HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING"

Transcriptie

1 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING Vanaf 1 januari

2 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2013) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN? AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN Vermindering voor kinderen ten laste Verminderingen voor andere gezinslasten VERMINDERINGEN OM ANDERE REDENEN Vermindering voor de lage of gemiddelde bezoldigingen Vermindering voor bijdragen aan een tweede pensioenpijler (groepsverzekering of pensioenfonds) en voor extrawettelijke verzekering tegen ouderdom of vroegtijdige dood Vermindering voor bezoldigingen voor het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag SCHAAL 1 - DE SCHAAL VOOR TWEE-INKOMENSGEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN SCHAAL 2 - DE SCHAAL VOOR ÉÉN-INKOMENSGEZINNEN OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE SPECIALE TARIEVEN Vakantiegeld betaald door verlofkassen Exceptionele vergoedingen Achterstallen Opzeggingsvergoedingen Inschakelingsvergoedingen Toevallig of periodiek en bijkomstig betaalde vergoedingen en toelagen Schuldvorderingen met de hoedanigheid van bezoldigingen die door curatoren in faillissementen gehonoreerd worden VERVANGINGSINKOMENS Werkloosheidsuitkeringen Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen 7.3. Brugpensioenen Aanvullende vergoedingen betaald of toegekend door een vroegere werkgever bovenop het brugpensioen of in het kader van een canadadryregeling Wettelijke of extrawettelijke vergoedingen ten gevolge van ongeval, ziekte of invaliditeit GEPENSIONEERDEN STUDENTEN JONGE WERKNEMERS

3 Hierna vindt u de regels en tarieven van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op de vanaf 1 januari 2013 betaalde of toegekende bezoldigingen (Koninklijk Besluit van 11 december 2013, Belgisch Staatsblad van 14 december 2012). In dit barema is rekening gehouden met de indexering van de belastingschalen. De tarieven en percentages werden dus aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen. Naast de aanpassing van de cijfers bevat dit barema drie nieuwe fundamentele wijzigingen, nl. 1. De nieuwe belastingregeling voor ontslagvergoedingen 2. De verhoogde bedrijfsvoorheffing op (extra)legale vergoedingen tijdelijke werkloosheid 3. De extra verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een laag loon die recht hebben op een 'werkbonus'. Dit barema houdt eveneens rekening met de impact van bepaalde maatregelen genomen in het kader van de hervorming van de personenbelasting en met de invoering sinds 1 juli 2005 van een belastingvermindering voor bezoldigingen als gevolg van het presteren van overuren die op een overwerktoeslag recht geven. Meer informatie daarover in hoofdstuk 3. In rubriek 6 vind je meer details over de belangrijkste bijzondere aanslagvoeten van de bedrijfsvoorheffing. In rubriek 7 vindt u de inhoudingspercentages zoals ze van toepassing zijn vanaf 1 januari Dit barema van de bedrijfsvoorheffing voorziet nog steeds dat rekening houdend met een aantal voorwaarden er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden moet worden op de bezoldiging van jonge werknemers. In rubriek 1 vindt u meer details over die maatregel. Herinneren we nog even aan de wijziging sinds 1996 die betrekking heeft op de pensioenen en in het bijzonder de cumulatie van bepaalde pensioenen en renten. Bij cumulatie van pensioenen of renten uitgekeerd ter uitvoering van een wettelijk of reglementair statuut ten laste van eenzelfde schuldenaar van bedrijfsvoorheffing, wordt deze laatste per begunstigde gevestigd op het totale bedrag van de pensioenen of renten. Voor meer details verwijzen we naar rubriek 9 i.v.m. de pensioenen. Bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing werd rekening gehouden met een vermeerdering van 7,00% voor de aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting. Belangrijk! Sinds 1 januari 2004 worden wettelijk samenwonenden op fiscaal vlak gelijkgesteld met gehuwden en wordt een wettelijk samenwonende gelijkgesteld met een echtgenoot. Er moet dan ook met die nieuwigheid rekening gehouden worden bij de toepassing van de bedrijfsvoorheffing. 2

4 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN? Het barema van de bedrijfsvoorheffing geeft de belasting die vanaf 1 ste januari 2013 ingehouden wordt op de bezoldigingen, pensioenen en brugpensioenen die per maand uitbetaald worden. De loontrekkenden die per 14 dagen betaald worden, vinden de overeenkomende bedrijfsvoorheffing door: a) hun 14-daags inkomen te vermenigvuldigen met 2; b) de overeenkomende maandelijkse voorheffing op te zoeken en deze vervolgens door 2 te delen. Loontrekkenden die per week betaald worden, vinden de overeenkomende bedrijfsvoorheffing door: a) hun wekelijks inkomen te vermenigvuldigen met 4; b) de overeenkomende maandelijkse voorheffing op te zoeken en deze vervolgens door 4 te delen. Loontrekkenden die per dag betaald worden, vinden de overeenkomende bedrijfsvoorheffing door: a) hun daginkomen te vermenigvuldigen met 20; b) de overeenkomende maandelijkse voorheffing op te zoeken en deze vervolgens door 20 te delen. De bedragen van de eerste kolom vertegenwoordigen het bruto-maandinkomen verminderd met de bijdragen voor sociale zekerheid. Het barema bevat verder een aparte kolom voor de bedrijfsvoorheffing op de lonen (kolom 2) en op de pensioenen (kolom 3). Deze kolom 3 kan desgevallend ook gebruikt worden voor de brugpensioenen. De bedrijfsvoorheffing op een inkomen dat begrepen is tussen twee in de schaal vermelde inkomensbedragen is deze die afgelezen wordt tegenover het laagste van de twee bedragen. Voorbeeld: Een belastbaar brutoloon van 1.345,00 van iemand wiens echtgenoot ook een bedrijfsinkomen heeft ,00 ligt tussen 1.335,00 en 1.350,00. De bedrijfsvoorheffing is deze die verschuldigd is op 1.335,00, nl. 210,12. Er worden twee schalen voor de bedrijfsvoorheffing gepubliceerd. SCHAAL 1 geeft de bedrijfsvoorheffing voor de gezinnen met TWEE INKOMENSTREKKERS Deze schaal dient ook voor de ALLEENSTAANDEN. Maar voor alleenstaanden mag het bedrag van de voorheffing nog eens verminderd worden met 24,00. Opgelet! Deze vermindering voor alleenstaanden mag niet toegepast worden voor GEPENSIONEERDEN of andere vervangingsinkomens die aan dit barema onderworpen zijn (vb. bruggepensioneerden). Voor alleenstaande gepensioneerden is het barema bijgevolg hetzelfde als voor de tweeinkomensgezinnen. SCHAAL 2 geeft de bedrijfsvoorheffing voor de gezinnen met ÉÉN INKOMENSTREKKER 3

5 Opgelet! Schaal 2 is van toepassing op de belastingplichtige van wie de echtgenoot eigen beroepsinkomsten van minder dan 127,00 netto per maand heeft. Bovendien mogen die beroepsinkomsten uitsluitend afkomstig zijn van pensioenen, renten of daarmee gelijkgestelde inkomsten. Het grensbedrag van 127,00 moet de situatie op 1 ste januari 2013 weerspiegelen. Het nettobedrag wordt gevonden door het belastbaar inkomen te verminderen met de eventueel verplichte sociale bijdragen en het verkregen verschil met nog 20% te verminderen. 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN Om rekening te houden met de kinderen en andere personen ten laste moeten de bedragen van de bedrijfsvoorheffing uit de schalen 1 en 2 nog met de volgende bedragen verminderd worden: Opmerking: Wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten hebben, worden de verminderingen voor kinderen ten laste en andere gezinslasten, met uitzondering van die voor de gehandicapte echtgenoot, toegekend aan de echtgenoot naar keuze. Die keuze moet bevestigd worden bij middel van een attest dat conform is aan het door de minister van Financiën vastgelegde model. De vermindering voor gehandicapte echtgenoot wordt toegekend aan de betrokken persoon zelf Vermindering voor kinderen ten laste Aantal kinderen ten laste (1) Vermindering 1 34,00 EUR 2 91,00 EUR 3 243,00 EUR 4 445,00 EUR 5 657,00 EUR 6 870,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR meer dan EUR verhoogd met 236,00 EUR per kind ten laste boven het achtste. (1) het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld 4

6 2.2. Verminderingen voor andere gezinslasten Vermindering (1) Reden vermindering Schaal I Schaal II 1. De verkrijger van de inkomsten is een alleenstaande (behalve wanneer zijn inkomsten uit PENSIOENEN of BRUGPENSIOENEN bestaan): 2. De verkrijger van de inkomsten is een niet hertrouwde weduwnaar (weduwe) of een ongehuwde vader(moeder), met één of meer kinderen ten laste: 24,00-34,00-3. De verkrijger van de inkomsten is zelf gehandicapt: 34,00 34,00 4. De echtgenoot van de verkrijger is gehandicapt - 34,00 5. De verkrijger van de inkomsten heeft - zijn ouders of - verwanten tot de 2e graad ten laste, EN die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, per persoon (2): 6. De verkrijger van de inkomsten heeft andere personen dan diegenen vermeld onder punt 4 hiervoor, ten laste, per persoon (2) 7. De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten, andere dan pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten, die niet meer bedragen dan 212,00 NETTO (3) per maand: 8. De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten en die niet meer bedragen dan 423,00 NETTO (3) per maand: 68,00 68,00 34,00 34,00 106,00-211,50 - (1) Alle verminderingen mogen worden samengevoegd. (2) De gehandicapte persoon ten laste wordt voor twee gerekend. (3) Netto, d.i. na aftrek van de sociale bijdragen en vervolgens van de beroepslasten ten belope van 20% minimum. Opgelet! Alle verminderingen zijn cumuleerbaar, maar het totaal van de verminderingen mag wel nooit hoger zijn dan het bedrag van de basisbelasting. Na de tabellen van de bedrijfsvoorheffing op de gewone bezoldigingen en pensioenen volgt nog een overzicht van de belangrijkste speciale tarieven (op het vakantiegeld, de dertiende maand, enz). 5

7 3. VERMINDERINGEN OM ANDERE REDENEN 3.1. Vermindering voor de lage of gemiddelde bezoldigingen Er wordt een vermindering van de bedrijfsvoorheffing toegekend op de bezoldigingen van werknemers met een laag of gemiddeld inkomen. Deze vermindering is van toepassing wanneer de maandelijkse belastbare bezoldiging in hoofde van de betrokken werknemer maximum 2.232,20 bedraagt. De vermindering bedraagt 6,24. Ze wordt toegepast na de vermindering vermeld in punten 2.1., 2.2., 3.2. en Vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van werknemers met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus Er wordt een vermindering verleend aan de werknemers die recht hebben op een werkbonus overeenkomstig artikel 2 van de wet van 20 december Door dit artikel wordt een werkbonus toegekend in de vorm van een vermindering van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering. De vermindering bedraagt 8,95 pct. van het bedrag van de werkbonus (werkelijk toegekend) en wordt toegepast na de onder punten 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 en 3.3 vermelde verminderingen Vermindering voor bijdragen aan een tweede pensioenpijler (groepsverzekering of pensioenfonds) en voor extrawettelijke verzekering tegen ouderdom of vroegtijdige dood De persoonlijke bijdragen voor een groepsverzekering of een pensioenfonds geven recht op een belastingvermindering berekend aan een bijzonder gemiddeld tarief. De bedrijfsvoorheffing wordt voortaan berekend op het hele loon, inclusief de persoonlijke bijdrage voor groepsverzekering of pensioenfonds. Vervolgens mag die bedrijfsvoorheffing worden verminderd met een bedrag gelijk aan 30% van de verplichte inhoudingen voor de desbetreffende groepsverzekering of pensioenfonds. Het resultaat wordt naar beneden afgerond tot op de cent. Dit betekent dat de bedrijfsvoorheffing, na eventuele toepassing van de verminderingen voor gezinslasten (cf. punt 3), nog ten belope van 30% verminderd kan worden met: - de verplichte inhoudingen ter uitvoering van een groepsverzekeringscontract - de verplichte inhoudingen ter uitvoering van een extralegale voorzorgsregeling van verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood - de inhoudingen m.b.t. de individuele voortzetting van een pensioentoezegging overeenkomstig art. 145, 3de lid, van het WIB 92 6

8 3.4. Vermindering voor bezoldigingen voor het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag 1. hetzij onderworpen zijn aan de arbeidswet van 16 maart 1971 en tewerkgesteld door een werkgever onderworpen aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; en Deze vermindering is van toepassing op werknemers die gedurende het belastbare tijdperk overwerk hebben gepresteerd dat, overeenkomstig artikel 29 van de arbeidswet van 16 maart 1971 of artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren, recht geeft op een overwerktoeslag en die : 2. hetzij als contractuele of statutaire werknemers tewerkgesteld zijn door één van de volgende autonome overheidsbedrijven : de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, de naamloze vennootschap van publiek recht De Post, de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding, de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel. Deze vermindering is slechts van toepassing op de berekeningsgrondslag voor de overwerktoeslag betreffende de eerste 130 uren die de werknemer als overwerk heeft gepresteerd. De vermindering wordt toegepast na de vermelde verminderingen voor gezinslasten (pt. 2) en na de vermindering voor bijdragen aan een tweede pensioenpijler (pt. 3.1). De vermindering bedraagt: - voor een gepresteerd uur waarop een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100 pct. van toepassing is: 57,75 pct.; - voor een gepresteerd uur waarop een wettelijke overwerktoeslag van 20 pct. van toepassing is: 66,81 pct.; van het «sociale brutobedrag» van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag. Onder sociale brutobedrag verstaan men de bezoldigingen vóór aftrek van de verplichte inhoudingen ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een ermede gelijkgesteld wettelijk of reglementair statuut. 7

9 4. SCHAAL 1 - DE SCHAAL VOOR TWEE-INKOMENSGEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (voor aftrek gezinslasten) Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 525,00 0,00 0, ,00 138,01 19,85 540,00 0,00 0, ,00 143,03 26,27 555,00 0,00 0, ,00 149,13 32,69 570,00 0,00 0, ,00 155,23 39,11 585,00 0,00 0, ,00 161,33 45,53 600,00 0,00 0, ,00 167,43 51,95 615,00 0,00 0, ,00 173,53 58,37 630,00 0,00 0, ,00 179,63 64,79 645,00 0,00 0, ,00 185,73 71,21 660,00 2,70 0, ,00 191,83 77,63 675,00 6,31 0, ,00 197,93 84,05 690,00 9,92 0, ,00 204,02 90,47 705,00 13,54 0, ,00 210,12 96,89 720,00 17,15 0, ,00 216,22 103,31 735,00 20,76 0, ,00 222,32 109,73 750,00 24,37 0, ,00 228,42 116,15 765,00 27,98 0, ,00 234,52 122,57 780,00 31,59 0, ,00 240,62 129,03 795,00 35,20 0, ,00 246,72 136,25 810,00 38,81 0, ,00 252,82 143,48 825,00 42,43 0, ,00 258,92 150,70 840,00 46,04 0, ,00 265,01 157,92 855,00 49,65 0, ,00 271,11 165,14 870,00 53,26 0, ,00 277,21 172,37 885,00 56,87 0, ,00 283,31 179,59 900,00 60,81 0, ,00 289,41 186,81 915,00 65,14 0, ,00 295,51 194,03 930,00 69,48 0, ,00 301,64 201,26 945,00 73,97 0, ,00 307,87 208,48 960,00 78,55 0, ,00 314,10 215,70 975,00 83,12 0, ,00 320,33 222,92 990,00 87,69 0, ,00 326,55 230, ,00 92,27 0, ,00 333,36 237, ,00 96,84 0, ,00 340,37 244, ,00 101,42 0, ,00 347,37 251, ,00 105,99 0, ,00 354,38 259, ,00 110,57 0, ,00 361,39 266, ,00 115,14 0, ,00 368,39 273, ,00 119,71 0, ,00 375,40 280, ,00 124,29 0, ,00 382,40 287, ,00 128,86 7, ,00 389,41 295, ,00 133,44 13, ,00 396,42 302,37 8

10 Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1.785,00 403,42 309, ,00 718,68 676, ,00 410,43 316, ,00 725,69 684, ,00 417,43 324, ,00 732,70 693, ,00 424,44 331, ,00 739,70 701, ,00 431,44 338, ,00 746,71 709, ,00 438,45 345, ,00 753,71 718, ,00 445,46 353, ,00 760,72 726, ,00 452,46 361, ,00 767,72 734, ,00 459,47 369, ,00 774,73 742, ,00 466,47 378, ,00 781,74 751, ,00 473,48 386, ,00 788,74 759, ,00 480,49 394, ,00 795,75 767, ,00 487,49 403, ,00 802,75 776, ,00 494,50 411, ,00 809,76 784, ,00 501,50 419, ,00 816,76 792, ,00 508,51 427, ,00 823,77 800, ,00 515,51 436, ,00 830,78 809, ,00 522,52 444, ,00 837,78 817, ,00 529,53 452, ,00 844,79 825, ,00 536,53 461, ,00 851,79 834, ,00 543,54 469, ,00 858,80 842, ,00 550,54 477, ,00 865,81 850, ,00 557,55 485, ,00 872,81 859, ,00 564,56 494, ,00 879,82 867, ,00 571,56 502, ,00 886,82 875, ,00 578,57 510, ,00 893,83 883, ,00 585,57 519, ,00 900,83 892, ,00 592,58 527, ,00 907,84 900, ,00 599,58 535, ,00 914,85 908, ,00 606,59 544, ,00 921,85 917, ,00 613,60 552, ,00 928,86 925, ,00 620,60 560, ,00 935,86 933, ,00 627,61 568, ,00 942,87 941, ,00 634,61 577, ,00 949,88 950, ,00 641,62 585, ,00 956,88 958, ,00 648,63 593, ,00 963,89 966, ,00 655,63 602, ,00 970,89 975, ,00 662,64 610, ,00 977,90 983, ,00 669,64 618, ,00 984,90 991, ,00 676,65 626, ,00 991,91 999, ,00 683,65 635, ,00 998, , ,00 690,66 643, , , , ,00 697,67 651, , , , ,00 704,67 660, , , , ,00 711,68 668, , , ,84 9

11 Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 3.135, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 10

12 Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 4.485, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 11

13 Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 5.835, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 12

14 Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 7.185, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 13

15 5. SCHAAL 2 - DE SCHAAL VOOR ÉÉN-INKOMENSGEZINNEN (voor aftrek gezinslasten) Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1.035,00 0,00 0, ,00 159,41 42, ,00 0,00 0, ,00 164,93 48, ,00 0,00 0, ,00 170,46 53, ,00 0,00 0, ,00 175,99 59, ,00 0,00 0, ,00 181,51 65, ,00 0,00 0, ,00 187,04 70, ,00 0,00 0, ,00 192,57 76, ,00 0,00 0, ,00 198,09 82, ,00 0,00 0, ,00 203,62 88, ,00 0,00 0, ,00 209,15 93, ,00 0,00 0, ,00 214,67 99, ,00 3,62 0, ,00 220,20 105, ,00 7,43 0, ,00 225,73 110, ,00 11,66 0, ,00 231,25 116, ,00 16,00 0, ,00 236,78 122, ,00 20,35 0, ,00 242,31 127, ,00 24,69 0, ,00 247,83 133, ,00 29,04 0, ,00 253,36 139, ,00 50,76 0, ,00 258,89 144, ,00 55,11 0, ,00 264,41 150, ,00 59,46 0, ,00 269,94 156, ,00 63,80 0, ,00 275,47 162, ,00 68,15 0, ,00 280,99 168, ,00 72,49 0, ,00 286,52 175, ,00 76,84 0, ,00 292,05 181, ,00 81,18 0, ,00 297,58 187, ,00 85,53 0, ,00 303,10 193, ,00 89,87 0, ,00 308,63 200, ,00 94,22 0, ,00 314,16 206, ,00 98,57 0, ,00 319,68 212, ,00 102,91 0, ,00 325,21 218, ,00 107,28 0, ,00 330,74 225, ,00 111,72 0, ,00 336,26 231, ,00 116,16 0, ,00 341,79 237, ,00 120,72 2, ,00 347,32 243, ,00 126,24 8, ,00 352,84 250, ,00 131,77 13, ,00 358,50 256, ,00 137,30 19, ,00 364,57 262, ,00 142,82 25, ,00 370,64 268, ,00 148,35 31, ,00 376,72 275, ,00 153,88 36, ,00 382,79 281,44 14

16 Maandinkomsten Gepen- Maand- Gepen- Werknemer sioneerde inkomsten Werknemer sioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 2.325,00 388,86 287, ,00 667,83 609, ,00 394,93 293, ,00 674,14 617, ,00 401,00 300, ,00 680,44 625, ,00 407,07 306, ,00 686,75 634, ,00 413,15 312, ,00 693,05 642, ,00 419,22 319, ,00 700,04 650, ,00 425,29 325, ,00 707,04 659, ,00 431,36 332, ,00 714,05 667, ,00 437,43 338, ,00 721,05 675, ,00 443,51 345, ,00 728,06 683, ,00 449,58 351, ,00 735,07 692, ,00 455,65 358, ,00 742,07 700, ,00 461,72 364, ,00 749,08 708, ,00 467,79 371, ,00 756,08 717, ,00 473,86 377, ,00 763,09 725, ,00 479,84 384, ,00 770,09 733, ,00 486,01 390, ,00 777,10 742, ,00 492,08 397, ,00 784,11 750, ,00 498,15 403, ,00 791,11 758, ,00 504,22 410, ,00 798,12 766, ,00 510,29 416, ,00 805,12 775, ,00 516,51 423, ,00 812,13 783, ,00 522,81 429, ,00 819,24 791, ,00 529,12 436, ,00 826,14 800, ,00 535,42 443, ,00 833,15 808, ,00 541,73 450, ,00 840,15 816, ,00 548,03 457, ,00 847,16 824, ,00 554,34 465, ,00 854,16 833, ,00 560,64 472, ,00 861,17 841, ,00 566,95 479, ,00 868,18 849, ,00 573,25 486, ,00 875,18 858, ,00 579,56 494, ,00 882,19 866, ,00 585,86 501, ,00 889,19 874, ,00 592,17 509, ,00 896,20 882, ,00 598,48 518, ,00 903,20 891, ,00 604,78 526, ,00 910,21 899, ,00 611,09 534, ,00 917,22 907, ,00 617,39 543, ,00 924,22 916, ,00 623,70 551, ,00 931,23 924, ,00 630,00 559, ,00 938,23 932, ,00 636,31 567, ,00 945,24 940, ,00 642,61 576, ,00 952,25 949, ,00 648,92 584, ,00 959,25 957, ,00 655,22 592, ,00 966,26 965, ,00 661,53 601, ,00 973,26 974,12 15

17 Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 3.675,00 980,27 982, , , , ,00 987,27 990, , , , ,00 994,28 998, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 16

18 Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 5.025, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 17

19 Maandinkomsten Maand- Werknemer Gepensioneerde inkomsten Werknemer Gepensioneerde (1) (2) (3) (1) (2) (3) 6.390, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 18

20 Een paar voorbeelden: 1. J. Peeters heeft als kaderlid in een bankinstelling in juni 2013 een maandelijks belastbaar bruto-inkomen behaald van 3.246,21 (na aftrek van wettelijke sociale bijdragen). Zijn echtgenote heeft persoonlijke beroepsinkomsten die hoger zijn dan 212,00 netto per maand. Hij heeft 2 kinderen en een ouder van + 65 jaar ten laste. In uitvoering van een groepsverzekeringscontract heeft zijn werkgever een persoonlijke bijdrage van 110,00 ingehouden. - Bedrijfsvoorheffing volgens schaal ,00 in kolom (1) 1.082,99 (in kolom (2)) - Vermindering voor 2 kinderen ten laste - 91,00 - Vermindering voor ouder van + 65 jaar ten laste - 68,00 - Vermindering voor groepsverzekering ( 110,00 x 30%) - 33,00 In te houden bedrijfsvoorheffing 890,99 2. Zelfde gegevens als hierboven, behalve dat de persoonlijke beroepsinkomsten van de echtgenote niet hoger zijn dan 212,00 netto per maand. - Bedrijfsvoorheffing volgens schaal ,00 in kolom (1) 1.082,99 (in kolom(2)) - Vermindering voor 2 kinderen ten laste - 91,00 - Vermindering voor ouder van + 65 jaar ten laste - 68,00 - Vermindering voor echtgenote (eigen beroepsinkomen < 206,00 netto) - 106,00 - Vermindering voor groepsverzekering ( 110,00 x 30%) - 33,00 In te houden bedrijfsvoorheffing 784,99 3. L. Janssens heeft in april 2013 een maandelijkse belastbare bruto-bezoldiging behaald van 2.611,31 (na aftrek van wettelijke sociale bijdragen). Zijn echtgenote heeft geen persoonlijke beroepsinkomsten. Hij heeft 1 kind ten laste. Zijn moeder, die vroeger ten laste was, is in maart 2013 overleden. Zij was nog geen 65 jaar. In uitvoering van een groepsverzekeringscontract heeft zijn werkgever in april 2013 een persoonlijke bijdrage van 50,00 ingehouden. - Bedrijfsvoorheffing volgens schaal ,00 in kolom (1) 504,22 (in kolom (2)) - Vermindering voor 1 kind ten laste - 34,00 - Vermindering voor ouder ten laste (tot 31 december 2013) - 34,00 - Vermindering voor groepsverzekering ( 50,00 x 30%) - 15,00 In te houden bedrijfsvoorheffing 421,22 19

21 6. OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE SPECIALE TARIEVEN 6.1. Vakantiegeld betaald door verlofkassen Bedrag van het vakantiegeld Tot 1.270,00 Boven 1.270,00 Bedrijfsvoorheffing 17,16 % 23,22 % 6.2. Exceptionele vergoedingen Dit zijn vergoedingen die de werkgever uitbetaalt buiten de normale bezoldigingen: dertiende maand, vakantiegeld, vergoedingen voor extra werk, toevallige commissielonen op de zakencijfers, enz. Vaststelling van de bedrijfsvoorheffing: a) men kijkt naar het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen en past het overeenstemmende tarief toe op het bedrag van de vergoeding. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen vakantiegeld en andere exceptionele vergoedingen (cf. tabel a) hierna). b) vervolgens wordt rekening gehouden met de kinderlast. Hiervoor moet: - eerst nagegaan worden of het jaarbedrag van de bruto-bezoldiging niet meer bedraagt dan de grensbedragen die volgens het aantal kinderen ten laste vermeld zijn in tabel b) hierna vermeld; - indien dit het geval is, wordt de vergoeding vrijgesteld ten belope van het verschil tussen dit grensbedrag en het jaarbedrag van de normale bruto-bezoldiging. Voorbeelden: 1) Belastbaar vakantiegeld = 1.215,52 Jaarlijkse bruto-bezoldiging = ,28 3 kinderen ten laste grensbedrag (tabel b) = ,00 Het jaarbedrag is hoger dan het grensbedrag, dus normaal geen vermindering voor kinderlast. Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is dus: 441,72 d.w.z ,52 x 36,34% (zie tabel a, kolom 2). 20

22 2) Uitzonderlijke gratificatie = 892,42 Jaarlijkse bruto-bezoldiging = ,88 3 kinderen ten laste grensbedrag (tabel b) = ,00 De bruto-bezoldiging is dus lager dan het grensbedrag, zodat een vrijstelling voor kinderen ten laste verleend wordt ten belope van: 583,12 d.w.z , ,88 De uitzonderlijke gratificatie is dus belastbaar ten belope van: 309,30 d.w.z. 892,42-583,12 De bedrijfsvoorheffing beloopt dus 118,65 ( 309,30 x 38,36%) (zie tabel a, kolom 3). Maar er is nog een 3 de regel die kan toegepast worden, nl. c) wanneer de betrokkene niet meer dan 5 kinderen ten laste heeft en het jaarbedrag van z n normale bruto-bezoldiging niet hoger ligt dan het bedrag dat vermeld wordt in kolom 3 van tabel c), wordt er toch een vermindering toegekend op de bedrijfsvoorheffing die volgens toepassing van de regels vermeld in a) en b) verschuldigd is. Deze vermindering wordt berekend volgens het aantal kinderen ten laste, met behulp van het percentage vermeld in kolom 2 van tabel c). Voorbeelden: 1. Kolom 3 van tabel c leert ons dat dit grensbedrag voor 3 kinderen = ,00. Het jaarbedrag van de bezoldigingen uit ons voorbeeld is ,28 en ligt dus lager dan ,00. Dus er mag een vermindering van 35% (kolom 2) toegepast worden op de hiervoor berekende bedrijfsvoorheffing: - Vermindering: 35% x 441,72 = 154,60 - Uiteindelijke verschuldigde bedrijfsvoorheffing: 441,72-154,60 = 287,12 - Netto vakantiegeld: 1.215,52-287,12 = 928,40 2. In kolom 3 van tabel c kunnen we aflezen dat dit grensbedrag voor drie kinderen ,00 bedraagt. In ons voorbeeld bedraagt de jaarlijkse bruto-bezoldiging ,88 wat lager is dan het grensbedrag van ,00. Op de hierboven verkregen bedrijfsvoorheffing wordt bijgevolg een vermindering van 35% (kolom 2) toegepast: - Vermindering: 35% x 118,65 = 41,53 - Verschuldigde bedrijfsvoorheffing: 118,65-41,53 = 77,12 - Netto buitengewone gratificatie: 892,42-77,12 = 815,30 21

23 a) Tarief Jaarbedrag van de normale bruto-bezoldigingen Percent als bedrijfsvoorheffing verschuldigd op: Vakantiegeld Andere vergoedingen en toelagen tot van 7.245,01 tot 8.945,00 19,17 23,22 van 8.945,01 tot ,00 21,20 25,23 van ,01 tot ,00 26,25 30,28 van ,01 tot ,00 31,30 35,33 van ,01 tot ,00 34,33 38,36 van ,01 tot ,00 36,34 40,38 van ,01 tot ,00 39,37 43,41 van ,01 tot ,00 42,39 46,44 van ,01 tot ,00 47,44 51,48 Boven aan ,00 53,50 b) Vrijstelling wegens kinderlast Aantal kinderen ten laste (1) Grensbedrag , , , , , , , , , , , ,00 (1) Het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld 22

24 c) Vermindering wegens kinderlast Aantal kinderen ten laste (1) Percent van de vermindering Jaarbedrag van de normale bruto-bezoldigingen waarboven geen vermindering wordt verleend 1 7, , , , , , , , , ,00 (1) het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld 6.3. Achterstallen Voor achterstallige bezoldigingen (m.a.w. bezoldigingen waarvan de uitbetaling of toekenning door toedoen van een openbare overheid of wegens het bestaan van een geschil slechts heeft plaatsgehad na het verstrijken van het belastbaar tijdperk waarop zij werkelijk betrekking hebben) wordt de bedrijfsvoorheffing vastgesteld volgens het onder a) vermelde tarief, gelet op de refertebezoldigingen, d.w.z. het jaarbedrag van de normale bruto-bezoldiging dat onmiddellijk voor de herziening die tot de uitbetaling van de achterstallen aanleiding gaf aan de verkrijger van de inkomsten werd betaald. Wanneer nochtans de refertebezoldiging niet meer bedraagt dan het grensbedrag dat volgens het aantal kinderen ten laste vermeld is in de tabel onder b), worden de achterstallige bezoldigingen vrijgesteld ten belope van het verschil tussen het voornoemde grensbedrag en de refertebezoldiging. 23

25 a) Tarief Bedrag van de vergoedingen en toelagen Percent als bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het totaalbedrag van de vergoedingen en toelagen 1 2 tot 8.675,00 0,00 van 8.675,01 tot ,00 2,68 van ,01 tot ,00 6,57 van11.565,01 tot ,00 10,77 van ,01 tot ,00 13,55 van ,01 tot ,00 16,55 van ,01 tot ,00 19,17 van ,01 tot ,00 24,92 van ,01 tot ,00 29,93 van ,01 tot ,00 31,30 van ,01 tot ,00 36,90 van ,01 tot ,00 38,96 van ,01 tot ,00 40,93 van ,01 tot ,00 42,92 van ,01 tot ,00 44,99 van ,01 tot ,00 46,47 van ,01 tot ,00 47,48 boven ,00 48,00 b) Vrijstelling wegens kinderlast Aantal kinderen ten laste (1) Grensbedrag , , , , , , , , , , , ,00 (1) het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld 24

26 6.4. Opzeggingsvergoedingen Voor de opzeggingsvergoedingen wordt de bedrijfsvoorheffing bepaald volgens de regels van toepassing op de achterstallen (zie 6.3.), met dien verstande dat voor het bepalen van het tarief van de bedrijfsvoorheffing de in aanmerking te nemen refertebezoldiging die is welke tot grondslag diende voor het vaststellen van de vergoeding of, bij gebreke daaraan, die welke de verkrijger heeft ontvangen tijdens de laatste periode van normale activiteit in dienst van de werkgever die de vergoeding uitbetaalt. In afwijking van wat voorafgaat, is de referentiebezoldiging gelijk aan de normale bruto bezoldiging van het laatste jaar van normale activiteit dat het jaar van de betaling van de opzeggingsvergoedingen voorafgaat, mits de verkrijger hiervan het bewijs levert Inschakelingsvergoedingen De bedrijfsvoorheffing op inschakelingsvergoedingen gecreëerd in het kader van het Generatiepact, wordt vastgesteld volgens de regels van rubriek 6.3., met dien verstande dat voor het bepalen van het tarief van de bedrijfsvoorheffing de in aanmerking te nemen referentiebezoldiging die is welke tot grondslag diende voor het vaststellen van de vergoeding of, bij gebreke daaraan, de bezoldiging die de verkrijger heeft ontvangen tijdens de laatste periode van normale activiteit in dienst van de werkgever die de vergoeding uitbetaalt. In afwijking van hetgeen voorafgaat, is de referentiebezoldiging gelijk aan de normale brutobezoldigingen van het laatste jaar van normale activiteit dat het jaar van de betaling van de inschakelingsvergoedingen voorafgaat, mits de verkrijger hiervan het bewijs levert Toevallig of periodiek en bijkomstig betaalde vergoedingen en toelagen a) Algemeen principe Bedrag van de vergoedingen en toelagen tot 500,00 van 500,01 tot 650,00 boven 650,00 Percent als bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het totaalbedrag van de vergoedingen en toelagen 27,25 32,30 37,35 b) Gewestelijke weerwerkpremie In afwijking van punt a) is op de gewestelijke weerwerkpremies die krachtens artikel 171, 7, van het WIB 1992, afzonderlijk in de personenbelasting worden belast, een bedrijfsvoorheffing verschuldigd van 11,11 pct. (zonder vermindering). Op dit percentage kan geen enkele vermindering toegepast worden Schuldvorderingen met de hoedanigheid van bezoldigingen die door curatoren in faillissementen gehonoreerd worden Voor de schuldvorderingen met de hoedanigheid van bezoldigingen die worden gehonoreerd door curatoren in faillissementen, vereffenaars van gerechtelijke akkoorden, vereffenaars van vennootschappen of personen die gelijkaardige functies uitoefenen, wordt de bedrijfsvoorheffing eenvormig vastgesteld op 26,75 pct. Op dit percentage kan geen enkele vermindering toegepast worden. 25

27 7. VERVANGINGSINKOMENS 7.1. Werkloosheidsuitkeringen Wettelijke en extra wettelijke werkloosheidsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09%. Volledig werklozen die zich in een van de volgende situaties bevinden, zijn evenwel vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing: - Gezinshoofd - Samenwonende volledig werklozen die vergoed worden aan het forfait (P) of verhoogd forfaitbedrag (PS) - Samenwonende volledig werklozen die noch recht heeft op een toeslag voor het verlies van een enig inkomen noch op een aanpassingstoeslag, en indien de werknemer samenwoont met een echtgenoot, op voorwaarde dat de beroepsinkomsten van de echtgenoot uitsluitend uit vervangingsinkomsten bestaan - Alleenstaanden - Werklozen die wachtuitkeringen genieten - Werklozen die genieten van een vrijstelling wegens sociale en familiale redenen 7.2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid De wettelijke en extrawettelijke uitkeringen die worden betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen zoals bedoeld in artikel 27, 2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, worden aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 26,75 pct. Op dit percentage kan geen enkele vermindering toegepast worden Brugpensioenen (werkloosheid uitkering met een bedrijfssupplement (m.a.w. brugpensioenen) De uitkeringen worden vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing voor zover het totale bedrag niet hoger is dan het voorziene maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering. Is dit wel het geval, dan wordt de op het totale bedrag verschuldigde bedrijfsvoorheffing berekend volgens de regels en barema s die van toepassing zijn op de pensioenen, nl. de kolom (3) barema s 1 en 2. Het is de schuldenaar van de aanvullende vergoeding die desgevallend de bedrijfsvoorheffing op het totale bedrag van het brugpensioen moet berekenen. Aangezien de vroegere werkgever doorgaans als de belangrijkste schuldenaar van de aanvullende vergoeding beschouwd moet worden, heeft het ministerie van Financiën beslist dat het die laatste (de vroegere werkgever) is die in de praktijk de bedrijfsvoorheffing op: het bedrag van de werkloosheidsuitkering verhoogd met het aandeel van de werkgever én het aandeel van het fonds voor bestaanszekerheid moet berekenen en doorstorten. In dit geval moet fonds voor bestaanszekerheid dus de bedrijfsvoorheffing noch berekenen noch doorstorten. Als de bruggepensioneerde bijdragen blijft betalen aan een aanvullende pensioenregeling (groepsverzekering of pensioenfonds) wordt de bedrijfsvoorheffing berekend volgens die regels en schalen en vervolgens verminderd met de vermindering voor bijdrage aan een tweede pensioenpijler (zie punt 3.2). 26

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 4 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 5 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 5 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING 25/1/2018 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2017) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 5 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 6 2.1.

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING 1 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2019) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 5 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 6 2.1. Vermindering

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2006) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 3. VERMINDERINGEN OM ANDERE REDENEN... 6 3.1. VERMINDERING

Nadere informatie

Barema s bedrijfsvoorheffing op 01/01/2016 Nieuwigheden en aanpassingen

Barema s bedrijfsvoorheffing op 01/01/2016 Nieuwigheden en aanpassingen Barema s bedrijfsvoorheffing op 01/01/2016 Nieuwigheden en aanpassingen Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe barema s van de bedrijfsvoorheffing van toepassing. Deze geven aan hoeveel belasting vanaf 1 januari

Nadere informatie

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 december 2011 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken;

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AFZ/2009/0636 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 december 2009 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om

Nadere informatie

FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 5 december 2014

FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 5 december 2014 FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning Brussel, 5 december 2014 Dienst Reglementering ---------------------------------------- Directie 1/1b BEO-DR/2014/0438

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

Brussel, 1 december 2010 SLEUTELFORMULE

Brussel, 1 december 2010 SLEUTELFORMULE FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 1/1 AFZ/2010/0542 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 december 2014 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD OP

SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD OP SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD OP BEZOLDIGINGEN EN OP IN ARTIKEL 146, VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (WIB 92) VERMELDE PENSIOENEN OF WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 december 2011

Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 december 2011 Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 december 2011 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om

Nadere informatie

FOD FINANCIEN Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 11 december 2012

FOD FINANCIEN Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 11 december 2012 FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning Brussel, 11 december 2012 Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 1/1

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 De schalen van de bedrijfsvoorheffing worden voor de inkomsten

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AAF/2008-0574-1 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2008 (Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website : Administraties Administratie van Fiscale Zaken Publicaties van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  : Administraties Administratie van Fiscale Zaken Publicaties van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AAF/2007-0564-1 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd

Nadere informatie

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2018 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1)

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 79896 BELGISCH STAATSBLAD 14.12.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2012 3763 [C 2012/03367]

Nadere informatie

Technische fiche overwerk Art , WIB 92

Technische fiche overwerk Art , WIB 92 Technische fiche overwerk Art. 275 1, WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Art. 275 1, WIB 92 (werkgevers) - Wet van 03.07.2005 (art. 25 en 27) (BS 19.07.2005) o vanaf 01.07.2005 - Programmawet (I) van 27.12.2006

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Wijziging aan de SLEUTELFORMULE

Wijziging aan de SLEUTELFORMULE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 1/1 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, Wijziging aan de SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47934 BELGISCH STAATSBLAD 15.09.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2008 3122 [C 2008/03360]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 3/2 AAF/2008-0933 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 6 januari 2009 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

Technische fiche looncorrectie (IPA) Art , WIB 92

Technische fiche looncorrectie (IPA) Art , WIB 92 Technische fiche looncorrectie (IPA) Art. 275 7, WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Art. 275 7, WIB 92 - Wet van 17.05.2007 (art. 28 en 29) (BS 19.06.2007) - Wet van 27.03.2009 (art. 18 en 19) (BS 07.04.2009)

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 84310 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2004 4640 [C 2004/03454]

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever sinds

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ 2018-03 Uitgiftedatum 04-05-2018 ONDERWERP Vakantiegeld 2018 Vaak gestelde vragen Antwoordelementen Dossierbeheerder

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016

FICHE Nr JAAR 2016 FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON:......... 4. Afzender:...... NN of ON:... Naam en voornamen

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ 2019-01 Uitgiftedatum 30-04-2019 ONDERWERP Vakantiegeld 2019 Vaak gestelde vragen Antwoordelementen Dossierbeheerder

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 STUDENTENARBEID Beste klant, Wanneer u studenten dimona gemeld heeft in 2014 voor een heel jaar (periode tewerkstelling 1 januari 2014-31 december 2014) met bijhorende studentenovereenkomst,

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2011 Bijwerking van 22-03-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2018 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 960 euro/jaar 2.310 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.920

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse belastingvermindering vanaf aanslagjaar 2008: regeling in de personenbelasting

Nieuwe Vlaamse belastingvermindering vanaf aanslagjaar 2008: regeling in de personenbelasting Nieuwe Vlaamse af : regeling in de personenbelasting (inkomsten geldt een nieuwe Vlaamse voor al wie beroepsactief is en personenbelasting betaalt in een gemeente van het Vlaams Gewest. Deze stijgt geleidelijk

Nadere informatie

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren Annelies Mattheus Agenda 1 Inleiding 2 Wettelijke overuren 3 Absolute grenzen 4 toekennen 5 Toeslag berekenen 6 Gesplitste betaling

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2017

FICHE Nr JAAR 2017 FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2017 Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON:......... 4. Afzender:...... NN of ON:... Geadresseerde:......

Nadere informatie

Datum: Formulier rustpensioenen Gezinstoestand. Naam:... Adres:... Telefoonnummer: Antwoorden (Kruis de overeenstemmende.

Datum: Formulier rustpensioenen Gezinstoestand. Naam:... Adres:... Telefoonnummer: Antwoorden (Kruis de overeenstemmende. Gezinstoestand Datum: Met dit formulier worden u inlichtingen over uw gezinstoestand gevraagd om de afhouding inzake ziekteverzekering, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing te kunnen doen.

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2012 Bijwerking van 25-04-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 EREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 INHOUD Inleiding... 3 1. Het begrip loon... 4 1.1. Wat is loon?... 4 1.2. Wat is geen loon?... 4 2. Overzicht... 5 3. Brutoloon... 6 4. Sociale zekerheidsbijdrage...

Nadere informatie

Technische fiche ploegen- en nachtarbeid Art , WIB 92

Technische fiche ploegen- en nachtarbeid Art , WIB 92 I WIB 92 Technische fiche ploegen- en nachtarbeid Art. 275 5, WIB 92 Art. 275 5, WIB 92 - Wet van 23.12.2005 (art. 108 en 113) (BS 30.12.2005) - Wet van 27.03.2009 (art. 17 en 19) (BS 07.04.2009) o vanaf

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be FISCALE FICHES 2013 Bijwerking van 05-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.18 VERVANGINGSINKOMSTEN

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.18 VERVANGINGSINKOMSTEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG

TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG P19Fisc A TOESLAG OP DE KINDERBIJSLAG dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS VAN 2018 VOOR LOONTREKKENDEN EN ZELFSTANDIGEN

DE BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS VAN 2018 VOOR LOONTREKKENDEN EN ZELFSTANDIGEN DE BELANGRIJKSTE KERNCIJFERS VAN 2018 VOOR LOONTREKKENDEN EN ZELFSTANDIGEN Welke bedragen mag uw cliënt jaarlijks inbrengen in zijn belastingaangifte? Heeft uw cliënt nog ruimte voor fiscaal langetermijnsparen?

Nadere informatie

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende.

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. 40. Voorafbetalingen zelfstandige 40.7 Zelfstandige Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. De zelfstandige is echter niet verplicht bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning

FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Uitkeringen Omzendbrief VI nr 2010/504 van 23 december 2010 484/4 Van toepassing vanaf 1 januari 2011 Toepassing van artikel 28bis, 2

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie