Memo Overheid Digitaal : een Rijksprogramma voor Veenendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal"

Transcriptie

1 Memo Overheid Digitaal Memo Overheid Digitaal : een Rijksprogramma voor Veenendaal Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet Versie: 1.4 Datum: 12 mei 2015 Status: vastgesteld door college Versie 1.4 d.d. 12 mei 2015 definitieve versie pag. 1

2 Memo Overheid Digitaal Inleiding Het is onze ambitie dat de particulieren, bedrijven en instellingen tevreden zijn over onze dienstverlening. Dat de dienstverlening wordt ervaren als klantgericht, servicegericht en oplossingsgericht. Men vindt onze service goed en gemakkelijk. Om deze ambitie waar te maken hanteren we vier uitgangspunten als leidraad bij de (doorontwikkeling van de) dienstverlening van de gemeente Veenendaal in de komende jaren: 1. Houding: service- en oplossingsgericht, 2. Digitale overheid: zelfregie voor de klant, 3. Kwaliteit: de basis op orde, 4. Klanttevredenheid: goede en gemakkelijke service! Deze vier uitgangspunten zijn geen doel op zich. Het zijn aspecten die de komende jaren bijzondere aandacht verdienen bij het continu verbeteren van onze dienstverlening. Ze vormen als het ware een ankerpunt voor onze bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling, maar ook voor programma s en projecten die een raakvlak hebben met de dienstverlening. Kortom: hoe we met onze dienstverlening nog beter invulling geeft aan onze missie: Werken op een doelmatige, effectieve en hoogwaardige wijze voor de burger, bestuur en politiek. Bij het tweede uitgangspunt Digitale overheid zien we twee Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s): kanaalsturing vanuit het principe Digital First en het Rijksprogramma Digitaal In dit memo wordt nader in gegaan op de doelen en voortgang (medio april 2015) van het Rijksprogramma Digitaal 2017 van het ministerie van BZK. Verder wordt bekeken wat dit betekent voor de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening in Veenendaal in de jaren tot Digitale overheid, op weg naar 2017 en verder De digitale dienstverlening van Veenendaal is een proces van continu verbeteren. Er is het de afgelopen zes jaar al veel verbeterd, maar de techniek en de vraag vanuit de maatschappij blijven zich ook steeds doorontwikkelen. Daarnaast zijn er het afgelopen decennium verschillende landelijke programma s en trajecten geweest, zoals Andere Overheid en Gemeente heeft Antwoord. In het huidige Regeerakkoord staat dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid vanaf 2017 digitaal kunnen afhandelen. Al deze ontwikkelingen worden nu gebundeld en voor de gehele overheid samengebracht in het Rijksprogramma Digitaal 2017 ; een stap die goed aansluit bij de huidige plannen en ontwikkelingen in Veenendaal. Het Rijksprogramma heeft als doel dat: Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid: Grotere rol voor burgers en bedrijven in cocreatie dienstverleningsproces Van burger- naar overheidsparticipatie De overheid als gastheer is de vraag vóór Het beeld voor het eindjaar van Digitaal 2017 (plateau 3) is dat burgers en bedrijven eenvoudig digitaal hun zaken regelen met de overheid. Dit betekent dat minimaal het eenvoudig digitaal aanvragen mogelijk is, waarbij voor de meest gebruikte producten vooringevulde formulieren beschikbaar zijn. Versie 1.4 d.d. 12 mei 2015 definitieve versie pag. 2

3 Memo Overheid Digitaal Uit twee recente onderzoeken van het ministerie blijkt dat landelijk de digitale overheidsdienstverlening voorzichtig en geleidelijk verbetert, maar dat er in de paar jaar tot en met 2017 nog een flinke slag te maken is om de doelstelling uit het Regeerakkoord te kunnen realiseren. Steeds meer burgers zijn en gaan online en digi-vaardig. Door het bieden van (online) hulp bij de digitale aanvraag stimuleren wij dit. Naar verwachting van het ministerie zal binnen twee jaar ruim 95% van de bevolking online zijn en meer dan 70% over een DigiD beschikken. [prognose gebruik digitale dienstverlening bron: ministerie BZK] De waardering voor de dienstverlening door burgers en bedrijven is over de hele linie iets gestegen en ook de waardering voor digitale kanalen en voorzieningen stijgt voorzichtig, overall van een 6,7 naar een 6,9. De algemene conclusie uit dit rapport luidt dat digitalisering geen afbreuk doet aan de waardering van burger en bedrijf van de overheidsdienstverlening. Er wordt zelfs om meer digitale dienstverlening gevraagd. 2. Stand van zaken Rijksprogramma Digitaal 2017 Waar staan we nu (april 2015)? Het Rijksprogramma heeft zich de afgelopen jaren gericht op de randvoorwaarden en bouwstenen van de generieke digitale infrastructuur (GDI) voor de gehele overheid. De GDI bestaat uit landelijke standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door alle overheden, vele publieke organisaties en in een aantal gevallen door private partijen. Denk aan landelijke voorzieningen als DigiD, eid, MijnOVerheid.nl, Berichtenbox, eherkenning, Stelsel van basisregistraties, certificering (PKI Overheid), etc. De besluiten ten aanzien van financiering van de GDI zijn genomen, waarmee het beheer van de bouwstenen die nodig zijn voor digitale dienstverlening is geborgd. De volgende benodigde stap is die van aansluiting en gebruik om daarmee de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven verder te brengen. Veel overheidsorganisaties geven met een digitale agenda of i-agenda invulling aan hun digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven en hebben hierin al grote stappen gezet. Het is niet mogelijk om Versie 1.4 d.d. 12 mei 2015 definitieve versie pag. 3

4 Memo Overheid Digitaal alleen vanuit de individuele agenda s naar dit beeld toe te werken. Daarom hebben de verschillende overheidspartijen de afgelopen maanden gewerkt aan een gemeenschappelijke focus. Deze is vormgegeven in drie plateaus, met daarin een weergave van de mate van gewenste en noodzakelijke digitale volwassenheid. Daarbij is rekening gehouden met langere termijntrends richting Op basis van deze plateaus wordt nu (2 de kwartaal 2015) verder gewerkt aan een gemeenschappelijke opzet voor een overkoepelende agenda om de belangrijkste overheidsbrede activiteiten tot en met 2017 in beeld te brengen. Doordat een groot aantal overheidsorganisaties aan deze opzet voor de gezamenlijke implementatieagenda heeft bijgedragen is het resultaat een bundeling van de gezamenlijke ambities en activiteiten van de individuele agenda s van de verschillende overheden. Het nader invullen van de actielijnen en het uitvoeren van de activiteiten uit de agenda vindt vooral plaats door de organisaties en in de samenwerkende ketens zelf. Vanuit het programma Digitaal 2017 (coördinerend ministers zijn BZK (over all en mede overheden), EZ (bedrijven) en WenR (sector Rijk) wordt gewerkt aan het creëren van de juiste randvoorwaarden (langs de pijlers toegankelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en veiligheid) en wordt een aantal overkoepelende activiteiten verzorgd, zoals het in kaart brengen van voortgang en (parlementaire) communicatie. 3. Vaststelling van de gezamenlijke implementatieagenda De landelijke gezamenlijke implementatieagenda van het Rijksprogramma heeft tot doel het bevorderen en ondersteunen van de totstandkoming van een eenduidige en toegankelijke digitale overheidsdienstverlening. Wat precies onder het begrip dienstverlening wordt verstaan is vastgelegd in verschillende visiedocumenten. Het digitale kanaal is vooral een gemakkelijke en eenvoudige vervanger van het papieren kanaal (post) en daarnaast voor veel burgers en bedrijven ook klantvriendelijker en gemakkelijker dan een balie met beperktere openingstijden. Het digitale kanaal is echter zeker niet het enige kanaal als het om dienstverlening gaat. Andere vormen van ( persoonlijk ) contact zullen aanvullend nodig blijven voor specifieke overheidsproducten en doelgroepen. Een gezamenlijk aanpak op een vangnet en gerichte ondersteuning voor minder digi-vaardigen is daarbij van groot belang. De digitale dienstverlening wordt wel een steeds belangrijker onderdeel van het bredere dienstverleningsconcept van de overheid. Deze implementatieagenda is op hoofdlijnen in concept gereed en bestaat uit drie plateaus en drie thema s met tien actielijnen. 3.1 De drie Plateaus Er zijn voor de implementatieagenda drie plateaus benoemd: 1. Informatie digitaal - alle informatie over zaken doen met de overheid online, 2. Transactie digitaal - digitaal zaken doen met de overheid, 3. Toegankelijke digitale overheid - eind 2017: eenvoudig digitaal zaken doen met de overheid. Deze plateaus moeten leiden tot het uiteindelijke resultaat: Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid. Deze plateaus geven de gemeenschappelijke focus in de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven weer. Deze plateaus zijn gezamenlijk door de verschillende overheden opgesteld. Versie 1.4 d.d. 12 mei 2015 definitieve versie pag. 4

5 Memo Overheid Digitaal De drie thema s met tien Actielijnen In de nadere uitwerking van de plateaus worden drie thema s onderscheiden: overheidsinformatie digitaal, digitaal zaken doen en randvoorwaarden in orde. Binnen deze thema s zijn actielijnen benoemd waarin een eerste nadere uitwerking van de plateaus in operationele acties is gegeven, mijlpalen zijn geformuleerd en een eerste aanzet is gemaakt van een samenhangende beschrijving van de activiteiten in relatie tot de bouwstenen van de generieke digitale infrastructuur (GDI). De tien actielijnen bij deze thema s van het Rijk zijn: 1. Overheidsinformatie digitaal Binnen het thema overheidsinformatie digitaal worden twee actielijnen onderkend: 1.1 Integrale toegang tot overheidsinformatie voor burgers; 1.2 Integrale toegang tot overheidsinformatie voor bedrijven. 2. Digitaal zaken doen Binnen het thema digitaal zaken doen worden vier actielijnen onderkend: 2.1 Burgers en bedrijven kunnen digitaal aanvragen doen; 2.2 Ketengerichte overheidsdienstverlening; 2.3 Burgers en bedrijven ontvangen digitale aankondigingen; 2.4. Bedrijven wisselen gegevens digitaal uit met de overheid. 3. Randvoorwaarden op orde Binnen het thema randvoorwaarden op orde zijn vier actielijnen: 3.1 Digitaal vangnet op orde; 3.2 Informatieveiligheid is geborgd; 3.3 Benodigde standaarden zijn afgesproken en worden toegepast; 3.4 Mogelijkheid tot digitale dienstverlening is wettelijk verankerd. Meer over de plateaus en de thema s met de actielijnen leest u in bijlage 1 van dit memo. 3.3 Hoe nu verder? 1) Het programmateam zal in het tweede kwartaal 2015 de Regieraad het volgende ter besluitvorming voorleggen: * De verschillende overheidspartijen werken in de maanden maart t/m mei 2015 gezamenlijk verder toe naar een uitgewerkt voorstel voor de implementatieagenda ter bespreking en vaststelling in de regieraad Dienstverlening aan het eind van het tweede kwartaal van * Onderdeel van de nader uit te werken actielijnen is het maken van een aantal aansluitkalenders die door de Digicommissaris geagendeerd kunnen worden in de regieraden ten behoeve van besluitvorming over aansluiting en gebruik van de GDI. * De bestaande individuele digitale agenda of i-agenda van een overheidsorganisatie zal worden gepositioneerd binnen de plateaus en daarna eventueel worden gesynchroniseerd met de gezamenlijk ingezette actielijnen. * In de loop van de tijd wordt periodiek bekeken in hoeverre de implementatieagenda nog voldoende aansluit op actuele ontwikkelingen. Het gezamenlijke programma Digitaal 2017 zal hierbij een coördinerende rol vervullen. 2) De minister van BZK zal de Tussenstand van zaken op het gehele programma najaar 2015 naar de Tweede Kamer sturen. Uit de hiervoor genoemde onderzoeken blijkt, naast de voorzichtig positieve tendens, dat er in de periode tot en met 2017 nog een flinke slag te maken is om de doelstelling uit het regeerakkoord te kunnen realiseren. Met de gezamenlijke implementatieagenda wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten die daaraan bijdragen. Versie 1.4 d.d. 12 mei 2015 definitieve versie pag. 5

6 Memo Overheid Digitaal Wat betekent het programma Digitaal 2017 voor Veenendaal? Onze focus voor de komende jaren kent de volgende gradaties: In 2015 (t/m 2019) wordt de digitale dienstverlening verder uitgebreid en verbeterd; In 2016 sluit onze digitale agenda aan bij de landelijke implementatieagenda; In 2017 worden de eenvoudige en veel voorkomende producten digitaal aangeboden; In 2020 voeren burgers de regie over hun zaken met de digitale overheid. Deze ontwikkeling van onze digitale dienstverlening is samen te vatten in de drie onderstaande aspecten. 4.1 Veenendaal neemt actief deel aan het landelijke programma De verschillende overheidspartijen werken in de maanden maart t/m mei 2015 gezamenlijk aan het definitieve voorstel voor de implementatieagenda. Dit voorstel zal ter bespreking en vaststelling aan de regieraad Dienstverlening worden voorgelegd aan het eind van het tweede kwartaal van De gemeente Veenendaal is gevraagd om hier als gemeentelijke overheid aan mee te werken. De afdeling Dienstverlening zal dit jaar actief deelnemen aan dit project. Dit past bij onze keuze om bij de invoering van deze ontwikkelingen niet steeds zelf het wiel te moeten uitvinden en (waar mogelijk) aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen. We doen het landelijk (of regionaal) waar het kan, lokaal waar het moet. We zoeken de landelijke samenwerking en voeren samen de regie. 4.2 We verbeteren de digitale dienstverlening continu ook in 2015 We gaan daarnaast in 2015 uiteraard door met het verbeteren van de kwaliteit en het uitbreiden van de digitale dienstverlening in Veenendaal door de basis verder te verbeteren en te vernieuwen. Vanaf 2015 worden de volgende (doorlopende) activiteiten uitgevoerd of voorbereid: - De huidige informatie op website steeds volledig, actueel en juist houden; - Doorontwikkelen van de TOPtaken inrichting uitbreiden en de website responsive maken (dwz. goed toegankelijk via tablets en smartphones); - De website beter geschikt maken voor mensen met een visuele beperking; - Online steeds meer producten aanbieden, prioriteit ligt bij de eenvoudige en veel voorkomende zaaktypen; - Er zijn ook webformulieren beschikbaar voor complexere aanvragen zoals Wmo, leerlingenvervoer en bijstand; - Webformulieren uit ondersteunende applicaties ook webrichtlijnen proof maken; - Het uitvoeren van diverse audits voor webrichtlijnen en DigiD; - Het voorbereiden op implementatie eherkenning en eid als vervanger van DigiD; - Verder integreren diverse kennisbanken met als doel: de info voor de klant via diverse kanalen uit één bron beschikbaar; - Onderzoek doen naar (onnodige) kanaalswitches door klanten; - Periodiek klanttevredenheidsonderzoek (CES-onderzoek) doen onder klanten; - Inzetten fysiek burgerpanel voor beoordelen van bestaande en nieuwe webpagina s en webformulieren: de gebruikers zijn immers onze beste bronnen voor feedback. Veel van de ontwikkeling van de Veense (digitale) dienstverlening in de komende vijf jaar sluiten al aan bij de doeleinden van het Rijksprogramma. We gaan daarbij uit van het doel van het Rijksprogramma: Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid. U kunt daarbij denken aan de volgende thema s: Versie 1.4 d.d. 12 mei 2015 definitieve versie pag. 6

7 Memo Overheid Digitaal Kanaalsturing (Digital First) Voor het aanvragen van identiteitsdocumenten moet de burger persoonlijk langskomen aan de balie voor identificatie. Voor vele andere producten is het echter mogelijk om deze digitaal aan te bieden, zeker het vinden van standaard informatie over standaard producten. De meerderheid van de bevolking geeft de voorkeur aan het digitale kanaal voor het zoeken van informatie en het aanvragen van (eenvoudige) producten. Het kanaal post wordt steeds minder gebruikt. Daarom passen we zoveel mogelijk kanaalsturing toe en kiezen we voor het principe Digital First. Is het digitale kanaal niet beschikbaar of gewenst, dan is het telefonische kanaal de aangewezen weg en als laatste de fysieke balie. Dit past ook in de landelijke ontwikkelingen van het Rijk. Zaakgericht Werken (ZGW) Zaakgericht Werken is een belangrijk hulpmiddel voor efficiënte dienstverleningsprocessen. Het huidige Project Zaakgericht Werken richt zich daarom op de implementatie van het zaaksysteem Mozard voor de ondersteuning van de gehele organisatie. Vele zaaktypen van Veenendaal worden ingericht en daarna via digitale webformulieren via aangeboden. Voor wat betreft dienstverlening gaat aandacht bij de implementatie van het zaaksysteem uit naar het gebruiksgemak voor de klant bij de aanvraag en voor de medewerker bij een goede en tijdige afhandeling. Informatie is voor klanten goed vindbaar en duidelijk Vele klanten zoeken zelf informatie over onze producten en diensten of worden door de gemeente zelf actief geïnformeerd. Daarbij is het van belang dat de klant zelf zich goed een weg kan vinden op de website en dat onze correspondentie begrijpelijk is voor de burger. Met Google Analytics wordt het webgedrag van klanten bekeken: voor welke producten zoekt hij informatie en waar haakt voortijdig hij af? Dit helpt ons om gericht de website te onderhouden en nog klantvriendelijker te maken. Verder is de website ingericht volgens het TOPtaken-principe. Mamangementinformatie Middels de applicatie Cognos worden steeds meer systemen ontsloten en vertaald naar gestandaardiseerde rapportages. Bijzonder aandachtspunt daarbij is de toekomstige koppeling met het nieuwe zaaksysteem Mozard, dat momenteel wordt ingevoerd. In 2016 en 2017 wordt onderzocht hoe de nieuwste technieken voor datawarehousing in Veenendaal kunnen bijdragen aan betere en snellere managementinformatie. Landelijke ontwikkelingen We houden rekening met landelijke ontwikkelingen zoals: Operatie BRP, Gemeente heeft Antwoord, plaatsonafhankelijke dienstverlening, Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), MijnOverheid.nl, Berichtenbox en Digitaal Eerste helft 2016 evalueren we onze lokale digitale agenda De ontwikkelingen van de techniek gaan snel. Daarnaast zullen de eerste grote effecten (op gemeentelijk niveau) vanuit het Rijksprogramma in 2016 en 2017 in de praktijk zichtbaar worden. In de eerste helft van 2016 maken we daarom de stand van zaken op rond de voortgang van het Rijksprogramma en de landelijke gezamenlijke implementatieagenda. Waar nodig passen we onze ambities, activiteiten en tijdpad aan op de nieuwe ontwikkelingen. Waar zitten de afhankelijkheden met de landelijke ontwikkelingen? Waar zitten de verschillen met het Rijk? Zo evalueren we periodiek onze eigen digitale agenda. Wat hebben we al, wat komt erbij en wat wordt versneld of vertraagd? Om dit goed te kunnen doen, meten we daarbij de voortgang op de belangrijke KPI s van de digitale dienstverlening; waar mogelijk gezamenlijk op landelijk niveau (benchmarking). Versie 1.4 d.d. 12 mei 2015 definitieve versie pag. 7

8 1. Agenda A. Plateaus Onderstaande plateaus geven de gemeenschappelijke focus in de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven weer. Deze plateaus zijn gezamenlijk door de verschillende overheden opgesteld: Eind Niveau van digitale dienstverlening (in termen van aanbod, gebruik en gebruikerstevredenheid) PLATEAU 1 Informatie digitaal Alle informatie over zaken doen met de overheid online Informatie snel en eenvoudig te vinden Informatie begrijpelijk en volledig Teksten wet E-overheid; voorlichten, zaken doen en gegevenshuishouding IST PLATEAU 2 Transactie digitaal Digitaal zaken doen met de overheid Steeds meer aanvragen digitaal mogelijk De digitale overheid communiceert vanuit perspectief gebruiker Dienstverleningsprocessen verder gedigitaliseerd en gestandaardiseerd Behandeling wet E-overheid in Tweede Kamer PLATEAU 3 Een toegankelijke digitale overheid Eind 2017: eenvoudig digitaal zaken doen met de overheid Meest gebruikte producten via vooringevulde formulieren Integrale toegang Dienstverlening via integrale digitale ketens Het hele dienstverleningsproces is gebruiksvriendelijk ingericht Inwerkingtreding wet E-overheid SOLL Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid Grotere rol voor burgers en bedrijven in cocreatie dienstverleningsproces Van burger- naar overheidsparticipatie De overheid als gastheer is de vraag vóór Aanbod van producten en diensten t.b.v. het digitaal zakendoen met de overheid Het beeld voor het eindjaar van Digitaal 2017 (plateau 3) is dat burgers en bedrijven eenvoudig digitaal hun zaken regelen met de overheid. Dit betekent dat minimaal het eenvoudig digitaal aanvragen mogelijk is, waarbij voor de meest gebruikte producten vooringevulde formulieren beschikbaar zijn. Hiervoor moeten overheidportals verder worden ingericht en afgestemd. Digitale berichten en statusinformatie moeten via één omgeving te benaderen zijn. Ook moet de aansluiting op basisregistraties en generieke authenticatievoorzieningen zijn gerealiseerd. Op die manier ontstaat een klantgerichte, gebruikersvriendelijke digitale toegang voor burgers en bedrijven. Deze aanpak stelt eisen aan informatieveiligheid (implementatie van de baseline informatieveiligheid) en het implementeren van standaarden op het gebied van berichten en gegevensuitwisseling (zoals vastgesteld door Forum Standaardisatie en de richtinggevende afspraken zoals vastgelegd in de NORA). De randvoorwaarden zullen voor een belangrijk gedeelte vastgelegd zijn in de wet E-overheid, die in 2017 in werking moet zijn getreden. In plateau 1 is hiervoor nodig dat burgers en bedrijven alle algemene informatie die ze nodig hebben om hun zaken digitaal met de overheid te kunnen regelen snel en eenvoudig online kunnen vinden. Waar mogelijk worden onderlinge verbindingen aangebracht (zoals in regelhulpen of een ordening naar situaties of levensgebeurtenissen). De algemene informatie dient daarbij begrijpelijk en toegankelijk te zijn. Dit vraagt om een verbeterde toegang van informatie via in ieder geval Overheid.nl en Ondernemersplein. In plateau 2 gaat het er om dat de mogelijkheid tot het interactief digitaal zaken doen met de overheid verder wordt uitgebreid. Dit interactieve karakter vereist aanpassing in de bedrijfsvoering en schakelingen tussen organisaties aan de hand van zaakgericht 4

9 werken of het delen van digitale dossiers. Hiervoor worden op keten en netwerkniveau afspraken gemaakt. De uitwerking en verfijning van afspraken binnen het stelsel van overheidsgegevens is hiervoor voorwaardelijk. Randvoorwaardelijk is ook dat voorzieningen uit de GDI (zoals DigiD / eherkenning [later eid] en berichtenboxen) beschikbaar zijn. Het gebruikersperspectief voor dienstverleningsprocessen is bij dit alles een voorwaarde om zowel goedkoper als beter te kunnen leveren. Alleen door gebruikers bij het ontwerp centraal te stellen kunnen burgers en bedrijven verleid worden digitaal zaken te doen. En alleen zo kan een transactievolume ontstaan waarmee substantiële efficiencywinsten te behalen zijn. Ook de Nationale Ombudsman wijst op het belang om beter aan te sluiten op de behoeften van burgers om de dienstverlening te verbeteren en het vertrouwen van burgers te winnen. 3 Bij dit alles wordt er ook continu aandacht geschonken aan het belang van privacy. B. Actielijnen In de nadere uitwerking van de plateaus worden drie thema s onderscheiden: overheidsinformatie digitaal, digitaal zaken doen en randvoorwaarden in orde. Binnen deze thema s zijn actielijnen benoemd waarin een eerste nadere uitwerking van de plateaus in operationele acties is gegeven, mijlpalen zijn geformuleerd en een eerste aanzet is gemaakt van een samenhangende beschrijving van de activiteiten in relatie tot de bouwstenen van de generieke digitale infrastructuur (GDI). Bijlage 2 bevat een illustratie van hoe de plateaus in de nadere uitwerking verder geoperationaliseerd kunnen worden. 1. Overheidsinformatie digitaal Binnen het thema overheidsinformatie digitaal worden twee actielijnen onderkend: 1. Integrale toegang tot overheidsinformatie voor burgers; 2. Integrale toegang tot overheidsinformatie voor bedrijven. Integrale toegang tot overheidsinformatie voor burgers De doelstellingen van de activiteiten in deze actielijn zijn het bieden van een eenduidige toegang tot overheidsinformatie enerzijds en het bieden van informatie over specifieke producten en diensten anderzijds. Hiervoor bieden alle overheidsorganisaties de voor het digitaal zaken doen met de overheid relevante informatie volgens daarvoor geldende standaarden aan. Alle relevante overheidsinformatie is hierdoor voor burgers (in ieder geval via Overheid.nl) snel te vinden. De informatie sluit aan op reële gebeurtenissen in het leven van burgers, is begrijpelijk (getoetst via usablity tests die zijn ingebed in kwaliteitscirkels) en wordt ervaren als integrale dienstverlening vanuit de overheid. Door onder meer een betere inzet van Samenwerkende Catalogi worden burgers beter doorgeleid naar het digitaal aanvragen van diensten en producten. Integrale toegang tot overheidsinformatie voor bedrijven Het informeren van bedrijven in de breedte en specifiek voor bepaalde doelgroepen en branches is de belangrijkste doelstelling van de activiteiten in deze actielijn. Het resultaat van de activiteiten is dat de toeleiding van bedrijven naar de informatie gebruiksvriendelijk is en dat de meest relevante situaties integraal worden ondersteund. Ook worden bedrijven geholpen in het voldoen aan wetgeving via regelhulpen. Informatie voor bedrijven is bovendien toegankelijk vanuit één omgeving (Ondernemersplein.nl). Hierbij wordt ingezet op het verder toepassen van daarvoor geldende standaarden (zoals een verbeterde doorgeleiding naar het digitaal aanvragen van diensten en producten door een betere inzet van Samenwerkende Catalogi). 3 Rapport, De burger gaat digitaal, 9 december 2013; 5

10 2. Digitaal zaken doen Binnen het thema digitaal zaken doen worden vier actielijnen onderkend: 1. Burgers en bedrijven kunnen digitaal aanvragen doen; 2. Ketengerichte overheidsdienstverlening; 3. Burgers en bedrijven ontvangen digitale aankondigingen; 4. Bedrijven wisselen gegevens digitaal uit met de overheid. Burgers en bedrijven kunnen digitaal aanvragen doen Uit het regeerakkoord volgt dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid in 2017 digitaal kunnen regelen. Dat betekent dat zij onder meer aanvragen digitaal kunnen indienen. Daarnaast verwachten burgers en bedrijven ook dat vragen en klachten digitaal kunnen worden doorgeven en de uitkomsten van het aanvraag- of meldproces digitaal worden teruggekoppeld. Doelstelling is om aanvragen voor de meest gebruikte overheidsproducten via een (vanuit onder meer basisregistraties) vooringevuld webformulier te laten verlopen en burgers en bedrijven daarbij op de hoogte te houden van de voortgang. Hiervoor wordt de aansluiting op de basisregistraties geoptimaliseerd (zoals op de BRP), sluiten deze overheidsorganisaties aan op DigiD / eherkenning (later eid) en op de berichtenbox. Voor de overige producten wordt digitaal contact mogelijk gemaakt, waarbij een steeds hoger niveau wordt aangeboden (van uit te printen pdf tot vooringevulde formulieren). Het gaat bij dit alles om de interactie tussen burgers/bedrijven en de overheid en niet om de wijze waarop de overheid de behandeling van aanvragen binnen de eigen bedrijfsvoering heeft georganiseerd. Ketengerichte overheidsdienstverlening Niet iedere burger of bedrijf heeft dezelfde behoefte aan ondersteuning. Voor verschillende groepen worden daarom verschillende voorzieningen ingericht op landelijk niveau en door individuele overheidsorganisaties. Om de verschillende groepen gericht met informatie en diensten te kunnen bedienen is daarbij samenwerking tussen overheden in de dienstverleningsketen noodzakelijk. Het resultaat is dat de dienstverlening door burgers en bedrijven als effectief en efficiënt wordt ervaren. De administratieve lasten voor burger/bedrijf en de ervaren regeldruk dalen. De activiteiten richten zich op het verder uitwerken van het doelgroepenbeleid, het selecteren van enkele relevante ketens en het inpassen van bijbehorende producten en diensten. Hiervoor worden de mogelijkheden voor organisaties om zaakgericht informatie uit te wisselen verbeterd (bijvoorbeeld door toepassing van één uitwisselingsformaat voor zaakgerichte informatie). Daarnaast is het gebruik van dezelfde gegevens (door een goed gebruik van het stelsel van overheidsgegevens en in het bijzonder de basisregistraties) een essentiële voorwaarde. Burgers en bedrijven ontvangen digitale aankondigingen Veel aankondigingen gaan nu nog per fysieke post. Doelstelling van deze actielijn is om aankondigingen aan burgers en bedrijven zoveel mogelijk digitaal mogelijk te maken. Het resultaat is dat aankondigingen, meldingen, beschikkingen en andere post aan burgers en bedrijven verlopen via de berichtenbox(en). Binnen het Digiprogramma loopt hiervoor een verkenning om te bezien op welke manier de twee bestaande generieke berichtenboxen (voor burgers en bedrijven) kunnen worden geïntegreerd. Naast het aansluiten van gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties op de berichtenbox(en), zullen deze organisaties hun werkprocessen aanpassen op digitale aankondigingen. De facto is dit een vorm van zaakgericht werken over organisatiegrenzen heen. Bedrijven wisselen informatie digitaal uit met de overheid Er bestaat een groot aantal (incidentele en structurele) informatieverplichtingen voor bedrijven aan overheden. De administratieve lasten voor bedrijven kunnen worden verminderd en de kosten voor informatieverwerking door overheden kunnen worden verlaagd als de papieren informatiestromen gebruikersvriendelijk worden gedigitaliseerd en de digitale stromen slim worden gecombineerd en 6

11 met gebruikersvriendelijke voorzieningen worden afgehandeld. Dit wordt onder meer bereikt door het verbreden en verder invoeren van het Ondernemingsdossier (tot bedrijven in 2016), het breder gebruik van SBR (bijvoorbeeld voor digitaal indienen bij de Kamer van Koophandel van jaarrekeningen) en het breder invoeren en verder ontwikkelen van elektronisch factureren (efactureren). 3. Randvoorwaarden op orde Binnen het thema randvoorwaarden op orde zijn vier actielijnen: 1. Digitaal vangnet op orde; 2. Informatieveiligheid is geborgd; 3. Benodigde standaarden zijn afgesproken en worden toegepast; 4. Mogelijkheid tot digitale dienstverlening is wettelijk verankerd. Digitaal vangnet op orde Met digitale dienstverlening zal een grote groep burgers en bedrijven worden bereikt. Een belangrijke voorwaarde voor grootschalig gebruik is dat het dan wel zodanig is ingericht dat het gemakkelijk is digitaal zaken te doen met de overheid waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende groepen gebruikers. Zo moet informatie ook toegankelijk zijn voor burgers met een beperking. Websites voldoen hiertoe aan de webrichtlijnen. Er zullen ook altijd burgers zijn die ondersteuning nodig hebben bij het digitaal zaken doen met de overheid. Hiervoor is er een ondersteuningsstructuur voor diegenen die (even) niet voldoende digivaardig zijn. Andere activiteiten zijn verwijzing naar scholing gericht op het bevorderen van digivaardigheid en communicatie over Nederland digitaliseert. Doelstelling van deze actielijn is het invullen van randvoorwaarden waardoor zoveel mogelijk burgers en bedrijven op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier gebruik kunnen maken van de digitale dienstverlening van de overheid. Informatieveiligheid is geborgd In 2013 en 2014 heeft de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) voor alle betrokken overheidslagen (te weten Rijk/ZBO s, provincies, gemeenten en waterschappen) een stelsel van verplichtende zelfregulering helpen (door) ontwikkelen en invoeren. Het gaat er hierbij om dat informatieveiligheid onderdeel wordt van de reguliere bedrijfsprocessen. Voor elke overheidslaag is inmiddels een basisnorm afgesproken voor informatiebeveiliging, de zogeheten baselines informatiebeveiliging. Ook wordt gewerkt aan bewustwording op zowel het niveau van bestuurders en topmanagers als medewerkers binnen het openbaar bestuur door het stimuleren van de dialoog. Doelstelling van deze actielijn is de noodzakelijke verankering in wet- en regelgeving, door het verminderen van de auditlasten op informatieveiligheid die door gemeenten, provincies en waterschappen worden ervaren en het inregelen van het toezichtsarrangement bij de bundeling van auditregimes vanuit de Wet Generiek Toezicht. Daarnaast gaat het om de doorontwikkeling van de diverse baselines bij de overheid naar een eventuele baseline voor het gehele openbaar bestuur (inclusief de normen die overheden al toepassen). Benodigde standaarden zijn afgesproken en worden toegepast Overheden, burgers en bedrijven communiceren met elkaar in verschillende ketens en netwerken. Daarbij wordt het onderliggende ICT-landschap steeds complexer. Daarom wordt het belangrijk om afspraken te maken over de aansluiting van bedrijfsprocessen, ICT-systemen en gegevensuitwisseling (vaak aangeduid als interoperabiliteit). Hiervoor heeft de overheid afspraken vastgelegd in de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) en standaarden vastgesteld via het Forum Standaardisatie. Intussen worden al tal van dit soort afspraken geïmplementeerd in bedrijfsprocessen en systemen van overheidsorganisaties. Doelstelling van deze actielijn is om ervoor te zorgen dat alle voor een (integrale) digitale dienstverlening noodzakelijke standaarden zijn ontwikkeld en zoveel mogelijk zijn geïmplementeerd. Hierbij kan worden gedacht aan standaarden 7

12 voor de uitwisseling van content van websites en standaarden voor gegevensuitwisseling. Ook kan worden gedacht aan verdere harmonisatie. Denk aan een verdere harmonisatie van werkprocessen en afspraken over het beveiligingsniveau van digitale diensten. Hierdoor zullen dienstverleningsprocessen beter op elkaar aangesloten kunnen worden en door burgers en bedrijven als meer geïntegreerd worden ervaren. Mogelijkheid tot digitale dienstverlening is wettelijk verankerd Bestaande wetgeving is nog grotendeels gebaseerd op het doen van papieren aanvragen en de verzending van papieren beschikkingen. Het gebruik van digitale voorzieningen kan op gespannen voet staan met dergelijke wettelijke verplichtingen. Ook kunnen burgers en bedrijven momenteel nog niet van de overheid eisen zaken digitaal af te wikkelen. Het ontbreken van een aantal regels rondom digitale dienstverlening door de overheid kan een verdere doorgroei van de digitale dienstverlening in de weg staan. Doelstelling van deze actielijn is het realiseren van de benodigde wettelijke basis. Hierin worden onder meer geregeld de centrale ontsluiting van algemene overheidsinformatie via Overheid.nl en Ondernemersplein, een aansluitplicht voor bestuursorganen op de berichtenbox van MijnOverheid (als gebruik gemaakt wordt van een berichtenbox) en Ondernemingsdossier, het recht voor burgers en bedrijven om hun zaken digitaal met de overheid te doen, een acceptatieplicht voor bestuursorganen voor aangewezen elektronische identificatiemiddelen en een wettelijke mogelijkheid voor de minister van BZK om standaarden aan te wijzen. Activiteiten in deze actielijn zijn gericht op de totstandkoming van een wet E-overheid (dit is een lopend traject). 8

13 Bijlage 1 Highlights monitoring Onderzoek digitale volwassenheid van het aanbod van de dienstverlening Door het programma Digitaal 2017 is voor de gemeenten, provincies en waterschappen de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven in kaart gebracht. Via het bezoeken van verschillende websites is per product de digitale volwassenheid vastgelegd. Van de meest gevraagde producten van medeoverheden wordt op dit moment 56,2% digitaal aangeboden. Voor de Manifestpartijen is de overallscore hoger. Voor de overige (rijks)organisaties, die producten voor burgers en bedrijven leveren, zal het aanbod op dezelfde wijze in kaart worden gebracht. De verwachting is dat deze gegevens rond juni 2015 beschikbaar zijn. Onderzoek naar de Kwaliteit van de overheidsdienstverlening Vanuit de doelstellingen van Digitaal 2017 is het belangrijk te weten wat de gebruikers - burgers en bedrijven - van de overheidsdienstverlening vinden. Daarom is in 2014 in opdracht van Digitaal 2017 onderzoek uitgevoerd onder burgers die zich uitspreken over hun concrete en recente ervaringen met de overheid. 4 Daarnaast zijn de respondenten bevraagd over hun kanaalkeuze, voorkeuren daarin, digivaardigheden, verbeterpunten en het oordeel over overheidsportals. De waardering voor de dienstverlening door burgers is over de hele linie iets gestegen en ook de waardering voor digitale kanalen en digitale voorzieningen stijgt voorzichtig, overall van een 6,7 naar een 6,9. De algemene conclusie uit dit rapport luidt dat digitalisering geen afbreuk doet aan de waardering van burger van de overheidsdienstverlening. Er wordt zelfs om meer digitale dienstverlening gevraagd. In de loop van 2015 worden de twee bovengenoemde onderzoeken aan de Tweede Kamer aangeboden en zullen ook de twee andere doelstellingen van het programma Digitaal integratie naar één overheid en het gebruik van het digitaal kanaal - worden gemeten. 4 BZK heeft dit onderzoek eerder laten uitvoeren in 2008, 2009 en In 2013 heeft de Nationale Ombudsman deze methodiek overgenomen en het onderzoek opnieuw laten uitvoeren. De bevindingen van dit onderzoek zijn meegestuurd met het Jaarverslag van de Nationale Ombudsman in

14 Bijlage 2 Illustratie mogelijke uitwerking De afgelopen maanden is met een groot aantal betrokken overheidspartijen nagedacht over een nadere operationalisering van de plateaus en de belangrijkste mijlpalen. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande figuur, die dient ter illustratie van hoe de nadere operationalisering er ongeveer uit kan komen te zien. Overheidsinformatie digitaal Aanzet nadere operationalisering plateaus Alle informatie die burgers nodig hebben om digitaal zaken te doen met de overheid staat online Alle informatie voor bedrijven staat tenminste op Digitaal Ondernemersplein Toegang tot alle overheidsinformatie op Overheid.nl is verbeterd Overheidsorganisaties passen standaarden als samenwerkende catalogi en webrichtlijnen toe bedrijven gebruiken Ondernemingsdossier Overheidsorganisaties gebruiken basisregistraties Toegang via (portal) toeleiding Aanvragen via door de aanvrager in te vullen webformulier Overheidorganisaties aangesloten op één uniforme berichtenbox Eind 2017 Ketendienstverlening: doelgroepenbeleid en aansluiting tussen organisaties (life events) Meest gebruikte producten aan te vragen via beveiligd vooringevuld webformulier Informatieveiligheid onderdeel van reguliere werkprocessen Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid Online dienstverlening vanuit gebruikersperspectief ingericht Wet E-overheid in werking Overheden aangesloten op DigiD en eherkenning Digivaardigheid bevorderd Wet E-overheid behandeling in Tweede Kamer Aanvragen via online te downloaden en uit te printen pdf en via Benodigde standaarden afgesproken Uitkomsten usability test geïmplementeerd en websites gebruiksvriendelijk Websites zijn toegankelijk en usability test websites uitgevoerd Teksten wet E-overheid gereed Digitaal zaken doen Randvoorwaarden op orde 10

Opzet gezamenlijke implementatieagenda

Opzet gezamenlijke implementatieagenda Opzet gezamenlijke implementatieagenda Inhoud 1. Digitale overheid, op weg naar 2017 en verder... 1 2. Doelstelling van deze implementatieagenda... 2 3. Waar staan we nu?... 2 4. Hoe nu verder?... 3 1.

Nadere informatie

Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017

Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Versie 1.0 Datum 23 juli 2015 Inhoud Vooraf... 4 Managementsamenvatting... 5 1 Inleiding... 12 1.1 Digitale dienstverlening... 12 1.2 Ontwikkeling

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017:

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017: Bijlage 03 Streefbeeld van Digitaal 2017 Anno 2017 is de overheid een compacte, efficiënte overheid waarin taken zijn gedecentraliseerd. Het openbaar bestuur staat ten dienste van de zelfredzame burgers

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Nota Uitgangspunten Dienstverlening gemeente Veenendaal

Nota Uitgangspunten Dienstverlening gemeente Veenendaal Nota Uitgangspunten Dienstverlening 2015-2019 Nota Uitgangspunten Dienstverlening gemeente Veenendaal 2015-2019 goede en gemakkelijke service Versie: 1.4 Datum: 27-10-2015 Status: Definitief - vastgesteld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Voortgangsrapportage

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal PUBLIEKE DIENSTVERLENING & INFORMATIEVEILIGHEID noodzakelijke kennis of onnodige ballast? Informatieveiligheid een uitdaging van ons allemaal Start Publieke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Betreft Visiebrief digitale overheid 2017

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Betreft Visiebrief digitale overheid 2017 > Retouradres Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Kenmerk 2013-0000264522 Uw kenmerk Betreft Visiebrief digitale overheid 2017 In mijn brief ter voorbereiding

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017.

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017. > Retouradres Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Betreft 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017 In mijn brief ter voorbereiding van

Nadere informatie

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Agenda Doelstelling MijnDenHaag Diverse gespreksonderwerpen komen aan bod Inrichting gegevenslaag Samenhang met MijnOverheid Focus

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Persbericht 9 december 2014 Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Op verzoek van een afvaardiging van de gemeenteraad gaat de rekenkamercommissie onderzoek

Nadere informatie

Nieuwe tijd vraagt nieuwe oplossingen: baten tegenover lasten

Nieuwe tijd vraagt nieuwe oplossingen: baten tegenover lasten Nieuwe tijd vraagt nieuwe oplossingen: baten tegenover lasten Inzicht bieden in kansen voor professionals om eigenaarschap te ontwikkelen in dienstverleningsprocessen Frank Faber Ministerie BZK 25 juni

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Achtergrond en ambitie In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 30 september 2015 heeft de minister toegezegd om inzicht

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Henk Wesseling

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Henk Wesseling INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Henk Wesseling Wake Up Call http://www.youtube.com/watch?v=f7pyhn9ic9i&sns=em Leverancier gehacked Remote Bediening door een hacker Gemalen in Veere

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Clusterplan Dienstverlening 2016/2017

Clusterplan Dienstverlening 2016/2017 Clusterplan Dienstverlening / Inleiding In het cluster Dienstverlening is de samenhang tussen de verschillende voorzieningen voor de digitale overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de eindgebruikers

Nadere informatie

Veel voorkomende vragen

Veel voorkomende vragen Veel voorkomende vragen 1. Waarom zou je servicenormen hanteren? Het is een goed gebruik dat burgers en ondernemers weten wat ze van de dienstverlening van hun gemeente mogen verwachten. Door servicenormen

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Douwe & Surfibo

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Douwe & Surfibo INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Douwe Leguit @Surfcert & Surfibo Compilatie Filmpje DigiNotar Game changer - 1 Game changer - 2 Aanbevelingen OOV 1. Zorg dat bestuurders

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Uitwerking s vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Inleiding Nederland digitaliseert in een hoog tempo. De overheid zal, wil en moet daarin mee. De ambitie van het kabinet is om de digitale dienstverlening,

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Douwe Leguit

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Douwe Leguit INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Douwe Leguit Wake Up Call http://www.youtube.com/watch?v=f7pyhn9ic9i&sns=em Leverancier gehacked Onbereikbaarheid door DDoS aanvallen op websites Verlies

Nadere informatie

Ministerie van BZK Kenmerk Uw kenmerk

Ministerie van BZK Kenmerk Uw kenmerk > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van BZK Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015.

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015. NORA aan van afgestemd met Regieraad Interconnectiviteit BZK B&I Gebruikersraad NORA betreft Jaarplan NORA 2015 reden behandeling Ter besluitvorming Geachte leden van de Regieraad Interconnectiviteit,

Nadere informatie

College Tour Informatieveiligheidbeleid. 11 oktober 2013 DEN HAAG

College Tour Informatieveiligheidbeleid. 11 oktober 2013 DEN HAAG College Tour Informatieveiligheidbeleid 11 oktober 2013 DEN HAAG Vereniging van Nederlandse Gemeenten Agenda 1. Maatschappelijke vraagstukken Patrick van Domburg, Wethouder Gemeente Zoetermeer 2. Informatievoorzieningen

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen

Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen Het uitvoering geven aan de Omgevingswet vindt plaats door het, veelal in samenwerking, uitvoeren van keten- en bedrijfsprocessen (zie

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 344 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Visie op gemeentelijke dienstverlening. De vier Zaanse principes van dienstverlening

Visie op gemeentelijke dienstverlening. De vier Zaanse principes van dienstverlening Visie op gemeentelijke dienstverlening De vier Zaanse principes van dienstverlening Iedereen: altijd en overal online 2 Maar ook geworstel 3 Waarom een nieuwe visie? Samenhang! Menselijke maat Wederkerigheid

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Dynamisch Case Management

Dynamisch Case Management Dynamisch Case Management DIGITALISEREN EN MODERNISEREN VAN UW DIENSTVERLENING BIR Rijksbeleid Informatiebeveiliging FORUM STANDAARDISATIE Open standaarden WEBRICHTLIJNEN Gebruiksgemak AVG Borging Privacy

Nadere informatie

AGENDAPUNT3.3 ONTWERP. Onderwerp: Kaderstellende visie op e-dienstverlening Nummer: 887604. Voorstel

AGENDAPUNT3.3 ONTWERP. Onderwerp: Kaderstellende visie op e-dienstverlening Nummer: 887604. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT3.3 Onderwerp: Kaderstellende visie op e-dienstverlening Nummer: 887604 In D&H: 6 januari 2015 Steller: Ir A.J.A. Heins In Cie: BMZ 27 januari 2015 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Managementsamenvatting Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017

Managementsamenvatting Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017 Managementsamenvatting Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017 Eindrapport In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken April 2015

Nadere informatie

Invoeringsplan Wet GDI

Invoeringsplan Wet GDI Invoeringsplan Wet GDI Invoeringsplan Wet GDI Eindrapport - CONCEPT project 5225 versie 0.95 datum 14 april 2016 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Opdrachtformulering 10

Nadere informatie

MijnOverheid in het zorgdomein 2020

MijnOverheid in het zorgdomein 2020 MijnOverheid in het zorgdomein 2020 IZO-klantmiddag 4 juni 2015 Paul Zeef Logius / Afdeling Portaaldiensten Wat kunt u verwachten? intro: MijnOverheid - wat is en doet het? Hoe ontwikkelt MijnOverheid

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Agenda Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Vergaderdatum en -tijd 7 juli 2015, 15.00-16.30 uur. Locatie CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Baljuwzaal. Contactpersoon Hans van der Stelt hans.stelt@digicommissaris.nl

Nadere informatie

CJIB DIGITALISERING. Strategie

CJIB DIGITALISERING. Strategie CJIB DIGITALISERING Strategie Over enkele weken krijgt u een acceptgiro in de bus Die krijgt u op uw huisadres gestuurd, de acceptgirokaart Hee, binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro U krijgt

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Onbewaakte spoorwegovergangen in de elektronische overheid!

Onbewaakte spoorwegovergangen in de elektronische overheid! Onbewaakte spoorwegovergangen in de elektronische overheid! Laatst was ik op een congres over de e-overheid 1. Tijdens één van de presentaties liet een spreker een foto zien. We zagen een prachtige berg

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Innovatie in Dienstverlening!

Innovatie in Dienstverlening! Innovatie in Dienstverlening! Op weg naar de uitvoeringsagenda 2020 Donderdag 27 juni 2013, Q2 Nijmegen Herijking visie op dienstverlening 2005: Antwoord gezamenlijke stip op horizon 2015 gemeenten en

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Digitale dienstverlening onderzocht

Digitale dienstverlening onderzocht Rekenkamercommissie Digitale dienstverlening onderzocht een quick scan naar digitale dienstverlening van de gemeente Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Vastgesteld op 10 februari 2011 Definitieve

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Uitgangspunten

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Visie op dienstverlening #2020

Visie op dienstverlening #2020 Visie op dienstverlening #2020 en de klant blíjft centraal staan Gemeente Schagen Datum: 15 september 2015 1 Omgevingsanalyse Waar staan we nu Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetering van

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op?

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Digitale Agenda 2020 De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Gemeenten besloten in 2015 om meer samen te ontwikkelen; ze stelden samen de Digitale Agenda 2020 vast. Nu, ruim een jaar later, worden de

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1.

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1. Directoraat-Generaal Programmabureau eid Wonen, eidstelsel@minbzk.nl Bouwen en Integratie www.eid-stelsel.nl Jaarplan 2015 Datum 24 maart 2015 Versie 1.0 Aantal pagina's 8 Programma eid In dit Jaarplan

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

31 oktober 2013 NMKG. Programma Dienstverlening

31 oktober 2013 NMKG. Programma Dienstverlening 31 oktober 2013 NMKG Programma Dienstverlening September 2013 Klacht nav mailing WSJG WSJG U had zich de kosten kunnen besparen als u beter luistert naar uw inwoners die u dagelijks spreekt. Als goed georganiseerde

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Programma. Achtergrond en problematiek. Wie doen er mee? Opzet cursus. Ervaringen met de cursussen. Organisatie en ondersteuning

Programma. Achtergrond en problematiek. Wie doen er mee? Opzet cursus. Ervaringen met de cursussen. Organisatie en ondersteuning Digisterker Cursussen Werken met de e-overheid Kenniscirkel Mediawijsheid Mediawijzer door samenwerken Hoofddorp, 18 september 2014 Piet Boekhoudt Stichting Digisterker Programma Achtergrond en problematiek

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten

KING wérkt voor gemeenten KING wérkt voor gemeenten KING is van gemeenten Onafhankelijke speler, zonder commercieel belang Ondersteunen en faciliteren Activiteiten samen met gemeenten Vraaggericht en op maat Inspirerend en verbindend

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Eindrapportage Managementsamenvatting Project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

Eindrapportage Managementsamenvatting Project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening Eindrapportage Managementsamenvatting Project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening Definitief eindrapport, versie 1.0 13 juni 2017 Managementsamenvatting Inleiding De overheid wil verdere stappen

Nadere informatie

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG 1 Colofon Inlichtingen: Bianca Rouwenhorst plv. directeur Bureau Digicommissaris Contactgegevens: Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

Nadere informatie

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken

Datum raadsvergadering. Onderwerp Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de invoering van Zaakgericht Werken Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 26 april 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-291 Bijbehorend veld van de programmabegroting Dienstverlening Naam

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Digiprogramma 2015 Colofon Inlichtingen: Bianca Rouwenhorst plv. directeur Bureau Digicommissaris Contactgegevens: Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147

Nadere informatie