Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat 1

2 AFDELINGSPLAN FINANCIEN EN CONTROL 1993 C10323

3 1. KOI iwnienst RUKSWATERSTAAT BIBLIOTHEEK BC NR...Ooaas 1.1. INLEIDING Doel van het plan alleen binnen de BOUWDIENST uitleenbaar BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus LA Utrecht Met dit afdelingsplan Financien en Control (hierna FC) wordt beoogd: inzicht te verschaffen in de organisatie, taken en werkwijze van FC; - aan te geven welke (beleid)voornemens FC in 1993 e.v. heeft en op welke wijze deze zullen worden verwezenl i j k t Plaats in de organisatie De plaats van de afdeling in de organisatie is weergegeven in de onderstaande figuur. Het hoofd van de afdeling heeft zitting in het directieteam. HID Bouwspeurwerk Kwaliteitszorg Financien en Control!: Personeel en Organisatie In- en externe Betrekkingen Hfd.afd. Waterbouw Hfd.afd. Droge Infrastructuur Hfd.afd. Natte Infrastructuur Hfd.afd. Projectuitvoering /Diensten 1.3. Bijdrage van FC aan de doelstelling van de Bouwdienst De doelstelling van de Bouwdienst Rijkswaterstaat en de daarvan afgeleide taken en werkwijze staan beschreven in de Nota Taken en Werkwijze, het Handvest van de Bouwdienst Rijkswaterstaat en het Beleidsplan Bouwdienst Rijkswaterstaat. FC draagt aan deze doelstelling bij door de zorg voor een adequate administratie, administratieve organisatie en de daarop afgestemde informatievoorziening, waarnaast het bevorderen en bewaken van het rechtmatig en doelmatig functioneren van de Bouwdienst op financieel-economisch terrein. FC heeft daarbij een adviserende, toetsende en ondersteunende taak. Het inhoud geven aan bovenstaande taken geschiedt in nauwe samenwerking met de hoofdafdelingen. 1

4 2. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het afdelingsplan geeft het beleid van de afdeling Financien en Control aan voor het jaar 1993 en een doorkijk naar de jaren 1994 tot en met De aandachtspunten voor het beleid van de afdeling FC zijn weergegeven in hoofdstuk 3 "Beleid en Voornemens". De belangrijkste beleidsaspecten zijn: - het ontwikkelen en implementeren van een bedrijfsadministratie; implementatie van de financieel-administratieve aspecten van PMW en 2e fase FAIS binnen de Bouwdienst; - implementatie infrafonds; overdracht van operationele taken aan de Hoofdafdelingen; verbeteren van het kwaliteitsniveau binnen FC. De voorgestane verkleining in omvang van FC van 36,5 tot 32,5 fte's is een resultante van de volgende processen: 1. efficientie-verbetering - 3 fte's 2. overdracht van taken naar BZ - 5 fte's 3. kwaliteitsverhoging + 4 fte's KNELPUNT Door de implementatie van FAIS, infrafonds, bedrijfsadministratie, UCA e.d. zal in een beperkte t i j d de werkwijze vooral binnen FC en de afdelingen Bedrijfszaken van de Hoofdafdelingen belangrijk wijzigen. Dit vraagt een grote inzet en f l e x i b i l i t e i t van de betrokken medewerkers. 2

5 3. BELEID EN VOORNEMENS Een verdere impuls om tot een verzakelijking van het handelen van de Bouwdienst te komen, is dat FC zich in 1993, na implementatie van FAIS in de vorm van een moderne begrotingsadministratie, wil richten op de ontwikkeling van een bedrijfsadministratie. Dit moet een adequaat instrument worden voor de beheersing van de door de Bouwdienst geleverde produkten, alsmede voor de benodigde processen om die produkten op een doelmatige wijze te kunnen realiseren. Overeenkomstig de besluitvorming over de Review Bedrijfsvoering zal FC de uitvoering van een aantal operationele taken in de begrotingsuitvoering overdragen aan de Hoofdafdelingen.Deze taken blijven uitgevoerd worden onder de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid van de Controller. De effectuering zal plaatsvinden nadat alle systeemveranderingen (FAIS, infrafonds etc.) voldoende ingebed zijn in de organisatie. Een voorstel hiertoe en de benodigde formatieve aanpassingen worden in het FCBZ-overleg voorbereid. De onderafdeling Administratie van FC zal zich primair gaan richten op de vakinhoudelijke inrichting van de administratie, het Bouwdienst-brede beheer van de kredieten, de centrale betaalfunctie en de informatie daarover. Het voornemen bestaat om na aanpassing van de taken van de onderafdeling Administratie,de onderdelen begrotingsadministratie en financiele administratie centraal in Utrecht te huisvesten. Begin 1993 zal hiertoe een plan ter besluitvorming worden voorgelegd. Aan een snelle implementatie van de financiele aspecten van PMW, integraal in de organisatie, wordt grote waarde gehecht. Doel hiervan is enerzijds een optimaal projectbeheer en anderzijds het op een hoger planniveau brengen van financierings- en verantwoordingssystemen. Hiertoe zal, voor de periode van voorlopig 2 jaar, een functionaris worden benoemd die belast wordt met de implementatie van de financieel-administratieve aspecten van PMW binnen de Bouwdienst. De functionaris ressorteert rechtstreeks onder het hoofd FC. Gestreefd wordt de financiering van de benodigde middelen voor uitbesteding, automatisering en produktontwikkeling meer te relateren aan de omvang van het opdrachtenpakket van de Bouwdienst. Uitwerking geschiedt in het kader van de RWS-stuurgroep "Hoogland" in de vorm van omslagpercentages. In de komende periode zal FC voor wat betreft de financieel-economische aspecten van de primaire produkten zich meer richten op advisering (gevraagd en ongevraagd) en toetsing in de voorfase, waarbij teruggetreden wordt uit de directe processtroom. Daarnaast zal de adviesfunctie zich richten op de verbetering van het doelmatig handelen door de organisatie. De interne toetsing op rechtmatigheid van handelen van de organisatie wordt voortgezet. Doelstelling van deze toetsing is inzicht te verkrijgen in welke mate volgens de Bouwdienst-filosofie wordt gehandeld en of de interne regels en procedures kunnen worden vereenvoudigd. FC wil zich binnen de Bouwdienst ontwikkelen tot een financieel-economisch "kenniscentrum". Kennis die ten dienste staat van de gehele Bouwdienst-organisatie. Dit houdt in dat het kwaliteitsniveau binnen FC op een hoger niveau gebracht moet worden. 3

6 De adviesfunctie van FC zal zich in toenemende mate richten op risico's en manco's, in bedrijfseconomische zin, die (kunnen) voorkomen in ramingen, formele contractuele afspraken en wijze van aanbesteding. Ook zal de adviesfunctie zich richten op de bedrijfseconomische aspecten van Bouwdienst-brede investeringen. In het kader van de dienstbrede processen dient, door een upgrading van de AO, in 1993 te worden gekomen tot een "Management AO". De AO zal worden toegespitst op de sturingsaspecten van de dienst, zoals die in de Review Bedri j fsvoering naar voren zijn gekomen. De AO zal een neerslag moeten zijn van de gewenste handelswijze van de organisatie in de zin van geboden-richtlijnen en adviezen. Op deze wijze is de AO een toetsingskader voor de gedragingen van die organisatie. SAMENVATTING Onderwerp Doelstelling Activiteit Verband houdend met de initierende, adviserende en toetsende taak van FC binnen de Bouwdienst, alsmede de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid van de Controller van de administratie-economische functies binnen de afdelingen Bedrijfszaken, bestaat een dienstbreed overleg tussen FC en de verschillende afdelingen Bedrijfszaken (FCBZ-overleg). Onder dit overleg functioneren een aantal vakoverleggen (zie bijlage 1). Bedrijfsadministratie Verzakelijking van het handelen Ontwikkelen *Systeemkeuze *Implementatie Bedrij fsvoering AO Tool of management Verbetering bedrij fsvoering *Overdracht operationele taken aan afd. Bedrijfszaken *Vakinhoudelijke inrichting administratie Implementatie FAIS *Realiseren opleidingsprogramma FAIS voor Bouwdienstmedewerkers Implementatie Infrafonds Implementatie handleiding UCA Herstructurering PBMS Ge'integreerde voortgangsrapportage implementatie financieel-administratieve aspecten van PMW uitwerking omslagregeling uitbesteding,automatisering en produktontwikkeling upgraden AO (minder regels, beter naleven) Omvorming Geactualiseerde formatie formatie-aanpassing FC en BZ 4

7 4. ACTIVITEITEN Algemeen De activiteiten van FC behoren in het algemeen tot de groep indirect produktief. Kanttekening hierbij is dat werkzaamheden verband houdende met het comptabel beheer van projecten f e i t e l i j k direct-produktieve activiteiten zijn. Deze activiteiten kunnen, vanwege de korte duur van de afzonderl i j k e handelingen niet rechtstreeks uit de tijdverantwoording worden gehaald. Via een verdeelsleutel zullen de betreffende werkzaamheden aan de produkten worden toegerekend. Om die reden zijn deze activiteiten in dit plan als indirect-produktief opgenomen Direct-produktieve activiteiten Afgezien van de in 4.1. toe te rekenen direct-produktieve activiteiten bestaan de, in PBMS-meetpunten, direct-produktieve activiteiten uit ondersteuning bij de inrichting van de projectadministratie van grote projecten. Dit betreft circa 1 manjaar. 5

8 Onderafdeling Administratie Doelstelling 4.3. Indirect-produktieve activiteiten Onderstaand worden de overige activiteiten van FC beschreven. Leveren van betrouwbare financieel-economische informatie Activiteit Planning en Con- Bevorderen van trol een effectieve en efficiente bedri j fsvoering Audit Toetsen en adviseren over de werking van de organisatie AO Beoordelen van doelmatige inrichting van de organisatie annex informatievoorziening Stafbureau *finaneieel-economische management-informatie, geaggregeerd aan HID en RWS hoofddirectie, in det a i l naar de samenstellen de onderdelen van de Bouw dienst-organisatie. *beheer financiele middelen *beheer van de financieel economische informatiesys temen *in- en externe planning *voortgangsrapportage *kostenbeheersing advisering bedrijfsecono misch en financieeleconomisch *interne controle contrac ten *procesverantwoording verantwoordingsrapportage *beoordeling renteclaims *mede-behandeling controlerapporten financiele controles *afstemming op gewenst besturing van de organisatie en de daarbij behorende info-voorziening *vastlegging en het onderhoud van de gekozen inrichting advisering over infovoorzieningen FC- Ondersteuning functies *bedrijfsbureaufunctie FC *coordinatie FCBZ-overleg *secretariele ondersteuning FC en FCBZ *specifieke opdrachten 6

9 5. ORGANISATIE EN WERKWIJZE 5.1. Organisatie Om het voorgenomen beleid, en om op een zo doelmatig en effectief mogelijke wijze gestalte te kunnen geven aan de FC-taken, zal in 1993 de organisatie van FC aanpassing behoeven. De onderafdeling Administratie is momenteel dusdanig opgezet dat naar de hoofd- en stafafdelingen van de Bouwdienst toe, herkenbare eenheden/aanspreekpunten zijn gecreeerd. Na overdracht van een aantal operationele taken is de noodzaak om deze eenheden/aanspreekpunten in stand te houden niet meer aanwezig. Deze operationele taken zijn gerelateerd aan ca. 5 formatieplaatsen. Het is het voornemen om, na deze overdracht, uit doelmatigheidsoverwegingen de bureaus Begrotingszaken en Financiele Administratie van de onderafdeling Administratie centraal in Utrecht te huisvesten. De totale vermindering van de financiele administratie in deze periode bedraagt dan 3 plaatsen. In het kader van de inrichting van de Bedrijfsadministratie en het daarbij behorende registratieve beheer van de informatiesystemen is hergroepering van de bureaus Bedrijfsadministratie en Planning logisch. Hierbij zullen medewerkers van het bureau Planning, belast met PBMS werkzaamheden worden ge'integreerd in het bureau Bedrijfsadministratie. Om de voorgenomen ontwikkeling van FC als financieel-economisch "kenniscentrum" en het verder inhoud geven/op hoger niveau brengen van de adviesfunctie mogelijk te maken, is versterking op bedrijfseconomisch, juridisch en bedrijfskundig gebied noodzakelijk. Het voornemen is om in 1993 hiertoe de formatie van de onderafdeling Planning en Cont r o l uit te breiden met 1 formatieplaats voor een bedrijfseconomisch/juridisch medewerker. In een later stadium wordt gedacht aan het versterken van de bedrijfskundige kennis in samenhang met de functie van hoofd AO. De ondersteuning van het hoofd van de afdeling, de onderafdelingen en FCBZ op secretarieel/administratief gebied dient, tengevolge van de ontwikkeling binnen FC, te worden versterkt met een secretariele kracht. Deze voorgenomen organisatorische aanpassingen zullen in nauw overleg met de betrokken medewerkers worden uitgevoerd. Als onderdeel hiervan zal een trainingsbijeenkomst worden gehouden voor alle medewerkers van FC met als thema "Veranderingen, geen bedreiging maar een uitdaging" 5.2. Sturing Opdrachten komen van de HID, het Directieteam, individuele (hoofd-/staf-)afdelingshoofden en volgens het vastgestelde beleidsplan en afdelingsplan. Daarnaast geschiedt advisering, toetsing en ondersteuning op eigen i n i t i a t i e f (voortvloeiende uit het vastgestelde beleid en het afdelingsplan), met name daar waar het gaat om verdere invulling en afhandeling van de door de dienstleiding genomen besluiten. De Staf van FC, bestaande uit de hoofden van de onderafdelingen en stafbureau, onder voorzitterschap van het hoofd van de afdeling, geeft sturing aan het functioneren van FC. 7

10 Periodiek vindt overleg met de afdelingen Bedrijfszaken van de Hoofdafdelingen plaats, in het FCBZ-overleg. Onder dit overleg functioneren een aantal vakgerichte werkgroepen. In deze horizontale werkverbanden vindt de coordinatie plaats en wordt terzake, relevante besluitvorming voorbereid met betrekking tot: - taken en werkwijzen op het terrein van de bedrijfsvoering ; initieren van nieuwe en verbetering van bestaande werkwijzen; afstemming onderlinge werkmethoden en werkwijzen; - beoordelen van externe regelgeving op interne toepassing. Voortgangsrapportage en verantwoording vindt plaats door middel van een overlegstructuur, t.w. DT-vergadering, (hoofd-/staf-)afdelingsstaven, FCBZ-overleg, en binnen FC zelf (stafoverleg) Werkwijze FC werkt tegelijkertijd aan meerdere taken en opdrachten van verschillende aard en omvang, voortvloeiende uit vastgesteld beleid en afzonderlijke DT-besluiten. Een aantal specifieke opdrachten met een Bouwdienst-breed karakter waarbij de inzet van meerdere disciplines is vereist, wordt zoveel mogelijk volgens de normen van projectmatig werken gerealiseerd (bijv. implementatie FAIS). FC maakt gebruik van uitbesteding, voornamelijk daar waar het gaat om activiteiten met een routinematig dan wel specifiek deskundig karakter (bijv. AOB-controles, structurering PBMS, specialistisch advies, incidenteel typewerk). Waterstaatsbreed bestaan samenwerkingsverbanden met HW en andere RWS-directies, zoals: periodieke contacten van hoofd FC met vakgenoten; tussen hoofden onderafdelingen met vakgenoten; etc. 3

11 6. BENODIGDE MIDDELEN PERSONEEL Eigen personeel De formatieve omvang in f.t.e.'s over de jaren van de afdeling FC is nader bepaald op: eind 1992 : 34,5; eind 1993 : 33,5; eind 1994 e.v.: 32,5; Deze aantallen zijn exclusief het hoofd van de afdeling en een functionaris die gedurende ca. 2 jaar zal worden belast met de implementatie van de financieel-administratieve aspecten van PMW binnen de Bouwdienst Een overzicht van de functies, waarnaar FC (naar de huidige inzichten) zich zal ontwikkelen is als bijlage 2 bijgevoegd. FC beschouwt het als haar opdracht de gewenste organisatorische aanpassingen binnen de gestelde randvoorwaarden uit te voeren. Door overdracht van taken en efficentieverbetering (centrale huisvesting) kan dit worden bereikt Niet Bouwdienst-personeel Uitbesteding c.q. inhuren zal plaatsvinden bij routinematige opdrachten dan wel wanneer de eigen capaciteit ontoereikend i s, of specifieke deskundigheid vereist is. In 1993 zullen de volgende activiteiten worden uitbesteed: Ondersteuning Bouwdienst- ondersteuning Bouwdienstbreed brede bedrijfsvoering bij de bedrijfsvoering, incl. ondersteuning afdelingen Bedrijfszaken etc. Herstructurering PBMS ontwikkeling applicatieprogrammatuur om PBMS verder aan te passen aan de eisen van de Bouwdienst Implementatie UCA ondersteuning bij ontwikkeling en implementatie handboek UCA binnen de Bouwdienst AOB-controle uitvoering van AOB-controles binnen de Bouwdienst Bedrij fsadministratie Specialistische advies ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van een bedrijfsadministratie inwinnen van externe adviezen m.b.t. financiele en fiscale zaken Piekbelasting ad-hoc typewerk en licht administratief werk Opleidingen Om de kwaliteit/deskundigheid van de afdeling op het gewenste niveau te krijgen en te houden zal jaarlijks minimaal 2% van het Personeelsbudget aan opleiding en bijwonen van symposia op het terrein van FC benodigd zijn 9

12 6.2. FINANCIEN Door regionale directies ter besohikking te stellen Niet van toepassing Door de Hoofddirectie ter beschikking te stellen Personeel artikel (art ) Eigen personeel Rekening houdend met een verkleining in omvang en een vergroting van de kwaliteit is een budget voor eigen personeel nodig van / ,=. Daarnaast is gedurende ca. 2 jaar / ,= benodigd voor implementatie van de financieel-economische aspecten van PMW binnen de Bouwdienst in de vorm van een t i j d e l i j k toegevoegd medewerker. Niet-Bouwdienst personeel De begrote kosten voor de uitbesteding conform Bouwdienstbrede ondersteuning bedrijfsvoering f ,=* *In dit bedrag is begrepen voor FC 1/2 manjaar = ca. / ,= en ca. / ,= voor andere organisatie onderdelen. Herstructurering PBMS zie werkartikel Exploitatie PBMS zie werkartikel Implementatie UCA zie werkartikel AOB controle zie werkartikel Specialistisch advies zie materieel artikel Piekbelasting / ,= Totaal / ,= Beloningsdifferentiatie Begroot wordt conform de randvoorwaarden en de door P.M.I gehanteerde verdeelsleutel. Van het aldus toe te kennen deelbudget zal ca. 30% worden aangewend voor collectieve uitgaven. Het overige deel zal als volgt worden aangewend: -individuele beloning bij uitzonderlijk functioneren (specifieke opdracht, zware omstandigheden etc.); -"lik-op-stuk" beloning. Hierbij kan direct worden beloond bij kortdurende bijzondere prestaties. Totaal / ,= Totaal artikelonderdeel : / ,= Materiele uitgaven (art ) Reis- en verbliifskosten Het benodigde budget reis- en verblijfskosten is gebaseerd op Voor 1993 is naar raming benodigd / ,= Huisvestingskosten Samenhangend met de voorgenomen uitbreiding op het Stafbureau en de centrale huisvesting van de Administratie te Utrecht is ca 120m 2 kantoor- en archiefruimte extra benodigd in Westraven..10

13 Specialistisch advies Financieel en fiscaal f ,= Bedrijfsadministratie f ,=* Totaal artikelonderdeel / ,= *Afhankelijk van de systeemkeuze zal in 1994 en 1995 nog resp. f ,= en f ,= benodigd zijn Vorming en opleiding (art ) Het opleidingsplan FC is gebaseerd op toewijzing volgens de randvoorwaarde. Doelstelling van FC is dat minimaal 2% van het personeelsbudget aan vorming en opleiding wordt besteed. Gelet op de veranderingsprocessen en de voorgenomen kwaliteitsverbetering is de toegewezen randvoorwaarde onvoldoende. Totaal / ,= Benodigd volgens opleidingsplan / ,= Totaal artikelonderdeel / ,= Automatisering ( art ) In het kader van het beheer van de dienstbrede informatiesystemen, optimalisatie "MAN"-programma (mandatering en bevoegdheden) en verhoging efficientie is in 1993 benodigd: - Applicatie Contracten administratie Specifieke software en hardware 1 Printer t.b.v. de onderafdeling Administratie - 1 Handscanner t.b.v. de onderafdeling AO. Totaal / ,= Voor wat de bedrijfsadministratie betreft, zal in 1993 een systeemkeuze moeten worden gemaakt. Indien voor een ander systeem dan FAIS wordt gekozen zullen hiervoor in de komende jaren extra gelden benodigd zijn. Voor 1993 is hiervoor een stelpost begroot van / ,=. Kosten verbonden aan de verdere implementatie zijn opgenomen in het plan van BSW/IT. Totaal artikelonderdeel / ,= Uitbesteding (art ) Voor de uitvoering van AOB-controles zal structureel uitbesteding noodzakelijk zijn. In 1993 zal opdracht worden gegeven voor een periode van 3 jaar. Totaal Verplichtingenkrediet / ,= Kaskrediet 1993: 1994: 1995: ,= ,= ,= Implementatie UCA Hiervoor zal in 1993 nog een benodigd zijn van: kaskrediet ,= Herstructurering en Exploitatie PBMS Benodigd verplichtingenkrediet 1993 / ,= 1994 " ,= 1995 e.v. " ,= kaskrediet / ,= " ,= " ,= Totaal artikelonderdeel

14 Verplichtingenkrediet / ,= Kaskrediet / ,= In onderstaande matrix is het benodigde Verplichtingen- (V) en Kaskrediet (K) voor de planperiode 1993/1998 opgenomen. Bedragen x f 1000,= art.ond. omschrijving V/K *eigen personeel V/K *bedrij fsvoering V K *piekbelasting V/K *beloningsdifferentiatie V/K TOTAAL V K *reis- en verblij fkosten V/K *spec. advies V/K TOTAAL *vorming en opleiding V/K *automatisering V/K *AOB controle V *UCA K K *PBMS V K TOTAAL V K

15 KNELPUNTEN Eigen personeel Door overdracht van primaire taken aan de Hoofdafdelingen en interne omvorming binnen FC kan in de komende jaren het totaal aantal formatieplaatsen bij de onderafdeling FCA met 8 worden verminderd en wel 5 formatieplaatsen door overdracht van taken en 3 formatieplaatsen door efficientieverbetering (w.o. centrale huisvesting van FCA in Utrecht. Kanttekening hierbij is dat samenhangend met de overdracht van taken door de Hoofdafdelingen 4 formatieplaatsen beschikbaar dienen te worden gesteld voor de uitvoering van die taken. Daarnaast is een uitbreiding van de FC-formatie voorzien van 4 plaatsen in verband met de beoogde kwaliteitsverbetering van de management-informatie, verhoging kwaliteit van Planning en Control en uitbreiding capaciteit voor administratieve ondersteuning. De voorgestane verkleining in omvang van FC van 36,5 tot 32,5 fte's is een resultante van de volgende processen: 1. efficientie-verbetering - 3 fte's 2. overdracht van taken naar BZ - 5 fte's 3. kwaliteitsverhoging + 4 fte's Daarnaast is voor de implementatie van de financieel-economische aspecten van PMW in de jaren 1993 en 1994 ca. / ,= per jaar benodigd Vorming en opleiding Indien het opleidingsbudget voor 1993 niet wordt verhoogd, betekent dit voor FC dat slechts een gedeelte van het voor ogen staande opleidingsplan kan worden uitgevoerd. Hierdoor is de beoogde kwaliteitsverhoging van FC in het geding en komt de voorgenomen begeleiding van de FC-medewerkers tijdens de omvorming in het gedrang. 13

16 BIJLAGE 1 STRUCTUUR FCBZ-OVERLEG EN VAKOVERLEG FC DI NI WB FCBZ VAKOVERLEG VAKOVERLEG VAKOVERLEG VAKOVERLEG VAKOVERLEG KOSTPRIJS CONTRACTEN PLANNING FINANCIEN AO GEBRUIKERSGROEPEN STAVEN BEDRIJFSZAKEN HOOFDAFDELING! X

17 BIJLAGE 2 Indicatief formatie-overzicht van de uiteindelijke FC-organisatie (naar de huidige inzichten) Aantal Functie Schaal 1 hoofd stafbureau 11 2 secretarieel-adm. medw. 5 0,5 administratie medw. 4 1 hoofd onderafd. administratie 12 1 hoofd bureau bedrijfsadm sr. medw. bedrijfsadministratie 9 2 medw. bedrijfsadministratie 8 1 medw. systeembeheer 8 1 medw. projecten 9 1 applicatiemedw. 9 1 medw. tijdregistratie 8 1 hoofd bureau fin. adm 9 1 hoofd sector boekhouding 7 1 hoofd sector factuurverwerking 6 2 medew. factuurverwerking 5 1 hoofd bureau begrotingszaken 10 1 sr. medw. begrotingszaken 9 1 medw. begrotingszaken 8 1 hoofd onderafd. planning en contr hoofd planning 12 1 medw. planning 10 1 hoofd bureau control 12 1 bedrijfseconomisch/juridisch medw 12 1 sr. medw. control 11 1 medw. control 10 1 hoofd onderafd. AO/bedrijfskundige 12 1 medw. AO 10 1 hoofd onderadfd. audit 12 1 medw. controle contracten 10 1 medw. fin. toetsing 10 32,5 15

18

Financieel-economisch beheer (FB)

Financieel-economisch beheer (FB) Afdelingsplan 1995 Ministerie Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer FB FBF FBPC AO/IC BIV Financieel-economisch beheer (FB) Rijkswaterstaat Adviesdienst

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2004 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...6 2.3. Beleidsadvisering...7 2.3.1. Beleidskader...7 2.3.2. Werkwijze...7

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter,

s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 23 december 1999 Onderwerp: Accountantsrapport inzake Rekeningrijden Geachte voorzitter, Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 824 Wijziging van de begroting van de uitgaven van Hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) voor

Nadere informatie

Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010

Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2010 Voorlopig vastgesteld door het Veiligheidsbestuur op 8 mei 2009 Vast te stellen door het Algemeen

Nadere informatie

INH. I N H O U D s o p g av e. 0. samenvatting 3

INH. I N H O U D s o p g av e. 0. samenvatting 3 INH I N H O U D s o p g av e 0. samenvatting 3 1. inleiding 5 1.1 aanleiding 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Probleemstelling 6 1.4 Uitwerking van de vraagstelling 6 1.5 onderzoeksaanpak 6 1.6 leeswijzer 6 2.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Bedrijfsplan samenwerking 18 gemeenten en de provincie Limburg in een Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN JAARSTUKKEN Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN

NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN NAAR INTERNE BEHEERSMAATREGELEN VOOR BORGING FISCALITEITEN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR HET OPSTELLEN VAN EEN VERBETERDE WERKWIJZE VOOR BTW EN BCF BIJ STADSDEEL ZUIDOOST Jolanda Karstens SPD Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft

Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Profiel van de Universiteitsdienst 4 2. Trends en positie 5 3.

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Gemeente Heemstede Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2013 28 november 2013 li' EY Building a better working world Building a better working world Ernst & Young Accountants

Nadere informatie

Leeswijzer DNO LV WOZ

Leeswijzer DNO LV WOZ Leeswijzer DNO LV WOZ Datum Juni 2013 Status definitief Op 3 juni 2013 is de LV WOZ in productie gegaan. De producten en diensten die in de structurele situatie geleverd worden vanuit de LV WOZ en het

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie