ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012"

Transcriptie

1 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Belanghebbenden Samenwerkingsverbanden Diagnostisch Centrum Bernhoven (DC Bernhoven) Bestuur en toezicht Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode Raad van Bestuur Cliëntenraad Ondernemingsraad Vereniging Medische Staf Het verpleegkundig platform Commissie Ethiek Bedrijfsvoering Planning en Control cyclus Interne beheersing: Risicomanagement Consolidatie Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Nieuwbouw ICT-beleid Algemeen kwaliteitsbeleid NIAZ-accreditatie Kwaliteitsorganisatie Veiligheid Centrale Incidenten Commissie en SIRE-onderzoeken Bijlage 1 Cijfers uit het IMS Professionele kwaliteit Klantgericht werken Klachtenbehandeling Klachten cliënten Klachtencommissie personeel en vertrouwenspersonen personeel Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Jaardocument

3 Voorwoord In 2012 stond Bernhoven in het teken van Samen voltooien. Dit motto vormde onze leidraad in een jaar waarin cruciale projecten gerealiseerd werden. Projecten die de toon zetten voor de ambitie van Bernhoven om in 2016 het meest mensgerichte ziekenhuis te zijn. In de aanloop naar de verhuizing naar Uden zette Bernhoven de verandering van een procesgerichte organisatie naar een organisatiestructuur met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s) in gang. In die structuur is de medische staf medeverantwoordelijk voor de besturing van de ziekenhuisorganisatie in zijn geheel, wat de efficiency en kwaliteit ten goede komt. Dit proces werd in 2012 met succes afgerond. Om haar kwaliteitssysteem objectief te kunnen beoordelen, nodigde Bernhoven in het voorjaar van 2012 een extern auditteam van NIAZ uit. De NIAZ-accreditatie die wij in het najaar behaalden laat zien dat ons kwaliteitssysteem op orde is en dat we een continu lerende en verbeterende organisatie zijn. Een erkenning die ook onze ranking in de AD Ziekenhuis Top 100 laat zien, waarin we in 2012 stegen van de 77 e naar de 44 e plaats. Deze Top 100 wordt samengesteld op basis van openbare gegevens van IGZ en Zichtbare Zorg. En tot slot was daar in november 2012 de voltooiing van datgene waar wij sinds het slaan van de eerste paal in september 2010 op gericht waren: de voltooiing van ons prachtige nieuwe ziekenhuis in Uden. In november 2012 werd het ziekenhuis opgeleverd. In dit jaardocument vindt u nog veel meer informatie en uitleg over wat in 2012 is gerealiseerd, en wat we voornemens zijn te gaan doen. Voor het complete overzicht aan activiteiten, inclusief alle financiële gegevens, verwijzen we u graag naar onze website: J.S. van der Heide voorzitter raad van bestuur R. van Zijl voorzitter raad van toezicht Jaardocument

4 Uitgangspunten van de verslaggeving Het jaardocument 2012 is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Waar mogelijk is aansluiting gezocht met bestaande documenten zoals de financiële jaarrekening, het jaarplan, prestatie-indicatoren en het ziekenhuisbeleidskader. Ziekenhuis Bernhoven heeft twee locaties: Oss en Veghel. Dit jaardocument doet verslag over de beide locaties in Ook wordt verslag gedaan over het Diagnostisch Centrum ziekenhuis Bernhoven & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven en het Zelfstandig Behandelcentrum, die beiden deel uitmaken van het concern Stichting ziekenhuis Bernhoven. Jaardocument

5 1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting ziekenhuis Bernhoven Adres: Joannes Zwijsenlaan 121 Postcode: 5342 BT Plaats: Oss Telefoonnummer: Identificatienummer: NZa Nummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: Tot de Stichting ziekenhuis Bernhoven behoren tevens: Stichting Diagnostisch Centrum en Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven Nummer Kamer van Koophandel: Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Ziekenhuis Bernhoven Nummer Kamer van Koophandel: Structuur van het concern Juridische structuur De zorginstellingen Stichting ziekenhuis Bernhoven, Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven, Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Ziekenhuis Bernhoven, Rode Invent 2002 B.V., Rode Invent 2003 B.V., Rode Invent 2004 B.V. en Rode Invent 2005 B.V. behoren tot het concern Stichting ziekenhuis Bernhoven. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting ziekenhuis Bernhoven te Bernheze. Ziekenhuis Bernhoven exploiteert twee locaties in Oss en Veghel. Nadere informatie over het Diagnostisch Centrum is opgenomen en over het Zelfstandig Behandelcentrum Ziekenhuis Bernhoven is opgenomen in paragraaf 1.4 van dit document. De jaarrekeningen van de genoemde zorginstellingen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het concern Stichting ziekenhuis Bernhoven te Bernheze. Besturingsmodel De besturing van ziekenhuis Bernhoven vindt plaats volgens het raad van toezicht/raad van bestuur model (two tier-model). De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in statuten. Toelating Ziekenhuis Bernhoven beschikt over een toelating (met bouw) als instelling voor medisch specialistische zorg. Organisatorische structuur De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Per september 2011 hebben de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) vorm gekregen. Aan het hoofd van de in totaal ruim 20 RVE s staat een medisch leider. De medisch leiders worden ondersteund door een manager bedrijfsvoering. De medisch leider legt over het RVE-beleid verantwoording af aan de raad van bestuur. In 2012 hebben de ondersteunende Verantwoordelijke Eenheden (VE s) vorm gekregen. Jaardocument

6 Maandelijks overleg plaats in de RVE-raad. Lid van de RVE-raad zijn de leden van de raad van bestuur en de medisch leiders. De managers bedrijfsvoering en de managers van de ondersteunende VE s wonen deze vergaderingen bij. De organisatie en werkwijze van de RVE-raad is vastgelegd in een reglement. Onderwerpen van bespreking in de RVE-raad zijn. Productieoverzichten Financiële rapportages Jaarplan en begroting DOT-registraties Huisvestingsvraagstukken Jaarverslagen maatschappen Prestatie-indicatoren HSMR-beleid Voortgang ontwikkeling invoering Resultaatverantwoordelijke Eenheden Positionering ziekenhuis Bernhoven Organigram ziekenhuis Bernhoven Medische staf De medisch specialisten in ziekenhuis Bernhoven maken deel uit van de medische staf. Sinds juni 2007 is dit een formele vereniging. Voor nadere informatie wordt verwezen naar paragraaf 2.4 van dit jaardocument. De raad van bestuur heeft structureel overleg met het stafbestuur om beleid voor te bereiden en de uitvoering van het beleid te bewaken. Dit structurele overleg vindt plaats in het tweewekelijkse Bestuursberaad. In het bestuursberaad wordt gesproken over: Samenwerkingsrelatie raad van bestuur stafbestuur Correspondentie van medisch specialisten aan raad van bestuur en/of stafbestuur Aanstellingen medisch specialisten Visitatierapporten maatschappen Correspondentie Inspectie voor de Gezondheidszorg Ontwikkelingen binnen maatschappen van medisch specialisten Medezeggenschapstructuur De wettelijke medezeggenschap van zowel cliënten/patiënten als van medewerkers wordt vormgegeven op concernniveau. Ziekenhuis Bernhoven kent een Cliëntenraad (CR) en een Ondernemingsraad (OR). De bevoegdheden van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn afgeleid van respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Wet op de Ondernemingsraden. Jaardocument

7 De raad van bestuur overlegt maandelijks met de Ondernemingsraad. Tijdens deze vergaderingen wordt het beleid van de organisatie en advies- en instemmingsplichtige onderwerpen besproken. De Cliëntenraad en de raad van bestuur overleggen eens per twee maanden. Hier wordt gesproken over het ziekenhuisbeleid, gezien vanuit het perspectief van de cliënt. 1.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Ziekenhuis Bernhoven is een algemeen ziekenhuis. De kernactiviteit is het leveren van met name algemene ziekenhuiszorg in de regio Oss-Uden-Veghel. Een compleet overzicht van de specialismen is te vinden in de bijlage Productie. Ziekenhuis Bernhoven biedt verzekerde, onverzekerde en AWBZ-zorg in de regio van het zorgkantoor Noordoost Brabant. Bij de AWBZ-zorg gaat het om verkeerde bedden problematiek, de zorg voor patiënten die in het ziekenhuis medisch uitbehandeld zijn maar hier toch nog verblijven in afwachting van nog niet beschikbare vervolgzorg. Typering organisatie In 2010 heeft een heroverweging van de missie plaatsgevonden. De missie van ziekenhuis Bernhoven is: Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. De vertaalslag hiervan naar een nieuwe visie is in 2011 afgerond. In 2011 is tevens het nieuwe ziekenhuisbeleidskader vastgesteld, dat betrekking heeft op de periode Bij de nieuwe missie staat mensgerichtheid hoog in het vaandel. Dit is het centrale thema voor het cultuurtraject dat in 2010 ziekenhuisbreed van start is gegaan onder het motto Sterren laten Stralen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Ziekenhuis Bernhoven richt zich vooral op de verzekerde zorg. De totale omzet over 2012 bedroeg circa 160 miljoen. Productie Over 2012 is de volgende productie uitgedrukt in parameters geleverd: Parameter (ongewogen) Productieafspraak 2012 Werkelijke productie 2012 Mutatie 2012 t.o.v in % Werkelijke productie 2011 Opnamen ,27% Verpleegdagen ,48% Gemiddelde verpleegduur Dagopnamen (licht) Dagopnamen (zwaar) Eerste polikliniek bezoeken 4,5 4,4-5,23% 4, ,52% ,90% ,39% De werkelijke productie blijft op alle onderdelen iets achter ten opzichte van de productie-afspraken zoals deze voor 2012 zijn gemaakt. Jaardocument

8 1.4 Belanghebbenden Samenwerkingsverbanden Ziekenhuis Bernhoven is met diverse instellingen en organisaties een samenwerkingsverband aangegaan. Het gaat hier om alle vormen van samenwerking met organisaties/partners waarin een gemeenschappelijk belang behartigd wordt. De belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn: Samenwerking met en dienstverlening aan huisartsen (eerste lijn) In het Diagnostisch Centrum Bernhoven (DC Bernhoven) is het grootste deel van de huisartsendiagnostiek ondergebracht. Daardoor is één loket ontstaan voor huisartsen. Sinds 2011 is de diabetesdienst gestart, die de huisartsen ondersteunt in de begeleiding van diabetespatiënten. Op 29 maart 2012 is een huisartsensymposium voor huisartsen en medisch specialismen georganiseerd met als thema s geriatrie en communicatie (160 aanwezigen) In 2012 hebben verschillende HAGRO (huisartsengroep)-bezoeken plaats gevonden om samenwerking te bespreken. Naast de huisartsen van HAGRO, een vertegenwoordiging van het Stafbestuur, de directeur DC Bernhoven, neemt de relatiebeheerder 1 e lijn (voorzitter) hieraan deel. Maandelijks wordt er een andere HAGRO bezocht. Tijdens de bezoeken aan vier HAGRO s zijn ook enkele specialismen aanwezig geweest om de samenwerking te bespreken: het betrof interne geneeskunde, cardiologie, radiologie en chirurgie. Met de Osse Huisartsen Kring wordt maandelijks informatie uitgewisseld en worden verbeteringen besproken. Verder vindt halfjaarlijks overleg plaats met zorggroep Synchroon. Beleidsmatige afstemming vindt plaats in het twee maandelijks Platformoverleg ziekenhuis Bernhoven huisartsen. Hierin participeren vanuit ziekenhuis Bernhoven de voorzitter van de raad van bestuur, de relatiebeheerder 1 e lijn alsmede een vertegenwoordiging van het stafbestuur en de directeur van het DC Bernhoven. Namens de huisartsen participeert een delegatie van WDH Uden- Veghel, WDH Oss, LHV (kring) Uden-Veghel, LHV (kring) Oss en zorggroep Synchroon. Samenwerking met regionale zorgpartners De vereniging Samen In Zorg, waar inmiddels vijftien zorgorganisaties uit de regio Oss Uden- Veghel bij aangesloten zijn, heeft nu het tweede volle jaar (2012) afgesloten. In het eerste jaar is veel aandacht besteed aan de structuur en de werkwijze van de vereniging. Het tweede jaar kenmerkt zich vooral door gerichtheid op de daadwerkelijke keten en netwerkprocessen. Voor de ketens CVA, dementie en wondzorg is een ketencoördinator operationeel en voor het netwerk geriatrie is een projectleider aangesteld voor een taakstellende projectopdracht vóór eind De vereniging werkt met een door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld jaarplan. Jaarlijks wordt een themamiddag georganiseerd voor stakeholders en ook cliëntenraden worden betrokken bij de regionale ontwikkelingen van SIZ. SIZ is ook intensief betrokken bij de transitie van de AWBZ, een wettelijk bepaalde ingrijpende verandering in de zorg waar gemeenten de verantwoordelijkheid over hebben. SIZ heeft een eigen website, welke per kwartaal vernieuwd wordt. Op deze website kan de lezer zich abonneren op de nieuwsbrief, die eveneens per kwartaal uitkomt. Daarnaast vindt samenwerking plaats op het gebied van herbestemming van de huidige ziekenhuisterreinen in Oss en Veghel en het opzetten van een zorghotel bij de nieuwbouw van het ziekenhuis in Uden. Ziekenhuis Bernhoven en BrabantZorg exploiteren gemeenschappelijk het zorghotel Udens Duyn in een gelijknamige stichting. De verwachting is het zorghotel in het laatste kwartaal van 2013 in gebruik te nemen. Jaardocument

9 Samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost Brabant, gericht op regionale afstemming van de ziekenhuiszorg Met het JBZ wordt onder meer samengewerkt bij de specialismen longgeneeskunde, reumatologie, kaakchirurgie, revalidatie, cardiologie en op het gebied van ICT. Ook de klinische laboratoria van ziekenhuis Bernhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (pathologie, nucleaire geneeskunde en medische microbiologie) werken samen. Ziekenhuisapotheek Noordoost Brabant is eveneens in de gehele regio actief. Daarnaast is met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een nieuwe stichting opgericht, de stichting Bernbosch. Deze stichting heeft ten doel het verlenen van klinische medisch specialistische zorg en tracht haar doel te bereiken door het in stand houden van één of meer behandelcentra in het werkgebied Noordoost- Noord Brabant. In dit kader is in mei 2011 de dialysekliniek Ravenstein BV geopend. Samenwerking met zes ziekenhuizen in het netwerk patiëntveiligheid Zuid-Nederland. Er is samenwerking met zes andere ziekenhuizen in Zuid-Nederland om de veiligheid voor patiënten te verbeteren. Op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en minister Klink van Volksgezondheid hebben onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten een programma ontwikkeld waarmee het aantal vermijdbare fouten binnen vijf jaar met de helft moet zijn teruggebracht. Aan dit programma Voorkom schade, werk veilig doen ook deze ziekenhuizen mee. Het gaat, naast ziekenhuis Bernhoven, om: TweeSteden ziekenhuis Waalwijk en Tilburg, Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Deurne, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom, Laurentius Ziekenhuis in Roermond en Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Samenwerking met de GGZ Oost Brabant Met de GGZ is een mantelovereenkomst voor samenwerking nu en in de toekomst (in de nieuwbouw) gesloten. Per 1 oktober 2012 is een geriatrisch dagcentrum geopend op locatie Oss. De raden van bestuur van GGZ Oost Brabant en ziekenhuis Bernhoven hebben besloten tot een gezamenlijke vakgroep van klinische geriatrie per 1 januari Dit zal in een gezamenlijke organisatorische eenheid vorm krijgen. Overleg met zorgbelang Brabant Er zijn 180 patiënten- en consumentenorganisaties aangesloten bij Zorgbelang Brabant. Tenminste één keer per jaar vindt overleg plaats met de Stichting Zorgbelang Brabant en de Cliëntenraad, waarbij gesproken wordt over de voortgang van het beleidsplan, positionering ziekenhuisvoorzieningen en zorgvernieuwing. Overleg met gemeenten Voor ziekenhuis Bernhoven is het belangrijk goede contacten te onderhouden met de gemeenten. De raad van bestuur heeft jaarlijks overleg met de gemeenten Bernheze, Lith, Maasdonk, Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden, Schijndel, Veghel en Oss. Dit overleg heeft een informerend karakter. Daarnaast wordt verantwoording aan de gemeenten afgelegd en worden behoeften gepeild. In 2012 heeft veelvuldig overleg met de gemeente Oss, Uden en Veghel plaatsgevonden inzake de herbestemming van de terreinen in Oss en Veghel, evenals de realisatie van de centrale nieuwbouw in Uden. Zorgverzekeraars In 2012 is de VE Commerciële Zaken ingesteld. De VE is onder andere verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Met de invoering van de DOT-systematiek per 2012 is de onderhandelingsruimte toegenomen. Eind 2012 waren alle contracten met zorgverzekeraars voor 2013 en zelfs een enkele voor 2014 getekend. Daarnaast vindt regulier bestuurlijk overleg plaats met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Onderwijsinstellingen Met diverse onderwijsinstellingen (Hogeschool Arnhem en Nijmegen, ROC de Leijgraaf, Koning Willem 1 College, Summa College, Radboud Zorgacademie, Staf Vervolgopleidingen Jaardocument

10 gezondheidszorg, UMC Utrecht en Fontys Hogeschool) vindt door Bernhoven Zorgopleidingen zowel op beleids- als op operationeel niveau overleg plaats over de aangeboden opleidingen Diagnostisch Centrum Bernhoven (DC Bernhoven) DC Bernhoven biedt diensten en producten aan de eerstelijns zorgverleners in de regio Oss-Uden- Veghel. De Raad van Advies Huisartsen en de Raad van Advies Verloskunde adviseren het management van DCBernhoven. Het onderhouden van contacten met de eerste lijn en het faciliteren van ketenzorg zijn kerndoelstellingen van DC Bernhoven. DC Bernhoven sluit bij de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven en activiteiten aan bij de beleidsthema s en kernwaarden van Bernhoven zoals verwoord in het ziekenhuisbeleidskader Mensgericht DC Bernhoven geeft uitdrukking aan het cultuurtraject Sterren stralen door in de jaargesprekken de kernwaarden met passie, met aandacht, ondernemend en professioneel als uitgangspunt te nemen en deze te vertalen in contacten met patiënten en collega s. Voor medewerkers in de buitendienst (prikmedewerkers trombosedienst en bloedafnamedienst) wordt twee maal per jaar de zogenaamde carrousel georganiseerd, waarbij in de vorm van workshops en casuïstiekbespreking de klantgerichtheid centraal staat. In 2011 is door DC Bernhoven het initiatief genomen om een klantcontactcentrum in te richten, waar patiënten telefonisch poliklinische afspraken kunnen maken en terecht kunnen voor algemene, niet medisch inhoudelijke vragen. In 2012 zijn de meeste poliklinieken gefaseerd aangesloten. De komst van het klantcontactcentrum betekent een ontlasting voor poliklinieken en een betere en meer servicegerichte bereikbaarheid van het ziekenhuis voor patiënten en verwijzers. Eind 2011 heeft Mediquest een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder patiënten die een prikpost bezoeken voor bloedafname of fundusfotografie. DC Bernhoven scoort, vergeleken met andere deelnemende organisaties, hoog op bereikbaarheid, bezoek en behandeling en informatievoorziening. Kwaliteit en veiligheid De Trombosedienst en het Echocentrum, afdelingen van de VE DC Bernhoven, kennen een eigen accreditatietraject. De Trombosedienst krijgt iedere vier jaar accreditatiebezoek van de CCKL (stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg). In maart 2012 heeft de CCKL een (tussentijds) controlebezoek gebracht. Na rapportage van verbeteracties is later in het jaar bericht ontvangen dat de door de CCKL genoemde verbeterpunten zijn goedgekeurd, onder andere de evaluatie van het kwaliteitssysteem. De CCKL is positief over de manier waarop DC Bernhoven doelstellingen uit het jaarplan implementeert en monitort volgens de PDCA-cyclus, onder meer door ieder kwartaal een managementreview uit te voeren. Het Echocentrum werkt volgens de eisen en richtlijnen van de SPN (Stichting Prenatale screening Nijmegen) en de FMF (Fetal Medicine Foundation) dat nekplooimetingen beoordeelt aan de hand van ingestuurde beelden. Het SPN heeft in september 2011 een audit uitgevoerd. Medio 2012 is bericht ontvangen dat de verbeterpunten afdoende zijn afgehandeld. De diabetesdienst van DC Bernhoven is in 2012 geïnterviewd door de NIAZ (Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen) in het kader van de NIAZ-accreditatie. Jaardocument

11 Integrale zorg Het initiëren, faciliteren en ondersteunen van ketenzorg is een van de kernactiviteiten van DC Bernhoven. DC Bernhoven heeft een contract met de zorggroep Synchroon, waarbij ruim 95% van de huisartsen in de regio zijn aangesloten. Synchroon is gestart als diabeteszorggroep, maar inmiddels is de ketenzorg verder uitgebreid. Zo zijn er transmurale protocollen ontwikkeld voor CVRM en COPD. Een belangrijk initiatief waarbij de Trombosedienst een voortrekkersrol vervult, is de Regiotafel, een samenwerking van Trombosedienst, medisch specialisten (cardioloog, internist), huisartsen en apotheek. De Regiotafel is het directe gevolg van de wens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om een kwalitatief verantwoorde en veilige trombosezorgketen te realiseren, onder andere door een betere communicatie tussen de verschillende hulpverleners. De directeur van DC Bernhoven vervult de rol van kartrekker. Vanuit de Regiotafel zijn projecten opgestart zoals onder andere het opstellen van een ziekenhuisbreed protocol peri-operatief antistollingsbeleid. Eind 2012 zijn de trombosediensten geconfronteerd met de komst van nieuwe medicijnen, de zogenaamde NOAC s (Nieuwe Orale Anticoagulantia). De toediening van deze nieuwe antistollingsmiddelen vereist aangepaste behandelprotocollen. Medische focus De Trombosedienst van DC Bernhoven heeft een Trainingscentrum Zelfmeet dat patiënten begeleidt en traint in het zelf meten van de bloedstollingswaarde en het zelf doseren van antistollingsmiddelen. Patiënten krijgen meer regie over en controle op hun gezondheid en meer eigen verantwoordelijkheid waarbij ze zorgvuldig en verantwoord worden begeleid en bewaakt door het Trainingscentrum. In 2012 heeft het zelfmanagement onder druk gestaan vanwege de taakstelling vanuit de overheid dat ziekenhuizen maximaal 2,5% mogen groeien zonder kostenstijging. Gedurende het jaar zijn onderhandelingen met zorgverzekeraars gevoerd. Eind 2012 is een oplossing gevonden voor de financiering en zijn de zelfmeettrainingen weer gestart. Een aangepaste vorm van zelfmanagement wordt vanaf 2010 aangeboden aan verpleeghuizen in de regio. In 2012 zijn opnieuw een aantal verzorgingshuizen overgestapt op Near Patient Training (NPT). NPT houdt in dat niet de patiënten, maar hun zorgverleners getraind worden in het meten van de bloedstollingswaarde en het veilig, digitaal verzenden van de uitslag naar de Trombosedienst. Doseerartsen van de Trombosedienst zijn verantwoordelijk voor de antistollingsmedicatie. De Oproepdienst van DC Bernhoven biedt, met een zorgvuldig en veilig oproep- en bewakingssysteem, een goede aanvulling op de medische zorg die huisartsen en verloskundigen hun patiënten bieden. Geen directe medische zorg, maar wel een vorm van dienstverlening die de eerstelijns medische zorg op een hoger niveau tilt. In 2012 is er een toename zichtbaar van de protocollen Diabetes mellitis en Psychofarmaca. Organisatie De organisatiestructuur van DC Bernhoven is in 2012 gewijzigd door de komst van (Resultaat) Verantwoordelijke Eenheden. DC Bernhoven heeft sinds maart 2012 de status van Verantwoordelijke Eenheid (VE). Eerder is de directeur van DC Bernhoven in de rol van toezichthouder geplaatst en is de manager DC Bernhoven als verantwoordelijke aangewezen voor de functionele aansturing op de werkvloer. Andere bestaande functies zijn komen te vervallen (teamcoördinatoren) en er zijn nieuwe functies ingevoerd (teamleiders, programmacoördinatoren, senior medewerkers). De nieuwe RVEstructuur is aangegrepen om werkprocessen te optimaliseren, zoals de patiëntenplanning en de planning van dienstroosters. De afdelingsstructuur is aangepast door een organisatorisch onderscheid aan te brengen tussen de externe activiteiten (bloedafname door de Buitendienst) en de interne werkzaamheden (een Backoffice waaronder het secretariaat, de oproepdienst en allrounders en zelfmeetteam van de Trombosedienst). DC Bernhoven is een samenwerking met de VE Laboratoria & Infectiepreventie aangegaan door een teamleider van het laboratorium ook tot teamleider van de Buitendienst (medewerkers bloedafname) te benoemen. In 2012 zijn eerste verkennende stappen gezet om samenwerking met de VE Laboratoria & Infectiepreventie en de VE Radiologie vorm te geven. Jaardocument

12 In 2012 is een ziekenhuisbrede taakstelling opgelegd aan alle RVE s en VE s ten aanzien van de formatie in de nieuwbouw na 1 april 2013 (blauwdruk), te realiseren voor 1 juli Voor DC Bernhoven betekende de opgelegde taakstelling een reductie van 3% van de totale formatie. Jaardocument

13 2 Bestuur en toezicht 2.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode Ziekenhuis Bernhoven past sinds 2006 de Zorgbrede Governancecode opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) toe. Actualisatie van deze code in 2010 heeft in mei 2011 geleid tot een aanscherping van de statuten. Dit betrof onder andere het recht van enquête en beperking van de zittingsduur van leden van de Raad van Toezicht. Ziekenhuis Bernhoven heeft in 2012 een klokkenluidersregeling ingevoerd. Deze regeling stelt individuele werknemers in staat ernstige misstanden in de onderneming op een veilige manier te melden. Deze regeling is gebaseerd op het model klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg, juli Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Bestuur had tot 1 augustus 2012 drie leden. Per die datum is M. Velde-Katgert afgetreden als lid van de Raad van Bestuur wegen verschil van inzicht over het te voeren beleid. Haar portefeuille is per die datum verdeeld over de zittende leden.. Naam J.S. van der Heide Bestuursfunctie en omschrijving portefeuilles Voorzitter met portefeuilles: Algemene leiding Medische staf Organisatiebeleid Zorgbeleid Kwaliteitsbeleid Per 1 augustus 2012: Nieuwbouw Nevenfuncties Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost Brabant Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Ziekenhuis Bernhoven Bestuurslid Coöperatie Ziekenhuis Apotheek Noordoost Brabant Lid van de Algemene vergadering van Aandeelhouders Ziekenhuis Apotheek Noordoost Brabant Auditor Nederlandse ziekenhuizen Lid NVZ bestuurscommissie O&O NVZD-coach voor nieuwe directeuren Commissaris Medirisk verzekeringen Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg Mw. M. Velde- Katgert Lid met portefeuilles tot 1 augustus 2012: Financieel beleid HRM-beleid Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost Brabant Bestuurslid Coöperatie Ziekenhuis Apotheek Noordoost Brabant Jaardocument

14 ICT beleid Facilitair beleid Nieuwbouw Diagnostisch Centrum Ziekenhuis Bernhoven P. Bennemeer Lid met portefeuilles: Zorgverzekeraars Implementatie RVE/VE organisatie Bernekliniek Commerciële zaken Per 1 augustus 2012: Financieel beleid ICT beleid Facilitair beleid Diagnostisch Centrum Bernhoven Bestuurslid Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven Bestuurslid Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Ziekenhuis Bernhoven Lid Raad van Toezicht Transvorm Bestuurslid Stichting Openbaar Onderwijsgroep Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost Brabant Bestuurslid Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven Bestuurslid Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Ziekenhuis Bernhoven Lid Raad van Advies Erasmus van Wees Lid Raad van Advies MASC Commissaris Koninklijke Zeelandia Lid Committee van aanbeveling 1% fairshare Fondsgehandicaptensport Lid Raad van Advies Copar Reglement Raad van Bestuur Begin 2010 is door de Raad van Toezicht het reglement van de Raad van Bestuur definitief vastgesteld. Dit reglement is gebaseerd op het voorbeeldreglement Raad van Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren (NVZD). Belangenverstrengeling Mogelijke belangenverstrengeling door leden van de Raad van Bestuur wordt voorkomen door te handelen conform de zorgbrede governancecode Dit uit zich onder andere in: Leden Raad van Bestuur beschikken niet over aandelen of rechten op aandelen als wijze van beloning voor de werkzaamheden; Ziekenhuis Bernhoven heeft geen aandelen uitgegeven; hier actief in handelen is derhalve niet van toepassing; Zowel de Raad van Toezicht alsmede de leden van de Raad van Bestuur onderling, zien toe op het voorkomen van persoonlijke bevoordeling en/of belangenverstrengeling; De nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur zijn transparant en daarmee toetsbaar. Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht In een informatieprotocol zijn afspraken zijn vastgelegd over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. In het informatieprotocol is onderscheid aangebracht tussen structurele en incidentele informatievoorziening Raad van Toezicht Werkwijze Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht uit op basis van de statuten van het ziekenhuis en het huishoudelijk reglement Raad van Toezicht. De Jaardocument

15 Raad van Toezicht laat zich structureel informeren door de Raad van Bestuur. In het verslagjaar zijn de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur negen maal voor een reguliere vergadering bijeengekomen. De verschillende hieronder geschetste ontwikkelingen gaven aanleiding tot het tijdelijk verhogen van de vergaderfrequentie in In de vergadering worden zo nodig interne of externe inhoudsdeskundigen uitgenodigd. Focus 2012 In 2012 vormden de navolgende ontwikkelingen de belangrijkste bespreekonderwerpen: Financiële ontwikkelingen De financiële ontwikkelingen worden besproken aan de hand van maandrapportages. De jaarrekening 2011 is goedgekeurd en kennis is genomen van de managementletter 2011 van de accountant. In december 2012 is de begroting voor het jaar 2013 goedgekeurd. Gedurende het jaar is een extra financiële risico-analyse van KMPG alsmede de op basis daarvan getroffen beheersmaatregelen besproken. De solvabiliteit en liquiditeit van de Stichting, de ontwikkelingen inzake DOT-systematiek en de productie waren belangrijke onderwerpen van bespreking. Zorginhoudelijke en medische ontwikkelingen Op de agenda van de Raad van Toezicht is structureel aandacht voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, de prestatie-indicatoren, jaargesprek IGZ, patiëntenparticipatie en het HSMR-beleid. Organisatorische ontwikkelingen De Raad van Toezicht heeft de volgende onderwerp besproken: De ontwikkeling van de nieuwe organisatiestructuur van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Een aandachtspunt vormde de personele bezetting van de posities in het middenmanagement alsmede de beschikbaarheid voor de RVE s van managementinformatie in het kader planning- en controlcyclus. De adviesaanvraag aan de ondernemingsraad en het overleg met de bonden inzake de overgang van onderneming in het kader van de verzorging van dienstverlening eten & drinken voor ziekenhuis Bernhoven Uden aan Hutten Catering. De blauwdruk, zijnde de formele taakstelling die voor de organisatie volgt uit de formatiebegroting in de nieuwbouw. Concreet inhoudende een reductie in het personeelsbestand van totaal 9% ofwel 150 fte (afgerond). De voortgang van de nieuwbouw en de organisatiegereedheid ter ingebruikname van de nieuwbouw. Items die daarbij nadrukkelijk aan de orde kwamen: Ziekenhuisapotheek Noordoost Brabant, de voortgang ten aanzien van de ontwikkelingen ten aanzien van realisatie van de Poliklinische Dagcentra in Oss en Veghel alsmede de financiële en juridische implicaties daarvan. De realisatie van het zorghotel Udens Duyn op het terrein van de nieuwbouw te Uden. Start van de in 2013 te voeren discussie over de gewenste governance van het ziekenhuis. Relevante externe en interne ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de governance zijn in kaart gebracht. Ontwikkelingen op gebied van ICT In opdracht van de Raad van Toezicht heeft een evaluatie door PricewaterhouseCoopers plaats gevonden van de overeenkomst met Alert B.V. tot aanschaf en implementatie van een ziekenhuisinformatiesysteem. Naar aanleiding van dit rapport is een aantal maatregelen door de Raad van Bestuur doorgevoerd, waaronder de werving van een interim- manager ICT en een nadere prioritering in lopende ICT-projecten In 2012 is het elektronisch patiëntendossier geïmplementeerd. De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de implementatie en de perikelen rondom de snelheid en stabiliteit van het systeem en de getroffen maatregelen. Jaardocument

16 Daarnaast is aandacht besteed aan de ICT-beheersorganisatie en de prioritering in ICTprojecten organisatiebreed. Vanaf het vierde kwartaal 2012 worden ontwikkelingen besproken aan de hand van een voortgangsrapportage van de Raad van Bestuur over actuele hoofdthema s. Bij bespreking van verschillende items zijn zo nodig managers van de verantwoordelijke eenheden uitgenodigd. Commissies Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft drie permanente commissies ingesteld: 1. De financiële commissie bestaande uit T. van den Broek, mw. M. Mol en P.H. Maas. De commissie laat zich bij de uitoefening van zijn functie leiden door een notitie inzake taakinvulling financiële commissie, vastgesteld door de Raad van Toezicht in november De financiële commissie bereidt besprekingen over financiële zaken in de plenaire vergadering voor. Bijzondere aandacht bestaat voor de interne beheersings- en controlesystemen. De commissie heeft in 2012 drie keer vergaderd. 2. De commissie kwaliteit van de Raad van Toezicht, bestaande uit mw. K. van den Berg en mw. I. Koopmans, is in 2012 twee keer bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst is met J. van der Heide gesproken over het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, landelijke VMSthema s, kwaliteitsstructuur in de RVE-organisatie alsmede over het jaarverslag van de klachtenfunctionarissen en de klachtencommissie. 3. De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur vast. Bij het vaststellen van de hoogte hiervan gelden de richtlijnen van de NVZD als uitgangspunt. Ziekenhuis Bernhoven kent geen bonusregeling. In 2012 heeft de remuneratiecommissie geadviseerd over de bezoldiging van de individuele bestuurders. Daarnaast heeft de commissie functioneringsgesprekken gevoerd met de individuele leden Raad van Bestuur, mede aan de hand van gemaakte afspraken over te behalen resultaten en te ontwikkelen persoonlijke competenties. In onderling overleg is per 1 augustus 2012 de arbeidsovereenkomst met M. Velde-Katgert als bestuurder beëindigd. Besloten is de vacature niet in te vullen in het kader van de eind 2012 op te starten discussie over de governance van ziekenhuis Bernhoven. Daarbij is onder andere de vraag aan de orde welke besturingsstructuur past in het kader van de realisatie van de strategische doelstellingen. Per genoemde datum werd de Raad van Bestuur derhalve gevormd door twee leden. Ook is met de plenaire Raad van Bestuur gesproken over het functioneren van de collectieve Raad van Bestuur. Er zijn afspraken gemaakt tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de resultaten die op collectief niveau door de Raad van Bestuur gerealiseerd moeten worden. Overige bijeenkomsten In februari 2012 is een evaluatiebijeenkomst met de Raad van Bestuur gehouden met als doel een verdere verbetering en professionalisering van de samenwerking. In het voorjaar van 2012 is een themabijeenkomst gehouden waarbij op basis van een extern onderzoek is ingegaan op strategische vragen omtrent de toekomstige positie van ziekenhuis Bernhoven in het licht van landelijke en regionale ontwikkelingen. Overige overlegvormen In maart 2012 hebben P.H. Maas en Mw. M. Mol de overlegvergadering van de ondernemingsraad bijgewoond. Items ter bespreking waren onder andere het beleidskader , het jaarplan en begroting 2012, de formatiebegroting 2012 (blauwdruk) en de organisatiegereedheid nieuwbouw. Jaardocument

17 De plenaire Raad van Toezicht heeft in september overleg gehad met het Bestuur Vereniging Medische Staf en de Stafmaatschap. Hierin is dialoog met elkaar gezocht over enkele hoofdthema s alsmede over de governance van Bernhoven. De accountant woont jaarlijks een plenaire vergadering van de Raad van Toezicht bij. In deze vergadering wordt de managementletter, het accountantsverslag en de jaarrekening besproken. Ter voorbereiding hierop, heeft ook de financiële commissie een overleg met de accountant. Onderwerpen die hierbij expliciet aan de orde komen zijn de opbouw en kwalificaties van het controleteam, aanpak van de controle en bevindingen van de accountant inzake de risicofactoren. Op 2 oktober 2012 hebben T. van den Broek en P.H. Maas een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond. Onderwerp was onder meer de selectieprocedure tot werving van het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraad. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat statutair uit zeven leden. Het voorzitterschap van de Raad van Toezicht is vanaf 1 januari 2010 belegd bij R.R.A. van Zijl. Samenstelling Raad van Toezicht Naam Mw. H.A.M. van den Berg (1965) A.A.B.D.M. van den Broek (1964) M.S. Decates (1955) P.H. Maas (1957) Functie en Aandachtsgebied in RvT - Lid - Commissie kwaliteit - Zorgbeleid - Lid - Financiële commissie - Vicevoorzitter - Remuneratiecommissie - Zorgbeleid - Lid - Financiële commissie (Neven)functie Beleidsadviseur Acute Zorgregio Oost -Lid Raad van Bestuur Koraalgroep -Lid Raad van Toezicht Mossea zorggroep, Maastricht -Specialist ouderengeneeskunde -Partner bij ZBVO (Zorg en Behandeling Ouderen) -Lid Raad van Toezicht Verenzo -Lid Raad van Toezicht Bernbosch Directeur bouwgroep Wijnen Commissariaten (incl. ziekenhuis Bernhoven) Mw. M.L.P. Mol-Arts (1960) Mw. I.M. Koopmans (1967) - Lid - Financiële commissie - Zorgbeleid - Lid - Commissie kwaliteit - Juridische zaken - Zorgbeleid Vice President Merck 1 -Officier van Justitie Functioneel Parket -Lid Raad van Commissarissen van een woningcorporatie, Eindhoven -Lid Raad van Toezicht stichting Lunet -Lid Raad van 4 Jaardocument

18 R.R.A. van Zijl (1962) - Voorzitter - Remuneratiecommissie Toezicht Conrisqgroep, Zetten -Lid Raad van Toezicht stichting Bernbosch -Directeur Rabobank -Lid Raad van Toezicht van Weerden Poelmanfonds 2 Per 1 januari 2013 hebben zich mutaties in de samenstelling van de Raad van Toezicht voorgedaan. Met ingang van 1 januari 2013 zijn A.A.B.D.M. van den Broek en R.R.A. van Zijl herbenoemd voor een periode van vier jaren. Mw. K. van den Berg is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad. Zij is per 31 december 2012 afgetreden. In januari 2013 vindt de selectie van een nieuw lid plaats door een selectiecommissie bestaande uit voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht alsmede twee leden van de cliëntenraad. De vacature betreft de benoeming van het lid dat volgens de statuten op voordracht van de cliëntenraad dient te geschieden. Rooster van aftreden en presentie vergaderingen 2012 Naam Benoeming Datum aftreden Presentie verg Mw. H.A.M. van den /9 Berg 1e termijn A.A.B.D.M. van den /9 Broek 2e termijn M.S. Decates /9 2e termijn P.H. Maas /9 1e termijn Mw. M.L.P. Mol-Arts /9 2e termijn Mw. I.M. Koopmans /9 2e termijn R.R.A. van Zijl e termijn 7/9 Bezoldiging De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2012 een honorarium ontvangen. De honorariumregeling is bij het opstellen getoetst aan de door de NVTZ gehanteerde normen. De hoogte van het honorarium valt binnen de gestelde norm. In de jaarlijkse verantwoording van de zorgorganisatie wordt hierover conform wettelijke vereisten en verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens, verantwoording afgelegd. In de tabellen in digimv en/of de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening zijn meer details te vinden. Scholing De Raad van Toezicht beoordeelt voorts naar eigen inzicht en behoefte de deelname aan scholingen, aangeboden via o.a. de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Afstemming en terugkoppeling hierover vindt veelal plaats in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. Op 22 oktober 2012 heeft de Raad van Toezicht een training gehad op het terrein van toezicht en governance. Jaardocument

19 2.2 Cliëntenraad Ziekenhuis Bernhoven beschikt over een Cliëntenraad. De Cliëntenraad vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Bernhoven. In principe is dat iedereen die woonachtig is in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Het verantwoordelijkheidsgebied van de Cliëntenraad is divers en uitgebreid. De Cliëntenraad behandelt onderwerpen met een gemeenschappelijk belang, zoals de kwaliteit van de zorg, maaltijden, hygiëne, gastvrijheid en wijzigingen in de organisatie. Belangrijke thema s voor 2012 waren onder anderede veiligheid voor de patiënt en de nieuwbouw in Uden en de Poli Klinische Diagnostische centra (PDC) in Oss en Veghel. Samenstelling Cliëntenraad Naam lid Jaar van aftreden volgens rooster Dhr. R. Wolters 2015 (1e termijn) Voorzitter Mw. P. Poiesz 2013 (2e termijn) Vicevoorzitter Mw. A. de Bekker 2013 (2e termijn) Lid Mw. G. Kingma Bakkum 2013 (2e termijn) Lid Mw. J. Keijman 2013 (1e termijn) Lid Dhr. H. van Alphen 2014 (2e termijn) Lid Dhr. J. Spijkers 2015 (3e termijn) Lid Mevrouw M. Manders 2015 (1e termijn) Lid Aandachtsgebied en/of rol binnen Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft aandachtsgebieden geformuleerd waarvoor leden van de Cliëntenraad aandachtshouder zijn. De Cliëntenraad heeft in 2012 twaalf keer vergaderd. Zes van deze vergaderingen bestonden uit een overlegvergadering in aanwezigheid van de bestuurder. De overige zes bijeenkomsten hadden het karakter van een werkbijeenkomst. Naast de reguliere vergaderingen vindt er maandelijks een overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur van de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. In dit overleg worden lopende zaken besproken en wordt de agenda voor de overlegvergadering en/of werkbijeenkomst voorbereid. Aan de Cliëntenraad is door de Raad van Bestuur advies gevraagd over: Adviesaanvraag voorgenomen besluit eten & drinken ziekenhuis Bernhoven Uden (mei) Adviesaanvraag Plan van Aanpak Veiligheidsrondes (april) Adviesaanvraag benoeming leden klachtencommissie Cliënten (april) De CR heeft in 2012 gebruik gemaakt van het ongevraagd adviesrecht bij de volgende onderwerpen: Nieuwbouw; de Cliëntenraad heeft enkele aanvullende vragen gesteld aan de Raad van Bestuur Kwaliteitsstructuur; de Cliëntenraad heeft enkele aanbevelingen aan de Raad van Bestuur gedaan betreffende dit onderwerp Symposium opening nieuwbouw; de Cliëntenraad wil graag ondersteuning bieden bij de organisatie van een symposium ten behoeve van de opening van de nieuwbouw. Er zijn gespreksonderwerpen genoemd. Tijdens de vergaderingen zijn naast de adviesonderwerpen nog diverse andere onderwerpen besproken. De belangrijkste onderwerpen zijn: Stand van zaken nieuwbouw en ontwikkeling van de Poliklinisch Diagnostisch Centra Financiële situatie ziekenhuis Bernhoven Ontwikkeling RVE-structuur Kwaliteitsstructuur ziekenhuis Bernhoven. Jaardocument

20 NIAZ en veiligheidheidsthema s/rondes Klachtenbehandeling Wachttijden Voeding in ziekenhuis Bernhoven Stand van zaken Elektronisch Patiëntendossier Financiële begroting / budget Cliëntenraad 2012; Daarnaast heeft de Cliëntenraad aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering, onder meer door deel te nemen aan werkconferenties en symposium. 2.3 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van ziekenhuis Bernhoven kent vijftien leden. Drie personen vormen het dagelijks bestuur en overleggen maandelijks met de Raad van Bestuur over de agenda van de Overlegvergadering. Medio 2012 wordt de voorzitter van de Raad van Bestuur de nieuwe gesprekspartner in de Overlegvergadering. De OR en de Raad van Bestuur hebben in 2012 dertien reguliere overlegvergaderingen gevoerd, waarvan een in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht (OLV maart) ter bespreking van het ziekenhuisbeleidskader en het Jaarplan Een delegatie van het dagelijks bestuur voert in 2012 een keer overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. De OR is vertegenwoordigd in de VGWM-commissie, het projectteam Implementatie Arbo Management Systeem (AMS), de managersbijeenkomsten RVE in de nieuwbouw / ingebruikname nieuwbouw. Adviesaanvragen Ten behoeve van medisch leiders en managers (bedrijfsvoering) is in 2012 in een document procedures ondernemingsraad beschreven welke procedures gevolgd moeten worden bij voorstellen vanuit de RVE/VE s, die na akkoord van de Raad van Bestuur als voorgenomen besluit worden voorgelegd aan de OR. In 2012 staat de VE- en RVE-vorming maandelijks op de agenda van de Overlegvergadering tussen OR en Raad van Bestuur. Na de werving en selectie van de tweede en derde laag, waarover de OR in 2011 advies uitbracht, adviseert de OR in 2012 over de organisatiewijzigingen van de staf- en facilitaire afdelingen. Er zijn separate adviezen uitgebracht over de overgang naar de nieuwe VE s Financiën & Informatievoorziening, Commerciële zaken, Kwaliteit & Veiligheid, Algemene zaken, ICT, P&O en Facilitair Bedrijf. De OR bezoekt in 2012 diverse afdelingen om medewerkers te vragen of en hoe zij bij de vele veranderingen worden betrokken. Meer medewerkers dan gebruikelijk zoeken contact met de OR met vragen en opmerkingen over de organisatorische wijzigingen. In 2012 brengt de OR advies uit over de besluitvormingsprocessen in de RVE-structuur. In de maandelijkse overlegvergadering wordt de OR geïnformeerd over de bespreekpunten op de agenda van de RVE-raad. Andere maandelijks terugkerende mededelingen van de Raad van Bestuur betreffen de ontwikkelingen rond nieuwbouw, financiële situatie, elektronisch patiëntendossier en spreiding en concentratie. Veel is er in 2012 gesproken over de blauwdruk, zijnde de formele taakstelling die voor de organisatie volgt uit de formatiebegroting in de nieuwbouw. Concreet inhoudende een reductie in het personeelsbestand van totaal 9% ofwel 150 fte (afgerond). De OR ontvangt steeds een update van de stand van zaken en brengt in oktober advies uit over de gerealiseerde blauwdruk op dat moment. De OR wijst op het belang van goede communicatie richting medewerkers, vooral op die afdelingen waar de blauwdruk niet is afgerond. In zijn reactie op het Jaarplan 2012 wijst de OR de Raad van Bestuur op de noodzaak dat medewerkers een half jaar voor ingebruikname van de nieuwbouw bekend zijn met de gevolgen van de blauwdruk voor hun eigen Jaardocument

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2012 Jaardocument 2011

ziekenhuis Bernhoven mei 2012 Jaardocument 2011 ziekenhuis Bernhoven mei 2012 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. ziekenhuis Bernhoven

Maatschappelijk verslag. ziekenhuis Bernhoven Maatschappelijk verslag ziekenhuis Bernhoven 2009 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Voorwoord 4 1 Profiel van de organisatie 5 1.1 Algemene identificatiegegevens 5 1.2 Structuur van het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2010

Maatschappelijk verslag 2010 Maatschappelijk verslag 2010 Ziekenhuis Bernhoven Mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Remuneratiecommissie, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Reglement Remuneratiecommissie Stichting s Heeren

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006

Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Reglement voor het samenwerkingsverband Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland OOR ON Maart 2006 Artikel 1: Doelstelling De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende instellingen verzorgen (een

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis Jaarverslag 2014 Inleiding Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Onderwerp Auditcommissie Auteur(s) mr. E. Hofland Datum 22 maart 2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Cliëntenraad Jaarverslag 2016

Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Voorwoord In het jaar 2016 heeft de cliëntenraad van Rijndam Revalidatie verschillende overleggen gehad, adviezen gegeven en activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag legt

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie