ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012"

Transcriptie

1 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Belanghebbenden Samenwerkingsverbanden Diagnostisch Centrum Bernhoven (DC Bernhoven) Bestuur en toezicht Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode Raad van Bestuur Cliëntenraad Ondernemingsraad Vereniging Medische Staf Het verpleegkundig platform Commissie Ethiek Bedrijfsvoering Planning en Control cyclus Interne beheersing: Risicomanagement Consolidatie Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Nieuwbouw ICT-beleid Algemeen kwaliteitsbeleid NIAZ-accreditatie Kwaliteitsorganisatie Veiligheid Centrale Incidenten Commissie en SIRE-onderzoeken Bijlage 1 Cijfers uit het IMS Professionele kwaliteit Klantgericht werken Klachtenbehandeling Klachten cliënten Klachtencommissie personeel en vertrouwenspersonen personeel Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Jaardocument

3 Voorwoord In 2012 stond Bernhoven in het teken van Samen voltooien. Dit motto vormde onze leidraad in een jaar waarin cruciale projecten gerealiseerd werden. Projecten die de toon zetten voor de ambitie van Bernhoven om in 2016 het meest mensgerichte ziekenhuis te zijn. In de aanloop naar de verhuizing naar Uden zette Bernhoven de verandering van een procesgerichte organisatie naar een organisatiestructuur met Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s) in gang. In die structuur is de medische staf medeverantwoordelijk voor de besturing van de ziekenhuisorganisatie in zijn geheel, wat de efficiency en kwaliteit ten goede komt. Dit proces werd in 2012 met succes afgerond. Om haar kwaliteitssysteem objectief te kunnen beoordelen, nodigde Bernhoven in het voorjaar van 2012 een extern auditteam van NIAZ uit. De NIAZ-accreditatie die wij in het najaar behaalden laat zien dat ons kwaliteitssysteem op orde is en dat we een continu lerende en verbeterende organisatie zijn. Een erkenning die ook onze ranking in de AD Ziekenhuis Top 100 laat zien, waarin we in 2012 stegen van de 77 e naar de 44 e plaats. Deze Top 100 wordt samengesteld op basis van openbare gegevens van IGZ en Zichtbare Zorg. En tot slot was daar in november 2012 de voltooiing van datgene waar wij sinds het slaan van de eerste paal in september 2010 op gericht waren: de voltooiing van ons prachtige nieuwe ziekenhuis in Uden. In november 2012 werd het ziekenhuis opgeleverd. In dit jaardocument vindt u nog veel meer informatie en uitleg over wat in 2012 is gerealiseerd, en wat we voornemens zijn te gaan doen. Voor het complete overzicht aan activiteiten, inclusief alle financiële gegevens, verwijzen we u graag naar onze website: J.S. van der Heide voorzitter raad van bestuur R. van Zijl voorzitter raad van toezicht Jaardocument

4 Uitgangspunten van de verslaggeving Het jaardocument 2012 is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Waar mogelijk is aansluiting gezocht met bestaande documenten zoals de financiële jaarrekening, het jaarplan, prestatie-indicatoren en het ziekenhuisbeleidskader. Ziekenhuis Bernhoven heeft twee locaties: Oss en Veghel. Dit jaardocument doet verslag over de beide locaties in Ook wordt verslag gedaan over het Diagnostisch Centrum ziekenhuis Bernhoven & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven en het Zelfstandig Behandelcentrum, die beiden deel uitmaken van het concern Stichting ziekenhuis Bernhoven. Jaardocument

5 1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting ziekenhuis Bernhoven Adres: Joannes Zwijsenlaan 121 Postcode: 5342 BT Plaats: Oss Telefoonnummer: Identificatienummer: NZa Nummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: Tot de Stichting ziekenhuis Bernhoven behoren tevens: Stichting Diagnostisch Centrum en Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven Nummer Kamer van Koophandel: Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Ziekenhuis Bernhoven Nummer Kamer van Koophandel: Structuur van het concern Juridische structuur De zorginstellingen Stichting ziekenhuis Bernhoven, Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven, Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Ziekenhuis Bernhoven, Rode Invent 2002 B.V., Rode Invent 2003 B.V., Rode Invent 2004 B.V. en Rode Invent 2005 B.V. behoren tot het concern Stichting ziekenhuis Bernhoven. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting ziekenhuis Bernhoven te Bernheze. Ziekenhuis Bernhoven exploiteert twee locaties in Oss en Veghel. Nadere informatie over het Diagnostisch Centrum is opgenomen en over het Zelfstandig Behandelcentrum Ziekenhuis Bernhoven is opgenomen in paragraaf 1.4 van dit document. De jaarrekeningen van de genoemde zorginstellingen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het concern Stichting ziekenhuis Bernhoven te Bernheze. Besturingsmodel De besturing van ziekenhuis Bernhoven vindt plaats volgens het raad van toezicht/raad van bestuur model (two tier-model). De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in statuten. Toelating Ziekenhuis Bernhoven beschikt over een toelating (met bouw) als instelling voor medisch specialistische zorg. Organisatorische structuur De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Per september 2011 hebben de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) vorm gekregen. Aan het hoofd van de in totaal ruim 20 RVE s staat een medisch leider. De medisch leiders worden ondersteund door een manager bedrijfsvoering. De medisch leider legt over het RVE-beleid verantwoording af aan de raad van bestuur. In 2012 hebben de ondersteunende Verantwoordelijke Eenheden (VE s) vorm gekregen. Jaardocument

6 Maandelijks overleg plaats in de RVE-raad. Lid van de RVE-raad zijn de leden van de raad van bestuur en de medisch leiders. De managers bedrijfsvoering en de managers van de ondersteunende VE s wonen deze vergaderingen bij. De organisatie en werkwijze van de RVE-raad is vastgelegd in een reglement. Onderwerpen van bespreking in de RVE-raad zijn. Productieoverzichten Financiële rapportages Jaarplan en begroting DOT-registraties Huisvestingsvraagstukken Jaarverslagen maatschappen Prestatie-indicatoren HSMR-beleid Voortgang ontwikkeling invoering Resultaatverantwoordelijke Eenheden Positionering ziekenhuis Bernhoven Organigram ziekenhuis Bernhoven Medische staf De medisch specialisten in ziekenhuis Bernhoven maken deel uit van de medische staf. Sinds juni 2007 is dit een formele vereniging. Voor nadere informatie wordt verwezen naar paragraaf 2.4 van dit jaardocument. De raad van bestuur heeft structureel overleg met het stafbestuur om beleid voor te bereiden en de uitvoering van het beleid te bewaken. Dit structurele overleg vindt plaats in het tweewekelijkse Bestuursberaad. In het bestuursberaad wordt gesproken over: Samenwerkingsrelatie raad van bestuur stafbestuur Correspondentie van medisch specialisten aan raad van bestuur en/of stafbestuur Aanstellingen medisch specialisten Visitatierapporten maatschappen Correspondentie Inspectie voor de Gezondheidszorg Ontwikkelingen binnen maatschappen van medisch specialisten Medezeggenschapstructuur De wettelijke medezeggenschap van zowel cliënten/patiënten als van medewerkers wordt vormgegeven op concernniveau. Ziekenhuis Bernhoven kent een Cliëntenraad (CR) en een Ondernemingsraad (OR). De bevoegdheden van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn afgeleid van respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Wet op de Ondernemingsraden. Jaardocument

7 De raad van bestuur overlegt maandelijks met de Ondernemingsraad. Tijdens deze vergaderingen wordt het beleid van de organisatie en advies- en instemmingsplichtige onderwerpen besproken. De Cliëntenraad en de raad van bestuur overleggen eens per twee maanden. Hier wordt gesproken over het ziekenhuisbeleid, gezien vanuit het perspectief van de cliënt. 1.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Ziekenhuis Bernhoven is een algemeen ziekenhuis. De kernactiviteit is het leveren van met name algemene ziekenhuiszorg in de regio Oss-Uden-Veghel. Een compleet overzicht van de specialismen is te vinden in de bijlage Productie. Ziekenhuis Bernhoven biedt verzekerde, onverzekerde en AWBZ-zorg in de regio van het zorgkantoor Noordoost Brabant. Bij de AWBZ-zorg gaat het om verkeerde bedden problematiek, de zorg voor patiënten die in het ziekenhuis medisch uitbehandeld zijn maar hier toch nog verblijven in afwachting van nog niet beschikbare vervolgzorg. Typering organisatie In 2010 heeft een heroverweging van de missie plaatsgevonden. De missie van ziekenhuis Bernhoven is: Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. De vertaalslag hiervan naar een nieuwe visie is in 2011 afgerond. In 2011 is tevens het nieuwe ziekenhuisbeleidskader vastgesteld, dat betrekking heeft op de periode Bij de nieuwe missie staat mensgerichtheid hoog in het vaandel. Dit is het centrale thema voor het cultuurtraject dat in 2010 ziekenhuisbreed van start is gegaan onder het motto Sterren laten Stralen Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Ziekenhuis Bernhoven richt zich vooral op de verzekerde zorg. De totale omzet over 2012 bedroeg circa 160 miljoen. Productie Over 2012 is de volgende productie uitgedrukt in parameters geleverd: Parameter (ongewogen) Productieafspraak 2012 Werkelijke productie 2012 Mutatie 2012 t.o.v in % Werkelijke productie 2011 Opnamen ,27% Verpleegdagen ,48% Gemiddelde verpleegduur Dagopnamen (licht) Dagopnamen (zwaar) Eerste polikliniek bezoeken 4,5 4,4-5,23% 4, ,52% ,90% ,39% De werkelijke productie blijft op alle onderdelen iets achter ten opzichte van de productie-afspraken zoals deze voor 2012 zijn gemaakt. Jaardocument

8 1.4 Belanghebbenden Samenwerkingsverbanden Ziekenhuis Bernhoven is met diverse instellingen en organisaties een samenwerkingsverband aangegaan. Het gaat hier om alle vormen van samenwerking met organisaties/partners waarin een gemeenschappelijk belang behartigd wordt. De belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn: Samenwerking met en dienstverlening aan huisartsen (eerste lijn) In het Diagnostisch Centrum Bernhoven (DC Bernhoven) is het grootste deel van de huisartsendiagnostiek ondergebracht. Daardoor is één loket ontstaan voor huisartsen. Sinds 2011 is de diabetesdienst gestart, die de huisartsen ondersteunt in de begeleiding van diabetespatiënten. Op 29 maart 2012 is een huisartsensymposium voor huisartsen en medisch specialismen georganiseerd met als thema s geriatrie en communicatie (160 aanwezigen) In 2012 hebben verschillende HAGRO (huisartsengroep)-bezoeken plaats gevonden om samenwerking te bespreken. Naast de huisartsen van HAGRO, een vertegenwoordiging van het Stafbestuur, de directeur DC Bernhoven, neemt de relatiebeheerder 1 e lijn (voorzitter) hieraan deel. Maandelijks wordt er een andere HAGRO bezocht. Tijdens de bezoeken aan vier HAGRO s zijn ook enkele specialismen aanwezig geweest om de samenwerking te bespreken: het betrof interne geneeskunde, cardiologie, radiologie en chirurgie. Met de Osse Huisartsen Kring wordt maandelijks informatie uitgewisseld en worden verbeteringen besproken. Verder vindt halfjaarlijks overleg plaats met zorggroep Synchroon. Beleidsmatige afstemming vindt plaats in het twee maandelijks Platformoverleg ziekenhuis Bernhoven huisartsen. Hierin participeren vanuit ziekenhuis Bernhoven de voorzitter van de raad van bestuur, de relatiebeheerder 1 e lijn alsmede een vertegenwoordiging van het stafbestuur en de directeur van het DC Bernhoven. Namens de huisartsen participeert een delegatie van WDH Uden- Veghel, WDH Oss, LHV (kring) Uden-Veghel, LHV (kring) Oss en zorggroep Synchroon. Samenwerking met regionale zorgpartners De vereniging Samen In Zorg, waar inmiddels vijftien zorgorganisaties uit de regio Oss Uden- Veghel bij aangesloten zijn, heeft nu het tweede volle jaar (2012) afgesloten. In het eerste jaar is veel aandacht besteed aan de structuur en de werkwijze van de vereniging. Het tweede jaar kenmerkt zich vooral door gerichtheid op de daadwerkelijke keten en netwerkprocessen. Voor de ketens CVA, dementie en wondzorg is een ketencoördinator operationeel en voor het netwerk geriatrie is een projectleider aangesteld voor een taakstellende projectopdracht vóór eind De vereniging werkt met een door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld jaarplan. Jaarlijks wordt een themamiddag georganiseerd voor stakeholders en ook cliëntenraden worden betrokken bij de regionale ontwikkelingen van SIZ. SIZ is ook intensief betrokken bij de transitie van de AWBZ, een wettelijk bepaalde ingrijpende verandering in de zorg waar gemeenten de verantwoordelijkheid over hebben. SIZ heeft een eigen website, welke per kwartaal vernieuwd wordt. Op deze website kan de lezer zich abonneren op de nieuwsbrief, die eveneens per kwartaal uitkomt. Daarnaast vindt samenwerking plaats op het gebied van herbestemming van de huidige ziekenhuisterreinen in Oss en Veghel en het opzetten van een zorghotel bij de nieuwbouw van het ziekenhuis in Uden. Ziekenhuis Bernhoven en BrabantZorg exploiteren gemeenschappelijk het zorghotel Udens Duyn in een gelijknamige stichting. De verwachting is het zorghotel in het laatste kwartaal van 2013 in gebruik te nemen. Jaardocument

9 Samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost Brabant, gericht op regionale afstemming van de ziekenhuiszorg Met het JBZ wordt onder meer samengewerkt bij de specialismen longgeneeskunde, reumatologie, kaakchirurgie, revalidatie, cardiologie en op het gebied van ICT. Ook de klinische laboratoria van ziekenhuis Bernhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (pathologie, nucleaire geneeskunde en medische microbiologie) werken samen. Ziekenhuisapotheek Noordoost Brabant is eveneens in de gehele regio actief. Daarnaast is met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een nieuwe stichting opgericht, de stichting Bernbosch. Deze stichting heeft ten doel het verlenen van klinische medisch specialistische zorg en tracht haar doel te bereiken door het in stand houden van één of meer behandelcentra in het werkgebied Noordoost- Noord Brabant. In dit kader is in mei 2011 de dialysekliniek Ravenstein BV geopend. Samenwerking met zes ziekenhuizen in het netwerk patiëntveiligheid Zuid-Nederland. Er is samenwerking met zes andere ziekenhuizen in Zuid-Nederland om de veiligheid voor patiënten te verbeteren. Op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en minister Klink van Volksgezondheid hebben onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten een programma ontwikkeld waarmee het aantal vermijdbare fouten binnen vijf jaar met de helft moet zijn teruggebracht. Aan dit programma Voorkom schade, werk veilig doen ook deze ziekenhuizen mee. Het gaat, naast ziekenhuis Bernhoven, om: TweeSteden ziekenhuis Waalwijk en Tilburg, Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Deurne, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, Lievensberg Ziekenhuis Bergen op Zoom, Laurentius Ziekenhuis in Roermond en Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Samenwerking met de GGZ Oost Brabant Met de GGZ is een mantelovereenkomst voor samenwerking nu en in de toekomst (in de nieuwbouw) gesloten. Per 1 oktober 2012 is een geriatrisch dagcentrum geopend op locatie Oss. De raden van bestuur van GGZ Oost Brabant en ziekenhuis Bernhoven hebben besloten tot een gezamenlijke vakgroep van klinische geriatrie per 1 januari Dit zal in een gezamenlijke organisatorische eenheid vorm krijgen. Overleg met zorgbelang Brabant Er zijn 180 patiënten- en consumentenorganisaties aangesloten bij Zorgbelang Brabant. Tenminste één keer per jaar vindt overleg plaats met de Stichting Zorgbelang Brabant en de Cliëntenraad, waarbij gesproken wordt over de voortgang van het beleidsplan, positionering ziekenhuisvoorzieningen en zorgvernieuwing. Overleg met gemeenten Voor ziekenhuis Bernhoven is het belangrijk goede contacten te onderhouden met de gemeenten. De raad van bestuur heeft jaarlijks overleg met de gemeenten Bernheze, Lith, Maasdonk, Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden, Schijndel, Veghel en Oss. Dit overleg heeft een informerend karakter. Daarnaast wordt verantwoording aan de gemeenten afgelegd en worden behoeften gepeild. In 2012 heeft veelvuldig overleg met de gemeente Oss, Uden en Veghel plaatsgevonden inzake de herbestemming van de terreinen in Oss en Veghel, evenals de realisatie van de centrale nieuwbouw in Uden. Zorgverzekeraars In 2012 is de VE Commerciële Zaken ingesteld. De VE is onder andere verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Met de invoering van de DOT-systematiek per 2012 is de onderhandelingsruimte toegenomen. Eind 2012 waren alle contracten met zorgverzekeraars voor 2013 en zelfs een enkele voor 2014 getekend. Daarnaast vindt regulier bestuurlijk overleg plaats met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Onderwijsinstellingen Met diverse onderwijsinstellingen (Hogeschool Arnhem en Nijmegen, ROC de Leijgraaf, Koning Willem 1 College, Summa College, Radboud Zorgacademie, Staf Vervolgopleidingen Jaardocument

10 gezondheidszorg, UMC Utrecht en Fontys Hogeschool) vindt door Bernhoven Zorgopleidingen zowel op beleids- als op operationeel niveau overleg plaats over de aangeboden opleidingen Diagnostisch Centrum Bernhoven (DC Bernhoven) DC Bernhoven biedt diensten en producten aan de eerstelijns zorgverleners in de regio Oss-Uden- Veghel. De Raad van Advies Huisartsen en de Raad van Advies Verloskunde adviseren het management van DCBernhoven. Het onderhouden van contacten met de eerste lijn en het faciliteren van ketenzorg zijn kerndoelstellingen van DC Bernhoven. DC Bernhoven sluit bij de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven en activiteiten aan bij de beleidsthema s en kernwaarden van Bernhoven zoals verwoord in het ziekenhuisbeleidskader Mensgericht DC Bernhoven geeft uitdrukking aan het cultuurtraject Sterren stralen door in de jaargesprekken de kernwaarden met passie, met aandacht, ondernemend en professioneel als uitgangspunt te nemen en deze te vertalen in contacten met patiënten en collega s. Voor medewerkers in de buitendienst (prikmedewerkers trombosedienst en bloedafnamedienst) wordt twee maal per jaar de zogenaamde carrousel georganiseerd, waarbij in de vorm van workshops en casuïstiekbespreking de klantgerichtheid centraal staat. In 2011 is door DC Bernhoven het initiatief genomen om een klantcontactcentrum in te richten, waar patiënten telefonisch poliklinische afspraken kunnen maken en terecht kunnen voor algemene, niet medisch inhoudelijke vragen. In 2012 zijn de meeste poliklinieken gefaseerd aangesloten. De komst van het klantcontactcentrum betekent een ontlasting voor poliklinieken en een betere en meer servicegerichte bereikbaarheid van het ziekenhuis voor patiënten en verwijzers. Eind 2011 heeft Mediquest een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder patiënten die een prikpost bezoeken voor bloedafname of fundusfotografie. DC Bernhoven scoort, vergeleken met andere deelnemende organisaties, hoog op bereikbaarheid, bezoek en behandeling en informatievoorziening. Kwaliteit en veiligheid De Trombosedienst en het Echocentrum, afdelingen van de VE DC Bernhoven, kennen een eigen accreditatietraject. De Trombosedienst krijgt iedere vier jaar accreditatiebezoek van de CCKL (stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg). In maart 2012 heeft de CCKL een (tussentijds) controlebezoek gebracht. Na rapportage van verbeteracties is later in het jaar bericht ontvangen dat de door de CCKL genoemde verbeterpunten zijn goedgekeurd, onder andere de evaluatie van het kwaliteitssysteem. De CCKL is positief over de manier waarop DC Bernhoven doelstellingen uit het jaarplan implementeert en monitort volgens de PDCA-cyclus, onder meer door ieder kwartaal een managementreview uit te voeren. Het Echocentrum werkt volgens de eisen en richtlijnen van de SPN (Stichting Prenatale screening Nijmegen) en de FMF (Fetal Medicine Foundation) dat nekplooimetingen beoordeelt aan de hand van ingestuurde beelden. Het SPN heeft in september 2011 een audit uitgevoerd. Medio 2012 is bericht ontvangen dat de verbeterpunten afdoende zijn afgehandeld. De diabetesdienst van DC Bernhoven is in 2012 geïnterviewd door de NIAZ (Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen) in het kader van de NIAZ-accreditatie. Jaardocument

11 Integrale zorg Het initiëren, faciliteren en ondersteunen van ketenzorg is een van de kernactiviteiten van DC Bernhoven. DC Bernhoven heeft een contract met de zorggroep Synchroon, waarbij ruim 95% van de huisartsen in de regio zijn aangesloten. Synchroon is gestart als diabeteszorggroep, maar inmiddels is de ketenzorg verder uitgebreid. Zo zijn er transmurale protocollen ontwikkeld voor CVRM en COPD. Een belangrijk initiatief waarbij de Trombosedienst een voortrekkersrol vervult, is de Regiotafel, een samenwerking van Trombosedienst, medisch specialisten (cardioloog, internist), huisartsen en apotheek. De Regiotafel is het directe gevolg van de wens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om een kwalitatief verantwoorde en veilige trombosezorgketen te realiseren, onder andere door een betere communicatie tussen de verschillende hulpverleners. De directeur van DC Bernhoven vervult de rol van kartrekker. Vanuit de Regiotafel zijn projecten opgestart zoals onder andere het opstellen van een ziekenhuisbreed protocol peri-operatief antistollingsbeleid. Eind 2012 zijn de trombosediensten geconfronteerd met de komst van nieuwe medicijnen, de zogenaamde NOAC s (Nieuwe Orale Anticoagulantia). De toediening van deze nieuwe antistollingsmiddelen vereist aangepaste behandelprotocollen. Medische focus De Trombosedienst van DC Bernhoven heeft een Trainingscentrum Zelfmeet dat patiënten begeleidt en traint in het zelf meten van de bloedstollingswaarde en het zelf doseren van antistollingsmiddelen. Patiënten krijgen meer regie over en controle op hun gezondheid en meer eigen verantwoordelijkheid waarbij ze zorgvuldig en verantwoord worden begeleid en bewaakt door het Trainingscentrum. In 2012 heeft het zelfmanagement onder druk gestaan vanwege de taakstelling vanuit de overheid dat ziekenhuizen maximaal 2,5% mogen groeien zonder kostenstijging. Gedurende het jaar zijn onderhandelingen met zorgverzekeraars gevoerd. Eind 2012 is een oplossing gevonden voor de financiering en zijn de zelfmeettrainingen weer gestart. Een aangepaste vorm van zelfmanagement wordt vanaf 2010 aangeboden aan verpleeghuizen in de regio. In 2012 zijn opnieuw een aantal verzorgingshuizen overgestapt op Near Patient Training (NPT). NPT houdt in dat niet de patiënten, maar hun zorgverleners getraind worden in het meten van de bloedstollingswaarde en het veilig, digitaal verzenden van de uitslag naar de Trombosedienst. Doseerartsen van de Trombosedienst zijn verantwoordelijk voor de antistollingsmedicatie. De Oproepdienst van DC Bernhoven biedt, met een zorgvuldig en veilig oproep- en bewakingssysteem, een goede aanvulling op de medische zorg die huisartsen en verloskundigen hun patiënten bieden. Geen directe medische zorg, maar wel een vorm van dienstverlening die de eerstelijns medische zorg op een hoger niveau tilt. In 2012 is er een toename zichtbaar van de protocollen Diabetes mellitis en Psychofarmaca. Organisatie De organisatiestructuur van DC Bernhoven is in 2012 gewijzigd door de komst van (Resultaat) Verantwoordelijke Eenheden. DC Bernhoven heeft sinds maart 2012 de status van Verantwoordelijke Eenheid (VE). Eerder is de directeur van DC Bernhoven in de rol van toezichthouder geplaatst en is de manager DC Bernhoven als verantwoordelijke aangewezen voor de functionele aansturing op de werkvloer. Andere bestaande functies zijn komen te vervallen (teamcoördinatoren) en er zijn nieuwe functies ingevoerd (teamleiders, programmacoördinatoren, senior medewerkers). De nieuwe RVEstructuur is aangegrepen om werkprocessen te optimaliseren, zoals de patiëntenplanning en de planning van dienstroosters. De afdelingsstructuur is aangepast door een organisatorisch onderscheid aan te brengen tussen de externe activiteiten (bloedafname door de Buitendienst) en de interne werkzaamheden (een Backoffice waaronder het secretariaat, de oproepdienst en allrounders en zelfmeetteam van de Trombosedienst). DC Bernhoven is een samenwerking met de VE Laboratoria & Infectiepreventie aangegaan door een teamleider van het laboratorium ook tot teamleider van de Buitendienst (medewerkers bloedafname) te benoemen. In 2012 zijn eerste verkennende stappen gezet om samenwerking met de VE Laboratoria & Infectiepreventie en de VE Radiologie vorm te geven. Jaardocument

12 In 2012 is een ziekenhuisbrede taakstelling opgelegd aan alle RVE s en VE s ten aanzien van de formatie in de nieuwbouw na 1 april 2013 (blauwdruk), te realiseren voor 1 juli Voor DC Bernhoven betekende de opgelegde taakstelling een reductie van 3% van de totale formatie. Jaardocument

13 2 Bestuur en toezicht 2.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governancecode Ziekenhuis Bernhoven past sinds 2006 de Zorgbrede Governancecode opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) toe. Actualisatie van deze code in 2010 heeft in mei 2011 geleid tot een aanscherping van de statuten. Dit betrof onder andere het recht van enquête en beperking van de zittingsduur van leden van de Raad van Toezicht. Ziekenhuis Bernhoven heeft in 2012 een klokkenluidersregeling ingevoerd. Deze regeling stelt individuele werknemers in staat ernstige misstanden in de onderneming op een veilige manier te melden. Deze regeling is gebaseerd op het model klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg, juli Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Bestuur had tot 1 augustus 2012 drie leden. Per die datum is M. Velde-Katgert afgetreden als lid van de Raad van Bestuur wegen verschil van inzicht over het te voeren beleid. Haar portefeuille is per die datum verdeeld over de zittende leden.. Naam J.S. van der Heide Bestuursfunctie en omschrijving portefeuilles Voorzitter met portefeuilles: Algemene leiding Medische staf Organisatiebeleid Zorgbeleid Kwaliteitsbeleid Per 1 augustus 2012: Nieuwbouw Nevenfuncties Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost Brabant Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Ziekenhuis Bernhoven Bestuurslid Coöperatie Ziekenhuis Apotheek Noordoost Brabant Lid van de Algemene vergadering van Aandeelhouders Ziekenhuis Apotheek Noordoost Brabant Auditor Nederlandse ziekenhuizen Lid NVZ bestuurscommissie O&O NVZD-coach voor nieuwe directeuren Commissaris Medirisk verzekeringen Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg Mw. M. Velde- Katgert Lid met portefeuilles tot 1 augustus 2012: Financieel beleid HRM-beleid Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost Brabant Bestuurslid Coöperatie Ziekenhuis Apotheek Noordoost Brabant Jaardocument

14 ICT beleid Facilitair beleid Nieuwbouw Diagnostisch Centrum Ziekenhuis Bernhoven P. Bennemeer Lid met portefeuilles: Zorgverzekeraars Implementatie RVE/VE organisatie Bernekliniek Commerciële zaken Per 1 augustus 2012: Financieel beleid ICT beleid Facilitair beleid Diagnostisch Centrum Bernhoven Bestuurslid Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven Bestuurslid Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Ziekenhuis Bernhoven Lid Raad van Toezicht Transvorm Bestuurslid Stichting Openbaar Onderwijsgroep Bestuurslid Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noordoost Brabant Bestuurslid Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven Bestuurslid Stichting Zelfstandig Behandel Centrum Ziekenhuis Bernhoven Lid Raad van Advies Erasmus van Wees Lid Raad van Advies MASC Commissaris Koninklijke Zeelandia Lid Committee van aanbeveling 1% fairshare Fondsgehandicaptensport Lid Raad van Advies Copar Reglement Raad van Bestuur Begin 2010 is door de Raad van Toezicht het reglement van de Raad van Bestuur definitief vastgesteld. Dit reglement is gebaseerd op het voorbeeldreglement Raad van Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren (NVZD). Belangenverstrengeling Mogelijke belangenverstrengeling door leden van de Raad van Bestuur wordt voorkomen door te handelen conform de zorgbrede governancecode Dit uit zich onder andere in: Leden Raad van Bestuur beschikken niet over aandelen of rechten op aandelen als wijze van beloning voor de werkzaamheden; Ziekenhuis Bernhoven heeft geen aandelen uitgegeven; hier actief in handelen is derhalve niet van toepassing; Zowel de Raad van Toezicht alsmede de leden van de Raad van Bestuur onderling, zien toe op het voorkomen van persoonlijke bevoordeling en/of belangenverstrengeling; De nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur zijn transparant en daarmee toetsbaar. Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht In een informatieprotocol zijn afspraken zijn vastgelegd over de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. In het informatieprotocol is onderscheid aangebracht tussen structurele en incidentele informatievoorziening Raad van Toezicht Werkwijze Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht uit op basis van de statuten van het ziekenhuis en het huishoudelijk reglement Raad van Toezicht. De Jaardocument

15 Raad van Toezicht laat zich structureel informeren door de Raad van Bestuur. In het verslagjaar zijn de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur negen maal voor een reguliere vergadering bijeengekomen. De verschillende hieronder geschetste ontwikkelingen gaven aanleiding tot het tijdelijk verhogen van de vergaderfrequentie in In de vergadering worden zo nodig interne of externe inhoudsdeskundigen uitgenodigd. Focus 2012 In 2012 vormden de navolgende ontwikkelingen de belangrijkste bespreekonderwerpen: Financiële ontwikkelingen De financiële ontwikkelingen worden besproken aan de hand van maandrapportages. De jaarrekening 2011 is goedgekeurd en kennis is genomen van de managementletter 2011 van de accountant. In december 2012 is de begroting voor het jaar 2013 goedgekeurd. Gedurende het jaar is een extra financiële risico-analyse van KMPG alsmede de op basis daarvan getroffen beheersmaatregelen besproken. De solvabiliteit en liquiditeit van de Stichting, de ontwikkelingen inzake DOT-systematiek en de productie waren belangrijke onderwerpen van bespreking. Zorginhoudelijke en medische ontwikkelingen Op de agenda van de Raad van Toezicht is structureel aandacht voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, de prestatie-indicatoren, jaargesprek IGZ, patiëntenparticipatie en het HSMR-beleid. Organisatorische ontwikkelingen De Raad van Toezicht heeft de volgende onderwerp besproken: De ontwikkeling van de nieuwe organisatiestructuur van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Een aandachtspunt vormde de personele bezetting van de posities in het middenmanagement alsmede de beschikbaarheid voor de RVE s van managementinformatie in het kader planning- en controlcyclus. De adviesaanvraag aan de ondernemingsraad en het overleg met de bonden inzake de overgang van onderneming in het kader van de verzorging van dienstverlening eten & drinken voor ziekenhuis Bernhoven Uden aan Hutten Catering. De blauwdruk, zijnde de formele taakstelling die voor de organisatie volgt uit de formatiebegroting in de nieuwbouw. Concreet inhoudende een reductie in het personeelsbestand van totaal 9% ofwel 150 fte (afgerond). De voortgang van de nieuwbouw en de organisatiegereedheid ter ingebruikname van de nieuwbouw. Items die daarbij nadrukkelijk aan de orde kwamen: Ziekenhuisapotheek Noordoost Brabant, de voortgang ten aanzien van de ontwikkelingen ten aanzien van realisatie van de Poliklinische Dagcentra in Oss en Veghel alsmede de financiële en juridische implicaties daarvan. De realisatie van het zorghotel Udens Duyn op het terrein van de nieuwbouw te Uden. Start van de in 2013 te voeren discussie over de gewenste governance van het ziekenhuis. Relevante externe en interne ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de governance zijn in kaart gebracht. Ontwikkelingen op gebied van ICT In opdracht van de Raad van Toezicht heeft een evaluatie door PricewaterhouseCoopers plaats gevonden van de overeenkomst met Alert B.V. tot aanschaf en implementatie van een ziekenhuisinformatiesysteem. Naar aanleiding van dit rapport is een aantal maatregelen door de Raad van Bestuur doorgevoerd, waaronder de werving van een interim- manager ICT en een nadere prioritering in lopende ICT-projecten In 2012 is het elektronisch patiëntendossier geïmplementeerd. De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de implementatie en de perikelen rondom de snelheid en stabiliteit van het systeem en de getroffen maatregelen. Jaardocument

16 Daarnaast is aandacht besteed aan de ICT-beheersorganisatie en de prioritering in ICTprojecten organisatiebreed. Vanaf het vierde kwartaal 2012 worden ontwikkelingen besproken aan de hand van een voortgangsrapportage van de Raad van Bestuur over actuele hoofdthema s. Bij bespreking van verschillende items zijn zo nodig managers van de verantwoordelijke eenheden uitgenodigd. Commissies Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft drie permanente commissies ingesteld: 1. De financiële commissie bestaande uit T. van den Broek, mw. M. Mol en P.H. Maas. De commissie laat zich bij de uitoefening van zijn functie leiden door een notitie inzake taakinvulling financiële commissie, vastgesteld door de Raad van Toezicht in november De financiële commissie bereidt besprekingen over financiële zaken in de plenaire vergadering voor. Bijzondere aandacht bestaat voor de interne beheersings- en controlesystemen. De commissie heeft in 2012 drie keer vergaderd. 2. De commissie kwaliteit van de Raad van Toezicht, bestaande uit mw. K. van den Berg en mw. I. Koopmans, is in 2012 twee keer bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst is met J. van der Heide gesproken over het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, landelijke VMSthema s, kwaliteitsstructuur in de RVE-organisatie alsmede over het jaarverslag van de klachtenfunctionarissen en de klachtencommissie. 3. De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur vast. Bij het vaststellen van de hoogte hiervan gelden de richtlijnen van de NVZD als uitgangspunt. Ziekenhuis Bernhoven kent geen bonusregeling. In 2012 heeft de remuneratiecommissie geadviseerd over de bezoldiging van de individuele bestuurders. Daarnaast heeft de commissie functioneringsgesprekken gevoerd met de individuele leden Raad van Bestuur, mede aan de hand van gemaakte afspraken over te behalen resultaten en te ontwikkelen persoonlijke competenties. In onderling overleg is per 1 augustus 2012 de arbeidsovereenkomst met M. Velde-Katgert als bestuurder beëindigd. Besloten is de vacature niet in te vullen in het kader van de eind 2012 op te starten discussie over de governance van ziekenhuis Bernhoven. Daarbij is onder andere de vraag aan de orde welke besturingsstructuur past in het kader van de realisatie van de strategische doelstellingen. Per genoemde datum werd de Raad van Bestuur derhalve gevormd door twee leden. Ook is met de plenaire Raad van Bestuur gesproken over het functioneren van de collectieve Raad van Bestuur. Er zijn afspraken gemaakt tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de resultaten die op collectief niveau door de Raad van Bestuur gerealiseerd moeten worden. Overige bijeenkomsten In februari 2012 is een evaluatiebijeenkomst met de Raad van Bestuur gehouden met als doel een verdere verbetering en professionalisering van de samenwerking. In het voorjaar van 2012 is een themabijeenkomst gehouden waarbij op basis van een extern onderzoek is ingegaan op strategische vragen omtrent de toekomstige positie van ziekenhuis Bernhoven in het licht van landelijke en regionale ontwikkelingen. Overige overlegvormen In maart 2012 hebben P.H. Maas en Mw. M. Mol de overlegvergadering van de ondernemingsraad bijgewoond. Items ter bespreking waren onder andere het beleidskader , het jaarplan en begroting 2012, de formatiebegroting 2012 (blauwdruk) en de organisatiegereedheid nieuwbouw. Jaardocument

17 De plenaire Raad van Toezicht heeft in september overleg gehad met het Bestuur Vereniging Medische Staf en de Stafmaatschap. Hierin is dialoog met elkaar gezocht over enkele hoofdthema s alsmede over de governance van Bernhoven. De accountant woont jaarlijks een plenaire vergadering van de Raad van Toezicht bij. In deze vergadering wordt de managementletter, het accountantsverslag en de jaarrekening besproken. Ter voorbereiding hierop, heeft ook de financiële commissie een overleg met de accountant. Onderwerpen die hierbij expliciet aan de orde komen zijn de opbouw en kwalificaties van het controleteam, aanpak van de controle en bevindingen van de accountant inzake de risicofactoren. Op 2 oktober 2012 hebben T. van den Broek en P.H. Maas een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond. Onderwerp was onder meer de selectieprocedure tot werving van het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraad. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat statutair uit zeven leden. Het voorzitterschap van de Raad van Toezicht is vanaf 1 januari 2010 belegd bij R.R.A. van Zijl. Samenstelling Raad van Toezicht Naam Mw. H.A.M. van den Berg (1965) A.A.B.D.M. van den Broek (1964) M.S. Decates (1955) P.H. Maas (1957) Functie en Aandachtsgebied in RvT - Lid - Commissie kwaliteit - Zorgbeleid - Lid - Financiële commissie - Vicevoorzitter - Remuneratiecommissie - Zorgbeleid - Lid - Financiële commissie (Neven)functie Beleidsadviseur Acute Zorgregio Oost -Lid Raad van Bestuur Koraalgroep -Lid Raad van Toezicht Mossea zorggroep, Maastricht -Specialist ouderengeneeskunde -Partner bij ZBVO (Zorg en Behandeling Ouderen) -Lid Raad van Toezicht Verenzo -Lid Raad van Toezicht Bernbosch Directeur bouwgroep Wijnen Commissariaten (incl. ziekenhuis Bernhoven) Mw. M.L.P. Mol-Arts (1960) Mw. I.M. Koopmans (1967) - Lid - Financiële commissie - Zorgbeleid - Lid - Commissie kwaliteit - Juridische zaken - Zorgbeleid Vice President Merck 1 -Officier van Justitie Functioneel Parket -Lid Raad van Commissarissen van een woningcorporatie, Eindhoven -Lid Raad van Toezicht stichting Lunet -Lid Raad van 4 Jaardocument

18 R.R.A. van Zijl (1962) - Voorzitter - Remuneratiecommissie Toezicht Conrisqgroep, Zetten -Lid Raad van Toezicht stichting Bernbosch -Directeur Rabobank -Lid Raad van Toezicht van Weerden Poelmanfonds 2 Per 1 januari 2013 hebben zich mutaties in de samenstelling van de Raad van Toezicht voorgedaan. Met ingang van 1 januari 2013 zijn A.A.B.D.M. van den Broek en R.R.A. van Zijl herbenoemd voor een periode van vier jaren. Mw. K. van den Berg is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad. Zij is per 31 december 2012 afgetreden. In januari 2013 vindt de selectie van een nieuw lid plaats door een selectiecommissie bestaande uit voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht alsmede twee leden van de cliëntenraad. De vacature betreft de benoeming van het lid dat volgens de statuten op voordracht van de cliëntenraad dient te geschieden. Rooster van aftreden en presentie vergaderingen 2012 Naam Benoeming Datum aftreden Presentie verg Mw. H.A.M. van den /9 Berg 1e termijn A.A.B.D.M. van den /9 Broek 2e termijn M.S. Decates /9 2e termijn P.H. Maas /9 1e termijn Mw. M.L.P. Mol-Arts /9 2e termijn Mw. I.M. Koopmans /9 2e termijn R.R.A. van Zijl e termijn 7/9 Bezoldiging De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2012 een honorarium ontvangen. De honorariumregeling is bij het opstellen getoetst aan de door de NVTZ gehanteerde normen. De hoogte van het honorarium valt binnen de gestelde norm. In de jaarlijkse verantwoording van de zorgorganisatie wordt hierover conform wettelijke vereisten en verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens, verantwoording afgelegd. In de tabellen in digimv en/of de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening zijn meer details te vinden. Scholing De Raad van Toezicht beoordeelt voorts naar eigen inzicht en behoefte de deelname aan scholingen, aangeboden via o.a. de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Afstemming en terugkoppeling hierover vindt veelal plaats in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. Op 22 oktober 2012 heeft de Raad van Toezicht een training gehad op het terrein van toezicht en governance. Jaardocument

19 2.2 Cliëntenraad Ziekenhuis Bernhoven beschikt over een Cliëntenraad. De Cliëntenraad vindt zijn oorsprong in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Bernhoven. In principe is dat iedereen die woonachtig is in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Het verantwoordelijkheidsgebied van de Cliëntenraad is divers en uitgebreid. De Cliëntenraad behandelt onderwerpen met een gemeenschappelijk belang, zoals de kwaliteit van de zorg, maaltijden, hygiëne, gastvrijheid en wijzigingen in de organisatie. Belangrijke thema s voor 2012 waren onder anderede veiligheid voor de patiënt en de nieuwbouw in Uden en de Poli Klinische Diagnostische centra (PDC) in Oss en Veghel. Samenstelling Cliëntenraad Naam lid Jaar van aftreden volgens rooster Dhr. R. Wolters 2015 (1e termijn) Voorzitter Mw. P. Poiesz 2013 (2e termijn) Vicevoorzitter Mw. A. de Bekker 2013 (2e termijn) Lid Mw. G. Kingma Bakkum 2013 (2e termijn) Lid Mw. J. Keijman 2013 (1e termijn) Lid Dhr. H. van Alphen 2014 (2e termijn) Lid Dhr. J. Spijkers 2015 (3e termijn) Lid Mevrouw M. Manders 2015 (1e termijn) Lid Aandachtsgebied en/of rol binnen Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft aandachtsgebieden geformuleerd waarvoor leden van de Cliëntenraad aandachtshouder zijn. De Cliëntenraad heeft in 2012 twaalf keer vergaderd. Zes van deze vergaderingen bestonden uit een overlegvergadering in aanwezigheid van de bestuurder. De overige zes bijeenkomsten hadden het karakter van een werkbijeenkomst. Naast de reguliere vergaderingen vindt er maandelijks een overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur van de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. In dit overleg worden lopende zaken besproken en wordt de agenda voor de overlegvergadering en/of werkbijeenkomst voorbereid. Aan de Cliëntenraad is door de Raad van Bestuur advies gevraagd over: Adviesaanvraag voorgenomen besluit eten & drinken ziekenhuis Bernhoven Uden (mei) Adviesaanvraag Plan van Aanpak Veiligheidsrondes (april) Adviesaanvraag benoeming leden klachtencommissie Cliënten (april) De CR heeft in 2012 gebruik gemaakt van het ongevraagd adviesrecht bij de volgende onderwerpen: Nieuwbouw; de Cliëntenraad heeft enkele aanvullende vragen gesteld aan de Raad van Bestuur Kwaliteitsstructuur; de Cliëntenraad heeft enkele aanbevelingen aan de Raad van Bestuur gedaan betreffende dit onderwerp Symposium opening nieuwbouw; de Cliëntenraad wil graag ondersteuning bieden bij de organisatie van een symposium ten behoeve van de opening van de nieuwbouw. Er zijn gespreksonderwerpen genoemd. Tijdens de vergaderingen zijn naast de adviesonderwerpen nog diverse andere onderwerpen besproken. De belangrijkste onderwerpen zijn: Stand van zaken nieuwbouw en ontwikkeling van de Poliklinisch Diagnostisch Centra Financiële situatie ziekenhuis Bernhoven Ontwikkeling RVE-structuur Kwaliteitsstructuur ziekenhuis Bernhoven. Jaardocument

20 NIAZ en veiligheidheidsthema s/rondes Klachtenbehandeling Wachttijden Voeding in ziekenhuis Bernhoven Stand van zaken Elektronisch Patiëntendossier Financiële begroting / budget Cliëntenraad 2012; Daarnaast heeft de Cliëntenraad aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering, onder meer door deel te nemen aan werkconferenties en symposium. 2.3 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van ziekenhuis Bernhoven kent vijftien leden. Drie personen vormen het dagelijks bestuur en overleggen maandelijks met de Raad van Bestuur over de agenda van de Overlegvergadering. Medio 2012 wordt de voorzitter van de Raad van Bestuur de nieuwe gesprekspartner in de Overlegvergadering. De OR en de Raad van Bestuur hebben in 2012 dertien reguliere overlegvergaderingen gevoerd, waarvan een in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht (OLV maart) ter bespreking van het ziekenhuisbeleidskader en het Jaarplan Een delegatie van het dagelijks bestuur voert in 2012 een keer overleg met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. De OR is vertegenwoordigd in de VGWM-commissie, het projectteam Implementatie Arbo Management Systeem (AMS), de managersbijeenkomsten RVE in de nieuwbouw / ingebruikname nieuwbouw. Adviesaanvragen Ten behoeve van medisch leiders en managers (bedrijfsvoering) is in 2012 in een document procedures ondernemingsraad beschreven welke procedures gevolgd moeten worden bij voorstellen vanuit de RVE/VE s, die na akkoord van de Raad van Bestuur als voorgenomen besluit worden voorgelegd aan de OR. In 2012 staat de VE- en RVE-vorming maandelijks op de agenda van de Overlegvergadering tussen OR en Raad van Bestuur. Na de werving en selectie van de tweede en derde laag, waarover de OR in 2011 advies uitbracht, adviseert de OR in 2012 over de organisatiewijzigingen van de staf- en facilitaire afdelingen. Er zijn separate adviezen uitgebracht over de overgang naar de nieuwe VE s Financiën & Informatievoorziening, Commerciële zaken, Kwaliteit & Veiligheid, Algemene zaken, ICT, P&O en Facilitair Bedrijf. De OR bezoekt in 2012 diverse afdelingen om medewerkers te vragen of en hoe zij bij de vele veranderingen worden betrokken. Meer medewerkers dan gebruikelijk zoeken contact met de OR met vragen en opmerkingen over de organisatorische wijzigingen. In 2012 brengt de OR advies uit over de besluitvormingsprocessen in de RVE-structuur. In de maandelijkse overlegvergadering wordt de OR geïnformeerd over de bespreekpunten op de agenda van de RVE-raad. Andere maandelijks terugkerende mededelingen van de Raad van Bestuur betreffen de ontwikkelingen rond nieuwbouw, financiële situatie, elektronisch patiëntendossier en spreiding en concentratie. Veel is er in 2012 gesproken over de blauwdruk, zijnde de formele taakstelling die voor de organisatie volgt uit de formatiebegroting in de nieuwbouw. Concreet inhoudende een reductie in het personeelsbestand van totaal 9% ofwel 150 fte (afgerond). De OR ontvangt steeds een update van de stand van zaken en brengt in oktober advies uit over de gerealiseerde blauwdruk op dat moment. De OR wijst op het belang van goede communicatie richting medewerkers, vooral op die afdelingen waar de blauwdruk niet is afgerond. In zijn reactie op het Jaarplan 2012 wijst de OR de Raad van Bestuur op de noodzaak dat medewerkers een half jaar voor ingebruikname van de nieuwbouw bekend zijn met de gevolgen van de blauwdruk voor hun eigen Jaardocument

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL

JAAR S HERTOGENBOSCH DOCUMENT BOXTEL 2011 NIEUWKUIJK ROSMALEN ZALTBOMMEL JAAR DOCUMENT 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch 1 Colofon Jaardocument Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 Jeroen Bosch Ziekenhuis Bezoekadres Henri

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2013. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2013 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Invulling van het toezicht in 2013 Terugblikken

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie