Maatschappelijk jaardocument 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk jaardocument 2013"

Transcriptie

1 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van Zorggroep Ena Kerngegevens Werkgebied Governance Zorgbrede Governance code Raad van Toezicht Jaarverslag Raad van Toezicht Raad van Bestuur Bedrijfsvoering Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Identiteitscommissie: Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid en het jaarplan Algemeen beleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeoordeling door externe partij Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Ervaringen van cliënten m.b.t. zorg en dienstverlening Kwaliteitscirkels EVV-ers Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteitsbevordering: Scholing en Opleidingen: Leidinggevend kader Vertrouwenspersoon: Personeelsbeleid in cijfers Kwaliteit van het werk Samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen Milieu Financieel beleid Bijlage: Gebruikte afkortingen

3 1 Inleiding Zorggroep Ena heeft in 2010 keuzes gemaakt om de organisatie toekomstbestendig te maken. In 2012 werd de organisatieverandering waarbij de cliënten als uitgangspunt van zorg- en dienstverlening werden genomen, nader uitgewerkt stond in het kader van de toekomstscenario s voor de verschillende locaties binnen de stark veranderende wet- en regelgeving. De transitie die de Rijksoverheid voor ogen staat voor de langdurige zorg heeft de organisatie met veel interesse en zorg gevolgd. Veel aandacht is uitgegaan naar onderzoek naar de opties die de zorggroep met haar drie locaties heeft binnen de nieuwe beleidslijnen. Een lastige zoektocht met de vele ongewisheden die in de tussentijdse akkoorden die de Regering met diverse coaltities te vinden zijn. In 2014 zullen de beleidslijnen voor de langdurige zorg (AWBZ) en de WMO (Gemeenten) vastgesteld worden. De verwachting is daarbij dat de grote lijnen overeind zullen blijven en slechts op onderdelen bijgesteld zullen worden. Zorggroep Ena zal daarom vasthouden aan de koers die bestaat uit het scheiden van wonen en zorg en de overgang van lichte naar zware zorg in Ruimzicht. Belangrijk thema en motto van de Zorggroep is dat ouderen ook als zij een beroep doen op de ondersteuning van de zorggroep, midden in het leven zoals zij dat gewend en gebruikelijk zijn, kunnen blijven staan. In de relatie tussen de bewoner en de medewerkers moet de kwaliteit van de zorg en dienstverlening tot uitdrukking komen. Daarom is het van belang de uitvoerende medewerkers optimaal te ondersteunen bij het vormgeven van die relatie zodat er door in overleg te zijn met de cliënt, zoveel mogelijk ingegaan kan worden op de vraag van de cliënt. Meer regelruimte voor de professionals om vanuit de eigen vakkennis inhoud te geven aan de relatie met de cliënt is daarbij een belangrijke voorwaarde. Van medewerkers wordt gevraagd binnen de regelruimte zich steeds bewust te zijn van hun bijdrage aan het welzijn van de ouderen maar ook van risico s die er zijn. Om deze missie en visie inhoud te geven in de praktijk, zijn in een discussie met BT, uitvoerende medewerkers, de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad kernwaarden vastgesteld. In het verslagjaar zijn wederom via een in company training medewerkers geschoold tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er). De extra scholing in coördinatie van de zorg en de communicatie met cliënt en allen die betrokken zijn bij de zorg is een goede bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. Door goede evaluatie van de ervaringen in de scholing en in de praktijk wordt de opleiding steeds dichter bij de behoefte in de praktijk aangeboden. In het jaarplan van het verslagjaar was voorzien in een uitbreiding van de thuiszorg. Met het Thuiszorgproject zijn de processen van de drie locaties met elkaar vergeleken en op één lijn gebracht. Een gericht PR campagne moest leiden tot meer clientèle. Helaas is de groei pas na de zomer op gang gekomen wardoor deze niet meer meegenomen werd door het zorgkantoor in de herschikking die immers uitgaat van de productie tot en met juli. De geplande uitbreiding van de thuiszorg kwam daarmee tot een halt en de verhoogde inzet kon alleen zijn weg vinden in de verhoging van de professionaliteit van de medewerkers. In Ruimzicht zijn de bewoners na een tijdelijk verblijf aan de Amersfoortsestraat weer teruggekeerd in het gerenoveerde huis. Hiermee is een start gemaakt in het aanbieden van de zware zorg onder de paraplu van Zorggroep Ena. Voor de behandelfunctie zijn we een samenwerking aangegaan met Novicare. De transitie van verzorgingshuiszorg naar zware zorg (ZZP 5, 6 en 7) is voor zowel de bewoners als de medewerkers een grote verandering. De zorg en dienstverlening wordt stap voor stap verder ontwikkeld en krijgt een stevige basis door veel aandacht voor scholing en begeleiding. In het najaar is daarom een jobcoach ingezet om de medewerkers op de huiskamers extra ondersteuning te bieden. Het project Weijdelaer waar Het Huis In De Wei deel van uitmaakt, heeft veel aandacht gevraagd. De veranderingen in de financiering van de zorg en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan, maakten het ingewikkeld een goed toekomstscenario te schetsen. Met name de algemene ruimte van Het Huis In De Wei is een lastig onderdeel om te exploiteren. Door de dienstverlening in de 3

4 ontmoetingsruimte scherp bij te stellen en de bijdrage van andere partijen is hiervoor een oplossing gevonden. Alhoewel het project nog met veel onzekerheden en risico s is omringd, wil Zorggroep Ena in Scherpenzeel ook na 45 jaar nog een rol van betekenis spelen in de zorg en dienstverlening van ouderen in een beschutte woonvorm. Dit heeft in december geleid tot het besluit Het Huis In De Wei te renoveren en een reductie van capaciteit daarbij te accepteren. Goede zorg en dienstverlening en tevreden cliënten kan Zorggroep Ena alleen bereiken door inzet, aandacht en betrokkenheid van al haar medewerkers. Ik wil daarom graag aan het begin van dit verslag alle medewerkers, vrijwilligers, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraden bedanken. Onze cliënten bedank ik voor het in ons gestelde vertrouwen. Arjan Kiers Raad van Bestuur 4

5 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Ena Typering Woon- en zorgcentra Adres Postbus 64 Postcode 3780 BB Plaats Voorthuizen Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internet Toegelaten AWBZ functies Verblijf op grond van de AWBZ, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling Doelgroepen Cliënten met een aanvullende somatische zorgvraag en/of met een aanvullende psychogeriatrische zorgvraag Werkgebied Cliënten met een aanvullende zorgvraag accent psychiatrische problematiek Cliënten met palliatieve, terminale zorg Gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude (West- Veluwe Vallei) 2.2 Structuur van Zorggroep Ena Stichting Zorggroep Ena beheert een drietal woon- zorgcentra Ruimzicht in Barneveld, Het Huis in de Wei in Scherpenzeel en Nieuw Avondrust in Voorthuizen. Het bestuur is opgedragen aan een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden. Zij zijn op basis van de statuten gehouden aan toezicht op- of het goedkeuren van de besluiten van de Raad van Bestuur. Er is een reglement voor de Raad van Bestuur en een reglement voor de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur stuurt het Beleidsteam van de stichting aan dat bestaat uit de manager Zorg&Behandeling, de manager Wonen&Welzijn, het hoofd EAD en het hoofd PO&O. De Zorggroep Ena heeft een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad die fungeert als medezeggenschapsorgaan voor alle locaties. Tweemaandelijks voert zij overleg met de Raad van Bestuur. Waar nodig vindt tussentijds overleg plaats. De Zorggroep Ena beschikt over een centrale- en drie locale cliëntenraden die regelmatig overleg voeren met respectievelijk de Raad van Bestuur, de manager Zorg&Behandeling of de manager Wonen&Welzijn. 5

6 2.3 Kerngegevens Zorggroep Ena levert aan hiertoe geïndiceerde cliënten persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende, activerende begeleiding en behandeling of een combinatie hiervan -al of niet met de functie verblijf. Daarnaast is Zorggroep Ena actief in de wijk door levering van gemaksdiensten, maaltijdservice en alarmering. In het kader van welzijnsbevordering werkt Zorggroep Ena ook samen met welzijnsorganisaties. Er wordt nadrukkelijk gestreefd om wijkbewoners te betrekken bij de activiteiten in de huizen. Voor de kerngegevens van de Zorggroep Ena, zie jaarrekening Werkgebied Zorggroep Ena levert zorg in de regio West Veluwe Vallei. Het betreft de gemeenten Barneveld- Voorthuizen, Renswoude en Scherpenzeel. De AWBZ zorg wordt geleverd in de zorgkantoor Regio Arnhem/Twente. 3 Governance 3.1 Zorgbrede Governance code De Zorgbrede Governance Code wordt integraal toegepast. 3.2 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht: Naam Aandachtsgebied Functie en nevenfuncties De heer drs. H. de Boer Voorzitter Hoofdfunctie: Bestuurder-directeur - Congrescentrum De Werelt BV - Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk - Stichting Dennenheul - Stichting De Heerenhof Nevenfuncties: St. Ten Vorsel Bladel, voorzitter bestuur Maatschappij van Welstand Amersfoort, bestuurslid St. Muziek Theater Barneveld, voorzitter bestuur. Vereniging Het Werelthuis Voorthuizen, voorzitter St. Vrienden J.P. van de Bent Stichting Deventer, bestuurslid Stichting Hydepark, bestuurslid Rotary Barneveld, bestuurslid Stichting Groepshotel IJsselvliedt 6

7 Mevrouw J. Drost Zorg en wonen, Hoofdfunctie: Onderwijs en scholing Directeur Amersfoort ROC Midden Nederland Nevenfunctie: Geen relevante De heer N. Lenten Financiën Nevenfuncties: St. Vrienden van Woon- en Zorgcentrum Ruimzicht, penningmeester St. Christelijke Bibliotheek Barneveld, lid Raad van Toezicht Provinciale afdeling CDA Gelderland, penningmeester St. CDA Gelderland, penningmeester Mevrouw H.A. v.d. Brink- Crevels (Tot ) Mevrouw Mr. J.J. Guldie- Bloemendal De heer drs. J. Germs Mevrouw J.A.G.M. v.d. Wildenberg (Para-)Medisch Juridisch Bedrijfsvoering en financiën Cliëntenbelangen Nevenfuncties: IVN Natuurgids IVN Lunteren Barneveld: bestuurslid / commissie nascholing IVN Internationaal: docent natuur en milieu West Afrika IVN Amsterdam: lid Stuurgroep Cursushuis Nevenfuncties: Geen relevante Hoofdfunctie: Manager Financiële administratie Careyn te Schiedam. Nevenfuncties: Lid Provinciale Staten VVD Utrecht Hoofdfunctie: Eigenaar Judith van den Wildenberg Tekstproductie en Communicatieprojecten (uitvoerend tekstschrijver en docent) Taxichauffeur Groepsvervoer bij Gomes BV Nevenfuncties: St. Kootwijk Cultureel, bestuurslid St. Toon Hermans Salon Barneveld bestuurslid Jaarverslag Raad van Toezicht Door drs. H. de Boer, Voorzitter Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 5 maal bijeen geweest. De vergaderingen werden bijgewoond door de Raad van Bestuur en werden op de verschillende locaties van de Zorggroep Ena gehouden. Daarnaast vond 5 maal overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 7

8 De belangrijkste agendapunten in de vergaderingen waren: Aansluiting bij externe Klachtencommissie Aanstelling vertrouwenspersoon Audit kwaliteitszorg ISO Healthcare Bezwaarschrift NZa Bijdrage Zorgsoap Malaika Brandveiligheid Huis in de Wei Cultuurveranderingproject Gastvrijheid met sterren Governance code Herinrichting functiegebouw/fwg Inkoopprocedure 2014 en specifiek positie van de verpleegunits Instemming kernwaarden Zorggroep Jaardocument 2012 en accountantsverslag:vaststelling Jaarplan en Begroting 2014; aanpassing begroting 2013 Kwartaalrapportages Meerjarenbeleidsplan en Meerjarenonderhoudsplan Non-actief stelling lid Beleidsteam Overheidsbeleid Participatie netwerkorganisatie Salus Gelria PR en communicatie waaronder nieuwe website Project Weijdelaer/toekomst Huis in de Wei Renovatie Ruimzicht, functie Behandeling, opening, Toekomstscenario s voor de locaties in het kader van scheiden wonen zorg (met Beleidsteam) Uitbreiding Extramurale zorg V&V kwaliteitsregister medewerkers Vacature Raad van Toezicht Vastgoedstrategie Wet Arbeid Vreemdelingen In een extra bijeenkomst heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en de relatie met de Raad van Bestuur geëvalueerd waar diverse verbeteracties uit zijn voortgekomen die in het verslagjaar grotendeels zijn geïmplementeerd. De jaarlijkse themabijeenkomst met de leden van het Beleidsteam handelde over de veranderingen in de ouderenzorg en de verschillende toekomstscenario s die daarbij denkbaar zijn voor Zorggroep Ena. Daarnaast heeft een lid van de Raad van Toezicht deelgenomen aan een overlegvergadering van de Ondernemingraad. Hierin werd het algemene beleid van Zorggroep Ena besproken. De vele veranderingen in de zorg maakten het jaar 2013 ook voor de Zorggroep Ena tot een bijzonder jaar en vroeg van Bestuur en medewerkers veel extra energie en creativiteit. De Raad van Bestuur en de medewerkers hebben vanuit een grote verantwoordelijkheid hun taken verricht. De Raad van Toezicht is hen hiervoor en voor het bereikte resultaat zeer erkentelijk. 3.3 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur heeft als taak zodanig inhoud te geven aan de relatie tussen organisatie en omgeving dat het voortbestaan van de organisatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. In dit kader kan gesproken worden over een extern gerichte ondernemende managementtaak en een intern beheergerichte- managementtaak. Voor wat betreft de extern gerichte taak houdt de Raad van Bestuur zich bezig met het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk van externe contacten. 8

9 Hierin is de Raad van Bestuur gericht op het ondernemend benutten van kansen. Gegeven de externe afstemmingsproblematiek betreft het vooral het nemen van strategische beslissingen. Vervolgens heeft de Raad van Bestuur tot taak al die maatregelen te nemen die de uitvoering van de genomen strategische beslissingen binnen de totale organisatie mogelijk maken: de interne beheergerichte en innovatiegerichte - managementtaken. Het op gang brengen en het sturen van de hierbij benodigde operationele beleidsvorming en de hiermee samenhangende besluitvorming, uitvoering en controle hierop staan hierbij centraal. Deze taak komt het sterkst tot uitdrukking in de rol van de Raad van Bestuur als voorzitter van het Beleidsteam. Als bijzondere taak is de Raad van Bestuur verantwoordelijk en bevoegd voor het vaststellen, invoeren en onderhouden van processen die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een goede informatie aan de Raad van Toezicht en vertegenwoordigt de stichting als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in het overleg met de Centrale Cliëntenraad. Jaarlijks vindt een plenaire bijeenkomst plaats van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en leden van het beleidsteam waar een actueel thema voor de ontwikkeling van de Zorggroep Ena besproken wordt. Dit jaar stonden de toekomstscenario s van de Zorggroep daarbij centraal. Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties De heer drs. A. Kiers Algemeen bestuurder Geen relevante nevenfuncties 3.4 Bedrijfsvoering Het meerjarenbeleidsplan, de jaarwerkplannen met de daarin gestelde doelen en de begroting die voorziet in de middelen, vormen samen de spil van de bedrijfsvoering. De locaties hebben afgeleide jaarwerkplannen. In een cyclisch proces worden kwartaalrapportages (per locatie) en financiële rapportages geproduceerd. In het Beleidsteamoverleg worden deze besproken en zo nodig bijgesteld. Op deze manier ontstaat een geïntegreerde begrotings- en beleidscyclus. De administratieve organisatie is beschreven en vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Er wordt gewerkt conform de beschreven procedures: deze sluit aan bij de begrotings- en beleidscyclus. De AO/ IC medewerker draagt zorg voor de signalering en de controle van de registratie productie AWBZ. De voornaamste risico s, onzekerheden maar ook kansen waarmee Zorggroep Ena wordt geconfronteerd, zijn deels dezelfde als in 2012: 1. Het volumerisico: het betreft de spanning die kan ontstaan tussen de geplande productie, de productieafspraak, het productieresultaat en de declarabele productie. 2. Het arbeidsmarktrisico: geplande formatie <> inzet formatie en het juiste kwalificatieniveau in de juiste omvang én het probleem van krapte op de arbeidsmarkt. 3. Verantwoordelijkheid voor de huisvestingskosten. Door de te wijzigen regelgeving en het hiermee toegenomen eigen risico dient de organisatie over voldoende reserves te kunnen beschikken. Daarnaast is de locatie Het Huis in de Wei niet geschikt voor de huisvesting van toekomstige ouderen. 4. Onzekerheid over overheidsbeleid betreffende de langdurige zorg voor ouderen. De discussies over het extramuraliseren van ZZP 3 en 50% van ZZP 4 per 2016, het scheiden van wonen en zorg en de consequenties van fiscale maatregelen betreffende de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage van ouderen aan de zorg, beïnvloeden de vraag en het aanbod naar zorg en welzijndiensten in ruime mate. 9

10 5. Kansen liggen er voor de Zorggroep in de zware zorg in Ruimzicht waardoor het dienstenpakket van de Zorggroep uitgebreid wordt. Echter, in Ruimzicht is de transitie naar verpleeghuiszorg (ic de zware ZZP s) nog niet afgerond en verblijven er nog veel ouderen met een lichte indicatie. Indien de bezetting niet op afzienbare termijn (eind 2014) volledig bezet is door cliënten met zware zorg kan dit langjarige consequenties hebben. 6. Daarnaast kan Zorggroep Ena op verschillende locaties haar rol voor de thuiswonende ouderen versterken door professionalisering van de extramurale dienstverlening. Ondersteuning met optimale gastvrijheid is daarbij leidend. Samenwerking met partners zoals Woonstede, Woonstichting Barneveld versterkt de betekenis die Zorggroep Ena kan hebben voor de thuiswonende ouderen. 3.5 Centrale Cliëntenraad Bij Zorggroep Ena is gekozen voor een centrale cliëntenraad en cliëntenraden per locatie. De centrale cliëntenraad van Zorggroep Ena behartigt de belangen van alle cliënten die zorg en dienstverlening al of niet met verblijf- ontvangen van de Zorggroep Ena. De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een afvaardiging van zittende leden van de locale cliëntenraden in de verschillende huizen: Mevrouw H. Benedictus Onafhankelijk voorzitter De heer G. Broekhuis Namens Ruimzicht, vicevoorzitter De heer J. Oostdam Namens Ruimzicht De heer J. Verbeek Namens Nieuw Avondrust De heer E. v.d. Broek Namens Nieuw Avondrust Mevrouw W. Vlastuin Namens Het Huis in de Wei Mevrouw G. Pater Namens Het Huis In De Wei De Centrale Cliëntenraad heeft in het verslagjaar 6 keer met de bestuurder van Zorggroep Ena vergaderd. Belangrijkste onderwerpen van gesprek en activiteiten van de Centrale Cliëntenraad 2013 waren: Aanstelling Vertrouwenspersoon Audit kwaliteitszorg ISO Healthcare Begroting en jaarplan 2013 Benchmark uitkomsten bespreking Bijdrage Zorgsoap Malaika Cliënttevredenheidsonderzoek uitvoering verbeteracties Cultuurveranderingproject Extramurale zorg Jaardocument 2012 Kernwaarden Kwartaalrapportage exploitatie Meerjarenbeleidsplan Overheidsbeleid Participatie externe Klachtencommissie en nieuw klachtenregeling Plan Weijdelaer, Scherpenzeel PR en communicatie waaronder nieuwe website Renovatie Ruimzicht, Rol en positie van de CCR Scheiden wonen zorg V&V Kwaliteitsregister medewerkers WMO beleid Vacature lid Huis in de Wei met als resultaat nieuw lid Vastgoedbeleid Wet BOPZ toepassing in Ruimzicht 10

11 De Centrale Cliëntenraad hanteert haar eigen vastgestelde reglement. De locatie cliëntenraden beschikken over een eigen budget, opgenomen in de algemene begroting. 3.6 Ondernemingsraad Koos van Binsbergen (voorz.) namens Huis in de Wei Scherpenzeel Hannie v.d. Pest namens Huis in de Wei Scherpenzeel Aukje Cornelisse namens Ruimzicht Barneveld Roelfien Santing (vice-vz) namens Ruimzicht Barneveld Astrid pronk namens Nieuw Avondrust Voorthuizen Gerdi Kraaij namens Nieuw Avondrust Voorthuizen Vacature Nieuw Avondrust Ellie Kuper ambtelijk secretaris Helaas moesten we in 2013 afscheid nemen van ons OR lid Hannie v.d. Pest. Zij overleed begin 2013 na een kort ziekbed. Zij was vanaf 1 oktober 2007 een betrokken en actief OR lid voor de locatie Huis in de Wei. Belangrijkste onderwerpen 2013 in willekeurige volgorde Help..lege OR stoelen OR initiatief Communicatie binnen Zorggroep Ena OR initiatief Aandacht voor fysieke & emotionele overbelasting OR initiatief Gaat de Zorggroep Ena voor Groen? OR initiatief Werkkostenregeling Instemming Aanstelling vertrouwenspersoon Instemming Klachtenregeling cliënten Instemming 3.7 Identiteitscommissie: In de statuten 1 van Zorggroep Ena is opgenomen: 2.1. De stichting staat open voor ieder belanghebbende ongeacht zijn/haar levensovertuiging of maatschappelijke beschouwing. De stichting draagt zorg voor het bieden van voorzieningen die voor de beleving van de geestelijke waarden dan wel geloofsovertuiging van betrokkenen noodzakelijk zijn. 2.3 De handhaving van de grondslag van de desbetreffende woon en zorgcentra wordt mede gewaarborgd door de instelling van een identiteitscommissie voor elke aangesloten woon- en zorgcentrum die, met als uitgangspunt de grondslag van het desbetreffende woon- en zorgcentrum, de uitvoering van de in verband hiermee opgesteld regelingen bewaakt en controleert. De Identiteitscommissies van Het Huis In De Wei heeft al jaren een slapend bestaan. Voor Ruimzicht is de commissie in 2013 niet bij elkaar geweest en bezint men zich als commissie op de toegevoegde waarde van de Identiteitscommissie Ruimzicht in de veranderende ouderenzorg. Het initiatief voor een vervolgoverleg ligt bij de Identiteitscommissie zelf. De Identiteitscommissie van Nieuw Avondrust is in het najaar na lange tijd weer bijeengekomen waarbij afgesproken is dat binnen de kerken die commissieleden afvaardigen, gekeken wordt naar toekomstige gespreksthema s zoals het Statuut van de geestelijke verzorging. Een vervolg zal in het voorjaar van 2014 plaatsvinden. 1 Statuten Zorggroep Ena 8 december

12 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid en het jaarplan Zorggroep Ena kijkt naar de ouder wordende mens vanuit zijn levensloop. Net als de herfst de prachtigste kleuren laat zien, zo kan ook het ouder worden vele prachtige kanten hebben. Er is sprake van levenservaring die vertaald kan worden in mooie en zinvolle bijdragen aan anderen. Dit leidt tot verrijking en welbevinden. Dat is het perspectief waarop we koersen. Zorggroep Ena beschouwt wonen, zorg en welzijn als één geheel. Wij hebben deze samenhang verwoord in onze naam. Om onze filosofie te verwezenlijken zorgen onze medewerkers en vrijwilligers in de eerste plaats voor een veilige en beschermende omgeving. Door zorgen weg te nemen ontstaat er voor de cliënten ruimte en daardoor bloeien mensen op. Daardoor kun je mens blijven en ook midden in het leven staan. Middels een gericht aanbod van collectieve en individuele activiteiten halen wij het beste in de mensen naar boven. Dit alles levert een dynamisch geheel dat een positieve invloed heeft op het welbevinden van de ouderen. Zelfs zo dat de familie erdoor verrast wordt. Al onze medewerkers zijn geschoold vanuit onze filosofie tot echte Ena-medewerkers. Zij zijn zich bewust van hun bijdrage aan het geheel. Onze waarden komen tot uiting in onze wijze van handelen die wij hebben vastgelegd in een gedragscode. Het individu en zijn beleving staat daarbij altijd voorop: zolang het verantwoord is, is de wil van de cliënt doorslaggevend. Op professionele en respectvolle wijze en in overleg met de cliënt/ familie wordt soms ingegrepen: de cliënt bepaalt de route, maar sommige wegen zijn voor bepaalde chauffeurs niet begaanbaar en dat wordt bespreekbaar gemaakt. Vanuit het meerjarenbeleidsplan zijn een jaarplan en een aansluitende begroting voor het verslagjaar opgesteld. Na afsluiting van het kwartaal is een rapportage gemaakt die besproken is in het Managementteam en met de teamleiders. In de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad is informatie verstrekt over de voortgang van de jaarplannen en de exploitatieresultaten. Om de kwaliteit van zorg te verhogen stelt Zorggroep Ena nadrukkelijk de relatie tussen de bewoners en medewerkers centraal. Voor de cliënt betekent dit maximale invloed op de eigen manier van leven en zolang mogelijk midden in het leven te blijven staan. Voor de medewerker betekent dit dat het werk meer ruimte biedt om in samenspraak met de cliënt en vanuit de eigen vakdeskundigheid, inhoud te geven aan de functie. Zorggroep Ena verwacht daarmee haar medewerkers goed te motiveren en aan zich te binden. In dit kader is een derde groep gestart met de incompany opleiding van de EVV-ers. Om medewerkers meer regelruimte te geven is het nodig dat de teamleiders zich terughoudender op gaan stellen in de sturing van de organisatieonderdelen en zich meer richten op het coachen van de teamleden. De afstemming tussen EVV-ers en teamleiders blijft punt van aandacht. Een andere implicatie was het streven van Zorggroep Ena meer eenheid van beleid te creëren binnen de Zorggroep zonder afbreuk te doen aan de couleur locale van de afzonderlijke vestigingen. Het delen van kennis en ervaringen tussen de locaties is door verandering in overlegstructuur versterkt met positieve gevolgen. Meer aandacht is in het verslagjaar uitgegaan naar het leren van elkaar o.a. door intervisie van de teamleiders te faciliteren. 12

13 4.2 Algemeen beleid Relatie klant - medewerkers In 2011 is gestart met de pilots EVV op verschillende afdelingen. Met de invoering van de functie EVV heeft de cliënt één aanspreekpunt voor de totale zorg. De EVV-er vormt de spin in het web en behartigt de belangen van de cliënt. Met deze functies gaan we in de zorg en dienstverlening optimaal uit van de vragen en wensen van de cliënten. Hiermee staat het primaire proces rond de bewoner centraal. Het primaire proces is daarom leidend bij de opbouw van de organisatiestructuur. De vragen en behoeften van de cliënten zijn nadrukkelijker uitgangspunt van zorg en dienstverlening in tegenstelling tot de meer aanbodgerichte wijze waarop dit nu georganiseerd is. Dit vergt van alle medewerkers een andere houding t.o.v. de cliënten maar vraagt ook het vertrouwen in medewerkers om met de cliënten antwoord te geven op hun vragen en behoeften. Een proces om tot een dergelijke cultuurverandering te komen, vergt betrokkenheid van alle medewerkers inclusief de vrijwilligers. Een andere relatie van de (toekomstige) EVV-er met de cliënt, betekent ook een andere wijze van aansturing van de medewerkers. Hiertoe ondersteunen we de teamleiders om deze nieuwe wijze van aansturing eigen te maken. De tweede groep EVV-ers die via een incompany traject is opgeleid heeft in het najaar op feestelijke wijze het diploma ontvangen. Een derde groep EVV-ers is inmiddels gestart. Organisatiestructuur: In 2011 is Zorggroep Ena overgegaan naar een andere organisatiestructuur. De structuur is opgezet vanuit de kernactiviteiten van Zorggroep Ena namelijk Zorg & Behandeling en Wonen & Welzijn. Dit in tegenstelling tot een structuur op basis van de locaties. Hiermee beogen we ook om te komen tot een meer Zorggroep ENA beleid waarbij de couleur locale niet verloren hoeft te gaan. De managers hebben de opdracht voor hun kernactiviteit een actieplan op te stellen voor ENA-breed beleid. De nieuwe structuur is tevens leidend bij de herinrichting van het Management Informatie Systeem (MIS)die in 2012 in gang is gezet. Managers en teamleiders zijn binnen het nieuwe systeem beter in staat binnen hun werkgebied de exploitatie te bewaken en waar nodig bijtijds bij te stellen zo nodig met ondersteuning van de EAD. In de overlegstructuur is nadrukkelijk aandacht gegeven aan het delen van kennis en ervaringen. Ook de intervisie van de teamleiders draagt hier sterk aan bij. Het motto Midden in het Leven en Kernwaarden: Zorggroep ENA wil haar cliënten een woon- en leefklimaat bieden waardoor zij midden in het leven blijven staan; een belangrijke waarde in de omgang met cliënten. Dit vraagt van de medewerkers een werkhouding die gericht is op het ingaan op de vragen en wensen van de cliënten. Een vraaggerichte houding met voor de medewerkers ook de ruimte om bij de wensen en vragen een passend antwoord te bieden. Medewerkers hebben allemaal een beroep geleerd en krijgen de ruimte om hun professionaliteit inhoud te geven. Dit betekent een organisatie die niet zozeer stuurt vanuit de hiërarchie maar vanuit de deskundigheid en de houding van medewerkers die gericht zijn op de vragen van de cliënten. Dit betekent voor teamleiders een coachende stijl van leidinggeven waarvoor scholing heeft plaatsgevonden. De missie en visie zijn aangevuld met handvatten voor het vormgeven in de praktijk. Deze kernwaarden zijn gekozen na discussie met het BT, uitvoerende medewerkers, de Centrale Cliëntenraad en de ondernemingsraad. De kernwaarden zijn: Eigen regie: U bepaalt samen met familieleden en/of naasten zelf hoe u wilt wonen, welke zorg u wilt ontvangen en hoe u uw leven in wilt delen; Aandacht en betrokkenheid: wij zijn betrokken bij het leven van u. Wij gaan met aandacht respect en geduld om met uw wensen, mogelijkheden en beperkingen; Eerlijk en betrouwbaar: wij maken heldere afspraken onder meer over de zorg die u nodig heeft en de manier waarop u die wilt ontvangen. Wij zijn duidelijk en eerlijk over de (on-)mogelijkheden; Goede sfeer: Door gastvrijheid voorop te stellen, heerst er in onze huizen een goede en ontspannen, vriendelijke sfeer; Professioneel: Onze medewerkers bieden deskundige zorg. Een veilige leef- en werkomgeving is belangrijk. 13

Maatschappelijk jaardocument 2014

Maatschappelijk jaardocument 2014 RvB. mei 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard

woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard woon-, zorg- en dienstencentra Alerimus locatie de Open Waard Introductie Locatie de Open Waard is een algemeen woon-, zorg- en dienstencentrum gevestigd te Oud-Beijerland. De Open Waard is 1 mei 1984

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON

Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Beleidsdocument CLIENTVERTROUWENSPERSOON Vrijgegeven door documenthouder: Raad van Bestuur Instemming door de CCR verleend op: 4 mei 2012 pagina 1 van 5 1. Naam van het document: Beleidsdocument Cliëntvertrouwenspersoon

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel

Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel April 2016 Plan van aanpak Waardigheid en Trots zinvolle daginvulling en deskundig personeel Inleiding: Het project Waardigheid en Trots biedt verpleeghuisinstellingen een subsidietraject aan om te komen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie