uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013"

Transcriptie

1 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker tel , fax Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ agenda gemeenteraad vrijdag 30 augustus 2013 Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 30 augustus 2013 om 19 uur in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor de afhandeling van onderstaande agenda: openbare zitting Eedaflegging ombudsvrouw. Eedaflegging stadssecretaris. 1. Politieaangelegenheden: a. Personeel: operationeel kader: 1. Vacant verklaren van een functie van commissaris van politie (dienst mobiliteitspolitie). 2. Vacant verklaren van een functie van hoofdinspecteur van politie (dienst maatschappelijke cel). 3. Vacant verklaren van een functie van hoofdinspecteur van politie (dienst planning en coördinatie). 4. Vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (dienst ICT). 5. Vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (Lokaal Informatie Kruispunt: dienst doelgroepenbeeldvorming). 6. Vacant verklaren van twee functies van inspecteur van politie (dienst eerstelijnspolitie). 7. Vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (dienst mobiliteitspolitie). b. Politieverordeningen: 1. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Vredefeesten 2013: vaststelling. 2. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Kristoffelrock 2013: vaststelling. 3. Tijdelijke politieverordening betreffende de afbakening van het openbaar domein met het oog op de uitoefening van bewakingsopdrachten naar aanleiding van Villa Pace 2013 (podium Sint- Nicolaasplein): vaststelling. 4. Offerfeest 2013: tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen, lammeren en geiten: vaststelling. 2. Stedenbeleid: stadscontract tussen de Vlaamse Regering en de stad Sint-Niklaas voor de periode : ontwerp addendum: goedkeuring. 3. Gemeentegebouwen: a. Politiehuis: aanpassingswerken brandcentrale: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. b. Gemeentehuis Sinaai: schilderen buitenschrijnwerk: toewijzing: bekrachtiging. c. Stadswerkplaatsen: sprinklerinstallatie: wegwerken inbreuken keuring: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. 4. Erediensten: restauratie Sint-Catharinakerk: ereloonkosten: vaststelling stadsaandeel. 5. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Puitvoet: verwezenlijking: aankoop percelen grond. 6. Urbanisatie: ontwerp rup Puitvoet: voorlopige vaststelling.

2 7. Gemeentepersoneel: a. Veiligheidskorpsen: brandweerpersoneel: 1. Vacant verklaren van een functie van beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder. 2. Gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst (beroepspersoneelvrijwilligerspersoneel): wijziging. b. Ombudsfunctie: evaluatiecriteria: vaststelling. 8. Huisvesting: reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren: nieuwe vaststelling. 9. Sport: a. Gebruik sportinfrastructuur: vrijstelling en vermindering retributie: bekrachtiging. b. Sinbad: werking: afsprakennota schoolzwemmen: nieuwe vaststelling. 10. Sportcentra en speelpleinen: sporthal De Witte Molen: renovatie inkomhal en aanpassingswerken: definitief ontwerp fase 1: vaststelling. 11. Kinderopvang, sport en flankerend onderwijsbeleid: stedelijk subsidiereglement Brede School: wijziging. 12. Begraafplaatsen: begraafplaats Nieuwkerken: plaatsen columbaria: goedkeuring eindafrekening. 13. Musea: a. Schenking: aanvaarding. b. Sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot MovE. 14. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: raad van advies: aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger: kennisneming. 15. Stedelijke academie voor schone kunsten: schoolreglement: wijziging. 16. Openbare werken: a. Afkoppelen gebouwen VTS Breedstraat: vaststelling definitief stadsaandeel. b. Vinkenlaan: aanleggen asverschuiving: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. c. Verharden toegangsweg Stanislaw Maczekpark: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. d. Gavermolenstraat: heraanleggen goot in het kader van de asfalteringswerken: aankoop materiaal: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. e. Jacob Van Arteveldestraat: vernieuwen voetpad: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling. f. Aanleg oostelijke tangent: sluiten samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Gewest. 17. Mobiliteit: gemeentelijke en intergemeentelijke begeleidingscommissie Sint-Niklaas: huishoudelijk reglement: kennisneming. 18. Patrimonium: a. Zakelijke rechten: 1. Vrasenestraat: kosteloze overdracht strook grond: vaststelling voorwaarden akte. 2. Turkyen: kosteloze overdracht strook grond: vaststelling voorwaarden akte. 3. Zakstraat: kosteloze overdracht strook grond: vaststelling voorwaarden akte. 4. Vinkenlaan: aankoop in der minne: vaststelling voorwaarden akte. b. Persoonlijke rechten: 1. Fietspad Driekoningenstraat-Hoogstraat: verlengen huur: vaststelling voorwaarden overeenkomst. 2. Kroonmolenplein: recht van over- en doorgang: vaststelling voorwaarden overeenkomst. 3. Pachtverbreking perceel landbouwgrond Hulstendreef voor aanleg bufferbekken: vaststelling voorwaarden akte. 4. Buitenschoolse kinderopvang: huur schoollokalen: vaststelling voorwaarden addendum. 19. OCMW: budget 2013: exploitatie- en investeringsbudget: wijziging nr. 1: kennisneming. 20. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden. besloten zitting 21. Politieaangelegenheden: personeel: a. Operationeel kader: 1. Aanvaarding ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van een commissaris van politie. 2. Aanvaarding ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van twee hoofdinspecteurs van politie. 3. Aanvaarding ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van twee inspecteurs van politie.

3 4. Benoeming geselecteerde kandidaat inspecteur van politie (dienst nabijheidspolitie: wijk: ondersteunende cel). 5. Toekenning vergoeding voor blijvende invaliditeit aan een inspecteur van politie. b. Administratief en logistiek kader: benoeming geselecteerde kandidaat consulent ICT (dienst ICT). 22. Gemeentepersoneel: veiligheidskorpsen: brandweerpersoneel: a. Aanstellen van een beroepsbrandweerman-autobestuurder. b. Opschorten contract van een korporaal-vrijwilliger. Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: De commissie voor mobiliteit, economie en werk: op maandag 19 augustus 2013 om 19 uur voor de punten 17, 18a1, 18a2, 18a3, 18b1, 18b2 en 18b3. De commissie voor personeel, wonen en sport: op maandag 19 augustus 2013 om 20 uur voor de punten 3c, 7a, 8, 9, 10, 11 en 22. De commissie voor openbare werken, waterbeheersing, foren en kermissen: op dinsdag 20 augustus 2013 om 19 uur voor punt 16. De commissie voor cultuur, toerisme en landbouw: op donderdag 22 augustus 2013 om 19 uur voor de punten 13, 14 en 15. Tijdens deze commissiezitting zal de bibliothecaris toelichting geven over de werking van de stedelijke openbare bibliotheek. De commissie voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, inburgering en participatie: op donderdag 22 augustus 2013 om 20 uur voor de punten 11 en 18b4. De commissie voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing, groen en stadsreiniging, seniorenbeleid en evenementen: op vrijdag 23 augustus 2013 om 19 uur voor de punten 5, 6 en 18a4. Tijdens deze commissiezitting zal een toelichting gegeven worden over het beheerplan Puitvoet, zal de evaluatie van de ijspiste aan bod komen en zal een stand van zaken met betrekking tot MI-WA worden gegeven. De commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en erediensten: op maandag 26 augustus 2013 om 19 uur voor de punten 1, 2, 3a, 3b, 4 en 21. Aansluitend zal de evaluatiecommissie ombudsfunctie punt 7b bespreken. De commissie voor financiën: op dinsdag 27 augustus 2013 om 19 uur voor de punten 12, 19 en 20. Hoogachtend Ronan Rotthier stadssecretaris wd. Freddy Willockx raadslid-voorzitter

4 Gemeenteraad Bondige toelichting 30 augustus 2013 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/ openbare zitting 2. Politieaangelegenheden: a. Personeel: operationeel kader: 1. Vacant verklaren van een functie van commissaris van politie (dienst mobiliteitspolitie) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een commissaris van politie van de dienst mobiliteitspolitie gaat met pensioen. Als gevolg hiervan wordt een functie van commissaris van politie binnen de dienst mobiliteitspolitie vacant. Aan de raad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren. 2. Vacant verklaren van een functie van hoofdinspecteur van politie (dienst maatschappelijke cel) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een hoofdinspecteur van politie van de dienst maatschappelijke cel verlaat de politiezone om te gaan werken in de politiezone Mechelen. Als gevolg hiervan wordt een functie van hoofdinspecteur van politie binnen de dienst maatschappelijke cel vacant. Aan de raad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren. 3. Vacant verklaren van een functie van hoofdinspecteur van politie (dienst planning en coördinatie) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een hoofdinspecteur van politie van de dienst planning en coördinatie gaat met pensioen. Als gevolg hiervan wordt een functie van hoofdinspecteur van politie binnen de dienst planning en coördinatie vacant. Aan de raad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren. 4. Vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (dienst ICT) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. In het organogram voorzag de korpsleiding 15 inspecteurs van politie voor de dienst lokale recherche. De korpschef heeft nu beslist één functie van inspecteur van politie minder toe te kennen aan de dienst lokale recherche en deze functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de dienst ICT. Aan de raad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

5 5. Vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (Lokaal Informatie Kruispunt: dienst doelgroepenbeeldvorming) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. In het organogram voorzag de korpsleiding 1 inspecteur van politie voor de dienst doelgroepenbeeldvorming van het Lokaal Informatie Kruispunt. De korpschef wil deze functie nu graag invullen. Aan de raad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren. 6. Vacant verklaren van twee functies van inspecteur van politie (dienst eerstelijnspolitie) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een inspecteur van politie verlaat de dienst eerstelijnspolitie om te gaan werken in de ondersteunende cel van de dienst nabijheidspolitie: wijk. Een andere inspecteur gaat vervroegd met pensioen op 1 april Als gevolg hiervan worden twee functies van inspecteur van politie binnen de dienst eerstelijnspolitie vacant. Aan de raad wordt gevraagd deze functies vacant te verklaren. 7. Vacant verklaren van een functie van inspecteur van politie (dienst mobiliteitspolitie) In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone vastgesteld. Een inspecteur van politie van de dienst mobiliteitspolitie gaat met pensioen. Als gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur van politie binnen de dienst mobiliteitspolitie vacant. Aan de raad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren. b. Politieverordeningen: 1. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Vredefeesten 2013: vaststelling Naar aanleiding van de Vredefeesten, die plaatshebben van 6 tot en met 8 september 2013, wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen. 2. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van Kristoffelrock 2013: vaststelling Naar aanleiding van Kristoffelrock op 20 september 2013 wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen. 3. Tijdelijke politieverordening betreffende de afbakening van het openbaar domein met het oog op de uitoefening van bewakingsopdrachten naar aanleiding van Villa Pace 2013 (podium Sint-Nicolaasplein): vaststelling Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2013, telkens van 18 uur tot 3 uur, organiseert jeugdhuis Den Eglantier, Apostelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, optredens tijdens Villa Pace. Deze optredens hebben plaats op openbaar domein, namelijk op het rechtergedeelte van het Sint-Nicolaasplein. De organisatoren doen een beroep op een private firma voor het uitoefenen van bewakingsopdrachten. Met het oog op de uitvoering van deze bewakingsopdrachten moet het openbaar domein waar de optredens worden georganiseerd tijdelijk worden geprivatiseerd. Aan de raad wordt gevraagd hiervoor een tijdelijke politieverordening vast te stellen.

6 4. Offerfeest 2013: tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen, lammeren en geiten: vaststelling In het kader van het offerfeest 2013 dat zal plaatshebben op 14 en/of 15 oktober 2013, is het aangewezen een tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen, lammeren en geiten in te stellen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een tijdelijke politieverordening vast te stellen. 2. Stedenbeleid: stadscontract tussen de Vlaamse Regering en de stad Sint-Niklaas voor de periode : ontwerp addendum: goedkeuring In zitting van 3 april 2013 besliste het college principieel akkoord te gaan met de goedkeuring van een ontwerp van addendum aan het stadscontract tussen de Vlaamse Regering en de stad Sint-Niklaas voor de periode , afgesloten op 14 december 2007, namelijk: Sint-Niklaas Voltooiing van de stadsring. De begeleidingsgroep volgt verder het verloop van het project op en stemt waar nodig af tussen belangen en investeringen van de stad en de betrokken Vlaamse departementen en agentschappen. Bijzondere aandacht gaat naar de planning van de oostelijke tangent (onteigeningen, grup, financiering). In zitting van 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van addendum aan het stadscontract goed. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van addendum aan het stadscontract eveneens goed te keuren. 3. Gemeentegebouwen: a. Politiehuis: aanpassingswerken brandcentrale: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling Door de stedelijke ontwerpendienst werden de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt voor het aanpassen van de brandcentrale van het politiehuis. De kosten van deze werken, die zullen worden gegund via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur, worden geraamd op 6.601,43 EUR, btw verlegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. b. Gemeentehuis Sinaai: schilderen buitenschrijnwerk: toewijzing: bekrachtiging De gemeenteraad stelde in zitting van 22 maart 2013 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast voor het schilderen van het buitenschrijnwerk van het gemeentehuis Sinaai, met een gunning via onderhandelingsprocedure na raadpleging. Raming: ,49 EUR, btw verlegd. Het college besliste in zitting van 8 juli 2013, op basis van de uitslag van de prijsvraag, deze werken toe te wijzen aan De Witte Peter, Nieuwkerkenstraat 100, 9100 Nieuwkerken, voor een bedrag van ,90 EUR, btw verlegd. De btw ten bedrage van 3.594,13 EUR wordt betaald aan de Belgische Staat. Aangezien de raming met meer dan 10 % werd overschreden, moet dit dossier voor bekrachtiging van de toewijzing worden voorgelegd aan de raad. Aan de raad wordt gevraagd deze toewijzingsbeslissing te bekrachtigen. c. Stadswerkplaatsen: sprinklerinstallatie: wegwerken inbreuken keuring: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling Door de stedelijke ontwerpendienst werden de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt voor het wegwerken van de inbreuken vastgesteld tijdens de keuring van de sprinklerinstallatie in de stadswerkplaatsen. De kosten van deze werken, die zullen worden gegund via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur, worden geraamd op 6.514,05 EUR, btw verlegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen.

7 4. Erediensten: restauratie Sint-Catharinakerk: ereloonkosten: vaststelling stadsaandeel Met bericht van 15 juli 2013 vraagt de kerkfabriek Sint-Catharina een eerste schijf van het ereloon van de architect, aangesteld voor de restauratie van de kerk, zijnde ,77 EUR, btw inbegrepen, te betalen. In afwachting van het voorleggen van het eigenlijke restauratiedossier wordt aan de gemeenteraad gevraagd principieel akkoord te gaan met de uitvoering van de restauratiewerken en het stadsaandeel voor het betalen van de eerste schijf van het ereloon vast te stellen. 5. Gemeentegoederen: verwervingen en vervreemdingen: Puitvoet: verwezenlijking: aankoop percelen grond Voor de realisatie van het stadsbos Puitvoet kon een verkoopbelofte worden afgesloten voor de aankoop van (delen van) percelen grond, gelegen achter Kapelstraat en Puitvoetstraat, kadastraal bekend 5de afdeling, sectie D, nummers 1662A, 1663A, 1651, 1650A, 1643, 1644A, 1644C, 1645D, 1645F en 1622X, samen groot ,07 m², voor een totaal bedrag van ,35 EUR. Aan de raad wordt gevraagd met deze aankoop in te stemmen. 6. Urbanisatie: ontwerp rup Puitvoet: voorlopige vaststelling Het rup Puitvoet wordt opgemaakt voor de ontwikkeling van het stadsbos Puitvoet met perspectieven voor de aanwezige jeugd- en sportverenigingen en natuur- en bosontwikkeling, bestendigt de bestaande handelszaken op de hoek Kapelstraat-Puitvoetstraat en actualiseert de randbebouwing van het plangebied. Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp rup voorlopig vast te stellen waarna een openbaar onderzoek zal worden gehouden. 7. Gemeentepersoneel: a. Veiligheidskorpsen: brandweerpersoneel: 1. Vacant verklaren van een functie van beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder Het proces-verbaal van de wervingsprocedure voor beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder werd opgemaakt op 22 juni Aan de raad wordt gevraagd een functie van beroepsbrandweerman/-vrouw-autobestuurder vacant te verklaren en te beslissen deze bij wijze van werving te bezetten. 2. Gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst (beroepspersoneel-vrijwilligerspersoneel): wijziging Enkele beroepsbrandweermannen vragen een uitzondering op de woonplaatsverplichting. Met het oog op een gelijke behandeling van de korpsleden wonend op het stedelijk grondgebied en deze wonend buiten het stedelijk grondgebied, doch een bepaalde maximumafstand tot de kazerne te behouden, wordt voorgesteld de afstand tot de kazerne te bepalen volgens de uiterste grens van het grondgebied, namelijk 10,8 km. Aan de raad wordt gevraagd het reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst in die zin te wijzigen. b. Ombudsfunctie: evaluatiecriteria: vaststelling Op 1 april 2013 kwam de ombudsvrouw, mevrouw Sofie Antheunis, in dienst. Zij werd contractueel aangesteld en heeft een proefperiode van 6 maanden. Vóór het einde van de proeftijd (30 september 2013) moet betrokkene geëvalueerd worden door de bijzondere gemeenteraadscommissie waarvan de samenstelling werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 24 mei Het college wil in aanloop naar de

8 evaluatie van de proeftijd de evaluatiecriteria van de ombudsfunctie laten vaststellen door de gemeenteraad na een bespreking door de bijzondere gemeenteraadscommissie. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 8. Huisvesting: reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren: nieuwe vaststelling De gemeenteraad stelde in zitting van 21 juni 2013 het reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren vast. Het college besliste in zitting van 8 juli 2013 tegemoet te komen aan de vraag van de gemeenteraad om een bijkomende overgangsmaatregel in te voeren voor wat betreft aanvragen voor de stedelijke renovatiepremie en de stedelijke subsidie duurzaam bouwen. Hierdoor is een wijziging van het reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren noodzakelijk. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 5 juli 2013 een nieuwe verordening regenwater goed. Deze aanpassingen vormen ook onderdeel van de hierna voorgestelde wijzigingen van het reglement. 9. Sport a. Gebruik sportinfrastructuur: vrijstelling en vermindering retributie: bekrachtiging In de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2007 houdende invoering van de retributie op het gebruik van de stedelijke infrastructuur, met latere aanvullingen en wijzigingen, waaronder ook de sportinfrastructuur valt, machtigde de gemeenteraad het college bij bepaalde gelegenheden vrijstelling of vermindering van retributie te verlenen. Deze beslissingen van het college moeten door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Aan de raad wordt gevraagd volgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen te bekrachtigen: - beslissing van 24 juni 2013 om vrijstelling van retributie te geven aan de Sint-Niklase Tafeltennisclub voor het gebruik van sporthal De Witte Molen van 30 oktober tot en met 3 november 2013 voor de organisatie van het World Rankingtornooi voor G-tafeltennis; - beslissing van 24 juni 2013 om vrijstelling van retributie te verlenen aan DIWI voor het gebruik van Sinbad voor de organisatie van het zwemfeest Memorial Inge Cool op 20 oktober b. Sinbad: werking: afsprakennota schoolzwemmen: nieuwe vaststelling In zitting van 28 augustus 2009 heeft de gemeenteraad een afsprakennota voor het schoolzwemmen vastgesteld. In deze nota werden afspraken gemaakt om de samenwerking tussen het stadsbestuur en de Sint-Niklase scholen optimaal te laten verlopen. In de nieuwe afsprakennota is het toezicht op de leerlingen verder uitgewerkt op basis van de geldende wetgeving. De Vlaremwetgeving staat toe dat niet alle toezichthouders in de zwemhal een reddersdiploma hebben. Concreet betekent dit dat per bad (het instructiebad enerzijds en het groot bad anderzijds) één redder volstaat als deze wordt aangevuld met een toezichthoudende leerkracht of begeleider van de school. Daarom worden in de afsprakennota het toezicht op de leerlingen en de bijbehorende verantwoordelijkheden uitgewerkt. Deze afspraken komen de veiligheid van de leerlingen ten goede. Aan alle scholen waarvan leerlingen in Sinbad komen schoolzwemmen (zowel uit Sint-Niklaas als uit de randgemeenten), wordt deze afsprakennota voorgelegd ter ondertekening. De school kan vanaf 1 oktober 2013 pas een reservatie voor schoolzwemmen maken als deze nota ondertekend werd terugbezorgd. Aan de raad wordt gevraagd de afsprakennota schoolzwemmen opnieuw vast te stellen. 10. Sportcentra en speelpleinen: sporthal De Witte Molen: renovatie inkomhal en aanpassingswerken: definitief ontwerp fase 1: vaststelling In zitting van 27 augustus 2010 werden de gunningsvoorwaarden en -wijze vastgesteld voor het aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de inkomhal en de kleedruimtes van de sporthal De Witte

9 Molen. Het college besprak het voorontwerp en besliste om een globale studie te laten opmaken voor het hele project, met een uitvoering in verschillende fasen over 3 à 4 jaar. In zitting van 15 april 2013 ging het college akkoord met het voorlopig ontwerp met de bijbehorende raming ten bedrage van EUR, btw niet inbegrepen, voor de eerste fase van de werken aan de inkomhal en het oplossen van het risico op legionellabesmetting. Door Architectenstudio bvba werd ondertussen het definitief ontwerp voor fase 1 en de bouwaanvraag opgemaakt. Aan de raad wordt gevraagd het definitief ontwerp fase 1 vast te stellen. 11. Kinderopvang, sport en flankerend onderwijsbeleid: stedelijk subsidiereglement Brede School: wijziging In zitting van 29 mei 2009 stelde de gemeenteraad het stedelijk subsidiereglement Brede School vast. De bedoeling van dit reglement is de Sint-Niklase scholen de mogelijkheid te bieden een subsidie aan te vragen voor de organisatie van creatieve, sportieve activiteiten en activiteiten georganiseerd door ouderverenigingen, buiten de reguliere schooluren. Met ingang van 1 september 2013 dringen enkele aanpassingen zich op. Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement te wijzigen. 12. Begraafplaatsen: begraafplaats Nieuwkerken: plaatsen columbaria: goedkeuring eindafrekening Door de firma Van Hauwermeiren bvba, Kuilstraat 2, 9111 Belsele, werden columbaria geplaatst op de begraafplaats Nieuwkerken. Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 12 augustus 2013 de eindafrekening vast op een bedrag van ,95 EUR, btw verlegd. Met dit bedrag werd de toewijzing met 11,61 % overschreden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de eindafrekening goed te keuren. 13. Musea: a. Schenking: aanvaarding De kinderen van de overleden Sint-Niklase kunstenaar Romain Malfliet ( ) - Marc, Gust en Rita Malfliet - wensen aan de stad een schenking te doen, namelijk een oude diepdrukpers en een tal originele koperplaten van de etsen. Het is hun wens het werk van hun vader bijeen te houden, liefst in Sint-Niklaas, de geboorteplaats en werkomgeving van Romain Malfliet. De pers is momenteel opgesteld in het vroeger atelier van de kunstenaar, Leon Scheerderslaan 3, Belsele. Aan de raad wordt gevraagd deze schenking te aanvaarden. b. Sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot MovE In zitting van 31 januari 2003 besliste de gemeenteraad met het stedelijk museum toe te treden tot het geautomatiseerd samenwerkingsverband van Oost-Vlaamse musea, georganiseerd door de provincie Oost- Vlaanderen, inzake de registratie van museumobjecten. Dit proefproject heet MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie). In zitting van 23 april 2004 stelde de gemeenteraad de voorwaarden vast van een samenwerkingsovereenkomst en een deelovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen in verband met MovE. Intussen was het MovE-project uitgebreid tot alle Oost-Vlaamse musea. Na 10 jaar werking zijn een aantal veranderingen op til. De provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen bundelen hun krachten en bieden een nieuw digitaal platform aan. De provincie stelt een veilig, digitaal opslagsysteem (DAM), beheerd door de firma Picturae, ter beschikking voor collectiegerelateerde bestanden zoals afbeeldingen. Het gebruik ervan is kosteloos voor zover de totale benodigde opslagcapaciteit 20 GB niet overschrijdt. Indien dit toch het geval zou zijn, draagt de collectiebeheerder de meerkost. Het stedelijk museum blijft wel eigenaar van alle data en metadata. De externe hosting van de hardware ge-

10 beurt nu door Adlib (database) en Picturae (DAM). De provincie zorgt voor inhoudelijke en technische ondersteuning. De musea engageren zich ertoe de objecten te ontsluiten op de website en deel te nemen aan de stuurgroep en andere werkgroepen. Alle objecten, webtentoonstellingen en activiteiten van de aangesloten musea van de twee provincies worden getoond op een nieuwe website Aan de raad wordt gevraagd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te sluiten. 14. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: raad van advies: aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger: kennisneming In zitting van 26 april 2013 stelde de gemeenteraad de raad van advies van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans samen. Op basis van artikel 7 van het reglement van orde kan voor elke gemeente waar zich een filiaal van de academie bevindt, naast een effectieve vertegenwoordiger ook een plaatsvervanger aangeduid worden. De gemeenteraad van Temse duidde de heer Geert Vandersickel aan als effectieve vertegenwoordiger. Met brief van 29 mei 2013 deelt het gemeentebestuur van Temse mee dat de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2013 mevrouw Lieve Truyman aanduidde als plaatsvervanger voor de heer Vandersickel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze aanduiding. 15. Stedelijke academie voor schone kunsten: schoolreglement: wijziging Het schoolreglement van de stedelijke academie voor schone kunsten werd voor het laatst aangepast door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2011 en moet worden aangepast en geactualiseerd, namelijk inzake het inschrijvingsgeld, het verloop van de evaluaties en de jureringen, het recht op duidelijke informatie, enzovoort. Aan de raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 16. Openbare werken: a. Afkoppelen gebouwen VTS Breedstraat: vaststelling definitief stadsaandeel Door de firma V.M.B. nv, Aven Ackers 13, 9130 Verrebroek, werd het afkoppelen van waterloop nr. 95 in het kader van de afkoppeling van de gebouwen van de VTS in de Breedstraat uitgevoerd. In zitting van 3 juni 2013 besliste het college vorderingsstaat 1 (stadsaandeel), samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een bedrag van ,50 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van de aannemer. De btw ten bedrage van 1.924,89 EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. In zitting van 22 juli 2013 besliste het college vorderingsstaat 2 (stadsaandeel), samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een bedrag van ,03 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van de aannemer. De btw ten bedrage van 755,37 EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. Met de betaling van deze 2 vorderingsstaten (in totaal ,53 EUR, btw verlegd) werd het door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2012 vastgestelde stadsaandeel ( EUR, btw verlegd) met 40,80 % overschreden. Aan de raad wordt gevraagd het definitief stadsaandeel vast te stellen op een bedrag van ,53 EUR, btw verlegd. b. Vinkenlaan: aanleggen asverschuiving: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling Door de stedelijke ontwerpendienst werden de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt voor het aanleggen van een asverschuiving in de Vinkenlaan. De kosten van deze werken, die zullen gegund worden via onderhandelingsprocedure na raadpleging, worden geraamd op EUR, btw verlegd.

11 Aan de raad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. c. Verharden toegangsweg Stanislaw Maczekpark: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling Nu de nieuwbouw van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting in het Stanislaw Maczekpark bijna afgewerkt is, vraagt de maatschappij de strook tussen haar nieuwbouw en het appartement te verharden. De kosten van deze werken, die zullen gegund worden via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur (op basis van de openbare aanbesteding door de SNMH), worden geraamd op ,86 EUR, btw verlegd. Aan de raad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. d. Gavermolenstraat: heraanleggen goot in het kader van de asfalteringswerken: aankoop materiaal: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling In de Gavermolenstraat worden asfalteringswerken uitgevoerd. Het is noodzakelijk dat ook de goot wordt heraangelegd. Deze werken kunnen worden uitgevoerd door eigen diensten na aankoop van de nodige materialen (beton, kantstroken en gootstenen). Door de stedelijke ontwerpendienst werden hiervoor de gunningsvoorwaarden en -wijze opgemaakt. De levering van materialen, die zal gegund worden via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur, wordt geraamd op EUR, btw inbegrepen. Aan de raad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met de uitvoering van deze werken en de gunningsvoorwaarden en -wijze voor de aankoop van de nodige materialen vast te stellen. e. Jacob Van Arteveldestraat: vernieuwen voetpad: gunningsvoorwaarden en -wijze: vaststelling Door Eandis werden in de Jacob Van Arteveldestraat (tussen Kloosterlandstraat en Jan Breydelstraat) langs de kant van de woningen verschillende kabels vernieuwd. Het voetpad werd voorlopig hersteld met schraal beton. Omdat het om een oud voetpad gaat in verouderde materialen en het voetpad in het eerste deel van de straat samen met de voetpaden in de omliggende straten (Jan Breydelstraat, Rode Kruisstraat en Slachthuisstraat) reeds werd vernieuwd, vraagt Eandis aan de stad om in synergie het volledige voetpad te vernieuwen. De kosten van deze werken, die zullen gegund worden via onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur aan de door Eandis aangestelde aannemer, worden geraamd op EUR, btw verlegd. Aan de raad wordt gevraagd in principe akkoord te gaan om deze werken in synergie met Eandis uit te voeren en de gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen. f. Aanleg oostelijke tangent: sluiten samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Gewest In opdracht van het Vlaams Gewest wordt de oostelijke tangent tussen de R42 en E17 aangelegd. Door het stadsbestuur worden wegenis- en rioleringswerken in het Europark-Zuid gepland. Het is wenselijk deze werken samen te voegen, waarbij het Vlaams Gewest zal optreden als aanbestedende overheid. Met mail van 14 augustus 2013 bezorgde het Vlaams Gewest hiervoor een ontwerp van overeenkomst. Aan de raad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest te sluiten.

12 17. Mobiliteit: gemeentelijke en intergemeentelijke begeleidingscommissie Sint-Niklaas: huishoudelijk reglement: kennisneming In zitting van 26 april 2013 besliste de gemeenteraad een gemeentelijke begeleidingscommissie op te richten als multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum, verantwoordelijk voor: - de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; - de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid, meer bepaald bij (een geheel van) maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en bij andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit. In zitting van 15 mei 2013 stelde de gemeentelijke begeleidingscommissie het huishoudelijk reglement bij consensus vast. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit huishoudelijk reglement. 18. Patrimonium: a. Zakelijke rechten: 1. Vrasenestraat: kosteloze overdracht strook grond: vaststelling voorwaarden akte Ter hoogte van een perceel gelegen Vrasenestraat, 9100 Nieuwkerken, moet de verkavelaar, ingevolge de verkavelingsvergunning, een strook grond kosteloos overdragen aan de stad ter realisatie van de rooilijn. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kosteloze overdracht. 2. Turkyen: kosteloze overdracht strook grond: vaststelling voorwaarden akte Ingevolge de stedenbouwkundige vergunning moet ter hoogte van de vrije gemengde basisschool Onze- Lieve-Vrouw Ten Bos, Turkyen 1, 9100 Nieuwkerken, een strook grond kosteloos overgedragen worden aan de stad ter realisatie van de rooilijn. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kosteloze overdracht en de voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen. 3. Zakstraat: kosteloze overdracht strook grond: vaststelling voorwaarden akte Ter hoogte van een perceel gelegen Zakstraat 23-25, 9112 Sinaai, moet de verkavelaar, ingevolge de verkavelingsvergunning, een strook grond kosteloos overdragen aan de stad ter realisatie van de rooilijn. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kosteloze overdracht en de voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen. 4. Vinkenlaan: aankoop in der minne: vaststelling voorwaarden akte De stad wenst over te gaan tot de aankoop van de woning Vinkenlaan 13. Deze aankoop is een uitgelezen opportuniteit om een ontsluiting voor voetgangers en fietsers te realiseren voor het binnengebied Christus Koning en scholengroep Berkenboom. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen.

13 b. Persoonlijke rechten: 1. Fietspad Driekoningenstraat-Hoogstraat: verlengen huur: vaststelling voorwaarden overeenkomst Voor het traject van de Mechelen-Terneuzenwegel tussen Driekoningenstraat en Hoogstraat werd met de NMBS Holding een huurovereenkomst afgesloten met als bestemming fiets- en wandelpad. De huidige huurovereenkomst ging in op 1 maart 2005 en liep ten einde op 28 februari De NMBS Holding bezorgt nu een nieuwe overeenkomst voor een duur van 9 jaar. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van deze overeenkomst vast te stellen. 2. Kroonmolenplein: recht van over- en doorgang: vaststelling voorwaarden overeenkomst C.B.B. ART-LODGE bvba is sinds 26 april 2013 de nieuwe eigenaar van het gebouw Hemelaerstraat 71-73, 9100 Sint-Niklaas. De nieuwe eigenaar vraagt schriftelijk een nieuwe overeenkomst tot recht van over- en doorgang op het Kroonmolenplein. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de overeenkomst vast te stellen. 3. Pachtverbreking perceel landbouwgrond Hulstendreef voor aanleg bufferbekken: vaststelling voorwaarden akte Ter hoogte van een perceel gelegen in de Hulstendreef, 9111 Belsele, moet de pachtovereenkomst van een perceel landbouwgrond worden beëindigd ter realisatie van het bufferbekken in het kader van het rioproject Kerkstraat. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze pachtbeëindiging. 4. Buitenschoolse kinderopvang: huur schoollokalen: vaststelling voorwaarden addendum De stad huurt een perceel grond met schoolgebouwen, gelegen Mispelstraat 45A, 9100 Sint-Niklaas, van de Zusters H. Vincentius Berkenboom vzw voor buitenschoolse kinderopvang. Voornoemde vzw vraagt om de huurvergoeding te verhogen naar 625 EUR/maand en jaarlijks te indexeren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verhoging en de jaarlijkse indexering van deze huurvergoeding. 19. OCMW: budget 2013: exploitatie- en investeringsbudget: wijziging nr. 1: kennisneming De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 27 juni 2013 de wijziging nr. 1 van het exploitatiebudget en de wijziging nr. 1 het investeringsbudget 2013 van het OCMW vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze budgetwijzigingen, die passen binnen het meerjarenplan en geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage.

14 20. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten: uitgaven van meer dan EUR: vaststelling van de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden Onderhandelingsprocedure na raadpleging: levering Musea: Mercatormuseum: actualisering afdeling moderne cartografie De actualisering van de afdeling moderne cartografie en de inrichting van een klaslokaal voor de educatieve werking vormen het sluitstuk van de vernieuwing van het Mercatormuseum. Vanaf maart 2014 zal deze ruimte polyvalent gebruikt worden. Daarnaast worden 6 toepassingen uitgebouwd voor de vaste presentatie. Hiervoor moeten de nodige investeringen gebeuren. De totale raming bedraagt ,55 EUR ,45 EUR (21 % btw) = EUR. Stedelijke brandweer: vervangen niet-conforme benzinetank in de brandweerkazerne In de brandweerkazerne moet de niet-conforme benzinetank worden vervangen door een dubbelwandige tank. De totale raming bedraagt EUR EUR (21 % btw) = EUR. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: leveren blokfluitconsortium In uitvoering van het budget 2013 wenst de stedelijke academie voor muziek, woord en dans een blokfluitconsortium aan te kopen. De totale raming bedraagt 8.264,46 EUR ,54 EUR (21 % btw) = EUR. Wagenpark: vervangen dienstvoertuigen dienstjaar 2013 In uitvoering van het budget 2013 moeten 5 dienstvoertuigen vervangen worden. De totale raming bedraagt ,40 EUR ,60 EUR (21 % btw) = EUR. Musea: Mercatormuseum: inrichten digitale klas met educatieve pakketten: leveren hardware De actualisering van de afdeling moderne cartografie en de inrichting van een klaslokaal voor de educatieve werking vormen het sluitstuk van de vernieuwing van het Mercatormuseum. Hiervoor moet worden overgegaan tot de aankoop van hardware voor de uitwerking van de educatieve pakketten en investering in het klaslokaal. De totale raming bedraagt ,32 EUR ,68 EUR (21 % btw) = EUR. Dienst ICT: opstarten diverse dossiers dienstjaar 2013 De dienst ICT wenst de procedures op te starten voor volgende dossiers in uitvoering van het budget 2013: SharePoint ondersteuning voor nieuw Intranet voor stadsbestuur en OCMW: de totale raming bedraagt ,31 EUR ,69 EUR (21 % btw) = EUR; Glasvezel naar Den Azalee/nieuw kinderdagverblijf voor stadsbestuur en OCMW: de totale raming bedraagt ,31 EUR ,69 EUR (21 % btw) = EUR; Koppelingen CRM/BBC/FMIS/e-decision voor stadsbestuur: de totale raming bedraagt ,31 EUR ,69 EUR (21 % btw) = EUR. Dienst ICT: publieke wifi-netwerk: uitbreiding met diverse locaties De dienst ICT wenst over te gaan tot de uitbreiding van het publieke wifi-netwerk voor diverse locaties. De totale raming bedraagt ,69 EUR ,31 EUR (21 % btw) = EUR. Dienst mobiliteit: leveren fietsenrekken In uitvoering van het budget 2013 wenst de dienst mobiliteit over te gaan tot de aankoop van fietsenrekken voor diverse locaties. De totale raming bedraagt ,16 EUR ,84 EUR (21 % btw) = EUR.

15 Stadsschouwburg: leveren dimmerrack voor lichtregeling Voor de stadsschouwburg moet een dimmerrack aangekocht worden voor het vervangen van oude, defecte toestellen. De totale raming bedraagt ,14 EUR ,86 EUR (21 % btw) = EUR. Groendienst: vervangen grote frontmaaier De huidige maaier voor grote gazons is versleten en moet vervangen worden. De totale raming bedraagt ,93 EUR ,07 EUR (21 % btw) = EUR. Stedelijke brandweer: leveren droogpakken voor duikers De droogpakken van de actieve duikers van het duikteam van de brandweer zijn aan vervanging toe. De totale raming bedraagt 7.438,02 EUR ,98 EUR (21 % btw) = EUR. Wagenpark: dienst feestelijkheden: leveren vrachtwagen dienstjaar 2014 Tijdens het dienstjaar 2014 moet de vrachtwagen nummer 132 van de dienst feestelijkheden vervangen worden. Omdat dit een tijdrovende procedure is, wenst de dienst feestelijkheden nu reeds de procedure te starten zodat de levering zeker in het dienstjaar 2014 kan gebeuren. De totale raming bedraagt ,63 EUR ,37 EUR (21 % btw) = EUR. Dienst feestelijkheden: vervangen tractiebatterij elektrische heftruck De tractiebatterij van de elektrische heftruck Daewoo B30X van de dienst feestelijkheden is aan vervanging toe omdat ze niet meer bedrijfszeker is. De totale raming bedraagt 7.024,79 EUR ,21 EUR (21 % btw) = EUR. Onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur: levering Dienst ICT: aanstellen externe begeleiders digitalisering Nu de nieuwe multifunctionele printers zijn geïnstalleerd wil de dienst ICT de link uitwerken met CRM voor briefregistratie en het scannen van facturen. In CRM zal een werkstroom worden opgezet waardoor brieven op de juiste dienst terechtkomen (met koppeling aan dossiers en uitgaande brieven), en een werkstroom voor goedkeuring van facturen. Hiervoor wenst de dienst ICT een beroep te doen op externe begeleiding door de betrokken firma s. De totale raming bedraagt ,50 EUR ,50 EUR (21 % btw) = EUR, btw inbegrepen. Dienst ICT: digitale signalisatie: uitbreiding naar diverse locaties De tweede fase in de uitrol van de digitale signalisatie moet worden opgestart waarbij volgende locaties aan bod komen: OCMW woonzorgcentra, Sinbad, balie OCMW, stedelijke academie voor schone kunsten en vrije ateliers. De totale raming bedraagt ,78 EUR ,22 EUR (21 % btw) = EUR. Dienst cultuur: realisatie sokkels voor beelden Kunst in de Stad vzw Kunst in de Stad vzw viert in 2013 haar 40-jarig bestaan met de realisatie van 3 nieuwe beelden. Hiervoor moeten de nodige sokkels gerealiseerd worden. De totale raming bedraagt 6.198, ,65 EUR (21 % btw) = EUR. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Dienst ICT: vernieuwen servers, SAN en back-upsysteem en toebehoren De huidige servers, SAN (Storage) en back-upsysteem zijn 5 jaar oud en bieden niet meer voldoende capaciteit om de nieuwe softwaresystemen performant te laten werken. De dienst ICT wenst over te gaan

16 tot de vernieuwing. De totale raming bedraagt ,14 EUR ,86 EUR (21 % btw) = EUR. Open offerteaanvraag op Europees niveau Wagenpark: reinigingsdienst: leveren veegwagens dienstjaar Voor de stedelijke reinigingsdienst moeten volgende speciale voertuigen aangekocht worden: - grote veegmachine ter vervanging van veegwagen nr. 111 Iveco MH190E24/P met nummerplaat KZB134 bouwjaar 2003, deze wordt voornamelijk gebruikt voor het vegen van straatgoten en pleinen. - kleine veegmachine ter vervanging van defecte veegwagen nr. 118 Bucher City Spider met nummerplaat SQM416 bouwjaar Deze wordt voornamelijk gebruikt voor het vegen van voetpaden. De totale raming bedraagt ,05 EUR ,95 EUR (21 % btw) = EUR, btw inbegrepen.

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 1 maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 INHOUD Colofon & Verschijningsdata gemeenteberichten 2 Gemeenteraad december 2002 3 Gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie