Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Hallo medepuntenaren, DNB verwacht komende jaren oplopende inflatie. 15 e jaargang nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Hallo medepuntenaren, DNB verwacht komende jaren oplopende inflatie. 15 e jaargang nr."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 15 e jaargang nr. 2, november 2008 Hallo medepuntenaren, indelijk weer een nieuwsbrief van uw bewonerscommissie, E DNB verwacht komende jaren oplopende inflatie Doordat Jaap Kist, die altijd onze redactie verzorgt, met privé-perikelen worstelde, is er een hele tijd geen nieuwsbrief uitgekomen. Zoals u per brief van Eigen Haard en van St. Lodewijk is medegedeeld, is de fusie tussen beiden succesvol verlopen. Wij vallen nu dus volledig onder de vlag van Eigen Haard. De huurdersraad van St. Lodewijk gaat op de oude voet verder met de overlegsituatie met Eigen Haard. Wel zijn nu twee bestuurleden van ons afgevaardigd in het bestuur van Alert. Dit is de overkoepelende stichting, die met Eigen Haard op directieniveau de onderhandelingen voert. Wij kunnen dus onze eventuele grieven en ideeen op de vergaderingen van Alert inbrengen. Zoals u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen houden wij op 9 januari 2009, onze traditionele Nieuwjaarsinloopreceptie. Iedereen is welkom voor een drankje en een hapje, een uitgelezen manier om uw medebewoners beter te leren kennen. U allen prettige feestdagen toewensend, groet ik u vriendelijk. Cor Spinhoven Uw voorzitter e inflatie over 2007 is uitgekomen op D 1,6% en daarmee is de huurprijs van de door ons gehuurde woningen op de Punter per 1 juli 2008 gewijzigd met datzelfde percentage. Dat is 0,1% meer dan de 1,5% die ik in de Nieuwsbrief van maart j.l. aankondigde. Dat percentage was gebaseerd op de inflatie, die het Centraal Planbureau (CPB) voorlopig had vastgesteld over Ter herinnering: de inflatie en daardoor de huurverhoging over 2006 was lager, namelijk 1,1%. De verwachtingen voor de komende jaren zijn niet bepaald gunstig. De Nederlandse Bank (DNB) blijkt bezorgd over een oplopende inflatie. De economische groei zal, volgens DNB de komende twee jaar op twee procent per jaar uitkomen, maar de inflatie zal oplopen tot boven de drie procent in 2009*. Een punt van zorg, aldus president Nout Wellink van DNB. Ook een punt van zorg voor ons als huurders dus, want dan kunnen we in 2009 (inflatie over 2008) en 2010 (inflatie over 2009) flinke huurverhogingen verwachten, als de overheid niet ingrijpt. Jaap Kist Bron: Jaarverslag 2007 DNB * Cijfers van voor de financiële crisis van oktober 2008 NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 1

2 Verkoopbeleid Eigen Haard e bewonerscommissie Punter is indertijd D ontstaan omdat een aantal bewoners zich samen sterk wilde maken om hun huurwoning van St. Lodewijk te kunnen kopen. Dat is niet gelukt. St. Lodewijk heeft nooit aanleiding gezien om woningen uit hun bestaande voorraad te verkopen, mede omdat het bevorderen van eigen woningbezit in Amstelveen geen doel was. Wellicht kan daar, door de fusie van onze verhuurder met Eigen Haard (op termijn?) verandering in komen. In het jaarverslag 2007 van Eigen Haard staat te lezen: Eigen Haard verkoopt woningen uit bestaand bezit en realiseert nieuwbouwwoningen voor de verkoop. Wij verkopen woningen om een aantal redenen. De belangrijkste reden is het creëren van gemengde wijken. In de praktijk zorgt een wijk met koop en huurwoningen voor veelzijdigheid. Niet alleen wat betreft woningen en woningtypen, maar ook wat betreft de samenstelling van de bewoners en bevolkingsgroepen. Daarnaast wil Eigen Haard voldoen aan de vraag van klanten naar koopwoningen. Wij bieden huurders de mogelijkheid om wooncarrière te maken. Tenslotte levert verkoop de nodige financiële middelen op die wij weer investeren. Wij verkopen woningen aan zittende huurders of andere gegadigden. Niemand is verplicht tot kopen. Als de huidige huurders geen interesse hebben in aankoop van hun woning, kunnen ze gewoon blijven huren. Onze verkoopmethode kenmerkt zich door transparantie: geen ingewikkelde verkoopconstructies, maar een korting van maximaal 10% voor huurders die hun eigen woning kopen binnen een termijn van drie maanden na de aanbieding. Daarbij hanteren we een antispeculatiebeding. Als er binnen een jaar na de aankoop door de koper-voormalige huurder wordt doorverkocht, komt de winst ten goede aan Eigen Haard. Huurders van Eigen Haard die een koopwoning in een bestaand (voormalig) huurcomplex kopen, krijgen 5% korting op de verkoopprijs. Zelfstandig blijven wonen onen is meer dan alleen een huis huren. W Woningen en woonomgevingen moeten voldoende aangepast zijn aan de behoefte van onze huurders, ook als die behoeften in de loop van hun solocarrière veranderen als gevolg van ouder worden en het optreden van gezondheidsklachten. De vraag hiernaar is stijgende door de vergrijzing, maar vooral door het steeds meer gemeengoed worden van het uitgangspunt dat ouderen en mensen met een fysieke of psychische beperking zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Ook zetten wij ons in voor groepen in de samenleving waarvoor het belangrijk is dat zij in een beschermende woonomgeving of die zonder bijzondere aanpassingen en voorzieningen niet zelfstandig kunnen blijven wonen. Tal van projecten zijn in 2007 voorbereid en uitgevoerd. Daarbij gaat het bijna altijd om een koppeling tussen wonen, welzijn en zorg (afgekort wwz) (...) Daaruit komen allerlei nieuwe woonvormen voor waarvoor Eigen Haard zich graag wil inzetten: zorgwoningen, begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking, wonen in een beschermde omgeving, wonen in een beschermservicezone, specifieke woonservice en domotica voor ouderen en aanpassingen aan bestaande woningen. (...). N.B. Het woord Domotica is een samentrekking van domus (woning) en telematica. Woningvoorraad met zorg Door middel van nieuwbouw, aanpassingen in bestaande woningen en aankoop hebben wij in 2007 het aantal woningen voor zelfstandig wonende ouderen verder vergroot. Bij nieuwbouw is dat relatief gemakkelijker omdat alle specifieke woon en zorgbehoeften aan bod kunnen komen, wat bij bestaande bouw niet altijd mogelijk is. Eigen Haard heeft daarom in 2007 een programma van eisen voor zorgwoningen vastgesteld. Mogelijkheden om domotica toe te passen zijn daarin meegenomen. Hiermee is ons nieuwe bezit van zorgwoningen voorbereid op de (nabije) toekomst. Bron: Jaarverslag Eigen Haard 2007 NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 2

3 Nieuwe Overlegwet komt eraan n Woonbondig nummer 2 van maart 2008 lazen wij het volgende I artikel: Begin maart buigt de Eerste Kamer zich over de nieuwe Overlegwet. Als de senaat daar in navolging van de Tweede Kamer ook zijn jawoord aan geeft, staat niets een flinke verbetering van de invloed en zeggenschap van huurdersrganisaties en bewonerscommissies nog in de weg. Bijna tien jaar na de introductie van de wet breekt dan een fase aan waarin huurdersorganisaties in het overleg met de verhuurder méér inspraak hebben op aanzienlijk méér onderwerpen. Bovendien wordt de financieringsregeling verbeterd, krijgt de rechter meer bevoegdheden bij conflicten en is er een landelijke geschillenregeling op komst Toen bleef het heel lang stil. Maar begin oktober 2008 las ik het onderstaande persbericht van de Woonbond op internet: Verbeterde Overlegwet op 1 januari 2009 van kracht Meer zeggenschap voor huurdersorganisaties De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 september de vernieuwde Overlegwet aangenomen. Met deze wet, die op 1 januari 2009 ingaat, krijgen huurdersorganisaties aanzienlijk meer rechten. De Nederlandse Woonbond heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor een verbetering van de Overlegwet en is daarom verheugd dat de Eerste Kamer eindelijk haar fiat heeft gegeven. De Overlegwet wordt op alle onderdelen verbeterd. Zo krijgen huurdersorganisaties van commerciële verhuurders dezelfde rechten als huurdersorganisaties in de corporatiesector. En er vallen meer verhuurders onder de wet, namelijk alle verhuurders met 25 of meer huurwoningen. Nieuw in de wet is dat ook bewonerscommissies die de belangen behartigen van de huurders van een wooncomplex, rechten krijgen. Op het moment dat een verhuurder het plan heeft om een complex te slopen, te renoveren, te verkopen of om bijvoorbeeld het servicekostenpakket te veranderen, is hij verplicht hierover met de bewonerscommissie te overleggen. Bij zes nieuwe thema's krijgen huurdersorganisaties gekwalificeerd adviesrecht, waaronder fusie, leefbaarheid, herstructurering en wonen en zorg. Belangrijk winstpunt is bovendien dat de verhuurder bij het vaststellen of wijzigen van het servicekostenpakket de instemming van de huurdersorganisatie nodig heeft. Ook de financieringsparagraaf van de Overlegwet is uitgebreid. Alle kosten die huurdersorganisaties maken voor het overleg met de verhuurder moeten voortaan door de verhuurder worden vergoed. Daaronder valt bijvoorbeeld ook deelname aan cursussen. Amsterdam, 25 september 2008 Energieprijs stijgt 8% p basis van de tarieven in juli betaalt een O huishouden met een gemiddeld energieverbruik per jaar aan gas en elektriciteit. Dat is 144 meer dan in juli 2007, oftewel een stijging van 8%. De tarieven van aardgas en elektriciteit worden mede bepaald door de ontwikkeling van de olieprijs in de voorgaande maanden. Van de stijging is 102 toe te schrijven aan hogere leveringskosten voor gas. BTW en energiebelasting dragen voor 40 bij aan de stijging van de energierekening. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de Woonbond heeft onderzoek gedaan naar de energietarieven. Uit de prijsvergelijking, op basis van komt Greenchoice meestal als goedkoopste uit de bus, zowel bij gas als bij elektra. Ook Main Energy is een goedkope energieleverancier. Nuon is vaak de duurste. Wellicht is het niet geheel toevallig dat de winst van Nuon ook fors is gestegen. Het energiebedrijf maakte begin augustus bekend dat de winst in het tweede kwartaal 442 miljoen bedroeg, tegenover 168 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2007, Bron: Woonbondig, september 2008 NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 3

4 Huren verdubbelen? ent u geschrokken van het persbericht dat B alle subsidies voor huurders moeten verdwijnen, waardoor de huren zullen verdubbelen en alle woonproblemen zijn opgelost? Dan heb ik goed nieuws: deze conclusie van de economen van het Centraal Planbureau (CPB) is gebaseerd op drijfzand. In het onderzoek van het CPB wordt de woningmarkt behandeld als zou het de zaterdagmarkt in uw stad of dorp zijn. Terwijl we weten dat de woningmarkt een hele bijzondere markt is. Wonen moet iedereen en goed wonen is van groot belang voor de samenleving. Daarnaast gaan de onderzoekers uit van verkeerde vooronderstellingen over rendementen en dergelijke. Ten slotte vinden ze het heel normaal dat huurders meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan de kale huur, zonder dat dit ontwrichtende gevolgen heeft. Verdubbeling van de huren is wél heel pijnlijk voor uw portemonnee, maar zeker niet de oplossing voor de lange wachtlijsten voor huurwoningen en de zeer beperkte mogelijkheden voor doorstroming. De oplossing moet daarom worden gezocht in een (fiscaal) gelijke behandeling van huurders en kopers. De (geleidelijke) afschaffing van de hypotheekrenteaftrek verminderd de druk op de woningmarkt. Daarnaast moet er natuurlijk meer en betaalbaar worden gebouwd om de wachtlijsten weg te werken. En door kostenbeheersing en energiebesparende investeringen kunnen de woonlasten voor huurders dalen. Dat is veel beter dan hen de schuld te geven van de vastgelopen woningmarkt. Ronald Paping, algemeen directeur Woonbond Busje door Waardhuizen n het decembernummer 2007 van de Nieuwsbrief schreven wij over het plan van Connexxi- I on om een busdienst te starten die ook Waardhuizen en Punter zou aandoen. We hadden gemengde gevoelens over dit plan in verband met de smalle straatjes rond het winkelcentrum en de vele (kleine) kinderen die daar langs komen als ze naar en van school fietsen aan de ene kant, en aan de andere kant de ouderen die in De Goedereede wonen en door de buslijn makkelijk bij het ziekenhuis Amstelland kunnen komen. Ik heb de afgelopen maanden mijn ogen goed de kost gegeven en ik moet zeggen dat ik, zonder dat ik kan zeggen dat er sprake is van een gedegen onderzoek, nu een stuk minder sceptisch ben. De busjes zijn klein en smal, ze rijden beslist erg rustig en ik heb niets vernomen van welke onveilige verkeerssituatie ook. Wel is, naar mijn waarnemen, de bezettingsgraad erg wisselend, van leeg tot bijna vol. En als het busje (bijna) vol is zijn de passagiers zeker niet alleen ouderen. Ook veel jonge mensen zie je onder de passagiers. Het bovenstaande moest me even van het hart. Jaap Kist Deze column is overgenomen uit Huurwijzer Tijdschrift voor huurders jaargang 14, nummer 2 zomer 2008 van de Nederlandse Woonbond NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 4

5 Steuntje in de rug oms lijkt de maand steeds langer te worden, S en is uw budget te krap. Heeft u een AOW en een klein pensioen, WAO of een laag inkomen uit arbeid? Dan kunt u in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, aanbiedingen van de Amstelveenpas, of een extra tegemoetkoming uit het woonlastenfonds. De gemeente heeft veel bedacht om financiële steun te geven wanneer dat nodig is. Veel alleenstaanden en gezinnen zijn al geholpen. Meer weten? Ga gewoon eens langs bij de gemeente of lees de brochure Voorzieningen voor de minima Of bel de afdeling Sociale Voorzieningen op (020) En wanneer u slecht ter been bent komen zij gewoon op huisbezoek. Bron: Gemeente Amstelveen, Nieuwsbrief 24 september 2008 Positieve aanpassing opgebouwde woonduur en inschrijving bij Woningnet ensen die willen gaan samenwonen hebben eerder kans op een geschikte passen- M de woning omdat ze opgebouwde woonduur bij elkaar mogen optellen, als beide partners allebei een zelfstandige woning in de Stadsregio Amsterdam hebben. Ook goed nieuws voor doorstromers die binnen vijf jaar opnieuw willen verhuizen. Zij kunnen opgebouwde woonduur nog een keer gebruiken. Samenwonen, dankzij optellen woonduur Doorstromers die willen gaan samenwonen mogen hun opgebouwde woonduur bij elkaar optellen. Dit geldt als beide partners ieder in een eigen zelfstandige huur- of koopwoning in de Stadsregio Amsterdam wonen. De samengevoegde woonduur biedt meer kans op een woning en zorgt ook nog eens voor een betere doorstroming op de woonmarkt!. Sneller weer verhuizen met hergebruik woonduur Veel mensen aarzelen om te verhuizen omdat ze dan in één keer al hun woonduur inleveren en als het ware weer op nul moeten beginnen. De corporaties willen deze drempel wegnemen. Als men korter dan vijf jaar geleden is verhuisd en nu opnieuw een andere woning zoekt, kan de woonduur van de vorige woning nu bij de huidige woning worden opgeteld. Deze optelsom maakt het mogelijk om vrij snel een volgende stap in de wooncarrière te zetten. De regeling geldt eenmalig voor doorstromers die binnen de Stadsregio Amsterdam zijn verhuisd van de ene naar de andere corporatiewoning. Er is geen minimum aantal jaren woonduur nodig om gebruik te mogen maken van de regeling. Ieder een eigen inschrijving, ook als men samenwoont! WoningNet is het systeem waar vrijwel alle huurwoningen in Amsterdam en omstreken worden aangeboden. Vanaf 4 september zijn er een paar belangrijke zaken in de inschrijving bij Woning- Net gewijzigd. Men kan zich éénmaal inschrijven (daarnaast kan men bij één andere inschrijving als medeinschrijver genoteerd staan). De inschrijving vervalt pas als men een zelfstandige corporatiewoning accepteert. Verhuist men naar een particuliere huur- of koopwoning dan behoudt men de inschrijving en inschrijfduur. De eventuele eigen inschrijving van de partner komt alleen te vervallen als deze nodig is om voor een woning in aanmerking te komen. (...) Ook als men samenwoont of getrouwd is, is het belangrijk om zich zelfstandig in te schrijven bij WoningNet. In het geval van een relatiebreuk komt men dan bijvoorbeeld niet voor onaangename verassingen te staan. Daarnaast kan men mogelijk sneller een volgende gezamenlijke stap in de wooncarrière zetten. (...) Bron: Argusogen nummer 5, september/oktober 2008 Een uitgave voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard aangesloten bij HBO ARGUS NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 5

6 Uitnodiging Beste bewoners, We zitten nog ruim voor de decembermaand met voor velen de gezellige feestdagen en voor anderen dagen waar ze erg tegenop zien; sinterklaasfeest, de Kerstdagen en oud en nieuw. Hoe dan ook, dit is de tweede en laatste Nieuwsbrief van uw bewonerscommissie van 2008 dus wensen wij u alvast goede feestdagen en constateren wij met u dat 2008 al weer bijna verleden tijd is. Wat dit jaar u ook gebracht heeft, vreugde of verdriet (wellicht beide), we willen samen met u het jaar 2009 feestelijk inwijden en nodigen u daartoe uit voor onze traditionele Nieuwjaarsborrel Datum: 9 januari 2009, aanvang uur, afsluiting uur. Kom allen naar De Meent. Uiteraard is de toegang weer gratis, evenals twee consumptiebonnen! Wij hopen weer op een grote opkomst.. Iedereen is deze avond welkom, ook als u geen lid bent van de bewonerscommissie. Het bestuur van de BewonersCommissie Punter wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2009 Let op: Noteer de datum 9 januari 2009 in uw nieuwe agenda Sfeerbeeld in De Meent op 11 januari 2008 Kom allen naar wijkcentrum De Meent, Orion 3 5, op vrijdag 9 januari 2009!! NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 6

7 Gereedschap lenen oor onze leden is V een aantal gereedschappen gratis in bruikleen te verkrijgen. Belt u wel eerst even voor een afspraak! Accuboormachine tel Elektrische hamerboor tel Elektrische heggenschaar tel Grondboor tel Hogedrukspuit tel / tel Kruiwagen tel Ladder tel Uitleentermijn: maximaal 1 week Gebruik van geleend gereedschap voor eigen risico. Gelieve het geleende gereedschap weer schoon in te leveren. Antwoordformulier(tje) Amstelveen, Naam: Huisnummer: Tel geeft zich hierbij op als lid van de Bewoners- Commissie Punter te Amstelveen. De contributie bedraagt 5.00 per kalenderjaar Handtekening:..... Word lid Interessante links ehoort u tot de bewoners, die nog geen B lid zijn van de BewonersCommissie Punter? Het is nu het goede moment om het te worden! Uw lidmaatschap loopt dan tot en met 31 december 2009! Uw voordeel: 2 maanden gratis lidmaatschap Wat moet u doen om lid te worden? Vul het antwoordformulier in, doe dit in een enveloppe samen met 5.00 en breng dit naar een van de bestuursleden (zie voor adressen pagina 8). U kunt dit bedrag ook overmaken op postbankrekening t.n.v. R.R.M. van der Roest te Amstelveen at is Alert? W Alert is een huurdersfederatie. Deze federatie omvat de huurdersverenigingen: * HBO ARGUS waarvan de leden worden gevormd door de bewonerscommissies (BC S) te Amsterdam, * HVL, de leden hiervan zijn de BC s te Landsmeer en ong. 400 huurders, * Huurdersvereniging Aalsmeer - Ku delstaart (HAK) Website van de Huurdersraad van St. Lodewijk Amstelveen NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 7

8 Advertenties VAN DEN HEUVEL ASSURANTIEN Punter RL Amstelveen Website: Specialist voor uw autoverzekering. Bel: of of aan: Kamer van Koophandel nr WFD-vergunningnr Iets te vieren voor particulier of bedrijf? Dag- en meerdaagsetochten tot resp 29/22 gasten A.M VAN LOOKEREN TABAKSPECIAALZAAK Dealer van o.a. St. Dupont, Dunhill, Ronson en Porsche Design. Grote collectie sigaren, o.a. Cohiba en Monte Cristo. Tabak, tijdschriften, lotto en Staatsloten. Binnenhof 45, 1181 ZH Amstelveen Telefoon (020) Zeilen met chauffeur een actieve ontspanning aan boord van de twee-mast-tjalk de NOVA CURA anno 1907 voor info H.J. Scheijde Punter 85 Tel Website: Yogacentrum Amstelveen Gezond worden gezond blijven KAPSALON CONNY Knippen, kleuren, styling, watergolf, permanent Punter 185 Bel voor een afspraak of Je leert door yoga te beoefenen, je lichaam beter kennen en je energie beter te verdelen. Yogabeoefening zorgt voor een gezonde geest en is zeer effectief bij vele stressklachten. Wil je meer weten? Bel of kijk op de Website GSM Pilates Meditaie Tai chi Logger 219 te Amstelveen Colofon Nieuwsbrief BCP, 15 e jaargang nr.2; een uitgave van de BewonersCommissie Punter. Redactie: J. Kist tel W.Th.van den Heuvel tel Eventuele kopij voor het volgende nummer van de Nieuwsbrief kunt u sturen of en naar één van de redacteuren Bestuur Bewonerscommissie: Voorzitter: C. A. Spinhoven Punter 97 tel Secretaris: W.Th. van den Heuvel Punter 226 tel Penningmeester: R. van der Roest Punter 287 tel Bestuurslid: J. Kist Punter 269 tel Postbankrekening t.n.v. R.R.M. van der Roest te Amstelveen NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 8

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude. Beste medebewoners van de Punter

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude. Beste medebewoners van de Punter Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 17 e jaargang nr. 3, november 2010 Beste medebewoners van de Punter igen Haard heeft samen met Stadsgenoten E en de Gemeente Amsterdam, een traject opgestart.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Initiatiefrecht stapje dichterbij. 16 e jaargang nr.

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Initiatiefrecht stapje dichterbij. 16 e jaargang nr. Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 16 e jaargang nr. 2, juli 2009 Beste medebewoners van de Punter, e vakanties zijn begonnen, de meesten van D ons gaan weer genieten van een welverdiende rustperiode.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter. Huurliberalisatie van de baan!! 14 e jaargang nr.

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter. Huurliberalisatie van de baan!! 14 e jaargang nr. Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 14 e jaargang nr. 1: mei 2007 H Beste medebewoners van de Punter et is inmiddels al weer een tijd geleden dat ons bewonersblad bij u op tafel lag. Er hebben zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Beste medebewoners, Er ligt weer een krant van de bewonerscommissie voor u, u ziet dat de redactie haar uiterste best heeft gedaan

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder...

De redactie van KoepelRond wenst u allen fijne Kerstdagen en verder... jaargang 14 nr. 6 december 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Stichting-OBC- Zoetermeer

Stichting-OBC- Zoetermeer Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: Maart 2009 UIT DE BESTUURSKAMER SCHOLINGEN IN HET KADER VAN DE 'NIEUWE OVERLEGWET'. 14/01-28/01 en 11/02 vonden de scholingen in de Drie Hooibargen plaats met als

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase

Eerste Kerkraadse Woonbrief in afrondingsfase jaargang 19 nr. 3 juni 2015 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

ACCEPTGIRO INGESLOTEN

ACCEPTGIRO INGESLOTEN Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 2 Jaargang 21 aflevering 3 november 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris :

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie