INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD"

Transcriptie

1 INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

2 INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD 1 Inleiding. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt het erg belangrijk dat de jeugd goed geïnformeerd wordt over wat de gemeente en de politiek doet. De kinderraad is een groot succes. De fracties van het CDA en de PvdA vinden politieke participatie van kinderen en jongeren erg belangrijk en willen deze uitbreiden met de doelgroep van 16 tot en met 18 jarigen. Jongeren zijn toekomstige stemmers en het is van groot belang dat zij leren hoe de democratie en de politiek werkt en op welke wijze zij daar invloed op kunnen uitoefenen. Voor de toekomst van onze democratie is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en jongeren geïnteresseerd raken in de politiek en dat ze bij verkiezingen bewust gaan stemmen. Om dit te bewerkstelligen zijn wij van mening dat je zo jong mogelijk moet beginnen om kinderen/jongeren in aanraking te laten komen met democratie en politiek. Het spreekwoord Jong geleerd is oud gedaan is naar ons idee hier zeker op van toepassing. Dit is één van de redenen waarom wij een initiatiefvoorstel hebben geschreven voor een jongerenraad. De jongerenraad is een aanvulling op het JAR en is bedoeld om meer jongeren in aanraking te laten komen met de politiek. Aangezien de jongerenraad bedoeld is voor alle jongeren uit het voortgezet onderwijs en het MBO in de gemeente Leeuwarden, heeft de griffie van de Provincie Fryslan ook hun medewerking toegezegd. Er zijn namelijk ook leerlingen die buiten de gemeente Leeuwarden wonen. Onze dank daarvoor. Gea Dames (CDA) en Jelmer Staal (PvdA)

3 2 De Huidige situatie van jeugdparticipatie Op dit moment hebben we in de gemeente Leeuwarden 2 vormen van jongerenparticipatie: 1. De Kinderraad; 2. Het JAR. DE KINDERRAAD. De kinderraad is gestart in Het doel hiervan is dat kinderen op een voor hen aansprekende manier in aanraking komen met de democratie en dat zij leren hoe zij invloed kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving. Kinderen van groep 7/8 van de basisschool krijgen 7 á 8 lessen op school en bedenken een plan ter waarde van 5000 euro. Op de dag van de kinderraad mogen zij hun plan presenteren en gaan ze met elkaar in debat. Het winnende plan wordt daadwerkelijk uitgevoerd. De kinderraad is ieder jaar weer een groot succes en zowel de kinderen als de studenten die meewerken leren hier veel van. De kosten van de kinderraad zijn 7000 euro per jaar. HET JAR. Het JAR is ook in 2004 ingesteld. Onder leiding van een jongerenwerker zitten een aantal jongeren (variërend van 7 tot 15 jongeren) een langere periode in de Jongeren Advies Raad. Het is de bedoeling dat zij een aantal gevraagde en ongevraagde adviezen uitbrengen aan het college en de gemeenteraad over beleidsonderwerpen die van belang kunnen zijn voor jongeren in onze gemeente. In de afgelopen jaren zijn de resultaten van het JAR zeer wisselend geweest. De eerste JAR was een hechte groep die zeer actief was. Daarna is het jaren zeer rommelig geweest. Wisselende ondersteuning, veel wisselingen bij de groep jongeren en weinig uitgebrachte adviezen en activiteiten. Momenteel zit er weer een enthousiaste groep jongeren die graag aan de slag wil gaan voor het JAR. Probleem van het JAR blijft de continuïteit van de deelname van de jongeren. Kosten euro per jaar. Waarom betrokkenheid van de jeugd? Het verhogen van de betrokkenheid van jeugd bij de politiek is zeker nodig. Een BMC onderzoek Tweede Kamerverkiezingen 2010 in zicht toont aan dat van de jongeren tussen 18 en 24 jaar, maar 54% van plan was om te gaan stemmen. Hoeveel jongeren er uiteindelijk hebben gestemd is nog niet duidelijk. Desinteresse en wantrouwen zijn belangrijke redenen voor jongeren om niet te stemmen. Slechts 9% van de 18 tot 34- jarigen is zeer in de politiek geïnteresseerd tegen 17% van de 55 plussers. Een ander onderzoek van de communicatiewetenschapper Maud Adriaansen, onder jongeren tussen 18 en 25 jaar, toont aan dat jongeren belang hebben bij inhoudelijke kennis en berichtgeving over de politiek. Politiek inhoudelijke berichten en kennis leiden bij jongeren tot meer vertrouwen in de politiek. Het advies van haar aan de politieke partijen is om jongeren al vroeg inhoudelijke kennis te laten opdoen. Schoolgaande jongeren kunnen in het vak

4 maatschappijleer op de middelbare school, politiek kennis opdoen, maar dan wel op een manier die hen aanspreekt. Leden van het JAR bevestigen deze uitspraak. Zij geven aan dat zij op scholen graag meer aandacht willen hebben voor de politiek en (burger)jongerenparticiatie. Dit zou een manier kunnen zijn om meer jongeren geïnteresseerd te krijgen voor de politiek. 3 DOEL VAN DE JONGERENRAAD. Uit het voorgaande wordt duidelijk dat desinteresse en wantrouwen in de politiek belangrijke factoren zijn voor jongeren om niet te gaan stemmen. Willen we deze groep niet verliezen, is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. De fracties van het CDA en de PvdA zien hierin een taak voor de gemeente in samenwerking met de middelbare scholen, de MBO- opleidingen, het JPF (Jongeren Politiek Fryslan) en de Provincie. In een werkgroep waarin o.a. de middelbare scholen en het JPF vertegenwoordigd waren, hebben we enkele maanden gesproken over de opzet van een jaarlijks terugkerende Jongerenraad. De basisopzet lijkt op de Kinderraad, maar is meer toegespitst op politieke bewustwording. Het doel van de Jongerenraad is de politiek voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar tastbaar te maken door te laten zien wat je met politiek allemaal kunt bereiken en hoe politieke besluiten tot stand komen. Subdoelen van de Jongerenraad zijn: 1. Jongeren leren bewuster te kiezen bij de verkiezingen 2. Jongeren te laten zien hoe politieke processen ontstaan en verlopen 3. Jongeren inhoudelijke kennis te laten opdoen over de politiek en democratie 4. jongeren te betrekken bij de politiek 5. jongeren te stimuleren door te stromen naar het JAR en/of de jongerenafdelingen van de politieke partijen. 4 OPZET VAN DE JONGERENRAAD. Net zoals bij de Kinderraad zullen de jongeren zich vooraf op school voorbereiden. De Jongerenraad is echter bedoeld voor leerlingen van verschillende schooltypen zoals HAVO, VWO, Gymnasium en het MBO. Dit kan betekenen dat de voorbereiding per schooltype anders ingevuld zal moeten worden. Het is de bedoeling dat het lesmateriaal ontwikkeld en geschreven gaat worden door student(en) van de lerarenopleiding Sociale Vakken (geschiedenis en maatschappijleer).

5 De inhoud zal in nauw overleg met de verschillende schooltypen bepaald worden. Duidelijk is wel dat de inhoud van de lessen interessant moet zijn voor de gehele doelgroep. Er mogen per jaar 6 scholen/schoolgroepen meedoen, verdeeld over de verschillende schooltypen. De lessen zijn bedoeld voor klas 4 van de HAVO/VWO/Gymnasium en jaar 1 van het MBO (3 en 4). De jongeren vallen dan in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar, waardoor ze net al mogen stemmen of dit binnen twee jaar gaan doen. De Jongerenraad bestaat uit drie onderdelen : 1. De voorbereiding; 2. Het jongeren- raadsel; 3. De prijs. DE VOORBEREIDING. De voorbereiding van de Jongerenraad bestaat uit de volgende activiteiten: * een lessenserie waarin democratie, het politiek bestel en de staatsinrichting op een aansprekende manier uitgelegd zal worden; * een interactieve les over de besluitvorming in de gemeenteraad (commissie en raad) over een voor jongeren interessant onderwerp. Dit wordt verder uitgewerkt door de raadsgriffier samen met het JAR en het JPF; * een bezoek aan de Tweede Kamer met rondleiding en uitleg door een Tweede Kamerlid. Lutz Jacobi en Sander de Rouwe hebben dit al toegezegd. Medewerking van andere politieke partijen kan nog worden gezocht; * een Politieke Jongerenmarkt georganiseerd met het JAR en het JPF. Hierbij is het ook uitdrukkelijk de bedoeling dat, bijvoorbeeld via het jongerenwerk, ook andere jongeren dan die al meedoen aan de Jongerenraad, deze politiek Markt gaan bezoeken. Doel van deze markt is dat jongeren hun ideale wereld/mensbeeld gaan koppelen aan een politieke partij die hier de meeste overeenkomsten mee hebben. Hierdoor zullen jongeren leren om bewuster op een politiek partij te kiezen. HET JONGERENRAADSSPEL. In tegenstelling tot de kinderraad, waarbij een deel van de klas meedoet, is het bij dit raadsspel de bedoeling dat de hele groepen meedoen. Het raadsspel zal een soort van rollenspel zijn waarbij jongeren opdrachten krijgen die ze zo goed mogelijk moeten volbrengen. Hierbij komen begrippen als samenwerking, meerderheid zoeken, beleid, oppositie, collegepartijen, debatteren, enz., zeker aan de orde. De groep die de opdrachten het beste heeft gedaan die wint. Het thema van het eerste raadsspel zal zijn: Hoe maak je politiek interessant voor jongeren. De opzet, de rollen en de opdrachten zullen in samenwerking met de griffie, de Provincie en het JPF worden ontwikkeld. Thema s voor de volgende jongerenraden zullen ook in overleg met het JAR worden vastgesteld.

6 DE PRIJS. Die schoolgroep(klas) die het raadsspel wint mag met de hele groep naar het Europees Parlement in Brussel. De prijs is inclusief de busreis, dagje Europees Parlement (in samenwerking met bekende politici aldaar), een warme maaltijd en ontbijt, een avondje uit en de overnachting in Brussel. MEDEWERKING GEMEENTERAADSLEDEN. Bij het raadsspel, het reisje naar Den Haag en eventueel naar Brussel zou het goed zijn als we ook kunnen rekenen op de hulp en medewerking van gemeenteraadsleden van verschillende partijen. 5 HOE VERDER. Als de gemeenteraad een positief besluit neemt over dit initiatiefvoorstel dan zullen de twee initiatiefnemers een nieuwe werkgroep Jongerenraad opstarten. Hierin zijn vertegenwoordigd de afgevaardigden van verschillende scholen en MBO- opleidingen, het JPF, de griffie, student NHL en de twee initiatiefnemers. Uiteraard zullen de leden van het JAR op de hoogte worden gehouden en zal samenwerking met de Provincie gezocht worden. Deze werkgroep zal zich bezig houden met de invulling van de lessen en de invulling van het raadsspel. Tevens worden de verschillende scholen van Piter Jelles en Comenius benaderd op welke wijze zij het liefst hun medewerking willen verlenen. De NHL wordt benaderd voor de levering van studenten voor de lessenserie en eventueel het geven van de lessen.

7 6 DE KOSTEN. Voor het ontwikkeling van de Jongerenraad is in het eerste jaar een bedrag nodig van euro De daaropvolgende jaren kan worden volstaan met een bedrag van 7500 euro. Dit is opgebouwd uit de volgende bedragen: 2011 v.a Bezoek aan de Tweede Kamer 3000, ,00 Drukwerk 1000,00 750,00 Reis naar Brussel 3000, ,00 P.M. 3000, ,00 Dekking: Communicatiebudget van de griffie Bijdrage Provincie Onderuitputting Jeugdbeleid 2011 Bijdrage JAR 3000, , ,00 pm Verder zullen we scholen vragen de MAS- gelden (maatschappelijke stage) bestemd voor burgerschap beschikbaar te stellen voor de reis naar de Tweede Kamer.

8 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het initiatiefvoorstel Jongerenraad van de raadsleden mevrouw G. Dames- Bokma (CDA) en de heer J. Staal (PvdA); BESLUIT: 1. In te stemmen met het Initiatiefvoorstel Jongerenraad; 2. In 2011 te starten met de voorbereidingen van een Jongerenraad die in 2012 zal gaan plaatsvinden; 3. De Jongerenraad in de 2 de helft van 2012 te evalueren; 4. Voor het eerste jaar euro beschikbaar te stellen voor het project en dit bedrag te dekken uit communicatiebudget van de griffie, onderuitputting jeugdbeleid 2011 en een mogelijke bijdrage van het JAR. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van..2011, Voorzitter, Griffier,

9 INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD Voorstel van Gea Dames (CDA) en Jelmer Staal (PvdA) om jongeren in het voortgezet onderwijs in aanraking te brengen met democratie en politiek.

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Wat kan ik zelf doen?

Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik zelf doen? Korte omschrijving werkvorm : In vier groepjes voeren de leerlingen een opdracht uit. Alle opdrachten gaan over een methode om invloed uit te oefenen op politieke beslissingen. Op

Nadere informatie

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op?

Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Jeugdparticipatiebeleid: wat levert het op? Onderzoek naar het ontwikkelen van indicatoren voor effectenmeting van jeugdparticipatiebeleid Dr. Majone Steketee Drs. Jodi Mak Drs. Peter van der Graaf Drs.

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie