84 [ J. lager onderwys, door Uwe Excellentie hij hare beschikking Tan. Boostor van het examen voor de akte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "84 [107. 21.J. lager onderwys, door Uwe Excellentie hij hare beschikking Tan. Boostor van het examen voor de akte"

Transcriptie

1 8 [07. 2.J Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagen scholen over (Bijlage S.) (U>7. 2.) BIJLAGE S. VERSAG DBB COMMISSIE, in 899 lebui mei hei exanineeren van hen die terne akte ten bekwaamheid ver* huiijden tot het geven van lager en middelbaar onderuit in de gymnastiek. Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche ZaI,en. De commissie, krachtens art 69 der wet tot regeling van het middelbaar onderwijl en art. 65 der wet tut regeling van het lager onderwys, door Uwe Excellentie hij hare beschikking Tan 7.luli 899, n. 70', afdeeling Onderwijs, benoemd en bestaande uit de heeren: dr. W. B... van Eyk. inspecteur van het middelbaar onderwijs te 's Graven hage, lid en voorzitter; J. A. Vrijheid. arts. oud-officier van gezondheid ste klasse, te Utrecht, lid en onder-voorzitter, en de leden:.. de Haan, arts, officier van gezondheid ste klasse, te Utrecht: I'. ('. Adrian, leeraar aan de hoogere burgerschool met 5jarigen cursus, te Amsterdam;.. Luiting, leeraar aan de ste hoogere burgerschool met Sjarigen cursus te Amsterdam; van Ereel. leeraar aan de Kyks- hoogere burgerschool te Utrecht; P. Baatsen, leeraar in de gymnastiek te Utrecht; benevens de heeren: dr... M. Baart de la Faille, arts, directeur van het Zanderinstituut te Utrecht; P. Lamberts, arts te Utrecht; dr. A. tl. Olland, arts te Utrecht; lï. M. Roemer, leeraar aan de -hle hoogere burgerschool met i jarigen cursus te Amsterdam : K. Ramkema, onderwijzer aan de Büksnormaallessen te Utrecht; A. B. Kooyman, leraar aan de Kijks- hoogere burgerschool i- 's Hertogen bosch, als plaatsvervangende leden, heeft de eer Uwe Excellentie het verslag harer werkzaam* heden aan te bieden. Hare eerste bijeenkomst werd gehouden den 9Jen Juli 899 te Utrecht, tot het benoemen van een secretaris en tot het ontwerpen van een plan voor hare werkzaamheden, ook in verband met Uwer Excellentie*! gunstige besebikking op het, met redenen omkleed, verzoek van hare voorgangster in 898, om te willen bevorderen dat de duur van het examen, inzonderheid voor de akte P, worde verlengd en verdeeld over twee dagen. Naar aanleiding daarvan werd bepaald : dat voor de akte l) voor eiken dag vier, en a P s twee dagen acht zouden opgeroepen worden en verder: dat het onderzoek in anatomie en physiologie zou geschieden door twee sub-commissiën en wel: in de anatomie door een van de leden gymnastici, bijgestaan door een der leden medici, en in de physiologie door één der leden medici, bijgestaan door een van de leden gymnastici. Overeenkomstig deze bepaling werden de sub-commissiën voor de verschillende onderdeden van het examen aangewezen en de hieronder volgende roosters van werkzaamheden vastgesteld. Inmiddels benoemde zij tot haren secretaris den heer J. H. Luiting. Voor beide akten hadden zich aangemeld 70 te weten: voor de akte ) (lager onderwijs): 7 mannelijke eu vrouwelijke ; en voor de akte P (middelbaar onderwijs): 22 mannelijke eu vreuwelijke. Boostor van het examen voor de akte Gymnastici; Lager Onderwijs (D). AANTAL CAXOIUATEX. Tjjdverdeeling van het examen in de vakken: CO minuten. Physiologie SO, Les geven L. S. 5 Theorie CO Begrip 0 Eigen werk GO

2 RylagcD. C67. 2I.J Tweede Kamer, ss Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over (Bijlage S.) 's Voorniiddags. 9 0 uur Eigen werk en gemeenschappelijke oefeningen. Geheele commissie. 0 minuten. Physiologie 0 minuten. Theorie der gymn. 0 minuten. 0-0,0 B. 0 0,0 C. 0 0,0 A. 0,0- C. 0,0- D. 0,0- B.,0 D.,0 A.,0 C.,0-2 A.,0-2 B..0-2 D. Vrijheid en van Kreel ] de Haan en Luiting i Adrian eu Baatsen. I 's Namiddags. I Les geven L- S. Begrip der stof 5 minuten. 0 minuten. Candidaat D blijft beschikbaar van 2,0....,5 A.,0 B. Candidaat A blijft beschikbaar van,5,5...,5-2,0 B.,5 2,5 0. Candidaat B blyft beschikbaar van 2, ,0-,5 C. 2,0- D. Candidaat C blijft besehikbaar van -,5 en,5-,5- D.,5-,5 A. Adrian, Baatsen' Luiting en van en de medici. Kreel. Itooster van liet iweedaajrsch examen voor de akte Gymnasliel; middelbaar onderwijs (!'). T* { 2 medici met plaatsv. J gesplitst in Examinatoren j gymnaatici me' t p ailtsv. j J commissiën. Aantal 8. Tijdverdeeling van bet examen in de vakken. a. 0 minuten. b. Physiologie 0, c. Theorie der gymnastiek 00, rf. Onderzoek naar het begrip der leerstof. 0» e. Eigen werk (onderl. oef.) 60, f. Les geven aan klassen lagere school.. 0 g., middelbare school 5, h. Schermen en handgrepen met het geweer 5, o uren. Eerste dag. 9 0 uur Eigen werk (onderlinge oefeningen). Alle. Geheele commissie.. Physiologie. Les geven L. S. Les geven M. S. Theorie. Begrip leerstof. 0-0,0 A. 0,0- B. -,0 C.,0-2 H. Vrn'heid en v. Kreel. 0-0,0 D. 0,0- E.,0 F.,0-2 G. de Haan en Luiting. 0 0,0 H. 0,0- G. -.0 A.,0-2 B. Adrian en Baatsen.,5 A.,5-2,0 B. 2,0,5 C..5 D. Adrian en Baatsen. -2 D Luiting eu medicus. 2- E. - F. -,0 H.,5-2,5 G. 2,0- A.,5-,5 B. Luitiug en medicus. 9-9,0 E. 9-9,0 H C F. 9,0-0 A D. 0-0,0 G 0-0,0 B. 0-0,0 E. 0,0- H 0,0- O. 0,0- F. Vrijheid en v. Kreel. de Haan en Luiting. Adrian en Baatseu. Tweede dag. 0-'l^ F" G' H O' I Eig6D Werk ' schermen en excerceereu.,5 E.,5-2,0 F. Luiting en Baatsen. 2,0,5 G.,5- H. v. Kreel en Baatsen. 2 sub-commissiëu. -2 G. ; Adrian en medicus. -2 H. I v. Kreel eu medicu 2- A.! Adrian en medicus. B. I Adrian en medicus. - C.,0 C.,0 2 D. 2-2,0 E. 2,0- F. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen

3 86 Iti7..! Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over (Bijlage S.) Ten einde nader te overwegen, hoe de programma's, zoowel voor de akte D als P moeten word.il toegepast en voorts op welke wyze de verschillende schoolklassen. benoodigd voor het practiacli deel van hel examen. zouden gevormd worden, kwam de oommissie den 2den Augustus daaraanvolgende wederom bijeen. Intusscben was het bare gebleken, dat zij zich mocht verzekerd houden van den belangrijken steun indexen van Utrechts gemeentebestuur. Dank zij de krachtige medewerking van die zijde ondervonden, eveneens van den districts-sohoolopziener, van den directeur der Kijk hoogere burgerschool, van den diree* tnur der Rrjksnormaallessen en van de hoofden van scholen kon de commissie beschikken over goed geoefende schoolklassen van beiderlei sekse en van verschillende leeftijd. Wanneer zij mag opmerken dat dit zeer in het voordeel moet geacht worden van dat onderdeel van het examen, waarbij de hunne bedrevenheid moeten toonen in hei leiden van gymnastische oefeningen, dan meent de oommissie, dat het hier de plaats is om met groote erkentelijkheid melding te maken van de belangrijke medewerking in dit opzicht ondervonden. Donderdag 7 Augustus kon zij hare taak aanvangen en niet eene enkele onderbreking op den 8sten Augustus, waarvoorde toestemming van Uwe Excellentie werd verkregen, zette zij die voort tot den loden September. Het navolgend staatje hoopt zij, moge een juiste blik geven op het resultaat van haren arbeid. Overzicht examens lager en middelbaar onderwijs 899. die zich hebben aangemeld. 'ietal die niet zijn opgekomen. die ureexamineerd zijn. die zich tjjdens het examen terugtrokken. die zijn afgewezen. die zijn toegelaten. Totaal. 7 A. Pioor de akte lager ondtncfjt. I. Mannelijke Vrouwelijke [." B. 'onr de akte middelbaar onderwijs. I. Mannelijke. 9 j I 7 I Vrouwelijke. 5 5 De volgende tabel geeft een overzicht van de toegekende waardeeringscijfers bij de examens lager en middelbaar onderwijs: Aantal malen dat is toegekend het cijfer:. o. G. 0. L.! M. L. M L. I M. I L. ; M. L. M. L I M. L. ; M. j L. I M. I L. M L. M Fhysiologie vrije en orde-oef. en spel. Theorie] ( toestellen zonder toestellen.. Les geven ; aan toestellen... I zonder toestellen.. Eigen werk f ' aan toestellen... Bekendheid met de voorzorgen. Begrip der leersto c Schermen Handgrepen met hetgeweer.( Alleen voor de mannelijke ). 5, 0 o S I i 6 9 7! j. 5 6

4 BÖJ Verslag vun den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over , (Bijlage 8.) üe commissie wenseht evenwel aan dit overzicht nog bet volgende toe te voegen : I.. Het onderzoek naar de anatomische kennisvan de voor de akte lager onderwijl leidde tot vrij bevredigende reiultaten, Aan betrekkelijk weinig behoefde een onvoldoend cijfer te worden toegekend. De kennis der skeletdeelen bleek bij /.eer velen voldoende te zyn en ook viel die «nar te nemen bu' de verbiuding dier doelen. voor zoover die uit een anatomisch oogpunt werden beschouwd, maar ran meehaniscbe zijde bleken vele onderwerpen daaromtrent dik wjj Is onvoldoende beschouwd te zijn. De kennis der groote spieren was behoudens enkele uitzonderingen voldoende te noemen en ook bevredigende resultaten leverde dat deel van het onderzoek op, waarbij de moesten aangeven welke groote spiergroepen in functie treden bij bepaalde gymnastische oefeningen. Dit laatste vermeldt de commissie met bijzonder genoegen. Minder gunstig waren de resultaten betreffende de kennis van anatomie bij de voor de akte middelbaar onderwijs, waardoor een beslist voldoend cijfer slechts een enkele keer kou worden toegekend. De oorsaak hiervan moet niet in de allereerste plaats gezocht worden in een gemis aan feitenkennis, in weerwil het sporadisch voorkwam dat het juist aanwijzen van tiroóte spieren en banden niet mogelijk was. maar meer in het onvermogen om het geleerde toe te passen op gymnastische grondoefeningen. B(j de analyse van een beweging ontbrak meestentijds een positief antwoord op de vraag: door welke krachten komt de beweging tot stand en welke verbindende organen verleenen hierbij hulp? Men toonde wel is waar dikwijls die organen bjj name te kennen. maar een beslist antwoord op de vraag,.of zij werkelijk van dienst zijn en op welke wijze", bleef meestentijds achterwege. Het was tragisch soms van een strijd te liooren tussehen antagonistische spiergroepen bij het volvoeren van deze of gene beweging en waarbij de overwinning veelal ten deel viel aan de spiergroep die aan de bewegingszjjde lag. Dikwijls sprak men van exentrische spierwerking, zonder evenwel eenig begrip daarvan te hebben. De klacht, welke de commissie in 898 heeft geuit. n.. dat de anatomie door de voor de akte middelbaar onderwijs is bestudeerd als één op zich zelf staand beschrijvend vak. wordt thans zoo mogelijk met dubbele kracht herhaald. Het eenige verband tussehen de anatomie en de gymnastische bewegingen wordt niet gevoeld en daardoor miste de anatomische kennis hare groote waarde. Physiologie. I Theorie der gymnastiek. de kennis van het.waarom". Bovendien bleken vele een juist begrip te hebben V:MI de waarde der voornaamste oefeningsgroepen en de plaats die de/.e in hel stelsel innemen. Hij de voor de akte middelbaar onderwijs gaf vooral dit ondetv.oek merkbaar minder gunstige resultaten en opmerkelijk mag het genoemd worden, dat zoovele zelfs niet het minste begrip toonden te hebben van het doel en de beteeken il der gymnastiek. Meermalen kwam hel voor dat men het antwoord schuldig bleef op vragen als de navolgende: welk doel beoogt men met het geven van gymnastiekonderwijs? waarom zou de gymnastiek uit een gezondheidsoogpunt aan te bevelen zijn? welke waarde /.oud t gij toekennen aan vrjje oefeningen, ordeoefeningen, toesteloefeningen en spelen? hoe kan de toepassing der oefeningen aanleiding geven tot eene te groote geestelijke inspanning van den leerling? enz. Dat deze kennis verondersteld moet worden bij voor de akte middelbaar onderwijs. is zonder eenigen twijfel. Bovendien bleek, dar ook vele onbekend waren met de noodzakelijkheid om het onderwijs te geven naar een bepaald plan en welke eischen aan zulk een plan moeten ge- «teld worden. Ook de inrichting en tijdduur van een gymnastiekles aan hoogere burgerscholen. zoowel voor meisjes als jongens, was een zaak van te weinig bekendheid bij de. IV. Bet/iip der leerstof. Bij dat deel der theorie. waarbij zoo juist kan worden nagegaan of de candidaat begrip heeft van de meerdere of mindere moeilijkheid eeuer uitgevoerde oefening door de leerlingen, met het oog op verkleining of vergrooting van het steunvlak, op merkbare of geringere verplaatsing van het zwaartepunt in het lichaam, op de gunstige of ongunstige evenwichtstoestand waarin het lichaam daarbij verkeert of gebracht kan worden enz., werden geen gunstige resultaten verkregen. In verband daarmee viel het velen moeilijk zich rekenschap te geven van eene logische opvolging der oefeningen of oefeningsvormen. vooral waar dit betrof het onderwijs aan de verschillende toestellen. Te dikwijls kwam het voor. dat bij het bespreken van voornatne oefeningen of oefeningsgroepen aan de toe-tellen als : oefeningen met draaien om de breedte as; zwaaioefeningen en de voorbereidingen daartoe; het afspringen aan het einde der zwaai enz. aan de ringen : stijgen en dalen aan de schuine ladder: zwaaien in streksteun en aangevoegde oefeningen en meer andere, zelfs eenige bekendheid met de eenvoudigste mechanische wetten totaal ontbrak en beslist geen wijze kon worden aangegeven om te voorkomen dat eene of andere oefening zou mislukken of gevaar voor vallen kon voorkomen worden. V. Les geven. Hoewel het bijna niet voorkwam. dat de, zoowel voor de lagere als middelbare akte, volslagen onbekendheid toonden met de leerstof /.onder en aan toestellen. liet de toepassing van de oefeningen aan de toestellen en de voorzorgen daarbij te nemen, nog al te wenschen over. Enkele malen kwam het voor, dat de caudidaat het toestel zoodanig stelde, dat daardoor groot gevaar had kunnen ont-taan voor de oefenende leerlingen. Eene doelmatige opstelling der leerlingen bij de toe-.-telleu werd nog al vaak g"mi-r en blijkbaar was aan deze voorname zaak te weinig de aandacht gewijd Eene opgewekte toon bij het onderwijzen der oefeningen zouder toestellen ontbrak nog al eens. Omtrent het onderzoek naar de kennis der physiologie kan verwezen worden naar het daaromtrent vermelde ui het verslag der commissie van 898. Ook nu bepaalden de vragen zich tot de meeste eenvoudige begrippen, betreffende den invloed van lichaamsbewegingen op ademhaling, bloedsomloop en dierlijke warmte. Steeds werd getracht na te gaan of de begrip hadden van den arbeid, die door het lichaam in verschillende toestanden wordt verricht en van den weer, langs «eiken de functionneerende organen in de behoefte aan arbeidsvermogen voorzien. Hoewel nu duidelijk bleek, dat de getracht hadden hunne studie in die richting te leiden, was het bereikte resultaat nog slechts van dien aard, dat aan verreweg de meerderheid der een eenigszins voldoend cijfer kon worden toegekend. Vooral voor de middelbare akte gaven vele blijk de studie van de phisiologie öf nagenoeg geheel te hebben verwaarloosd öf wel, dat hunne algemeene ontwikkeling op ztdk een laag peil stond dat zelfs de eenvoudigste begrippen uit de physiologie niet verwerkt konden worden. Het onderzoek naar de kennis van de theorie der gymnastiek gaf voor de akte lager onderwijs bevredigende resultaten. Een VI. Eigen werk. juist overzicht van de leerstof, eene goede rangschikking der Wat betreft het eigen werk der sluit de commissie 'verschillende oefeningsvormen en bekendheid met de geleidelijke zich ten volle aan hij de nieening van hare voorgangster*, nl. opklimming der leerstof voor de verschillende leerjaren of'leerkringen dat er gunstige veranderingen daaromtrent zijn waar te nemen., waren zaken, waaraan bet meerdeel der Bij uitzondering moest een beslist onvoldoend cijfer worden goede aaudacht had gewijd en even dikwijls paarde zich daaraan : toegekend.

5 88 \ÏW. 2.J Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over (Bijlage S.) Schermen en handgrepen mei het geweer. Het schermen en de handgrepen met het geweer kan alleen aanleiding geven tot de bijzondere Opmerking, dat eenige caudidaten het.schennen niet den stok geheel of gedeeltelijk hadden verwaarloosd. Overigens was de bedrevenheid voldoende te noemen. Aan het slot wenscht de commissie gaarne op te merken, dat de uitslag van het examen lager onderwijs /.eer gunstig mag genoemd worden. Aan niet minder dan 70 pet. der candulaten kon de akte worden uitgereikt. Minder aangenaam is voor haar de uiededeeling ten opzichte van het examen middelbaar onderwijs, want het resultaat daaromtrent was, dat slechts aan ruim pet. de verlangde akte kon worden toegekend. En wanneer zij daaraan mag toevoegen dat de grootste helft van het aantal gediplomeerden voor de akte middelbaar onderwijs, ééu- of meermalen door een der vorige commissiën werd afgewe/.en en zelfs van de 20 afgewezenen een achttal voor de de, ja zelfs de maal zich aan het examen kwam onderwerpen, dan voorzeker sluit 'zij zich gaarne aan bij den wensch van haar voorgangster in 898, dat van Regeeringswege de noodige stappen mochten gedaan worden om te komen tot eene degelijke opleiding, die op doeltreffende wij/.e voorziet in de behoeften van de(n) aanstaande(n gymnastiekleeraar(es). Naar aanleiding verder van Uwer Excellentie's beschikking op het verzoek der commissie in 898, om in het belang van het examen P en niet minder in het belang van de voor genoemde akte, te willen bevorderen, dat de duur van het examen worde verlengd en verdeeld over twee dagen, veroorloofd zij zich met de meeste bescheidenheid het navolgende op te merken. Inderdaad mag de regeling, om bedoeld examen over twee dagen te verdeelen, geacht worden in het belang der die, blykens bijgaand rooster van werkzaamheden, een ruime rustpoos erlangden tusschen elk onderdeel van het onderzoek. En dat dit voordeel door de zeer werd gewaardeerd, is zonder eenigen twijfel. Üat dus het tweedaagsch examen bevorderlijk is geweest om te gemoet te komen aan het bezwaar, meermalen geuit, dat volgens waarneming, dikwijls gedurende het laatste uur van hun examen lichamelijk en geestelijk zóó vermoeid bleken, dat dit noodwendig van invloed moest zijn op hot te behalen waardeerhigscyfer. zou op zich zelve kunnen pleiten vooreene bestendiging van dezen maatregel. Of evenwel het tweedaagsch examen met de bepaling da* voor twee dagen acht zullen worden opgeroepen, ook in alle opzichten bevorderlijk is geweest aan een meer degelijk onderzoek, in den geest zooals dit door haar voorgangster iu 898 werd gewenscht, deze vraag durft de commissie niet bevestigend te beantwoorden. Wel is waar kon door grootere tijdruimte het theoretisch onderzoek gebracht worden tot op 00 minuten, maar meerdere tijd voor het tooneu van bedrevenbeid in het leiden der oefeningen met schoolklassen van de middelbare school inzonderheid kon, hoe gewenscht ook, niet gevonden worden. Ook zou daarenboven eene geringe uitbreiding van den tijd voor het onderzoek in anatomie en physiologie in het voordeel moeten blijken van den candidaat. Met eene regeling waarbij, overeenkomstig het verzoek der commissie in 898, niet acht maar zes voor twee dagen kunnen opgeroepen worden, zou, naar het oordeel der commissie, aan deze billijke wenschen, die geheel in het belang moeten geacht worden van het examen en van de voor de akte middelbaar onderwijs, kunnen te gemoet gekomen worden. Het is daarom dat zg zich de vrijheid veroorlooft, Uwe Excellentie met bescheidenheid te verzoeken het daarheen te willen leiden dat de regeling van een tweedaagsch examen bestendigd bljjve, evenwel met dien verstande, dat zes voor twee dagen worden opgeroepen. Ten slotte spreekt zij haren bijzonderen dank uit voor het vertrouwen in haar gesteld. _ Utrecht_ Amsterdam' October 899. Namens de commissie voornoemd, J. A. VEIJUEID, Ondervoorzitter. J. H. LUITING, Secretaris.

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden.

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden. ONDERWIJSRAAD. nkis 2 N". 'S-GRAVENHAGE, WÊÊËÈÈiM ) 9 2 Bericht op schrijven van ^ ^ Ä e n gelieve bij het antwoord n ä$&p dagteekening en 'nummer van Betreffende: MÀ?..?.Ï.Y...Y an 2,KXC, dit schrijven

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125.

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125. OMffiRWIJSRAAD. Bericht op schrijven van.,...: i 13. ff ebruari 1930»Nr.436» Af d.h.o» Betreffende: eer-s-toexes.--vo-or de moderne...talen aim de Ri jksuniversi t ei t en# 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H A

DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H A DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y ^ Verzoeke b beantwoording datum en nummer van dit schrijven te vermelden. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H

Nadere informatie

W.Wal N. 1. Prijs: 30 cent J.B.WOLTERS. GRONINGEN. VIJFDE DRUK.

W.Wal N. 1. Prijs: 30 cent J.B.WOLTERS. GRONINGEN. VIJFDE DRUK. W.Wal N. 1. VIJFDE DRUK. GRONINGEN. J.B.WOLTERS. Prijs: 30 cent UITGAVE VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG. "W". W A L S, S C H R IJ F C U R SUS. GROOTSCHRIFT. - No. I-IV. Vierde druk. Prijs per nummer

Nadere informatie

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan de e erste... afdeeling van..tax

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan de e erste... afdeeling van..tax MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. Met twee bijlagen of N 202881 AFDEELING Ho.oger onderwijs«181 De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan de e erste... afdeeling

Nadere informatie

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR

BLOKHOOFDEN INSTRUCTIE LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE VOOR LUCHTBESGHERMINGSDIENST 'S-GRAVENHAGE INSTRUCTIE VOOR BLOKHOOFDEN HIERMEDE VERVALLEN ALLE VORIGE INSTRUCTIES ~ VASTGESTELD TE 'S-GRAVENHAGE DEN 19EN MEI 1941 DOOR HET HOOFD VAN DEN LUCHTBESCHERMINGSDiENST

Nadere informatie

# e-&ravenhage»2 Maart 1933*

# e-&ravenhage»2 Maart 1933* f AFSCHRIFT. MINISTEEIE VAN ONDEKWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 19 & 30 Maart 7*1 1004, Afdeeling g, $, DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, f : Gelezen een voorstel van de faculteit der

Nadere informatie

8 mei 57. O.R. 134 H.O. 30 maart 1957, no. 28573 H.O.W. Regeling universitaire studie notariaat.

8 mei 57. O.R. 134 H.O. 30 maart 1957, no. 28573 H.O.W. Regeling universitaire studie notariaat. O.R. 134 H.O. 30 maart 1957, no. 28573 H.O.W. Regeling universitaire studie notariaat. 8 mei 57. Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 's-gravenhage. Bij schrijven van 30

Nadere informatie

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet#

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# 162 30. SJb Mei 8. 19 Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# De Berste Af deeling van den Onderwijsraad heeft de eer hierbij ter kennis van Uwe Excellentie te brengen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG 'S-GRAVENHAGE,

v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG 'S-GRAVENHAGE, % WETENSCHAPPEN. "«Sfc. BERICHT OP SCHRIJVEN VAN BETREFFENDE v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico V 1 - WÊmJ* s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG HET ONDERWER^i^^^DAGTEBKENINGj HET NR. EN

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. N l *%*& 'S ^0^^ 's-graat5nhage.ä.do.c.emb.er ÎÇ2 2. Zij ne...excellent ie...d. .Ond.er.wi ja, uns..t«n...en We t en schappen

ONDERWIJSRAAD. N l *%*& 'S ^0^^ 's-graat5nhage.ä.do.c.emb.er ÎÇ2 2. Zij ne...excellent ie...d. .Ond.er.wi ja, uns..t«n...en We t en schappen ONDERWIJSRAAD. N l *%*& 'S ^0^^ 's-graat5nhage.ä.do.c.emb.er ÎÇ2 2 Bericht op ^jjnnj^n van ƒ ^^^éitgelieve bij het antwoord VC 'T^^ *&r^ dagteekeninsr dagteekening 6 ö en nummer van dit schrijven te vermelden.

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. 14 Juni!Um-«o«328$,Afd»H+0« 2âjne Excellentie den ïölndster van Qnà$ Wi4-s*Kuns teu en.wetenschappen

ONDERWIJSRAAD. 14 Juni!Um-«o«328$,Afd»H+0« 2âjne Excellentie den ïölndster van Qnà$ Wi4-s*Kuns teu en.wetenschappen ONDERWIJSRAAD. N«. -..7344» Bericht op schrijven van 14 Juni!Um-«o«328$,Afd»H+0«Betreffende:.artt»177*l#a r l79 H.Q.Wôt; Aaag-t-el-l-iag--bij Bondöre--lectoren«'S-GRAVENHAGE, Frankenstraat 39. il 1920*

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

doorloopenden hersenarbeid

doorloopenden hersenarbeid 252 LAND- EN VOLK-STUDIËN IN HET NOORDEN VAN ONS LAND. Proeven met doorloopenden hersenarbeid genomen op schoolkinderen. In November 1900 verscheen van de hand van A. H. OORT een proefschrift dat bovengonoemden

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. Eerste Afdeling O.R. 162 H.O. s-gravenhage,zfjuli I960.

ONDERWIJSRAAD. Eerste Afdeling O.R. 162 H.O. s-gravenhage,zfjuli I960. ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 'S-GRAVENHAGE Eerste Afdeling OR 162 HO Voorstel tot wijziging van hot Koninklijk besluit van 29 februari 1932, Staatsblad 66, ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

D/W ONDERWIJSRAAD ZEVENDE AFDELING O.R. 53 W.V.O. 8 januari I970.

D/W ONDERWIJSRAAD ZEVENDE AFDELING O.R. 53 W.V.O. 8 januari I970. ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 'S-GRAVENHAGE TEL. 070-83 61 94 O.R. 53 W.V.O. Bericht op schrijven vanj I4 november 1969, kenmerk BVO/j-164549. Betreffende: ontwerp algemene maatregel

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Examenbureau voor het Beroepsvervoer zijn verzoek om restitutie van het examengeld voor de module Voertuigmanagement op 7 oktober 2007 heeft

Nadere informatie

(ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39.

(ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39. (ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39. Bericht op schrijven van * r\ ****> A rx r\ Men gelieve bij het antwoord dagteekening..., *!**...'5!!?:*?.!??S. n $*ÊQ~? ^^^*^r',

Nadere informatie

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923.

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. Bericht op schrijven van.24februari»23 No.699 Frankenstraat 39. Afd.H.O., 11 ir.,a» 4inn laj» ~ ^en g e l ieve bij het antwoord dagteekening

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.5040 (157.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. AAN Zijne Excellent ie, den Minister van On'derwï jai, Kuis t en & Wet ens chapp en

ONDERWIJSRAAD. AAN Zijne Excellent ie, den Minister van On'derwï jai, Kuis t en & Wet ens chapp en ONDERWIJSRAAD. N. 589...A. Bericht op schrijven van...1.7 Jun i. '21 n.6^.02*af d L. 0. A. Betreffehde:...9." M. XP.....Al g,maa t v.-best. *? ; doof s to jmen-e.n...blind en on d erwi j s 'S-GRAVENHAGE,

Nadere informatie

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN r / Q,\ ^«BANDOENG TRACTIE. WEERSTANDEN. Het moderne verkeer, het verkeer in mechanische tractie, over den gewonen weg,

Nadere informatie

Berjsht op schrijven van M April 1928;.Uo<,5352,Afd.V*H.M.O. 'BotreffendeïOntwerp-reglement eindexamen Tioogere "burgerscholen-b»

Berjsht op schrijven van M April 1928;.Uo<,5352,Afd.V*H.M.O. 'BotreffendeïOntwerp-reglement eindexamen Tioogere burgerscholen-b» ŒTOERYiTIJSRAAD. ">'»s-gravenhage.21 ifel 1928,. J No.8232» ^ Berjsht op schrijven van M April 1928;.Uo

Nadere informatie

STAATSBLAD TAX H»T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. ±Vtj WET van den Uden Januari 1919, houdende gelijkstelling van Indische eindexamen getuigschriften

STAATSBLAD TAX H»T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. ±Vtj WET van den Uden Januari 1919, houdende gelijkstelling van Indische eindexamen getuigschriften STAATSBLAD TAX H»T KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N ±Vtj WET van den Uden Januari 1919, houdende gelijkstelling van Indische eindexamen getuigschriften met het getuigschrift van het eindexamen der hoogere

Nadere informatie

Een paar aanteekeningen op C. P. Brest van Kempen's: Onderwijs en Opvoeding aan de K. M. A." DOOR M. A. ELOUT, Luitenant-Generaal b. d.

Een paar aanteekeningen op C. P. Brest van Kempen's: Onderwijs en Opvoeding aan de K. M. A. DOOR M. A. ELOUT, Luitenant-Generaal b. d. Een paar aanteekeningen op C. P. Brest van Kempen's: Onderwijs en Opvoeding aan de K. M. A." DOOR M. A. ELOUT, Luitenant-Generaal b. d. Dit boek is een zeer goed gesteld, ernstig en belangrijk werk, dat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Betreffende: lichaamsoefeningen aan uni- --v-ersiteiten en hoogescholen«

ONDERWIJSRAAD. N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Betreffende: lichaamsoefeningen aan uni- --v-ersiteiten en hoogescholen« ONDERWIJSRAAD. g N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Statenlaan 125. ^0^S^" Bericht op schrijven van "*jr^ Men gelieve bij het antwoord dagteekening 21 November 1929»No»517 8» Af d. H«O en nummer

Nadere informatie

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor 27 wensch om eene nieuwe regeling te scheppen, maar niet van de gedachte, of men meer voelt voor de openbare school of de bijzondere school of omgekeerd. De Minister CORT VAN DER LINDEN zeide nog in de

Nadere informatie

's GEAVENHAGE, 6 Mei 1920.

's GEAVENHAGE, 6 Mei 1920. 's GEAVENHAGE, 6 Mei 1920. De Eerste Afdeeling van den Onderwijsraad heeft de eer Uwe Faculteit uit te noodigen, een vertegenwoordiger te willen aanwijzen om samen te komen met vertegenwoordigers deivier

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wet van 24 juni 1939, houdende regelen teneinde in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden een doelmatige distributie van goederen in het belang van volkshuishouding, landsverdediging

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

DE RAAD VAN BEROEP VOOR DE DIRECTE BELASTINGEN TE s-gravenhage,

DE RAAD VAN BEROEP VOOR DE DIRECTE BELASTINGEN TE s-gravenhage, RAAD VAN BEROEP voor de DIRECTE BELASTINGEN te s-gravenhage. Aangeteekend per post aan partijen toegezonden 26 Mei 1937 De Secretaris van den Raad van Beroep voor de directe belastingen te s-gravenhage

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93*

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93* DERWIJSRAAD. N. Jl33 60«Bericht op schrijven van.^u... Betreffende :...Egypt Ische letterkunde* taalden 'S-GRAVENHAGE, Staten laan 125. f: Juni 1 93* Ü**" Mejaveelieve bij het antwoord dagteekening ^en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

[2S6. 17.] 7» Verslag van den staat dei hooge», middelbare en lagere scholen over mos ïoou. i Bij lage Oi.

[2S6. 17.] 7» Verslag van den staat dei hooge», middelbare en lagere scholen over mos ïoou. i Bij lage Oi. [2S6. 17.] 7» Verslag van den staat dei hooge», middelbare en lagere scholen over mos ïoou. i Bij lage Oi. BIJLAGE O. VERSLAG DEK COMMISSIE, in 1908 belast geweest met het examineeren van hen, die eene

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel 358 van het burgerlijk wetboek. Datum ondertekening

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel 358 van het burgerlijk wetboek. Datum ondertekening Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer

DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer DE BEGRAAFPLAATS AAN DE OUDE TORENLAAN door P. Timmer Bij verschillende gelegenheden in de afgelopen maanden heeft onze vereniging zich beijverd om te komen tot een verbetering van ommuring en terrein

Nadere informatie

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. w.ftf&> L ^W*; AFDEELING s^jv-2sj ^^^r. 'S-GRAVENHAGE, Z ^ ^ S ^ 192 Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, L. 323 - '24-11100

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

NEDERLANDSCH ARCHITECTEN GILDE ^

NEDERLANDSCH ARCHITECTEN GILDE ^ NEDERLANDSCH ARCHITECTEN GILDE ^ RICHTLIJNEN BRIEF ADRES: Dr. Ir. G. A. C. BLOK B. I. SPOTVOGELLAAN 18 - DEN HAAG PENNINGMEESTER: H. CH. RAAB - MELOENSTRAAT 42 GIRO 20 70 87 - DEN HAAG NEDERLANDSCH ARCHITECTEN

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

HET LANGEMARCK- STUDIUM NEDERLAND

HET LANGEMARCK- STUDIUM NEDERLAND HET LANGEMARCK- STUDIUM IN NEDERLAND HET LANGEMARCK-STUDIUM IN NEDERLAND Een volk, dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. I. Welk doel heeft het Langemarck-Studiuml Het is een der grondslagen van het Nationaalssocialisme,

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3 " van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3  van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage ONDERWIJSRAAD No 05HÛ s-gravenhage, 5 Maart 19 52 ]f( Ajlft(^ T" U.V. Statenlaan 125 B ifct op schrijven van ÖJ AUfiUStUS 1951«M "" 9e ' ieve * het "" wocrd d '9,ekenln 9 1 Äl*»3»*» **** -y., en nummer

Nadere informatie

k ) \ J % N. dfrf/ Onderwijsraad 193/ Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan

k ) \ J % N. dfrf/ Onderwijsraad 193/ Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN 1 WETENSCHAPPEN. Met /... bijlage.. N. dfrf/ AFDEELINQ HOOGER ONDERWIJS. Onderwijsraad Ikomen J-J-Lèd... 's9.d/.:.j! heeft de eer aan k ) I De Minister van Onderwijs,

Nadere informatie

1 S we t e nschappen«

1 S we t e nschappen« m (k No vemb( 128 32. ' 11 Augustus 1933»No.3141»Af d. H. Û. Candidaten üandels- 1 S we t e nschappen«naar aanleiding van den hierbij wederom aangeboden brief d.d.8 Y. Augustus 1933»Afd.O.No.279 van Burgemeester

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Zorg voor oude lieden te Amsterdam.

Zorg voor oude lieden te Amsterdam. Zorg voor oude lieden te Amsterdam. Het Bestuur van den Armenraad te Amsterdam benoemde in 1941 een Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de oudeliedenzorg te Amsterdam Het verslag dezer commissie

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders Versie 13 mei 2012 1 Klachtenreglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de branchevereniging behoort een interne

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Amarantis Onderwijsgroep Colofon Uitgave : Amarantis Onderwijsgroep Vastgesteld door College van Bestuur : 28 juni 2011 Instemming/advies MR : 20 december 2011

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor:

Lyy^j^s, In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Lyy^j^s,. ^ «In het Algemeen Handelsblad van den 5 December 187G ko7nt het navolgend opstel voor: Er zijn er in den lande, vooral onder de rechterlijke ambtenaren en jongere rechtsgeleerden, die het der

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Datum: 27 december 2011 Rapportnummer: 2011/365 2 Klacht Verzoekster

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders 1 Klachten Reglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de Branchevereniging behoort een onafhankelijke klachtenprocedure

Nadere informatie

IVES & Co. Noordeinde 124, (even voorbij het Paleis). en benoodigdheden.

IVES & Co. Noordeinde 124, (even voorbij het Paleis). en benoodigdheden. i M IVES & Co. Noordeinde 124, Den Haag. (even voorbij het Paleis). FOTOTO ESTELLEN en benoodigdheden. Gramophones, Binocles, Projectie -Artikelen, enz. L... 11ilagazijnen Ie 's -GRAVENHAGE - A M ST ERDA

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie