HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING"

Transcriptie

1 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2006) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN? AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN VERMINDERINGEN OM ANDERE REDENEN VERMINDERING VOOR BIJDRAGEN AAN EEN TWEEDE PENSIOENPIJLER (GROEPSVERZEKERING OF PENSIOENFONDS) VERMINDERING VOOR BEZOLDIGINGEN VOOR HET PRESTEREN VAN OVERWERK DAT RECHT GEEFT OP EEN OVERWERKTOESLAG DE SCHAAL VOOR TWEE-INKOMENSGEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN 7 5. DE SCHAAL VOOR ÉÉN-INKOMENSGEZINNEN OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE SPECIALE TARIEVEN VAKANTIEGELD BETAALD DOOR VERLOFKASSEN EXCEPTIONELE VERGOEDINGEN ACHTERSTALLEN OPZEGGINGSVERGOEDINGEN TOEVALLIG OF PERIODIEK EN BIJKOMSTIG BETAALDE VERGOEDINGEN EN TOELAGEN VERVANGINGSINKOMENS WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN BRUGPENSIOENEN WETTELIJKE OF EXTRAWETTELIJKE VERGOEDINGEN TEN GEVOLGE VAN ONGEVAL, ZIEKTE OF INVALIDITEIT GEPENSIONEERDEN STUDENTEN JONGE WERKNEMERS... 47

2 Hierna vindt u de regels en tarieven van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op de vanaf 1 januari 2006 betaalde of toegekende bezoldigingen (Koninklijk Besluit van 15 december 2005, Belgisch Staatsblad van 28 december 2005). In dit barema is rekening gehouden met de indexering van de belastingschalen. De tarieven en percentages werden dus aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen. Dit barema houdt eveneens rekening met de impact van bepaalde in het kader van de hervorming van de personenbelasting genomen maatregelen en met de invoering sinds 1 juli 2005 van een belastingvermindering voor bezoldigingen als gevolg van het presteren van overuren die op een overwerktoeslag recht geven. Meer informatie daarover in hoofdstuk 3. Bij de opstelling van de begroting 2004 heeft de regering besloten op bepaalde sociale uitkeringen en op vervangingsinkomens een bedrijfsvoorheffing in te voeren. In rubriek 6 vindt u de inhoudingspercentages zoals ze van toepassing zijn vanaf 1 januari Dit barema van de bedrijfsvoorheffing herneemt een nieuwigheid die in 2000 werd ingevoerd: wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan is, moet geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op de bezoldiging van jonge werknemers. In rubriek 10 vindt u meer details over die maatregel. Herinneren we nog even aan de wijziging sinds 1996 die betrekking heeft op de pensioenen en in het bijzonder de cumulatie van bepaalde pensioenen en renten. Bij cumulatie van pensioenen of renten uitgekeerd ter uitvoering van een wettelijk of reglementair statuut ten laste van eenzelfde schuldenaar van bedrijfsvoorheffing, wordt deze laatste per begunstigde gevestigd op het totale bedrag van de pensioenen of renten. Voor meer details verwijzen we naar rubriek 8 i.v.m. de pensioenen. Bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing werd rekening gehouden met een vermeerdering van 7,00% voor de aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting. Belangrijk! Sinds 1 januari 2004 worden wettelijk samenwonenden op fiscaal vlak gelijkgesteld met gehuwden en wordt een wettelijk samenwonende gelijkgesteld met een echtgenoot. Er moet dan ook met die nieuwigheid rekening gehouden worden bij de toepassing van de bedrijfsvoorheffing. Bedrijfsvoorheffing

3 1. Hoe de schalen gebruiken? Het barema van de bedrijfsvoorheffing geeft de belasting die vanaf ingehouden wordt op de bezoldigingen, pensioenen en brugpensioenen die per maand uitbetaald worden. De loontrekkenden die per 14 dagen of per week betaald worden, vinden de overeenkomende bedrijfsvoorheffing door: a) hun 14-daagse of wekelijks inkomen te vermenigvuldigen met 2 of met 4; b) de overeenkomende maandelijkse voorheffing op te zoeken en deze vervolgens door 2 of door 4 te delen. De bedragen van de eerste kolom vertegenwoordigen het bruto-maandinkomen verminderd met de bijdragen voor sociale zekerheid. Het barema bevat verder een aparte kolom voor de bedrijfsvoorheffing op de lonen (kolom 2), op de inkomsten van bestuurders (kolom 3) en op de pensioenen (kolom 4). Deze kolom 4 kan desgevallend ook gebruikt worden voor de brugpensioenen. De bedrijfsvoorheffing op een inkomen dat begrepen is tussen twee in de schaal vermelde inkomensbedragen is deze die afgelezen wordt tegenover het laagste van de twee bedragen. Voorbeeld: Een belastbaar brutoloon van 913,00 van iemand wiens echtgenoot ook een bedrijfsinkomen heeft. 913,00 ligt tussen 900,00 en 915,00. De bedrijfsvoorheffing is deze die verschuldigd is op 900,00, nl. 97,31. Er worden twee schalen voor de bedrijfsvoorheffing gepubliceerd. SCHAAL I geeft de bedrijfsvoorheffing voor de gezinnen met TWEE INKOMENSTREKKERS Deze schaal dient ook voor de ALLEENSTAANDEN. Maar voor alleenstaanden mag het bedrag van de voorheffing nog eens verminderd worden met 20,00. Opgelet! Deze vermindering voor alleenstaanden mag niet toegepast worden voor GEPENSIONEERDEN of andere vervangingsinkomens die aan dit barema onderworpen zijn (vb. bruggepensioneerden). Voor alleenstaande gepensioneerden is het barema bijgevolg hetzelfde als voor de tweeinkomensgezinnen. Bedrijfsvoorheffing

4 SCHAAL II geeft de bedrijfsvoorheffing voor de gezinnen met ÉÉN INKOMENSTREKKER Opgelet! Schaal II is van toepassing op de belastingplichtige van wie de echtgenoot eigen beroepsinkomsten van minder dan 108,00 netto per maand heeft. Bovendien mogen die beroepsinkomsten uitsluitend afkomstig zijn van pensioenen, renten of daarmee gelijkgestelde inkomsten. Het grensbedrag van 108,00 moet de situatie op weerspiegelen. Het nettobedrag wordt gevonden door het belastbaar inkomen te verminderen met de eventueel verplichte sociale bijdragen en het verkregen verschil met nog 20% te verminderen. 2. Aftrek van kinderlast en andere gezinslasten Om rekening te houden met de kinderen en andere personen ten laste moeten de bedragen van de bedrijfsvoorheffing uit de schalen I en II nog met de volgende bedragen verminderd worden: Opmerking: Wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten hebben, worden de verminderingen voor kinderen ten laste en andere gezinslasten, met uitzondering van die voor de gehandicapte echtgenoot, toegekend aan de echtgenoot naar keuze. Die keuze moet bevestigd worden bij middel van een attest dat conform is aan het door de minister van Financiën vastgelegde model. De vermindering voor gehandicapte echtgenoot wordt toegekend aan de betrokken persoon zelf. a) Vermindering voor kinderen ten laste: Aantal kinderen ten laste Vermindering 1 29, , , , , , , , ,00 vermeerderd met 201,00 per meer dan 8 kind ten laste boven het achtste het minder-valide kind ten laste wordt voor twee geteld Bedrijfsvoorheffing

5 b) Verminderingen voor andere gezinslasten: Reden vermindering Vermindering Schaal I Schaal II 1. De verkrijger van de inkomsten is een alleenstaande (behalve wanneer zijn inkomsten uit PENSIOENEN of BRUGPENSIOENEN bestaan): 2. De verkrijger van de inkomsten is een niet hertrouwde weduwnaar (weduwe) of een ongehuwde vader(moeder), met één of meer kinderen ten laste: 20,00-29,00-3. De verkrijger van de inkomsten is zelf gehandicapt: 29,00 29,00 4. De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten is gehandicapt: 5. De verkrijger van de inkomsten heeft - zijn ouders of - verwanten tot de 2 e graad ten laste, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, per persoon : 6. De verkrijger van de inkomsten heeft andere personen dan diegenen vermeld onder punt 5 hiervoor, ten laste, per persoon 7. De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten, andere dan pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten, die niet meer bedragen dan 180,00 EUR NETTO per maand : 8. De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten en die niet meer bedragen dan 360,00 EUR NETTO per maand : - 29,00 58,00 58,00 29,00 29,00 90,00-180,00 - Alle verminderingen mogen worden samengevoegd. De gehandicapte persoon ten laste wordt voor twee gerekend. Netto, d.i. na aftrek van de sociale bijdragen en vervolgens van de beroepslasten ten belope van 20% minimum. Let wel! Alle verminderingen zijn cumuleerbaar, maar het totaal van de verminderingen mag wel nooit hoger zijn dan het bedrag van de basisbelasting. Na de tabellen van de bedrijfsvoorheffing op de gewone bezoldigingen en pensioenen volgt nog een overzicht van de belangrijkste speciale tarieven (op het vakantiegeld, de dertiende maand, enz). Bedrijfsvoorheffing

6 3. Verminderingen om andere redenen 3.1. Vermindering voor bijdragen aan een tweede pensioenpijler (groepsverzekering of pensioenfonds) De persoonlijke bijdragen voor een groepsverzekering of een pensioenfonds geven recht op een belastingvermindering berekend aan een bijzonder gemiddeld tarief. De bedrijfsvoorheffing wordt voortaan berekend op het hele loon, inclusief de persoonlijke bijdrage voor groepsverzekering of pensioenfonds. Vervolgens mag die bedrijfsvoorheffing worden verminderd met een bedrag gelijk aan 30% van de verplichte inhoudingen voor de desbetreffende groepsverzekering of pensioenfonds. Het resultaat wordt naar beneden afgerond tot op de cent. Dit betekent dat de bedrijfsvoorheffing, na eventuele toepassing van de verminderingen voor gezinslasten (cf. punt 2), nog ten belope van 30% verminderd kan worden met - de verplichte inhoudingen ter uitvoering van een groepsverzekeringscontract, - de verplichte inhoudingen ter uitvoering van een extralegale voorzorgsregeling van verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood, - de inhoudingen m.b.t. de individuele voortzetting van een pensioentoezegging overeenkomstig art. 145, 3de lid, van het WIB Vermindering voor bezoldigingen voor het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag Deze vermindering is van toepassing op werknemers : - die onderworpen zijn aan de arbeidswet van 16 maart 1971 en die tewerkgesteld zijn door een werkgever onderworpen aan de wet van 5 december 1968 aangaande de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; - en die overwerk hebben gepresteerd dat, overeenkomstig artikel 29 van de arbeidswet van 16 maart 1971 of artikel 7 van het koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren, recht geeft op een overwerktoeslag. Deze vermindering is slechts van toepassing op de berekeningsgrondslag voor de overwerktoeslag betreffende de eerste 65 uren die de werknemer als overwerk heeft gepresteerd. De vermindering wordt toegepast na de vermelde verminderingen voor gezinslasten (pt. 2) en na de vermindering voor bijdragen aan een tweede pensioenpijler (pt. 3.1). Zij bedraagt 24,75 pct. van het «sociale brutobedrag» van de bezoldigingen (dit is vóór aftrek van de verplichte inhoudingen ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een ermede gelijkgesteld wettelijk of reglementair statuut), dat als berekeningsgrondslag voor de berekening van de overwerktoeslag heeft gediend. Bedrijfsvoorheffing

7 4. De schaal voor twee-inkomensgezinnen en alleenstaanden (voor aftrek gezinslasten) Maandinkomsten 450,00 465,00 480,00 495,00 510,00 525,00 540,00 1,38 555,00 4,99 570,00 8,60 585,00 12,21 600,00 15,82 615,00 19,43 630,00 23,04 645,00 26,66 660,00 30,27 675,00 33,88 690,00 37,49 705,00 41,10 720,00 44,71 735,00 48,32 750,00 52,29 765,00 56,62 780,00 60,96 795,00 65,29 810,00 69,87 825,00 74,44 840,00 79,01 855,00 83,59 870,00 88,16 885,00 92,74 900,00 97,31 915,00 101,89 930,00 106,46 945,00 111,03 960,00 115,61 975,00 120,18 0,22 Bedrijfsvoorheffing

8 Maandinkomsten 990,00 126,26 6, ,00 132,36 13, ,00 138,46 19, ,00 144,56 25, ,00 150,66 32, ,00 156,76 38, ,00 162,86 45, ,00 168,96 51, ,00 175,06 58, ,00 181,15 64, ,00 187,25 70, ,00 193,35 77, ,00 199,45 83, ,00 205,55 90, ,00 211,65 96, ,00 217,75 103, ,00 223,85 111, ,00 229,95 118, ,00 236,05 125, ,00 242,14 132, ,00 248,24 139, ,00 254,34 147, ,00 260,44 154, ,00 266,65 161, ,00 272,88 168, ,00 279,12 176, ,00 286,13 183, ,00 293,13 190, ,00 300,14 197, ,00 307,14 204, ,00 314,15 212, ,00 321,16 219, ,00 328,16 226, ,00 335,17 233, ,00 342,17 241, ,00 349,18 248, ,00 356,19 255, ,00 363,19 262, ,00 370,20 270, ,00 377,20 277,22 Bedrijfsvoorheffing

9 Maandinkomsten 1.590,00 384,21 284, ,00 391,21 292, ,00 398,22 301, ,00 405,23 309, ,00 412,23 318, ,00 419,24 326, ,00 426,24 334, ,00 433,25 343, ,00 440,26 351, ,00 447,26 359, ,00 454,27 368, ,00 461,27 376, ,00 468,28 385, ,00 475,28 393, ,00 482,29 401, ,00 489,30 410, ,00 496,30 418, ,00 503,31 426, ,00 510,31 435, ,00 517,32 443, ,00 524,33 452, ,00 531,33 460, ,00 538,34 468, ,00 545,34 477, ,00 552,35 485, ,00 559,35 493, ,00 566,36 502, ,00 573,37 510, ,00 580,37 519, ,00 587,38 527, ,00 594,38 535, ,00 601,39 544, ,00 608,40 552, ,00 615,40 560, ,00 622,41 569, ,00 629,41 577, ,00 636,42 586, ,00 643,42 594, ,00 650,43 602, ,00 657,44 611,22 Bedrijfsvoorheffing

10 Maandinkomsten 2.190,00 664,44 619, ,00 671,45 627, ,00 678,45 636, ,00 685,46 644, ,00 692,47 653, ,00 699,47 661, ,00 706,48 669, ,00 713,48 678, ,00 720,49 686, ,00 727,49 694, ,00 734,50 703, ,00 741,51 711, ,00 748,51 720, ,00 755,52 728, ,00 762,52 736, ,00 769,53 745, ,00 776,54 753, ,00 783,54 762, ,00 790,55 770, ,00 797,55 778, ,00 804,56 787, ,00 811,56 795, ,00 818,57 803, ,00 825,58 812, ,00 832,58 820, ,00 839,59 829, ,00 846,59 837, ,00 853,60 845, ,00 860,60 854, ,00 867,61 862, ,00 874,62 870, ,00 881,62 879, ,00 888,63 889, ,00 895,63 898, ,00 902,64 907, ,00 909,65 916, ,00 916,65 925, ,00 923,66 934, ,00 930,66 944, ,00 937,67 953,26 Bedrijfsvoorheffing

11 Maandinkomsten 2.790,00 944,67 962, ,00 951,68 971, ,00 958,69 980, ,00 965,69 989, ,00 972,70 999, ,00 980, , ,00 987, , ,00 995, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Bedrijfsvoorheffing

12 Maandinkomsten 3.390, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Bedrijfsvoorheffing

13 Maandinkomsten 3.990, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Bedrijfsvoorheffing

14 Maandinkomsten 4.605, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Bedrijfsvoorheffing

15 Maandinkomsten 5.205, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Bedrijfsvoorheffing

16 Maandinkomsten 5.805, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Bedrijfsvoorheffing

17 Maandinkomsten 6.405, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Bedrijfsvoorheffing

18 Maandinkomsten 7.005, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Bedrijfsvoorheffing

19 5. De schaal voor één-inkomensgezinnen (voor aftrek gezinslasten) Maandinkomsten 900,00 915,00 930,00 945,00 960,00 975,00 990, ,00 3, ,00 7, ,00 11, ,00 16, ,00 20, ,00 24, ,00 29, ,00 33, ,00 37, ,00 42, ,00 46, ,00 50, ,00 55, ,00 59, ,00 63, ,00 68, ,00 72, ,00 76, ,00 81, ,00 85, ,00 89, ,00 94, ,00 98, ,00 103, ,00 108, ,00 114, ,00 119,91 0, ,00 125,43 5, ,00 130,96 11,64 Bedrijfsvoorheffing

20 Maandinkomsten 1.440,00 136,49 17, ,00 142,01 23, ,00 147,54 28, ,00 153,07 34, ,00 158,59 40, ,00 164,12 45, ,00 169,65 51, ,00 175,17 57, ,00 180,70 62, ,00 186,23 68, ,00 191,75 74, ,00 197,28 81, ,00 202,81 88, ,00 208,34 94, ,00 213,86 101, ,00 219,39 108, ,00 224,92 115, ,00 230,44 122, ,00 235,97 129, ,00 241,50 136, ,00 247,02 144, ,00 252,55 151, ,00 258,08 158, ,00 263,60 166, ,00 269,13 173, ,00 274,66 181, ,00 280,18 188, ,00 285,71 195, ,00 291,24 203, ,00 296,77 210, ,00 302,29 218, ,00 308,23 225, ,00 314,30 232, ,00 320,37 240, ,00 326,44 247, ,00 332,52 255, ,00 338,59 262, ,00 344,66 270, ,00 350,73 277, ,00 356,80 284,87 Bedrijfsvoorheffing

21 Maandinkomsten 2.040,00 362,87 292, ,00 368,95 300, ,00 375,02 307, ,00 381,09 315, ,00 387,16 323, ,00 393,23 330, ,00 399,30 338, ,00 405,38 346, ,00 411,45 353, ,00 417,52 361, ,00 423,59 369, ,00 429,66 376, ,00 435,73 384, ,00 442,03 391, ,00 448,34 399, ,00 454,64 407, ,00 460,95 414, ,00 467,25 422, ,00 473,56 430, ,00 479,86 437, ,00 486,17 445, ,00 492,47 453, ,00 498,78 460, ,00 505,08 468, ,00 511,39 477, ,00 517,69 485, ,00 524,00 493, ,00 530,30 502, ,00 536,61 510, ,00 542,91 518, ,00 549,22 527, ,00 555,52 535, ,00 561,83 544, ,00 568,14 552, ,00 574,44 560, ,00 580,74 569, ,00 587,05 577, ,00 593,72 585, ,00 600,73 594, ,00 607,73 602,66 Bedrijfsvoorheffing

22 Maandinkomsten 2.640,00 614,74 611, ,00 621,75 619, ,00 628,75 627, ,00 635,76 636, ,00 642,76 644, ,00 649,77 652, ,00 656,77 661, ,00 663,78 669, ,00 670,79 678, ,00 677,79 686, ,00 684,80 694, ,00 691,80 703, ,00 698,81 711, ,00 705,82 719, ,00 712,82 728, ,00 719,83 736, ,00 726,83 745, ,00 733,84 753, ,00 740,84 761, ,00 747,85 770, ,00 754,86 778, ,00 761,86 786, ,00 768,87 795, ,00 775,87 803, ,00 782,88 812, ,00 789,89 820, ,00 796,89 828, ,00 803,90 837, ,00 810,90 845, ,00 817,91 853, ,00 824,91 862, ,00 831,92 870, ,00 838,93 879, ,00 845,93 887, ,00 852,94 895, ,00 859,94 904, ,00 866,95 912, ,00 873,96 919, ,00 880,96 926, ,00 887,97 934,15 Bedrijfsvoorheffing

23 Maandinkomsten 3.240,00 894,97 941, ,00 901,98 948, ,00 908,98 955, ,00 915,99 963, ,00 923,00 970, ,00 930,00 977, ,00 937,01 984, ,00 944,01 991, ,00 951,02 999, ,00 958, , ,00 965, , ,00 972, , ,00 979, , ,00 986, , ,00 993, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Bedrijfsvoorheffing

24 Maandinkomsten 3.840, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Bedrijfsvoorheffing

25 Maandinkomsten 4.350, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Bedrijfsvoorheffing

26 Maandinkomsten 4.950, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Bedrijfsvoorheffing

27 Maandinkomsten 5.550, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Bedrijfsvoorheffing

28 Maandinkomsten 6.150, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Bedrijfsvoorheffing

29 Maandinkomsten 6.750, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Bedrijfsvoorheffing

30 Maandinkomsten 7.350, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Bedrijfsvoorheffing

31 Een paar voorbeelden: 1. J. Peeters heeft als kaderlid in een bankinstelling in juni 2006 een maandelijks belastbaar bruto-inkomen behaald van 3.246,21 (na aftrek van wettelijke sociale bijdragen). Zijn echtgenote heeft persoonlijke beroepsinkomsten die hoger zijn dan 180,00 netto per maand. Hij heeft 2 kinderen en een ouder van + 65 jaar ten laste. In uitvoering van een groepsverzekeringscontract heeft zijn werkgever in juni 2004 een persoonlijke bijdrage van 110,00 ingehouden. - Bedrijfsvoorheffing volgens schaal I 3.240,00 in kolom 1.174,73 (in kolom ) - Vermindering voor 2 kinderen ten laste - 77,00 - Vermindering voor ouder van + 65 jaar ten laste - 58,00 - Vermindering voor groepsverzekering ( 110,00 x 30%) - 33,00 In te houden bedrijfsvoorheffing 1.006,73 2. Zelfde gegevens als hierboven, behalve dat de persoonlijke beroepsinkomsten van de echtgenote niet hoger zijn dan 180,00 netto per maand. - Bedrijfsvoorheffing volgens schaal I 3.240,00 in kolom 1.174,73 (in kolom ) - Vermindering voor 2 kinderen ten laste - 77,00 - Vermindering voor ouder van + 65 jaar ten laste - 58,00 - Vermindering voor echtgenote (eigen beroepsinkomen < 180,00 netto) - 90,00 - Vermindering voor groepsverzekering ( 110,00 x 30%) - 33,00 In te houden bedrijfsvoorheffing 973,73 3. L. Janssens heeft in april 2006 een maandelijkse belastbare bruto-bezoldiging behaald van 2.611,31 (na aftrek van wettelijke sociale bijdragen). Zijn echtgenote heeft geen persoonlijke beroepsinkomsten. Hij heeft 2 kinderen ten laste. Zijn moeder, die vroeger ten laste was, is in maart 2006 overleden. Zij was nog geen 65 jaar. In uitvoering van een groepsverzekeringscontract heeft zijn werkgever in april 2005 een persoonlijke bijdrage van 50,00 ingehouden. - Bedrijfsvoorheffing volgens schaal II 1.610,00 in kolom 860,60 (in kolom ) - Vermindering voor 2 kinderen ten laste - 77,00 - Vermindering voor ouder ten laste (tot ) - 29,00 - Vermindering voor groepsverzekering ( 50,00 x 30%) - 15,00 In te houden bedrijfsvoorheffing 739,60 Bedrijfsvoorheffing

32 6. Overzicht van de voornaamste speciale tarieven 6.1. Vakantiegeld betaald door verlofkassen Bedrag van het vakantiegeld 1.080,00 en minder 1.080,00 en meer Bedrijfsvoorheffing 17,16 % 23,22 % 6.2. Exceptionele vergoedingen Dit zijn vergoedingen die de werkgever uitbetaalt buiten de normale bezoldigingen: dertiende maand, vakantiegeld, vergoedingen voor extra werk, toevallige commissielonen op de zakencijfers, enz. Vaststelling van de bedrijfsvoorheffing: a) men kijkt naar het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen en past het overeenstemmende tarief (zie tabel a) hierna vermeld) toe op het bedrag van de vergoeding. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen vakantiegeld en andere exceptionele vergoedingen; b) vervolgens wordt rekening gehouden met de kinderlast. Hiervoor moet: - eerst nagegaan worden of het jaarbedrag van de bruto-bezoldiging niet meer bedraagt dan de grensbedragen die volgens het aantal kinderen ten laste vermeld zijn in tabel b) hierna vermeld; - indien dit het geval is, wordt de vergoeding vrijgesteld ten belope van het verschil tussen dit grensbedrag en het jaarbedrag van de normale brutobezoldiging. Voorbeelden: 1) Belastbaar vakantiegeld = 1.215,52 Jaarlijkse bruto-bezoldiging = ,28 3 kinderen ten laste grensbedrag tabel b = ,00 Het jaarbedrag is hoger dan het grensbedrag, dus normaal geen vermindering voor kinderlast. Het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is dus: 441,72 d.w.z ,52 x 36,34% (zie tabel a, kolom 2). Bedrijfsvoorheffing

33 2) Uitzonderlijke gratificatie = 892,42 Jaarlijkse bruto-bezoldiging = ,88 3 kinderen ten laste grensbedrag (tabel b) = ,00 De bruto-bezoldiging is dus lager dan het grensbedrag, zodat een vrijstelling voor kinderen ten laste verleend wordt ten belope van: 436,12 d.w.z , ,88 De uitzonderlijke gratificatie is dus belastbaar ten belope van: 456,30 d.w.z. 892,42-436,12 De bedrijfsvoorheffing beloopt dus 175,04 ( 456,30 x 38,36%) (zie tabel a, kolom 3). Maar er is nog een 3de regel die kan toegepast worden, nl. c) wanneer de betrokkene niet meer dan 5 kinderen ten laste heeft en het jaarbedrag van z n normale bruto-bezoldiging niet hoger ligt dan het bedrag dat vermeld wordt in kolom 3 van tabel c, wordt er toch een vermindering toegekend op de bedrijfsvoorheffing die volgens toepassing van de regels vermeld in a en b verschuldigd is. Voorbeelden: 1. Kolom 3 van tabel c leert ons dat dit grensbedrag voor 3 kinderen = ,00. Het jaarbedrag van de bezoldigingen uit ons voorbeeld is ,28 en ligt dus lager dan ,00. Dus er mag een vermindering van 35% (kolom 2) toegepast worden op de hiervoor berekende bedrijfsvoorheffing: - Vermindering: 35% x 441,72 = 154,60 - Uiteindelijke verschuldigde bedrijfsvoorheffing: 441,72-154,60 = 287,12 - Netto vakantiegeld: 1.215,52-287,12 = 928,40 2. In kolom 3 van tabel c kunnen we aflezen dat dit grensbedrag voor drie kinderen ,00 bedraagt. In ons voorbeeld bedraagt de jaarlijkse bruto-bezoldiging ,88 wat lager is dan het grensbedrag van ,00. Op de hierboven verkregen bedrijfsvoorheffing wordt bijgevolg een vermindering van 35% (kolom 2) toegepast: - Vermindering: 35% x 175,04 = 61,26 - Verschuldigde bedrijfsvoorheffing: 175,04-61,26 = 113,78 - Netto buitengewone gratificatie: 892,42-113,78 = 778,64 Bedrijfsvoorheffing

34 a) Tarief Percent als bedrijfsvoorheffing verschuldigd op: Jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen vergoedingen en Vakantiegeld Andere toelagen tot 5.970, van 5.970,01 tot 7.400,00 19,17 23,22 van 7.400,01 tot 9.200,00 21,20 25,23 van 9.200,01 tot ,00 26,25 30,28 van ,01 tot ,00 31,30 35,33 van ,01 tot ,00 34,33 38,36 van ,01 tot ,00 36,34 40,38 van ,01 tot ,00 39,37 43,41 van ,01 tot ,00 42,39 46,44 van ,01 tot ,00 47,44 51,48 boven ,00 53,50 b) Vrijstelling wegens kinderlast Aantal kinderen ten laste Grensbedrag , , , , , , , , , , , ,00 Het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld Bedrijfsvoorheffing

35 c) Vermindering wegens kinderlast Aantal kinderen ten laste Percent van de vermindering Jaarbedrag van de normale bruto-bezoldigingen waarboven geen vermindering wordt verleend ,5 % 20 % 35 % 55 % 75 % het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld 6.3. Achterstallen , , , , ,00 Voor achterstallige bezoldigingen (m.a.w. bezoldigingen waarvan de uitbetaling of toekenning door toedoen van een openbare overheid of wegens het bestaan van een geschil slechts heeft plaatsgehad na het verstrijken van het belastbaar tijdperk waarop zij werkelijk betrekking hebben) wordt de bedrijfsvoorheffing vastgesteld volgens het onder a) vermelde tarief, gelet op de refertebezoldigingen, d.w.z. het jaarbedrag van de normale bruto-bezoldiging dat onmiddellijk voor de herziening die tot de uitbetaling van de achterstallen aanleiding gaf aan de verkrijger van de inkomsten werd betaald. Wanneer nochtans de refertebezoldiging niet meer bedraagt dan het grensbedrag dat volgens het aantal kinderen ten laste vermeld is in de tabel onder b), worden de achterstallige bezoldigingen vrijgesteld ten belope van het verschil tussen het voornoemde grensbedrag en de refertebezoldiging. a) Tarief Bedrag van de vergoedingen en toelagen Percent als bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het totaalbedrag van de vergoedingen en toelagen tot 6.445,00 EUR 0 van 6.445,01 tot 8.915,00 6,06 van 8.915,01 tot ,00 12,11 van ,01 tot ,00 18,17 van ,01 tot ,00 19,17 van ,01 tot ,00 31,30 boven ,00 38,36 Bedrijfsvoorheffing

36 b) Vrijstelling wegens kinderlast Aantal kinderen ten laste Grensbedrag , , , , , , , , , , , ,00 het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld Bedrijfsvoorheffing

37 6.4. Opzeggingsvergoedingen Opzeggingsvergoedingen worden als volgt aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen: a) wanneer zij bruto niet meer dan 790,00 bedragen, de opzeggingsvergoedingen als een maandbezoldiging beschouwen en de bedrijfsvoorheffing vaststellen volgens de regels van (schaal I) of (schaal II); b) wanneer zij bruto meer dan 790,00 bedragen, de bedrijfsvoorheffing vaststellen volgens de regels van toepassing op de achterstallen (zie nr. 5.3.) met dien verstande dat voor het bepalen van het tarief van de bedrijfsvoorheffing de in aanmerking te nemen refertebezoldiging die is welke tot grondslag diende voor het vaststellen van de vergoeding of, bij gebreke daaraan, die welke de verkrijger heeft ontvangen tijdens de laatste periode van normale activiteit in dienst van de werkgever die de vergoeding uitbetaalt Toevallig of periodiek en bijkomstig betaalde vergoedingen en toelagen a) Algemeen principe Bedrag van de vergoedingen en toelagen Percent als bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het totaalbedrag van de vergoedingen en toelagen 1 2 tot 500,00 van 500,01 tot 650,00 boven 650,00 b) Weerwerkpremie van de Vlaamse Regering 27,25 32,30 37,35 In afwijking van punt a) wordt de bedrijfsvoorheffing eenvormig (zonder vermindering) bepaald op 11,11%. Voor de weerwerkpremie die krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 tot invoering van de weerwerkpremie wordt toegekend. Bedrijfsvoorheffing

38 7. Vervangingsinkomens 7.1. Werkloosheidsuitkeringen Wettelijke en extra wettelijke werkloosheidsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09%. Volledig werklozen die zich in een van de volgende situaties bevinden, zijn evenwel vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing: - Gezinshoofd - Samenwonende volledig werklozen die vergoed worden aan het forfait (P) of verhoogd forfaitbedrag (PS) - Samenwonende die aan de 2de periode (35%) wordt vergoed en wiens echtgenoot of partner enkel over een vervangingsinkomen beschikt - Alleenstaanden - Werklozen die wachtuitkeringen genieten - Werklozen die genieten van een vrijstelling wegens sociale en familiale redenen 7.2. Brugpensioenen De uitkeringen worden vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing voorzover het totale bedrag niet hoger is dan het voorziene maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering. Is dit wel het geval, dan wordt de op het totale bedrag verschuldigde bedrijfsvoorheffing berekend volgens de regels en barema s die van toepassing zijn op de pensioenen, nl. de kolom barema s I en II. Als de bruggepensioneerde bijdragen blijft betalen aan een aanvullende pensioenregeling (groepsverzekering of pensioenfonds) wordt de bedrijfsvoorheffing berekend volgens die regels en schalen en vervolgens verminderd met de vermindering voor bijdrage aan een tweede pensioenpijler (Zie punt 3.1). Bedrijfsvoorheffing

39 7.3. Wettelijke of extrawettelijke vergoedingen ten gevolge van ongeval, ziekte of invaliditeit A. Wettelijke of extralegale vergoedingen betaald of toegekend als schadeloosstelling van een tijdelijke derving van bezoldiging ingevolge ongeval, ziekte, invaliditeit of andere soortgelijke gebeurtenissen, zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen naar het volgende onderscheid: 1. wanneer de vergoedingen door de werkgever of door diens tussenkomst: a) samen met de normale bezoldigingen van éénzelfde periode aan de verkrijger worden betaald of toegekend: volgens de klassieke regels van de punten 1 en 2 van dit hoofdstuk op het totaalbedrag van de normale bezoldigingen en de vergoedingen in kwestie; b) niet samen met de normale bezoldigingen van éénzelfde periode aan de verkrijger worden betaald of toegekend: - volgens de regels die gelden voor de exceptionele vergoedingen (zie punt 5.2.), gelet op de referentiebezoldiging, d.w.z. de normale jaarbezoldiging die tot grondslag voor het berekenen van de schadeloosstelling heeft gediend; - bij gebrek aan voormelde referentiebezoldiging bedraagt de bedrijfsvoorheffing 26,75 pct.; Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. 2. wanneer die vergoedingen, zonder tussenkomst van de werkgever, door een verzekeringsinstelling of door een andere instelling of een andere tussenpersoon aan de verkrijger worden betaald: - tegen het tarief van 11,11 pet naargelang het gaat om wettelijke vergoedingen of - tegen het tarief van 22,20 pet naargelang het gaat om extralegale vergoedingen Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. Bedrijfsvoorheffing

40 B. In afwijking van punt A wordt, in de hiernavolgende gevallen, de bedrijfsvoorheffing respectievelijk overeenkomstig de volgende regels vastgesteld: 1. Primaire ongeschiktheid a) Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen betaald of toegekend gedurende de periode van primaire arbeidsongeschiktheid (eerste jaar ongeschiktheid), zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct., voor zover die periode van primaire ongeschiktheid aanvangt na 31 december Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. b) De overeenkomstig sub a) berekende bedrijfsvoorheffing mag er evenwel niet toe leiden dat het bedrag van de uiteindelijk verschuldigde uitkering minder bedraagt dan het bedrag van de minimuminvaliditeitsuitkering, BEHALVE: c) - wanneer die uitkering wordt gecumuleerd met inkomsten (beroepsinkomen, gehandicaptenuitkering), - of wanneer prestaties worden geweigerd of verminderd krachtens de wet op de verplichte ziekteverzekering (schade ten gevolge van ziekte, letsel die vergoed wordt krachtens een andere wetgeving, een buitenlandse wetgeving of een gemeenrechterlijke wetgeving). Wettelijke ziekte - en invaliditeitsuitkeringen betaald of toegekend gedurende de eerste 6 maanden van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid en die aansluit op een periode van volledige of gedeeltelijke werkloosheid zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 10,09 pct. Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. Er moet evenwel geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen betaald of toegekend gedurende de eerste 6 maanden van de hiervoor bedoelde periode van primaire arbeidsongeschiktheid, aan volledig werkloze werknemers. Vanaf de 1ste dag van de 7de maand van diezelfde periode van primaire arbeidsongeschiktheid, zijn de onder het eerste en tweede streepje vermelde uitkeringen aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct. Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. Bedrijfsvoorheffing

41 2. Wachtgeld ingevolge disponibiliteit wegens ziekte Wachtgelden die krachtens het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, worden betaald of toegekend aan ambtenaren in disponibiliteit wegens ziekte, zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct., VOOR ZOVER de periode van disponibiliteit ingegaan is na 31 december Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. 3. Moederschapsbescherming Deze uitkeringen betaald of toegekend krachtens de wet, zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct, VOOR ZOVER de periode van moederschapsbescherming ingegaan is na 31 december Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. 4. Borstvoedingspauze Deze uitkeringen betaald of toegekend krachtens de wet zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct., voor zover de borstvoedingspauze ingegaan is na 31 december Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. 5. Vaderschapsverlof Deze uitkeringen betaald of toegekend krachtens de wet zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct., voor zover de periode van vaderschapsverlof ingegaan is na 31 december Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. 6. Adoptieverlof Deze uitkeringen betaald of toegekend krachtens de wet zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct, zover de periode van adoptieverlof ingegaan is na 31 december Op dit tarief is geen vermindering van toepassing. Bedrijfsvoorheffing

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2012) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING Vanaf 1 januari 2013 0 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2013) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN...

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2015) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 4 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 5 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 5 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS Bijlage bij het koninklijk besluit van 5 december 2011 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 december 2009 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn om

Nadere informatie

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS

(Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88) TOEPASSINGSREGELS Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2008 (Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 15 december 2013 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992

BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 december 2014 BIJLAGE III VAN HET KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Schalen en regels die van toepassing zijn

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1)

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken;

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AFZ/2009/0636 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AAF/2008-0574-1 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website : Administraties Administratie van Fiscale Zaken Publicaties van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  : Administraties Administratie van Fiscale Zaken Publicaties van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AAF/2007-0564-1 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

Brussel, 1 december 2010 SLEUTELFORMULE

Brussel, 1 december 2010 SLEUTELFORMULE FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 1/1 AFZ/2010/0542 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 5 december 2014

FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 5 december 2014 FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning Brussel, 5 december 2014 Dienst Reglementering ---------------------------------------- Directie 1/1b BEO-DR/2014/0438

Nadere informatie

FOD FINANCIEN Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 11 december 2012

FOD FINANCIEN Beleidsexpertise en ondersteuning. Brussel, 11 december 2012 FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Beleidsexpertise en ondersteuning Brussel, 11 december 2012 Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 1/1

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 79896 BELGISCH STAATSBLAD 14.12.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2012 3763 [C 2012/03367]

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47934 BELGISCH STAATSBLAD 15.09.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2008 3122 [C 2008/03360]

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 84310 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 2004 4640 [C 2004/03454]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 3/2 AAF/2008-0933 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 6 januari 2009 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever sinds

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2011 Bijwerking van 22-03-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be FISCALE FICHES 2013 Bijwerking van 05-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2012 Bijwerking van 25-04-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende.

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. 40. Voorafbetalingen zelfstandige 40.7 Zelfstandige Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. De zelfstandige is echter niet verplicht bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ 2016-01 Uitgiftedatum 21-12-2016 ONDERWERP Eindejaarstoelage 2016 Veel gestelde vragen Antwoordelementen Dossierbeheerder

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 6141 Arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

24-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

24-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2015 Bijwerking van 24-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche 281.12..15 3.

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281.

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN INDIVIDUELE FICHE 281. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN

Nadere informatie

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015

BEREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 EREKENING LOON VERSIE 1 JANUARI 2015 INHOUD Inleiding... 3 1. Het begrip loon... 4 1.1. Wat is loon?... 4 1.2. Wat is geen loon?... 4 2. Overzicht... 5 3. Brutoloon... 6 4. Sociale zekerheidsbijdrage...

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 23.06.2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie

Gedifferentieerde interpretatie: sommige auteurs menen dat de uitwinningsvergoeding volledig voor beslag vatbaar is, terwijl het Hof van Cassatie De niet voor beslag of overdracht vatbare n van de inkomsten bijgewerkt ingevolge het koninklijk besluit van 8 december 2008 tot uitvoering van artikel 1409, 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S.: 12.12.2008)

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer,

FORMULIER 225. INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, FORMULIER 225 INKOMSTENAANGIFTE (Document ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te sturen) Mevrouw, Meneer, Teneinde het dagtarief van uw uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid te bepalen, dienen

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie