Opzet gezamenlijke implementatieagenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opzet gezamenlijke implementatieagenda"

Transcriptie

1 Opzet gezamenlijke implementatieagenda Inhoud 1. Digitale overheid, op weg naar 2017 en verder Doelstelling van deze implementatieagenda Waar staan we nu? Hoe nu verder? Agenda... 4 A. Plateaus... 4 B. Actielijnen Overheidsinformatie digitaal Digitaal zaken doen Randvoorwaarden op orde... 7 Bijlage 1 Highlights monitoring... 9 Bijlage 2 Illustratie mogelijke uitwerking Digitale overheid, op weg naar 2017 en verder In het Regeerakkoord staat dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid in 2017 digitaal kunnen afhandelen. Met de besluiten in de MR ten aanzien van financiering van de GDI is het beheer van de bouwstenen die nodig zijn voor digitale dienstverlening geborgd. De volgende benodigde stap is die van aansluiting en gebruik om daarmee de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven verder te brengen. Veel overheidsorganisaties geven met een digitale agenda of i-agenda invulling aan hun digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven en hebben hierin al grote stappen gezet. In verschillende overheidsbrede visiedocumenten zijn uitgangspunten geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van (digitale) dienstverlening. Samengevat zijn dit: 1. De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal. 2. Burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel, zeker en veilig kunnen regelen. 3. De overheid valt burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen hun organisaties, maar opereert als één overheid. 4. De overheid stelt geen overbodige vragen; informatie die in basisregistraties is opgenomen en informatie die binnen de eigen organisatie beschikbaar is, wordt niet nogmaals gevraagd. 5. De overheid is transparant en aanspreekbaar. 6. De overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen. Het is niet mogelijk om alleen vanuit de individuele agenda s naar dit beeld toe te werken. Daarom hebben de verschillende overheidspartijen de afgelopen maanden gewerkt aan een gemeenschappelijke focus. 1 Deze is vormgegeven in plateaus, met daarin een weergave van de mate 1 Vanaf medio 2014 heeft hierover een aantal werksessies op ambtelijk niveau plaatsgevonden met resp. (koepels van) gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, manifestpartijen en kleinere uitvoeringsorganisaties. 1

2 van gewenste en noodzakelijke digitale volwassenheid (zie hierna onder 2A). Daarbij is rekening gehouden met langere termijntrends richting Op basis van deze plateaus is verder gewerkt aan een gemeenschappelijke opzet voor een overkoepelende agenda om de belangrijkste overheidsbrede activiteiten tot en met 2017 in beeld te brengen. Doordat een groot aantal overheidsorganisaties aan deze opzet voor de implementatieagenda heeft bijgedragen is het resultaat een bundeling van de gezamenlijke ambities en activiteiten van de individuele agenda s van de verschillende overheden. Het nader invullen van de actielijnen en het uitvoeren van de activiteiten uit de agenda vindt vooral plaats door de organisaties en in de samenwerkende ketens zelf. Vanuit het programma Digitaal 2017 (coördinerend ministers zijn BZK (over all en mede overheden), EZ (bedrijven) en WenR (sector Rijk) wordt gewerkt aan het creëren van de juiste randvoorwaarden (langs de pijlers toegankelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en veiligheid) en wordt een aantal overkoepelende activiteiten verzorgd, zoals het in kaart brengen van voortgang en (parlementaire) communicatie. 2. Doelstelling van deze implementatieagenda De gezamenlijke implementatieagenda heeft tot doel de totstandkoming van een eenduidige en toegankelijke digitale overheidsdienstverlening te bevorderen en te ondersteunen. Wat precies onder het begrip dienstverlening wordt verstaan is vastgelegd in verschillende visiedocumenten. 2 Het digitale kanaal is vooral een gemakkelijke en eenvoudige vervanger van het papieren kanaal (post) en daarnaast voor veel burgers en bedrijven ook klantvriendelijker en gemakkelijker dan een balie met beperktere openingstijden. Het digitale kanaal is echter zeker niet het enige kanaal als het om dienstverlening gaat. Andere vormen van ( persoonlijk ) contact zullen aanvullend nodig blijven voor specifieke overheidsproducten en doelgroepen. Een gezamenlijk aanpak op een vangnet en gerichte ondersteuning voor minder digivaardigen is daarbij van groot belang. De digitale dienstverlening wordt wel een steeds belangrijker onderdeel van het bredere dienstverleningsconcept van de overheid. 3. Waar staan we nu? Uit twee recente onderzoeken blijkt dat de digitale overheidsdienstverlening, voorzichtig en geleidelijk verbetert, maar dat er in de paar jaar tot en met 2017 nog een flinke slag te maken is om de doelstelling uit het Regeerakkoord te kunnen realiseren. Er is zowel onderzoek gedaan naar het aanbod van de digitale dienstverlening als naar de waardering van de overheidsdienstverlening. Bij de meting van het aanbod van de meest gevraagde producten van de gemeenten, provincies en waterschappen is de totaalscore 56,2 %. De bandbreedte is groot: van ca. 20% tot 80%. De teneur is dat vooral de grote gemeenten vergevorderd zijn, voor de overige overheden is het beeld sterk wisselend. De Manifestpartijen scoren over all hoger dan 56,2%. Er bestaan dus kortom grote faseverschillen tussen de verschillende overheidsorganisaties. De waardering voor de dienstverlening door burgers en bedrijven is over de hele linie iets gestegen en ook de waardering voor digitale kanalen en voorzieningen stijgt voorzichtig, overall van een 6,7 naar een 6,9. De algemene conclusie uit dit rapport luidt dat digitalisering geen afbreuk doet aan de waardering van burger en bedrijf van de overheidsdienstverlening. Er wordt zelfs om meer digitale dienstverlening gevraagd. Bijlage 1 bevat nadere informatie over deze onderzoeken. De uitkomsten worden voor de zomer ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer. De jaarlijkse Tussenstand van zaken op het gehele programma zal najaar 2015 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. 2 Overheidsbrede Dienstverlening 2020 Van organisaties naar organiseren, februari 2014, Initiatief Vereniging Directeuren Publieksdiensten; Visiebrief Digitale overheid, 23 mei 2013, MinBZK; Digitale agenda; Beleidsnota, 17 mei 2011, MinEZ 2

3 4. Hoe nu verder? Uit de hiervoor genoemde onderzoeken blijkt, naast de voorzichtig positieve tendens, dat er in de periode tot en met 2017 nog een flinke slag te maken is om de doelstelling uit het regeerakkoord te kunnen realiseren. Met de gezamenlijke implementatieagenda wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten die daaraan bijdragen. Deze implementatieagenda is op hoofdlijnen in concept gereed. In hoofdstuk 2 is de essentie hiervan opgenomen. Voorstel voor de Regieraad - De verschillende overheidspartijen werken in de maanden maart t/m mei 2015 gezamenlijk verder toe naar een uitgewerkt voorstel voor de implementatieagenda ter bespreking en vaststelling in de regieraad Dienstverlening aan het eind van het tweede kwartaal van Onderdeel van de nader uit te werken actielijnen is het maken van een aantal aansluitkalenders die door de Digicommissaris geagendeerd kunnen worden in de regieraden ten behoeve van besluitvorming over aansluiting en gebruik van de GDI - De bestaande individuele digitale agenda of i-agenda van een overheidsorganisatie zal worden gepositioneerd binnen de plateaus en daarna eventueel worden gesynchroniseerd met de gezamenlijk ingezette actielijnen - In de loop van de tijd wordt periodiek bekeken in hoeverre de implementatieagenda nog voldoende aansluit op actuele ontwikkelingen. Het gezamenlijke programma Digitaal 2017 zal hierbij een coördinerende rol vervullen. 3

4 1. Agenda A. Plateaus Onderstaande plateaus geven de gemeenschappelijke focus in de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven weer. Deze plateaus zijn gezamenlijk door de verschillende overheden opgesteld: Eind Niveau van digitale dienstverlening (in termen van aanbod, gebruik en gebruikerstevredenheid) PLATEAU 1 Informatie digitaal Alle informatie over zaken doen met de overheid online Informatie snel en eenvoudig te vinden Informatie begrijpelijk en volledig Teksten wet E-overheid; voorlichten, zaken doen en gegevenshuishouding IST PLATEAU 2 Transactie digitaal Digitaal zaken doen met de overheid Steeds meer aanvragen digitaal mogelijk De digitale overheid communiceert vanuit perspectief gebruiker Dienstverleningsprocessen verder gedigitaliseerd en gestandaardiseerd Behandeling wet E-overheid in Tweede Kamer PLATEAU 3 Een toegankelijke digitale overheid Eind 2017: eenvoudig digitaal zaken doen met de overheid Meest gebruikte producten via vooringevulde formulieren Integrale toegang Dienstverlening via integrale digitale ketens Het hele dienstverleningsproces is gebruiksvriendelijk ingericht Inwerkingtreding wet E-overheid SOLL Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid Grotere rol voor burgers en bedrijven in cocreatie dienstverleningsproces Van burger- naar overheidsparticipatie De overheid als gastheer is de vraag vóór Aanbod van producten en diensten t.b.v. het digitaal zakendoen met de overheid Het beeld voor het eindjaar van Digitaal 2017 (plateau 3) is dat burgers en bedrijven eenvoudig digitaal hun zaken regelen met de overheid. Dit betekent dat minimaal het eenvoudig digitaal aanvragen mogelijk is, waarbij voor de meest gebruikte producten vooringevulde formulieren beschikbaar zijn. Hiervoor moeten overheidportals verder worden ingericht en afgestemd. Digitale berichten en statusinformatie moeten via één omgeving te benaderen zijn. Ook moet de aansluiting op basisregistraties en generieke authenticatievoorzieningen zijn gerealiseerd. Op die manier ontstaat een klantgerichte, gebruikersvriendelijke digitale toegang voor burgers en bedrijven. Deze aanpak stelt eisen aan informatieveiligheid (implementatie van de baseline informatieveiligheid) en het implementeren van standaarden op het gebied van berichten en gegevensuitwisseling (zoals vastgesteld door Forum Standaardisatie en de richtinggevende afspraken zoals vastgelegd in de NORA). De randvoorwaarden zullen voor een belangrijk gedeelte vastgelegd zijn in de wet E-overheid, die in 2017 in werking moet zijn getreden. In plateau 1 is hiervoor nodig dat burgers en bedrijven alle algemene informatie die ze nodig hebben om hun zaken digitaal met de overheid te kunnen regelen snel en eenvoudig online kunnen vinden. Waar mogelijk worden onderlinge verbindingen aangebracht (zoals in regelhulpen of een ordening naar situaties of levensgebeurtenissen). De algemene informatie dient daarbij begrijpelijk en toegankelijk te zijn. Dit vraagt om een verbeterde toegang van informatie via in ieder geval Overheid.nl en Ondernemersplein. In plateau 2 gaat het er om dat de mogelijkheid tot het interactief digitaal zaken doen met de overheid verder wordt uitgebreid. Dit interactieve karakter vereist aanpassing in de bedrijfsvoering en schakelingen tussen organisaties aan de hand van zaakgericht 4

5 werken of het delen van digitale dossiers. Hiervoor worden op keten en netwerkniveau afspraken gemaakt. De uitwerking en verfijning van afspraken binnen het stelsel van overheidsgegevens is hiervoor voorwaardelijk. Randvoorwaardelijk is ook dat voorzieningen uit de GDI (zoals DigiD / eherkenning [later eid] en berichtenboxen) beschikbaar zijn. Het gebruikersperspectief voor dienstverleningsprocessen is bij dit alles een voorwaarde om zowel goedkoper als beter te kunnen leveren. Alleen door gebruikers bij het ontwerp centraal te stellen kunnen burgers en bedrijven verleid worden digitaal zaken te doen. En alleen zo kan een transactievolume ontstaan waarmee substantiële efficiencywinsten te behalen zijn. Ook de Nationale Ombudsman wijst op het belang om beter aan te sluiten op de behoeften van burgers om de dienstverlening te verbeteren en het vertrouwen van burgers te winnen. 3 Bij dit alles wordt er ook continu aandacht geschonken aan het belang van privacy. B. Actielijnen In de nadere uitwerking van de plateaus worden drie thema s onderscheiden: overheidsinformatie digitaal, digitaal zaken doen en randvoorwaarden in orde. Binnen deze thema s zijn actielijnen benoemd waarin een eerste nadere uitwerking van de plateaus in operationele acties is gegeven, mijlpalen zijn geformuleerd en een eerste aanzet is gemaakt van een samenhangende beschrijving van de activiteiten in relatie tot de bouwstenen van de generieke digitale infrastructuur (GDI). Bijlage 2 bevat een illustratie van hoe de plateaus in de nadere uitwerking verder geoperationaliseerd kunnen worden. 1. Overheidsinformatie digitaal Binnen het thema overheidsinformatie digitaal worden twee actielijnen onderkend: 1. Integrale toegang tot overheidsinformatie voor burgers; 2. Integrale toegang tot overheidsinformatie voor bedrijven. Integrale toegang tot overheidsinformatie voor burgers De doelstellingen van de activiteiten in deze actielijn zijn het bieden van een eenduidige toegang tot overheidsinformatie enerzijds en het bieden van informatie over specifieke producten en diensten anderzijds. Hiervoor bieden alle overheidsorganisaties de voor het digitaal zaken doen met de overheid relevante informatie volgens daarvoor geldende standaarden aan. Alle relevante overheidsinformatie is hierdoor voor burgers (in ieder geval via Overheid.nl) snel te vinden. De informatie sluit aan op reële gebeurtenissen in het leven van burgers, is begrijpelijk (getoetst via usablity tests die zijn ingebed in kwaliteitscirkels) en wordt ervaren als integrale dienstverlening vanuit de overheid. Door onder meer een betere inzet van Samenwerkende Catalogi worden burgers beter doorgeleid naar het digitaal aanvragen van diensten en producten. Integrale toegang tot overheidsinformatie voor bedrijven Het informeren van bedrijven in de breedte en specifiek voor bepaalde doelgroepen en branches is de belangrijkste doelstelling van de activiteiten in deze actielijn. Het resultaat van de activiteiten is dat de toeleiding van bedrijven naar de informatie gebruiksvriendelijk is en dat de meest relevante situaties integraal worden ondersteund. Ook worden bedrijven geholpen in het voldoen aan wetgeving via regelhulpen. Informatie voor bedrijven is bovendien toegankelijk vanuit één omgeving (Ondernemersplein.nl). Hierbij wordt ingezet op het verder toepassen van daarvoor geldende standaarden (zoals een verbeterde doorgeleiding naar het digitaal aanvragen van diensten en producten door een betere inzet van Samenwerkende Catalogi). 3 Rapport, De burger gaat digitaal, 9 december 2013; 5

6 2. Digitaal zaken doen Binnen het thema digitaal zaken doen worden vier actielijnen onderkend: 1. Burgers en bedrijven kunnen digitaal aanvragen doen; 2. Ketengerichte overheidsdienstverlening; 3. Burgers en bedrijven ontvangen digitale aankondigingen; 4. Bedrijven wisselen gegevens digitaal uit met de overheid. Burgers en bedrijven kunnen digitaal aanvragen doen Uit het regeerakkoord volgt dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid in 2017 digitaal kunnen regelen. Dat betekent dat zij onder meer aanvragen digitaal kunnen indienen. Daarnaast verwachten burgers en bedrijven ook dat vragen en klachten digitaal kunnen worden doorgeven en de uitkomsten van het aanvraag- of meldproces digitaal worden teruggekoppeld. Doelstelling is om aanvragen voor de meest gebruikte overheidsproducten via een (vanuit onder meer basisregistraties) vooringevuld webformulier te laten verlopen en burgers en bedrijven daarbij op de hoogte te houden van de voortgang. Hiervoor wordt de aansluiting op de basisregistraties geoptimaliseerd (zoals op de BRP), sluiten deze overheidsorganisaties aan op DigiD / eherkenning (later eid) en op de berichtenbox. Voor de overige producten wordt digitaal contact mogelijk gemaakt, waarbij een steeds hoger niveau wordt aangeboden (van uit te printen pdf tot vooringevulde formulieren). Het gaat bij dit alles om de interactie tussen burgers/bedrijven en de overheid en niet om de wijze waarop de overheid de behandeling van aanvragen binnen de eigen bedrijfsvoering heeft georganiseerd. Ketengerichte overheidsdienstverlening Niet iedere burger of bedrijf heeft dezelfde behoefte aan ondersteuning. Voor verschillende groepen worden daarom verschillende voorzieningen ingericht op landelijk niveau en door individuele overheidsorganisaties. Om de verschillende groepen gericht met informatie en diensten te kunnen bedienen is daarbij samenwerking tussen overheden in de dienstverleningsketen noodzakelijk. Het resultaat is dat de dienstverlening door burgers en bedrijven als effectief en efficiënt wordt ervaren. De administratieve lasten voor burger/bedrijf en de ervaren regeldruk dalen. De activiteiten richten zich op het verder uitwerken van het doelgroepenbeleid, het selecteren van enkele relevante ketens en het inpassen van bijbehorende producten en diensten. Hiervoor worden de mogelijkheden voor organisaties om zaakgericht informatie uit te wisselen verbeterd (bijvoorbeeld door toepassing van één uitwisselingsformaat voor zaakgerichte informatie). Daarnaast is het gebruik van dezelfde gegevens (door een goed gebruik van het stelsel van overheidsgegevens en in het bijzonder de basisregistraties) een essentiële voorwaarde. Burgers en bedrijven ontvangen digitale aankondigingen Veel aankondigingen gaan nu nog per fysieke post. Doelstelling van deze actielijn is om aankondigingen aan burgers en bedrijven zoveel mogelijk digitaal mogelijk te maken. Het resultaat is dat aankondigingen, meldingen, beschikkingen en andere post aan burgers en bedrijven verlopen via de berichtenbox(en). Binnen het Digiprogramma loopt hiervoor een verkenning om te bezien op welke manier de twee bestaande generieke berichtenboxen (voor burgers en bedrijven) kunnen worden geïntegreerd. Naast het aansluiten van gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties op de berichtenbox(en), zullen deze organisaties hun werkprocessen aanpassen op digitale aankondigingen. De facto is dit een vorm van zaakgericht werken over organisatiegrenzen heen. Bedrijven wisselen informatie digitaal uit met de overheid Er bestaat een groot aantal (incidentele en structurele) informatieverplichtingen voor bedrijven aan overheden. De administratieve lasten voor bedrijven kunnen worden verminderd en de kosten voor informatieverwerking door overheden kunnen worden verlaagd als de papieren informatiestromen gebruikersvriendelijk worden gedigitaliseerd en de digitale stromen slim worden gecombineerd en 6

7 met gebruikersvriendelijke voorzieningen worden afgehandeld. Dit wordt onder meer bereikt door het verbreden en verder invoeren van het Ondernemingsdossier (tot bedrijven in 2016), het breder gebruik van SBR (bijvoorbeeld voor digitaal indienen bij de Kamer van Koophandel van jaarrekeningen) en het breder invoeren en verder ontwikkelen van elektronisch factureren (efactureren). 3. Randvoorwaarden op orde Binnen het thema randvoorwaarden op orde zijn vier actielijnen: 1. Digitaal vangnet op orde; 2. Informatieveiligheid is geborgd; 3. Benodigde standaarden zijn afgesproken en worden toegepast; 4. Mogelijkheid tot digitale dienstverlening is wettelijk verankerd. Digitaal vangnet op orde Met digitale dienstverlening zal een grote groep burgers en bedrijven worden bereikt. Een belangrijke voorwaarde voor grootschalig gebruik is dat het dan wel zodanig is ingericht dat het gemakkelijk is digitaal zaken te doen met de overheid waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende groepen gebruikers. Zo moet informatie ook toegankelijk zijn voor burgers met een beperking. Websites voldoen hiertoe aan de webrichtlijnen. Er zullen ook altijd burgers zijn die ondersteuning nodig hebben bij het digitaal zaken doen met de overheid. Hiervoor is er een ondersteuningsstructuur voor diegenen die (even) niet voldoende digivaardig zijn. Andere activiteiten zijn verwijzing naar scholing gericht op het bevorderen van digivaardigheid en communicatie over Nederland digitaliseert. Doelstelling van deze actielijn is het invullen van randvoorwaarden waardoor zoveel mogelijk burgers en bedrijven op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier gebruik kunnen maken van de digitale dienstverlening van de overheid. Informatieveiligheid is geborgd In 2013 en 2014 heeft de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) voor alle betrokken overheidslagen (te weten Rijk/ZBO s, provincies, gemeenten en waterschappen) een stelsel van verplichtende zelfregulering helpen (door) ontwikkelen en invoeren. Het gaat er hierbij om dat informatieveiligheid onderdeel wordt van de reguliere bedrijfsprocessen. Voor elke overheidslaag is inmiddels een basisnorm afgesproken voor informatiebeveiliging, de zogeheten baselines informatiebeveiliging. Ook wordt gewerkt aan bewustwording op zowel het niveau van bestuurders en topmanagers als medewerkers binnen het openbaar bestuur door het stimuleren van de dialoog. Doelstelling van deze actielijn is de noodzakelijke verankering in wet- en regelgeving, door het verminderen van de auditlasten op informatieveiligheid die door gemeenten, provincies en waterschappen worden ervaren en het inregelen van het toezichtsarrangement bij de bundeling van auditregimes vanuit de Wet Generiek Toezicht. Daarnaast gaat het om de doorontwikkeling van de diverse baselines bij de overheid naar een eventuele baseline voor het gehele openbaar bestuur (inclusief de normen die overheden al toepassen). Benodigde standaarden zijn afgesproken en worden toegepast Overheden, burgers en bedrijven communiceren met elkaar in verschillende ketens en netwerken. Daarbij wordt het onderliggende ICT-landschap steeds complexer. Daarom wordt het belangrijk om afspraken te maken over de aansluiting van bedrijfsprocessen, ICT-systemen en gegevensuitwisseling (vaak aangeduid als interoperabiliteit). Hiervoor heeft de overheid afspraken vastgelegd in de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) en standaarden vastgesteld via het Forum Standaardisatie. Intussen worden al tal van dit soort afspraken geïmplementeerd in bedrijfsprocessen en systemen van overheidsorganisaties. Doelstelling van deze actielijn is om ervoor te zorgen dat alle voor een (integrale) digitale dienstverlening noodzakelijke standaarden zijn ontwikkeld en zoveel mogelijk zijn geïmplementeerd. Hierbij kan worden gedacht aan standaarden 7

8 voor de uitwisseling van content van websites en standaarden voor gegevensuitwisseling. Ook kan worden gedacht aan verdere harmonisatie. Denk aan een verdere harmonisatie van werkprocessen en afspraken over het beveiligingsniveau van digitale diensten. Hierdoor zullen dienstverleningsprocessen beter op elkaar aangesloten kunnen worden en door burgers en bedrijven als meer geïntegreerd worden ervaren. Mogelijkheid tot digitale dienstverlening is wettelijk verankerd Bestaande wetgeving is nog grotendeels gebaseerd op het doen van papieren aanvragen en de verzending van papieren beschikkingen. Het gebruik van digitale voorzieningen kan op gespannen voet staan met dergelijke wettelijke verplichtingen. Ook kunnen burgers en bedrijven momenteel nog niet van de overheid eisen zaken digitaal af te wikkelen. Het ontbreken van een aantal regels rondom digitale dienstverlening door de overheid kan een verdere doorgroei van de digitale dienstverlening in de weg staan. Doelstelling van deze actielijn is het realiseren van de benodigde wettelijke basis. Hierin worden onder meer geregeld de centrale ontsluiting van algemene overheidsinformatie via Overheid.nl en Ondernemersplein, een aansluitplicht voor bestuursorganen op de berichtenbox van MijnOverheid (als gebruik gemaakt wordt van een berichtenbox) en Ondernemingsdossier, het recht voor burgers en bedrijven om hun zaken digitaal met de overheid te doen, een acceptatieplicht voor bestuursorganen voor aangewezen elektronische identificatiemiddelen en een wettelijke mogelijkheid voor de minister van BZK om standaarden aan te wijzen. Activiteiten in deze actielijn zijn gericht op de totstandkoming van een wet E-overheid (dit is een lopend traject). 8

9 Bijlage 1 Highlights monitoring Onderzoek digitale volwassenheid van het aanbod van de dienstverlening Door het programma Digitaal 2017 is voor de gemeenten, provincies en waterschappen de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven in kaart gebracht. Via het bezoeken van verschillende websites is per product de digitale volwassenheid vastgelegd. Van de meest gevraagde producten van medeoverheden wordt op dit moment 56,2% digitaal aangeboden. Voor de Manifestpartijen is de overallscore hoger. Voor de overige (rijks)organisaties, die producten voor burgers en bedrijven leveren, zal het aanbod op dezelfde wijze in kaart worden gebracht. De verwachting is dat deze gegevens rond juni 2015 beschikbaar zijn. Onderzoek naar de Kwaliteit van de overheidsdienstverlening Vanuit de doelstellingen van Digitaal 2017 is het belangrijk te weten wat de gebruikers - burgers en bedrijven - van de overheidsdienstverlening vinden. Daarom is in 2014 in opdracht van Digitaal 2017 onderzoek uitgevoerd onder burgers die zich uitspreken over hun concrete en recente ervaringen met de overheid. 4 Daarnaast zijn de respondenten bevraagd over hun kanaalkeuze, voorkeuren daarin, digivaardigheden, verbeterpunten en het oordeel over overheidsportals. De waardering voor de dienstverlening door burgers is over de hele linie iets gestegen en ook de waardering voor digitale kanalen en digitale voorzieningen stijgt voorzichtig, overall van een 6,7 naar een 6,9. De algemene conclusie uit dit rapport luidt dat digitalisering geen afbreuk doet aan de waardering van burger van de overheidsdienstverlening. Er wordt zelfs om meer digitale dienstverlening gevraagd. In de loop van 2015 worden de twee bovengenoemde onderzoeken aan de Tweede Kamer aangeboden en zullen ook de twee andere doelstellingen van het programma Digitaal integratie naar één overheid en het gebruik van het digitaal kanaal - worden gemeten. 4 BZK heeft dit onderzoek eerder laten uitvoeren in 2008, 2009 en In 2013 heeft de Nationale Ombudsman deze methodiek overgenomen en het onderzoek opnieuw laten uitvoeren. De bevindingen van dit onderzoek zijn meegestuurd met het Jaarverslag van de Nationale Ombudsman in

10 Bijlage 2 Illustratie mogelijke uitwerking De afgelopen maanden is met een groot aantal betrokken overheidspartijen nagedacht over een nadere operationalisering van de plateaus en de belangrijkste mijlpalen. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande figuur, die dient ter illustratie van hoe de nadere operationalisering er ongeveer uit kan komen te zien. Overheidsinformatie digitaal Aanzet nadere operationalisering plateaus Alle informatie die burgers nodig hebben om digitaal zaken te doen met de overheid staat online Alle informatie voor bedrijven staat tenminste op Digitaal Ondernemersplein Toegang tot alle overheidsinformatie op Overheid.nl is verbeterd Overheidsorganisaties passen standaarden als samenwerkende catalogi en webrichtlijnen toe bedrijven gebruiken Ondernemingsdossier Overheidsorganisaties gebruiken basisregistraties Toegang via (portal) toeleiding Aanvragen via door de aanvrager in te vullen webformulier Overheidorganisaties aangesloten op één uniforme berichtenbox Eind 2017 Ketendienstverlening: doelgroepenbeleid en aansluiting tussen organisaties (life events) Meest gebruikte producten aan te vragen via beveiligd vooringevuld webformulier Informatieveiligheid onderdeel van reguliere werkprocessen Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid Online dienstverlening vanuit gebruikersperspectief ingericht Wet E-overheid in werking Overheden aangesloten op DigiD en eherkenning Digivaardigheid bevorderd Wet E-overheid behandeling in Tweede Kamer Aanvragen via online te downloaden en uit te printen pdf en via Benodigde standaarden afgesproken Uitkomsten usability test geïmplementeerd en websites gebruiksvriendelijk Websites zijn toegankelijk en usability test websites uitgevoerd Teksten wet E-overheid gereed Digitaal zaken doen Randvoorwaarden op orde 10

Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal

Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal Memo Overheid Digitaal 2017-2020 Memo Overheid Digitaal 2017-2020: een Rijksprogramma voor Veenendaal Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet Versie: 1.4 Datum: 12 mei 2015 Status: vastgesteld

Nadere informatie

Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017

Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Versie 1.0 Datum 23 juli 2015 Inhoud Vooraf... 4 Managementsamenvatting... 5 1 Inleiding... 12 1.1 Digitale dienstverlening... 12 1.2 Ontwikkeling

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017:

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017: Bijlage 03 Streefbeeld van Digitaal 2017 Anno 2017 is de overheid een compacte, efficiënte overheid waarin taken zijn gedecentraliseerd. Het openbaar bestuur staat ten dienste van de zelfredzame burgers

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Voortgangsrapportage

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Betreft Visiebrief digitale overheid 2017

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Betreft Visiebrief digitale overheid 2017 > Retouradres Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Kenmerk 2013-0000264522 Uw kenmerk Betreft Visiebrief digitale overheid 2017 In mijn brief ter voorbereiding

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017.

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017. > Retouradres Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Betreft 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017 In mijn brief ter voorbereiding van

Nadere informatie

Managementsamenvatting Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017

Managementsamenvatting Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017 Managementsamenvatting Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017 Eindrapport In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken April 2015

Nadere informatie

Clusterplan Dienstverlening 2016/2017

Clusterplan Dienstverlening 2016/2017 Clusterplan Dienstverlening / Inleiding In het cluster Dienstverlening is de samenhang tussen de verschillende voorzieningen voor de digitale overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de eindgebruikers

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Persbericht 9 december 2014 Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Op verzoek van een afvaardiging van de gemeenteraad gaat de rekenkamercommissie onderzoek

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal PUBLIEKE DIENSTVERLENING & INFORMATIEVEILIGHEID noodzakelijke kennis of onnodige ballast? Informatieveiligheid een uitdaging van ons allemaal Start Publieke

Nadere informatie

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden

Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden Forum Standaardisatie Consultatieadvies verwijdering NTA 9040 van de lijst met open standaarden 16 februari 2016 Pagina 1 van 5 INLEIDING Aanleiding voor deze notitie Op 30 november 2015 heeft het ministerie

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Achtergrond en ambitie In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 30 september 2015 heeft de minister toegezegd om inzicht

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Henk Wesseling

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Henk Wesseling INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Henk Wesseling Wake Up Call http://www.youtube.com/watch?v=f7pyhn9ic9i&sns=em Leverancier gehacked Remote Bediening door een hacker Gemalen in Veere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01

Uitwerking Ambities vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Uitwerking s vertrekpunt 2017 20141209.03.01 Inleiding Nederland digitaliseert in een hoog tempo. De overheid zal, wil en moet daarin mee. De ambitie van het kabinet is om de digitale dienstverlening,

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015.

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming in uw vergadering van 31 maart aanstaande het jaarplan NORA 2015. NORA aan van afgestemd met Regieraad Interconnectiviteit BZK B&I Gebruikersraad NORA betreft Jaarplan NORA 2015 reden behandeling Ter besluitvorming Geachte leden van de Regieraad Interconnectiviteit,

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Douwe Leguit

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Douwe Leguit INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Douwe Leguit Wake Up Call http://www.youtube.com/watch?v=f7pyhn9ic9i&sns=em Leverancier gehacked Onbereikbaarheid door DDoS aanvallen op websites Verlies

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Douwe & Surfibo

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Douwe & Surfibo INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Douwe Leguit @Surfcert & Surfibo Compilatie Filmpje DigiNotar Game changer - 1 Game changer - 2 Aanbevelingen OOV 1. Zorg dat bestuurders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 344 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ministerie van BZK Kenmerk Uw kenmerk

Ministerie van BZK Kenmerk Uw kenmerk > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van BZK Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

College Tour Informatieveiligheidbeleid. 11 oktober 2013 DEN HAAG

College Tour Informatieveiligheidbeleid. 11 oktober 2013 DEN HAAG College Tour Informatieveiligheidbeleid 11 oktober 2013 DEN HAAG Vereniging van Nederlandse Gemeenten Agenda 1. Maatschappelijke vraagstukken Patrick van Domburg, Wethouder Gemeente Zoetermeer 2. Informatievoorzieningen

Nadere informatie

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op?

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Digitale Agenda 2020 De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Gemeenten besloten in 2015 om meer samen te ontwikkelen; ze stelden samen de Digitale Agenda 2020 vast. Nu, ruim een jaar later, worden de

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid

Agenda. 1. Opening en Mededelingen. 2. Verslag. 3. Financiën: bestedingsplannen. Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Agenda Betreft Agenda Nationaal Beraad Digitale Overheid Vergaderdatum en -tijd 7 juli 2015, 15.00-16.30 uur. Locatie CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. Baljuwzaal. Contactpersoon Hans van der Stelt hans.stelt@digicommissaris.nl

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal

INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal FAMO Mini Congres: Harro Spanninga, Peter Keur Agenda Inleiding op informatieveiligheid De opdracht van de taskforce Interactief verankeren van informatieveiligheid

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

AGENDAPUNT3.3 ONTWERP. Onderwerp: Kaderstellende visie op e-dienstverlening Nummer: 887604. Voorstel

AGENDAPUNT3.3 ONTWERP. Onderwerp: Kaderstellende visie op e-dienstverlening Nummer: 887604. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT3.3 Onderwerp: Kaderstellende visie op e-dienstverlening Nummer: 887604 In D&H: 6 januari 2015 Steller: Ir A.J.A. Heins In Cie: BMZ 27 januari 2015 Telefoonnummer:

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

Veel voorkomende vragen

Veel voorkomende vragen Veel voorkomende vragen 1. Waarom zou je servicenormen hanteren? Het is een goed gebruik dat burgers en ondernemers weten wat ze van de dienstverlening van hun gemeente mogen verwachten. Door servicenormen

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015

Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Online zelfservice in Den Haag BIJEENKOMST GEBRUIKER CENTRAAL 2 APRIL 2015 Agenda Doelstelling MijnDenHaag Diverse gespreksonderwerpen komen aan bod Inrichting gegevenslaag Samenhang met MijnOverheid Focus

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG 1 Colofon Inlichtingen: Bianca Rouwenhorst plv. directeur Bureau Digicommissaris Contactgegevens: Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG

plv. directeur Bureau Digicommissaris Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Digiprogramma 2015 Colofon Inlichtingen: Bianca Rouwenhorst plv. directeur Bureau Digicommissaris Contactgegevens: Bureau Digicommissaris Postadres Postbus20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Turfmarkt 147

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Uitgangspunten

Nadere informatie

Invoeringsplan Wet GDI

Invoeringsplan Wet GDI Invoeringsplan Wet GDI Invoeringsplan Wet GDI Eindrapport - CONCEPT project 5225 versie 0.95 datum 14 april 2016 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Opdrachtformulering 10

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Onbewaakte spoorwegovergangen in de elektronische overheid!

Onbewaakte spoorwegovergangen in de elektronische overheid! Onbewaakte spoorwegovergangen in de elektronische overheid! Laatst was ik op een congres over de e-overheid 1. Tijdens één van de presentaties liet een spreker een foto zien. We zagen een prachtige berg

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Eindrapportage Managementsamenvatting Project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening

Eindrapportage Managementsamenvatting Project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening Eindrapportage Managementsamenvatting Project Gezamenlijke Persoonlijke Dienstverlening Definitief eindrapport, versie 1.0 13 juni 2017 Managementsamenvatting Inleiding De overheid wil verdere stappen

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen

Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen Bijlage 5.1 Zaakgericht (samen)werken en ondersteunende voorzieningen Het uitvoering geven aan de Omgevingswet vindt plaats door het, veelal in samenwerking, uitvoeren van keten- en bedrijfsprocessen (zie

Nadere informatie

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp Project e-mededelen via Berichtenbox Gebruik en ervaringen Belastingdienst 15 april 2015 Clemens Holtkamp 2 Agenda Fase 0: mededelen op papier Fase 1: de 1 e aansluiting, Pilots Fase 2: de landelijke implementatie,

Nadere informatie

Introductiefilmpje Informatieveiligheid bestuurders

Introductiefilmpje Informatieveiligheid bestuurders Introductiefilmpje Informatieveiligheid bestuurders INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Henk Wesseling Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening Geïnitieerd door minister

Nadere informatie

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Door: Sander Zwienink & Jean-Paul Bakkers 13 november 2009 Agenda Intro GBO.Overheid Toelichting op de product(lijnen)

Nadere informatie

Stelselarchitectuur. - Ontwikkelingen - Relatie met NORA

Stelselarchitectuur. - Ontwikkelingen - Relatie met NORA Stelselarchitectuur - Ontwikkelingen - Relatie met NORA Gebruikersraad NORA 12 mei 2014 2014: Breekpunt in de ontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties Huidige ontwikkelfase loopt op zijn einde:

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013. November 2013 1

Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013. November 2013 1 Dienstverlening: Steeds meer met minder Hoe doe je dat? Slotbijeenkomt Benchmark Publiekszaken 2013 November 2013 1 i- NUP Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid Vormt de

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Digitale dienstverlening in Barneveld

Digitale dienstverlening in Barneveld Digitale dienstverlening in Barneveld Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 21 september 2015 COLOFON De rekenkamercommissie De rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand is een gemeenschappelijke onafhankelijke

Nadere informatie

Impact op processen Nieuwe omgevingswet

Impact op processen Nieuwe omgevingswet Impact op processen Nieuwe omgevingswet Inhoud Introductie Wat vraagt de Omgevingswet Wat verandert voor de werkwijzen van gebruikers - Nu versus eindbeeld In groepen : Discussie over uitdagingen Introductie

Nadere informatie

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Learn and Share bijeenkomst Informatieveiligheid, Rheden

INFORMATIEVEILIGHEID. een uitdaging van ons allemaal. Learn and Share bijeenkomst Informatieveiligheid, Rheden INFORMATIEVEILIGHEID een uitdaging van ons allemaal Learn and Share bijeenkomst Informatieveiligheid, Rheden George van Heukelom Hackers bedienen containers in Antwerpen Remote bediening door een hacker

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Visie op dienstverlening #2020

Visie op dienstverlening #2020 Visie op dienstverlening #2020 en de klant blíjft centraal staan Gemeente Schagen Datum: 15 september 2015 1 Omgevingsanalyse Waar staan we nu Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan verbetering van

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

MijnOverheid in het zorgdomein 2020

MijnOverheid in het zorgdomein 2020 MijnOverheid in het zorgdomein 2020 IZO-klantmiddag 4 juni 2015 Paul Zeef Logius / Afdeling Portaaldiensten Wat kunt u verwachten? intro: MijnOverheid - wat is en doet het? Hoe ontwikkelt MijnOverheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Dienstverlening zo doen wij dat!

Dienstverlening zo doen wij dat! Dienstverlening zo doen wij dat! checklist Rotterdams Dienstverleningsconcept Aan de hand van deze checklist wordt getoetst of de dienstverlening voldoet aan het Rotterdamse Dienstverleningsconcept. Programma

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Nieuwe tijd vraagt nieuwe oplossingen: baten tegenover lasten

Nieuwe tijd vraagt nieuwe oplossingen: baten tegenover lasten Nieuwe tijd vraagt nieuwe oplossingen: baten tegenover lasten Inzicht bieden in kansen voor professionals om eigenaarschap te ontwikkelen in dienstverleningsprocessen Frank Faber Ministerie BZK 25 juni

Nadere informatie

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup.

Naast de beeldwijzer is er ook een communicatiewijzer en een schrijfwijzer voor communicatie over het i-nup. BEELDWIJZER e-overheid Doel en opbouw Deze beeldwijzer is bedoeld voor alle partijen die direct betrokken zijn bij de communicatie naar de diverse stakeholders van de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

I&A beleidsplan

I&A beleidsplan I&A beleidsplan 2017-2021 Bijlage 1: VNG/KING Projecten Digitale Agenda 2020 Versie : 0.1 Datum : december 2016 Auteur : Holger Peters, informatieadviseur gemeente Buren 3 I&A Beleidsplan Gemeente Buren,

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Agenda regieraad Dienstverlening

Agenda regieraad Dienstverlening - de Agenda regieraad Dienstverlening 13 januari 2015, 10.00-12.00 uur, COAP, Theo Sonneveld zaal, Lange Voorhout 13 Den Haag. 1. Opening en mededelingen Welkom door de voorzitter. 2. Verslag Vaststellen

Nadere informatie

Whitepaper. Diginetwerk. Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem

Whitepaper. Diginetwerk. Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem Whitepaper Diginetwerk Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem Datum Versie : april 2016 : 0.1 Ons verhaal egem is een eigenzinnige ICT- leverancier. Geboren vanuit de behoefte omdat het anders moet.

Nadere informatie

Digitaal Stelsel Omgevingswet: de laan van de leefomgeving. Emissiesymposium Lucht 16 juni Martijn van Langen. EB- Digitalisering Omgevingswet

Digitaal Stelsel Omgevingswet: de laan van de leefomgeving. Emissiesymposium Lucht 16 juni Martijn van Langen. EB- Digitalisering Omgevingswet Digitaal Stelsel Omgevingswet: de laan van de leefomgeving Emissiesymposium Lucht 16 juni 2015 Martijn van Langen EB- Digitalisering Omgevingswet 1 Waar lopen gebruikers vandaag tegen aan? De initiatiefnemer

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie