Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude. Beste medebewoners van de Punter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude. Beste medebewoners van de Punter"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 17 e jaargang nr. 3, november 2010 Beste medebewoners van de Punter igen Haard heeft samen met Stadsgenoten E en de Gemeente Amsterdam, een traject opgestart. Het behelst, dat jongeren vanaf 18 jaar in aanmerking kunnen komen voor speciaal voor deze doelgroep gelabelde woningen. Deze woningen zijn dus geschikt voor jongeren; zij zijn betaalbaar en relatief klein qua oppervlakte. Het gaat om 295 woningen, die permanent worden aangemerkt als jongerenwoning, waarvoor jongeren voorrang hebben als zij aangeven zo n gelabelde woning te willen huren. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude Om de gemaakte afspraken na te kunnen komen en om voldoende jongeren te kunnen (blijven) huisvesten, is het voor de verhuurder noodzakelijk dat, nadat de huurder 26 jaar oud is geworden (en aldus eigenlijk geen jongere meer is), de jongerenwoning opnieuw aan een jongere kan worden verhuurd. Er is aan de huurdersfederatie Alert om advies gevraagd in deze zaak. In de afgelopen bestuursvergadering is dit onderwerp behandeld. Zodra er iets bekend is over het functioneren van bovenstaande insteek, houd ik u natuurlijk op de hoogte, het zou ook voor Amstelveen kunnen gaan werken.. Hele prettige feestdagen toegewenst, uw voorzitter Cor Spinhoven llegale onderhuur dubbel bestraft; sleutel I inleveren en boetes van 3.000,-- oplopend tot ,-- bij herhaalde overtreding. Vanaf 1 januari 2010 legt de gemeente Amsterdam illegale doorverhuurders van corporatiewoningen een bestuurlijke boete op voor woonfraude. Met deze maatregel gaan Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en de woningcorporaties illegale doorverhuur te lijf. Woningstichting Eigen Haard en Woonstichting De Key starten met de inzet van deze boete. De maatregel wordt al ingezet op de particuliere woningmarkt voor vergunningplichtige woningen met een huur tot 548,18. Nu dus ook om doorverhuur bij de corporaties aan te pakken. De maatregel moet huurders beschermen tegen misbruik van regels op de woningmarkt en heeft als doel dat er meer woningen beschikbaar komen voor mensen die er recht op hebben. Omdat 75% van de vergunningplichtige woningen in bezit is van corporaties, is het logisch om deze maatregel ook voor deze woningen in te zetten. NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 1

2 Prioriteit bij de corporaties ligt bij de aanpak van de doorverhuurder. Volgens Eigen Haard en De Key trekt illegale onderhuur vaak criminaliteit en overlast aan. Met deze maatregel hoopt men de groeiende aantallen illegaal bewoonde woningen een halt toe te roepen. De praktijk: boete en sleutel inleveren De doorverhuurder is degene die wordt aangepakt met de bestuurlijke boete. De woningcorporatie en de gemeente gaan gezamenlijk verdachte woonadressen bezoeken. Als er sprake is van doorverhuur, dan gaat de corporatie over tot ontbinding van het huurcontract. Daarnaast legt de gemeente de bestuurlijke boete op. De doorverhuurder wordt zo dubbel gestraft en bovendien komt er weer en woning vrij voor woningzoekenden. Doorverhuur, kamerverhuur en fakevoordrachten De gemeente stelt prioriteiten aan het inzetten van de bestuurlijke boete voor zware vormen van woonfraude, waaronder doorverhuur, kamerverhuur en fakevoordrachten. Bij dat laatste wordt een bewoner voorgedragen voor een woning waar hij niet daadwerkelijk gaat wonen. Of de woning wordt per kamer verhuurd. Bij doorverhuur, het illegaal onderhuren van een woning, wordt onderscheid gemaakt in de hoogte van de boete. Een hoge boete ( ,--) wordt opgelegd als de woning met winst wordt doorverhuurd waardoor de onderhuurder ook financieel wordt getroffen. De boete is lager ( 3.000,--) als de doorverhuurder de woning tegen de officiële prijs heeft doorverhuurd en er dus geen sprake is van winstbejag. De boetes De volgende boetes zijn in de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening opgenomen. Voor corporatiewoningen gelden de boetes voor doorverhuur. 340,-- voor een onderhuurder die zonder huisvestingsvergunning in de woning woont; 3.000,-- (en bij herhaalde overtreding 4.500,--) voor een huurder die zijn woning zonder huisvestingsvergunning doorverhuurt zonder dat winst is gemaakt; ,-- (en bij herhaalde overtreding ,--) voor een huurder die zijn woning zonder huisvestingsvergunning doorverhuurt als wel winst is gemaakt; 6.000,-- (en bij herhaalde overtreding 9.000,--) voor een eigenaar die zijn woning zonder huisvestingsvergunning verhuurt; ,-- (en bij herhaalde overtreding ,--) voor het zonder vergunning onttrekken van een woning aan de woningvoorraad. Bron: Gemeente Amsterdam Karlijn Dongen Duurzaam Veilig Waardhuizen a het aanbrengen van de snelheid beperkende maatregelen op de Punter schreef ik N in een aan de gemeente mijn zorg uit over de m.i. onveiliger geworden toestand aldaar. In een uitgebreide reactie van 6 juli j.l schreef mr. Ir. S.J. van Viegen, teamleider verkeer en vervoer van Centrale Beheertaken van de gemeente mij het volgende: In uw van 26 april 2010 omschrijft u de vernieuwde verkeerssituatie op de Punter. ( ) In deze brief gaan wij in op de achtergrond van deze maatregel en geven we u wat meer uitleg over de maatregel. In 1997 hebben alle Nederlandse gemeentes zich geconformeerd aan het landelijke verkeersprincipe Duurzaam Veilig. Dit programma heeft als doel het aantal doden en ziekenhuisgewonden naar aanleiding van een verkeersongeval te verminderen. NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 2

3 Er wordt daarbij binnen de bebouwde kom onderscheid gemaakt naar wegen die vooral een functie hebben voor het ontsluiten van gebieden voor doorgaand verkeer (50 km/uur). In de verblijfsgebieden geldt een maximale snelheid van 30 km/uur. In de gebieden met een maximum snelheid van 30 km/uur gebeuren minder ongevallen en de afloop van de ongevallen is bovendien in het algemeen minder ernstig. Het streven is daarom om zo groot mogelijke verblijfsgebieden te creëren, waarin de auto te gast is en de snelheid laag is. Het verkeer van en naar wijken moet zoveel mogelijk gebruik maken van de 50 km/uur-wegen. Om deze doelen te verwezenlijken streeft de Nederlandse overheid naar een eenduidig wegbeeld waarbij de inrichting van de weg het gewenste gedrag af moet dwingen bij de weggebruikers. Dat betekent dat er niet alleen kan worden volstaan met verkeersborden om de maximumsnelheid af te dwingen maar dat ook fysieke maatregelen noodzakelijk kunnen zijn, zoals drempels, plateaus en wegversmallingen. Zonder deze maatregelen voldoet de weginrichting niet aan de landelijke richtlijnen. Middenhoven en Waardhuizen zijn de laatste Amstelveense wijken die nog niet ingericht waren volgens de principes van Duurzaam Veilig. Dit gebeurt nu alsnog (Waardhuizen is inmiddels klaar JK). Er is gekozen voor een vrij sober maatregelenpakket, waarbij vooral de entrees van de verblijfsgebieden herkenbaar moeten zijn en de snelheid op kruispunten laag. Een onafhankelijk verkeersadviesbureau heeft voor ons een analyse van de wijken gemaakt en mogelijke locaties voor snelheid remmende maatregelen voorgesteld. Wij hebben deze analyse vertaald in een concreet maatregelenpakket van snelheid remmende maatregelen en dit met het wijkplatform Middenhoven Waardhuizen besproken. Vervolgens hebben wij samen met het wijkplatform een inloopavond georganiseerd in de Meent op 27 augustus Het doel van deze inloopavond was het informeren van de bewoners over de plannen en het betrekken van de bewoners bij het project. Hierdoor hebben de bewoners in een vroeg stadium aan kunnen geven of het voorgestelde maatregelenpakket goed was of dat het noodzakelijk was om enkele aanpassingen te doen. Het ging hierbij om het type maatregel en de voorgestelde locatie. Na afloop van deze informatieavond zijn de reactieformulieren geïnventariseerd, aanpassingen doorgevoerd en betrokkenen geïnformeerd over de suggesties die zij hadden. Wij zijn aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar begonnen met de uitvoering van het project. Voorafgaand aan de uitvoering worden de direct aanwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden voor de deur en over eventuele verkeershinder gedurende de werkzaamheden. De informatie over het gehele project is niet nogmaals verstrekt omdat hier destijds een inloopavond voor georganiseerd was. Verder heeft er in de Amstelveense weekbladen en de Gondelkoerier informatie gestaan over het project. Nu grote delen van de wijken 30 km/uurgebieden worden is het de bedoeling dat het autoverkeer van en naar de wijken vooral gebruik gaat maken van de daartoe ingerichte 50 km/uurwegen zoals Galjoen, Gondel, Dr. Willem Dreesweg en Poortwachter. Voorheen maakten veel bewoners gebruik van smalle routes door de wijk heen, zoals Kotter en de Punter. Om dit verkeer te ontmoedigen, hebben we ervoor gekozen om de wegversmallingen op de Punter aan te leggen voor verkeer in de noordelijke richting. Ze zijn dus niet bedoeld om verkeer naar het winkelcentrum te ontmoedigen, zoals sommigen suggereren. Bij het uitwerken van de maatregelen hebben wij verschillende belangen moeten afwegen. Omdat er op de Punter een bus rijdt, hebben wij er bijvoorbeeld voor gekozen om wegversmallingen te realiseren in plaats van drempels. Door de wegversmallingen moeten bestuurders soms op elkaar wachten en gaat men ook langzamer rijden. Ook in doodlopende straten zoals het Turfschip was het noodzakelijk om maatregelen te treffen omdat het gebied anders niet aan de landelijke richtlijnen van een 30 km/uur-zone zou voldoen. ( ) Bestuurder (hebben) na het nemen van verkeersmaatregelen tijd nodig om aan de nieuwe verkeerssituaties te wennen. Men zal dan ook niet perse direct andere routes kiezen en zijn rijgedrag aanpassen. Wij zien dan ook vooralsnog gaan aanleiding om verkeersmaatregelen te herzien of aan te passen. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend Centrale Beheertaken mr. ir. S.J. van Viegen NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 3

4 teamleider verkeer en vervoer Deze uitgebreide reactie valt te prijzen. Het neemt echter niet weg dat bij een groot deel van de Punterbewoners het gevoel van onveiligheid op de doorgaande Punterweg vergroot is, omdat veel automobilisten de wegversmallingen en de stukjes weg daartussen, met kennelijk plezier, met grote snelheid blijven nemen. Jaap Kist Barbecue Wist u dat Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Kudelstaart, Lisse, Wormerland, Landsmeer, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer en Diemen meedoen met Hier kunnen buurtbewoners problemen en ideeën voor de openbare ruimte melden door ze op de digitale plattegrond te schrijven. Ook kunt u op meldingen van anderen stemmen. Wanneer tien bewoners een idee of probleem steunen, stuurt verbeterbuurt.nl de melding door naar de gemeente of het stadsdeel. Kijk voor meer informatie op: Huurmarkt juli 2010 p 28 augustus j.l hebben we op het derde O oneven pleintje een barbecuefeest gehouden. De organisatie was in handen van Gees, Rina en Patricia. Hoewel de weergoden ons niet erg gunstig gezind waren, was het een geslaagd feest. Ook de kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Op deze manier leerden de buurtjes elkaar eens op een andere manier kennen. Het was allemaal dik voor elkaar en iedereen heeft een steentje bijgedragen om het een gezellige middag en avond te laten worden. Nogmaals dank aan de initiatiefneemsters; ze hebben veel werk moeten verzetten, maar het was zeer de moeite waard. Wellicht is het voor herhaling vatbaar. Carla van Geel Gemiddelde huurprijs woningen stijgt met 1,2 procent Uit onderzoek van Direct Wonen blijkt dat de gemiddelde huurprijs van woningen in Nederland met 1,2 procent is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In juli 2010 werd voor een huurwoning gemiddeld 750 gevraagd. In dezelfde periode vorig jaar was de gemiddelde huurprijs 741. Voor huurwoningen in de prijsklasse tot 800 bedraagt in juli 2010 de gemiddelde huurprijs 500. Een stijging van 1,4 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het duurdere segment (huurwoningen vanaf 800) laat een gemiddelde huurprijs zien van In dezelfde periode vorig jaar was de huurprijs Een daling van 0,4 procent. Huurprijzen in de steden: stijgers en dalers In Zaandam steeg de gemiddelde huurprijs van nieuw aangeboden woningen in juli met 39,6 procent het sterkst vergeleken met juli Amsterdam is de duurste stad om een woning te huren. De gemiddelde huurprijs bedraagt In dezelfde periode vorig jaar kwam de gemiddelde huurprijs uit op 1.295, een daling van 11,1 procent. In juli 2010 is Tilburg de goedkoopste stad om een woning te huren. De gemiddelde huurprijs bedraagt 478. In dezelfde periode vorig jaar NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 4

5 bedroeg de gemiddelde huurprijs 469. Bron: Direct Wonen BCP op Sail 2010 tijd. Ik sprak met een medewerkster van Eigen Haard, die onze positief kritische houding juist roemde en daar zullen we dus ook zeker mee doorgaan. Elke jaar worden we door Eigen Haard voor een feest uitgenodigd, dat is niet de reden, dat wij de BewonersCommissie Punter besturen, maar het is prettig dat ons werk op deze wijze gewaardeerd wordt. Mocht het voor u een reden zijn om nog eens te overwegen om ons bestuur te versterken dan bent u van harte welkom. Meerdere handen maken het werk toch makkelijker. U kunt contact opnemen met een van onze bestuurders; zie voor telefoonnummers en adressen achterop deze Nieuwsbrief. Volgend jaar geen Sail, maar misschien iets anders wat ook leuk is om mee te maken! Jaap Kist et bestuur van de BewonersCommisie Punter was, met partners, door Eigen Haard op H zaterdag 21 augustus j.l uitgenodigd voor een dagje Sail Dit uit erkentelijkheid voor het werk, dat gedurende het jaar verricht is. Helaas konden onze voorzitter, Cor Spinhoven met zijn vrouw, daar niet bij zijn, wegens werkzaamheden. De uitnodiging betrof uiteraard alle bewonerscommissies van Eigen Haard. We werden met een pendelbus opgehaald bij het ziekenhuis Amstelland, naar het Eigen Haard terrein aan de overkant van het IJ gebracht, waar we met 550 mensen bijeenkwamen in een partytent, een kopje koffie met wat lekkers kregen en daarna ingescheept in een party schip voor een rondvaart langs alle tall ships. Een fantastische belevenis, al varend tussen honderden andere boten en bootjes. Na de boottocht werden we verrast met een heerlijke lunch, waarna we weer met de pendelbus terug werden gereden naar Amstelveen. Een goede geste van Eigen Haard, die ons echter niet minder kritisch zal maken in de voorliggende Ledenwerfactie en nieuwe bewoners en aantal bestuursleden van de BCP heeft E een huis-aan-huis ledenwerfactie gehouden, omdat het aantal leden in de loop van de tijd behoorlijk was gedaald. In eerste instantie werden achtenveertig adressen bezocht, waaraan wij twaalf betalende leden hebben overgehouden. Daarbij kwam nog een aantal bewoners die nog wel lid bleken te willen zijn, maar gewoon vergeten hadden het lidmaatschapsgeld van 5,-- over te maken. Mensen, laten wij hierop attent blijven alstublieft. Er zijn uiteraard ook weer een aantal nieuwe bewoners gekomen, namelijk: Tijdvak t/m : Fam. van de Bosch - Punter 75: Fam. Konalé - Punter 123: Ottema & Belev - Punter 112: Fam. Niermeijer - Punter 228: Mw. V. van Deursen - Punter 91: Wij heten hen van harte welkom in de Punter en wensen hen veel woongenot. NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 5

6 Huurtoeslag 2010: wie, wat en wanneer ent u in verhouding tot uw inkomen veel geld B kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Kunt u huurtoeslag krijgen? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan 647,53 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op 357,37 per maand, maar die huren hebben we niet in de Punter. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan per jaar als u alleen bent, of als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximuminkomen als u alleen bent, of als u samenwoont. Bijzondere situaties Soms kunt u huurtoeslag krijgen, terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet. Of u krijgt meer toeslag dan normaal. We noemen in deze Nieuwsbrief alleen de volgende relevante situatie: U, of uw partner of medebewoner heeft verzorging thuis nodig Hebt u of heeft uw partner of medebewoner verzorging nodig? En kan met de verzorging thuis opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis worden voorkomen? Dan tellen wij uw partner of een medebewoner niet mee voor de berekening van uw huurtoeslag. Voorwaarden Degene die de verzorging krijgt, mag geen kind onder de 18 jaar zijn. Het voordeel uit sparen en beleggen van de bewoner die wij niet meetellen, mag niet meer zijn dan Iemand heeft voordeel uit sparen en beleggen als hij inkomstenbelasting betaalt over zijn vermogen. Het gezamenlijke inkomen, inclusief het inkomen van de bewoner die wij niet meetellen, mag niet meer zijn dan Wie wordt er niet meegeteld? Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u van iedereen in uw huishouden het inkomen opgeven. De Belastingdienst bepaalt vervolgens welke bewoner ze voor de huurtoeslag niet meetelt. Het inkomen en vermogen van de aanvrager telt ze altijd mee. Ook als dat degene is die verzorging nodig heeft. Er zijn veel meer bijzondere situaties waardoor je huurtoeslag kan krijgen, terwijl je niet aan alle voorwaarden voldoet., maar die zijn wat minder voor de hand liggend. Het is natuurlijk raadzaam om, als u huurtoeslag denkt te kunnen aanvragen die goed te bekijken. Kijk hiervoor op Het aanvraagformulier van de Belastingdienst kunt u downloaden op de hierboven genoemde website of met een van de volgende links: Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2010 voor Windows Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2010 voor Apple Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2010 voor Linux Bron: Belastingdienst Veranderingen regels huurwoningen e Europese Commissie heeft de regels voor D het krijgen van een sociale huurwoning veranderd. Vanaf 1 januari 2011 mogen woningcorporaties hun sociale huurwoningen alleen nog toewijzen aan mensen met een inkomen tot maximaal ,-- (belastbaar jaarinkomen van het huishouden). Verdient u meer, dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning. Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat een woning wordt toegewezen. Lopende huurcontracten blijven geldig Vanaf 1 januari 2011 komt u niet meer in aanmerking voor een huurwoning met een netto huur t/m 647,53 (u ziet: dezelfde grens als bij de huurtoeslag in het vorige artikel) als u meer dan ,-- per jaar verdient. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe woningtoewijzingen, dus wanneer u een lopend huurcontract heeft blijft dit gewoon geldig. Inkomen boven ,--? Overweegt u zich bij WoningNet in te schrijven, dan is het belangrijk dat u de afweging maakt of NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 6

7 dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij WoningNet en dat uw inkomen hoger is dan ,--. Wanneer dit het geval is, kunt u vanaf 1 januari 2011 geen sociale huurwoning meer toegewezen krijgen. Maar misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel weer een sociale huurwoning kunt huren. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn dat u minder dan ,-- verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in of uitschrijft bij WoningNet! Belastbaar jaarinkomen De nieuwe regels gaan over het belastbaar jaarinkomen van uw hele huishouden. Dit is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen (minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen). Het gaat dan over inkomen uit werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit sparen en beleggen. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) kunt u meer informatie vinden over belastbaar inkomen. Meer informatie Er is nog veel onduidelijkheid over de praktische uitwerking van de nieuwe regels. Toch vinden de woningcorporaties in de Stadsregio Amsterdam het belangrijk u alvast op de hoogte te stellen van deze verandering, zodat u hier rekening mee kunt houden. Zodra er meer bekend is over de regeling informeert WoningNet u verder. Bron: WoningNet.nl nr augustus 2010 Klanttevredenheidsonderzoek ls het goed is, heeft Eigen Haard in oktober A een klanttevredenheidsonderzoek (de Bewonersscan) laten uitvoeren onder de bewoners door onderzoeksbureau USP. De bewoners zijn naar hun mening gevraagd over de woning, woonomgeving en de dienstverlening van Eigen Haard. Een grote groep bewoners is daartoe benaderd per met daarin het verzoek om online mee te doen, andere bewoners werden telefonisch benaderd. Wellicht zijn enkele Punterbewoners daar ook wel bij geweest. Meedoen met het onderzoek kostte ongeveer 15 minuten. USP heeft veel ervaring met dit soort onderzoek. Zodoende kan Eigen Haard de uitkomsten vergelijken met die van andere woningcorporaties. Het streven van Eigen Haard was het verkrijgen van circa ingevulde vragenlijsten. Begin 2011 komen de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar. De resultaten worden via de website van Eigen Haard bekend gemaakt Bron: Eigen Haard, 4 oktober 2010 Regeringsplannen huren et duurde even, maar H begin oktober werden de plannen van de regering Rutte 1 bekend en, hoewel we wisten dat er veel bezuinigd moet worden de komende jaren, hielden die voor veel huurders toch een behoorlijke tegenvaller in. Als de plannen doorgaan, zal de huur van bewoners in sociale huurwoningen, met een belastbaar inkomen van ,-- of meer met 5% boven de inflatie worden verhoogd. Begin september maakte het CBS bekend dat de inflatie t/m september op 1,6% was uitgekomen. Dat betekent dus nu al voor bovengenoemde huurders een huurverhoging van 6,6%. Bij een gemiddelde Punterhuur van zeg 630,-- betekent dat dus dat u volgend jaar moet rekenen op een huur van bijna 672,--. De tendens van de inflatie is de laatste maanden licht stijgend, dus het kan nog wat meer worden. Maar voor koopwoningen blijft de hypotheekrente onaangetast. Ik wens huizenbezitters geen grotere zorgen toe dan ze nu al hebben, maar begrijp niet goed dat de huurders worden gestraft voor het feit dat ze (om welke redenen dan ook) in het verleden geen huis hebben gekocht. Jaap Kist NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 7

8 Beste Punterbewoners, UITNODIGING Het jaar 2010 loopt ten het einde en hoewel we nog voor het kerstfeest staan, kijken we in deze laatste Nieuwsbrief van het jaar al vooruit naar het volgende jaar. En zoals ieder jaar, nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse inloopavond in januari. We willen graag weer samen het nieuwe jaar feestelijk inwijden tijdens de Nieuwjaarsborrel Omdat de verbouwing van De Meent, na de brand in 2009, nog niet voltooid is, zal de locatie van de Nieuwjaarsborrel dezelfde zijn als vorig jaar, namelijk: De Bolder, Groenhof 140 datum: 7 januari 2011, aanvang uur, afsluiting uur. Uiteraard is de toegang weer gratis, evenals twee consumptiebonnen! Wij hopen weer op een grote opkomst. Iedereen is deze avond welkom, ook als u geen lid bent van de bewonerscommissie. Let op: Noteer de datum 7 januari 2011 in uw nieuwe agenda Sfeerbeeld in De Bolder op 8 januari 2010 Kom allen naar De Bolder vrijdag 7 januari 2011!! Het bestuur van de BewonersCommissie Punter wenst u nu al vast prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2011 NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 8

9 Gereedschap lenen oor onze leden is V een aantal gereedschappen gratis in bruikleen te verkrijgen. Belt u wel eerst even voor een afspraak! Accuboormachine tel Bladzuiger/blazer tel Elektrische hamerboor tel Elektrische heggenschaar tel Grondboor tel Hogedrukspuit tel / tel Kruiwagen tel Ladder tel Heeft u nog suggesties voor ander gereedschap? Meld het ons dan op telefoon Uitleentermijn: maximaal 1 week Gebruik van geleend gereedschap voor eigen risico. Gelieve het geleende gereedschap weer schoon in te leveren. Word lid ehoort u tot de bewoners, die nog geen lid B zijn van de BewonersCommissie Punter? Het is altijd een goed moment om het te worden! Uw lidmaatschap loopt dan tot en met 31 december Wat moet u doen om lid te worden? Vul het antwoordformulier in, doe dit in een enveloppe samen met 5.00 en breng dit naar een van de bestuursleden (zie voor adressen pagina 8). U kunt dit bedrag uiteraard ook overmaken en wel op bankrekening t.n.v. R.R.M. van der Roest te Amstelveen. (Bij storting s.v.p. huisnummer vermelden) Antwoordformulier(tje) Amstelveen, Naam: Huisnummer: Tel geeft zich hierbij op als lid van de Bewoners- Commissie Punter te Amstelveen. De contributie bedraagt 5.00 per kalenderjaar Handtekening:..... Interessante links Alert is een huurdersfederatie. Deze federatie omvat de huurdersverenigingen: * HBO ARGUS waarvan de leden worden gevormd door de bewonerscommissies (BC S) te Amsterdam, * HVL, de leden hiervan zijn de BC s te Landsmeer en ong. 400 huurders, * Huurdersvereniging Aalsmeer - Ku delstaart (HAK) * Huurdersraad St.Lodewijk Website van de Huurdersraad van St. Lodewijk Amstelveen Website van de BewonersCommissie Punter NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 9

10 Advertenties Van den Heuvel Assurantiën Punter RL Amstelveen Voor al uw schade-/levensverzekeringen Specialist autoverzekering Tarief 10 tot 20% voordeliger- Vraag een offerte! Tel Mobiel: Website:www.vdheuvelassurantien.nl WFT-vergunningnummer Iets te vieren voor particulier of bedrijf? Dag- en meerdaagsetochten tot resp 29/22 gasten Zeilen met chauffeur een actieve ontspanning aan boord van de twee-mast-tjalk de NOVA CURA anno 1907 voor info H.J. Scheijde Punter 85 Tel Website: A.M VAN LOOKEREN TABAKSPECIAALZAAK Dealer van o.a. St. Dupont, Dunhill, Ronson en Porsche Design. Grote collectie sigaren, o.a. Cohiba en Monte Cristo. Tabak, tijdschriften, lotto en Staatsloten. Binnenhof 45, 1181 ZH Amstelveen Telefoon (020) Yogacentrum Amstelveen Gezond worden gezond blijven Je leert door yoga te beoefenen, je lichaam beter kennen en je energie beter te verdelen. Yogabeoefening zorgt voor een gezonde geest en is zeer effectief bij vele stressklachten. Wil je meer weten? Bel of kijk op de Website GSM Pilates Meditaie Tai chi Logger 219 te Amstelveen Colofon Nieuwsbrief BCP, 17 e jaargang nr.3; een uitgave van de BewonersCommissie Punter. Redactie: Jaap Kist tel Wil van den Heuvel tel Eventuele kopij voor het volgende nummer van de Nieuwsbrief kunt u sturen of en naar één van de redacteuren Bestuur Bewonerscommissie: Voorzitter: Cor Spinhoven Punter 97 tel Secretaris: Wil van den Heuvel Punter 226 tel Penningmeester: Roy van der Roest Punter 287 tel Bestuurslid: Jaap Kist Punter 269 tel Bestuurslid: Carla van Geel Punter 383 tel Webmanager: Marc Rill Punter 413 tel ING rekening t.n.v. R.R.M. van der Roest te Amstelveen NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 10

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Beste medebewoners, Er ligt weer een krant van de bewonerscommissie voor u, u ziet dat de redactie haar uiterste best heeft gedaan

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

ACCEPTGIRO INGESLOTEN

ACCEPTGIRO INGESLOTEN Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 21 afl.3 pag 2 Jaargang 21 aflevering 3 november 2012 Samenstelling Bestuur: Voorzitter Alfred Boot Straat van Malakka 70 2622 KM 2625817 Secretaris :

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Lichtpuntjes in de letselschade

Lichtpuntjes in de letselschade WHIPLASH MAGAZINE HÉT WHIPLASH LIJFBLAD 25e jaargang nummer 3 december 2013 Lichtpuntjes in de letselschade Mark Reekers: Mijn persoonlijke motto is glunder! 2 Voorwoord Lichter Heb ik geluk bij mijn ongeluk?

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Bewonerscommissie (BC) Bernhardflats

Bewonerscommissie (BC) Bernhardflats Nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 1, najaar 2011 Bewonerscommissie (BC) Bernhardflats Dit is de eerste! Beste bewoners, U heeft de eerste nieuwsbrief in handen die Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie