair Multidisciplinair Situatie op De Veiligheidsdirectie (VD) is binnen de Veiligheidsregio ambtelijk eindverantwoordelijk voor: Voorbereiding en uitvoering van multidisciplinair beleid Het functioneren van de GMK Bedrijfsvoering en aansturing van het veiligheidsbureau Voorbereiding en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming De secretaris van de Veiligheidsregio staat zowel het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur als de Veiligheidsdirectie terzijde en wordt bij de uitvoering bijgestaan door het veiligheidsbureau. PROGRAMMABEGROTING

17 3.7.2 Organisatie veiligheidsbureau AB DB VD Staf Expertiseteams GMK Het veiligheidsbureau bestaat uit het stafbureau en diverse expertiseteams. De expertiseteams zijn samengesteld uit deskundigen vanuit alle dienstonderdelen, die op structurele basis bijeenkomen om inhoud te geven aan hun vakgebied. De expertiseteams zijn productverantwoordelijk. Naast ontwikkeling en afstemming geven zij uitvoering aan multidisciplinaire projecten en activiteiten. De volgende expertiseteams (ET s) fungeren reeds: ET Tactisch Operationele Planvorming, ET Strategie & Beleid, ET Communicatie, ET Financiën Planning en Control Daarnaast komen er naar verwachting nog ET s op de gebieden Informatisering en Personeel. Op termijn is het zeer wel denkbaar dat de regionale samenwerking wordt uitgebreid naar alle PIOFACH functies. Het uit te voeren doelmatigheidsonderzoek kan hiervoor een basis leggen. Het stafbureau kent een permanente bezetting, zij wordt gevormd door staffunctionarissen die zijn ingeleend vanuit alle dienstonderdelen. Voor alle benodigde vakgebieden is deskundigheid voorzien in het stafbureau. De staf is procesverantwoordelijk. Zij adviseert, coördineert, bewaakt, ondersteunt en ontwikkelt. Het centrale secretariaat van de Veiligheidsregio is gevestigd binnen het stafbureau. De dagelijkse leiding van het stafbureau ligt in handen van de secretaris van de veiligheidsregio. PROGRAMMABEGROTING

18 3.7.3 Kosten veiligheidsbureau Vanaf de start van de veiligheidsregio is op centraal niveau op diverse terreinen invulling gegeven aan de samenwerking. Op 1 oktober 2006 werd het stafbureau als onderdeel van het veiligheidsbureau geformaliseerd. Het is de bedoeling om het veiligheidsbureau vanaf 2007 volledig als apart dienstonderdeel in de begroting te presenteren. In de loop van 2007 wordt dit nog nader uitgewerkt, hetgeen zal leiden tot een wijziging van de begroting. Uitgangspunt is dat de overheveling van de budgetten naar het dienstonderdeel veiligheidsbureau vooralsnog budgettair neutraal kan plaatsvinden. De kosten voor 2008 worden voorlopig begroot op Tot nu toe is uitgegaan van een verdeelsleutel van 1/4 deel per kolom. Dit betekent dat de kolommen brandweer, GHOR, GMK en politie ieder bijdragen. In de loop van 2007 wordt een nieuw kostendoorberekeningsvoorstel uitgewerkt. Kostensoort Voorlopige Jaarcijfers 2006 Begroting 2007 Begroting Personele lasten secretariaat Representatie, vergaderkosten en kosten regiodag 3. Kosten inhuur externen Kosten abonnementen, advertenties ca Kosten repro, drukwerk en kantoormaterialen 6.Kosten werkplekken met name kantoorautomatisering, DMS, huisvesting en telefonie (basis is factuur Tilburg). 7. Overige kosten TOTAAL Algemeen De raming van het budget 2007 diende als basis voor de huidige raming De werkelijke cijfers 2006 zijn informatief opgenomen. Deze geven overigens deels een vertekend beeld omdat het stafbureau in 2006 nog niet in volle omvang operationeel was. Deze kosten worden op een later moment aangepast, mede op basis van nieuwe afspraken over de te hanteren onderlinge verdeelsleutel tussen de kolommen. Personeelslasten Op dit moment zijn alleen de kosten voor inlening van de secretariaatsmedewerkers opgenomen. Huisvesting en kantoorautomatisering De totale kosten voor huisvesting die aan de gemeente Tilburg worden betaald zijn vanaf 2007gebaseerd op zeven medewerkers. Separaat worden ook nog kosten aan de Gemeentelijke kolom doorberekend, die zijn hier niet meegenomen. Vanaf 2007 is rekening gehouden met kosten voor het Document Managementsysteem (DMS). PROGRAMMABEGROTING

19 4 Nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico's 4.1 Inleiding Het bestaand beleid wordt gecontinueerd. De begroting is opgesteld op basis van het bestaand beleid. De financiële vertaling daarvan is opgenomen in de bijdrage per inwoner Ook is in de bijdrage rekening gehouden met autonome ontwikkelingen. Er is nog geen nieuw beleid in deze begroting 2008 opgenomen. Afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die in de 2 e helft van 2007 gemaakt gaan worden én afhankelijk van de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek zal mogelijk nieuw beleid worden gerealiseerd. Over de hoogte van het maximale financiële risico voor nieuw beleid in 2008 worden de gemeenten in de aanbiedingsbrief behorende bij deze begroting geïnformeerd. In dit hoofdstuk zijn de thans bekende nieuwe beleidsvoornemens beschreven alsmede de autonome ontwikkelingen en risico s van de dienstonderdelen: 4.2 Brandweer 4.3 GHOR 4.4 GMK 4.5 Veiligheidsbureau 4.6 Gemeenten In de voorliggende begroting is alleen mogelijk nieuw beleid voor brandweer en VGR opgenomen. Uiteraard kan voortschrijdend inzicht en nieuwe bestuurlijke besluitvorming leiden tot aanvullende beleidsvoornemens voor alle dienstonderdelen in Brandweer Mogelijk nieuw beleid brandweer Arbobeleid Vanaf 2006 worden vanuit de Arbowetgeving harde eisen gesteld waaraan de brandweer Midden- en West- Brabant (BMWB) moet voldoen. Hiervoor is in 2006 een plan van aanpak opgesteld, dat uit incidentele middelen is betaald. Uit dit plan van aanpak komt duidelijk naar voren dat structureel extra werkzaamheden verricht moeten worden. De extra kosten hiervoor worden geraamd op minimaal (0,3 fte). De extra werkzaamheden betreffen: Harmoniseren van het Arbobeleid n.a.v. de doorontwikkeling Uitwerken van de Arbowetgeving in arbobeleid Aanbesteding Arbodienstverlening n.a.v. de doorontwikkeling Communicatie Uit het organisatieontwikkelingtraject en het proces doorontwikkeling brandweer blijkt een grote en groeiende behoefte aan goede en actuele informatie binnen de BMWB en de 26 korpsen in de regio. De reële ambities in het communicatiebeleidsplan zijn niet haalbaar met de huidige capaciteit (1,0 fte communicatieadviseur). Dit betekent dat informatiebladen en nieuwsbrieven niet of in mindere mate worden uitgegeven, de website en het extranet niet goed beheerd worden, projecten onvoldoende communicatief worden ondersteund en dat ook voor de communicatieve begeleiding voor het proces doorontwikkeling maar beperkt capaciteit beschikbaar is. Uitbreiding van de capaciteit met 1,0 fte voor een medewerker communicatie ( ) is noodzakelijk Autonome ontwikkelingen brandweer Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Per 1 januari 2006 is de regeling voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor medewerkers die op 31 december 2005 werkzaam waren in een bezwarende functie waaraan een FLO-recht was toegekend, moest een overgangsrecht worden vastgesteld op basis van de arbeidsvoorwaardenregeling brandweer Midden- en West-Brabant (AVR-BMWB). De benodigde formele aanpassing van de AVR-BMWB werd op 31 augustus 2006 al door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Het bepalen van welke medewerkers recht hebben op het overgangsrecht en de uitvoering van de rechtspositionele bepalingen heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 8 november 2006 gemandateerd aan de bestuurlijk portefeuillehouder personele PROGRAMMABEGROTING

20 aangelegenheden. De financiële consequenties van het overgangsrecht zijn vervolgens vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 15 maart De uitgangspunten daarbij waren dat: - de huidige begroting van de BMWB niet voorziet in deze vaste exploitatielasten voor FLO; - er sprake is van een autonome ontwikkeling die leidt tot extra bijdrage per inwoner. De gemeenten zijn op 26 maart 2007 schriftelijk op de hoogte gesteld van deze te verwachten onvoorziene uitgaven. De totale kosten worden geraamd op ruim 2,7 miljoen euro over de periode 2006 tot en met De jaarlijkse lasten lopen af bij uitstroom van FLO-ers. Het voorziene risico is in onderstaande tabel in meerjarenperspectief opgenomen (incl. de consequenties per inwoner): jaar bedrag inwoners per inwoner , , , , , , t/m totaal 1,15 totaal ,58 Zowel voor 2006 als voor 2007 wordt uitgegaan van de noodzaak om een extra bijdrage per inwoner te vragen. Naar verwachting kunnen de FLO-kosten voor 2006 grotendeels worden opgevangen uit het batig exploitatieresultaat C2000 over Voor 2007 kan momenteel nog geen duidelijkheid worden gegeven en worden gemeenten geadviseerd om met een extra bijdrage per inwoner rekening te houden. Het definitieve voorstel voor dekking van deze kosten wordt bij de behandeling van de jaarstukken 2006 ingebracht. Vanaf 2008 worden de financiële consequenties van FLO opgenomen in de begroting, hetgeen leidt tot verhoging van de bijdrage per inwoner met 0, Risico's brandweer Personeelsbeleid Verwacht wordt dat in 2008 extra kosten moeten worden gemaakt voor het voorbereiden en uitvoeren van de volgende (wettelijke) ontwikkelingen: Opstellen 2e loopbaanbeleid repressief personeel Harmoniseren van het personeelsbeleid n.a.v. de doorontwikkeling brandweer De kosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en kosten van eventueel inhuur van externe adviseurs. Op dit moment kan de hoogte van deze kosten nog niet worden ingeschat. In de begroting kunnen hier dan ook geen middelen voor worden geraamd. Te zijner tijd zal hiervoor een afzonderlijk voorstel met financiële consequenties in procedure gebracht moeten worden. Doorontwikkeling brandweer Fusie - per 1 januari van de brandweerkorpsen tot één brandweerorganisatie in MWB en de gevolgen daarvan voor de Veiligheidsregio zijn nog niet duidelijk. In dat kader zal ook een heroriëntatie op kostenramingen lonen en salarissen plaatsvinden. PROGRAMMABEGROTING

ONTWERPBEGROTING 2008. - onderdeel programmabegroting -

ONTWERPBEGROTING 2008. - onderdeel programmabegroting - ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Vastgestelde versie AB 5 juli 2007 PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Aan de Raad Made, 3 mei 2007 Raadsvergadering: 21 juni 2007 Nummer raadsnota: 9 Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke

Nadere informatie

Samenvatting Begroting Veiligheidsregio MWB 2011

Samenvatting Begroting Veiligheidsregio MWB 2011 Samenvatting Begroting Veiligheidsregio MWB 2011 Versie 28 april 2010 Dit is de versie die in procedure is gebracht bij gemeenten Samenvatting Begroting 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Procedure

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Gemeente Boxmeer Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Nummer: 9a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG)

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Onderwerp: Toelichting op Beleidsbegroting 2012 Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2012 Datum: 26 mei 2011 Hierna treft u

Nadere informatie

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant AB 23-12-2010/Bijlage 5.2.1. CONCEPT Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten

Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Orthenseweg 2b 5212 XA 's-hertogenbosch Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch Telefoon (073) 688 95 55 Fax (073) 688 95 99 info@brwbn.nl www.brwbn.nl Datum 26 april

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12

datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 Voorstel aan de gemeenteraad g emeente. datum: portefeuillehouder: Datum vergadering: 1 mei 2015 Burgemeester Pelzer 16 juni 2015 agendanummer: 12 onderwerp: Voorstel tot instemming geharmoni programma

Nadere informatie

Behandeld door. telefoon.

Behandeld door. telefoon. veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Postbus 57, 1200 AB Hilversum Kameriingh Onnesweg 148 Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen

burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen Nummer 2012004771 Onderwerp: Begrotingsstukken GR V&GR 2011-2013 Programmanummer 6 / 2 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Bijlage(n): burgemeester B. C.

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627

RAADSVOORSTEL 10.0063. Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 RAADSVOORSTEL 10.0063 Rv. nr..: 10.0063 B&W-besluit d.d.: 8 juni 2010 B&W-besluit nr.: 100627 Naam programma +onderdeel: Programma 2 Veiligheid Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2011 Regionale Brandweer

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Tussentijds overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden.

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G.

Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G. Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G. Salemink Aan de

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015

*ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 *ZEA010C1B3C* Raadsvergadering d.d. 22 september 2015 Agendanr. 10. Aan de Raad No.ZA.15-33988/DV.15-500, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 10 september 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Made, 17 februari 2004

Made, 17 februari 2004 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 11 februari 2004 Agendapunt : 4 Aan de Raad Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5. Aan de Raad. Made, 29 juni 2004

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5. Aan de Raad. Made, 29 juni 2004 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5 Aan de Raad Made, 29 juni 2004 Onderwerp Begrotingskader GROGZ 2005 Voorstel Financiële gevolgen Het begrotingskader GROGZ

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord VEILIGHE DSREGIO ļ Veiligheidsregio Brabant-Noord BRABANT-NOORD Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 088-0208208 Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Kaderbrief 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Kaderbrief 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Kaderbrief 2017 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Januari 2016 2 3 Kaderbrief 2017 Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 28 januari 2016 de Kaderbrief

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Voorstel tot instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.. AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies De Veiligheidsregio Noord en Oost

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007

RAADSVOORSTEL. Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008. Diemen, 11 september 2007 RAADSVOORSTEL Nr.: 07-60 Onderwerp: Aangaan gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 Diemen, 11 september 2007 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit Het aangaan van

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wonen en Leven. 3 maart januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio. Utrecht Burger en Bestuur

RAADSVOORSTEL. Wonen en Leven. 3 maart januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio. Utrecht Burger en Bestuur RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 3 maart 2016 Afdeling Wonen en Leven Voorstelnummer Datum Onderwerp 2016.00002 12 januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio Programma Utrecht Burger en Bestuur Inlichtingen

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven

inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Voorstel inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 AGENDAPUNT 7 Aan het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius

2 8 AÜG /BdG Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 J.A. Reddingius Brandweer veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Prins

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Beleidsbegroting 2014 Veiligheids- en Gezondsheidsregio Groningen

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Beleidsbegroting 2014 Veiligheids- en Gezondsheidsregio Groningen GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Afdeling: 2013R0107 Brandweer Veendam, woensdag 14 augustus 2013 Onderwerp: Beleidsbegroting 2014 Veiligheids- en Gezondsheidsregio Groningen Voorstel De raad in de

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Dit doel wordt bereikt door een verdere professionalisering van de crisisbeheersing (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg).

Dit doel wordt bereikt door een verdere professionalisering van de crisisbeheersing (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg). SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT Dit sjabloon is regionaal ontwikkeld. De met * aangeduide onderdelen zijn hieraan toegevoegd ten behoeve van het verkrijgen van een completer beeld.

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie