Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude. Beste medebewoners van de Punter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude. Beste medebewoners van de Punter"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 17 e jaargang nr. 3, november 2010 Beste medebewoners van de Punter igen Haard heeft samen met Stadsgenoten E en de Gemeente Amsterdam, een traject opgestart. Het behelst, dat jongeren vanaf 18 jaar in aanmerking kunnen komen voor speciaal voor deze doelgroep gelabelde woningen. Deze woningen zijn dus geschikt voor jongeren; zij zijn betaalbaar en relatief klein qua oppervlakte. Het gaat om 295 woningen, die permanent worden aangemerkt als jongerenwoning, waarvoor jongeren voorrang hebben als zij aangeven zo n gelabelde woning te willen huren. Corporaties zetten bestuurlijke boete in bij woonfraude Om de gemaakte afspraken na te kunnen komen en om voldoende jongeren te kunnen (blijven) huisvesten, is het voor de verhuurder noodzakelijk dat, nadat de huurder 26 jaar oud is geworden (en aldus eigenlijk geen jongere meer is), de jongerenwoning opnieuw aan een jongere kan worden verhuurd. Er is aan de huurdersfederatie Alert om advies gevraagd in deze zaak. In de afgelopen bestuursvergadering is dit onderwerp behandeld. Zodra er iets bekend is over het functioneren van bovenstaande insteek, houd ik u natuurlijk op de hoogte, het zou ook voor Amstelveen kunnen gaan werken.. Hele prettige feestdagen toegewenst, uw voorzitter Cor Spinhoven llegale onderhuur dubbel bestraft; sleutel I inleveren en boetes van 3.000,-- oplopend tot ,-- bij herhaalde overtreding. Vanaf 1 januari 2010 legt de gemeente Amsterdam illegale doorverhuurders van corporatiewoningen een bestuurlijke boete op voor woonfraude. Met deze maatregel gaan Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en de woningcorporaties illegale doorverhuur te lijf. Woningstichting Eigen Haard en Woonstichting De Key starten met de inzet van deze boete. De maatregel wordt al ingezet op de particuliere woningmarkt voor vergunningplichtige woningen met een huur tot 548,18. Nu dus ook om doorverhuur bij de corporaties aan te pakken. De maatregel moet huurders beschermen tegen misbruik van regels op de woningmarkt en heeft als doel dat er meer woningen beschikbaar komen voor mensen die er recht op hebben. Omdat 75% van de vergunningplichtige woningen in bezit is van corporaties, is het logisch om deze maatregel ook voor deze woningen in te zetten. NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 1

2 Prioriteit bij de corporaties ligt bij de aanpak van de doorverhuurder. Volgens Eigen Haard en De Key trekt illegale onderhuur vaak criminaliteit en overlast aan. Met deze maatregel hoopt men de groeiende aantallen illegaal bewoonde woningen een halt toe te roepen. De praktijk: boete en sleutel inleveren De doorverhuurder is degene die wordt aangepakt met de bestuurlijke boete. De woningcorporatie en de gemeente gaan gezamenlijk verdachte woonadressen bezoeken. Als er sprake is van doorverhuur, dan gaat de corporatie over tot ontbinding van het huurcontract. Daarnaast legt de gemeente de bestuurlijke boete op. De doorverhuurder wordt zo dubbel gestraft en bovendien komt er weer en woning vrij voor woningzoekenden. Doorverhuur, kamerverhuur en fakevoordrachten De gemeente stelt prioriteiten aan het inzetten van de bestuurlijke boete voor zware vormen van woonfraude, waaronder doorverhuur, kamerverhuur en fakevoordrachten. Bij dat laatste wordt een bewoner voorgedragen voor een woning waar hij niet daadwerkelijk gaat wonen. Of de woning wordt per kamer verhuurd. Bij doorverhuur, het illegaal onderhuren van een woning, wordt onderscheid gemaakt in de hoogte van de boete. Een hoge boete ( ,--) wordt opgelegd als de woning met winst wordt doorverhuurd waardoor de onderhuurder ook financieel wordt getroffen. De boete is lager ( 3.000,--) als de doorverhuurder de woning tegen de officiële prijs heeft doorverhuurd en er dus geen sprake is van winstbejag. De boetes De volgende boetes zijn in de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening opgenomen. Voor corporatiewoningen gelden de boetes voor doorverhuur. 340,-- voor een onderhuurder die zonder huisvestingsvergunning in de woning woont; 3.000,-- (en bij herhaalde overtreding 4.500,--) voor een huurder die zijn woning zonder huisvestingsvergunning doorverhuurt zonder dat winst is gemaakt; ,-- (en bij herhaalde overtreding ,--) voor een huurder die zijn woning zonder huisvestingsvergunning doorverhuurt als wel winst is gemaakt; 6.000,-- (en bij herhaalde overtreding 9.000,--) voor een eigenaar die zijn woning zonder huisvestingsvergunning verhuurt; ,-- (en bij herhaalde overtreding ,--) voor het zonder vergunning onttrekken van een woning aan de woningvoorraad. Bron: Gemeente Amsterdam Karlijn Dongen Duurzaam Veilig Waardhuizen a het aanbrengen van de snelheid beperkende maatregelen op de Punter schreef ik N in een aan de gemeente mijn zorg uit over de m.i. onveiliger geworden toestand aldaar. In een uitgebreide reactie van 6 juli j.l schreef mr. Ir. S.J. van Viegen, teamleider verkeer en vervoer van Centrale Beheertaken van de gemeente mij het volgende: In uw van 26 april 2010 omschrijft u de vernieuwde verkeerssituatie op de Punter. ( ) In deze brief gaan wij in op de achtergrond van deze maatregel en geven we u wat meer uitleg over de maatregel. In 1997 hebben alle Nederlandse gemeentes zich geconformeerd aan het landelijke verkeersprincipe Duurzaam Veilig. Dit programma heeft als doel het aantal doden en ziekenhuisgewonden naar aanleiding van een verkeersongeval te verminderen. NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 2

3 Er wordt daarbij binnen de bebouwde kom onderscheid gemaakt naar wegen die vooral een functie hebben voor het ontsluiten van gebieden voor doorgaand verkeer (50 km/uur). In de verblijfsgebieden geldt een maximale snelheid van 30 km/uur. In de gebieden met een maximum snelheid van 30 km/uur gebeuren minder ongevallen en de afloop van de ongevallen is bovendien in het algemeen minder ernstig. Het streven is daarom om zo groot mogelijke verblijfsgebieden te creëren, waarin de auto te gast is en de snelheid laag is. Het verkeer van en naar wijken moet zoveel mogelijk gebruik maken van de 50 km/uur-wegen. Om deze doelen te verwezenlijken streeft de Nederlandse overheid naar een eenduidig wegbeeld waarbij de inrichting van de weg het gewenste gedrag af moet dwingen bij de weggebruikers. Dat betekent dat er niet alleen kan worden volstaan met verkeersborden om de maximumsnelheid af te dwingen maar dat ook fysieke maatregelen noodzakelijk kunnen zijn, zoals drempels, plateaus en wegversmallingen. Zonder deze maatregelen voldoet de weginrichting niet aan de landelijke richtlijnen. Middenhoven en Waardhuizen zijn de laatste Amstelveense wijken die nog niet ingericht waren volgens de principes van Duurzaam Veilig. Dit gebeurt nu alsnog (Waardhuizen is inmiddels klaar JK). Er is gekozen voor een vrij sober maatregelenpakket, waarbij vooral de entrees van de verblijfsgebieden herkenbaar moeten zijn en de snelheid op kruispunten laag. Een onafhankelijk verkeersadviesbureau heeft voor ons een analyse van de wijken gemaakt en mogelijke locaties voor snelheid remmende maatregelen voorgesteld. Wij hebben deze analyse vertaald in een concreet maatregelenpakket van snelheid remmende maatregelen en dit met het wijkplatform Middenhoven Waardhuizen besproken. Vervolgens hebben wij samen met het wijkplatform een inloopavond georganiseerd in de Meent op 27 augustus Het doel van deze inloopavond was het informeren van de bewoners over de plannen en het betrekken van de bewoners bij het project. Hierdoor hebben de bewoners in een vroeg stadium aan kunnen geven of het voorgestelde maatregelenpakket goed was of dat het noodzakelijk was om enkele aanpassingen te doen. Het ging hierbij om het type maatregel en de voorgestelde locatie. Na afloop van deze informatieavond zijn de reactieformulieren geïnventariseerd, aanpassingen doorgevoerd en betrokkenen geïnformeerd over de suggesties die zij hadden. Wij zijn aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar begonnen met de uitvoering van het project. Voorafgaand aan de uitvoering worden de direct aanwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden voor de deur en over eventuele verkeershinder gedurende de werkzaamheden. De informatie over het gehele project is niet nogmaals verstrekt omdat hier destijds een inloopavond voor georganiseerd was. Verder heeft er in de Amstelveense weekbladen en de Gondelkoerier informatie gestaan over het project. Nu grote delen van de wijken 30 km/uurgebieden worden is het de bedoeling dat het autoverkeer van en naar de wijken vooral gebruik gaat maken van de daartoe ingerichte 50 km/uurwegen zoals Galjoen, Gondel, Dr. Willem Dreesweg en Poortwachter. Voorheen maakten veel bewoners gebruik van smalle routes door de wijk heen, zoals Kotter en de Punter. Om dit verkeer te ontmoedigen, hebben we ervoor gekozen om de wegversmallingen op de Punter aan te leggen voor verkeer in de noordelijke richting. Ze zijn dus niet bedoeld om verkeer naar het winkelcentrum te ontmoedigen, zoals sommigen suggereren. Bij het uitwerken van de maatregelen hebben wij verschillende belangen moeten afwegen. Omdat er op de Punter een bus rijdt, hebben wij er bijvoorbeeld voor gekozen om wegversmallingen te realiseren in plaats van drempels. Door de wegversmallingen moeten bestuurders soms op elkaar wachten en gaat men ook langzamer rijden. Ook in doodlopende straten zoals het Turfschip was het noodzakelijk om maatregelen te treffen omdat het gebied anders niet aan de landelijke richtlijnen van een 30 km/uur-zone zou voldoen. ( ) Bestuurder (hebben) na het nemen van verkeersmaatregelen tijd nodig om aan de nieuwe verkeerssituaties te wennen. Men zal dan ook niet perse direct andere routes kiezen en zijn rijgedrag aanpassen. Wij zien dan ook vooralsnog gaan aanleiding om verkeersmaatregelen te herzien of aan te passen. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend Centrale Beheertaken mr. ir. S.J. van Viegen NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 3

4 teamleider verkeer en vervoer Deze uitgebreide reactie valt te prijzen. Het neemt echter niet weg dat bij een groot deel van de Punterbewoners het gevoel van onveiligheid op de doorgaande Punterweg vergroot is, omdat veel automobilisten de wegversmallingen en de stukjes weg daartussen, met kennelijk plezier, met grote snelheid blijven nemen. Jaap Kist Barbecue Wist u dat Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Kudelstaart, Lisse, Wormerland, Landsmeer, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer en Diemen meedoen met Hier kunnen buurtbewoners problemen en ideeën voor de openbare ruimte melden door ze op de digitale plattegrond te schrijven. Ook kunt u op meldingen van anderen stemmen. Wanneer tien bewoners een idee of probleem steunen, stuurt verbeterbuurt.nl de melding door naar de gemeente of het stadsdeel. Kijk voor meer informatie op: Huurmarkt juli 2010 p 28 augustus j.l hebben we op het derde O oneven pleintje een barbecuefeest gehouden. De organisatie was in handen van Gees, Rina en Patricia. Hoewel de weergoden ons niet erg gunstig gezind waren, was het een geslaagd feest. Ook de kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. Op deze manier leerden de buurtjes elkaar eens op een andere manier kennen. Het was allemaal dik voor elkaar en iedereen heeft een steentje bijgedragen om het een gezellige middag en avond te laten worden. Nogmaals dank aan de initiatiefneemsters; ze hebben veel werk moeten verzetten, maar het was zeer de moeite waard. Wellicht is het voor herhaling vatbaar. Carla van Geel Gemiddelde huurprijs woningen stijgt met 1,2 procent Uit onderzoek van Direct Wonen blijkt dat de gemiddelde huurprijs van woningen in Nederland met 1,2 procent is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In juli 2010 werd voor een huurwoning gemiddeld 750 gevraagd. In dezelfde periode vorig jaar was de gemiddelde huurprijs 741. Voor huurwoningen in de prijsklasse tot 800 bedraagt in juli 2010 de gemiddelde huurprijs 500. Een stijging van 1,4 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het duurdere segment (huurwoningen vanaf 800) laat een gemiddelde huurprijs zien van In dezelfde periode vorig jaar was de huurprijs Een daling van 0,4 procent. Huurprijzen in de steden: stijgers en dalers In Zaandam steeg de gemiddelde huurprijs van nieuw aangeboden woningen in juli met 39,6 procent het sterkst vergeleken met juli Amsterdam is de duurste stad om een woning te huren. De gemiddelde huurprijs bedraagt In dezelfde periode vorig jaar kwam de gemiddelde huurprijs uit op 1.295, een daling van 11,1 procent. In juli 2010 is Tilburg de goedkoopste stad om een woning te huren. De gemiddelde huurprijs bedraagt 478. In dezelfde periode vorig jaar NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 4

5 bedroeg de gemiddelde huurprijs 469. Bron: Direct Wonen BCP op Sail 2010 tijd. Ik sprak met een medewerkster van Eigen Haard, die onze positief kritische houding juist roemde en daar zullen we dus ook zeker mee doorgaan. Elke jaar worden we door Eigen Haard voor een feest uitgenodigd, dat is niet de reden, dat wij de BewonersCommissie Punter besturen, maar het is prettig dat ons werk op deze wijze gewaardeerd wordt. Mocht het voor u een reden zijn om nog eens te overwegen om ons bestuur te versterken dan bent u van harte welkom. Meerdere handen maken het werk toch makkelijker. U kunt contact opnemen met een van onze bestuurders; zie voor telefoonnummers en adressen achterop deze Nieuwsbrief. Volgend jaar geen Sail, maar misschien iets anders wat ook leuk is om mee te maken! Jaap Kist et bestuur van de BewonersCommisie Punter was, met partners, door Eigen Haard op H zaterdag 21 augustus j.l uitgenodigd voor een dagje Sail Dit uit erkentelijkheid voor het werk, dat gedurende het jaar verricht is. Helaas konden onze voorzitter, Cor Spinhoven met zijn vrouw, daar niet bij zijn, wegens werkzaamheden. De uitnodiging betrof uiteraard alle bewonerscommissies van Eigen Haard. We werden met een pendelbus opgehaald bij het ziekenhuis Amstelland, naar het Eigen Haard terrein aan de overkant van het IJ gebracht, waar we met 550 mensen bijeenkwamen in een partytent, een kopje koffie met wat lekkers kregen en daarna ingescheept in een party schip voor een rondvaart langs alle tall ships. Een fantastische belevenis, al varend tussen honderden andere boten en bootjes. Na de boottocht werden we verrast met een heerlijke lunch, waarna we weer met de pendelbus terug werden gereden naar Amstelveen. Een goede geste van Eigen Haard, die ons echter niet minder kritisch zal maken in de voorliggende Ledenwerfactie en nieuwe bewoners en aantal bestuursleden van de BCP heeft E een huis-aan-huis ledenwerfactie gehouden, omdat het aantal leden in de loop van de tijd behoorlijk was gedaald. In eerste instantie werden achtenveertig adressen bezocht, waaraan wij twaalf betalende leden hebben overgehouden. Daarbij kwam nog een aantal bewoners die nog wel lid bleken te willen zijn, maar gewoon vergeten hadden het lidmaatschapsgeld van 5,-- over te maken. Mensen, laten wij hierop attent blijven alstublieft. Er zijn uiteraard ook weer een aantal nieuwe bewoners gekomen, namelijk: Tijdvak t/m : Fam. van de Bosch - Punter 75: Fam. Konalé - Punter 123: Ottema & Belev - Punter 112: Fam. Niermeijer - Punter 228: Mw. V. van Deursen - Punter 91: Wij heten hen van harte welkom in de Punter en wensen hen veel woongenot. NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 5

6 Huurtoeslag 2010: wie, wat en wanneer ent u in verhouding tot uw inkomen veel geld B kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Kunt u huurtoeslag krijgen? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan 647,53 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op 357,37 per maand, maar die huren hebben we niet in de Punter. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan per jaar als u alleen bent, of als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximuminkomen als u alleen bent, of als u samenwoont. Bijzondere situaties Soms kunt u huurtoeslag krijgen, terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet. Of u krijgt meer toeslag dan normaal. We noemen in deze Nieuwsbrief alleen de volgende relevante situatie: U, of uw partner of medebewoner heeft verzorging thuis nodig Hebt u of heeft uw partner of medebewoner verzorging nodig? En kan met de verzorging thuis opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis worden voorkomen? Dan tellen wij uw partner of een medebewoner niet mee voor de berekening van uw huurtoeslag. Voorwaarden Degene die de verzorging krijgt, mag geen kind onder de 18 jaar zijn. Het voordeel uit sparen en beleggen van de bewoner die wij niet meetellen, mag niet meer zijn dan Iemand heeft voordeel uit sparen en beleggen als hij inkomstenbelasting betaalt over zijn vermogen. Het gezamenlijke inkomen, inclusief het inkomen van de bewoner die wij niet meetellen, mag niet meer zijn dan Wie wordt er niet meegeteld? Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u van iedereen in uw huishouden het inkomen opgeven. De Belastingdienst bepaalt vervolgens welke bewoner ze voor de huurtoeslag niet meetelt. Het inkomen en vermogen van de aanvrager telt ze altijd mee. Ook als dat degene is die verzorging nodig heeft. Er zijn veel meer bijzondere situaties waardoor je huurtoeslag kan krijgen, terwijl je niet aan alle voorwaarden voldoet., maar die zijn wat minder voor de hand liggend. Het is natuurlijk raadzaam om, als u huurtoeslag denkt te kunnen aanvragen die goed te bekijken. Kijk hiervoor op Het aanvraagformulier van de Belastingdienst kunt u downloaden op de hierboven genoemde website of met een van de volgende links: Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2010 voor Windows Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2010 voor Apple Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag 2010 voor Linux Bron: Belastingdienst Veranderingen regels huurwoningen e Europese Commissie heeft de regels voor D het krijgen van een sociale huurwoning veranderd. Vanaf 1 januari 2011 mogen woningcorporaties hun sociale huurwoningen alleen nog toewijzen aan mensen met een inkomen tot maximaal ,-- (belastbaar jaarinkomen van het huishouden). Verdient u meer, dan heeft u geen recht op een sociale huurwoning. Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat een woning wordt toegewezen. Lopende huurcontracten blijven geldig Vanaf 1 januari 2011 komt u niet meer in aanmerking voor een huurwoning met een netto huur t/m 647,53 (u ziet: dezelfde grens als bij de huurtoeslag in het vorige artikel) als u meer dan ,-- per jaar verdient. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe woningtoewijzingen, dus wanneer u een lopend huurcontract heeft blijft dit gewoon geldig. Inkomen boven ,--? Overweegt u zich bij WoningNet in te schrijven, dan is het belangrijk dat u de afweging maakt of NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 6

7 dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij WoningNet en dat uw inkomen hoger is dan ,--. Wanneer dit het geval is, kunt u vanaf 1 januari 2011 geen sociale huurwoning meer toegewezen krijgen. Maar misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel weer een sociale huurwoning kunt huren. In de tussentijd bouwt u dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo zijn dat u minder dan ,-- verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in of uitschrijft bij WoningNet! Belastbaar jaarinkomen De nieuwe regels gaan over het belastbaar jaarinkomen van uw hele huishouden. Dit is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen (minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen). Het gaat dan over inkomen uit werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit sparen en beleggen. Op de website van de Rijksoverheid ( kunt u meer informatie vinden over belastbaar inkomen. Meer informatie Er is nog veel onduidelijkheid over de praktische uitwerking van de nieuwe regels. Toch vinden de woningcorporaties in de Stadsregio Amsterdam het belangrijk u alvast op de hoogte te stellen van deze verandering, zodat u hier rekening mee kunt houden. Zodra er meer bekend is over de regeling informeert WoningNet u verder. Bron: WoningNet.nl nr augustus 2010 Klanttevredenheidsonderzoek ls het goed is, heeft Eigen Haard in oktober A een klanttevredenheidsonderzoek (de Bewonersscan) laten uitvoeren onder de bewoners door onderzoeksbureau USP. De bewoners zijn naar hun mening gevraagd over de woning, woonomgeving en de dienstverlening van Eigen Haard. Een grote groep bewoners is daartoe benaderd per met daarin het verzoek om online mee te doen, andere bewoners werden telefonisch benaderd. Wellicht zijn enkele Punterbewoners daar ook wel bij geweest. Meedoen met het onderzoek kostte ongeveer 15 minuten. USP heeft veel ervaring met dit soort onderzoek. Zodoende kan Eigen Haard de uitkomsten vergelijken met die van andere woningcorporaties. Het streven van Eigen Haard was het verkrijgen van circa ingevulde vragenlijsten. Begin 2011 komen de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar. De resultaten worden via de website van Eigen Haard bekend gemaakt Bron: Eigen Haard, 4 oktober 2010 Regeringsplannen huren et duurde even, maar H begin oktober werden de plannen van de regering Rutte 1 bekend en, hoewel we wisten dat er veel bezuinigd moet worden de komende jaren, hielden die voor veel huurders toch een behoorlijke tegenvaller in. Als de plannen doorgaan, zal de huur van bewoners in sociale huurwoningen, met een belastbaar inkomen van ,-- of meer met 5% boven de inflatie worden verhoogd. Begin september maakte het CBS bekend dat de inflatie t/m september op 1,6% was uitgekomen. Dat betekent dus nu al voor bovengenoemde huurders een huurverhoging van 6,6%. Bij een gemiddelde Punterhuur van zeg 630,-- betekent dat dus dat u volgend jaar moet rekenen op een huur van bijna 672,--. De tendens van de inflatie is de laatste maanden licht stijgend, dus het kan nog wat meer worden. Maar voor koopwoningen blijft de hypotheekrente onaangetast. Ik wens huizenbezitters geen grotere zorgen toe dan ze nu al hebben, maar begrijp niet goed dat de huurders worden gestraft voor het feit dat ze (om welke redenen dan ook) in het verleden geen huis hebben gekocht. Jaap Kist NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 7

8 Beste Punterbewoners, UITNODIGING Het jaar 2010 loopt ten het einde en hoewel we nog voor het kerstfeest staan, kijken we in deze laatste Nieuwsbrief van het jaar al vooruit naar het volgende jaar. En zoals ieder jaar, nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse inloopavond in januari. We willen graag weer samen het nieuwe jaar feestelijk inwijden tijdens de Nieuwjaarsborrel Omdat de verbouwing van De Meent, na de brand in 2009, nog niet voltooid is, zal de locatie van de Nieuwjaarsborrel dezelfde zijn als vorig jaar, namelijk: De Bolder, Groenhof 140 datum: 7 januari 2011, aanvang uur, afsluiting uur. Uiteraard is de toegang weer gratis, evenals twee consumptiebonnen! Wij hopen weer op een grote opkomst. Iedereen is deze avond welkom, ook als u geen lid bent van de bewonerscommissie. Let op: Noteer de datum 7 januari 2011 in uw nieuwe agenda Sfeerbeeld in De Bolder op 8 januari 2010 Kom allen naar De Bolder vrijdag 7 januari 2011!! Het bestuur van de BewonersCommissie Punter wenst u nu al vast prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2011 NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 8

9 Gereedschap lenen oor onze leden is V een aantal gereedschappen gratis in bruikleen te verkrijgen. Belt u wel eerst even voor een afspraak! Accuboormachine tel Bladzuiger/blazer tel Elektrische hamerboor tel Elektrische heggenschaar tel Grondboor tel Hogedrukspuit tel / tel Kruiwagen tel Ladder tel Heeft u nog suggesties voor ander gereedschap? Meld het ons dan op telefoon Uitleentermijn: maximaal 1 week Gebruik van geleend gereedschap voor eigen risico. Gelieve het geleende gereedschap weer schoon in te leveren. Word lid ehoort u tot de bewoners, die nog geen lid B zijn van de BewonersCommissie Punter? Het is altijd een goed moment om het te worden! Uw lidmaatschap loopt dan tot en met 31 december Wat moet u doen om lid te worden? Vul het antwoordformulier in, doe dit in een enveloppe samen met 5.00 en breng dit naar een van de bestuursleden (zie voor adressen pagina 8). U kunt dit bedrag uiteraard ook overmaken en wel op bankrekening t.n.v. R.R.M. van der Roest te Amstelveen. (Bij storting s.v.p. huisnummer vermelden) Antwoordformulier(tje) Amstelveen, Naam: Huisnummer: Tel geeft zich hierbij op als lid van de Bewoners- Commissie Punter te Amstelveen. De contributie bedraagt 5.00 per kalenderjaar Handtekening:..... Interessante links Alert is een huurdersfederatie. Deze federatie omvat de huurdersverenigingen: * HBO ARGUS waarvan de leden worden gevormd door de bewonerscommissies (BC S) te Amsterdam, * HVL, de leden hiervan zijn de BC s te Landsmeer en ong. 400 huurders, * Huurdersvereniging Aalsmeer - Ku delstaart (HAK) * Huurdersraad St.Lodewijk Website van de Huurdersraad van St. Lodewijk Amstelveen Website van de BewonersCommissie Punter NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 9

10 Advertenties Van den Heuvel Assurantiën Punter RL Amstelveen Voor al uw schade-/levensverzekeringen Specialist autoverzekering Tarief 10 tot 20% voordeliger- Vraag een offerte! Tel Mobiel: Website: WFT-vergunningnummer Iets te vieren voor particulier of bedrijf? Dag- en meerdaagsetochten tot resp 29/22 gasten Zeilen met chauffeur een actieve ontspanning aan boord van de twee-mast-tjalk de NOVA CURA anno 1907 voor info H.J. Scheijde Punter 85 Tel Website: A.M VAN LOOKEREN TABAKSPECIAALZAAK Dealer van o.a. St. Dupont, Dunhill, Ronson en Porsche Design. Grote collectie sigaren, o.a. Cohiba en Monte Cristo. Tabak, tijdschriften, lotto en Staatsloten. Binnenhof 45, 1181 ZH Amstelveen Telefoon (020) Yogacentrum Amstelveen Gezond worden gezond blijven Je leert door yoga te beoefenen, je lichaam beter kennen en je energie beter te verdelen. Yogabeoefening zorgt voor een gezonde geest en is zeer effectief bij vele stressklachten. Wil je meer weten? Bel of kijk op de Website GSM Pilates Meditaie Tai chi Logger 219 te Amstelveen Colofon Nieuwsbrief BCP, 17 e jaargang nr.3; een uitgave van de BewonersCommissie Punter. Redactie: Jaap Kist tel Wil van den Heuvel tel Eventuele kopij voor het volgende nummer van de Nieuwsbrief kunt u sturen of en naar één van de redacteuren Bestuur Bewonerscommissie: Voorzitter: Cor Spinhoven Punter 97 tel Secretaris: Wil van den Heuvel Punter 226 tel Penningmeester: Roy van der Roest Punter 287 tel Bestuurslid: Jaap Kist Punter 269 tel Bestuurslid: Carla van Geel Punter 383 tel Webmanager: Marc Rill Punter 413 tel ING rekening t.n.v. R.R.M. van der Roest te Amstelveen NIEUWSBRIEF BCP, NOVEMBER PAGINA 10

Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter

Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 22 e jaargang nr. 1, februari 2015 Beste medebewoners van de Punter, Wij hebben inmiddels afscheid genomen van onze voorzitter Cor Spinhoven en dat betekent, dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter

Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 21 e jaargang nr. 3, november 2014 Beste medebewoners van de Punter, Dit is helaas het laatste voorwoord, dat ik als voorzitter van de Bewoners Commissie Punter

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Uw Voorzitter Cor Spinhoven uw voorzitter Cor Spinhoven. BCP Nieuwjaarsreceptie.

Met vriendelijke groet, Uw Voorzitter Cor Spinhoven uw voorzitter Cor Spinhoven. BCP Nieuwjaarsreceptie. Beste medebewoners van de Punter Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 20 e jaargang nr. 1, februari 2013 Beste medebewoners van de Punter, Het zal u niet verbazen, dat deze Nieuwsbrief voor het

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter

Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 20 e jaargang nr. 2, april 2013 Beste medebewoners van de Punter, Met dit voorwoord wil ik u op de hoogte brengen van het volgende. Het bestuur van de Bewoners

Nadere informatie

et bestuur heeft heel veel positieve reacties ontvangen van onze bewoners, die de door het bestuur georganiseerde barbecue hebben bijgewoond.

et bestuur heeft heel veel positieve reacties ontvangen van onze bewoners, die de door het bestuur georganiseerde barbecue hebben bijgewoond. Beste medebewoners van de Punter Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 19 e jaargang nr. 3, december 2012 Beste medebewoners van de Punter, et bestuur heeft heel veel positieve reacties ontvangen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Hallo medepuntenaren, DNB verwacht komende jaren oplopende inflatie. 15 e jaargang nr.

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Hallo medepuntenaren, DNB verwacht komende jaren oplopende inflatie. 15 e jaargang nr. Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 15 e jaargang nr. 2, november 2008 Hallo medepuntenaren, indelijk weer een nieuwsbrief van uw bewonerscommissie, E DNB verwacht komende jaren oplopende inflatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Wij vroegen mannen en/of vrouwen. Beste medebewoners van de Punter, 16 e jaargang nr.

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Wij vroegen mannen en/of vrouwen. Beste medebewoners van de Punter, 16 e jaargang nr. Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 16 e jaargang nr. 3, december 2009 Beste medebewoners van de Punter, D it is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Velen van ons kijken weer uit naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Initiatiefrecht stapje dichterbij. 16 e jaargang nr.

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Initiatiefrecht stapje dichterbij. 16 e jaargang nr. Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 16 e jaargang nr. 2, juli 2009 Beste medebewoners van de Punter, e vakanties zijn begonnen, de meesten van D ons gaan weer genieten van een welverdiende rustperiode.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Najaarsoverleg 2009. 17 e jaargang nr.

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter, Najaarsoverleg 2009. 17 e jaargang nr. Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 17 e jaargang nr. 1, januari 2010 Beste medebewoners van de Punter, Hier is uw eerste BC Punter Nieuwsbrief van 2010. In de eerste plaats wens ik u allen een

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Eigen Haard zoekt betrokken huurders. Beste medebewoners, 16 e jaargang nr.

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Eigen Haard zoekt betrokken huurders. Beste medebewoners, 16 e jaargang nr. Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 16 e jaargang nr. 1, maart 2009 Beste medebewoners, r is weer een nieuw jaar aangebroken. Wij E hopen dat het ondanks de verslechterde economie, toch een goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Woonlasten Nederland hoogste van Europa. Beste medebewoners van de Punter,

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Woonlasten Nederland hoogste van Europa. Beste medebewoners van de Punter, Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 18 e jaargang nr. 1, februari 2011 Beste medebewoners van de Punter, llereerst de beste wensen voor het nieuwe A jaar, toegewenst door het bestuur van de BewonersCommissie

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter. Huurliberalisatie van de baan!! 14 e jaargang nr.

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Beste medebewoners van de Punter. Huurliberalisatie van de baan!! 14 e jaargang nr. Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 14 e jaargang nr. 1: mei 2007 H Beste medebewoners van de Punter et is inmiddels al weer een tijd geleden dat ons bewonersblad bij u op tafel lag. Er hebben zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 12 e jaargang nr. 5: december 2005

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 12 e jaargang nr. 5: december 2005 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 12 e jaargang nr. 5: december 2005 Beste medebewoners, De zomer is voorbij, de natuur hult zich in de mooiste kleuren, het is herfst. Samen kijken wij terug naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Nogmaals de huren. Beste medebewoners van de Punter. 18 e jaargang nr. 2, mei 2011

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Nogmaals de huren. Beste medebewoners van de Punter. 18 e jaargang nr. 2, mei 2011 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 18 e jaargang nr. 2, mei 2011 Beste medebewoners van de Punter m te beginnen wil ik u er op attenderen, dat O er verderop in ons blad een artikel staat, dat

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Hemelwaterriool en herinrichting bestrating. Fusie. 14 e jaargang nr. 2, december 2007

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. Hemelwaterriool en herinrichting bestrating. Fusie. 14 e jaargang nr. 2, december 2007 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 14 e jaargang nr. 2, december 2007 Fusie este medebewoners van de Punter, B Helaas was er de laatste tijd weinig te melden, daarom verschijnt ons blad wat later

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 2: september 2006. Betaalbare huren, ook in de Punter?

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 2: september 2006. Betaalbare huren, ook in de Punter? Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 13 e jaargang nr. 2: september 2006 Beste medebewoners, U heeft al een tijdje niets van ons vernomen; de vorige nieuwsbrief van de bewonerscommissie dateert van

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006

Nieuwsbrief BCP. BewonersCommissie Punter. 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter 13 e jaargang nr. 1: maart 2006 Beste medebewoners, Er ligt weer een krant van de bewonerscommissie voor u, u ziet dat de redactie haar uiterste best heeft gedaan

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer: (Lees u voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Nr. (in te vullen door de gemeenten) Aan Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Beste bewoners van de punter,

Beste bewoners van de punter, Beste medebewoners van de Punter Nieuwsbrief BCP BewonersCommissie Punter K n 19 e jaargang nr. 1, februari 2012 Beste bewoners van de punter, ier heeft u de eerste Nieuwsbrief van 2012. H Terugkijkend

Nadere informatie

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43.

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43. Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Eén van de mogelijkheden om een andere woning te krijgen is het aangaan van een woningruil. Het ruilen van woningen tussen twee of meer huurders is lang

Nadere informatie

Sint Jorisplein. Nieuwsbrief. Huurdersvereniging

Sint Jorisplein. Nieuwsbrief. Huurdersvereniging Huurdersvereniging Secretariaat Hester Pauli Stadsring 104 Amersfoort E-mail: sintjorisplein@hotmail.com Postbank: 325. 30.45 KvK: 32092423 Amersfoort Juni 2008 Sint Jorisplein In dit nummer: Voorwoord

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht drs. J. Greven Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 5, september/oktober 2015

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 5, september/oktober 2015 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 11, nummer 5, september/oktober 2015 In dit nummer: Duizend extra tijdelijke

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Op naar 2016 samen met U!

Op naar 2016 samen met U! UITGAVE DECEMBER 2015 NUMMER 25 Het jaar 2015 gaat en 2016 komt er aan. Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om eenieder een in alle opzichten goed en gezond 2016 toe te wensen! Wat komt er in 2016

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Appartementen Van den Boschstraat

Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van 24 appartementen in de Van den Boschstraat in

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld NIEUWSBRIEF IGSD September 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5%

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5% Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging

Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging Klik voor Wonen Passend toewijzen Huurprijs Huurverhoging Klik voor Wonen Via de website Klik voor wonen worden huurwoningen toegewezen aan woningzoekenden. Deze website is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE Bijlage I AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van t.a.v. de afdeling Straat en huisnummer

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie