Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2

3 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 7 C Karakteristieken van het fonds 9 D Bestuursverslag 15 E Verantwoordingsorgaan 34 F Raad van Toezicht 38 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 41 2 Staat van baten en lasten 42 3 Kasstroomoverzicht 43 4 Algemene toelichting 44 5 Toelichting op de balans 53 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 73 OVERIGE GEGEVENS 1 Gebeurtenissen na balansdatum 80 2 Bestemming saldo van baten en lasten 81 3 Actuariële verklaring 82 4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 84 BIJLAGEN 1 Bijlage 1: Begrippenlijst 87 2 Bijlage 2: Samenstelling bestuurlijke commissies 89 3 Bijlage 3: Meerjarenoverzicht 90 4 Bijlage 4: Volumeveranderingen 92 3

4 A VOORWOORD 4

5 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van over het jaar Financiële situatie Meer stabiliteit inbouwen en komen tot een robuuster systeem. Met dat doel ging op 1 januari 2015 het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) in. Deze financiële 'spelregels' voor pensioenfondsen zijn strenger, maar ook eerlijker geworden. Wat betekent dit voor uw pensioen? En: hoe gaat het nu verder? De afgelopen jaren hadden veel pensioenfondsen last van de crisis, van de dalende rente en van de toenemende vergrijzing. De nieuwe, strengere spelregels moeten zorgen voor meer stabiliteit, zodat pensioenfondsen minder gevoelig worden voor dit soort 'schokken'. Zo moeten pensioenfondsen nu hogere buffers aanhouden voor moeilijker tijden. Ook zijn er nieuwe, strengere regels voor onvoorziene omstandigheden. Gaat het plotseling slecht op de aandelenbeurs? Of stijgt de levensverwachting sneller dan voorzien? Dan moeten pensioenfondsen direct maatregelen nemen en mogen acties niet worden uitgesteld. De maatregelen mogen wel over een langere periode dan nu het geval is worden gespreid. Zo mogen bijvoorbeeld kortingen over een periode van maximaal tien jaar worden uitgesmeerd. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we in kas hebben en de pensioenen die we moeten uitkeren. Is de dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te kunnen betalen. De dekkingsgraad geeft dus aan hoe gezond het pensioenfonds is. De Nederlandse Bank stelt eisen aan de hoogte van reserves die pensioenfondsen moeten hebben. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 116%, dan is er sprake van een reservetekort. In zo'n geval moet het pensioenfonds een herstelplan maken. Herstelplan Uit berekeningen is gebleken dat het pensioenfonds eind 2014 in een situatie van reservetekort is gekomen. Dit betekent dat er voor 1 juli 2015 een herstelplan bij DNB moet worden ingediend. Toeslagbesluit Het pensioenfonds probeert elk jaar het pensioen te verhogen met de gemiddelde ontwikkeling van de lonen in de schoenmakersbranche. Elk jaar beziet het fondsbestuur of er voldoende middelen zijn om deze toeslag te kunnen bekostigen. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. De hoogte van de dekkingsgraad is bepalend bij de keuze van het bestuur om al dan niet tot het verlenen van een toeslag over te gaan. Het bestuur heeft als beleid dat er bij een dekkingsgraad die lager is dan 120%, geen toeslag wordt verleend. Met een dekkingsgraad die aan het eind van het jaar 115,8% was, heeft het fondsbestuur helaas moeten besluiten om geen toeslag te verlenen. Verhoging AOW-leeftijd Sinds 1 april 2012 gaat de AOW in vanaf de 65ste verjaardag in plaats van de eerste van de maand waarin de verjaardag valt. Daarnaast gaat de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs omhoog. Besloten is om voor 2014 (en 2015) nog geen wijzigingen door te voeren in de pensioenregeling. Uiteraard volgen cao-partijen en fondsbestuur de ontwikkelingen nauwgezet. 5

6 Premie Cao-partijen hebben zoals gezegd te kennen gegeven voor 2015 de huidige regeling nog te willen handhaven. Bij het bepalen van de benodigde premie is dan ook uitgegaan van de huidige regeling met een pensioenleeftijd van 65 jaar en een opbouwpercentage van 1,245% voor het ouderdomspensioen. De totale pensioenpremie bedraagt in ,5%. Enkele jaren geleden zijn de VUT-fondsen van de stichtingen VUT Orthopedie en VUT Schoenherstellers opgeheven. Het resterende vermogen uit deze twee fondsen is steeds gebruikt om een korting van 1% op de te betalen pensioenpremie te bekostigen. Gebleken is dat het resterende vermogen van het VUT-fonds Schoenherstellers onvoldoende was om nog een premiekorting te kunnen betalen. Uit het opgeheven VUT-fonds Orthopedie bleek nog wel voldoende geld aanwezig om een premiekorting te kunnen bekostigen. Hierdoor bedraagt de pensioenpremie voor net als in voor de orthopedische branche 17,5%. De schoenherstellersbranche heeft voor 2015 geen korting en betaalt daardoor de volledige premie van 18,5%. Toekomstige ontwikkelingen pensioenfonds De wereld staat niet stil en de pensioenfondsen staan er midden in. Uiteraard voelen ook de pensioenfondsen de gevolgen van de mondiale financiële crisis die in 2008 begon, aan den lijve. Hierdoor gaat er de laatste jaren veel - vaak negatieve - media-aandacht uit naar de pensioenfondsen. Ook worden door toezichthouder DNB aan de besturen van pensioenfondsen steeds zwaardere eisen gesteld; dit gaat gepaard met uitgebreidere regelgeving. Het bestuur van het Pensioenfonds Schoenmakerij vindt het terecht dat er aandacht is voor de kwaliteit van de pensioenfondsbesturen. De pensioenfondsen beheren immers een belangrijk deel van het inkomen dat de deelnemers op latere leeftijd nodig hebben. Het bestuur betreurt het wel dat het fonds als gevolg van de toegenomen regelgeving wordt geconfronteerd met hogere kosten. Dit geld kan helaas niet ten goede komen aan de pensioenregeling en haar deelnemers. De laatste jaren is er ook een tendens tot schaalvergroting. Om kosten te besparen sluiten kleinere pensioenfondsen zich aan bij grotere fondsen. DNB stimuleert het terugdringen van het aantal pensioenfondsen. Ook ons pensioenfonds is zich bewust van de voordelen die een samengaan met een ander fonds met zich mee zouden kunnen brengen. Toch betekent groter niet automatisch ook beter. Het fondsbestuur is van mening dat de focus moet liggen op de balans tussen een zo goed mogelijk pensioen en zo laag mogelijke kosten. Als dit doel kan worden bereikt door een vorm van samenwerking met een of meer andere fondsen, dan staat het fondsbestuur daarvoor open. Het fondsbestuur is al langere tijd bezig om zich te oriënteren op de diverse mogelijkheden, maar zal gezien de gevolgen van de keuze voor de belangen van de deelnemers en gepensioneerden niet over één nacht ijs gaan! De Meern, juni 2015 Margret Hoekenga-Idema, voorzitter secretaris Nanny Nuijten-van Aard, 6

7 B KERNCIJFERS 7

8 KERNCIJFERS Bedragen x EUR EUR 2013 EUR Pensioenvermogen Voorziening pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad 115,8% 117,0% Deelnemers* *) *) Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Werkgevers *) Per 2013 is de definitie van het begrip deelnemer gewijzigd. Vanaf dat jaar wordt een deelnemer die gedurende het jaar uit dienst treedt als gewezen deelnemer aangemerkt. 8

9 C KARAKTERISTIEKEN VAN HET FONDS 9

10 KARAKTERISTIEKEN VAN HET FONDS Profiel Juridische structuur en inschrijving, statutair gevestigd te Utrecht, is opgericht op 1 januari De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het fonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie. Zoals uit de tenaamstelling van het pensioenfonds blijkt, kent het pensioenfonds de rechtsvorm van de stichting. Statutaire doelstelling Doelstelling van het fonds is het verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden met inachtneming van de statuten en reglementen. Het fonds probeert dit doel te bereiken door premies te innen bij de aangesloten ondernemingen. De gelden worden belegd en beheerd en het fonds doet daaruit uitkeringen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Organisatie van het pensioenfonds Verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijven wij de huidige organisatie van ons fonds aan de hand van onderstaand schema. 10

11 Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden van (niet-actieve) deelnemers. Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt: Leden werkgevers Plaatsvervangers Organisatie Einde zittingsduur De heer C. van Dalen Vacature Nederlandse 1 januari 2016 Schoenmakers Vereniging De heer F.H.M. Elferink Vacature NVOS Orthobanda 1 januari 2018 Mevrouw M.G. Hoekenga- Idema Vacature Nederlandse Schoenmakers Vereniging 1 januari 2018 Mevrouw L. de Kock De heer R. Jansen NVOS Orthobanda 1 januari 2016 Leden werknemers Plaatsvervangers Organisatie Einde zittingsduur De heer R. Dik Vacature FNV 1 januari 2016 Mevrouw A.J.A. Nuijtenvan Aard De heer J. Plat FNV 1 januari 2018 De heer T. Katerberg - CNV Vakmensen 1 januari 2016 Vacature namens pensioengerechtigden Mevrouw Hoekenga-Idema fungeert in de oneven jaren als voorzitter en in de even jaren als secretaris. Mevrouw Nuijtenvan Aard fungeert in de oneven jaren als secretaris en in de even jaren als voorzitter. In 2014 fungeerde mevrouw Nuijten-van Aard derhalve als voorzitter van het fonds en mevrouw Hoekenga-Idema als secretaris. Het bestuur is in 2014 negen keer bijeen gekomen. Dit was op 6 januari, 3 februari (studiedag), 24 maart, 28 mei, 3 juni, 15 september, 22 september, 6 oktober (studiedag) en 24 november. Bestuurscommissies In verband met toenemende complexiteit en de vele taken van het bestuur heeft het fonds een aantal bestuurlijke commissies ingesteld. Deze commissies doen voorbereidend werk in kwesties waarover het bestuur een besluit moet nemen. Zij kunnen in de voorbereidingsfase dieper ingaan op de achtergronden en consequenties van te nemen beleidsbeslissingen. Tevens kan voor verdere uitvoering van besluiten een specifiek mandaat aan de commissies worden verleend door het bestuur. De leden van de bestuurlijke commissies kunnen zich laten bijstaan door externe deskundigen. De commissies houden zich zoals gezegd bezig met de voorbereiding van besluitvorming. De daadwerkelijke besluitvorming vindt uiteindelijk plaats door het bestuur. Al in 2012 heeft het bestuur besloten dat alle bestuursleden de vergaderingen van de beleggingsadviescommissie bijwonen. Hierdoor beschikt het gehele bestuur gelijktijdig over dezelfde informatie. Dit vergroot de efficiency van de besluitvorming in de bestuursvergaderingen. In 2014 waren de volgende bestuurlijke commissies werkzaam: 11

12 Beleggingsadviescommissie De beleggingsadviescommissie bespreekt en brengt advies uit over het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan. De beleggingsadviescommissie bestaat uit drie bestuursleden. Om redenen van efficiency en informatiedeling zijn ook de andere bestuursleden in de vergaderingen aanwezig. De commissie wordt bijgestaan door extern adviseur mevrouw M. Verheul. Het bestuur neemt de beslissingen over het beleggingsbeleid. De beleggingsadviescommissie is in 2014 ieder kwartaal bijeengekomen. Bij de beleggingenparagraaf wordt inhoudelijk ingegaan op de activiteiten in 2014 van de beleggingsadviescommissie. DVO-commissie De onderlinge afspraken tussen het fonds en uitvoerder Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO-commissie is ieder kwartaal bijeengekomen. Tijdens deze vergaderingen wordt kritisch naar het functioneren van de uitvoerder gekeken. In 2014 is - naast onderwerpen als klachtenmanagement en de normering van de diverse administratieve processen - extra aandacht besteed aan het debiteurenbeleid. Ondanks de recessie is geconstateerd dat de debiteurenportefeuille nog steeds goed op orde is. Communicatiecommissie De communicatiecommissie richt zich op de diverse communicatie-uitingen van het fonds. Ook deze commissie vergaderde in 2014 ieder kwartaal. Naast onderwerpen als nieuwsbrieven en het actualiseren van de website is ook in 2014 gekeken hoe de informatievoorziening verder kan worden gedigitaliseerd. Het fonds streeft naar een efficiënte en kostenbewuste manier van communiceren. Hierbij moet zoveel mogelijk de website van het fonds centraal staan. Ook is begonnen met het verzamelen van de adressen van deelnemers zodat men rechtstreeks kan worden benaderd. De samenstelling van de commissies is vermeld in Bijlage 2. Voorzittersoverleg Het voorzittersoverleg van het fonds bestaat uit de beide voorzitters (van werkgevers- en werknemerszijde). In het voorzittersoverleg wordt de agenda van de komende bestuursvergadering met de administrateur afgestemd en kunnen eventuele andere lopende zaken aan de orde worden gesteld. Het voorzittersoverleg vindt plaats voorafgaande aan een bestuursvergadering van het fonds. Wet versterking bestuur Als gevolg van de Wet versterking bestuur is het bestuursmodel per 1 juli 2014 gewijzigd. De Deelnemersraad is per die datum opgeheven. Het Verantwoordingsorgaan heeft een wijziging ondergaan, de nieuwe rol van het Verantwoordingsorgaan wordt hieronder toegelicht. Ook nieuw is de Raad van Toezicht. Deze vervangt de visitatiecommissie. De Raad van Toezicht wordt hieronder kort toegelicht. Daarnaast is aan het bestuur een bestuurslid namens pensioengerechtigden toegevoegd. Deze is in de plaats gekomen van een werknemerszetel. Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het Verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van de raad van toezicht en overige informatie. Het Verantwoordingsorgaan heeft een zittingsduur van maximaal 4 jaar en bestaat uit 4 leden: 2 vertegenwoordigers van deelnemers, 1 vertegenwoordiger van gepensioneerden en 1 vertegenwoordiger van werkgevers. 12

13 Het verantwoordingsorgaan is op 31 december 2014 als volgt samengesteld: Leden Mevrouw C.B.N. Beers De heer J. Stensen De heer E. Veurtjes vacature Organisatie NSV / NVOS FNV CNV Vakmensen In hoofdstuk F wordt het verslag van het Verantwoordingsorgaan vermeld. Raad van Toezicht Deze bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen en heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De leden zijn benoemd door het bestuur. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur. De Raad van Toezicht is op 31 december 2014 als volgt samengesteld: Leden De heer G. Dijkstra (voorzitter) Mevrouw A.G.E.M. Platenburg De heer J.A.J.M. Borm In hoofdstuk E is het oordeel van de Raad van Toezicht verwoord. De Nederlandsche Bank (DNB) DNB is als toezichthouder belast met het prudentieel toezicht. Dit toezicht richt zich op de financiële stevigheid van financiële ondernemingen. Doel is bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector. Het fonds legt structureel alle wijzigingen in statuten, reglementen, actuariële en bedrijftechnische nota (ABTN) en de jaarstukken aan DNB voor. Ook benoemingen van (plaatsvervangende) bestuursleden worden vooraf getoetst door DNB. In het verslagjaar is geen sprake geweest van opgelegde dwangsommen en/of bestuurlijke boeten. Ook was niet sprake van een aanwijzing als bedoeld in artikel 171; een bewindvoerder als bedoeld in artikel 173; een korte termijnherstelplan als bedoeld in artikel 140 dan wel de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 172 van de Pensioenwet waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een pensioenfonds is gebonden aan toestemming van de toezichthouder. Uitbesteding Het bestuur heeft de uitvoering van het pensioenbeheer en het vermogens- en vastgoedbeheer uitbesteed aan Syntrus Achmea. Het bestuur heeft deze bedrijven gemandateerd voor de hieraan verbonden werkzaamheden: - Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. - Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. - Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. Het fonds en Syntrus Achmea hebben hun afspraken over uitbesteding vastgelegd in een beheerovereenkomst. Bij deze vierpartijenovereenkomst zijn het fonds en de nadere afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening vastgelegd in aparte dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) voor pensioenbeheer, vermogensbeheer en vastgoedbeheer. 13

14 Syntrus Achmea Pensioenbeheer heeft in 2014 elk kwartaal aan het bestuur gerapporteerd over de DVO-afspraken. Ook van Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. ontving het bestuur DVOkwartaalrapportages. Externe dienstverleners Naast de bovenstaande drie rechtspersonen schakelt het fonds ook andere organisaties in waaraan zij specifieke werkzaamheden uitbesteedt. In het navolgende een beschrijving van de partijen die door het fonds worden ingeschakeld. Compliance officer Het bestuur heeft de heer G.J. Mersch AA CB van GBA Accountants & Adviseurs aangesteld als compliance officer van het pensioenfonds. De compliance officer ziet toe op naleving van de gedragscode. Certificerend actuaris De certificerend actuaris rapporteert jaarlijks over de financiële positie van het pensioenfonds en geeft een actuariële verklaring af. Towers Watson Netherlands B.V. te Amsterdam verricht deze werkzaamheden voor het pensioenfonds. Onafhankelijke accountant De externe accountant controleert de jaarrekening en de verslagstaten en doet verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van een controleverklaring en een verslag aan het bestuur, waarin opgenomen zijn opmerkingen en aanbevelingen omtrent de administratieve organisatie en interne controle van het fonds. Het pensioenfonds heeft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Amsterdam voor deze dienst ingeschakeld. 14

15 D BESTUURSVERSLAG 15

16 BESTUURSVERSLAG Hoofdlijnen Bestuursvergaderingen Het bestuur kwam ook in 2014 regelmatig in vergadering bijeen. Belangrijke onderwerpen waren daarbij: - Pensioenpremie 2015; - Financieel Toetsingskader; - ABTN; - Toeslagen; - Pensioenleeftijd; - Wet versterking bestuur; - Deskundigheid bestuur; - Code Pensioenfondsen; - Toekomstperspectief van het fonds; - Zelfevaluatie; - Gedragscode; - Klachtenmanagement. Hieronder wordt kort op deze onderwerpen nader ingegaan. Pensioenpremie 2015 In het najaar van 2014 werd berekend dat de pensioenpremie voor 2015 om kostendekkend te zijn 18,5% moest bedragen. Voor 2014 gold overigens hetzelfde percentage. De in 2014 daadwerkelijk geïncasseerde premie bedroeg voor het orthopedisch segment van de pensioenregeling echter een procent minder: 17,5%. Deze korting kon worden gefinancierd uit het vermogen dat resteerde uit het enkele jaren geleden opgeheven VUT-fonds voor de Orthopedie. Vanuit het eveneens opgeheven VUT-fonds Schoenherstellers bleek helaas onvoldoende vermogen meer beschikbaar. Daarom heeft de schoenherstellersbranche deze 1%-korting in 2015 niet meer. In 2015 bedraagt de pensioenpremie dus 18,5%, waarbij dit percentage voor de orthopedische branche met 1% wordt verlaagd tot 17,5%. In de overgang naar het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) is aangegeven dat het pensioenfonds in 2015 haar premie nog mag baseren op de premiesystematiek van het huidige FTK als de premie in 2014 is vastgesteld. Hieronder wordt verder ingegaan op het nieuwe FTK. Financieel Toetsingskader Het Financieel Toetsingskader is het onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd. Het is opgebouwd rond de principes van marktwaardering, risico-gebaseerde financiële eisen en transparantie. De marktwaardering brengt met zich mee dat de beleggingen en de pensioenverplichtingen op eenzelfde manier worden gewaardeerd. Zo wordt de technische voorziening vastgesteld door discontering van verwachte toekomstige kasstromen tegen de actuele rentetermijnstructuur. De bepaling van het vereiste eigen vermogen vindt risico-gebaseerd plaats, zodat de eisen toe- of afnemen met de mate waarin het fonds aan risico's blootstaat. Tenslotte wordt met transparantie beoogd om op een zuivere en objectieve manier de financiële positie van het fonds in kaart te brengen en openbaar te maken. De financiële regels voor pensioenen liggen vast in het genoemde financieel toetsingskader (FTK). Per 1 januari 2015 is het nieuwe FTK van kracht geworden. In algemene zin kan worden gesteld dat de regels voor pensioenfondsen strenger worden. De gevolgen voor BPF Schoenmakerij zullen onder andere inhouden dat de vereiste dekkingsgraad hoger zal worden. Hierdoor is het de verwachting dat er voor het fonds een herstelplan zal gaan gelden. 16

17 ABTN In de Actuariële Bedrijfstechnische Nota (ABTN) worden omschrijvingen opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan zaken als de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst, de voorwaardelijke toeslagverlening, het financieel toetsingskader, de bedrijfsvoering van het pensioenfonds, een verklaring over de beleggingsbeginselen en een beschrijving van het crisisplan. De ABTN dient regelmatig te worden geactualiseerd. In het najaar van 2014 is de ABTN van BPF Schoenmakerij aangepast en na het doorvoeren van enkele wijzigingen in februari 2015 door het bestuur vastgesteld. Toeslagen Jaarlijks wordt bezien of de financiële ruimte er is om een toeslag op de pensioenuitkeringen en -aanspraken te kunnen verlenen. Door de toeslag blijven de pensioenbedragen meer in de pas lopen met de loonontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de toeslag voorwaardelijk blijft en dat het bestuur jaarlijks aan de hand van een leidraad een beslissing neemt. Dat wil zeggen dat er altijd een bestuursbesluit aan vooraf gaat. Deze leidraad, uitgedrukt in een staffel, luidt: - Als de dekkingsgraad lager is dan 120%: geen toeslag - Als de dekkingsraad hoger is dan 130%: volledige toeslag - Als de dekkingsgraad zich tussen deze grenzen bevindt: pro rata toeslag - Als de reële dekkingsgraad hoger is dan 100%: inhaaltoeslag Eind 2013 was de dekkingsgraad 117,0%. In de maanden daarna is de dekkingsgraad gestaag gestegen naar circa 120% en was per juli 2014 gelijk aan 119,4%. De dekkingsgraad ligt daarmee onder de grens van 120%. Het bestuur heeft dan ook in het najaar van 2014 besloten om geen toeslag toe te kennen. Kosten uitvoering pensioenbeheer Het bestuur maakt voor de uitvoering van de regeling diverse kosten. De kosten van pensioenbeheer bedragen voor (2013: 998). Omgerekend is deze 406,52 per deelnemer en gepensioneerde (2013: 395,40). Het bedrag aan uitvoeringskosten voor het pensioenbeheer bestaat uit: - Administratiekosten: 842 (2013: 797); - Kosten bestuur: 162 (2013: 121); - Kosten financieel beheer: 68 (2013: 78); - Overige kosten: 13 (2013: 2). Het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden is gestegen van naar De administratiekosten zijn met 45 euro gestegen en de bestuurskosten zijn met 41 gestegen ten opzichte van De bestuurskosten zijn gestegen door de invoering per 1 juli 2014 van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Daarbij is ondermeer een raad van toezicht in het leven geroepen. Daarnaast is op basis van die wet en de aanbevelingen van de Pensioenfederatie het beloningsbeleid voor de bestuursleden aangepast. Tot slot zijn de opleidingskosten toegenomen als gevolg van de hogere eisen voor deskundigheid. De administratiekosten bestaan uit kosten die worden gemaakt voor deelnemer- en pensioengerechtigden. Deze kosten hebben betrekking op alle werkzaamheden die in de pensioenadministratie moeten worden verricht om de aanspraken juist te administreren en de deelnemer volledig te informeren. Denk hierbij aan de pensioentoekenningen, betalen uitkeringen, verwerken waardeoverdrachten, afkoop, helpdesk, communicatie met deelnemers en de gepensioneerden. Daarnaast zijn er werkgeverskosten die betrekking hebben op de activiteiten die voortvloeien uit de contacten met de werkgever. Het gaat om kosten voor de aanlevering en verwerking van de werknemergegevens, de aanmaak van premienota's en de premie-incasso, helpdesk werkgever, communicatie met werkgever. Hierbij horen ook de kosten voor het aansluiten van nieuwe werkgevers. 17

18 De kosten van bestuur en financieel beheer hebben betrekking op kosten verbonden aan het besturen van het fonds en op de adviseurs. Ook vallen hieronder de kosten verbonden aan het toezicht van DNB, AFM, contributie VB, actuaris, accountant, financieel beheer en juridische kosten. De kosten van vermogensbeheer zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze kosten geen invloed hebben op de kosten per deelnemer. Pensioenleeftijd Door cao-partijen is in het najaar van 2014 besloten om ook in 2015 de pensioenleeftijd op 65 jaar te handhaven. Echter, zoals bekend wordt de leeftijd waarop iemand AOW krijgt stapsgewijs verschoven van 65 naar uiteindelijk 67 jaar. Het kan zijn dat een werknemer in de schoenmakersbranche zijn pensioen gelijk wil laten ingaan met zijn AOW-uitkering. Besloten is dan ook om aan de deelnemers de ruimte te bieden om hun pensioen later dan met 65 jaar te laten ingaan. De ingangsdatum van het pensioen kan daarom met maximaal vijf jaar worden uitgesteld. De deelnemer moet dan wel tot zijn of haar nieuwe pensioendatum blijven doorwerken. Samengevat betekent dit dat de pensioenleeftijd in principe op 65 jaar blijft staan, maar op verzoek kan de ingangsdatum van het pensioen worden uitgesteld tot een later moment. Wet versterking bestuur Per 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur in werking getreden. Als gevolg van deze wet is het bestuursmodel per 1 juli 2014 gewijzigd. De Deelnemersraad is per die datum opgeheven. Het Verantwoordingsorgaan heeft een wijziging ondergaan in haar taken. Zo toetste het Verantwoordingsorgaan tot nu toe het door het bestuur gevoerde beleid. In haar nieuwe rol heeft het Verantwoordingsorgaan ook de bevoegdheid om te oordelen over beleidskeuzes voor de toekomst. Ook nieuw is de Raad van Toezicht. Deze vervangt de visitatiecommissie. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. Zo is men ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweging is geweest. Men legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur. Daarnaast is in het kader van de Wet versterking bestuur aan het bestuur een bestuurslid namens pensioen-gerechtigden toegevoegd. Deze is in de plaats gekomen van een werknemerszetel. Deskundigheid bestuur In het voorjaar van 2014 heeft de Pensioenfederatie de 'Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur' uitgegeven. Met deze handreiking wordt beoogd bestuurders van pensioenfondsen een leidraad te geven in het toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid voor hun bestuursfunctie. Verder heeft professioneel gedrag bij de vaststelling van de geschiktheid van een beoogd bestuurder nu eveneens expliciet de aandacht van de toezichthouder. De verhoogde aandacht voor professioneel gedrag raakt aan onderzoek dat onder andere DNB de afgelopen jaren heeft gedaan naar gedrag en cultuur in de bestuurskamers van financiële instellingen. Een en ander krijgt zijn beslag in een geschiktheidsplan. Dit geschiktheidsplan is erop gericht op gestructureerde wijze het niveau van geschiktheid van het bestuur te laten aansluiten bij wat nodig is aan geschiktheid voor het goed besturen van het pensioenfonds. Geschiktheid zal worden georganiseerd rondom de kerntaak van het bestuur. De kerntaak van het bestuur is het realiseren van het statutaire doel van het pensioenfonds. Dit komt neer op het bepalen van het fondsbeleid, het organiseren van de uitvoering van het beleid en het houden van toezicht op die uitvoering en het afleggen van verantwoording daarover. In 2015 zal het geschiktheidsplan verder vorm gegeven worden. Code Pensioenfondsen Tijdens de ontwikkeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen stelden de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid de Code Pensioenfondsen (de Code) op. Doel van de Code is de verhoudingen binnen het pensioenfonds transparanter te maken. Ook de communicatie met de belanghebbenden zoals werkgevers, deelnemers en gepensioneerden, moet door de Code transparanter worden. Tot slot moet de Code bijdragen aan het versterken van 'goed pensioenfondsbestuur'. De Code trad op 1 januari 2014 in werking. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verankerde de Code per 1 juli 2014 wettelijk. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op de naleving van de Code. 18

19 De Code vervangt de 'Principes voor goed pensioenfondsbestuur' uit De Code legt de nadruk op het beïnvloeden van het gedrag van bestuurders, intern toezichthouders en belanghebbenden in de verantwoordingsfunctie. Per orgaan zijn normen opgenomen over taak en werkwijze, samenstelling en zittingsduur, geschiktheid, benoeming, schorsing en ontslag. Daarnaast zijn overkoepelende thema's opgenomen. De thema's gaan zowel over het eigen functioneren van het fonds als van dienstverleners. Voorbeelden hiervan zijn integraal risicomanagement, communicatie en transparantie, verantwoord beleggen, kosten, uitvoering en uitbesteding, geschiktheid, diversiteit, integer handelen en beloningsbeleid. Pensioenfondsen leven de Code na op basis van het pas toe of leg uit-beginsel. Een pensioenfonds past de normen van de Code toe of zet in het jaarverslag gemotiveerd uiteen waarom een norm niet (volledig) is toegepast. In enkele gevallen wijkt het bestuur af van normen uit de Code. Hieronder een overzicht van de normen waar het bestuur gemotiveerd van afwijkt of nog actie op onderneemt. 19

20 Norm Motivering / actie Code Pensioenfondsen (norm 2) Bestuur maakt heldere afspraken over beleidsruimte. Er is geen pensioencontract gesloten met CAOpartijen waarin taken en afspraken zijn vastgelegd. Wel is in bestuursvergaderingen een afbakening van taken en verantwoordelijkheden van beide gremia aan de orde geweest. Afspraken met werkgevers zijn opgenomen in uitvoeringsreglement en in de VPL-overeenkomst. Code Pensioenfondsen (norm 3) Bestuur stelt een missie,visie en strategie op, zorgt voor beleids- en verantwoordingscyclus en toetst beleid. In artikel 3 statuten zijn doel, middelen en werkwijze bestuur vastgelegd. Doel van het fonds is opgenomen in het jaarverslag. Missie, visie en strategie zijn niet vastgelegd. Het bestuur is voornemens om hier in een themadag verder vorm aan te geven. Code Pensioenfondsen (norm 18 & 19) Bestuur beschrijft haar missie visie en strategie in jaarverslag, en in hoeverre doelen zijn bereikt. Ook legt het bestuur verantwoording af over beleid en geeft inzicht in risico's voor belanghebbenden. Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen hierboven staat vermeld. Code Pensioenfondsen (norm 23 & 24) Bestuur borgt cultuur risicobewustzijn en adequate organisatie integrale risicomanagement. Ook houdt bestuur expliciet rekening met risico's en legt risicoafweging vast. In de bestuursvergadering van 3 juni 2014 is dit onderwerp (wederom) aan de orde geweest. Bestuur heeft vervolgens gekozen voor een risicoinventarisatie die door middel van een model ( risicomaat ) verder wordt ingevuld. Code Pensioenfondsen (norm 66 t/m 71) Diversiteitsbeleid Het bestuur heeft bewust geen specifieke doelen geformuleerd op dit gebied. Bij de invulling vacatures staat geschiktheid centraal. Daarnaast wordt sterk belang gehecht aan complementariteit ten aanzien van deskundigheid, ervaring en competenties. Zaken als leeftijd en geslacht worden door het bestuur als zijnde van secundair belang beschouwd. 20

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij. Jaarrapport 2013

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 7 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Bestuursverslag 15 E Verslag van de deelnemersraad 31 F Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 107% Belegd vermogen 81,9 miljard Rendement derde kwartaal 9,1% Premie- en indexatiebesluit in vierde kwartaal Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft in

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo december is 108,4% en is gestegen ten opzichte

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW BIJLAGE: DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW 25 JUNI 2009 Bijlage bij Herstelplan BPF Bouw 25 juni 2009: Dekkingsgraadsjabloon per 1 januari 2009

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017 STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND Performancevergelijking PCN - ABP 2011-2015 24 februari 2017 Inhoud Uitgangspunten Risicohouding Vergelijking strategisch beleggingsbeleid Performancevergelijking

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007

Persbericht ABP, tweede halfjaar 2007 Persbericht ABP, tweede halfjaar Het beleggingsresultaat over het 2 e halfjaar bedroeg 0,7%, waarmee het totale rendement over uitkomt op 3,8%. Het belegd vermogen groeide met bijna 8 miljard. De financiële

Nadere informatie

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur

Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. Dinsdag 13 juni uur Algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden Dinsdag 13 juni 2017 14.30 uur 2 Agenda 1. Opening en vragen 2. Financiële positie 3. Communicatie 4. Governance 5. Verantwoordingsorgaan 6. Vermogensbeheer

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie