Stichting-OBC- Zoetermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting-OBC- Zoetermeer"

Transcriptie

1 Stichting-OBC- Zoetermeer NIEUWSBRIEF: Maart 2009 UIT DE BESTUURSKAMER SCHOLINGEN IN HET KADER VAN DE 'NIEUWE OVERLEGWET'. 14/01-28/01 en 11/02 vonden de scholingen in de Drie Hooibargen plaats met als thema de nieuwe overlegwet. Van rayon 2 (14/01) waren negen bewonerscommissies aanwezig, van rayon 1 (28/01) waren 8 bewonerscommissie aanwezig en van rayon 3 (11/02) hadden zeven bewonerscommissies gehoor gegeven aan de uitnodiging. Onder de bezielende leiding van de docente Jane Purperhart van de Nederlandse Woonbond werd duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn van deze nieuwe wet. Vooral duidelijk werd dat Vidomes op veel punten aan de nieuwe wet voldoet, ook werd duidelijk gemaakt dat er met goed overleg heel veel valt te bereiken en dat het niet altijd noodzakelijk hoeft te zijn om met de wet in handen je gelijk te halen. De aanwezigheid van de diverse Vidomes medewerkers per rayon werd door alle aanwezige op prijs gesteld. Op 11 februari werd Jane Purperhart met een mooie bos bloemen bedankt door het OBC voor haar inzet. REACTIES OP UITNODIGINGEN VAN HET OBC. Het secretariaat heeft en veel tijd en veel zorg besteedt aan het organiseren van de scholingen in het kader van de nieuwe overlegwet Tijdens de 'Themadag' van 27 oktober 2008 werd. "AD-HOC" besloten om de voltallige bewonerscommissies uit te nodigen voor deze scholingen, dit werd met instemming ter plekke goed ontvangen.in goed overleg met Vidomes is besloten om ook de rayon managers en senior consulenten van de diverse rayons mee uit te nodigen. In een vroeg stadium (2008) is een zaal in de Drie Hooibargen gereserveerd, compleet met wat lekkers bij de koffie en na afloop voor het napraten een drankje en een hapje. Onverteerbaar is het dan ook dat 8 bewonerscommissies het niet nodig hebben gevonden om via de "GEFRANKEERDE" antwoordkaart te reageren. Dit betekent voor het OBC extra in rekening gebrachte kosten, ONNODIG, indien iedereen de moeite neemt om te reageren. Het staat iedere bewonerscommissie vrij om wel of niet deel te nemen aan de door het OBC georganiseerde activiteiten, maar we mogen tenminste van u verwachten dat u laat weten wel of niet deel te nemen. Ook het budget van het OBC is niet onbeperkt. JAARVERGADERING 12 MAART IN 2-BE-HOME! Begin februari heeft u de uitnodiging voor de jaarvergadering van 12 maart in 2 BE-HOME ontvangen! Bijgesloten een gefrankeerde antwoordkaart, gelieve daar gebruik van te maken. De bewonerscommissies van de seniorencomplexen kunnen gebruik maken van de taxi vergoeding. Het secretariaat stelt het zeer op prijs dat u reageert of u wel of niet komt, dit per mail of via de antwoordkaart. OBC VERGADERING EN OVERLEG MET VIDOMES! 22 januari, de eerste vergadering inclusief overleg met Vidomes in Door het bestuur werd de eerste scholing geëvalueerd. Afgesproken is dat alle aanwezige bewonerscommissies het verslag van hun avond begin maart krijgen toe gezonden. Tijdens het overleg met Vidomes werden er afspraken gemaakt over het jaarplan INLOOPMAANDAGEN! 2 februari, de eerste inloop maandag van Vier bewonerscommissies op bezoek! Eerder zijn er dit jaar op afspraak twee bewonerscommissies bij het OBC op bezoek geweest. Van deze bewonerscommissies zijn de klachtendossiers samen gesteld en inmiddels overhandigd aan Vidomes. Inloopdagen maart 6 april 4 mei 8 juni 6 juli 7 september 5 oktober 2 december Inloop seniorencompl.2009 aan W.v.Cleeflaan 1005 van uur Bergmanstrook 2 maart Het Fregat 6 april Albrandswaard 4 mei Morgenster 8 juni Gondelkade 10 oktober Bijdorp 2 november Themadag 11 december 2009 Kerst/Surprisediner. 12 ½ jaar OBC Postadres OBC: Stichting OBC Willem van Cleeflaan RB Zoetermeer Tel Ma. van tot uur. Web-site Bezoek onze website. Iedere maand wordt de nieuwsbrief, Uitnodigingen, nieuwtjes gepubliceerd. -Adres. Bestuur OBC. Pagina 1.

2 Uit bestuurskamer.. OVERLEG IN DELFT! In Delft vond in week 3 op uitnodiging een vervolg bijeenkomst in het kader van participatie plaats. Hier waren op uitnodiging drie vertegenwoordigers van bewonerscommissies uit Zoetermeer en twee bestuursleden van het OBC aanwezig. De opzet is om te komen tot duidelijke afspraken en samenwerking tussen de diverse huurdersorgenisaties, bewonerscommissies en Vidomes. Het vervolgtraject is maandag 16 februari met de 'klankbordgroep' in Delft. Voor u gelezen.. Huurders krijgen meer rechten bij woningverbetering De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een initiatiefrecht voor woningverbetering voor huurders. Dit wetsvoorstel houdt in dat, wanneer een huurder zijn verhuurder een redelijk voorstel doet voor een renovatie, de verhuurder dit voorstel moet uitvoeren. Huurders kunnen hiermee bijvoorbeeld voorstellen doen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Of een voorstel redelijk is hangt af van een aantal zaken. Zo zal de huurder bereid moeten zijn een redelijke huurverhoging te betalen. Ook moet de renovatie passen in het beleid van de verhuurder en mag het de mogelijkheid tot verhuur of de waarde van de woning niet aantasten. Als de verhuurder het voorstel van de huurder niet aanvaardt, kan de huurder de rechter vragen zich uit te spreken over de redelijkheid van het voorstel. Ook wordt het in de nieuwe situatie mogelijk om een voorstel tot renovatie dat is ingediend door een meerderheid (70 procent of meer) van de huurders van een complex, ook voor de overige huurders gaat gelden. Daarmee kunnen enkele huurders een dergelijke renovatie niet tegenhouden. Dit geldt ook al voor voorstellen tot renovatie van de verhuurder. Bron: Vrom Tweede Kamer stemt in met lokaal handvest De Tweede Kamer heeft een motie van Depla (PvdA) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) aangenomen om het recht op een lokaal handvest bij sloop of renovatie op te nemen in het Besluit beheer sociale huursector (BBSH). Hierdoor krijgen huurdersorganisaties het recht om afspraken te maken over de manier waarop ze bij sloop- en renovatieplannen worden betrokken. Het lokale handvest is alleen geldig als de huurdersorganisatie ermee instemt. In het handvest moeten de volgende onderwerpen worden geregeld: een herhuisvestingsplan, afspraken over het dempen van huursprongen, het recht op onafhankelijke ondersteuning en voorzieningen plus een onkosten-vergoeding bij tijdelijke verhuizing. Hiermee gaat een al lang levende wens van de Woonbond in vervulling. Door een lokaal handvest nemen de zeggenschaps-rechten en mogelijkheden voor ondersteuning van huurdersorganisaties bij ingrijpende sloop- of renovatieplannen sterk toe. Persbericht Inflatie 2008 komt uit op tweeënhalf procent. De inflatie is over heel 2008 uitgekomen op 2,5%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste helft van 2008 liep de inflatie sterk op, van 2% in januari tot 3,2% in juli. Die toename was het gevolg van gestegen brandstof- en voedselprijzen. Ook de verhoging in juli van de tarieven voor gas en elektriciteit had een sterk opwaarts effect. Vanaf september begon de inflatie te dalen. Dit kwam vooral doordat autobrandstoffen flink goedkoper werden. De prijzen van voedsel stegen nog wel, maar veel minder sterk dan in het begin van het jaar. In november vorig jaar schreef WWI-minister Van der Laan nog aan de Tweede Kamer te verwachten dat de inflatie over 2008 zou uitkomen op 2,75%. Door de snelle daling in de laatste maanden van het jaar is dat dus alsnog 2,5% geworden. De Woonbond gaat er dan ook vanuit dat het kabinet de huurverhoging per 1 juli van dit jaar op maximaal 2,5% vaststelt. Bron: CBS Pag. 2

3 Kopen huurhuis leidt niet tot beter leven.. De veronderstelling dat het kopen van een huis mensen zelfredzaam maakt en meer keuzevrijheid oplevert, klopt niet. Er is nauwelijks sprake van een stijging van opleidingsniveau of inkomen bij huurders die hun huurhuis kopen. Evenmin nemen het gevoel van eigenwaarde en de ervaren controle over het eigen leven toe door het kopen van het eigen huurhuis. Van emancipatie door het kopen van je huurwoning is dus geen sprake. Het is eerder zo dat geëmancipeerde huurders overgaan tot het kopen van hun huurhuis. Dat is de conclusie van het onderzoek Een eigen huis, een beter leven?, dat onderzoeksinstituut OTB heeft gedaan in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en 13 woningcorporaties. De onderzoekers vonden drie empowermenteffecten die wel van belang zijn voor het verkoopbeleid van corporaties. Kopers gaan er financieel op vooruit en ze ervaren meer vrijheid en veiligheid in hun woning. Ten slotte neemt de keuzevrijheid bij huurders toe, omdat zij echt het gevoel hebben voor een huurwoning te hebben gekozen. Corporaties verkochten in huurwoningen. Het aantal huurders dat zijn huis wil kopen, is sinds 2000 gedaald van 38% naar 22%. Bron: Aedes Energielabel verbeterd Het energielabel is verbeterd. WWI-minister Van der Laan schrijft de Tweede Kamer dat het energielabel is aangepast zodat in één oogopslag duidelijk wordt voor welk type woning het label is. Ook geeft het label precies aan welke maatregelen genomen kunnen worden om het huis energiezuiniger te maken, waardoor ook de energiekosten kunnen dalen. De minister verwacht dat het verbeterde label huiseigenaren verder stimuleert tot het nemen van energiebesparende maatregelen. De overheid draagt daar aan bij met regelingen en subsidies. Het afgelopen jaar is veel kritiek geweest op de kwaliteit van het energielabel. Om het label te verbeteren is nauw overleg gevoerd met vele belanghebbenden, zoals de Woonbond, Aedes, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en de Vereniging Eigen Huis. Daarnaast is het label getoetst bij consumentenpanels. De Woonbond is met name content over het feit dat het label duidelijker aangeeft hoe een woning energiezuiniger kan worden gemaakt en hoopt dat binnenkort elke huurwoning een energielabel heeft. Gebeurt dat niet, dan zou de overheid sancties moeten treffen. Energierekening ruim honderd euro omhoog Ondanks de sterk gedaalde olieprijs, wordt energie op 1 januari weer fors duurder. Klanten van Eneco, Essent en Nuon gaan gemiddeld ruim 100 euro per jaar meer betalen voor gas en stroom. Essent meldt een prijsverhoging van bijna 9%, Eneco 15% voor gas en 20% voor stroom en Nuon 11% voor gas en 22% voor stroom. De verwachting is wel dat de tarieven vanaf juli zullen dalen. De olieprijs is laatste maanden gedaald van 147 naar 40 dollar per vat. Dwars tegen de trend in maakt de Nederlandse Energie Maatschappij bekend dat zij haar stroomtarief in januari 2009 (verder) verlaagt en wel met 17%. De Nederlandse Energie Maatschappij berekent het gehele voordeel van de op dit moment lagere olieprijs één-op-één door aan haar klanten. Met aansluitingen is zij een serieuze concurrent geworden van de grote energieleveranciers. Pag. 3

4 Voor u gelezen. Energiezuiniger in Schagen.. Huurders van 129 woningen in Schagen krijgen vloerisolatie, zonnecollectoren en boilers, dit zonder huurverhoging. Jaarlijks besparen zij circa 200 euro aan stookkosten. Wooncompagnie ziet het project voor de aanpak van haar totale woningvoorraad. Wooncompagnie neemt de komende jaren bij een groot deel van haar woningen energie besparende maatregelen. Het complex Schagen wordt als eerste aangepakt. De corporatie wil hier ervaring opdoen met bijvoorbeeld bouwmethodes en leveranciers vanwege de zonne-energie ontvangt zij subsidie vanuit de nieuwe Stimuleringsregeling duurzame energieproductie. Daarom is de verbetering zonder huurverhoging aangeboden. \op basis van onder andere deze proef, maken we scenario's en planningen voor het totale bezit, vertelt Aad Pereboom, manager Backoffice van Wooncompagnie. ' Maar in het vervolg vragen we bij een daling van de woonlasten waarschijnlijk wel een huurverhoging'.(c.h.????) Bron: Wooncompagnie Schagen. Forta start klantenpanel.. Inspelen op de wensen van de huurders, dat wil Forta. Om die wensen te achterhalen, stelt de corporatie uit Zwijndrecht een klantenpanel in. Wij streven naar ten minste 500 leden, zegt de communicatie adviseur Sandra van der Woude. 'Dat is zo'n 10 procent van ons huurderbestand'.door vier maal per jaar digitaal een vragenlijst voor te leggen hopen we zoveel mogelijk te weten over de wensen van onze huurders. Wie meedoet, maakt kans op een maand gratis huur. Na iedere vragenronde ontvangen de huurders een terug-koppeling in de vorm van een nieuwsbrief. Huurders die geen internet hebben, kunnen via de telefoon meedoen. Inmiddels hebben 300 huurders zich aangemeld. Nog deze maand start Forta met een vragenlijst van de woning en woonomgeving. Bron: Forta. Mededeling brochure De Nieuwe Overlegwet Tijdens de tweede scholing d.d.28 januari werd vastgesteld dat er in de hernieuwde druk van 2009 deze brochure een wijziging is toegepast. Na contact met de woonbond bleken deze niet bereidt om nieuwe brochures te sturen. Het gaat om de volgende wijzigingen: BLZ: 22. Achtste regel van onderen, schrappen of bewonerscommissies. BLZ: 28. Zevende regel van onderen, schrappen,of bewonerscommissies. BLZ: 51. Vierde regel van onderen, in lege kolom A 3 invullen. We betreuren deze gang van zaken. Overigens heeft u tijdens de scholingen in de Drie Hooibargen wel de juiste brochure ontvangen in uw map. Negende druk 2009 Het secretariaat Web-site OBC Bezoek onze website. Iedere maand wordt de nieuwsbrief, Uitnodigingen, nieuwtjes gepubliceerd. -Adres. Pag. 4

5 Voor u gelezen Nieuwbouwproductie in 2007, door corporaties! 2/3 is huurwoningen, de rest koopwoningen en andere eenheden, zoals studentenflats, verzorging en verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen. Van de huurwoningen valt 62 procent onder de categorie betaalbaar en goedkoop, met een huurtarief onder de 528 euro. Zuid-Holland: Nieuwbouw 6952 woningen, gesloopt 5106 woningen Noord-Holland: Nieuwbouw 6477 woningen, gesloopt 3281 woningen Groningen: Nieuwbouw 2002 woningen, gesloopt 4090 woningen Friesland: Nieuwbouw 1817 woningen, gesloopt 1318 woningen Drenthe: Nieuwbouw 760 woningen, gesloopt 324 woningen Flevoland: Nieuwbouw 501 woningen, gesloopt 45 woningen Overijssel: Nieuwbouw 3288 woningen, gesloopt 953 woningen Gelderland: Nieuwbouw 2668 woningen, gesloopt 807 woningen Brabant: Nieuwbouw 4050 woningen, gesloopt 2004 woningen Utrecht: Nieuwbouw 1554 woningen, gesloopt 468 woningen Zeeland: Nieuwbouw 441 woningen, gesloopt 111 woningen Limburg: Nieuwbouw 1845 woningen, gesloopt 287 woningen Bron: AEDES, vakblad voor de corporaties. Kengetallen! 2007 Bezit en beheer Wooncorporaties. * Het aantal nieuwbouwwoningen bedraagt , waarvan 7700 koopwoningen. * Het aantal verkochte woningen stijgt van naar * Het aantal gesloopte woningen is toegenomen van naar * Van de woningen is 94 procent goedkoper dan 528 euro. * Van de woningen is 29 procent goedkoper dan 343 euro. * Van de nieuwbouwwoningen is 62 procent goedkoop en betaalbaar. * Het gezamenlijk bezit van de corporaties daalt met woningen. * Van de toegewezen woningen is 71 procent toegewezen aan huurders met een inkomen lager of gelijk van de inkomensgrens van de wet op de huur-toeslag. * De gemiddelde wachttijd bedraagt drie jaar. * De gemiddelde netto huuropbrengst is 398 euro per woning. * Het eigen vermogen per woning op basis van de jaarverslagen is gestegen naar euro. * Er is bijna 305 miljoen euro geinvesteerd in de leefbaarheid ten opzichte van 275 miljoen in * Er is 222 miljoen geinvesteerd in energie besparende maatregelen. Bron: AEDES, vakblad voor de corporaties. Stroomprijs stijgt door hogere ecotaks De elektriciteitstarieven zijn in januari met zo n 20% gestegen. Bij een jaarlijks gebruik van kilowattuur betaalt een huishouden in 2009 gemiddeld voor z n stroom, ongeveer 175 meer dan vorig jaar. De explosieve stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een verhoging van de ecotaks (officieel: regulerende energiebelasting) met 4,4 cent per kilowattuur (van 8,5 naar 12,9 cent). De stijging van de ecotaks wordt gecompenseerd door een hogere vaste vrijstelling. Die gaat van 199 naar 379 per huishouden. Per saldo zullen vooral de huishoudens met een laag stroomverbruik profiteren. Huishoudens die bovengemiddeld veel stroom verbruiken zullen door de hogere ecotaks fors duurder uit zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van de Woonbond naar de elektriciteitstarieven in de regio Amsterdam. Het duurste uit zijn de klanten van Nuon (33 cent per kilowattuur). Electran is met 24 cent het goedkoopst. Het gemiddelde tarief is 30 cent. Pag. 5

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING

HUURDERSBOND EDE en OMGEVING HUURDERSBOND EDE en OMGEVING JAARVERSLAG 2014 INHOUD 1. Algemeen en samenvatting 2 2. Evaluatie Werkplan 2014 2 3. Gezamenlijke ontwikkeling huurbeleid. 7 4. Werkgroep Warmtewet... 8 5. Overige.. 8 5.1.

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 Mede met het oog op het komende Algemeen Overleg informeer ik U over de

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders Informatie HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders zitten in het verdomhoekje Servicefonds afgeschaft Op weg naar een Regionale Geschillen Commissie Energie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie