Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat 1

2 AFDELINGSPLAN FINANCIEN EN CONTROL 1993 C10323

3 1. KOI iwnienst RUKSWATERSTAAT BIBLIOTHEEK BC NR...Ooaas 1.1. INLEIDING Doel van het plan alleen binnen de BOUWDIENST uitleenbaar BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus LA Utrecht Met dit afdelingsplan Financien en Control (hierna FC) wordt beoogd: inzicht te verschaffen in de organisatie, taken en werkwijze van FC; - aan te geven welke (beleid)voornemens FC in 1993 e.v. heeft en op welke wijze deze zullen worden verwezenl i j k t Plaats in de organisatie De plaats van de afdeling in de organisatie is weergegeven in de onderstaande figuur. Het hoofd van de afdeling heeft zitting in het directieteam. HID Bouwspeurwerk Kwaliteitszorg Financien en Control!: Personeel en Organisatie In- en externe Betrekkingen Hfd.afd. Waterbouw Hfd.afd. Droge Infrastructuur Hfd.afd. Natte Infrastructuur Hfd.afd. Projectuitvoering /Diensten 1.3. Bijdrage van FC aan de doelstelling van de Bouwdienst De doelstelling van de Bouwdienst Rijkswaterstaat en de daarvan afgeleide taken en werkwijze staan beschreven in de Nota Taken en Werkwijze, het Handvest van de Bouwdienst Rijkswaterstaat en het Beleidsplan Bouwdienst Rijkswaterstaat. FC draagt aan deze doelstelling bij door de zorg voor een adequate administratie, administratieve organisatie en de daarop afgestemde informatievoorziening, waarnaast het bevorderen en bewaken van het rechtmatig en doelmatig functioneren van de Bouwdienst op financieel-economisch terrein. FC heeft daarbij een adviserende, toetsende en ondersteunende taak. Het inhoud geven aan bovenstaande taken geschiedt in nauwe samenwerking met de hoofdafdelingen. 1

4 2. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het afdelingsplan geeft het beleid van de afdeling Financien en Control aan voor het jaar 1993 en een doorkijk naar de jaren 1994 tot en met De aandachtspunten voor het beleid van de afdeling FC zijn weergegeven in hoofdstuk 3 "Beleid en Voornemens". De belangrijkste beleidsaspecten zijn: - het ontwikkelen en implementeren van een bedrijfsadministratie; implementatie van de financieel-administratieve aspecten van PMW en 2e fase FAIS binnen de Bouwdienst; - implementatie infrafonds; overdracht van operationele taken aan de Hoofdafdelingen; verbeteren van het kwaliteitsniveau binnen FC. De voorgestane verkleining in omvang van FC van 36,5 tot 32,5 fte's is een resultante van de volgende processen: 1. efficientie-verbetering - 3 fte's 2. overdracht van taken naar BZ - 5 fte's 3. kwaliteitsverhoging + 4 fte's KNELPUNT Door de implementatie van FAIS, infrafonds, bedrijfsadministratie, UCA e.d. zal in een beperkte t i j d de werkwijze vooral binnen FC en de afdelingen Bedrijfszaken van de Hoofdafdelingen belangrijk wijzigen. Dit vraagt een grote inzet en f l e x i b i l i t e i t van de betrokken medewerkers. 2

5 3. BELEID EN VOORNEMENS Een verdere impuls om tot een verzakelijking van het handelen van de Bouwdienst te komen, is dat FC zich in 1993, na implementatie van FAIS in de vorm van een moderne begrotingsadministratie, wil richten op de ontwikkeling van een bedrijfsadministratie. Dit moet een adequaat instrument worden voor de beheersing van de door de Bouwdienst geleverde produkten, alsmede voor de benodigde processen om die produkten op een doelmatige wijze te kunnen realiseren. Overeenkomstig de besluitvorming over de Review Bedrijfsvoering zal FC de uitvoering van een aantal operationele taken in de begrotingsuitvoering overdragen aan de Hoofdafdelingen.Deze taken blijven uitgevoerd worden onder de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid van de Controller. De effectuering zal plaatsvinden nadat alle systeemveranderingen (FAIS, infrafonds etc.) voldoende ingebed zijn in de organisatie. Een voorstel hiertoe en de benodigde formatieve aanpassingen worden in het FCBZ-overleg voorbereid. De onderafdeling Administratie van FC zal zich primair gaan richten op de vakinhoudelijke inrichting van de administratie, het Bouwdienst-brede beheer van de kredieten, de centrale betaalfunctie en de informatie daarover. Het voornemen bestaat om na aanpassing van de taken van de onderafdeling Administratie,de onderdelen begrotingsadministratie en financiele administratie centraal in Utrecht te huisvesten. Begin 1993 zal hiertoe een plan ter besluitvorming worden voorgelegd. Aan een snelle implementatie van de financiele aspecten van PMW, integraal in de organisatie, wordt grote waarde gehecht. Doel hiervan is enerzijds een optimaal projectbeheer en anderzijds het op een hoger planniveau brengen van financierings- en verantwoordingssystemen. Hiertoe zal, voor de periode van voorlopig 2 jaar, een functionaris worden benoemd die belast wordt met de implementatie van de financieel-administratieve aspecten van PMW binnen de Bouwdienst. De functionaris ressorteert rechtstreeks onder het hoofd FC. Gestreefd wordt de financiering van de benodigde middelen voor uitbesteding, automatisering en produktontwikkeling meer te relateren aan de omvang van het opdrachtenpakket van de Bouwdienst. Uitwerking geschiedt in het kader van de RWS-stuurgroep "Hoogland" in de vorm van omslagpercentages. In de komende periode zal FC voor wat betreft de financieel-economische aspecten van de primaire produkten zich meer richten op advisering (gevraagd en ongevraagd) en toetsing in de voorfase, waarbij teruggetreden wordt uit de directe processtroom. Daarnaast zal de adviesfunctie zich richten op de verbetering van het doelmatig handelen door de organisatie. De interne toetsing op rechtmatigheid van handelen van de organisatie wordt voortgezet. Doelstelling van deze toetsing is inzicht te verkrijgen in welke mate volgens de Bouwdienst-filosofie wordt gehandeld en of de interne regels en procedures kunnen worden vereenvoudigd. FC wil zich binnen de Bouwdienst ontwikkelen tot een financieel-economisch "kenniscentrum". Kennis die ten dienste staat van de gehele Bouwdienst-organisatie. Dit houdt in dat het kwaliteitsniveau binnen FC op een hoger niveau gebracht moet worden. 3

6 De adviesfunctie van FC zal zich in toenemende mate richten op risico's en manco's, in bedrijfseconomische zin, die (kunnen) voorkomen in ramingen, formele contractuele afspraken en wijze van aanbesteding. Ook zal de adviesfunctie zich richten op de bedrijfseconomische aspecten van Bouwdienst-brede investeringen. In het kader van de dienstbrede processen dient, door een upgrading van de AO, in 1993 te worden gekomen tot een "Management AO". De AO zal worden toegespitst op de sturingsaspecten van de dienst, zoals die in de Review Bedri j fsvoering naar voren zijn gekomen. De AO zal een neerslag moeten zijn van de gewenste handelswijze van de organisatie in de zin van geboden-richtlijnen en adviezen. Op deze wijze is de AO een toetsingskader voor de gedragingen van die organisatie. SAMENVATTING Onderwerp Doelstelling Activiteit Verband houdend met de initierende, adviserende en toetsende taak van FC binnen de Bouwdienst, alsmede de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid van de Controller van de administratie-economische functies binnen de afdelingen Bedrijfszaken, bestaat een dienstbreed overleg tussen FC en de verschillende afdelingen Bedrijfszaken (FCBZ-overleg). Onder dit overleg functioneren een aantal vakoverleggen (zie bijlage 1). Bedrijfsadministratie Verzakelijking van het handelen Ontwikkelen *Systeemkeuze *Implementatie Bedrij fsvoering AO Tool of management Verbetering bedrij fsvoering *Overdracht operationele taken aan afd. Bedrijfszaken *Vakinhoudelijke inrichting administratie Implementatie FAIS *Realiseren opleidingsprogramma FAIS voor Bouwdienstmedewerkers Implementatie Infrafonds Implementatie handleiding UCA Herstructurering PBMS Ge'integreerde voortgangsrapportage implementatie financieel-administratieve aspecten van PMW uitwerking omslagregeling uitbesteding,automatisering en produktontwikkeling upgraden AO (minder regels, beter naleven) Omvorming Geactualiseerde formatie formatie-aanpassing FC en BZ 4

7 4. ACTIVITEITEN Algemeen De activiteiten van FC behoren in het algemeen tot de groep indirect produktief. Kanttekening hierbij is dat werkzaamheden verband houdende met het comptabel beheer van projecten f e i t e l i j k direct-produktieve activiteiten zijn. Deze activiteiten kunnen, vanwege de korte duur van de afzonderl i j k e handelingen niet rechtstreeks uit de tijdverantwoording worden gehaald. Via een verdeelsleutel zullen de betreffende werkzaamheden aan de produkten worden toegerekend. Om die reden zijn deze activiteiten in dit plan als indirect-produktief opgenomen Direct-produktieve activiteiten Afgezien van de in 4.1. toe te rekenen direct-produktieve activiteiten bestaan de, in PBMS-meetpunten, direct-produktieve activiteiten uit ondersteuning bij de inrichting van de projectadministratie van grote projecten. Dit betreft circa 1 manjaar. 5

8 Onderafdeling Administratie Doelstelling 4.3. Indirect-produktieve activiteiten Onderstaand worden de overige activiteiten van FC beschreven. Leveren van betrouwbare financieel-economische informatie Activiteit Planning en Con- Bevorderen van trol een effectieve en efficiente bedri j fsvoering Audit Toetsen en adviseren over de werking van de organisatie AO Beoordelen van doelmatige inrichting van de organisatie annex informatievoorziening Stafbureau *finaneieel-economische management-informatie, geaggregeerd aan HID en RWS hoofddirectie, in det a i l naar de samenstellen de onderdelen van de Bouw dienst-organisatie. *beheer financiele middelen *beheer van de financieel economische informatiesys temen *in- en externe planning *voortgangsrapportage *kostenbeheersing advisering bedrijfsecono misch en financieeleconomisch *interne controle contrac ten *procesverantwoording verantwoordingsrapportage *beoordeling renteclaims *mede-behandeling controlerapporten financiele controles *afstemming op gewenst besturing van de organisatie en de daarbij behorende info-voorziening *vastlegging en het onderhoud van de gekozen inrichting advisering over infovoorzieningen FC- Ondersteuning functies *bedrijfsbureaufunctie FC *coordinatie FCBZ-overleg *secretariele ondersteuning FC en FCBZ *specifieke opdrachten 6

9 5. ORGANISATIE EN WERKWIJZE 5.1. Organisatie Om het voorgenomen beleid, en om op een zo doelmatig en effectief mogelijke wijze gestalte te kunnen geven aan de FC-taken, zal in 1993 de organisatie van FC aanpassing behoeven. De onderafdeling Administratie is momenteel dusdanig opgezet dat naar de hoofd- en stafafdelingen van de Bouwdienst toe, herkenbare eenheden/aanspreekpunten zijn gecreeerd. Na overdracht van een aantal operationele taken is de noodzaak om deze eenheden/aanspreekpunten in stand te houden niet meer aanwezig. Deze operationele taken zijn gerelateerd aan ca. 5 formatieplaatsen. Het is het voornemen om, na deze overdracht, uit doelmatigheidsoverwegingen de bureaus Begrotingszaken en Financiele Administratie van de onderafdeling Administratie centraal in Utrecht te huisvesten. De totale vermindering van de financiele administratie in deze periode bedraagt dan 3 plaatsen. In het kader van de inrichting van de Bedrijfsadministratie en het daarbij behorende registratieve beheer van de informatiesystemen is hergroepering van de bureaus Bedrijfsadministratie en Planning logisch. Hierbij zullen medewerkers van het bureau Planning, belast met PBMS werkzaamheden worden ge'integreerd in het bureau Bedrijfsadministratie. Om de voorgenomen ontwikkeling van FC als financieel-economisch "kenniscentrum" en het verder inhoud geven/op hoger niveau brengen van de adviesfunctie mogelijk te maken, is versterking op bedrijfseconomisch, juridisch en bedrijfskundig gebied noodzakelijk. Het voornemen is om in 1993 hiertoe de formatie van de onderafdeling Planning en Cont r o l uit te breiden met 1 formatieplaats voor een bedrijfseconomisch/juridisch medewerker. In een later stadium wordt gedacht aan het versterken van de bedrijfskundige kennis in samenhang met de functie van hoofd AO. De ondersteuning van het hoofd van de afdeling, de onderafdelingen en FCBZ op secretarieel/administratief gebied dient, tengevolge van de ontwikkeling binnen FC, te worden versterkt met een secretariele kracht. Deze voorgenomen organisatorische aanpassingen zullen in nauw overleg met de betrokken medewerkers worden uitgevoerd. Als onderdeel hiervan zal een trainingsbijeenkomst worden gehouden voor alle medewerkers van FC met als thema "Veranderingen, geen bedreiging maar een uitdaging" 5.2. Sturing Opdrachten komen van de HID, het Directieteam, individuele (hoofd-/staf-)afdelingshoofden en volgens het vastgestelde beleidsplan en afdelingsplan. Daarnaast geschiedt advisering, toetsing en ondersteuning op eigen i n i t i a t i e f (voortvloeiende uit het vastgestelde beleid en het afdelingsplan), met name daar waar het gaat om verdere invulling en afhandeling van de door de dienstleiding genomen besluiten. De Staf van FC, bestaande uit de hoofden van de onderafdelingen en stafbureau, onder voorzitterschap van het hoofd van de afdeling, geeft sturing aan het functioneren van FC. 7

10 Periodiek vindt overleg met de afdelingen Bedrijfszaken van de Hoofdafdelingen plaats, in het FCBZ-overleg. Onder dit overleg functioneren een aantal vakgerichte werkgroepen. In deze horizontale werkverbanden vindt de coordinatie plaats en wordt terzake, relevante besluitvorming voorbereid met betrekking tot: - taken en werkwijzen op het terrein van de bedrijfsvoering ; initieren van nieuwe en verbetering van bestaande werkwijzen; afstemming onderlinge werkmethoden en werkwijzen; - beoordelen van externe regelgeving op interne toepassing. Voortgangsrapportage en verantwoording vindt plaats door middel van een overlegstructuur, t.w. DT-vergadering, (hoofd-/staf-)afdelingsstaven, FCBZ-overleg, en binnen FC zelf (stafoverleg) Werkwijze FC werkt tegelijkertijd aan meerdere taken en opdrachten van verschillende aard en omvang, voortvloeiende uit vastgesteld beleid en afzonderlijke DT-besluiten. Een aantal specifieke opdrachten met een Bouwdienst-breed karakter waarbij de inzet van meerdere disciplines is vereist, wordt zoveel mogelijk volgens de normen van projectmatig werken gerealiseerd (bijv. implementatie FAIS). FC maakt gebruik van uitbesteding, voornamelijk daar waar het gaat om activiteiten met een routinematig dan wel specifiek deskundig karakter (bijv. AOB-controles, structurering PBMS, specialistisch advies, incidenteel typewerk). Waterstaatsbreed bestaan samenwerkingsverbanden met HW en andere RWS-directies, zoals: periodieke contacten van hoofd FC met vakgenoten; tussen hoofden onderafdelingen met vakgenoten; etc. 3

11 6. BENODIGDE MIDDELEN PERSONEEL Eigen personeel De formatieve omvang in f.t.e.'s over de jaren van de afdeling FC is nader bepaald op: eind 1992 : 34,5; eind 1993 : 33,5; eind 1994 e.v.: 32,5; Deze aantallen zijn exclusief het hoofd van de afdeling en een functionaris die gedurende ca. 2 jaar zal worden belast met de implementatie van de financieel-administratieve aspecten van PMW binnen de Bouwdienst Een overzicht van de functies, waarnaar FC (naar de huidige inzichten) zich zal ontwikkelen is als bijlage 2 bijgevoegd. FC beschouwt het als haar opdracht de gewenste organisatorische aanpassingen binnen de gestelde randvoorwaarden uit te voeren. Door overdracht van taken en efficentieverbetering (centrale huisvesting) kan dit worden bereikt Niet Bouwdienst-personeel Uitbesteding c.q. inhuren zal plaatsvinden bij routinematige opdrachten dan wel wanneer de eigen capaciteit ontoereikend i s, of specifieke deskundigheid vereist is. In 1993 zullen de volgende activiteiten worden uitbesteed: Ondersteuning Bouwdienst- ondersteuning Bouwdienstbreed brede bedrijfsvoering bij de bedrijfsvoering, incl. ondersteuning afdelingen Bedrijfszaken etc. Herstructurering PBMS ontwikkeling applicatieprogrammatuur om PBMS verder aan te passen aan de eisen van de Bouwdienst Implementatie UCA ondersteuning bij ontwikkeling en implementatie handboek UCA binnen de Bouwdienst AOB-controle uitvoering van AOB-controles binnen de Bouwdienst Bedrij fsadministratie Specialistische advies ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van een bedrijfsadministratie inwinnen van externe adviezen m.b.t. financiele en fiscale zaken Piekbelasting ad-hoc typewerk en licht administratief werk Opleidingen Om de kwaliteit/deskundigheid van de afdeling op het gewenste niveau te krijgen en te houden zal jaarlijks minimaal 2% van het Personeelsbudget aan opleiding en bijwonen van symposia op het terrein van FC benodigd zijn 9

12 6.2. FINANCIEN Door regionale directies ter besohikking te stellen Niet van toepassing Door de Hoofddirectie ter beschikking te stellen Personeel artikel (art ) Eigen personeel Rekening houdend met een verkleining in omvang en een vergroting van de kwaliteit is een budget voor eigen personeel nodig van / ,=. Daarnaast is gedurende ca. 2 jaar / ,= benodigd voor implementatie van de financieel-economische aspecten van PMW binnen de Bouwdienst in de vorm van een t i j d e l i j k toegevoegd medewerker. Niet-Bouwdienst personeel De begrote kosten voor de uitbesteding conform Bouwdienstbrede ondersteuning bedrijfsvoering f ,=* *In dit bedrag is begrepen voor FC 1/2 manjaar = ca. / ,= en ca. / ,= voor andere organisatie onderdelen. Herstructurering PBMS zie werkartikel Exploitatie PBMS zie werkartikel Implementatie UCA zie werkartikel AOB controle zie werkartikel Specialistisch advies zie materieel artikel Piekbelasting / ,= Totaal / ,= Beloningsdifferentiatie Begroot wordt conform de randvoorwaarden en de door P.M.I gehanteerde verdeelsleutel. Van het aldus toe te kennen deelbudget zal ca. 30% worden aangewend voor collectieve uitgaven. Het overige deel zal als volgt worden aangewend: -individuele beloning bij uitzonderlijk functioneren (specifieke opdracht, zware omstandigheden etc.); -"lik-op-stuk" beloning. Hierbij kan direct worden beloond bij kortdurende bijzondere prestaties. Totaal / ,= Totaal artikelonderdeel : / ,= Materiele uitgaven (art ) Reis- en verbliifskosten Het benodigde budget reis- en verblijfskosten is gebaseerd op Voor 1993 is naar raming benodigd / ,= Huisvestingskosten Samenhangend met de voorgenomen uitbreiding op het Stafbureau en de centrale huisvesting van de Administratie te Utrecht is ca 120m 2 kantoor- en archiefruimte extra benodigd in Westraven..10

13 Specialistisch advies Financieel en fiscaal f ,= Bedrijfsadministratie f ,=* Totaal artikelonderdeel / ,= *Afhankelijk van de systeemkeuze zal in 1994 en 1995 nog resp. f ,= en f ,= benodigd zijn Vorming en opleiding (art ) Het opleidingsplan FC is gebaseerd op toewijzing volgens de randvoorwaarde. Doelstelling van FC is dat minimaal 2% van het personeelsbudget aan vorming en opleiding wordt besteed. Gelet op de veranderingsprocessen en de voorgenomen kwaliteitsverbetering is de toegewezen randvoorwaarde onvoldoende. Totaal / ,= Benodigd volgens opleidingsplan / ,= Totaal artikelonderdeel / ,= Automatisering ( art ) In het kader van het beheer van de dienstbrede informatiesystemen, optimalisatie "MAN"-programma (mandatering en bevoegdheden) en verhoging efficientie is in 1993 benodigd: - Applicatie Contracten administratie Specifieke software en hardware 1 Printer t.b.v. de onderafdeling Administratie - 1 Handscanner t.b.v. de onderafdeling AO. Totaal / ,= Voor wat de bedrijfsadministratie betreft, zal in 1993 een systeemkeuze moeten worden gemaakt. Indien voor een ander systeem dan FAIS wordt gekozen zullen hiervoor in de komende jaren extra gelden benodigd zijn. Voor 1993 is hiervoor een stelpost begroot van / ,=. Kosten verbonden aan de verdere implementatie zijn opgenomen in het plan van BSW/IT. Totaal artikelonderdeel / ,= Uitbesteding (art ) Voor de uitvoering van AOB-controles zal structureel uitbesteding noodzakelijk zijn. In 1993 zal opdracht worden gegeven voor een periode van 3 jaar. Totaal Verplichtingenkrediet / ,= Kaskrediet 1993: 1994: 1995: ,= ,= ,= Implementatie UCA Hiervoor zal in 1993 nog een benodigd zijn van: kaskrediet ,= Herstructurering en Exploitatie PBMS Benodigd verplichtingenkrediet 1993 / ,= 1994 " ,= 1995 e.v. " ,= kaskrediet / ,= " ,= " ,= Totaal artikelonderdeel

14 Verplichtingenkrediet / ,= Kaskrediet / ,= In onderstaande matrix is het benodigde Verplichtingen- (V) en Kaskrediet (K) voor de planperiode 1993/1998 opgenomen. Bedragen x f 1000,= art.ond. omschrijving V/K *eigen personeel V/K *bedrij fsvoering V K *piekbelasting V/K *beloningsdifferentiatie V/K TOTAAL V K *reis- en verblij fkosten V/K *spec. advies V/K TOTAAL *vorming en opleiding V/K *automatisering V/K *AOB controle V *UCA K K *PBMS V K TOTAAL V K

15 KNELPUNTEN Eigen personeel Door overdracht van primaire taken aan de Hoofdafdelingen en interne omvorming binnen FC kan in de komende jaren het totaal aantal formatieplaatsen bij de onderafdeling FCA met 8 worden verminderd en wel 5 formatieplaatsen door overdracht van taken en 3 formatieplaatsen door efficientieverbetering (w.o. centrale huisvesting van FCA in Utrecht. Kanttekening hierbij is dat samenhangend met de overdracht van taken door de Hoofdafdelingen 4 formatieplaatsen beschikbaar dienen te worden gesteld voor de uitvoering van die taken. Daarnaast is een uitbreiding van de FC-formatie voorzien van 4 plaatsen in verband met de beoogde kwaliteitsverbetering van de management-informatie, verhoging kwaliteit van Planning en Control en uitbreiding capaciteit voor administratieve ondersteuning. De voorgestane verkleining in omvang van FC van 36,5 tot 32,5 fte's is een resultante van de volgende processen: 1. efficientie-verbetering - 3 fte's 2. overdracht van taken naar BZ - 5 fte's 3. kwaliteitsverhoging + 4 fte's Daarnaast is voor de implementatie van de financieel-economische aspecten van PMW in de jaren 1993 en 1994 ca. / ,= per jaar benodigd Vorming en opleiding Indien het opleidingsbudget voor 1993 niet wordt verhoogd, betekent dit voor FC dat slechts een gedeelte van het voor ogen staande opleidingsplan kan worden uitgevoerd. Hierdoor is de beoogde kwaliteitsverhoging van FC in het geding en komt de voorgenomen begeleiding van de FC-medewerkers tijdens de omvorming in het gedrang. 13

16 BIJLAGE 1 STRUCTUUR FCBZ-OVERLEG EN VAKOVERLEG FC DI NI WB FCBZ VAKOVERLEG VAKOVERLEG VAKOVERLEG VAKOVERLEG VAKOVERLEG KOSTPRIJS CONTRACTEN PLANNING FINANCIEN AO GEBRUIKERSGROEPEN STAVEN BEDRIJFSZAKEN HOOFDAFDELING! X

17 BIJLAGE 2 Indicatief formatie-overzicht van de uiteindelijke FC-organisatie (naar de huidige inzichten) Aantal Functie Schaal 1 hoofd stafbureau 11 2 secretarieel-adm. medw. 5 0,5 administratie medw. 4 1 hoofd onderafd. administratie 12 1 hoofd bureau bedrijfsadm sr. medw. bedrijfsadministratie 9 2 medw. bedrijfsadministratie 8 1 medw. systeembeheer 8 1 medw. projecten 9 1 applicatiemedw. 9 1 medw. tijdregistratie 8 1 hoofd bureau fin. adm 9 1 hoofd sector boekhouding 7 1 hoofd sector factuurverwerking 6 2 medew. factuurverwerking 5 1 hoofd bureau begrotingszaken 10 1 sr. medw. begrotingszaken 9 1 medw. begrotingszaken 8 1 hoofd onderafd. planning en contr hoofd planning 12 1 medw. planning 10 1 hoofd bureau control 12 1 bedrijfseconomisch/juridisch medw 12 1 sr. medw. control 11 1 medw. control 10 1 hoofd onderafd. AO/bedrijfskundige 12 1 medw. AO 10 1 hoofd onderadfd. audit 12 1 medw. controle contracten 10 1 medw. fin. toetsing 10 32,5 15

18

Financieel-economisch beheer (FB)

Financieel-economisch beheer (FB) Afdelingsplan 1995 Ministerie Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer FB FBF FBPC AO/IC BIV Financieel-economisch beheer (FB) Rijkswaterstaat Adviesdienst

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Organisatieverordening Holland Rijn land Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR AMBTELIJK ORGANISATIE... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken

Hoofd Financiën. A. Te verrichten financieel-administratieve planningstaken Hoofd Financiën Als hoofd Financiën verantwoordelijk voor: de uitvoering van de financiële planning, het verwerken van de financiële gegevens en het rapporteren in de vereiste vorm en frequentie; de voortgang

Nadere informatie

Onderwerp Plan van Aanpak 'Structureel Verbeteren Bedrijfsvoering Bouwdienst'

Onderwerp Plan van Aanpak 'Structureel Verbeteren Bedrijfsvoering Bouwdienst' BIJLAGE Aan de President van de Algemene Rekenkamer mevrouw drs S.J. Stuiveling Lange Voorhout 8 2514 ED DEN HAAG Contactpersoon Datum 2 mei 2003 Ons kenmerk FEZ/2003/619 Doorkiesnummer Bijlage(n) 1 Uw

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Jurist. Doel. Context

Jurist. Doel. Context Jurist Doel Adviseren over en behartigen van juridische (beleids)zaken, alsmede opstellen en toetsen van juridische documenten, binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, beroepscodes

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Besluit van 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reorganisatie Wegen en Verkeer Registratienummer: CBE03.079 Samenvatting Op 18 maart 2003 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de afdeling Wegen en Verkeer te reorganiseren. Het

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën,

Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën, Organisatie- en mandaatbesluit SG-cluster Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 maart 2014 De secretaris-generaal, Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën,

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk Doorrekening kosten Kompas Januari 2011, versie 3.0 Kenmerk: MLK/2011/1841 Colofon: Document Aanbieder Afnemer Auteur(s) : Doorrekening kosten kompas voor uitvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Formatie-ontwikkeling 2003 Statenvergadering: 6 februari 2003 Agendapunt: 5 1. Wij stellen u voor: a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 13,3

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Medewerker strategie en control Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau

Medewerker strategie en control Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau Strategie en control Functieprofiel medewerker strategie en control Medewerker strategie en control Functiefamilie Functiefamilie 20, strategie en beleid Functieniveau I Doel De medewerker strategie en

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken Ministerie van Financiën, Begrotingszaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeelsmanagement Rijksdienst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r32 Inboeknumrner gguoor Sy6 Beslisdatum B&W t juni tggg Dossiernummer gzz.zor Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de artikelen 103, tweede lid en 160, eerste lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: het Organisatiestatuut

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

KPMG Klynveld Bosboom Hegener

KPMG Klynveld Bosboom Hegener KPMG Klynveld Bosboom Hegener Organisatie advisu MINISTERIE VAN VERKEER & WATERSTAAT INLEIDING TOT HET HANDBOEK ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Klynveld Bosboom Hegener Organisatie-adviseurs MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie