Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017:"

Transcriptie

1 Bijlage 03 Streefbeeld van Digitaal 2017 Anno 2017 is de overheid een compacte, efficiënte overheid waarin taken zijn gedecentraliseerd. Het openbaar bestuur staat ten dienste van de zelfredzame burgers en bedrijven, en staat samen met die burgers en bedrijven midden in de participatiesamenleving. De overheid presenteert zich herkenbaar en zoveel mogelijk als één en werkt toe naar één overheid, waarbij tegelijkertijd de autonomie van de verschillende overheidsorganisaties gehandhaafd blijft. Digitalisering en standaardisering zijn hiervoor een belangrijke ondersteunende middelen. De samenleving digitaliseert in rap tempo. Digitaal 2017 is een tussenstation in de verdergaande digitalisering van de maatschappij en de overheid. Digitale communicatie is steeds vaker het geprefereerde communicatiekanaal van mensen. De overheid wil en moet mee in deze digitale ontwikkeling, om aansluiting te houden bij de samenleving. Daarom kunnen burgers en bedrijven in 2017 zaken die zij met de overheid doen digitaal afhandelen. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid de digitale communicatie zo veilig mogelijk laat verlopen met goede informatiebeveiliging en noodprocedures. Het credo is digitaal, tenzij. Goede dienstverlening, kostenbesparingen en digitalisering gaan hand in hand, wanneer afwegingen gemaakt worden op organisatie- en sectoroverstijgend niveau. Efficiënte en vraaggerichte dienstverlening krijgt pas vorm wanneer deze wordt benaderd vanuit de keten. Sterke schakels en intensieve samenwerking tussen overheidspartijen is daarom noodzakelijk. Daarom werken de overheden in horizontale netwerken samen in de uitvoeringsagenda 'Digitaal 2017' aan de verdere realisatie van de digitale overheid. Zij bouwt hier voort op het uitvoeringsprogramma inup - met in de komende periode het accent op het grootschalig gebruik en batenmanagement - om te komen tot het terugdringen van onnodig verkeer van informatie, verminderen van regeldruk en administratieve lasten, betere dienstverlening aan burgers en bedrijven en een robuuste, goedkopere en compactere overheid. De uitvoeringsagenda Digitaal 2017 draagt zo bij aan het volgende beeld, als voorwaarde van een moderne en slagvaardige overheid: Een overheid die niet naar de bekende weg vraagt. Een overheid die klantgericht is. Een overheid die zich niet voor de gek laat houden. Een overheid die weet waarover ze het heeft. Een overheid die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig. Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017: Burgers en bedrijven centraal, de overheid digitaal, de kosten minimaal Anno 2017 doen burgers en bedrijven zoveel mogelijk digitaal. De overheid richt de eigen organisatie daarop overheidsbreed, effectief en efficiënt en in samenhang in. De overheid gaat uit van zelfredzame burgers en bedrijven en ondersteunt dit door aan te sluiten op de digitalisering van de samenleving. De kosten worden door de overheid geminimaliseerd. Uitvoeringsagenda digitaal 2017 Kanalenstrategie: Digitaal, tenzij Het credo van de overheid is digitaal tenzij. Tegelijkertijd zijn er altijd situaties waarbij andere vormen van contact efficiënter dan wel noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld in het kader van a. veiligheid (bijv. ophalen paspoort), b. een gecompliceerde hulpvraag, zoals keukentafelgesprekken van gemeenten in het sociale domein of c. wanneer mensen te weinig digivaardig zijn om hun zaken met de overheid digitaal te regelen. Er zullen dus altijd verschillende communicatiekanalen bestaan voor contact met de overheid. Per dienstverlener zal worden bepaald voor welke dienst welk kanaal wordt ingezet, met als hoofdkanaal het digitale kanaal. In het kader van digitaal 2017 zullen overheidsorganisaties de tenzij gezamenlijk uitwerken. Het bovenstaande streefbeeld leidt tot een gezamenlijke, overkoepelende uitvoeringsagenda Digitaal Daarin spreken alle overheden af hoe zij de komende jaren invulling geven aan de realisatie van die ene overheid langs de lijnen van burgers en bedrijven centraal, de overheid digitaal en de kosten minimaal. De uitvoeringsagenda Digitaal 2017 is de verbinding tussen veelal 1

2 al lopende programma s bij de betrokken overheidsorganisaties. In aanvulling op die activiteiten per organisatie, worden er met deze uitvoeringsagenda ook afspraken gemaakt over een aantal generieke en randvoorwaardelijke activiteiten die essentieel zijn om de compacte en efficiënte overheid met zelfredzame burgers en bedrijven te kunnen realiseren. Deze paraplu moet leiden tot samenhang in de activiteiten uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de individuele overheidsorganisaties om zo de digitale dienstverlening tussen alle overheidsdiensten voor burgers en bedrijven te verbeteren en de kosten te verminderen. BZK en EZ zullen als coördinerende departementen kaders stellen en de randvoorwaarden organiseren voor wat betreft de invoering van de digitalisering. Burgers & bedrijven De overheid digitaal De kosten minimaal centraal Toegankelijkheid Decentralisaties Berichtenbox Digitale communicatie met de overheid Transparantie Digitale dienstverlening Processen uit horizontale netwerken Business cases Randvoorwaarden: kanalenstrategie en digivaardigheid, veiligheid, basisinfrastructuur, wetgeving Burgers en bedrijven centraal Burgers en bedrijven kunnen de overheid sneller en makkelijker vinden en kunnen digitaal zaken doen met de overheid op de plek en op het tijdstip waarop het hen het beste uitkomt. Burgers en bedrijven krijgen het recht op digitale communicatie met de overheid. Het contact met de overheid scheelt burgers en bedrijven tijd en ergernis en zorgt voor een afname in de administratieve lasten en draagt bij aan de zelfredzaamheid. Uit het recente rapport van de Nationale Ombudsman 'De burger gaat digitaal' blijkt dat burgers grote voordelen zien in digitale communicatie met de overheid. De ombudsman stelt drie basisbehoeften bij de burger vast: toegankelijkheid, herstelmogelijkheden en vertrouwen. Deze punten komen terug in de uitvoeringsagenda. Toegankelijke overheid Burgers en bedrijven dienen de informatie en de digitale dienstverlening van de overheid makkelijk te kunnen vinden en te kunnen gebruiken. Daarom is bij het aanbieden van digitale dienstverlening steeds aandacht voor het gebruikersperspectief en gebruiksvriendelijkheid. Via Digitaal Ondernemersplein worden de transacties voor bedrijven ontsloten. Voorbeelden van activiteiten: Voorlichting -informatie op websites, beschikbaarheid en vindbaarheid van de dienstverlening en aanbieden dienstverlening via o.a. life-events en aanpak toptaken. Digitale communicatie met de overheid Burgers en bedrijven krijgen het recht op digitaal zaken doen met de overheid. Zij krijgen inzage in alle kerngegevens die de overheid over hen vastlegt via de portals mijn.overheid.nl (burgers) en het Digitaal OndernemersPlein (bedrijven), met online correctierecht. Ook krijgen zij afschriften van correspondentie in hun berichtenboxen. Voor burgers en bedrijven is inzichtelijk welke gegevens door welke overheidsorganisaties worden gebruikt en hebben zo zicht op de borging van hun privacy. Voor digitale facturen en M2M verantwoordingsinformatie zijn standaarden ontwikkeld. Het Ondernemingsdossier wordt verder ontwikkeld en toegepast. Voorbeelden van activiteiten: Recht digitaal zakendoen met de overheid, ontwikkelen e-id stelsel en een e-id middel voor burgers en bedrijven met een hoog betrouwbaarheidsniveau voor veilige identificatie- en authenticatie, inzage en correctierecht, Digitaal OndernemersPlein, e-factureren en uitrol Ondernemingsdossier. Transparante overheid Digitale dienstverlening betekent ook dat burgers en bedrijven de informatie over de overheid kunnen vinden. Om burgers en bedrijven goed te informeren zal de benodigde informatie via internet worden ontsloten; bekendmakingen en nieuwe regelgeving worden digitaal gepubliceerd. In een open en transparante overheid is actieve openbaarheid de norm en open 2

3 data genereren door gebruik economische en/of maatschappelijke meerwaarde. Ook dient duidelijk te zijn waarom en hoe overheidsbesluiten tot stand komen. De lessen rondom procedurele rechtvaardigheid in het kader van prettig contact met de overheid worden bij de uitwerking van Digitaal 2017 benut. Voorbeelden van activiteiten: Elektronische publicaties, Actieplan Open Overheid en Prettig contact met de overheid. Overheid digitaal Burgers en bedrijven met belangrijke en complexe vragen dienen goed geholpen te worden, dit vraagt om ketenoverstijgende dienstverlening met de juiste mix van digitalisering en persoonlijk maatwerk. Om de digitalisering van dienstverlening te realiseren wordt gebruik gemaakt van de basisinfrastructuur die het inup levert, zoals ook beschreven in de Digitale Agenda en de Digitale Implementatieagenda. We haken aan bij de Coalition of the Willing, waarin partnership, horizontale netwerken en bottum-up aanpak sleutelwoorden zijn en zorgen voor gedragen innovatieve oplossingen. Daarbij is standaardisatie van processen en informatiehuishouding tussen overheden een voorwaarde voor complexiteitsvermindering en daarmee voor innovatie, hergebruik en kostenreductie. Voorbeelden van activiteiten: Informatiekundig netwerkperspectief decentralisaties, uitwerking gemeentelijke processen VNG, uitwerking life-events, uitwerken werkprocessen voor het Digitale Ondernemersplein en uitwerken van innovatieve processen vanuit de horizontale netwerken. Kosten minimaal Doelmatigheid van de overheid verhogen en administratieve lasten voor de burger en bedrijven verminderen door het gebruik van het stelsel van basisregistraties en de afronding van de stelselvoorzieningen. Organisaties kunnen door het aanbieden van digitale dienstverlening, daarbij gebruik makend van de robuuste basisinfrastructuur en de inzet van het digitale kanaal, grote efficiency voordelen behalen. Voorbeelden van activiteiten: ontwikkelen e-id stelsel en een e-id middel voor burgers en bedrijven met een hoog betrouwbaarheidsniveau voor veilige identificatie- en authenticatie, uitrol en gebruik berichtenboxen en toewerken naar één berichtenbox voor burgers en bedrijven, uitwerken big business cases zoals Streamlining employee Benefits Reporting (SBR), nadere invulling business cases uit SGO3 (versnelde effectieve inzet van basisregistraties) en SGO 9 (digitalisering Rijk t.b.v. kostenbesparingen), Massaal Digitaal: onderzoek naar stimulering gebruik digitale diensten voor burgers en bedrijven. Randvoorwaarden Burgers en bedrijven in hun kracht zetten en werken aan het versterken van de digivaardigheid is een essentiële randvoorwaarde voor het realiseren van de digitale overheid. In het digitaal contact tussen overheid en burgers en bedrijven is informatieveiligheid van wezenlijk belang. Beschikbaarheid en de continuïteit van dienstverlening staan hierbij hoog in het vaandel, en waarbij de bescherming van gegevens de hoogste prioriteit heeft. Kanalenstrategie en digivaardigheid Om de compacte, efficiënte overheid te realiseren is digitalisering een noodzaak en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Tegelijkertijd zijn er altijd situaties waarbij andere vormen van contact efficiënter dan wel noodzakelijk zijn. Bij de inrichting en aanbieden van digitale dienstverlening zal steeds aandacht zijn voor het gebruikersperspectief. Desondanks is er kleine groep burgers en bedrijven die zich digitaal niet redden. Er zullen alternatieven moeten zijn voor burgers en bedrijven die hun zaken niet digitaal kunnen regelen. Voorbeelden van activiteiten: Kanalenstrategie, bevorderen digivaardigheden, overheidsbreed vangnet, webrichtlijnen, warme front-office, Klankbordgroep, Kenniscentrum dienstverlening. Veiligheid Digitale vrijheid en digitale veiligheid zijn twee zijden van dezelfde medaille en gaan hand in hand. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid de digitale communicatie zo veilig mogelijk laat verlopen met goede informatiebeveiliging en noodprocedures. De digitale informatievoorziening vraagt om een nieuw identificatie- en authenticatiemiddel dat bijdraagt aan de veiligheid en het verminderen van cybercrime en identiteitsfraude. Voorbeelden van activiteiten: Ontwikkelen e-id stelsel en een e-id middel voor burgers en bedrijven met een hoog betrouwbaarheidsniveau voor veilige identificatie- en authenticatie, Taskforce Informatieveiligheid en Code voor Informatiebeveiliging. 3

4 Infrastructuur op orde Eind 2014 eindigt het programma inup en is de basisinfrastructuur grotendeels op orde en beschikbaar en zijn financiering en governance vraagstukken geregeld. Via de verdere invulling van de uitvoeringsagenda, ontstaat de Roadmap met zicht op de samenhang in activiteiten. In ieder geval zal een monitor worden opgezet om de vorderingen van de digitale overheid op structurele basis in kaart te brengen. Voorbeelden van activiteiten: Basisinfrastructuur in beheer, governance en finance op orde, monitoring vordering Digitaal Wetgeving - Aanpassing wet BRP i.v.m. positionering samenwerkingsverbanden in relatie tot stelsel basisregistraties en toegang tot BRP. - Stelselwet (advies SGO3). - Wet Mijn Overheid wordt de wettelijke basis voor de digitale voorziening in de interactie tussen overheid en burgers. - Aanpassing Awb, regelt het recht voor burgers en bedrijven op digitaal zakendoen met de overheid, zodat zij in 2017 zaken die zij met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. - Wet Elektronisch Zaken doen (WEZ), regelt het recht voor bedrijven op het gebruik van de basisvoorzieningen bij het digitaal zakendoen met de overheid. - Berichten worden elektronisch via de Berichtenbox van MijnOverheid of het Ondernemersplein verstuurd als de burger of het bedrijf hiervoor zelf heeft gekozen. In afwijking hiervan kan bij sectorale wetgeving bepaald worden dat berichten uitsluitend elektronisch worden verzonden. - Verkenning regelgeving voor gebruik standaarden, open data en aandacht voor implicaties wetgeving op efficiency van de dienstverlening. Verkenning richtlijn voor privaat gebruik van persoonsgegevens. De Roadmap In de Roadmap behorende bij deze uitvoeringsagenda Digitaal 2017 wordt de samenhang van de hierboven inzichtelijk gemaakte activiteiten in de tijd weergegeven. In 2014 zal de focus in elk geval liggen bij de volgende activiteiten: Uitbreiding van digitale voorlichting en inzage voor burgers en bedrijven, onder andere door de realisatie van inzage en correctierecht vanuit de GBA voor burgers via MijnOverheid en voor bedrijven via het Digitaal Ondernemersplein. Bovendien zullen besluiten en beschikkingen via de berichtenboxen worden gecommuniceerd. Meer en betere digitale communicatie met de overheid via het uitbreiden van de mogelijkheden bij MijnOverheid en het Ondernemersdossier en de berichtenboxen. Ook op andere manieren zal het grootschalig digitaal gebruik van de bouwstenen, waarin rijk en medeoverheden het primaat hebben, worden gestimuleerd, onder andere door de keuze van 4 processen door de VNG die gedigitaliseerd zullen worden en het ontsluiten van overheidsdiensten aan de hand van life-events door uitvoeringsorganisaties en Massaal Digitaal (EZ en BZK). Aanhaken bij innovatieve en horizontale netwerken. Goede voorbeelden zijn de dienstverleningscoalitie (VDP, VNG en de Manifestgroep), Doorbraak in dienstverlening en de Digitale Stedenagenda; hier komen de verschillende overheden samen die bijdragen aan de uitvoeringsagenda van Digitaal De verdere doorontwikkeling en, in sommige gevallen, afronding van de randvoorwaarden voor de digitale overheid; veiligheid, basisinfrastructuur, digivaardigheid en financiering en governance. Te denken valt onder andere aan: o Elektronische autheticatie voor veilige toegang tot de overheid middels het e-id stelsel. In 2015 wordt de e-id kaart beschikbaar, dus in 2014 moeten hier alle voorbereidingen voor worden getroffen. o De decentralisatie van de taken in het sociale domein vraagt om ketenoverstijgende dienstverlening en digitaal ondersteunde ketennetwerkafhandeling. o Het afmaken van inup en doorpakken op standaardisatie en hergebruik van gegevens van basisregistraties en de eenmalige gegevensverstrekking en een gedragen nieuwe financierings- en governance structuur. o De digivaardigheid van de gebruikers (burgers en bedrijven) van de digitale overheid verhogen door afstemming over digivaardigheidsprogramma s van overheidsorganisaties en het ontwikkelen van betere ondersteuning door de overheidsorganisaties voor burgers en bedrijven die te weinig digivaardig zijn. 4

5 EZ heeft recentelijk een i-analyse opgesteld met daarin een uitgewerkt de Digitale Agenda en de Digitale Implementatieagenda van de uitvoeringsagenda. Deze zal na vaststelling van de uitvoeringsagenda - in de overkoepelende Roadmap worden samengevoegd, evenals de activiteiten van de andere overheden. Vanuit het perspectief van de uitvoering is de dienstverlening als volgt in te delen en te verbinden met de agenda digitaal 2017: 1. Voorlichting en inzage van informatie via de website 2. Kennisgeving en beschikkingen via de berichtenbox 3. Transacties die gekoppeld zijn met de backoffice van de overheid a. basis b. sterke authenticatie c. Transacties met betalingen. 4. Dienstverlening in netwerken 5. Randvoorwaardelijke activiteiten Bovenstaand uitgewerkt levert het volgende beeld: 5

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Betreft Visiebrief digitale overheid 2017

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Betreft Visiebrief digitale overheid 2017 > Retouradres Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Kenmerk 2013-0000264522 Uw kenmerk Betreft Visiebrief digitale overheid 2017 In mijn brief ter voorbereiding

Nadere informatie

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017.

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017. > Retouradres Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Betreft 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017 In mijn brief ter voorbereiding van

Nadere informatie

HET DIGITALE MIJNENVELD

HET DIGITALE MIJNENVELD HET DIGITALE MIJNENVELD Van een mijnenveld aan portalen naar het portaal van de toekomst Wouter Welling Coördinerend beleidsmedewerker Digitale Overheid Inspiratiebijeenkomst een menswaardig portaal @

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Uitwerking s vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Inleiding Nederland digitaliseert in een hoog tempo. De overheid zal, wil en moet daarin mee. De ambitie van het kabinet is om de digitale dienstverlening,

Nadere informatie

Opzet gezamenlijke implementatieagenda

Opzet gezamenlijke implementatieagenda Opzet gezamenlijke implementatieagenda Inhoud 1. Digitale overheid, op weg naar 2017 en verder... 1 2. Doelstelling van deze implementatieagenda... 2 3. Waar staan we nu?... 2 4. Hoe nu verder?... 3 1.

Nadere informatie

1. Waarom is het een goed idee om als gemeenten samen op te trekken op het terrein van de uitvoering?

1. Waarom is het een goed idee om als gemeenten samen op te trekken op het terrein van de uitvoering? 1. Waarom is het een goed idee om als gemeenten samen op te trekken op het terrein van de uitvoering? 2. Waarom zijn standaard basisprocessen Meerdere redenen, de belangrijkste: - Juist door digitalisering

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal

Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal Memo Overheid Digitaal 2017-2020 Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet Versie: 1.4 Datum: 12 mei 2015 Status: vastgesteld

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

Digitale Agenda september 2017

Digitale Agenda september 2017 Digitale Agenda 2020 26 september 2017 Even voorstellen Ellen Koster Accountmanager Implementatieondersteuning Digitale Agenda 2020 06 52 28 28 90 Ellen.Koster@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl 2 Even

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

COLOFON. Redactie: VDP, Annelice Kluin Illustraties: Geert Gratama Vormgeving: Loes van Swol-Noomen (Reblik) 2

COLOFON. Redactie: VDP, Annelice Kluin Illustraties: Geert Gratama Vormgeving: Loes van Swol-Noomen (Reblik) 2 1 COLOFON Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met: Belastingdienst, Divosa, DUO, Informatie Management Groep, King, Manifestgroep, Ministeries van BZK, Financiën, EZ, NVVB, Hiemstra en

Nadere informatie

Visie op dienstverlening #2020

Visie op dienstverlening #2020 Visie op dienstverlening #2020 en de klant blíjft centraal staan Gemeente Schagen Datum: 15 september 2015 1 Omgevingsanalyse Waar staan we nu Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetering van

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

HOOGTEPUNTEN MILJOENENNOTA

HOOGTEPUNTEN MILJOENENNOTA HOOGTEPUNTEN MILJOENENNOTA Blog van Floor Lekkerkerker Van GBA tot DIGID, van identiteitsfraude tot ICT bij de Politie, het blijkt dat de overheid blijft vernieuwen met ICT, ook (juist?) in deze tijden

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Achtergrond en ambitie In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 30 september 2015 heeft de minister toegezegd om inzicht

Nadere informatie

Toelichting op de Monitor Digitale Overheid 2019

Toelichting op de Monitor Digitale Overheid 2019 Toelichting op de Monitor Digitale Overheid 2019 Bijgevoegd treft u de jaarlijkse Monitor Digitale Overheid 2019 aan. De monitor geeft inzicht in de voortgang en implementatie van de voorzieningen en bouwstenen

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Agenda. Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015. Samenwerking & stakeholders. Thema Dienstverlening. Verbinding op inhoud

Agenda. Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015. Samenwerking & stakeholders. Thema Dienstverlening. Verbinding op inhoud VDP congres 2014 Samenwerking & stakeholders 5 Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015 Verbinding op inhoud 4 Agenda 2 Thema Dienstverlening 3 Doorontwikkeling Kenniscentrum Dienstverlening Interne ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Voortgangsrapportage

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Persbericht 9 december 2014 Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Op verzoek van een afvaardiging van de gemeenteraad gaat de rekenkamercommissie onderzoek

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 381 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten

Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten aan Leden van de VNG van VNG Bestuur doorkiesnummer bijlagen afschrift aan datum 15 oktober 2014 Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten Verdergaande digitalisering van de samenleving is geen optie:

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017 Digitale Agenda 2020 Borne 6 maart 2017 Menu Voorstellen Aanleiding DA2020 Pilotstarter Projecten Q&A 2 Even voorstellen Edwin Boender Accountmanager Implementatieondersteuning Digitale Agenda 2020 06

Nadere informatie

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Agenda Doelstelling MijnDenHaag Diverse gespreksonderwerpen komen aan bod Inrichting gegevenslaag Samenhang met MijnOverheid Focus

Nadere informatie

Foto: JanfolkerT Muizelaar. MANIFESTgroep

Foto: JanfolkerT Muizelaar. MANIFESTgroep Foto: JanfolkerT Muizelaar MANIFESTgroep De Manifestgroep, een netwerk van 16 uitvoeringsorganisaties, trekt gezamenlijk op om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. In recente brieven

Nadere informatie

Visie op gemeentelijke dienstverlening. De vier Zaanse principes van dienstverlening

Visie op gemeentelijke dienstverlening. De vier Zaanse principes van dienstverlening Visie op gemeentelijke dienstverlening De vier Zaanse principes van dienstverlening Iedereen: altijd en overal online 2 Maar ook geworstel 3 Waarom een nieuwe visie? Samenhang! Menselijke maat Wederkerigheid

Nadere informatie

Stelselarchitectuur. - Ontwikkelingen - Relatie met NORA

Stelselarchitectuur. - Ontwikkelingen - Relatie met NORA Stelselarchitectuur - Ontwikkelingen - Relatie met NORA Gebruikersraad NORA 12 mei 2014 2014: Breekpunt in de ontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties Huidige ontwikkelfase loopt op zijn einde:

Nadere informatie

Oplegmemo bij gegevenslandschap

Oplegmemo bij gegevenslandschap Projectteam Aan Regieraad Gegevens Gegevenslandschap Datum 15 oktober 2016 Van Michiel Borgers Oplegmemo bij gegevenslandschap 1. Aanleiding De Regieraad heeft besloten om in kleine stappen onderwerpen

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering

Nadere informatie

Innovatie in Dienstverlening!

Innovatie in Dienstverlening! Innovatie in Dienstverlening! Op weg naar de uitvoeringsagenda 2020 Donderdag 27 juni 2013, Q2 Nijmegen Herijking visie op dienstverlening 2005: Antwoord gezamenlijke stip op horizon 2015 gemeenten en

Nadere informatie

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op?

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Digitale Agenda 2020 De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Gemeenten besloten in 2015 om meer samen te ontwikkelen; ze stelden samen de Digitale Agenda 2020 vast. Nu, ruim een jaar later, worden de

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG 1 Colofon Inlichtingen: Bianca Rouwenhorst plv. directeur Bureau Digicommissaris Contactgegevens: Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

Nadere informatie

Omgevingswet en impact voor gemeenten

Omgevingswet en impact voor gemeenten Omgevingswet en impact voor gemeenten Onderwerpen 1. Achtergrond Omgevingswet 2. Veranderingen en samenhang 3. Impactanalyse 2 Waarom een Omgevingswet? de koning wil het De Omgevingswet vereenvoudigt en

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud...2 1. Inleiding...3 2. Context...4 2.1 Wat kan...4 2.2 Wat moet...4 2.3 Wat willen we...5 3. Missie en leidende principes...6 3.1 Missie...6 3.2

Nadere informatie

Living Labs: we doen het gewoon

Living Labs: we doen het gewoon Living Labs: we doen het gewoon Conclusies VISD 1. Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen.

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Stand van zaken Sociaal Domein

Stand van zaken Sociaal Domein Stand van zaken Sociaal Domein Van transitie naar transformatie Gemeenteraad 27 oktober 2016 Voorbereiding Inhoud 2013 2020 Implementatie en borging Transformatie 1-1-2015 transitie heden Waar staan we

Nadere informatie

Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017

Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Versie 1.0 Datum 23 juli 2015 Inhoud Vooraf... 4 Managementsamenvatting... 5 1 Inleiding... 12 1.1 Digitale dienstverlening... 12 1.2 Ontwikkeling

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan elektronische Toegangsdiensten

Strategisch Meerjarenplan elektronische Toegangsdiensten Strategisch Meerjarenplan elektronische Toegangsdiensten 2019-2020 Colofon Versie V1.0 Datum 14-02-2019 Status Definitief, goedgekeurd door Strategisch Beraad op 14-02-2019 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

1 www.rijksoverheid.nl/i-strategie-venj 2 I-Strategie VenJ 2017-2022 Aanleiding Een moderne en veilige informatievoorziening is essentieel voor VenJ om haar doelstellingen te behalen De medewerkers hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 6 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

BETERE DIENSTVERLENING, MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID!

BETERE DIENSTVERLENING, MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID! BETERE DIENSTVERLENING, MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID! Verklaring, vast te stellen bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Nationale ombudsman Postbus 93122 2501 WB DEN HAAG. Datum 28 februari 2014 Rapport 'De burger gaat digitaal' Geachte mijnheer Van Dooren,

Nationale ombudsman Postbus 93122 2501 WB DEN HAAG. Datum 28 februari 2014 Rapport 'De burger gaat digitaal' Geachte mijnheer Van Dooren, > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Nationale ombudsman Postbus 93122 2501 WB DEN HAAG Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Burgerschap en Informatiebeleid Postbus 20011

Nadere informatie

IT visie Amersfoort

IT visie Amersfoort IT visie Amersfoort 2016-2018 Samen Digitaal Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom een IT Visie?... 3 1.2 De Europese en landelijke context... 4 1.3 Opzet en uitwerking... 4 2 Uitgangspunten...

Nadere informatie

I-visie en e-dienstverlening overheid. Zomerseminar AgroConnect 2011

I-visie en e-dienstverlening overheid. Zomerseminar AgroConnect 2011 I-visie en e-dienstverlening overheid Zomerseminar AgroConnect 2011 Agenda Introductie Visie e-dienstverlening Operationaliseren van de visie 2 Dienst Diensten: contacten van burgers en bedrijven met de

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015 Navigatie regeldruk Stand van zaken in cijfers Beleidsthema s en - doelen Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 2015 Navigatie stand van zaken in cijfers Ontwikkeling regeldruk Doing Business Index tijdreeks

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Vergelijking bestuurlijke stelsels sectorale informatievoorziening bij de overheid

Vergelijking bestuurlijke stelsels sectorale informatievoorziening bij de overheid Vergelijking bestuurlijke stelsels sectorale informatievoorziening bij de overheid 1. Informatiekamer Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)) De Informatiekamer Onderwijs is het

Nadere informatie

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte VDP-Eindejaarscongres MijnOverheid & Almelo Eric Legtenberg & Peter ter Telgte 16 december 2015 Wet EBV aangenomen op 13 okt 2015 In het kort: De Wet EBV is ingegaan op 1 november 2015 Vanaf 1 november

Nadere informatie

Digitale Agenda 2020

Digitale Agenda 2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Digitale Agenda 2020 Bestuurdersdag 30-11-2015 Jan Westmaas Ingrid Hoogstrate Koen Wortmann Wat is DA2020? Ambities Aanpak Meedoen

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak

Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak In deze bijlage wordt de werking van de multimiddelenaanpak in het BSN domein geschetst. Daarna wordt de uitrol van de multimiddelenaanpak

Nadere informatie

Realisatie. Deelnemersbrochure DE PILOTSTARTER. Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening

Realisatie. Deelnemersbrochure DE PILOTSTARTER. Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening Realisatie Deelnemersbrochure DE PILOTSTARTER Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening DE PILOTSTARTER Werk je ook aan innovaties om gemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Uitgangspunten

Nadere informatie

Het Stelsel van Overheidsgegevens Stand van Zaken juni 2015

Het Stelsel van Overheidsgegevens Stand van Zaken juni 2015 Het Stelsel van Overheidsgegevens Stand van Zaken juni 2015 Ontwikkelingen rond het Stelsel van Overheidsgegevens 30 juni 2015 Het Stelsel van Overheidsgegevens Stand van Zaken juni 2015 Het concretiseren

Nadere informatie

Gemeenten voeren Regie op Informatie en Processen

Gemeenten voeren Regie op Informatie en Processen Gemeenten voeren Regie op Informatie en Processen Kenmerken van de huidige situatie Eindgebruikers - Voor elk domein binnen een gemeente worden aparte totaaloplossingen gebruikt. - Gegevens worden niet

Nadere informatie

MijnOverheid Een toekomstblik

MijnOverheid Een toekomstblik MijnOverheid Een toekomstblik Matthijs Claessen Productmanagement Portaaldiensten Agenda Algemene ontwikkelingen Interactiestrategie Logius en Portaaldiensten Ontwikkelstromen van Portaaldiensten Korte

Nadere informatie

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

BIJLAGE 2: PROJECTEN DIGITALE AGENDA 2015/2016

BIJLAGE 2: PROJECTEN DIGITALE AGENDA 2015/2016 BIJLAGE 2: PROJECTEN DIGITALE AGENDA 2015/2016 Bestuurders geven meer ruimte aan gemeentelijke uitvoerders om te bepalen welke en in aanmerking komen voor collectivisering en op welke wijze. Hiermee wordt

Nadere informatie

Realisatie. Indienersbrochure DE PILOTSTARTER. Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening

Realisatie. Indienersbrochure DE PILOTSTARTER. Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening Realisatie Indienersbrochure DE PILOTSTARTER Platform voor pilots over de vernieuwing van gemeentelijke informatievoorziening DE PILOTSTARTER Werk je ook aan innovaties om gemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 juni 2014 Tussenbalans Digitale overheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 juni 2014 Tussenbalans Digitale overheid > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 2014-0000318776 Uw kenmerk

Nadere informatie

Hebben uw diensten nog het juiste betrouwbaarheidsniveau

Hebben uw diensten nog het juiste betrouwbaarheidsniveau Hebben uw diensten nog het juiste betrouwbaarheidsniveau in het kader van de wet Digitale Overheid (DO)? Forum Standaardisatie Maarten van der Veen Even voorstellen Maarten van der Veen Adviseur voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 316 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal PUBLIEKE DIENSTVERLENING & INFORMATIEVEILIGHEID noodzakelijke kennis of onnodige ballast? Informatieveiligheid een uitdaging van ons allemaal Start Publieke

Nadere informatie

Naar toekomstbestendige dienstverlening

Naar toekomstbestendige dienstverlening Naar toekomstbestendige dienstverlening Notitie voor de raad van de Gemeente Nieuwkoop over de actualisatie Programma s Dienstverlening en Informatievoorziening 2013 Marieke Pellis en Tanja Koekebakker

Nadere informatie

Veel voorkomende vragen

Veel voorkomende vragen Veel voorkomende vragen 1. Waarom zou je servicenormen hanteren? Het is een goed gebruik dat burgers en ondernemers weten wat ze van de dienstverlening van hun gemeente mogen verwachten. Door servicenormen

Nadere informatie

ECIB/U Lbr. 17/010

ECIB/U Lbr. 17/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatieveiligheid en privacy uw kenmerk ons kenmerk ECIB/U201700133 Lbr. 17/010 bijlage(n) - datum 20 februari

Nadere informatie

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Digiprogramma 2015 Colofon Inlichtingen: Bianca Rouwenhorst plv. directeur Bureau Digicommissaris Contactgegevens: Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147

Nadere informatie

Doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties. Eerste stappen naar een nationale geo-informatie-infrastructuur.

Doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties. Eerste stappen naar een nationale geo-informatie-infrastructuur. Doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties Eerste stappen naar een nationale geo-informatie-infrastructuur Ruud van Rossem Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties GeoBuzz,

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

Invoeringsplan Wet GDI

Invoeringsplan Wet GDI Invoeringsplan Wet GDI Invoeringsplan Wet GDI Eindrapport - CONCEPT project 5225 versie 0.95 datum 14 april 2016 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Opdrachtformulering 10

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei 2018 U Lbr. 18/028. ALV voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei 2018 U Lbr. 18/028. ALV voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 30 mei 2018 Ons kenmerk TIS/U201800398 Lbr. 18/028 Telefoon 070 373 83 93 Bijlage(n) 1 Onderwerp ALV voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Nadere informatie

iemand aan wie hij/zij is, bij authenticatie wordt vastgesteld of deze persoon ook daadwerkelijk is wie die zegt dat die is.

iemand aan wie hij/zij is, bij authenticatie wordt vastgesteld of deze persoon ook daadwerkelijk is wie die zegt dat die is. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2013-0000730734

Nadere informatie

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Dienstverlening 2020 Stavaza na oplevering visie VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Larissa Zegveld, Directeur KING Gezieta van der Belt, programmamanager pilots Dienstverlening en informaaebeleid komen

Nadere informatie

Actieve informatievoorzieningc

Actieve informatievoorzieningc Actieve informatievoorzieningc INT18-38606 aan : de gemeenteraad kopie aan : van : college van burgemeester en wethouders beh. ambtenaar : C.R. Elferink portefeuillehouder : P.L.P.S. Hofman datum : 11

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie