adoptieplan werkt voor zorg en welzijn werken in de zorg... daar word je beter van het adoptieplan is onderdeel van: een project van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "adoptieplan werkt voor zorg en welzijn werken in de zorg... daar word je beter van het adoptieplan is onderdeel van: een project van:"

Transcriptie

1 adoptieplan het adoptieplan is onderdeel van: werken in de zorg... daar word je beter van een project van: werkt voor zorg en welzijn

2 INLEIDING Project Jongeren interesseren voor de zorg Voor u ligt het kwaliteitskader voor het adoptieplan. Initiatiefnemer van dit plan is Venturaplus. Sinds 2010 is Venturaplus actief met het project Jongeren interesseren voor de zorg. Doel van het project is logischerwijs om jongeren te interesseren voor het werken in en opgeleid worden voor de zorg. Middelen als de theatervoorstelling Een wereld zonder zorg (theater.jijendez.org), website (www.jijendez.org), lesondersteuning, filmpjes en zorgambassadeurs worden hiervoor als interventies ingezet. In 2012 zijn daar een adoptieplan en een oriëntatiedag met een beroepenroute in het ziekenhuis bijgekomen. Alle producten binnen dit project worden onder de naam jijendez.org gecommuniceerd. Doelgroep van het project Jongeren interesseren voor de zorg De doelgroep zijn de VMBO, HAVO en VWO scholieren en indirect de ouders, leerkrachten en decanen die de scholieren adviseren in de beroepskeuze. Ook bij groepen 7 en 8 van basisscholen is de theatervoorstelling langs geweest. Adoptieplan Waarom een adoptieplan De zorgsector* is onvoldoende aantrekkelijk voor jongeren. Onderzoek en ervaring leert dat stereotiepe beelden jongeren verhinderen een loopbaan in de zorg te kiezen. Voorlichting over (leren en werken in) zorg draagt bij aan een positieve beeldvorming en imago van de sector. Live ervaring De beste manier voor jongeren om met de zorg in aanraking te komen is een live ervaring. Om jongeren deze levensechte ervaring te geven met de zorg, is het adoptieplan bedacht, waarbinnen de ontmoeting tussen jongeren en zorginstellingen gestimuleerd wordt. Wat houdt een adoptieplan in Een zorginstelling adopteert de jongeren van een school in de buurt. De adoptie houdt in dat de zorginstelling en de school een overeenkomst aangaan om voor langere tijd dit proces voor een bepaalde groep leerlingen gezamenlijk attractief, duidelijk en realistisch te begeleiden. Samen stellen de school en zorginstelling een adoptieplan op met concrete, op ervaring gerichte activiteiten in het beroepskeuzeproces en vervolgens voeren ze dit ook uit. Met het adoptieplan wordt lokaal, in de directe omgeving een relatie gelegd tussen de zorg, het onderwijs en de jongeren. Is deze relatie lokaal reeds gelegd en vindt uitwisseling plaats, dan willen wij graag hierbij aansluiten en dit versterken. Een zorginstelling kan een of meerdere scholen adopteren. Het adoptieplan biedt kansen voor alle betrokken partijen: Scholen Het adoptieplan biedt een uitgelezen kans om op een praktische manier invulling te geven aan het beroepskeuzeproces van jongeren door een live ervaring in de directe omgeving. Jongeren De beste manier voor jongeren om met de zorg in aanraking te komen is een live ervaring. Zorginstellingen Het adoptieplan biedt de kans om het beeld te beïnvloeden dat jongeren hebben over werken in een zorginstelling, de sector en de doelgroep. Doelgroep adoptieplan VMBO / HAVO met de focus op jongeren die voor de sector- en/of profielkeuze staan (beroepsoriëntatie). En breder, bijvoorbeeld ouderejaars, VWO, basisschool groep 7/8, is ook mogelijk afhankelijk van de lokale situatie. Adoptienetwerk Venturaplus zal maximaal twee keer per jaar een praktische expertmeeting beleggen. Ook zullen best practices bijvoorbeeld via de website van Venturaplus - bij de deelnemers bekend gemaakt worden. Dit onder de naam adoptienetwerk. * Waar zorg staat kan ook welzijn worden gelezen.

3 Kwaliteitskader Adoptieplan Het adoptieplan biedt veel ruimte om een eigen invulling aan de adoptie van jongeren te geven. Elk adoptieplan ziet er anders uit, omdat de kern van het adoptieplan is dat de wensen en behoeften lokaal of regionaal tussen zorginstelling en school worden afgestemd. Wat is nodig, haalbaar en realistisch in deze specifieke situatie. Dit betekent dat verwachtingen en behoeften tussen de betrokken partijen bij de start van de samenwerkingsrelatie helder moeten zijn om een soepele uitvoering te bevorderen. In onderstaand kwaliteitskader staat een aantal minimale kenmerken beschreven voor deelname aan het adoptieplan. Ook wordt een aantal mogelijke indicatoren opgesomd aan de hand waarvan gemeten kan worden in welke mate een adoptie van jongeren voldoet aan genoemd kenmerk. 1. Adoptieactiviteiten in het beroepskeuzeproces Het Adoptieplan betrekt de jongeren actief bij concrete, op ervaring gerichte activiteiten in het beroepskeuzeproces. Indicatoren: - De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld en mogelijkheden van de leerlingen (zie bijlage 1). - De activiteiten zijn ingebed in het beroepskeuzeproces/ de beroepsoriëntatie binnen de school. - De activiteiten bieden een live ervaring en vragen, voor zover mogelijk, een actieve inzet van de leerlingen. - De activiteiten zijn opgenomen in het adoptieplan en vloeien voort uit de doelstellingen van het adoptieplan. - Het adoptieplan brengt jongeren daadwerkelijk in contact met de zorg. Een deel van de geplande activiteiten vindt plaats buiten de vertrouwde schoolomgeving. - De zorginstelling en school dagen leerlingen uit om zelf met ideeën te komen voor mogelijke activiteiten. 2. Samenwerking zorginstelling en school De samenwerking tussen zorginstelling en school is praktisch, concreet, lokaal, kent een lage organisatiegraad en wordt gekenmerkt door wederzijds nut. Indicatoren: - De zorginstelling en school hebben binnen de eigen organisatie een vaste contactpersoon aangewezen voor het adoptieplan. - De zorginstelling en school hebben een meerjarige adoptieovereenkomst afgesloten (zie bijlage 2). Tussentijdse evaluaties maken onderdeel uit van de overeenkomst. - De zorginstelling en school stellen in gezamenlijk overleg een (schriftelijk) adoptieplan op en voeren deze vervolgens uit. - De frequentie van communicatie tussen zorginstelling en school is in voldoende mate afgestemd op de inhoud van het adoptieplan en wordt gekenmerkt door het op elkaar afstemmen van verwachtingen en behoeften. - De zorginstelling en school maken het uitgewerkte adoptieplan bekend bij Venturaplus, zodat ervaring en kennis kan worden gedeeld in het adoptienetwerk. - De zorginstelling en school hebben tussentijdse evaluaties waarin de kwaliteit en effectiviteit van de activiteiten worden beoordeeld.

4 3. Participatie in het adoptienetwerk Per subregio in Friesland wordt een werkgroep opgericht van 3 6 leden vanuit scholen en zorginstellingen. De zorginstellingen en scholen delen hun kennis en ervaring binnen het adoptienetwerk en waarderen elkaars expertise en inbreng. Indicatoren: - De zorginstelling en school neemt actief deel aan de subregionale kring (team) geformeerd vanuit instellingen en scholen. - De zorginstelling en school delen hun kennis en ervaring binnen het adoptienetwerk door: - deel te nemen aan praktische expertmeetings. Venturaplus zal maximaal twee keer per jaar een praktische expertmeeting beleggen. - tijdig gegevens aan te leveren om best practices, bijvoorbeeld via de website van Venturaplus, bij de deelnemers bekend te maken. 4. Rol van Venturaplus en de Werkgroep ArbeidsMonitoring (WAM) Venturaplus is initiatiefnemer van dit adoptieplan. Indicatoren: - Venturaplus fungeert als aanjager van het adoptieplan. - Venturaplus ondersteunt en faciliteert actief het adoptieproces (het vormen van koppels) en de daaruit voortvloeiende subregionale kringen. - Venturaplus zal onder de naam adoptienetwerk : - maximaal twee keer per jaar een praktische expertmeeting beleggen. - best practices, bijvoorbeeld via de website van Venturaplus, bij de deelnemers bekend maken. - De WAM fungeert als stuurgroep binnen het adoptieplan. een scene uit de theatervoorstelling een wereld zonder zorg

5 Route naar adoptie van jongeren De route naar adoptie verloopt praktisch volgens de onderstaande stappen: Stap 1) Kennismaking Kennismakingsgesprek tussen zorginstelling, school en Venturaplus - Welke uitwisselingsactiviteiten zijn er al met zorginstellingen in de omgeving? - Verkennen van mogelijkheden en toelichting op het adoptieplan. Stap 2) Koppeling Adoptieouders koppelen - Koppeling van school aan de zorginstelling(en). De school en de zorginstelling vormen samen de adoptieouders voor de jongeren. - Afstemmingsgesprek(ken) tussen contactpersonen adoptieouders. - Afsluiten van een adoptieovereenkomst. - Opstellen van een adoptieplan. Zorginstelling en school stellen gezamenlijk een adoptieplan op met daarin concrete activiteiten voor jongeren. Stap 3) Uitvoering Uitvoering van het adoptieplan. Stap 4) Evaluatie Halverwege en aan het einde van de uitvoering van het adoptieplan wordt de samenwerking geëvalueerd. Voor meer informatie over het adoptieplan kunt u contact opnemen met: Ben Jansen - projectleider Jongeren Interesseren voor de Zorg (0513) of

6 Bijlage(n) Bijlage 1: Voorbeelden van activiteiten (voor invulling adoptieplan) Bijlage 2: Voorbeeld van een adoptieovereenkomst

7 Bijlage 1: Voorbeelden van activiteiten (voor de invulling van het adoptieplan) Voorbeelden zijn ingedeeld aan de hand van de BOB lijn (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming). Beeldvorming - Een gastles of standaard lessen van docenten uit het werkveld inbouwen. - Het theaterstuk Een wereld zonder zorg in de klas + de website onder begeleiding bezoeken + de leskaart. - Florence Nightingale Instituut uitnodigen of bezoeken. - Het zorglokaal in de school als adoptie ouders samen herinrichten. - Het lespakket, het curriculum, als adoptie ouders samen optimaliseren. - Voorlichting van zorgambassadeurs. Oordeelsvorming - Leerlingen doen vrijwilligerswerk in een zorginstelling. - Een dag meelopen met een professional (liefst moeder of vader van kinderen van de school) of een stagiair van MBO of HBO. - Jongeren door middel van een bijbaan laten kennismaken met het werken in de (ouderen)zorg. De jongeren verrichten geen zorgtaken, maar helpen tussen en uur bij de maaltijden en zorgen voor ontspanning en gezelligheid voor de cliënten. Op deze manier jongeren interesseren voor een opleiding of loopbaan in de zorg. Werkzaamheden: tafeldekken en het gezellig maken, gezamenlijk eten, kletsen & opruimen, ontspanning, spelletjes / gamen, ouderen helpen met internet, wandelen met cliënten etc. - Vmbo carrousel organiseren. - Een gesprek met zorgvragers aangaan. - Aan de bak volgens Oan t wurk methode. - Een discussiegesprek in een zorginstelling met bepaald personeel. - Een open dag voor de zorg (voor jongeren) bezoeken. - Schoolviering koppelen aan ontmoeting met mensen van de zorginstellingen, zowel cliënten als begeleiders. - Bijvoorbeeld kerstviering wordt samen gevierd of in ieder geval wordt er aandacht gegeven aan de mensen in de zorginstellingen. - Schoolactiviteiten koppelen aan ontmoeting met mensen van de zorginstelling, zowel cliënten als begeleiders. - Te denken valt aan een sportdag van de school waarbij gehandicapte mensen van de zorginstelling een rol krijgen. - Of een sportactiviteit op een zorginstelling die wordt ondersteund door jongeren van de school - Geschiedenislessen over oorlog worden bijgewoond door ouderen uit een zorginstelling, zij vertellen echte verhalen, op school of bij de mensen in de zorginstelling. - Jongeren lezen voor aan cliënten. - Muziekuitvoeringen niet alleen op scholen uitvoeren, maar ook bij zorginstellingen. Of juist cliënten uitnodigen op scholen. - Werkstukken maken over iets dat je tegenkomt op de zorginstelling. - Gewoon lekker een stuk lopen met ouderen of fietsen met gehandicapte mensen. - Onderhoud uitvoeren aan gebouwen, wellicht samen met bewoners. Besluitvorming - Competentietest, of de test zorgnavigator doen. - Leerlingen keuzebegeleiding geven welke Z&W opleidingen ze kunnen doen. - Een open dag van een beroepsopleiding bezoeken. - Het Zorglyceum of vakcollege zorg volgen.

8 Bijlage 2: Voorbeeld van een adoptieovereenkomst Partijen: Naam zorginstelling en Naam onderwijsinstelling (en indien van toepassing) De ondersteunende organisatie Komen overeen dat: - zij planmatig, gedurende minimaal 3 jaar uitvoering geven aan het adoptieplan. Het plan is gezamenlijk opgesteld, schriftelijk vastgelegd en bevat duidelijke activiteiten die voortvloeien uit de doelstellingen van het adoptieplan; - zij actief zullen deelnemen in en aan het adoptienetwerk van Venturaplus. Dit betekent dat het uitgewerkte adoptieplan bekend wordt gemaakt bij Venturaplus, dat ervaring en kennis wordt gedeeld in het adoptienetwerk; - zij halverwege en aan het einde van de looptijd van deze overeenkomst, de samenwerking en activiteiten evalueren en zo nodig vervolgafspraken maken en vastleggen. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, DATUM, PLAATS, Naam en functie ondertekenaar

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel en Terugblik en aanbevelingen 1 INLEIDING De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren hun kern en willen voorkomen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie SchoolsOUT Invoering van Schoolbeleidgericht op sociale veiligheid voor LHBT s in het primair en voortgezet onderwijs en op ROC s Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie