[2S6. 17.] 7» Verslag van den staat dei hooge», middelbare en lagere scholen over mos ïoou. i Bij lage Oi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[2S6. 17.] 7» Verslag van den staat dei hooge», middelbare en lagere scholen over mos ïoou. i Bij lage Oi."

Transcriptie

1 [2S6. 17.] 7» Verslag van den staat dei hooge», middelbare en lagere scholen over mos ïoou. i Bij lage Oi. BIJLAGE O. VERSLAG DEK COMMISSIE, in 1908 belast geweest met het examineeren van hen, die eene akte van bekwaamheid verlangden tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandsche taal en letterkunde, de geschiedenis, de aardrijkskunde, de staathuishondkunde en statistiek, de staatsinrichting en het schoonschrijven. Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandschc Zaken. De Commissie, krachtens art. 69 der wet tot regeling van het middelbaar onderwijs, bij Uwer Excellenties beschikking van 9 October 1907, n. 6458', afdeeling U. M. O., benoemd tot het afnemen van bovengenoemde examens in was samengesteld als volgt: lid en voorzitter: K. ten Bruggencate, inspecteur van het middelbaar onderwijs te 's Gravenhage ; lid en ondervoorzitter: dr. J. te Winkel, hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam; leden: dr. K. H. Th. Bussemaker en mr. H. Krabbe, hoogleeraren aan de Rijks-universiteit te Leiden: dr. H. Brugmans, dr. Eng. Dubois, dr. D. van Embden, mr. S. R. Steinmetz en mr. dr. A. A. H. Struycken, hooglceraren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam; dr. A. Kluyver, mede-redacteur van liet Woordenboek voor de Nederlandsche taal, te Leiden; G. C. F. van dei Laan, hoofd eener openbare school te 's Gravenhage, en P. H. van Gestel, leeraar aan de openbare handelsschool te Amsterdam. Den L2den Uctober hielden de leden der Commissie hunne eerste vergadering. Zij maakten toen den examenrooster op, stelden het examenplan vast, vormden de verschillende subcommissiën en benoemden mr, dr. A. A. II. Struycken tot hun secretaris. De mondelinge en schriftelijke examens in het schoonschrijven namen 26 Uctober een aanvang, en werden voortgezet op 2, 5, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 26 en 30 November, 3, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 28 en 29 December. Voor de andere examens was ook nu weder vastgesteld, dat het schriftelijk examen van alle candidaten gelijktijdig zou worden afgenomen. Dit schriftelijk examen had 27 Uctober plaats. Het eerste mondelinge examen volgde op 5 Xovember, en sinds dien datum werd door de Commissie bijna dagelijks geëxamineerd. Het laatste examen had op 30 December plaats, op welken dag tevens de vergadering werd gehouden, belegd tot het opmaken van dit verslag. Het aantal der gevraagde akten bedroeg, met de nagekomen aangiften, 231, tegenover 227 in in 1906, 228 in in 1904, 132 in 1903, 131 in 1902 en 110 in Den aard der verlangde akten, het aantal candidaten voor elke akte, en den uitslag der examens, met de namen der examinatoren, moge Uwe Es?ellentie in de volgende tabel aantreffen. Aangezien er voor de akte staathuishoudkunde slechts één examinator was, fungeerde de voorzitter bij dit vak als assessor. GEVRAAGDE AKTEN Aantal candidaten die zich hebben Aantal candidaten die aan het examen hebben Aantal niet geslaagde candidaten Onder het examen terug- VOCE aangemeld. genomen. getrokken. Afgewezen. Totaal. geslaagde candidaten. EXAMINATOREN. M. V. T. M. i V.! T. M. V. '' T. M. V. T. M. V. T.! i M. V. T. Kvn. Nederlandsche taal en letterkunde a JFrof. dr. J. te Winkel. 8 idr. A. Kluyver. Kvm. <Prof. dr. K. H.Th.Busse- Geschiedenis y maker. (Trof. dr. H. Brugmans. Kix. (Prof. dr. Eug. Dubois. Aardrijkskunde >Prof.mr.S.R.Steinmetz. Kx. Staatshuishoud f, '.j j Prof. dr. D. van Embden. kunde en statistiek. (K. ten Bruggencate. Kxi. Staat-sinrichting N. Nchoonscbrijven lil! Totaal (1) Onder wie 5 voor de huisakte. (1) 20 (Prof. mr. H. Krabbe p 10 f. mr dr_ A A. H f Struycken. G. C. F. van der Laan. P. H. van Gestel.

2 80 L ] Verslag van den itaal der booge-, middelbare en lagere scholen over Mt08- \u(y.t. (Hijlage 0) Evenals hare voorgangster!, acht ook deze Commissie zien verplicht, naast liet verslag over de afgelegde examens, aan Uwe Excellentie nogmaals de ernstige bezwaren tegen de wettelijke regeling dezer examens voor te leggen, overtuigd als zij is, dat de belangen van het middelbaar onderwijs dooi' die regeling enmtig wordt geschaad. De Commissie (loeit voornamelijk op het Ontbreken van iederen eiseh van algenieene ontwikkeling voor hen, die zich tot het examen aanmelden. Waar bovendien het meerendeel der candidaten zich niet anders dan dooi' zelfonderricht tot het examen kan bekwamen, is het niet te verwonderen, dat zoovelen blijk geven in algenieene beschaving, ontwikke. ling en kennis verre achter te staan bij de leerlingen der scholen, tot wier onderwijs zij zich geroepen achten; dat zij ieder inzicht in methode van studie en onderwijs missen, wèl dikwijls eene betrekkelijk groote hoeveelheid uiterlijke kennis hebben uit het hoofd geleerd, maar de geleerde stof als deel der wetenschap niet tot de hunne hebben weten te maken, veel minder zich zóó de stof hebben weten eigen te maken, dat zij in staat zouden zijn hunne jeugdige leerlingen naar behooren daarin te ondeiwijzen. In het bijzonder meende in dit velband de sub-commissie voor de akte staatsinrichting te mogen klagen. Nu moge het waar zijn, dat een groot deel der candidaten in het bijzonder weder van hen, die de akte staatsinrichting vragen - het examen niet afleggen met het oog op de aan het diploma verbonden onder» w ijsbevoegdheid, maar eerder daarin een middel zien, dat hun voor benoeming en promotie in administratieve en andere betrekkingen van dienst kan zijn, dit neemt niet weg, dat die onderwijsbevoegdheid aan het uitgereikte diploma is verbonden, en met het oog daarop de eisenen voor de verleening er aan moeten worden gesteld. De Commissie is dus eenparig van oordeel, dat afdoende wegneming van dit euvel niet langer op zich mag doen wachten. Ook in ander opzicht zou de door de Commissie gewensehte regeling verbetering brengen. Waar, gelijk thans, ieder zich tot het examen kan aanmelden, geschiedt die aanmelding niet zelden lichtvaardig, zoodat vele candidaten zich te elfder ure, vóór het schriftelijk examen, weder terugtrekken. Daarmede verstoren zij de op zich zelf niet reeds gemakkelijk vast te stellen examenregeling, en maken zij, om de door I-uu terugtrekken Openvallende halve dagen te doen aansluiten, omslachtige briefwisseling noodzakelijk, terwijl het Rijk niet zelden schade lijdt Dit kwaad ware ook te kecren door, evenals zulks van de candidaten die eene akte L. 0. verlangen wordt gevorderd, de betaling van het examengeld niet te doen geschieden bij het uitreiken der akten, maar van alle candidaten, die zich voor het examen opgeven, die betaling vóór een bepaalden datum te eischen. Ware die eisch gesteld, velen zouden zich óf niet hebben aangemeld, óf zich tijdig hebben teruggetiokken en daarmede het Rijk onnoodige kosten en der Commissie veel last hebben bespaard. Het zou dan ook niet zoo licht meer voorkomen, dat candidaten, zelf gevoelende dat zij voor het examen niet voldoende zijn voorbereid, niettemin zich daaraan onderwerpen, in de overtuiging, dat daardoor niets te verliezen en wel iets te winnen is. Wat nu de afgelegde examens zelf' betreft, was het eene algenieene klacht der verschillende sub-commissiën, dat vele candidaten de werken, door hen als,.bestudeerd" opgegeven, dikwijls slechts oppervlakkig, soms nauwelijks van buiten hadden gezien, en in elk geval strekking en inhoud daarvan niet genoeg tot hun vollen eigendom hadden gemaakt. Toch mag, ja, moet eene behoorlijke kennis van de standaardwerken in het vak, dat men zich ter beoefening gekozen heeft, worden geëischt. Met enkele hoofdwerken als grondslag van verdere studie dienen de candidaten zich allereerst volkomen vertrouwd te hebben gemaakt, waarbij eene verstandige methode van exerpeeren goede diensten kan bewijzen. Vervolgens mogen zij evenmin nalaten door lezen en raadplegen van andere werken, belangrijke tijdschriftartikelen, enz. hunne studie uit te breiden en hun gezichtskring te verruimen. Ook moeten zij zich den tijd gunnen het geleerde soed te laten bezinken, en dus vooral hun studietijd niet te kort nemen. Ken andere algemeene klacht gold de wetenschappelijke opstellen, die meestal van veel te weinig oefening in het stellen «retuigden. Ofschoon er g*enoeg tijd (drie uur) voor het werk was toegestaan, vervielen zeer vele candidaten in 1 de fout, het grootste deel van dien tijd aan eene inleiding te besteden, en dan het eigenlijke onderwerp gehaast of schets* matig af te handelen, ja, niet zelden het opstel onvoltooid te laten. Vele anderen gunden zich den tijd niet, vóóraf in den geest de stof, die zij te behandelen hadden, te ordenen, en schreven maar op goed geluk neer, wat hun het eerst in de, gedachte kwam, zonder dat er op logische of overzichtelijke indeeling werd gelet. Herhaaldelijk ook gebeurde het, dat titel en opstel in het geheel niet bij elkander pasten. Na deze algenieene opmerkingen valt over de examens in elk der vakken afzonderlijk nog het volgende mede te deelen. De uitkomsten van het examen in de Xederlandsche letterkunde waren, zonder juist reden tot groote tevredenheid te geven, niet ongunstig te noemen. Vijf candidaten legden een goed of zelfs zeer goed mondeling examen af, vijf een even voldoende en vier een onvoldoend examen. Het schriftelijk werk voldeed iets beter dan het mondeling, van de opstellen behoefden er slechts twee als geheel onvoldoende te worden afgekeurd. In den regel was de inhoud beter dan de stijl, en had de Commissie niet in aanmerking genomen, dat een examen altijd een slechte stijlmeter zal blijven, dan zou zij nog meer candidaten hebben moeten afwijzen, omdat hunne opstellen niet overtuigend bewezen, dat zij in staat waren, hun aanstaanden leerlingen de vereischte leiding te geven bij het schriftelijk uiteenzetten hunner gedachten. Aan feitenkennis ontbrak het den afgewezenen en aarzelend toegelatenen overigens minder dan aan inzicht, maar van dat gebrek aan inzicht was meestal gebrek aan algemeene ontwikkeling de oorzaak. Zonder eenige kennis van I de litteratuur der classieken en der ons omringende volken '. is nu eenmaal de ontwikkelingsgang onzer eigene letterkunde niet te begrijpen; en zeker is het niet voldoende, van invloedrijke buitenlandsche schrijvers alleen eenige namen zóó machinaal in het geheugen op te nemen, dat het mogelijk was Terentius met Yirgilius, Hoileau met Voltaira te verwarren. Ook de beteekenis van verschillende vaktermen stond eenigen candidaten niet duidelijk voor den geest. Op de ingezonden lijsten van bestudeerde boeken ontbrak dan ook dikwijls de vermelding van een handboek over dichtsoorten en dichtvormen, die de Leeraar bij het M. 0. toch dient te kennen. Op de lectuurlijsten van andere candidaten daarentegen kwamen zulke lange reeksen van boektitels voor. dat het reeds a priori twijfel moest trekken, of al die boekeu wel met zorg bestudeerd waren; bij ondervraging bleek dat dan ook meer dan eens niet het geval te zijn geweest. Blijkbaar was door die candidaten de bedoeling, waarmede die lijsten van hen verlangd werden, niet recht begrepen. De examens in de Nederlandsche taalkunde geven geen aanleiding tot andere dan de gewone opmerkingen. Ook nu weder waren verschillende candidaten tame'ijk zwak in de historische grammatica; zij hadden sdeh bepaald tot het van buiten leeren van eenige formules, zonder dat zij in staat waren die formules toe te passen bij het verklaren van Nederlandsche woorden. Hoewel de Commissie erkent, dat de studie der historische grammatica voor velen bezwaar moet opleveren, doordat eenige leiding hier zoo goed als onmisbaar is, toch is het in den tegenwoordigen tijd niet meer mogelijk hier met eenige oppervlakkige kennis te volstaan. j De candidaten moeten komen tot het duidelijk besef, dat al wat in de taal te verklaren valt, in de eerste plaats uit een historisch oogpunt moet worden beschouwd; dat die kennis van het historisch beloop de grondslag moet wezen van alle verdere verklaring. Daardoor is de kennis der historische grammatica ook van belang voor hem, die de spraakkunst der hedendaagsche taal moet onderwijzen. Ook dit jaar bleek wederom, dat, wie van de geschiedenis der taal weinig studie had gemaakt, gewoonlijk ook niet sterk was in de spraakkunst, zooals zij op de school moet worden behandeld, of althans, dat zijne beschouwingen, hoe schijnbaar goed ook beredeneerd, toch met de historische waarheid in strijd waren. Ook nu weer zijn door de candidaten fragmenten verklaard van schrijvers uit de middeleeuwen en uit de zeventiende eeuw: wat dit gedeelte van het examen betreft, meent de Commissie naar vroegere verslagen te kunnen verwijzen. Voor het examen in de c/exrhiedevi* hadden zich opgegeven 17 candidaten, te weten 11 mannelijke en 6 vrouwelijke. Aan

3 Bijlage D. [ ] Tweede Kamer. Bi Verslag van den «taat der 00000', middelbare en lagere.scholen over 1'.H)8 L900. (Bijlage 0». het schriftelijk gedeelte van het examen namen deel 10 mannelijke en G vrouwelijke; vóór het mondeling gedeelte trok zien één mannelijke candidaat terug, zoodat het geheele examen is afgelegd door 'J mannelijke en (i vrouwelijke. Daarvan zijn geslaagd 5 mannelijke en 2 vrouwelijke, totaal 7 candidaten, een uitslag, die, vergeleken bij het resultaat van andere jaren, niet ongunstig kan worden genoemd. Het schriftelijk gedeelte van het examen gaf weing reden tot tevredenheid. In de meeste opstellen ontbrak het aan een duidelijke uiteenzetting dei' hoofdzaken; zelden waren de lynen der historische ontwikkeling goed in het oog gevat en scherp getrokken. Gewoonlijk werden de hoofdzaken verbor- achter een overvloed van bijzonderheden, waarvan de Eennis door de Commissie wordt op prijs gesteld, maar niettemin door haar niet was gevraagd. Ook de compositie der meeste opstellen liet veel te wenschen over; een behoorlijke verdeeling der stof was dikwijls niet gemaakt; inleidingen, die drie vierde-gedeelten van het geheele opstel innamen, kwamen meer dan eens voor. Soms ook werd gesproken over allerlei, behalve over het gekozen onderwerp, en trachtte men blijkbaar mindere bekendheid daarmede goed te maken door het mededeelen van weinig of niet ter zake dienende historische feiten. Ook trachtten sommigen de aantrekkelijkheid van hun opstel te yerhoogen door het gebruik van pompeuze, maar daarnaast ook van vulgaire uitdrukkingen; net spreekt vanzelf, dat noch het een, noch het ander in eene historische uiteenzetting aanbeveling verdient. Van het paedagogisch opstel kan niet veel anders worden gezegd, dan dat het in den regel onvoldoende was, zoowel in taal en stijl als in logischen gedachtengang. Over het mondeling gedeelte van het examen is de Commissie over het algemeen beter tevreden dan over het schriftelijk. Daarbij gaven de meeste candidaten, ook enkelen van hen, aan wie de akte niet kon worden uitgereikt, blijk van ernstige voorbereiding en van duidelijk besef der ei«chen die aan een candidaat voor de akte voor middelbaar onderwijs moeten worden gesteld. Kr waren candidaten, die zeker eene voldoende feitenkennis zich hadden eigen gemaakt, maar die niettemin onvoldoende moesten worden geoordeeld, omdat zij slechts met de grootste moeite en geestesinspanning de perate beschikking zelfs over hoofdzaken hadden ververkregen. Een enkele maal echter kwam het ook nu weder voor de gevallen worden gelukkig zeldzamer dat een candidaat zoo groote onwetendheid en zulk een gemis aan voorbereiding aan den dag legde, dat er alle reden voor de Commissie was om zich te verbazen over zijne onnoozelheid, om zich met zoo weinig geestelijke bagage aan dit examen te onderwerpen. De uitkomsten van het examen in de aardrijkskunde waren ook dit jaar niet onbevredigend. Van de 7 candidaten, 6 mannelijke, 1 vrouwelijke, slaagden de laatste en 3 mannelijke. De cijfers echter van hen, die toegelaten werden, waren, met eene enkele uitzondering, niet veel meer dan voldoende. Een bepaald goed examen werd dan ook slechts door één enkelen candidaat afgelegd. Wel wordt gaarne ] erkend, dat zij die slaagden, ijverig gewerkt hebben. Er was over het algemeen veel gelezen, ook goede werken, doch, naar het oordeel der sub-commissie, te veel uitsluitend handboeken. Aan de physische geographie was evenzeer aandacht ge- j wijd als aan de politisch-geographische. Bij de afgewezenen ' echter was niet alleen de kennis in beide richtingen onvoldoende, maar liet vooral het inzicht in den samenhang der verschijnselen op het gebied der physische aardrijkskunde, en het vermogen, dit aan anderen mede te deelen, in hooge mate te wenschen over. Overigens sluit de sub-commissie voor de aardrijkskunde zich volledig bij de algemeene beschouwingen aan het hoofd van dit verslag aan, en meent zich van verdere opmerkingen te mogen onthouden De examens in staathuishoudkunde en statistiek leverden dit jaar iets mindere gunstige resultaten op dan vorige jaren. Van de 13 candidaten, die zich voor de akte aanmeldden, \ kon ditmaal aan 5 de akte worden uitgereikt. Hetgeen ten aanzien dezer examens te vermelden valt, kan zich in hoofdzaak aansluiten bij hetgeen reeds in voorgaande verslagen werd opgemerkt. Tot de zwakste gedeel- ten der examens blijft in den regel het schriftelijk werk behocren, ten gevolge van een meestal verreweg te oppervlakkige en te weinig geconcentreerde behandeling der stof. Lange inleidingen - ook dezulke die voor het gekozen Onderwerp geen belang hebben - gaan voorop en verbruiken niet zelden den tijd, die aan het onderwerp zelf had gewijd moeten zijn. Onder het motto wellicht eener overigens toe te juichen historische behandeling, wordt dikwerf een aantal feiten vermeld, waarvan het velband met het onderwei]» bt met den besten wil niet te vinden is of althans, om waarde te hebben, toelichting vereischt had. Niet zelden wekt dit dan den indruk, dat hiermee slechts haastige uitstalling van kennis, niet degelijke behandeling van het onderwerp voorzat. Dat bij het mondeling gedeelte zoo zelden eenig dieper inzicht in de vraagstukken en hun grondslagen tot uiting kwam, zal in den regel te wijten zijn aan een te wei.iig profiteeren van de doorgewerkte leerboeken, die bij voldoende bestudeeren, zulk inzicht zeker zouden verschaft hebben. De literatuurkennis bleek gewoonlijk genoegzaam in de breedte ontwikkeld, althans in de breedte gezocht te zijn ; doch velen meenden klaarblijkelijk, dat het doordringen in de diepte dan wel achterwege kan blijven. Ook hier ware dan liever op concentratie aan te dringen. Da uitkomsten van hit examen staatsinr'ntuint) zijn bepaald ongunstig: van 59 candidaten slaagden er slechts 23. De sub-commissie kan zich niet krachtig geroeg aansluiten bij de klacht in de algemeene beschouwingen van dit verslag ever het gebrek aan voldoende algemeene ontwikkeling bij het grootste deel der candidatsn. Het afnemen van het examen werd daardoor voor de examinatoren tot eene onaangename taak, waar zij zich bijkans geregeld moesten tevreden stellen met het aanhooren van uit het hoofd geleerde kennis, waarvan zin en beteekenis, bij nader onderzoek, bleek den candidaten zelven niet voor den geest te staan. Ware studie van het staatsrecht als bepaalde wetenschap bleek door slechts weinigen te zijn gedaan; het meerendeel der candidaten wordt wegens het gemis aan voldoende voorbereiding tot zoodanige studie ook niet in staat geacht. De oorzaak van dit verschijnsel zal daarin moeten worden gezocht, dat het examen geheel de beteekenis heeft verloren die het naar de wet zou moeten dragen. Denkt zich toch de wet het examen als een onderzoek van hen die zich het geven van middelbaar onderwijs tot doel stellen, in werkelijkheid melden zich bijna uitsluitend personen aan, die het diploma zoeken voor geheel andere doeleinden, voor het meerendeel lagere ambtenaren in de liijks-, provinciale- en gemeenteadministratie, die blijkbaar in het diploma een middel zien dat bij sollicitaties kan van dienst zijn. Daargelaten, of voor dit doel een bepaald examen zou kunnen worden ingevoerd, zeker is, dat maatregelen dienen te worden genomen, waardoor de groote toeloop van onvoldoende voorbereiden tot het examen krachtens de wet op het middelbaar onderwijs kan «orden geweerd. Zelfs toch in die gevallen, waarin wegens voldoende gebleken kennis van de staatsinrichting het diploma moest worden uitgereikt, deed de Commissie dit toch in meer dan één geval met groote aarzeling, overtuigd als zij was, dat de candidaat naar zijne algemeene ontwikkeling beoordeeld niet hoog genoeg stond, om hem eene plaats van leeraar aan onze hoogere burgerscholen en gyninasiën met gerustheid te kunnen toevertrouwen. Het schriftelijk examen was over het algemeen zeer onbevredigend; onvermogen in het ordelijk mededeelen van gedaehten motst bij de meesten worden geconstateerd, zelfs bij hen, die eenig inzicht in de geleerde stof bezaten, scheen het bewustzijn niet te bestaan, dat zij dit ook in hunne schriftelijke opstellen moesten toonen; zij verwachtten blijkbaar, dat op vertoon van omvangrijke feitenkennis méér prijs zou worden gesteld. De paedagogische opstellen waren m den regel niet anders dan verwaterde, z. g. wetenschappelijke, opstellen. Omtrent de als..bewerkt" opgegeven litelatnur bleek in de meeste gevallen slechts eene flauwe notiete bestaan, waaibij de sub-commissie meer dan eens het vermoeden niet kon onderdrukken, dat ook nog die notie door andere middelen dan het kennisnemen der boeken zelve was opgedaan. Handelingen der Sta ten-generaal. Bijlagen

4 fm. Verslag van den staat der booge-, middelbare e Van eenige buitenlandsehe literatuur had slechts een enkele candidunt inzage genomen. Nu \cru acht de Com i missie zeker niet, dal iii dit opzicht omvangrijke Htndiën ' worden gemaakt, maar zij moet toch verklaren, dat het haar meer dan eens heeft gehinderd, dat de candidateu uit eigen beweging buitenlundsche schrijvers gingen noemen, zelfs citaten wisten aan te halen, terwijl zij dan de geciteerde weiken zelfs nimmer hadden gezien, ja, somtijds de schrijvers een of meer eeuwen te laat of te vroeg in de geschiedenis plaatsten. 13ewijs te meer, op hoe laag peil de voorbereiding tot dit examen staat. Voor het examen in schoon schrijven hadden zich aangemeld 114 candidateu: 80 mannelijke en 34 vrouwelijke. Van de eersten kwamen niet op 4, één trok zich tijdens het examen l terug, 41 werden toegelaten en 34 afgewezen : van de vrouwelijko candidateu kwam er 1 niet op, en wei-den 20 toegelaten en 13 afgewezen. Over het theoretisch deel van het examen zijn geen belangrijke opmerkingen te maken : het meerendeel der candidaten bleek vrij wel bekend met de nieuwe ideeën op het gebied van schrijven en schrijfonderwijs. Ook de kennis der verschillende leergangen was meestal voldoende. Niet zoo tevreden kon de Commissie zijn over het practische gedeelte: het gewone schoonschrift op papier liet zeer dikwijls veel te wenschen over, en het bleek velen candidaten niet duidelijk te zijn, dat geiboon goed schrift nog geen aanspraak kan maken op den naam van schoonschriit. Hij bet teekenen van versierde letters heeft de Commissie dit jaar, in het belang der candidateu, een anderen weg gevolgd dan vroeger. In plaats van vier kapitale letters, in velschillende stijlen, uit het hoofd te teekenen, werd den examinandi nu opgedragen één versierde letter, door de conimissie als voorbeeld voorgelegd, IJ maal zoo groot na te teekenen. Naar het der Commissie voorkwam, was dit werkstuk alleszins voldoende, om er een oordeel uit te trekken over de bedrevenheid dei candidateu in het hanteeren van pen, passer, penseel en andere instrumentjes, waarvan de calligraaf zich gemakkelijk moet kunnen bedienen. Bewnzen de resultaten, dat de ingeslagen weg een goede is. toch zou het gevolg kunnen wezen, dat de studie der alphabets in verschillende stijlen in het vervolg verwaarloosd werd. Daarom meent de Commissie den raad te moeten geven, j ook daarnaar een onderzoek te blijven instellen. Mocht de tijd daartoe ontbreken, dan zou het opstel, dat toch meestal over dezelfde onderwerpen loopt als het mondeling examen, kunnen vervallen, en het vrijgekomen uur besteed kunnen worden aan het maken van een schets in potlood van letters in verschillenden stijl, door de Commissie op te geven. Tot dit voorstel komt de Commissie met te meer vrijmoedigheid, omdat het examen daardoor weer meer komt op het gebied der praetijk, waarop het eigenlijk geheel thuis behoort. 's Gravenhage,, 14 Maart Amsterdam, Namens de Commissie, K. TE>- BRUGGENCATE, Voorzitter. STHIYCKEX, Secretaris. 17.] i lagen scholen over , (Bijlage O). 2. Jan ISaptista liotiwacrt. 3. Vondel' Leeuwendaler!, 4. Het herdersdicht in de 18de eeuw. "). De sentimenteele letterkunde van het einde der 18de eeuw. 0. 1'otgietm's proza. ( ) Behandel als voor eene klasse der middelbare school twee der navolgende onderwerpen : 1. Een beknopt beredeneerd overzicht van de zelfstandige en de bijvoegelijke naamwoorden. 2. Het gebruik der deelwoorden. 3. Het gebruik van het werkwoord mogen. 4. Werk woorden, samengesteld met het bijwoord na. 5. Beginselen bij de spelling der bastaardwoorden. 6. Het begrip klassieke stijl". Geschiedenis (Kvm). Een opstel te maken over één der volgende onderwerpen: 1. Keizer Tiberius. 2. De pauselijke Stoel van den dood van Innocentius IV tot den dood van Bonifacius VIII. 3. De Encyclopedisten. 4. Het Weener Congres. ">. De verhouding tusschen de Nederlanden en het Duitsche Kijk, tot het verdrag van Augsburg (1548). (i. Joan Derk van de Capellen tot de Pol. 1. Wat is naar uwe meening de beteekenis van het onderwijs in de geschiedenis aan eene Middelbare School? 2. Wat dunkt V van de paedagogische waarde der uitvoerige bespreking van groote mannen in de geschiedenis? BIJLAGEN. Op garen schriftelijk werk akte-examens middelbaar onderwijs in de Xcderlandsclic taal- en letterkunde, de geschiedenis, de aardrijkskunde, de staathvishoudkundc en statistiek, de staatsinrichting en het schoonscltrijrcn in Nederlandsche taal- en letterkunde (KVII). Een opstel te maken over één der volgende onderwerpen ; 1. Jan van Boendale. A a r d r ij k s k u n d o (Kix.) 1. Vergelijk twee provinciën van Nederland physischgeographieeh, ethnographiscb en anthropo-geographisch. 2. De bevolking van Nederlandsch Oost-Indië naar ras en economisc h-politische beteekenis beschouwd. 3. Ruslands politiek-cultureele of wel zijne economische toestanden beschreven en geographisch toegelicht.

5 [ B8 Verslag van den staat der hoogc-, middelbare <'ii lagere scholen over 1908 WOU. (Bijlage O). 4. De natuurlijke dooldo der Vereenigde Staten anthropo. geographisch en economisch beschouwd. "). Zet uiteen, welken invloed de ligging van een land ten opzichte van de naburige zeeën on zijn klimaat heeft, en pas dit in het bijzonder toe op Nederland en Nederlandsch Oost-Indië. 1. Welke hulpmiddelen zoudt gij gebruiken, en hoe ze aanwenden, om in de hoogste klasse eener H. IJ. School met 5-jarigen cursus de gronden der wiskundige aardrijkskunde duidelijk t*> maken 'i 2. Welke punten zoudt gij bij eene algemeene bespreking der zee voor dezelfde leerlingen op den voorgrond stellen, en hoe zoudt gij dit toelichten aan de zeeën van Europa P 3. Hoe zult gij de leerlingen der 4de of der 5de klasse op de hoogte brengen van de vreemde rassen en volken, vooral in andere werelddeelen, en op welke wijze zult gij hunne belangstelling voor deze opwekken? Staathuishoudkunde ( ) (Kx). Een opstel te maken over één der volgende onderwerpen: 1. De al of niet afhankelijkheid van het rentebegrip van zekere rechtsorde. 2. Kapitalisme. 3. De prijsvorming. 4. Vrijheid van contract. ( ) Ken opstel te maken over één der volgende onderwerpen: 1. Welke wijze van behandeling der Staathuishoudkunde zoudt gij kiezen, indien gij dit vak aan eene II. B. School te ondei wijzen hadt; waarop berust Uwe keuze? 1 2. Hoe zoudt gij Uwen leerlingen het sociale karakter van economische verschijnselen duidelijk maken 't Staatsinrichting (Kxi). Men opstel te maken over één der volgende onderwerpen: 1. Het stelsel van autonomie volgens de (irondwet. 2. Geschiedenis van het kiesrecht. 3. Geef eene vergelijkende beschrijving van het in het Kijk. de Provincie en de Gemeente geldende stelsel van controle der uitgaven en inkomsten. 4. Beschrijf het stelsel onzer (irondwet, betreffende de omschrijving van de macht des Konings, in zijne geschiedkundige wording. Ken opstel te maken over één der volgende onderwerpen: 1. Maak den leerlingen van de óde klasse der H. B. School duidelijk de tegenstelling tusschen uitvoering der wetten door ambtenaren en bij wege van zelfbestuur. 2. Wijs voor Uwe leerlingen het onderscheid aan tusschen het proportionecle kiesstelsel en het bestaande districtenstelsel.

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923.

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. Bericht op schrijven van.24februari»23 No.699 Frankenstraat 39. Afd.H.O., 11 ir.,a» 4inn laj» ~ ^en g e l ieve bij het antwoord dagteekening

Nadere informatie

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden.

een ernstige belemmering voor de ontwikkeling van dit onderwijs dreigt te worden. ONDERWIJSRAAD. nkis 2 N". 'S-GRAVENHAGE, WÊÊËÈÈiM ) 9 2 Bericht op schrijven van ^ ^ Ä e n gelieve bij het antwoord n ä$&p dagteekening en 'nummer van Betreffende: MÀ?..?.Ï.Y...Y an 2,KXC, dit schrijven

Nadere informatie

# e-&ravenhage»2 Maart 1933*

# e-&ravenhage»2 Maart 1933* f AFSCHRIFT. MINISTEEIE VAN ONDEKWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 19 & 30 Maart 7*1 1004, Afdeeling g, $, DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, f : Gelezen een voorstel van de faculteit der

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan de e erste... afdeeling van..tax

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan de e erste... afdeeling van..tax MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. Met twee bijlagen of N 202881 AFDEELING Ho.oger onderwijs«181 De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan de e erste... afdeeling

Nadere informatie

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet#

SJb Mei Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# 162 30. SJb Mei 8. 19 Maart 1938,Nr.1295,Afd.H.0. Wijziging en aanvulling der hooger-onaerwijswet# De Berste Af deeling van den Onderwijsraad heeft de eer hierbij ter kennis van Uwe Excellentie te brengen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125.

OMffiRWIJSRAAD. 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi Stat 125. OMffiRWIJSRAAD. Bericht op schrijven van.,...: i 13. ff ebruari 1930»Nr.436» Af d.h.o» Betreffende: eer-s-toexes.--vo-or de moderne...talen aim de Ri jksuniversi t ei t en# 'S-GRAVENHAGE, mjttbbjçgassamigqi

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93*

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93* DERWIJSRAAD. N. Jl33 60«Bericht op schrijven van.^u... Betreffende :...Egypt Ische letterkunde* taalden 'S-GRAVENHAGE, Staten laan 125. f: Juni 1 93* Ü**" Mejaveelieve bij het antwoord dagteekening ^en

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. Eerste Afdeling O.R. 162 H.O. s-gravenhage,zfjuli I960.

ONDERWIJSRAAD. Eerste Afdeling O.R. 162 H.O. s-gravenhage,zfjuli I960. ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 'S-GRAVENHAGE Eerste Afdeling OR 162 HO Voorstel tot wijziging van hot Koninklijk besluit van 29 februari 1932, Staatsblad 66, ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG 'S-GRAVENHAGE,

v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG 'S-GRAVENHAGE, % WETENSCHAPPEN. "«Sfc. BERICHT OP SCHRIJVEN VAN BETREFFENDE v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico V 1 - WÊmJ* s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG HET ONDERWER^i^^^DAGTEBKENINGj HET NR. EN

Nadere informatie

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I

Öt.% ONDERWIJSRAAD. 30 september Eerste Afdeling O.E. 229 H.O. Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 S-GRAVENHAGE TEL. 070-83 61 M Öt.% % O.E. 229 H.O. 30 september 1966 Bericht op schrijven van 17 augustus 1966, D.G.W. I46776/I Onderwerp: ontwerp-besluit

Nadere informatie

W.Wal N. 1. Prijs: 30 cent J.B.WOLTERS. GRONINGEN. VIJFDE DRUK.

W.Wal N. 1. Prijs: 30 cent J.B.WOLTERS. GRONINGEN. VIJFDE DRUK. W.Wal N. 1. VIJFDE DRUK. GRONINGEN. J.B.WOLTERS. Prijs: 30 cent UITGAVE VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG. "W". W A L S, S C H R IJ F C U R SUS. GROOTSCHRIFT. - No. I-IV. Vierde druk. Prijs per nummer

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Algemeen verbindend voorschrift,

Nadere informatie

(ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39.

(ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39. (ONDERWIJSRAAD. $ \ No 63f A 11, 'S-GRAVENHAGE, j/bb**. 192. Frankenstraat 39. Bericht op schrijven van * r\ ****> A rx r\ Men gelieve bij het antwoord dagteekening..., *!**...'5!!?:*?.!??S. n $*ÊQ~? ^^^*^r',

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3 " van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3  van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage ONDERWIJSRAAD No 05HÛ s-gravenhage, 5 Maart 19 52 ]f( Ajlft(^ T" U.V. Statenlaan 125 B ifct op schrijven van ÖJ AUfiUStUS 1951«M "" 9e ' ieve * het "" wocrd d '9,ekenln 9 1 Äl*»3»*» **** -y., en nummer

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

84 [107. 21.J. lager onderwys, door Uwe Excellentie hij hare beschikking Tan. Boostor van het examen voor de akte

84 [107. 21.J. lager onderwys, door Uwe Excellentie hij hare beschikking Tan. Boostor van het examen voor de akte 8 [07. 2.J Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagen scholen over 899 900. (Bijlage S.) (U>7. 2.) BIJLAGE S. VERSAG DBB COMMISSIE, in 899 lebui mei hei exanineeren van hen die terne akte ten

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen

Uitspraaknr. 03.027. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. De klacht. Visie van partijen Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, mr. N. Gunes, J. Toes) Uitspraaknr. 03.027 Datum: 23 juni 2003 Onvoldoende structurele zorg

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201111794/1 A/2. Datum uitspraak: 12 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. AAN Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, te f s-gravenhage.

ONDERWIJSRAAD. AAN Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, te f s-gravenhage. ONDERWIJSRAAD.. No.145 70. 's-gravenhage, 13 Mei 1936. Bericht op schrijven van 16-April 1936,No.2930,Afd.L.O. Betreffende schrijfwijze van de Nederlandsche taal bij examens. In antwoord op Uwer Excellentie's

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

O N D E RWIJS RAAD. 29 maart I966. Tweede Afdeling. O.R. 206 Exp. Bericht op schrijven van 2 februari I966, V.H.M.0. 295363. Aan

O N D E RWIJS RAAD. 29 maart I966. Tweede Afdeling. O.R. 206 Exp. Bericht op schrijven van 2 februari I966, V.H.M.0. 295363. Aan O N D E RWIJS RAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 S-GRAVENHAGE TEL. 070-83 61 94 O 17> c^e^é 29 maart I966 O.R. 206 Exp. Bericht op schrijven van 2 februari I966, V.H.M.0. 295363 Betr.; eindexamen

Nadere informatie

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester

Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester 1 Examenreglement NBS sierduivenkeurmeester Artikel 1. Algemene Bepalingen. Naast de in dit reglement genoemde bepalingen zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de N.B.S, en de Statuten, Reglementen

Nadere informatie

H. Correia tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

H. Correia tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer) 30 november 1994 Zaak T-568/93 H. Correia tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Tijdelijke functionarissen op proef - Onvoldoende geschiktheid voor ambt -

Nadere informatie

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor

instellingen, maar al is de beteekenis van den invloed dier bijzondere personen groot, na eene periode van belangstelling en enthousiasme voor 27 wensch om eene nieuwe regeling te scheppen, maar niet van de gedachte, of men meer voelt voor de openbare school of de bijzondere school of omgekeerd. De Minister CORT VAN DER LINDEN zeide nog in de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels:

Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels: Initiatief Wetsvoorstel inzake examinering in groepsverband Dit is een initiatief tot het doen van een wetsvoorstel ter toevoeging van de volgende wetsregels: Wet tot regeling van het voortgezet onderwijs:

Nadere informatie

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen).

(Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). ^ 1 i>l Caveant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!" (Gelden voor de Kweekschool van Militaire Geneeskundigen). Aan de HH. Leden van de Staten-Generaal worden hij al de vorigen nog de volgende

Nadere informatie

8 mei 57. O.R. 134 H.O. 30 maart 1957, no. 28573 H.O.W. Regeling universitaire studie notariaat.

8 mei 57. O.R. 134 H.O. 30 maart 1957, no. 28573 H.O.W. Regeling universitaire studie notariaat. O.R. 134 H.O. 30 maart 1957, no. 28573 H.O.W. Regeling universitaire studie notariaat. 8 mei 57. Zijne Excellentie de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 's-gravenhage. Bij schrijven van 30

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 0 8 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

i/m^^ 1 CW *» **<! *#~^::ïa ' 3 9-#0. N. ^Z-JJLZ MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 's-gravenhage, /»T^/k^L-*erz^C

i/m^^ 1 CW *» **<! *#~^::ïa ' 3 9-#0. N. ^Z-JJLZ MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 's-gravenhage, /»T^/k^L-*erz^C MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. N. ^Z-JJLZ 's-gravenhage, /»T^/k^L-*erz^C ï^x/ti AFDEELING /&U/ 1 CW *» **

Nadere informatie

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1

Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Zaaknummer : 2012/220 en 220.1 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 3 december 2012 Partijen : Appellant tegen NHTV internationale hogeschool Breda Trefwoorden : Begeleiding student, bindend negatief

Nadere informatie

meer vereenigbaar met de kennis, die vereischt wordt om

meer vereenigbaar met de kennis, die vereischt wordt om MIJNE HEEREN CURATOREN, PROFESSOREN EN LECTOREN, DAMES EN HEBREN PRIVAATDOCENTEN, DOCTOREN EN STUDENTEN EN GIJ ALLEN, DIE DOOR UW TEGENWOORDIGHEID UW BELANGSTELLING TOONT meer vereenigbaar met de kennis,

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 0 5 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bacheloropleiding Fiscaal Recht, verweerder

Nadere informatie

Sector : III Nr. : 98

Sector : III Nr. : 98 Sector : III Nr. : 98 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2000, nummer 6/98.00; gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Waarom Tolstoj onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis overbodig en zelfs schadelijk vond

Tolstoj als pedagoog CAHIER. Waarom Tolstoj onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis overbodig en zelfs schadelijk vond Tolstoj als pedagoog CAHIER 3h Waarom Tolstoj onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis overbodig en zelfs schadelijk vond Waarom Tolstoj onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis overbodig en zelfs

Nadere informatie

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde.

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde. Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren.

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bachelor Fiscaal Recht, verweerder 1.

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

doorloopenden hersenarbeid

doorloopenden hersenarbeid 252 LAND- EN VOLK-STUDIËN IN HET NOORDEN VAN ONS LAND. Proeven met doorloopenden hersenarbeid genomen op schoolkinderen. In November 1900 verscheen van de hand van A. H. OORT een proefschrift dat bovengonoemden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

(versie geldend vanaf 01-01-2015)

(versie geldend vanaf 01-01-2015) (versie geldend vanaf 01-01-2015) REGLEMENT INZAKE BEMIDDELING ZORGVERZEKERING Door het bestuur van de Stichting Rechtspraak Zorgverzekering zetelende te Utrecht is het navolgende Reglement inzake Bemiddeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Gorinchem bij zijn beschikking van 7 juli 2005 geen ambtshalve vermindering

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H A

DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H A DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN KULTUURBESCHERMING HÉL S^tf^-y ^ Verzoeke b beantwoording datum en nummer van dit schrijven te vermelden. Ie afdeeling van den \9# r wijsraad, ^s-g R A V S E H

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0 0 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT

KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT KLACHTPLICHT BIJ NON-CONFORMITEIT Bij de aankoop van een woning blijkt achteraf nogal eens dat iets anders geleverd is dan op grond van de koopovereenkomst mocht worden verwacht. Er kan bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-06 Datum uitspraak: 26 oktober 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: R.J. Kok te Enkhuizen verder te noemen: Kok, tegen: Bindend Advies Stichting Woondiensten

Nadere informatie

DE RAAD VAN BEROEP VOOR DE DIRECTE BELASTINGEN TE s-gravenhage,

DE RAAD VAN BEROEP VOOR DE DIRECTE BELASTINGEN TE s-gravenhage, RAAD VAN BEROEP voor de DIRECTE BELASTINGEN te s-gravenhage. Aangeteekend per post aan partijen toegezonden 26 Mei 1937 De Secretaris van den Raad van Beroep voor de directe belastingen te s-gravenhage

Nadere informatie

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende:

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende: Geachte mevrouw Stembor, U heeft mij een aantal stellingen/vragen voorgelegd. Ik heb daaruit opgemaakt dat u kritiek heeft op de onduidelijkheid over de verhouding tussen de Wbtv en de wet van 8 mei 1878,

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen REGLEMENT ALGEMENE DEEL voor het afnemen van het examen TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 43 Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot

Nadere informatie

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Colloquium Doctum Algemene Faculteit Afdeling LOFO en Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Personen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor

Nadere informatie

k ) \ J % N. dfrf/ Onderwijsraad 193/ Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan

k ) \ J % N. dfrf/ Onderwijsraad 193/ Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN 1 WETENSCHAPPEN. Met /... bijlage.. N. dfrf/ AFDEELINQ HOOGER ONDERWIJS. Onderwijsraad Ikomen J-J-Lèd... 's9.d/.:.j! heeft de eer aan k ) I De Minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen.

Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. Cinema Schinkel Wie heeft niet weder Schinkel s kinematograaf bezocht? Neen maar, dringen en nog eens dringen om er in te komen. De kermisbioscoop van Schinkel circa 1910 Om een goed plaatsje te krijgen

Nadere informatie

Berjsht op schrijven van M April 1928;.Uo<,5352,Afd.V*H.M.O. 'BotreffendeïOntwerp-reglement eindexamen Tioogere "burgerscholen-b»

Berjsht op schrijven van M April 1928;.Uo<,5352,Afd.V*H.M.O. 'BotreffendeïOntwerp-reglement eindexamen Tioogere burgerscholen-b» ŒTOERYiTIJSRAAD. ">'»s-gravenhage.21 ifel 1928,. J No.8232» ^ Berjsht op schrijven van M April 1928;.Uo

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.5040 (157.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

-2- 2004/65 Med. 2004/65 Med

-2- 2004/65 Med. 2004/65 Med RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5542 (147.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Betreffende: lichaamsoefeningen aan uni- --v-ersiteiten en hoogescholen«

ONDERWIJSRAAD. N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Betreffende: lichaamsoefeningen aan uni- --v-ersiteiten en hoogescholen« ONDERWIJSRAAD. g N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Statenlaan 125. ^0^S^" Bericht op schrijven van "*jr^ Men gelieve bij het antwoord dagteekening 21 November 1929»No»517 8» Af d. H«O en nummer

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/268 Rechter(s) : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 17 april 2014 Partijen : Appellante tegen het CBE van De Haagse Hogeschool Trefwoorden : NBSA, negatief bindend studieadvies, Osiris,

Nadere informatie

Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar. Nu5g hulpmiddel of belemmering bij verzwijgingszaken?

Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar. Nu5g hulpmiddel of belemmering bij verzwijgingszaken? Het criterium van de redelijk handelend verzekeraar. Nu5g hulpmiddel of belemmering bij verzwijgingszaken? K. Engel, LLM, BA ACIS Symposium 20 maart 2015 Inleiding (1/2) Inleiding verzwijging. Oud recht:

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

Verantwoord Bijbelgebruik

Verantwoord Bijbelgebruik Deze beknopte samenvatting heeft tot doel een indruk te geven van de cursus Verantwoord Bijbelgebruik. Het boek Verantwoord Bijbelgebruik van John Boekhout is prima geschikt om als basis in de cursus gebruikt

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University in de zaak tussen mevrouw X, appellante en de examencommissie van de Tilburg Law School, verweerster

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Examenbureau voor het Beroepsvervoer zijn verzoek om restitutie van het examengeld voor de module Voertuigmanagement op 7 oktober 2007 heeft

Nadere informatie