Financieel-economisch beheer (FB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel-economisch beheer (FB)"

Transcriptie

1 Afdelingsplan 1995 Ministerie Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer FB FBF FBPC AO/IC BIV Financieel-economisch beheer (FB) Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam AVV/afd. Visuele vormgeving D 0856

2 Afdelingsplan FB 7 maart 1995 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 HOOFDSTUK 2 ROL EN POSITIE Missie Doelen en positionering FB Organisatieontwikkeling 3 HOOFDSTUK 3 PRODUKT-MARKTONTWIKKELING 3 HOOFDSTUK 4 ASPECTEN VAN DE PRODUKTIE Kwaliteitszorg Kennisontwikkeling 7 HOOFDSTUK 5 BEDRIJFSVOERING 7 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSBELEID 8 HOOFDSTUK 7 OPLEIDING 8 HOOFDSTUK 8 AKTIES 9 Biz.

3 1. Inleiding Aanleiding voor het opstellen een afdelingsplan FB is de afspraak opgenomen in het bedrijfsplan AW dat in het najaar 1994 alle (staf-)afdelingen een afdelingsplan opstellen. Doel het afdelingsplan is om helderheid en houvast te bieden aan de medewerkers FB voor de uit te voeren werkzaamheden, de te stellen prioriteiten en de sturing deze werkzaamheden. Bovendien heeft het afdelingsplan als doel aan te geven aan het DT hoe de doelen in het bedrijfsplan zijn vertaald in het beleid de afdeling. Daarnaast wordt het afdelingsplan ingebracht in het project "Doorlichting bedrijfsvoeringsonderdelen". In de eerste helft 1994 heeft het DT AW een bedrijfsplan voor de periode opgesteld. Dit bedrijfsplan geeft duidelijkheid over de plaatsbepaling AW en de koers en de prioriteiten voor de dienstverlening voor de komende jaren. Het bedrijfsplan vormt de basis voor het afdelingsplan FB. Daarnaast zijn er een aantal (nieuwe) ontwikkelingen, zoals de RWS nieuwe s t i j l, de aansturing de TWD-en, de behoefte om bedrijfsmatiger te gaan werken, het bevorderen de marktwerking, etc. die invloed zijn op het beleid AW en dus ook op het beleid een afdeling als FB. Als gevolg deze ontwikkelingen zal AW de bedrijfsvoeringsinformatie moeten verbeteren. Hier l i g t voor de afdeling FB een belangrijke taak. De afdeling FB valt onder het project "Doorlichting Bedrijfsvoeringsonderdelen (DBO)". Dit project heeft tot doel om de bedrijfsvoeringsonderdelen AW af te stemmen op de lijnorganisatie. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn o.m. de samenwerking tussen Rotterdam en Heerlen en de rollen FB, Bedrijfsburo en Regie. Het project is inmiddels gestart en zal in de eerste helft 1995 worden afgerond. l

4 2. Rol en positie 2.1. Missie De stafafdeling Financieel-economisch Beheer (FB) heeft een ondersteunende taak in de sturing en beheersing de bedrijfsvoeringsprocessen binnen en buiten de AW die belang zijn voor de AW. Daartoe richt z i j zich op een onafhankelijke toetsing en advisering op financieeleconomisch, juridisch en administratief-organisatorisch gebied. Voorts is de afdeling verantwoordelijk voor de coordinatie het begrotingsproces en de optimalisering de bedrijfsvoeringsprocessen, alsmede de betrouwbaarheid de administraties. Zij voert de financiele administratie en ontwikkelt en levert de benodigde financiele management informatie. Daarnaast heeft de afdeling tot taak het ontwikkelen een adequaat informatievoorziening binnen AW voor alle relete bedrijfsinformatie Doelen en positionering FB Het hoofddoel de afdeling is het ondersteunen de HID en de l i j n - organisatie bij het doelmatig realiseren het hoofddoel AW nl. het leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en de uitvoering het verkeers- en vervoersbeleid. De afdeling wil de ondersteuning leveren door o.m.: het zorgdragen voor een betrouwbare en flexibele informatievoorziening zodanig dat de l i j n de beschikking heeft over die informatie die nodig is ter ondersteuning beslissingen; het geven gevraagde en ongevraagde adviezen op financieel-economisch en administratief-organisatorisch gebied; het vertalen regels en procedures voor de organisatie zodanig dat deze soepel kunnen worden toegepast; het bevorderen het verantwoord uitbesteden onderzoek door directe ondersteuning te bieden bij het uitbesteden; de coordinatie het planproces. Uitgangspunt hierbij is dat de l i j n verantwoordelijk is en dat de afdeling FB dienstverlenend en voorwaardescheppend i s. Om de positionering de afdeling te verduidelijken zijn de volgende punten belang: FB is een stafafdeling geplaatst rechtstreeks onder de HID AW; hoewel FB zich voornamelijk richt op de interne klanten, spelen externe klanten, zoals HW-RWS, een belangrijke rol: FB is een aanspreekpunt voor HW en anderen m.b.t. financiele zaken en FB heeft een functionele relatie met de controller HW; de HID is op grond de comptabiliteitswet verantwoordelijk voor de comptabele werkzaamheden binnen de dienst. Om deze verantwoordelijkheid voor de (onafhankelijk) toetsende rol te kunnen dragen moeten afspraken gemaakt worden binnen de AW over werkwijzen en procedures. De afdeling FB heeft hierbij de uitvoerende, adviserende en toezichthoudende taak t.b.v. de HID; de relatie met de afdeling Regie is aanwezig bij de uitvoering het planproces. FB coordineert het planproces en is procesmatig verantwoordelijk voor AW management contract en funktieplan. Regie verleent de produktie portefeuillehouders ondersteuning bij het opstellen de programmering door inhoudelijk de programma's en projecten te beoordelen en prioriteiten aan te geven. Daarnaast levert Regie ondersteuning op de strategievorming voor de verschillende produktsoorten. FB is verantwoordelijk voor de begrotingsvoorbereiding en begrotingsuitvoering; 2

5 met het bedrijfsburo is sprake een functionele relatie, de afdeling FB is verantwoordelijk voor de comptabele werkzaamheden uitgevoerd binnen het bedrijfsburo en maakt hierover afspraken met het bedrijfsburo op het gebied werkwijze, procedures en personele invulling. Een goede taakafbakening tussen FB en bedrijfsburo is noodzakelijk om dubbel werk en het op verschillende wijze uitvoeren taken te voorkomen. De werkzaamheden binnen FB en het bedri jfsburo moeten een vervolg op elkaar zijn. Voor een goede afstemming is frequent overleg tussen FB en bedrijfsburo noodzakelijk over de verschillende vakgebieden (Administratieve Organisatie, Planning, Contractzaken en Financien); de relatie met Financien BG-Heerlen is die een functionele relatie, de afdeling FB overlegt met Financiele funkties in Heerlen (F) over financieel-economische zaken en verschaft hierover informatie aan F. Hoofd Planning en Control FB is voor alle zaken het aanspreekpunt voor F Organisatieontwikkeling In het project "Doorlichting Bedrijfsvoeringsonderdelen (DBO)"wordt het takenpakket o.m. FB, bedrijfsburo, regie en F-afdeling BG- Heerlen doorgelicht. Het doel het project is dat de taken onderling en met de l i j n worden afgestemd. Heldere afspraken over wie wat doet leidt tot een efficiente en effektieve ondersteuning de l i j n. Voor FB kan dit betekenen dat het takenpakket verandert en dat de organisatie FB wordt aangepast. De eerste uitkomsten het project worden in februari 1995 verwacht. Hoofd FB zal de medewerkers FB op de hoogte houden resultaten en voortgang het project. 3. Produkt-marktontwikkeling De afdeling FB kent een aantal interne klanten en externe klanten. In dit hoofdstuk wordt een aantal taakgebieden onderkend waarbij per taakgebied de nadruk wordt gelegd op de ontwikkelingen bij klanten en de consequenties daar voor de afdeling FB. Interne klanten AW: HID en management; budgethouders en projectleiders,- medewerkers. Externe klanten: hoofddirektie RWS; accountantsdienst; algemene rekenkamer; klanten AW en leveranciers. Binnen FB worden de volgende taakgebieden onderkend: a. Financien b. Planning en Control c. Administratieve organisatie en Interne controle d. Bedrijfsinformatievoorziening a. Financien Binnen Financien kan een drietal taken worden onderscheiden: 1. Financieel beheer Deze taak zorgt voor de financieel-cijfermatige analyses de begrotingsuitvoering en het adviseren bij de begrotingsvoorbereiding; voert de treasury funktie uit. Concrete taken hierbij zijn de signalering realisatie uitgaven, rapportage aan het management over en analyse verschillen begroting/budget en realisatie; budgetbeheer: analyses en prognoses; controle verplichtingenadministratie; controle op de afwikkeiing declaraties. 2. Begrotingsvoorbereiding Deze taak bestaat voornamelijk uit het voorbereiden de begroting, budgetbeheer en de prognoses de begrotingsuitvoering. Concrete taken hierbij zijn het opstellen de interne begroting, budgetbeheer en het opstellen prognoses en analyses oorzaken afwijkingen de begrotingsuitvoering; adviseren over (re)allocatie middelen; ondersteuning verlenen bij het 3

6 opstellen het management contract en funktieplan door het opstellen het cijfermatige deel en verzorgt de verwerking in FAIS. 3. Financiele administratie Deze taak is verantwoordelijk voor de crediteuren- debiteuren- en grootboekadministratie, het doen betalingen, de maandstaat en toelichting incl. signalering afwijkingen bij prognoses, afhandeling declaraties. De behoefte bij budgethouder aan goede analyses en het maken prognoses is groot. Dit is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. In 1995 zal FB daaraan meer aandacht besteden zodat de geleverde financiele managementinformatie in waarde toeneemt. In het project VAO is een grote behoefte binnen AW gebleken aan aktuele projectinformatie met betrekking tot het projectbudget, de reservering en de realisatie. In het project Verbetering AO zijn hierover afspraken gemaakt. Voor financien l i g t hier een ontwikkelingstaak en uitvoeringstaak om in de benodigde informatie te kunnen voorzien. Een verdere ontwikkeling de interne begroting en de implementatie het flexibele informatiesysteem FAIS (FIF) zal hiervoor nodig zijn. Bovendien zal het budgetteringsproces helder en duidelijk moeten worden uitgevoerd. De hoofddirektie RWS (controller RWS) gaat meer sturen op de financiele prognoses over de realisatie de begroting. Financien zal een systeem moeten initieren en implementeren waarmee prognoses kunnen worden gemaakt en geanalyseerd. Op termijn bij invoering RWS nieuwe s t i j l, is het mogelijk dat AW een bedrijfsadministratie zal moeten gaan voeren. Een bedrijfsadministratie onderscheidt zich een begrotingsadministratie door de mogelijkheid om kosten toe rekenen aan kostenplaatsen en kostendragers en de mogelijkheid heeft het verrekenen kosten met afnemers. Of dit wordt gerealiseerd met een uitbouw FAIS of een ander systeem is nog onduidelijk. Van belang hierbij is de eventuele overgang een verplichtingen- /kasstelsel naar een kosten-/batenstelsel. Dit zal vergaande consequenties hebben voor de uit te voeren taken binnen financien. b. Planning en Control Planning en control heeft de volgende taken: 1. Planning Coordinatie en bewaking het begrotingsproces, analyse en beoordeling de ingediende plannen, opstellen cq. beoordelen meerjarencijfers, en het coordineren en opstellen voortgangsrapportages en de jaarlijkse verantwoordingsrapportage. Ontwikkelen planprocedures, richtlijnen t.b.v. de plancyclus, het toetsen de financiele randvoorwaarden. 2. Bedrijfseconomische zaken Advisering en bijdragen aan de bedrijfsvoering; de economische beoordeling de sturing, de bedrijfsprocessen en de werkprocessen; beoordelen en adviseren de prijsvorming, uitbesteding en kostprijzen. Bijdragen aan de bestuurlijke informatievoorziening (BIV door het ontwikkelen technieken en instrumenten, initierende en coordinerende taken m.b.t. planning en beheersing bedrijfsvoeringsprocessen. 3. Contractzaken Beoordelen en adviseren over administratief-juridische aspecten overeenkomsten en aanbestedingsaangelegenheden zowel binnen AW als bij klanten. 4

7 Een o n t w i k k e l i n g d i e belang i s v o o r P l a n n i n g e n C o n t r o l i s de b e h o e f t e v a n h e t management a a n e e n e f f e k t i e v e e n e f f i c i e n t e b e d r i j f s v o e r i n g. H i e r v o o r z a l b e l e i d n o d i g z i j n om de b e d r i j f s p r o c e s s e n d a a r o p i n t e r i c h t e n. Met name h e t i n k o o p p r o c e s i s g e z i e n h e t hoge i n k o o p a a n d e e l (70%) v a n o n d e r z o e k v a n b e l a n g. V e r a n t w o o r d u i t b e s t e d e n e g. inkopen i s d a n ook z e e r b e l a n g r i j k. V r a a g s t u k k e n d a a r b i j z i j n : De s e l e c t i e v a n l e v e r a n c i e r s, h e t o p b o u w e n een leveranciersrelatie, offerteprocedure, regelgeving m.n. de i n w e r k i n g t r e d i n g Europese a a n b e s t e d i n g s r e g e l s, prijs/kwaliteit. In 1995 z a l e e n e e r s t e s t a p w o r d e n g e z e t n a a r A W breed inkoopbeleid. Het p r o j e c t V e r b e t e r i n g AO heeft een a a n t a l e i s e n g e s t e l d aan het uitbestedingsproces, zoals k e u z e c r i t e r i a voor het hanteren stand a a r d o v e r e e n k o m s t e n en e i s e n d i e g e s t e l d moeten worden aan kostenraming e n. H i e r d o o r w o r d t de l i j n o n d e r s t e u n d b i j h e t u i t b e s t e d e n v a n o n d e r zoek. In 1994 i s e r een u r e n r e g i s t r a t i e s y s t e e m (Urennet) geimplementeerd. P l a n n i n g e n c o n t r o l z a l e e n h e l p d e s k i n r i c h t e n g e d u r e n d e de i m p l e m e n t a t i e p e r i o d e t e n b e h o e v e v a n de m e d e w e r k e r s v a n A W zodat z i j b i j p r o b l e men d i r e k t k u n n e n w o r d e n g e h o l p e n. Met b e h u l p v a n de u r e n r e g i s t r a t i e k a n m e e r i n z i c h t w o r d e n g e k r e g e n i n de b e s t e d i n g v a n de m e n s c a p a c i t e i t AW. I n m e i 1995 z a l h e t g e b r u i k v a n de u r e n i n f o r m a t i e w o r d e n g e e v a l u eerd. A l s gevolg Europese a a n b e s t e d i n g r e g e l s z a l AW op d i t t e r r e i n k e n n i s en e r v a r i n g moeten opdoen. D i t i s b e l a n g v o o r het z e l f u i t b e s t e d e n v a n o n d e r z o e k m a a r ook b i j de a d v i s e r i n g v a n de u i t v o e r i n g v a n p r o j e c t e n bij klanten. Extra inzet b i j contractzaken z a l hiervoor noodzakelijk z i jn. V e r d e r z a l i n 1995 h e t i n k o m s t e n b e l e i d v o o r A W worden o p g e s t e l d. In 1995 z a l ook e e n a a n v a n g w o r d e n g e m a a k t met het ontwikkelen r e l e v a n t e m a n a g e m e n t - i n f o r m a t i e w a a r i n de r e e d s b e s c h i k b a r e financiele m a n a g e m e n t - i n f o r m a t i e w o r d t opgenomen. De informatiebehoefte het management w i j z i g t zich a l s gevolg een meer p r e s t a t i e g e r i c h t e s t u r i n g en v e r a n t w o o r d i n g. V o o r een goede s t u r i n g i s management-informat i e o n o n t b e e r l i j k o v e r g e r e a l i s e e r d e p r e s t a t i e s, de d a a r v o o r gemaakte k o s t e n, k r i t i s c h e s u c c e s f a c t o r e n z o a l s b e z e t t i n g s g r a a d en p r o j e c t v o o r t gang. In o v e r l e g met a n d e r e s t a v e n e n de l i j n z a l bekeken worden of het o p s t e l l e n een j a a r v e r s l a g v o o r A W zinvol i s. Op t e r m i j n z a l A W b e d r i j f s m a t i g e r moeten gaan werken. Ontwikkelingen b u i t e n AW g e v e n a a n d a t b i n n e n RWS m o g e l i j k wordt overgegaan t o t het toerekenen v a n k o s t e n en (intern) verrekenen k o s t e n. H i e r v o o r z a l een b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e moeten worden o n t w i k k e l d en g e i m p l e m e n t e e r d. V o o r u i t l o p e n d h i e r o p z a l P l a n n i n g e n C o n t r o l i n 1995 onderzoeken i n hoeverre i n t e g r a l e kosten a l s beheersingsmethode voor AW z i n v o l i s. Op b a s i s h i e r v a n en a f h a n k e l i j k ontwikkelingen b u i t e n AW kan dan worden o v e r g e g a a n t o t i n v o e r i n g een b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e. c. A d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n Interne controle B i n n e n A O / I C w o r d e n de v o l g e n d e t a k e n onderscheiden: 1. A d m i n i s t r a t i e v e O r g a n i s a t i e Het a d v i s e r e n o v e r en i n i t i e r e n / l e i d e n v a n de o n t w i k k e l i n g n i e u w e AO b i j o r g a n i s a t i e v e r a n d e r i n g e n en v e r a n d e r d e behoeften; h e t a d v i s e r e n o v e r de i n r i c h t i n g e n i n s t a n d h o u d i n g v a n de i n f o r m a t i e h u i s h o u d i n g v a n de d i e n s t. H e t a c t u a l i s e r e n, v e r b e t e r e n e n b e h e r e n v a n de b e s t a a n d e AO en informatievoorziening. D a a r n a a s t w o r d t ook geadviseerd over doelmatigheidsaspecten w e r k p r o c e s s e n, z o d a t de w e r k z a a m h e d e n z o e f f e c t i e f e n efficient m o g e l i j k kunnen worden u i t g e v o e r d. 2. Interne controle De c o o r d i n a t i e e n u i t v o e r i n g v a n de t o t a l e I C i n c l u s i e f de c o n t r o l e op o v e r e e n k o m s t e n ; H e t g e v e n v a n a d v i e z e n o v e r rechtmatigheid (AO/IC m a a t r e g e l e n ) a a n h e t management v a n A W zodanig dat de r a n d v o o r w a a r d e n v o o r h e t r e a l i s e r e n een a c c o u n t a n t s v e r k l a r i n g duidelijk zijn. 5

8 Het project Verbetering AO wordt gecoordineerd door de AO-funktionaris. De verwachting is dat dit project niet eerder dan eind 1995 zal zijn afgerond. Gezien het belang dat de dienst hecht aan dit project zal hieraan zoveel mogelijk ondersteuning worden gegeven. Over 1995 streeft AW naar een goedkeurende accountantsverklaring. Hiertoe zal extra IC inzet nodig zijn ter ondersteuning het management en medewerkers AW. Gebleken is dat ondanks goede intenties medewerkers er fouten gemaakt kunnen worden. Tijdige controles en terugkoppeling de resultaten aan het management en medewerkers kan tezamen met een goede bedrijfsvoering leiden tot een goedkeurende accountantsverklaring. Daarnaast worden opleidingen verzorgd voor medewerkers AW op het gebied uitbesteden in 1995, zodat er verantwoord kan worden uitbesteed. d. Bedrijfsinformatievoorziening Op het gebied de bedrijfsinformatievoorziening worden de volgende taken onderscheiden: 1. Informatiebeleid. Voorbereiden en implementeren informatiebeleid, informatiearchitectuur en informatieplannen. 2. Informatiesystemen. Initieren en implementeren bedrijfsinformatiesystemen. In 1995 zal het accent liggen op het opstellen en invoeren een informatie-architectuur, die dient als basis voor de ontwikkeling en de onderlinge afstemming bedrijfsinformatiesystemen, waarmee op doeltreffende en doelmatige wijze de informatievoorziening kan worden verzorgd. 4. Aspecten de produktie 4.1.Kwaliteitszorg. Een belangrijk aspect kwaliteit in het werkproces is de aanwezigheid funktiescheiding. Reguliere FB-activiteiten vinden plaats volgens vaststaande procedures, waarbij veelal meerdere FB-medewerkers na elkaar activiteiten uitvoeren. Op die manier kan men elkaars werk controleren en zonodig corrigeren. Om de kwaliteit te waarborgen worden activiteiten die - t i j d e l i j k - extra aandacht behoeven besproken in de FB-bijeenkomst, waardoor medewerkers extra alert zijn op het goed uitvoeren die activiteiten. Regelmatig worden afzonderlijke acties uitgevoerd, gericht op het verbeteren de kwaliteit op een specifiek gebied. Dit betreft acties als het verbeteren bereikbaarheid, e.d. of het t i j d e l i j k instellen een helpdesk waar AW medewerkers terecht kunnen voor een bepaald probleem. De bekendheid de dienstverlening en produkten FB bij medewerkers AW zal worden bevorderd door het invoeren een introduktieprogramma voor nieuwe medewerkers en meer ons gezicht te laten zien in de l i j n. Daarnaast zal meer gebruik worden gemaakt bestaande communicatiemiddelen zoals Verkeerspost, AW-berichten, e.d. In 1995 wordt bekeken of het realiseren een ISO-certificaat voor de afdeling FB (evt. AW) zinvol is in het kader kwaliteitsborging. Opgepast moet worden dat het middel niet tot doel verheven wordt Kennisontwikkeling Ter bevordering de vakkennis zijn binnen FB een aantal vakbladen 6

9 beschikbaar. Daarnaast is er informatie over aktuele AW-produkten en ontwikkelingen binnen het gebied Verkeer en Vervoer. Deelname aan vakoverleg binnen het ministerie/rws door FB medewerkers is voor AW belangrijk. De opgedane kennis dient voorzover relet teruggekoppeld te worden binnen FB. (Vakoverleggen: Controllersberaad, Functioneel Overleg Coordinatoren Administratieve Organisatie (FOCA), Financieel en Begrotingsoverleg (FIBO), Gebruikersoverleg FAIS (GOF), etc.) 5. Bedrijfsvoering Binnen FB worden de aktiviteiten op twee manieren aangestuurd: 1. de reguliere aktiviteiten door bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de afdeling te leggen. 2. en bijzondere aktiviteiten door middel projectsturing (vb. FAIS-project, FIF-project). Voor de sturing de produktie-aktiviteiten bij Financien worden kengetallen gebruikt. Deze kengetallen zijn deels nog in ontwikkeling bij Financien. De verwachting is dat in 1995 met deze kengetallen de prestaties de produktie-aktiviteiten (ook die het bedrijfsburo) beter beoordeeld en gestuurd kunnen worden. Eenmaal per twee weken vindt er binnen FB overleg plaats in de staf FB en de FB-bijeenkomst. In de staf FB worden beleidszaken besproken en besloten. De FB-bijeenkomst is er voor de medewerkers waarin afdelingstaken worden besproken en informatie kan worden uitgewisseld. Om de afstemming taken binnen FB te verbeteren zullen alle medewerkers nieuwe taken, akties en projecten in de FB-bijeenkomst aan de orde stellen. Door elkaar op de hoogte te houden, worden verrassingen en overlappingen voorkomen. De management-assistent assisteert het hoofd FB en de medewerkers bij het uitvoeren hun taken. Op de eerste plaats wordt ondersteuning gegeven aan het hoofd FB bij de sturing FB door het leveren management-informatie en secretariele ondersteuning. De medewerkers kunnen een beroep doen op ondersteuning bij de uitvoering bijzondere projecten en activiteiten. Brieven en rapporten dienen door de medewerkers zelf te worden opgesteld. Verder wordt ondersteuning gegeven bij werkzaamheden de financiele administratie, zoals afhandeling facturen e.d. FB-medewerkers registreren de besteding hun uren in het beschikbare urenregistratie-systeem (Urennet). In mei 1995 zal er een evaluatie plaatsvinden over in hoeverre de urenregistratie bruikbare stuurinformatie oplevert voor de afdeling. Het werken met het aanwezigheidssysteem is voor iedere medewerker v r i ], maar het gebruik het planbord binnen FB wordt iedere FB-medewerker vereist. Het planbord biedt FB collega's en andere medewerkers AW de mogelijkheid om te zien wanneer iemand aanwezig is. Voor een dienstverlenende afdeling is het belangrijk dat klanten weten wanneer z i j geholpen kunnen worden. 7

10 Personeelsbeleid De bezetting de afdeling FB is redelijk goed te noemen. Voor het eerst sinds drie jaar zijn er geen vacatures. Het personeelsaannamebeleid is gericht op een goede kwantitatieve en kwalitatieve invulling de afdeling om de continuiteit de afdeling te waarborgen. De huidige medewerkers hebben voldoende kennis en ervaring opgedaan. Om de f l e x i b i l i t e i t binnen FB te bevorderen zullen medewerkers die daarvoor in aanmerking komen op meerdere werkplekken ingezet worden. Om de flexibiliteit de capaciteit FB te verhogen zal extra P- budget worden gereserveerd als inhuurbudget. Hierop kan bij ziekte en in piektijden een beroep worden gedaan. Bij de uitvoering bedrijfsvoeringsprojecten wordt gestreefd naar maximale inbreng FB medewerkers. Hiermee b l i j f t kennis in huis en wordt ervaring opgebouwd. Extra ondersteuning kan dan worden ingehuurd voor de uitvoering reguliere activiteiten. In 1994 heeft de staf FB een team-rollen dag gevolgd om de samenwerking te verbeteren. Dit krijgt mogelijk een vervolg in 1995 voor de staf FB en de gehele afdeling FB. Minimaal eenmaal per jaar zal er een beoordelings- en/of functioneringsgesprek worden gehouden door de leidinggevenden FB met hun medewerkers. Daarin worden funktievervulling en de mogelijkheden voor de medewerker besproken en vastgelegd. Wanneer medewerkers kenbaar maken dat z i j toe zijn aan een andere funktie dan zal beoordeeld worden of zij gebruik kunnen maken mobiliteitsbevorderende instrumenten zoals Interim-Funktievervulling. Op dit moment zijn twee medewerkers op basis IF aan het werk bij andere diensten en zijn twee medewerkers met onbetaald verlof aan het werk bij andere organisaties. Opleiding De stafafdeling FB heeft een ondersteunende functie op het gebied de financiele en administratieve organisatie binnen AW. FB heeft 16 medewerkers, waar er 2 korter dan een jaar in dienst zijn bij AW. In het opleidingsplan FB l i g t de nadruk op de ontwikkeling vakspecialisme. FB is een jonge afdeling, waar veel medewerkers aan het begin hun loopbaan staan. Hierdoor is er een relatief grote opleidingsbehoefte. Naast vakspecialistische opleidingen is er ook een behoefte aan automatiseringsopleidingen en managementopleidingen (intern en extern). 8

11 8. Akties Akties Overleg bevorderden tussen FB en SRB (staf FB) - Implementatie het flexibel informatiesysteem FAIS/FIF (F) - Ondersteunen en coordineren project VAO (AO) - Initieren en implementeren een systeem waarmee financiele prognoses kan worden gemaakt en geanalyseerd (F) - Onderzoek uitvoeren t.b.v. een eerste stap naar inkoopbeleid (P&C) - Uitbestedingsproces verbeteren door het opstellen keuze criteria en kwaliteitseisen voor kostenramingen (P&C) - Urenregistratie implementeren en operationaliseren (P&C) - Ontwikkelen management-informatie/kentallen (P&C) - Opstellen introduktieprogramma nieuwe medewerkers AW (AO) - Onderzoek naar de betekenis integrale kosten als beheersmethode voor AW (P&C) - Extra controle door IC t.b.v. accountantsverklaring (AO) - Ontwikkelen en uitvoeren een opleiding verantwoord uitbesteden (AO) - Opstellen en invoeren een informatie-architektuur (BIV) Akties op termijn - Onderzoek en ontwikkelen een bedrijfsadministratie (P&C/F) - Jaarverslag AW initieren (P&C) - Onderzoek naar het realiseren een ISO-certificaat (AO) Akties intern FB - Verbeteringsakties op het terrein kwaliteit (alien) - ontwikkeling kengetallen t.b.v. produktie FA (F) - FB-bijeenkomst opzet aanpassen (hoofd FB) - Samenwerking FB (team-rollen) verbeteren (hoofd FB) - beoordelings- en functioneringsgesprekken (staf FB) - uitvoering opleidingsplan (hoofd FB) De voortgang de akties worden aan het eind elk kwartaal besproken in de FB-bijeenkomst (aktie: Hoofd FB, Man-ass.). 9

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT.

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT. Algemene informatie Naam instelling: Wittenbergzorg Dienst/sector: Algemeen Afdeling: Algemene en financiële zaken FWG Indicatie FWG Indicatie na weging: FWG 50 Functie: Coördinator financiële zaken Kern/doel

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN

Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG B&W- nr.: 05.1211 d.d. 08-11-2005 Onderwerp Standaardfunctiereeksen leidinggevenden BESLUITEN Onderstaande drie standaardfunctiereeksen en de bijbehorende waardering

Nadere informatie

Functiebeschrijving controller

Functiebeschrijving controller Functiebeschrijving controller Gereformeerd Primair Onderwijs West- Nederland Mei 2015 Henk Hendriks Inleiding Gereformeerd Primair Onderwijs West- Nederland (GPO-WN) is een onderwijsorganisatie die gereformeerd

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering Managementfuncties Inleiding De KSU hanteert functieomschrijvingen voor verschillende functies binnen de KSU-scholen en binnen het KSU-huis. Aan de hand van

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Financieel medewerker Codering PCPO09-302 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Kent u uw bedrijf? Forse groeicijfers, tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen, productieoverschot, te ruime behuizing of 'uit de

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Stadscontroller Ingekomen stuk D3 Aan de leden van de gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat 1 AFDELINGSPLAN FINANCIEN EN CONTROL 1993 C10323 1. KOI iwnienst RUKSWATERSTAAT BIBLIOTHEEK BC NR...Ooaas

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

B&W d.d. 10 juni 2014

B&W d.d. 10 juni 2014 B&W 14.0521 d.d. 10 juni 2014 Onderwerp Kwantitatieve benchmark financiële kolom Besluiten: 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de kwantitatieve benchmark naar de financiële kolom van de gemeente

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Organisatieverordening Holland Rijn land Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR AMBTELIJK ORGANISATIE... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Profielschets Hoofd Economische en Administratieve Dienst. 1. Hoofd Economische en Administratieve Dienst

Profielschets Hoofd Economische en Administratieve Dienst. 1. Hoofd Economische en Administratieve Dienst Profielschets Hoofd Economische en Administratieve Dienst 1. Hoofd Economische en Administratieve Dienst Zorggroep Sirjon is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep Sirjon werkt met

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie