statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan de Commissie voor de voorbereiding vamde Vereeniging van de Veearta"eni jkundige Hoogeschool met de Rijksuniversiteit te Utrecht. Het antwoord van die Commissie gelieve u hiernevens aan te treffen. Gaarne verneem ik bij de terugontvangst' van dit stuk, tot welke opmerkingen het U% alsnog -aanjuei ding geeft. De Minister van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen, Voor den Minister, D Secretaris-Generaal, A A N î De eerste afdeelirg van den onderwijsraad. L. 581-'

2 ONDERWIJSRAAD. A N 'S-GRAVENHAGE,. JA *4U&i> n. 1, Frankenstraat 39. Bericht op schrijven van 23._JteiP.ll..! 25 n. tafi7...afd«h«0. Betreffende : -Vè-iee-n-ig-ingVee ar tseni jkundige Hooge school...met Rijk»univers i t i t te U tr e oh t Men g^ve bi J het antwoord dagteekening en nummer van dit schrijven te vermelden. In antwoord op het aan den kant vermeld schrijven en onder wederaandieding van den brief d.d # 9 April I925 van de Commissie voor de voorbereiding van eene vereeniging van de Veeartsenijkundige Hooge school me t de Rijksuniversiteit te Dtrecht, beeft de Berste Af dee 1 ing van den onderwijsraad de eer Uwe #.Excellentie te berichten, dat deze brief aan de iäersttf Afdeeling geen aanleiding geeft nadere opmerkingen» tot Hamens de Afdeeling voornoemd, f/^o/ ^VuJr^»Voorzitter*, Secretarie» AAN Zijne'.Excellentie den Minister van Onderwij s. Kunsten en We ten schappen te L ' »S-GRAVJBKHAGJE..

3 /itm i u 2 mm m m-una ** n A /jkamnm tóen Voorzitter he» ik ôe oor lî hierbij aan t» bilden yfc af&elurift van **en -tori** f van tóen ttlala.ter ä«d*2o April i 925 ass t éaerbij ovoogd ssöhrljve» van ä«öo?fiïsi»«* voor de voorbereid ing fan eoae vereen ie iag van de Veeatr t«en ijkund ig Hoog«school ia» t do Hljke*l3niv*raiteit t» Utroilii«Jje Yoor»4fct*?r "g»of t in overweging &en Siialeter t» toerlohten # dat dit stuk aan d Af dool las ge on *nnl&iaiaé geeft tot noder* opmsykinêen». Intflen II Biola hà**vmâ* ni*t kwfà -**r«enl «R t wordt Xi beleefd versoen t daarvan tasdeoeeliag 0 do?n vdftr 6 üei k«ta^arnvenhafte» 29 April -Iffpi 'Be Seore taris*

4 H t It ft KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. «s-gravenhage, 23 April f p v isosœsï schrijven aond ik met verzoek om advies aan de j orbere id ing van de Vereeniging van de Veeartsenij - /1 met de Rijksuniversiteit te Utrecht. Het antwoord e gelieve U hiernevens aan te treffen. Gaarne verneem gontvangst van dit stuk, tot welke opmerkingen het U Ed ing ge e f t. Eerste Afdeeling den Onderwijsraad. De Minister van Onderwijs, Kun s ten en Wetenschappen. Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, (w.g).c.ïeith. ' M "'»"Mf» mmwmvmm**>***vm*mw**mwêwmw*w*% > *"* *> PEK # M ttra i ' WW K p n u n nwim B JMISSIE VOOR, DE VOORBEREID ING VAN E ENE VEREENIGIUG VAU DE VEEARTSENIJlOJNDIGE HOOGESCPIOOL HET DE RIJKS-UNIVERSÏTEIT UE UTRECHT o Utrecht, 9 April 192?. MB t terugzending van het schrijven van de eerste afdeeling van den Onderwijsraad, aangetroffen bij Haren brief d.d.6 Maart jl.no.847, Afd. H.O., hebben wij de eer Uwe Excellentie te berichten, dat de Senaat der Veeartsen i jkundige Hoogeschool het gewenscht acht, dat he 4 examenprogramma voor de diergeneeskundige faculteit wordt ingediend overeenkomstig de door onze Commissie ingediende voorstellen. Aangezien van het verschil in opzet, dat tus'schen bedoeld programma en dat voor de artsenstudie bestaat, naar ons oordeel geen bezwaren kunnen $?orden geducht, meent onze Commissie, d a t met de wen sehen, welke ten deze b i j den Senaat bestaarç r e kening dient te worden gehouden. De uitdrukking"biologie" is in het programma niet opgenomen, omdat deze aanduiding kan worden opgevat in de ruime beteeken is van wetenschap van het leven, waartoe dan behalve plan t-en dierkunde ook b.v. bacteriologie en immuniteitsleer behoort, terwijl het de bedoeling is, dat het candidaatsexamen alleen de tweede eerstgenoemde vakken zal omvatten. -Om-

5 Om deze reden komt het den Senaat der Veeartsen ij kundige Hoogeschool en ook onze Commissie beter voor, niet van biologie doch van dierkunde en plantkunde te spreken«de vrees van de eerste afdeeling, dat in art.4 85 e en e onjuistheid zoude zijn ingeslopen, is niet gegrond. Immers is het inderdaad de bedoeling van onze Commissie dat overeenkomstig de wenschen van den Senaat der Veeartsen i j kundige Hoogeschool in de onder 4,5,6 en 7 genoemde vakken zoowel bij het eerste-als bij het tweede gedeelte van het doe toraal-examen zal wordem geëxamineerd. DE COMMISSIE VOOR DE VOORBEREIDING VAN EENS VEREEN IG ING VAN DE VEEÄRTSENIJKUNDIGE HOOGESCHOOL MET DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT, (w.g.) A.P.van Lijnden, Voorzitter., Se ere tar is 0 Aan gijne Excellentie den Heer Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te ' s'-gravenhageo /

Aankoop Crossley gasmotor 1

Aankoop Crossley gasmotor 1 Aankoop Crossley gasmotor 1 26 April 1898 Den Haag 26 April 1898 Den WelEdelHooggeleerde Heer den Heer Kamerlingh Onnes Professor a/d Rijks Universiteit WelEdelHooggeleerde Heer. In beleefd antwoord op

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD 17 DEC. 19W '$-GRAVENHAGE, o.rj/630 WO AAN. de minister van onderwijs en wetenschappen, Nieuwe Uitleg 1, 's-gravenhage.

ONDERWIJSRAAD 17 DEC. 19W '$-GRAVENHAGE, o.rj/630 WO AAN. de minister van onderwijs en wetenschappen, Nieuwe Uitleg 1, 's-gravenhage. ONDERWIJSRAAD o.rj/630 WO '$-GRAVENHAGE, Nauaulaan 6 2514 JS 's-gravenhase 17 DEC. 19W Bericht op het schrijven van 17 juni 1981, DG.HW 38338U/I. Betreffende: doctoraalprogramma bedrijfskunde Stichting

Nadere informatie

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 Rapport Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Den Haag hem op 15 juli 1998 een vertaalopdracht heeft onthouden, terwijl de overeenkomst

Nadere informatie

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer.

84 8te VERGADFJUXG. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. Vel 674. 2629 Tweede Kamer. 84sto VERGADERING. 5 MAART 1913. Mededeeling van ingekomen 6tukken. 41. Voorschriften op do Grootboeken der Nationale Schuld. (de Meester.) Do Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden in een op 6 februari 2014 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden in een op 6 februari 2014 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-015 d.d. 9 april 2014 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, drs. P.H.M. Kuijs AAG, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. J.B.M.M. Wuisman, leden, en mr. M.J.

Nadere informatie

Advies nîet-ambtelijke adviescommissie WOB.

Advies nîet-ambtelijke adviescommissie WOB. Advies nîet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad N

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-075 d.d. 9 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, J.C. Buiter en G.J.P. Okkema, leden en mr. S. van der Hoorn, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6.

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6. 5 STAT U T EN der Vereeniging : Middenstandspartij. ARTIKEL 1. De Vereeniging is genaamd : Middenstandspartij. Zij is gevestigd te Amsterdam en aldaar opgericht op den 24en April 1918. Zij is aangegaan

Nadere informatie

Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens

Afschrift bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN exenipl.nr.j Bijlagen : te 'a-g RAYBKHAQE. Uw brief van: 4 juni 1965 nummer: 37 A Z&. Directie

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is tijdens een aanrijding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9 Zitting 1971-10 808 Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR Nr. 9 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1969-1970 en 1970-1971.)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 Rapport Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie Rotterdam in het ressort Schiedam zijn individueel ingebrachte bezwaren van 25 juli 1999 ten

Nadere informatie

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111

Rapport. Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011. Rapportnummer: 2011/111 Rapport Klacht over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) te Den Haag. Datum: 13 april 2011 Rapportnummer: 2011/111 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

VERENIGING VAN LERAREN IN DE ECONOMISCH/MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN

VERENIGING VAN LERAREN IN DE ECONOMISCH/MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN VERENIGING VAN LERAREN IN DE ECONOMISCH/MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Mevrouw M.J.A. van der Hoeven T.a.v. Afdeling VO/BOB Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK KR Den Haag www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Contactpersoon -- Kenmerk 2014-0000378979 Uw kenmerk Datum 15 juli

Nadere informatie

Beantwoording vragen bericht OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap

Beantwoording vragen bericht OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 255 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening, ten behoeve van het sluitend maken van het identificatiesysteem A ADVIES RAAD VAN

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200 Rapport Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013 Rapportnummer: 2013/200 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord de teruggaven op de voorlopige aanslagen 2002

Nadere informatie